November 30, 2007

CRIME UP-DATE FOR 30-11-2007

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 30-11-2007

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

ªÀÄgÀuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1) ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 157/07 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 ªÉÆÃ.ªÁ. PÁAiÉÄÝ :-

¢: 27/11/07 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¹zÁæªÀÄ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ gÀªÀgÀ DuÁÚ£ÁzÀ PÁ²£ÁxÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÆÃzÀgÀ ªÀiÁªÀ£À CAwªÀÄ QæAiÉÄ ¸À®ÄªÁV §.PÀ¯ÁåtUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ªÀÄAoÁ¼ÀUÉ C¦à DmÉÆà £ÀA PÉJ-39/5473 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ C¦à DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÉÄʯÁj vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ ªÀÄAoÁ¼ÀzÀ G¸ÀÄQ£À ºÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ PÁ²£ÁxÀ EªÀ£ÀÄ ªÁºÀzÀzÀ°èAzÀ DPÀ¹äPÀªÁV gÉhÆð ºÉÆÃV ªÁºÀ£À¢AzÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ªÉÄ®ÄQ£À §®UÀqÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨ÁUÀPÉÌ ¥ÉmÁÖV ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÝ PÁgÀt DgÉÆæAiÀÄ «gÀÄzÀÞ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 157/07 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 ªÉÆÃ.ªÁ. PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

2) ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ 184/07 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ:-

¢£ÁAPÀ 29/11/07 gÀAzÀÄ 1445 ¦üAiÀiÁ𢠲æà vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ ªÀÄZÉAzÀæ gÁAiÀÄUÉÆAqÀ 33 ªÀµÀð eÁw PÀgÀħÄgÀ ¸Á// ªÀÄ£ÁßJSÉýî EªÀgÀÄ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ K£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ ªÀÄZÉAzÀæ gÁAiÀÄUÉÆAqÀ vÀ£Àß vÀAV ¸ÀAUÀªÀÄä E§âgÀÆ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ PÁ¯ÉÃd ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤AvÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ M§â »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÉÆ/¸ÉÊ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄä¯Éè rQÌ ªÀiÁr ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï C¯Éè ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀĪÀ£ÀÄ EzÀjAzÀ ¸ÀAUÀªÀÄä EªÀ½UÉ JqÀQ«UÉ ºÀwÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV, vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀwÛ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁ¬ÄvÀÄ. §®PÁ®Ä ªÉÆüÀPÁ®Ä ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀUÁAiÀĪÁ¬ÄvÀÄ. ¸ÀzÀj ªÉÆÃ/¸ÉÊ £ÀA £ÉÆÃqÀ®Ä PÉJ-39/E-7384 EzÀÄÝ DªÁUÀ ªÀÄzsÁå£À 1:30 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄ DVgÀ§ºÀÄzÀÄ. CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 184/07 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤ÃSÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:-

aAvÁQ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 66/07 PÀ®A: 454, 380 L.¦.¹:-

¢£ÁAPÀ 29/11/07 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ºÀAUÀgÀUÉ gÀªÀgÀÄ AiÀÄ£ÀUÀÄAzÁ UÁæªÀÄzÀ°è vÀ£Àß ºÀ¼É ªÀģɬÄAzÀ ºÉƸÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd£ÀÄ ¸ÀzÀj ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ElÖ 20 PÉf. ¸ÉÆÃAiÀiÁ©£ï C.Q. 300/-gÀÆ £ÉÃzÀÄÝ QlQAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ »rzÀÄ PÉÊPÁ®Ä PÀnÖ PÀÆr¹gÀÄvÉÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ aAvÁQ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 66/07 PÀ®A: 454, 380 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ÄªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C¸Áé¨sÀ«PÀ ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 14/07 PÀ®A. 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 29/11/07 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ªÀgÀ¢UÁgÀ ²æà ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀiÁå ¸Áé«Ä EªÀgÀÄ MAzÀÄ °TvÀ Cfð PÉÆnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 29/11/07 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß vÀAVAiÀiÁzÀ ±ÉÆèsÁªÀw UÀAqÀ ZÀAzÀæAiÀiÁå ¸Áé«Ä EªÀ¼ÀÄ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ¼É. aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. CAvÀ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 14/07 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ


PÉÆÃ¯É ¥ÀæAiÀÄvÀß ¥ÀæPÀgÀt :-

ªÀiÁPÉÃðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 190/07 PÀ®A 307.L.¦.¹:-

¦üAiÀiÁð¢ C§Äݯï g˪ÀÅ¥sÀ EªÀ£ÀÄ DgÉÆæ ±ÁgÀzÁ EªÀ¼ÉÆA¢UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8 ªÀµÀðUÀ½AzÀ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ ¨É¼É¹PÉÆArzÀÄÝ ¸ÀzÀå DgÉÆævÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §gÀ¨ÉÃqÀ CAvÀ CA¢zÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢vÀ£ÀÄ DgÉÆævÀ½UÉ ,,ªÉÄÊ vÉgÉPÀÆ gÀR°AiÀiÁ ªÉÄÊ PÉʸÁ bÉÆÃqÀvÀÆ,, CAvÀ CAf¹zÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä GzÉÝñÀ¢AzÀ DgÉƦvÀ¼ÀÄ CªÀ£À ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ 29/11/07 gÀAzÀÄ gÁwæ 0800 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄJuÉÚ ºÁQ PÉÆÃ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀ½PÁ¬Ä¹PÉƼÀÄîwÛgÀĪÀ ¨ÉAQ ªÉÄÊUÉ ¨sÁj ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁPÉÃðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ.£ÀA. 190/07 PÀ®A 307.L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 322/07 PÀ®A 354,504,506 eÉÆvÉ 34 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 30/11/07 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw PÀ«vÁ UÀAqÀ zÉëzÁ¸À gÀªÀgÀÄ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ §¼ÀvÉ gÀªÀgÀ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è PÀļÀÄî §qÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ CgÉÆævÀgÁzÀ 1] gÀ« ªÀqÀØgÀ 2] gÁdÄ ªÀqÀØgÀ 3] ¸ÀAdÄ 4] ªÀÄzsÀÄPÀgÀ vÀAzÉ ¸ÀÄgÉñÀ UÀgÀÄqÀPÀgÀ J®ègÀ ¸Á/¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÊ »rzÀÄ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ºÉzÀj ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ CµÀÖgÀ°è ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ EgÀĪÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.