April 30, 2008

DAILY CRIME UP DATE ON 30-04-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 30-04-2008

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

ªÀÄ£ÁßKSÉ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 50/08 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 29/04/08 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ºÀtªÀÄAvÀgÉrØ vÀAzÉ ²ªÁgÉrØ §ÄzÀgÀ 45 ªÀµÀð, eÁw gÉrØ G// ªÀQ®gÀÄ ¸Á// ZÀAzÀæªÀÄ¥À½î vÁ// aAZÉÆý f¯Áè UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±À K£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß vÀAV ²æêÀÄw C¤ÃvÁ EªÀjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀħgÀ®Ä ¢£ÁAPÀ 28/04/08 gÀAzÀÄ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAV ºÁUÀÆ CªÀgÀ JgÀqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢ J®ègÀÆ §¸ÀªÀ PÀ¯Áåt¢AzÀ §¸ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î §¸ï ¤¯ÁÝtPÉÌ §AzÀÄ E½zÀÄ vÁ®ÆPÁ aAZÉÆý §¹ì£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ZÀAzÀæªÀÄ¥À½îUÉ ºÉÆÃzÁUÀ gÁwæ 7:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀAV w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ £ÀªÀÄä eÉÆvɬÄzÀÝ ¨ÁåV£À M¼ÀUÀqÉ E£ÉÆßAzÀÄ ªÉ£ÉÊn ¨ÁåUÀ EnÖzÀÄÝ CzÀgÀ°è MAzÀÄ ¥À¸Àð EnÖgÀÄvÉÛãÉ. CzÀgÀ°è §AUÁgÀzÀ MqÀªÉUÀ¼ÀÄ 67 UÁæA §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 4 ¸Á«gÀ »ÃUÉ MlÄÖ 85 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä PÀ¼ÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ w½¹zÀÄÝ ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è E½zÁUÀ ¨ÁåUÀUÀ¼ÀÄ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°èlÄÖ L¸ï QæA vÀgÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¨ÁåV£À M¼ÀUÀqÉ EzÀÝ ªÉ£ÉÊn ¨ÁåUÀ CzÀgÀ°èzÀÝ ¥À¸Àð AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ EvÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃ¯É UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 68/08 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÀAdÄ vÀAzÉ zÉÃl£Á ¯ÁAzÀUÉ ¸Á: EAzÀgÁ¼ (JªÀiï.J¸ï ) ºÁUÀÆ E£ÀÄß E§âgÀÆ ¦üAiÀiÁ𢠨sÀUÀªÁ£À vÀAzÉ ®PÀëöät gÀªÀgÀ ºÀwÛgÀ ¨sÁåAqÀ ¨sÁj¸À®Ä £ËPÀj G½¢ÝzÀÄ ¢£ÁAPÀ 27-08-2008 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠨ÁåAqÀ ¨sÁj¸À®Ä ¨ÉÃgÉ ¥ÁnðAiÉÆA¢UÉ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 27, 28-04-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀå gÁwæAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄð£À vÀUÀqÀ vÉUÉzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÀAzÀÄQ£À°è EnÖzÀ £ÀUÀzÀÄ gÀÆ. 19500/- PÀ¼ÀîªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀgÁjAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C§PÁj ¥ÀPÀgÀt :-

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 82/08 PÀ®A 328 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 30/04/08 1230 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL ¨Á°Ì £ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¨sÁ°Ì J.¦.JA.¹ AiÀiÁqÀð JzÀÄjUÉ M§â£ÀÄ PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É JAzÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß oÁuÉUÉ PÀgɬĹ ¨Áwä §AzÀ §UÉÎ w½¹ ¥ÀAZÀgÁUÀ®Ä PÉýPÉÆAqÀÄ CªÀgÀÄ M¦àzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÉưøÀ fÃ¥À £ÀA PÉ.J 38 f/173 £ÉÃzÀgÀ°è £Á£ÀÄ ,¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è J.¦.JA.¹ AiÀiÁqÀð JzÀÄgÀÄUÀqÉ M§â ªÀåQÛ PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr DvÀ£À ªÉÄÃ¯É 1245 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä DvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ «¯Á¸À vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ PÀÄqÀA§Ä¯É 40 ªÀµÀð eÁw. PÀÄgÀħgÀÄ G. PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á/ ©ÃgÀzÉêÀ UÀ°è ¨sÁ°Ì CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ CªÀ£À£ÀÄß ZÉPÀ ªÀiÁqÀ £ÉÆÃqÀ®Ä MAzÀÄ JgÀqÀÄ °Ãlgï ¤Ãj£À ¨Ál®zÀ°è PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä EzÀÄÝ CzÀgÀ CA. QªÀÄävÀÄÛ 200/- gÀÆ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ C£ÀĪÀÄw §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢®è C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀzÁV w½¹zÀ£ÀÄ. DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 82/08 PÀ®A 328 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 32,34 PÉ.E. JPÀÖ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

1) aAvÁQ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 15/08 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ: 29/04/08 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L ºÁUÀÆ ¦.¹ 1305,1410 gÀªÀgÀÄ ºÀ½î ¨ÉÃn PÀÄjvÀÄ vÀļÀeÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ¨ÉÃn ¤ÃrzÁUÀ CA¨ÉqÀÌgÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¨Á¯Áf vÀAzÉ ±ÀAPÀgÉ¥Áà ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ:30 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: vÀļÀeÁ¥ÀÆgÀ EªÀ£ÀÄ agÁqÀÄvÁÛ £Á£ÀÄ PÁAUÉæøÀ ¥ÀPÀëzÀªÀ£ÀÄ E°èUÉ AiÀiÁgÀÄ §gÀÄvÁÛgÉÆà £ÉÆÃqÀÄvÉÛ£É ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è £Á£ÀÄ ºÉýzÀAvÉ J®ègÀÄ PÉüÀ¨ÉÃPÀÄ E®è¢zÀÝgÉ ¸ÀĪÀÄä£É ©qÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ ±ÁAvÀvÀUÉ ¨sÀAUÀ ¥Àr¹ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è ¨sÀAiÀÄzÀ ªÁvÁªÀgÀt ªÀÄÆr¸ÀĪÀAvÉ ªÀwð¸ÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ »rzÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr aAvÁQ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 15/08 PÀ®A: 110(f) ¹Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀÝPÉÌ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 44/2008 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 29/4/08 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆzÁUÀ C°è DgÉÆæ ªÀÄÄfç vÀAzÉ ªÀÄĤÃgÀ ¨ÉÃUÀ ¸Á; ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ agÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁªÀðd¤ÃPÀgÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀªÀÅAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ »rzÀÄ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 44/08 PÀ®A. 110 [f] ¹.Dgï.¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 81/08 PÀ®A 41(r) 102 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 29/04/08 1415 UÀAmÉUÉ ¦L gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä w½zÀħA¢zÉÝãÉAzÀgÉ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ PÉA¥ÀÄ EArPÁ PÁgÀ £ÀA JA.JZÀ 04-J.¦. 8193 £ÉÃzÀgÀ°è gÀÆ¥Á¬Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ ¨Áwä ¹QÌzÀÝjAzÀ PÀÆqÀ¯Éà ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ£ÀÄß eÉÆvÉAiÀÄ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ²ªÁf ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¤AvÀÄ PÁAiÀÄ®Ä 1430 UÀAmÉUÉ PÁgÀÄ §A¢zÀÄÝ ¸ÀzÀj PÁj£À°èzÀÝ ZÁ®PÀ£À£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ dUÀ¢Ã±À vÀAzÉ ZÀ£Àߧ¸À¥Áà RAqÉæ 33 ªÀµÀð ¸Á/ RAqÉæ UÀ°è ¨sÁ°Ì CAvÀ w½¸ÀzÀgÀÄ CªÀgÀ fÃ¥À ZÉPï ªÀiÁr £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ°è »A¢£À ¹Ãn£À ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ UÉÆÃt aî EzÀÄÝ CzÀgÀ°è EzÀÝ ªÀ¸ÀÄÛ«£À §UÉÎ «ZÀj¸À®Ä CzÀgÀ°è gÀÆ¥Á¬Ä EgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ w½¹zÀgÀÄ ¸ÀzÀj gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À §UÉÎ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæ ªÀÄvÀÄÛ zÁR¯Áw «ZÁj¸À®Ä ¸ÀªÀÄAd¸ÀªÁzÀ GvÀÛgÀ ¤ÃqÀ¢gÀĪÀzÀjAzÀ ¸ÀzÀj PÁgÀÄ, ºÀt ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ ¸À»vÀ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ aîzÀ°èzÀÝ 30 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÄ PÁgÀÄ CA.Q 1 ®PÀë gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉÆèÉÊ® CA.Q. 3000/- gÀÆ »ÃUÉ MlÄÖ QªÀÄvÀÄÛ 31,03,000 /- gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ°è d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 81/08 PÀ®A 41 (r), 102 ¹DgÀ¦¹ CrAiÀÄ°è C¥ÀgÁzsÀ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

4) ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 23/08 PÀ®A 341, 323, 504, 506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 29-4-2008 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¹¦¹ 813 gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¹¦L alUÀÄ¥Áà gÀªÀgÀ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæ ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ ²æà UÉÆëAzÀ »ÃgÀÄ ZÀªÁít ¸Á: zÉêÀVj [©] vÁAqÁ gÀªÀgÀÄ ¹¦L alUÀÄ¥Áà gÀªÀgÀ ªÀÄÄAzÉ ºÉý §gɹzÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄß DgÉÆæ ©üêÀÄgÁªÀ EvÀ¤AzÀ CªÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ »A¢£À RįÁè eÁUÀ Rj¢¹zÀÄÝ CzÀgÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£É PÀnÖPÉÆAqÀÄ ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ »ÃVgÀĪÀ°è FUÀ 2 wAUÀ½AzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀnÖPÉÆAqÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄÄ vÀ£Àß eÁUÀzÀ°è EgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀnÖPÉÆAqÀ ¸Àé®à ¨sÁUÀ PÉqÀ«gÀÄvÁÛ£É EzÀÝPÉ F §UÉÎ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀAZÁ¬ÄwgÀªÀgÀ°è w½¹zÀÝPÉ CªÀgÀÄ §AzÀÄ £ÉÆÃr ¦üAiÀiÁð¢ PÀnÖPÉÆAqÀ ªÀÄ£É ¸Àj EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ºÉýgÀÄvÁÛgÉ EzÀÝ®èzÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ zÀÄUÁðzÉë ºÉ¸Àj£À°è ¥sÉÊ£Á£Àì £ÀqɸÀÄvÁÛ£É CzÀgÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀzÀ¸Àå£ÁVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 10-4-2008 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀzÀj ¥ÉÊ£Á£Àì gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÀzÀj ©üêÀÄgÁªÀ¤UÉ ¥ÉÊ£Á£ÀìzÀ°è J¥sï.r ªÀiÁrzÀ ºÀt CzÀgÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ªÀÄÄV¢zÀjAzÀ gÀÆ 2000/- ªÀÄgÀ½ PÉÆrj CAvÁ PÉüÀ®Ä ºÉÆUÀÄwÛzÁUÀ ©üêÀÄgÁªÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÉAiÀÄ eÁUÀzÀ PÀĸÀªÀÄw¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¨ÉƸÀrPÉ AiÀiÁªÀ gÉÆÃPÀ ªÀÄgÀ½ PÉÆqÀĪÀÅ¢zÉ ¤£ÀUÉ PÉÆqÀĪÀÅ¢¯Áè K£ÀÄ ¨ÉÃPÁzÀgÀÆ ªÀiÁrPÉÆ ¤£Àß ªÀÄ£É eÁUÀ SÁ° ªÀiÁqÀÄ ¤£Àß J¥sï.r zÀÄqÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄ E¯Áè CAzÀgÉ PÉÆqÀĪÀÅ¢¯Áè ªÀÄ£É SÁ° ªÀiÁqÀ¢zÀÝgÉ ¤£ÀUÉ RvÀªÀÄ ªÀiÁqÀÄvÉ£É CAvÁ fªÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ fAeÁªÀÄÄ¶× ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

5) ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 30/08 PÀ®A 109 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 27-04-08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ¦¹ 1285, fÃ¥À ZÁ®PÀ ¦¹ 1627 gÀªÀgÀ eÉÆvÉ ¥ÉmÉÆæ°AUï PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄvÁÛ 1630 UÀAmÉUÉ T¯Á ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ DgÉÆævÀ «Ä°AzÀ EvÀ£ÀÄ ¥ÉưøÀ fÃ¥À£ÀÄß £ÉÆÃr NqÀÄwÛzÁÝUÀ, ¨É£ÀÄß ºÀwÛ ¤°è¹ «ZÁj¸À®Ä ¸ÀªÀÄAd¸ï GvÀÛgÀ ¤ÃqÀzÀ PÁgÀt, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ºÁUÉ ©lÖ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÀÄ£Éß zÁR°¸À¯ÁVzÉ.

6) ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 31/08 PÀ®A 323, 325, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 29-04-08 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀĪÀiÁj ¦æAiÀÄAPÁ vÀAzÉ ¨Á§Ä ¸Á: ªÁ¯ÉÆÝrØ ©ÃzÀgÀ EªÀ¼ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÀAQëÃ¥ÀÛ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 29-4-08 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ AiÉÄñÀ¥Áà ªÉÄÃvÉæ EvÀ£ÀÄ ªÁ¯ÉÆÝrØAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ dUÀ¼À vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¸À¯ÁVzÉ.

7) ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 323, 504, 506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 29-04-08 gÀAzÀÄ 2300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ ¦gÀ¥Áà ºÁ®ºÀ½î UÁæªÀÄzÀ°è ¨sÁ¸ÀÄtQ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è Hl ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¥ÀvÀÄæ »¯Á®¥ÀÆgÉ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£À ªÀ°ªÀiÁ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ EzÀÄÝ C°è ±ÀQî vÀAzÉ ¥ÀvÀÄæ ºÁUÀÆ CªÀ£À UɼÉAiÀÄgÀÄ ªÀÄÆåfPÀ ºÀaÑ PÀÄtÂAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ CªÀgÀ°è dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ M§âgÀ ªÉÄÃ¯É M§âgÀÄ ©qÀÄwÛzÀÝgÀÄ DUÀ ¦üAiÀiÁ𢠻UÉÃPÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ýj CAvÁ ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ±ÀQî EvÀ£ÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀĪÀ eÁUÀ¢AzÀ MAzÀÄ ZÁPÀÄ vÀAzÀÄ JqÀUÉÊ gÀmÉÖUÉ w«zÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ ºÉÆmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀÄ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÉÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊ PÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

8) ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 51/08 PÀ®A 110(f)¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 30/04/08 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L. eÉÆvÉ ¦.¹. 939, 1163 gÀªÀgÉÆA¢UÉ gÁ.ºÉ. 9 gÀ gÉÆÃqÀ ¥ÉmÉÆæ°AUï ºÁUÀÆ ºÀ½î ¨sÉÃnÖ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ PÀqɬÄAzÀ ªÀÄ£ÁßJSÉýî PÉÆj PÁA¥ÉèPÀì ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ DgÉÆævÀ PÀ®è¥Áà vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµÀ EvÀ£ÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¤qÀªÀAZÁ gÉÆÃrUÉ ºÉÆÃV §gÀªÀÅ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ agÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁr gÀ¸ÉÛUÉ CqÉ vÀqÉ GAlÄ ªÀiÁr ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀ GAmÁUÀĪÀAvÉ ªÀwð¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 51/08 PÀ®A 110(f) ¹.Dgï.¦.¹. £ÉzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæAiÀÄvÀß ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 62/08 PÀ®A 457, 511 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 29/4/08 1130 UÀAmÉUÉ ²æÃ. ¦üAiÀiÁ𢠲æà zÁªÀiÁf vÀAzÉ ªÉÆ£À¥Áà ¥ÀAZÁ¼À 30 ªÀµÀð eÁ:¥ÀAZÁ¼À G:CPÀÌ ¸Á°UÀ, ¸Á:UÁqÀªÁ£À UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt. gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 28,29/4/08 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¸ÀgÁ¥sÀ §eÁgÀ ¸ÀzÁ£ÀAzÀ PÁA¥ÉèÃPÀì §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÉÃzÀgÀ°è EzÀÝ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ CAUÀrAiÀÄ ±ÉÃlgÀ Qð ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CAUÀrAiÀÄ°è EzÀÝ wÃeÉÆj Qð ªÀÄÄjzÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ .


UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 39/08 PÀ®A 143,147,148,323,324,504,506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 29-04-08 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ gÁeÉñÀégÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ §AzÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ°è ¸ÀzÀ¯Á¥ÀÆgÀ Hj£À «Ä£Ád, C¥ÀìgÀ ¥Á±Á ªÀÄvÀÄÛ £Á¹ÃgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ UÁAiÀÄ¢AzÀ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ zÁR¯ÁVzÀÄÝ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄPÁÌV §gÀĪÀAvÉ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ 1445 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉnÖ PÉÆlÄÖ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà £Á¹ÃgÀ vÀAzÉ eÁºÉÃzÀ ¥Á±Á ¸Á: ¸ÀzÀ¯Á¥ÀÆgÀªÁ¯É ¸ÀzÀå gÁeÉñÀégÀ EªÀgÀ ºÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EzÉ.


PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 65/08 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-

¢.29/04/2008 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ªÀÄzÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°è gÉïÉé ¸ÀA§AzÀ¥ÀlÖ eÁUÉAiÀÄ°èzÀÝ ªÀiÁ«£À VqÀUÀ¼ÀÄ ªÀiÁ«£À PÁ¬Ä ºÀwÛzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà SÉÃgÀ¨Á vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ 1/4 ¥Á®¢AzÀ PÁAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ ªÀĺÁzÀÄ vÀAzÉ gÁªÀıÉnÖ Z˪ÀgÉ gÀªÀgÀÄ ªÀiÁ«£À VqÀPÉÌ PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ PÀ®Äè ºÉÆqÉAiÀĨÉÃqÀ ªÉÆPÀzÀªÀÄ §gÀÄvÁÛ£É £Á£ÀÄ ¥Á®¢AzÀ ªÀiÁrgÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ CA¢zÀPÉÌ "AiÀiÁªÀ ReÁ½ ªÀÄUÀ §gÀÄvÁÛ£É, K£ÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É ¸ÀgÀPÁj VqÀUÀ¼ÀÄ EªÉ ¤Ã£ÉãÀÄ ªÀiÁqÀĪÀªÀ¤¢Ý ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁr CªÁZÀÒªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ §®PÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ, ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀÄdzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

April 29, 2008

DAILY CRIME UP DATE ON 29-04-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 29-04-2008.

ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ¥ÀæPÀgÀt :-

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 78/08 PÀ®A ¸ÉPÀë£ï 3 D¥sï PÀ£ÁðlPÀ N¥À£ï ¥Éè¸ï r¸À¦üUÀgÀªÉÄAmï PÁAiÉÄÝ 1981 ªÀÄvÀÄÛ 171(E) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 123(1) & (2) j¥Éæ¸ÉAmɵÀ£ï D¥sï ¦¥À¯ï PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 28-04-08 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. «ÃgÀuÁÚ vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Áà gÀlPÀ® ªÀAiÀÄ 55 ªÀµÀð G: UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) PÁAiÀÄðzÀ²ð EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä °TvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 27-04-08 gÀAzÀÄ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) UÁæªÀÄzÀ aPÀ̪ÀÄoÀ ¸ÀA¸ÁÜ£ÀzÀ°è ²æêÀÄzÀ gÀA¨sÁ¥ÀÄj dUÀÄÝgÀÄUÀ¼À ±ÀĨsÁUÀªÀÄ£À ¸ÁªÀÄÆ»PÀ ²ªÀAiÉÆÃUÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ºÀ«ÄäPÉÆArzÀÄÝ F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÉëÃvÀæ¢AzÀ «zsÁ£À ¸À¨sÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è ¸Àà¢üð¸ÀÄwÛzÀÝ eÉ.r.J¸À C¨sÀåyð ªÉÄÃgÁeÉƢݣÀ J£ï.¥ÀmÉî ºÁUÀÆ CªÀgÀ PÁAiÀÄðPÀvÀðgÁzÀ 2) «¯Á¸À ¨ÉüÀPÉÃj (ªÀiÁf UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¸ÀzÀ¸Àå) ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©) 3) PÀjà ¥ÀmÉî (©ÃzÀgÀ f¯Áè C®à ¸ÀASÁåvÀ CzsÀåPÀëgÀÄ) ¸Á: »¯Á¥ÀÆgÀ 4) «ÃgÀuÁÚ ¨sÀgÀ±ÉnÖ (ªÀiÁf UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¸ÀzÀ¸Àå) ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©) 5) ¸ÀAdÄ ¥Àæ¨sÁ (UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀG¥ÁzsÀåPÀë) ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©) gÀªÀgÀÄ ¸ÀzÀj ªÀÄoÀzÀ ºÀwÛgÀ MAzÀÄ ©½ §mÉÖAiÀÄ ¨Áå£ÀgÀ£ÀÄß PÀnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ²æÃ. gÉÃtÄPÁZÁAiÀÄð ¥Àæ¸À£Àß ²æÃ. ªÉÄÃgÁdªÉÇâݣÀ J£À. ¥ÀmÉî PÀ£ÁðlPÀ CzsÀåPÀë eÉ.r.J¸À EªÀgÀ ªÀw¬ÄAzÀ "C£Àß zÁ¸ÉÆúÀ" ¢£ÁAPÀ 24-04-08 PÁAiÀÄðPÀvÀðgÀÄ «¯Á¸À ¨ÉüÀPÉÃj, PÀjÃA ¥ÀmÉî (©ÃzÀgÀ f¯Áè C®à¸ÀASÁåvÀ CzsÀåPÀëgÀÄ) CAvÁ ºÁUÀÆ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ dgÀUÀÄwÛgÀĪÀ ªÀÄAl¥ÀzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ©½ §tÚzÀ ¨sÁå£ÀgÀ PÀnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ²æÃ. gÉÃtÄPÁZÁAiÀÄð ¥Àæ¸À£Àß ²æÃ. ªÉÄÃgÁdªÉÇâݣÀ J£À. ¥ÀmÉî PÀ£ÁðlPÀ CzsÀåPÀë eÉ.r.J¸À EªÀgÀ ªÀw¬ÄAzÀ "C£Àß zÁ¸ÉÆúÀ" ¢£ÁAPÀ 24-04-08 PÁAiÀÄðPÀvÀðgÀÄ «ÃgÀuÁÚ ¨sÀgÀ±ÉnÖ ªÀiÁf UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ, ¸ÀAdÄ ¥Àæ¨sÁ G¥ÁzsÀåPÀëgÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ CAvÁ §gÉzÀ ¨Áå£ÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸À¨sÉ £ÀqÉAiÀÄÄ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀnÖgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ eÉ.r.J¸À ¥ÀgÀªÁV C£Àß «vÀgÀuÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄzÀ°è ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ¢AzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ PÉÆnÖgÀĪÀÅ¢¯Áè PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. DzÀÝjAzÀ vÁªÀÅ PÉÆqÀ¯Éà ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÉÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊ PÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆlÖ °TvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C§PÁj ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå ; 61/2008 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 28/4/08 gÀAzÀÄ gÁwæ 2030 UÀAmÉUÉ RavÀ ¨Áwä ªÀiÁ»w ¹QÌzÉ£ÉAzÀgÉ SÁ£Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°è ¸ÀÄgÉÃAzÀæ PÀĪÀiÁgÀ JA§ÄªÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ°è C£À¢üÃPÀÈvÀ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ, ºÁUÀÆ ¸ÀgÁ¬Ä C°èAzÀ ¨ÉÃgÉ PÀqÉUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1) ²æà gÁdÄ vÀAzÉ ºÀj¨Á 2) ¸ÉÆÃ¥Á£À vÀAzÉ ©üêÀĹAUÀ gÀªÀgÀ£ÀÄß oÁuÉUÉ §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä ¹§âA¢üAiÀĪÀgÁzÀ ¹.¦.¹ 1273, 1574 gÀªÀgÀ£ÀÄß eÉÆvÉAiÀÄ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀgÀPÁj fÃ¥À £ÀA .PÉ.J- 38/ f- 63 £ÉÃzÀgÀ°è J®ègÀÆ PÀĽvÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ oÁuɬÄAzÀ ºÉÆÃgÀlÄ SÁ£Á¥ÀÄgÀ ²ÃªÁgÀzÀ ¥À²ÒªÀÄ - zÀQëÃt ¢QÌ£À°è ¸ÀÄgÉÃAzÀæ PÀĪÀiÁgÀ gÀªÀgÀ vÉÆÃlzÀ FZÉUÉ fÃ¥À ¤°è¹ vÉÆÃlzÀ ¨Á« ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ vÀUÀqÀzÀ ±ÉÃqÀØ ºÀwÛgÀ E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ¯ÉÊn£À ¨ÉüÀQ£À°è MAzÀÄ PÀ©âtzÀ ¥ÉnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä M§â£ÀÄ Nr ºÉÆÃzÀ£ÀÄ, M§â£À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ, «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÀAUÀAiÀiÁå vÀAzÉ ¤AUÀ¥Áà vÉ®AUÀ ªÀAiÀÄ:65 ªÀµÀð eÁw:FqÀUÁgÀ G:PÀÆ° ¸Á:UÉÆîZËr §¸ÀªÀPÀ¯Áåt CAvÁ ºÉýzÀ, Nr ºÉÆÃzÀ ªÀåQÛAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä ¸ÀÄgÉÃAzÀæ PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ zsÀªÀiÁðf ¨sÉÆÃgÀ¼É ªÀAiÀÄ:50 ªÀµÀð,eÁw:FqÀUÁgÀ,G:¨Ágï PÉ®¸À ¸Á:UÉÆîZËr vÁ:§¸ÀªÀPÀ¯Áåt CAvÁ ºÉýzÀ CªÀgÀÄ ªÀiÁ°PÀjzÀÄÝ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä vÀA¢gÀÄvÉÛªÉ CAvÁ ºÉýzÀ ZÉPÀÌ ªÀiÁr £ÉÆÃqÀ®Ä ¥ÉnÖUÉAiÀÄ°è 1) ¨ÉƤ «¹Ì 180 JA.J¯ï. 31 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ 2) AiÀÄÄ.J¸ï.«¹Ì 180 JA.J¯ï. 14 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ £ÉÃzÀªÀÅUÀ¼À MlÄÖ 45 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q. 1350/- gÀÆ EgÀÄvÀÛzÉ MAzÀÄ ¨ÉƤ «¹Ì ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ AiÀÄÄ.J¸ï «¹Ì ¨Ál®UÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 61/08 PÀ®A 32,34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) §UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 69/08 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 29/04/08 gÀAzÀÄ ¦üÃAiÀiÁ𢠲æà ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ vÀAzÉ vÀÄPÁÌuÁ ¥Ánïï gÀªÀgÀÄ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28-04-08 gÀAzÀÄ dªÀĸÁÛ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ ¹AzÉÆî UÁæªÀÄPÉÌ ®Uàß PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CzÉ Gj£À vÀÄPÀÌuÁ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ gÀªÀjUÉ 11 ªÀµÀðzÀ »AzÉ 22,000=00 gÀÆ SÁ¸ÀV PÉî¸ÀPÁV PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ CzÀ£ÀÄß PÉýzÀPÉÌ DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ vÀÄPÀÌt vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ªÀiÁ¼ÀUÉ ºÁUÀÄ E£ÀÄß 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á: ¹AzÉÆî UÁæªÀÄ. gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¹AzÉÆî §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ dUÀ¼À ªÁrgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ §UÀzÀ® oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 69/08 PÀ®A 323,324,504, eÉÆvÉ 34 L.¦.¹,£ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


2) ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 79/08 PÀ®A 143, 147, 148, 504, 323 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 28-04-08 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ¨ÁªÀV vÀ£Àß zÉÆqÀ¥Àà£À CAvÀå ¸ÀA¸ÁÌgÀ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ «¨sÀÈA¨sÀuɬÄAzÀ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ CzÀgÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊ¢zÀÄ »UÉÃPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ýj JAzÀÄ PÉýzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ §rUÉ ºÁUÀÆ vÀ®ªÁgÀ vÉUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ¨É£ÀÄß ºÀwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀj dUÀ¼ÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CAV ºÀjzÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆævÀgÀÄ ¨É£ÀÄß ºÀwÛzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁ𢠥ÉưøÀ oÁuÉUÉ §A¢zÀÄÝ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ¨ÁV®Ä ªÀÄÄjzÀÄ ®ÄPÁì£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ °TvÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 80/08 PÀ®A 323, 504, 505 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 28-04-08 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ d¨ÁâgÀ vÀAzÉ gÀ²ÃzÀ zÀªÁð£À ºÁUÀÆ EvÀgÉ d£ÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄzÀĪÉUÉ §AzÀ ºÀÄqÀÄVAiÀÄjUÉ »UÉÃPÉ ZÀÄqÁ¬Ä¸ÀÄwÛ¢ÝÃj JAzÀÄ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£É ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ¨ÁV®ÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄjzÀÄ ®ÄPÁì£À ªÀiÁr §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ °TvÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


4) alUÀÄ¥Àà oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 68/08 PÀ®A 448, 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. :-

¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw SÉÊgÀĤ߸Á ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ¸ÉÊAiÀÄåzÀ gÀªÀgÀÄ ¤ªÀÈvÀÛ QjAiÀÄ DgÉÆÃUÀå ¸ÀºÁAiÀÄQ (ªÀÄ) DVzÀÄÝ 2002 gÀ°è ¤ÃªÀÈwÛ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ¼É. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÁ£ÀÄ £ËPÀj ªÉÄÃ¯É EzÁÝUÀ EPÉAiÀÄ ¸ÀRå¼ÁzÀ ¸ÀÄAzÁæ n. UÀAqÀ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ G: QjAiÀÄ DgÉÆÃUÀå ¸ÀºÁAiÀÄQ ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ(©) EzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ MAn AiÀiÁVzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ¸ÀÄAzÁæ n. FPÉUÉ £ÀA©PɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄ£É PÀlÄÖªÁUÀ CzÀPÉÌ ¨ÉÃPÁUÀĪÀ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ G¸ÀÄÛªÁj £ÉÆÃrPÉƼÀî®Ä EªÀjUÉ ºÀaÑzÀ¼ÀÄ. ¸ÀÄAzÁæ n FPÉAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£É ®¥ÀmÁ¬Ä¸ÀĪÀ EgÁzɬÄAzÀ ºÁUÀÄ CAfPÉ ºÁPÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¸ÀÄAzÁæ n. FPÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 27-4-08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11 UÀAmÉUÉ ºÀ½îSÉÃqÀ (PÉ) AiÀÄ°ègÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨ÁrUÉ ªÀÄ£ÉUÉ ¸ÀÄAzÁæ n. ºÁUÀÄ E£ÀÆß 2 d£ÀgÀÄ £ÀÄVÎ CªÁZÀë ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ fêÀzÀ ºÉzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ Cfð ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

5) ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 22/2008 PÀ®A 504,324,323,354. L¦¹. :-

¢£ÁAPÀ 29-04-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0930 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw zÉë¨Á¬Ä UÀAqÀ gÁdÄ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð ªÀÄ£É PÉ®¸À ®A¨Át ¸Á: zÉêÀVj [©] vÁAqÁ. oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ ¤ÃrzÉÝ£ÉAzÀgÉ, zÉêÀVj [©] vÁAqÀzÀ°è ¢£ÁAPÀ 28-4-2008 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ¨sÁªÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ UÉƪÀðzÀ£À EªÀ¤UÉ ºÉÆzÀ ªÀµÀð PÀ§Äâ PÀqÉAiÀÄĪÀ PÉéöÊw PÉÆnÖzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ PÀ§Äâ PÀrAiÀÄ®Ä ¨ÉPÁVgÀÄvÀÛzÉ PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÁUÀ UÉÆêÀðzÀ£À EvÀ£ÀÄ ¤ªÀÄzÁåªÀzÀÄ PÀ§Äâ PÀrAiÀÄĪÀ PÉéöÊw vÉUÉzÀÄPÉÆAr¯Áè £À£Àß ºÀwÛgÀ EzÀÝ PÉéöÊw £À£ÀzÀÄ EzÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆzÀ ªÀµÀð PÀ§Äâ PÀmÁªÀÅ ªÀiÁrzÀ gÀÆ¥Á¬Ä ¸ÀºÀ ¤ªÀÄä ºÀwÛgÀ £À£ÀUÉ §gÀ¨ÉÃPÀÄ PÉÆqÀÄ CAvÁ CAzÀ£ÀÄ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¸ÀzÀj ºÀtªÀ£ÀÄß ºÉÆzÀ ªÀµÀ𠤪ÀÄä vÀAzÉAiÀiÁzÀ ºÀj¹AUÀ EªÀjUÉ PÉÆnÖgÀÄvÉÛªÉ CAvÁ CA¢zÀPÉÌ DUÀ UÉÆêÀzÀð£À £ÀªÀÄä vÀAzÉUÉ ºÁUÀÄ £À£ÀUÉ ¤ªÀÅ PÉÆqÀĪÀ gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆnÖgÀĪÀ¢®è ¸ÀļÀÄî ºÉüÀÄwÛ¢Ýj ¤ÃªÀÅ CAvÁ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ C¯Éè PɼÀUÀqÉ ©¢ÝzÀ MAzÀÄ PÀ®Äè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ zÀÆj¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢üvÀ¼ÀvÀ §®PÉÊ gÀnÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À vÀ¯ÉAiÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ C¯Éè EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ gÁdÄ ©Ãr¸À®Ä §AzÀgÉ EªÀjUÀÄ ¸ÀºÀ §®PÉÊ¬Ä ªÉÄÃ¯É ºÉÆr¢gÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

April 28, 2008

DAILY CRIME UP DATE ON 28-04-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 28-04-2008

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁgÁuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ©ÃzÀgï ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 79/08 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ : 27-04-08 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ©ÃzÀgÀ d»ÃgÁ¨ÁzÀ gÀ¸ÉÛ DAzsÀæ §¸ÀÄìUÀ¼À ¤¯ÁÝt ºÀwÛgÀ DgÉÆæ vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ UÀAUÁgÁªÀÄ ¸Á/CµÀÆ×gÀ ¯Áj ¸ÀA:PÉJ-38 1014 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ, ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ, ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. PÀÄ¥ÀàuÁÚ vÀAzÉ UÀt¥Àw 35 ªÀµÀð, ¸Á/£ÁªÀzÀUÉÃj gÀªÀgÀÄ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ §AzÀÄ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ PɼÀUÉ ©Ã½¹zÀÝjAzÀ JqÀUÀqÉ ºÀuÉUÉ ¥ÉmÁÖV ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.79/08 PÀ®A 279, 338 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 39/08 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 27/04/08 gÀAzÀÄ JªÀÄ.J. ªÀÄÄQvÀ vÀAzÉ JªÀÄ.J. ºÀ¦üÃd UÀÄvÉÛzÁgÀ £ÁgÁAiÀÄtSÉÃqÀ¢AzÀ fÃ¥À £ÀA AiÀÄÄ.¦.-70 qÀ§Äèöå-3530 £ÉÃzÀgÀ°è ©ÃzÀgÀPÉÌ §AzÀÄ vÀªÀÄä PÀAPÀgÉl «ÄPÀìgÀzÀ°è PÉ®¸À ªÀÄqÀ®Ä ¯É§gÀ d£ÀjUÉ vÀgÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¨sÁ°ÌUÉ §gÀĪÁUÀ 1430 UÀAmÉUÉ vÀ¼ÀªÁqÀ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°è §AzÁUÀ ¨sÁ°Ì PÀqɬÄAzÀ ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÀÝ «Ä¤ §¸Àì £ÀA PÉ.J.-10 / 2532 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß «Ä¤ §¸Àì£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ fæUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÀÄÆV£À ªÉįÉ, JqÀ PÀtÂÚ£À PɼÀUÉ,JqÀUÀqÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ JqÀ ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÀwÛ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä eÉÆvÉAiÀÄ°èzÀ £ÀfªÉƢݣÀ EvÀ¤UÉ ªÉÄð£À vÀÄnÖ¬ÄAzÀ, §® Q«AiÀÄ ªÀgÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ EzÀÝ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 39/08 PÀ®A 279,337,338 L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
ªÀiÁgÁuÁAwPÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

3.©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.80/08 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPïÖ:-

¢£ÁAPÀB-27-04-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 2230 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ªÁ»Ãzï ®R£ï E§âgÀÆ ªÀÄįÁÛ£À ¥Á±Á zÀUÁðzÀ PÀªÀiÁ£ï ºÀwÛgÀ ªÀiÁvÁqÀÄvÀÛ ¤AwgÀĪÁUÀ zÀUÁð PÀqɬÄAzÀ M§â n¥Ààgï £ÀA.J¦ 16 qÀ§Æèöå 8275 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀݪÀ£ÉÃ, zÀUÁð PÀªÀiÁ£À PÀqɬÄAzÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ¸À¯Áä£ï SÁ£ï vÀAzÉ C§ÄÝ¯ï ºÀ«ÄÃzï SÁ£ï 12 ªÀµÀð, ¸Á/gÉÆ»¯ÉUÀ°è ©ÃzÀgï, EªÀ£ÀÄ ªÀÄ£É PÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ "¸ÁÖgï mÉîgï" CAUÀr ºÀwÛgÀ ¸ÀzÀj ¸ÉÊPÀ¯ïzÀªÀ¤UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄzÀÝjAzÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝzÀÝPÉÌ n¥ÀàgïzÀ §®¨sÁUÀzÀ UÁ°AiÀÄÄ vÀ¯É ªÉÄðAzÀ ºÁ¬Ä¹ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. F rQ̬ÄAzÀ ¸À¯Áä£À SÁ£ï£À vÀ¯É ªÉÄðAzÀ ºÁ¬Ä¹zÀÝPÉÌ vÀ¯É MqÉzÀÄ ªÉÄzÀļÀÄ ºÉÆgÀ§A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.80/08 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPïÖ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

dÆeÁl ¥ÀæPÀgÀt :-

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA, 49/2008 PÀ®A 87 PÉ.¦.PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ ;-28-04-08 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¨Áwä §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ©ÃzÀgÀ gÉPÀì ¨ÁgÀ ºÉÆmÉ® ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁgÀÄ 4-5 d£ÀgÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ £À¹©Ã£À E¹àl,dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ ºÁUÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fÃ¥À £ÀA PÉ.J-38 f-78 £ÉzÀgÀ°è fÃ¥À ZÁ®PÀ ºÁUÀÄ ¹.ºÉ¸ï.¹ 594 ¦¹.1613 gÀªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è ©ÃzÀgÀ gÉPÀì ¨ÁgÀ ºÉÆl® ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃrzÁUÀ 4-5 d£ÀgÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ £À¹Ã©£À E¹àl, dÆeÁl, DqÀÄwÛzÀÝgÀÄ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀAZÀ£É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå : 175/08 PÀ®A. 419 420 504 506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 28-4-08 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà §PÀÌ¥Áà ¹AzsÉ CzsÀåPÀëgÀÄ §¼ÀªÀAvÀgÁªÀ ªÀgÁ¼É ²PÀët ¸ÀA¸ÉÜ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉ¢zÀÝ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, EzÉà ²PÀët ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ PÁAiÀÄðzÀ²ðAiÀiÁzÀ ±ÁªÀÄgÁªÀ CjPÉÃj EªÀgÀÄ CzsÀåPÀëgÀ ¯ÉÃlgÀ ¥ÁåqÀ ªÉÄÃ¯É vÁ£É CzsÀåPÀë£ÀAvÉ ²Ã®Ä §¼À¹ ¸À» ªÀiÁr ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ¨ÉʯÁ¸À£À PÁ£ÀƤ£À AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀiÁ£ÀåvÀå E®èzÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁr ¥ÀæzsÁå¥ÀPÀgÀ£ÀÄß £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁrPÉÆArzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄ UÉÆvÁÛzÀ£ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj PÁAiÀÄðzÀ²ðUÉ ¢£ÁAPÀ 24-4-08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É PÁ¯ÉÃfUÉ ºÉÆÃV «ZÁj¹zÁUÀ ¤£ÁågÉÆ ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£É ¤Ã£ÀÄ ªÀÄvÉÆÛªÉÄä CzsÀåPÀë£ÉAzÀÄ ºÉýzÀgÉ ¤£ÀUÉ fêÀ¢AzÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ CfðAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðèAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 175/08 PÀ®A. 419 420 504 506 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 62/08 PÀ®A 341, 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 13/04/08 gÀAzÀÄ 2000 UÀAAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¹ªÀÄAvÀ¨Á¬Ä UÀAqÀ CA¨Áf R¯Áè¼É DgÉÆævÀgÁzÀ CAzÀgÉ DPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzsÀ £ÁUÀ£ÁxÀ ºÁUÀÄ ¸ÉÆøÉAiÀiÁzÀ dUÀzÉë EªÀgÀÄ gÁwæ 2000 UÀAmÉUÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ vÀUÀqÀUÀ¼À£ÀÄß JwÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ£ÁzÀ CA¨ÁfÃAiÀĪÀjUÉ K ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤Ã£ÀÄ £À£ÀUÉ ºÉÆî ªÀÄvÀÄÛ ¨ÁåAQ¤AzÀ vÀAzÉ ¸Á®zÀ°è ¥Á®Ä PÉÆqÀÄ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÉ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀÝgÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÀÄAoÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 62/08 PÀ®A 341, 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ L¦¹ £ÉÃzÀgÀ°è UÀÄ£Éß zsÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


2) ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 29/08 PÀ®A 151, 107 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 27-04-08 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¦¹ 1350, 1285 ªÀĦ¹ 1682 gÀªÀgÀ eÉÆvÉ ¥ÉmÉÆæ°AUï PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄvÁÛ 1100 UÀAmÉUÉ £ÀÆgÀSÁ£À vÁ°ÃªÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ JgÀqÀÄ ¥ÁnðAiÀÄ d£ÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä PÉÊUÀ¼À°è PÀ®Äè, §rUÉUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ M§âjUÉƧâgÀÄ dUÀ¼À vÀAmÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ, ªÀÄÄAeÁUÀÈvÉ PÀÄjvÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÀÄ£Éß zÁR°¸À¯ÁVzÉ.

3) £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Àß £ÀA. 89/08. PÀ®A. 107 ¹DgÀ¦¹ :-

¢£ÁAPÀ; 27/04/08 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ oÁuÉAiÀÄ ¸ÀgÀºÀ¢ÝAiÀÄ°è ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°è ¹¦¹ 812 gÁPÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ ¹¦¹ 1532 ¸ÀAvÉÆõÀ EªÀjUÉ eÉÆvÉAiÀÄ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ oÁuÉ fÃ¥À £ÀA:PÉ,J:38 f:130 £ÉÃzÀÝgÀ°è oÁuÉAiÀÄ ¸ÀgÀºÀ¢ÝAiÀÄ°è ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ oÁuɬÄAzÀ ºÉÆgÀlÄ oÁuÉAiÀÄ ¸ÀgÀºÀ¢ÝAiÀÄ°è ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÁÝUÀ RavÀ ¨Áwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ:26/04/08 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ EAlgÀ£Áå±À£À¯ï ¨ÉÆÃrðAUÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆÃmÉ®zÀ°è ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ©.eÉ.¦ ºÁUÀÄ PÁAUÉæøÀ ¥ÀPÀëzÀ ¥ÀgÀªÁV N§âjUÉƧâgÀÄ ¨Á¬Ä ªÀiÁw¤AzÀ dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CªÁåZÀ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄPÉÆAqÀÄ M§âjUÉƧâgÀÄ zÉéñÀ ¨É½¹PÉÆArzÀÄÝ ¸ÀzÀj JgÀqÀÄ ¥ÁnðAiÀĪÀgÀÄ UÀÄA¥ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ JgÀqÀÄ ¥ÁnðAiÀĪÀgÀÄ M§âjUÉƧâgÀÄ ºÉÆqÉzÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ±ÁawAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀAUÀªÀÅAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ«gÀÄvÀÛzÉ.C®èzÉà M§âjUÉƧâgÀÄ ºÉÆqÉzÁrPÉÆAqÀÄ fêÀ ºÁ¤ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ ¸ÀA§ªÀ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ RavÀ ¨Áwäà ¹PÀÌ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå¢AzÀ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ 1600 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀj JgÀqÀÄ ¥ÁnðAiÀÄ «gÀÄzsÀÝ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:89/08 PÀ®A 107 ¹DgÀ¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤ÃSÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
April 27, 2008

DAILY CRIME UP DATE ON 27-04-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 27-04-2008

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 66/2008 PÀ®A 448,323,324,504,506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 16-04-2008 gÀAzÀÄ 1200 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà °AUÀgÁd vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Áà ²Ã®ªÀAvÀ eÁ; ¥ÀAZÁ® ¸Á; ºÀÄ®¸ÀÆgÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA. 41 £ÉÃzÀgÀ°è ºÉÆ®zÀ°è DgÉƦvÀgÁzÀ Q±À£ï vÀAzÉ ZÀAzÀÄ ¥ÀªÁgÀ gÀªÀgÀÄ ºÉÆV CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆqɧqɪÀiÁr fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄÄ ªÀiÁ£Àå §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ ¥ÉæöʪÉmï PÀA¥ÉèÃl ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ.

2) ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 27/08 PÀ®A 354, 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 26-04-08 gÀAzÀÄ 1845 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¸ÉʬÄzÁ ¸ÀįÁÛ£Á UÀAqÀ £À¹ÃgÀSÁ£À ¸Á: ¹¢Ý vÁ°ÃªÀÄ ©ÃzÀgÀ EªÀ¼ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÀAQëÃ¥ÀÛ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 26-4-08 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ ZÁAzÀ¥Á±Áå vÀAzÉ ±ÀjÃ¥sÉƢݣï gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ ªÀÄÆgÀÄ UÁ°AiÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÁQ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÁUÀ, JPÉ PÉqÀÄ«¢ CAvÀ PÉüÀ®Ä, DgÉÆævÀ£ÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, fAeÁªÀÄÄ¶× ªÀiÁr, gÁqÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¸À¯ÁVzÉ.

3) ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 28/08 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 26-04-08 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ZÁAzÀ ¥Á±Áå vÀAzÉ ±ÀgÀ¥sÉÆ¢Ý£ï ¸Á: £ÀÆgÀSÁ£À vÁ°ÃªÀÄ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÀAQëÃ¥ÀÛ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 26-4-08 gÀAzÀÄ 1815 UÀAmÉUÉ DgÉÆæv¼ÁzÀ ¸ÉÊAiÀÄzÁ ¸ÀįÁÛ£Á ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðzÀ ªÀÄUÀÄ«UÉ zÁjAiÀÄ°è §»zÉð¸ÉUÉ PÀÆr¹zÁUÀ, zÁjAiÀÄ°è JPÉ PÀÆr¹¢ CAvÀ PÉýzÀPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ PÀÆr dUÀ¼À ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¸À¯ÁVzÉ.

4) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 67/08 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 26/04/08 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ UËvÀªÀÄ EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀÀ ²æêÀÄw ¸ÀgÀƨÁ¬Ä UÀAqÀ ªÀĺÁzÉêÀ¥Áà eÁzsÀªÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ¤£Àß ªÀÄUÀ J°è EzÁÝ£É ºÉÆý PÀj ¢ªÀ¸À £À£Àß eÉÆvÉ dUÀ¼À vÉUÉ¢zÁÝ£É CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ C°è ©¢ÝzÀ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ¸ÉƸÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ£ÀÄ ©r¸À®Ä §AzÁUÀ CªÀjUÀÆ ¸ÀºÀ ºÉÆqÉ §qɪÀiÁqÉ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀzÉ.

C§PÁj ¥ÀæPÀgÀt

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 38/08 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ 328 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 26/04/08 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL oÁuÉAiÀÄ°èzÁUÀ RavÀ ¨Áwä §A¢zÉ£ÉAzÀgÉ UÀuÉñÀ¥ÀÆgÀªÁr UÁæªÀÄzÀ ²ªÁf ZËPÀ ºÀwÛgÀ M§â ªÀÄ£ÀĵÀå PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁmÁ ªÀiÁqÀÄwÛzÁ£É CAvÁ ¨ÁwäAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ 1145 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆæ C¤® vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ZÀªÁít ªÀAiÀÄ/ 19 ªÀµÀðeÁw/®ªÀiÁt ¸Á/zsÁgÀdªÁr vÁAqÁ EªÀ£À£ÀÄß »ÃrzÀÄ CªÀ£À ºÀwÛgÀ EzÀÝ MAzÀÄ ¥Áèöå¹ÖPÀ PÁå£ÀzÀ°èzÀ 10 °ÃlgÀ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä C.Q. 500/- gÀÆ zÀµÀÄÖ ªÀ±À ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ DvÀ¤UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 38/08 PÀ®A 32,34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ ªÀÄvÀÄÛ 328 L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 80/07 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 27/04/08 1000 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀjUÉ ¨Áwä w½zÀħA¢zÉÝãÉAzÀgÉ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀzÀ ©ÃzÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ C¤® zsÁ¨ÁzÀ JzÀÄjUÉ E§âgÀÄ n«J¸À ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ¨Áwä w½zÀÄ ¦J¸ïL ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ©ÃzÀgÀ J¸À.¦. ¸ÁºÉçgÀ «±ÉõÀzÀ¼ÀzÀ C¢üPÁjAiÀĪÀgÁzÀ ¥ÉÆæ¨ÉõÀ£Àj rJ¸À¦, ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ PÉÆrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV gÉïÉé ¤¯ÁÝtzÀ JzÀÄjUÉ EzÀÝ C¤® zsÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ vÀ£Àß n«J¸À JPÀì® ªÉÄÃ¯É ¸ÀgÁ¬Ä PÁl£ï ElÄÖPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀÀgÀ ªÉÄÃ¯É 1130 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr CgÉÆævÀgÁzÀ 1) ©üêÀÄ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ EAZÀÄgÉ 19 ªÀµÀð eÁ. ªÀÄgÁoÁ G. ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ¸Á/ ZËr UÀ°è ¨sÁ°Ì ªÀÄvÀÄÛ 2) £ÀAzÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ªÉÆÃgÉ 25 ªÀµÀð eÁw ºÀjd£À G. PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á/ C±ÉÆPÀ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ CªÀgÀ ºÀwÛgÀ EzÀÝ PÁl£ï £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ°è 1) AiÀÄÄ.J¸À.«¹Ì 180 JA.J® ¨Ál®UÀ¼ÀÄ 24 CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 1080/- gÀÆ 2)£ÀA.1 ºÉʪÉà «¹Ì 180 JA.J® ¨Ál®UÀ¼ÀÄ 53 CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 1855/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ n«J¸À JPÀì.J® ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® CA.Q 15,000/- gÀÆ, 4) MAzÀÄ NqÁ¥sÉÆãï CA.Q. 500/- gÀÆ »ÃUÉ MlÄÖ 17935/- gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ® d¦Û ªÀiÁr ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 49/08 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 27/04/2008 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ ªÀįÉèñÀ vÀAzÉ ¸ÀvÀÛAiÀiÁå ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð QÃwð ªÉÊ£À ±Á¥À ºÀ®§UÁð zÀ°è PÉî¸À ¸Á/ ¥ÉÃzÀUÉÆÃAqÀA (J.¦) ºÀ®§UÁð ¢AzÀ zsÀ£ÀÆßgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉ C£ÀĪÀÄw E®èzÉ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß ¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÀ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ «±ÉõÀ vÀAqÀzÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÀÆÌlgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ M§â ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ZÉPï ªÀiÁqÀ®Ä CªÀ£À ºÀwÛgÀ¢AzÀ 1) 48 AiÀÄÄJ¸ï,«¹Ì 180 JªÀiï J¯ï C/Q 1920-00 gÀÆ 2) 16 £ÀA.1 ºÉʪÁqÀìð «¹Ì 180 JªÀiï J¯ï C/Q 560-00 gÀÆ 3) MazÀÄ ¸ÀÆÌlgÀ £ÀA, PÉ.J.05 E.J¥sï 8195 C/Q 10000-00gÀÆ UÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀgÀ «gÀÄzÀÞ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:49/08 PÀ®A:32,34 PÉ.E JPÀÖ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Àß £ÀA. 87/08. PÀ®A. 454,380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ; 26-04-2008 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÀ«ÃAzÀæ vÀAzÉ ªÀÄÄgÀ½zsÀgÀgÁªÀ GzÉÆåÃUÀ PÉ.J¸À.Cgï.n.¹. AiÀÄ°è J¯ÉQÖç¶AiÀÄ£ï ¸Á: ºÀzÀ£ÀÆgÀ ¸ÀzÀå ²ªÀ£ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖzÉ£ÉAzÀgÉ. ¢£ÁAPÀ 25-04-2008 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ 0800 UÀAmÉUÉ ©ÃUÀ ºÁQPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆV ªÀÄgÀ½ gÁwæ 2000 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄj¢ÝzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉÆV £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÀÝ EArAiÀÄ£À UÁå¸À 14 PÉ,f CAzÁdÄ 1000-00 gÀÆ¥Á¬ÄzÀÄ EgÀ°¯Áè AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¢£ÁAPÀ 25-04-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0800 UÀAmɬÄAzÀ gÁwæ 2000 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢AiÀÄ°è vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæªÉñÀªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÀÝ EArAiÀÄ£À UÁå¸À 14 PÉ,f CAzÁdÄ 1000-00 gÀÆ¥Á¬ÄzÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ EvÁå¢ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 87/2008 PÀ®A 454,380 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zsÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ PÉƼÀ¯ÁVzÉ.


ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ¥ÀæPÀgÀt :-

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå : 174/08 PÀ®A. 3 PÀ£ÁðlPÀ N¥À£À
¥ÉèøÀ ¦æêɣÉì£À D¥sï r¸ï¦üÃUÀgÀªÉÄAl JPÀÖ 1983 :-

¢£ÁAPÀ 27-4-08 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è NvÀV UÁæªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ PÀqÉ eÉ.r.J¸ï. PÁAiÀÄðPÀvÀðgÀÄ DzÀ gÀ« WÀªÁ¼ÀPÀgÀ , ªÀĸÁÛ£À NvÀV ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¸ÀA»vÉAiÀÄ£ÀÄß G®èAX¹ UÁæªÀÄzÀ°èzÀÝ ¸ÁªÀðd¤ÃPÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É EzÀÝ PÀA§UÀ½UÉ ºÁUÀÆ VqÀUÀ½UÉ ¨sÀvÀÛzÀ vÉ£É ºÉÆvÀÛ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ ¨sÁªÀ avÀæzÀ ¦æAnAUÀìUÀ¼ÀÄ PÉnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ MvÀV UÁæªÀÄzÀ ¸ÉPÉæÃlj ²æà C§ÄÝ® RAiÀiÁªÀÄ gÀªÀgÀÄ MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀ Cfð ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðèAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 174/08 PÀ®A. 3 PÀ£ÁðlPÀ N¥À£À ¥ÉèøÀ ¦æêɣÉì£À D¥sï r¸ï¦üÃUÀgÀªÉÄAl JPÀÖ 1983 £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼À ªÉÄÃ¯É ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀt:-

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 172/08 PÀ®A 498(J) eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 26-4-08 gÀAzÀÄ 1315 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹ ¥ÀvÀæ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL (PÁ¸ÀÄ) D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃnÖ PÉÆlÄÖ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ avÁæ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¥Àæ¨sÀÄ ¸Á-UÀqÀªÀAw EªÀ¼ÀÄ «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÁqÀĪÀ ¹ÜÃwAiÀÄ°è EgÀzÀ PÁgÀt vÁ®ÆèPÀ zÀAqÁ¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀ°è ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À vÀAzÉAiÀiÁzÀ ²ªÀgÁd vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà ¸Á-ºÀÄqÀV EªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, avÁæ¨Á¬ÄAiÀÄ UÀAqÀ ¥Àæ¨sÀÄ ºÁUÀÄ CvÉÛ E§âgÀÆ DUÁUÀ QgÀPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛzÀÝgÀÄ ºÁUÀÆ dUÀ¼À DqÀÄwÛzÀÝgÀÄ ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ dUÀ¼ÀªÁqÀĪÀÅzÀÝjAzÀ «µÀªÀ£ÀÄß ¸Éë¹gÀÄvÁÛ¼É CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðèAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 172/08 PÀ®A. 498(J) eÉÆvÉ 34 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :_

1) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£ÉߣÀA. 173/08 PÀ®A 110 (f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 26-4-08 1600 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL (PÁ¸ÀÄ) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ fÃ¥À £ÀA.PÉJ-38/f-143 £ÉÃzÀgÀ° ¦¹-1098 gÀªÀjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÉÆÃqÀ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ ¥ÀlÖtzÀ°è wgÀÄUÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ²ªÀ¥ÀÄgÀUÀ°èAiÀÄ°è ºÉÆÃzÁUÀ C°è M§â ªÀåQÛAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ ºÉÆÃUÀÄ §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr £Á£ÀÄ AiÀiÁjUÉ Nl ºÁPÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ºÉüÀÄvÉÛÃ£É CªÀjUÉ Nl ºÁPÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ agÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ »rzÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ªÀÄĸÁÛ¥sÁ vÀAzÉ C§ÄÝ® CfÃd RÄgÉò ªÀAiÀÄ 24 ªÀµÀð eÁ-ªÀÄĹèA G-qÉæöʪÀgÀ ¸Á-²ªÀ¥ÀÄgÀUÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ w½gÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ºÁUÉ ©lÖ°è ¸ÁªÀðd¤ÃPÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E£ÀÆß ºÉaÑ£À jÃwAiÀÄ°è vÉÆAzÀgÉAiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ w½zÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 173/08 PÀ®A. 110 (f) ¹Dg惡 ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) alUÀÄ¥Àà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 67/08 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ: 26-04-2008 gÉAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ ªÀ¼ÀTAr UÁæªÀÄPÉÌ UÀAmÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ §¸À ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÀÛ agÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ DUÀ ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄ ºÉøÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä w½¹zÉ£ÉAzÀgÉ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ²ªÀ£ÁUÀ¥Àà CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ »UÉ ©lÖ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ ¸ÀAeÉÕAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀævÀ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzsÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Àß £ÀA. 88/08. PÀ®A. 309 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 26-04-2008 gÀAzÀÄ 1240 UÀAmÉUÉ ¹¦¹ 1428 ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ §AzÉƧ¸ÀÛ PÀvÀðªÀå¢AzÀ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ ªÀgÀ¢AiÀÄzÉÆA¢UÉ M§â DgÉÆævÀ¤UÉ ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀÄÝ ªÀgÀ¢AiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ. ¢£ÁAPÀ 26-04-2008 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ f¯Áè PÉæöʸÀÛ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ d£ÁAUÀzÀªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè PÁAUÉæøÀ PÀbÉÃjAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ²æà zÉëzÁ¸À a¢æAiÀĪÀjUÉ PÁAUÉæøÀ ¥ÀPÀë, ªÀw¬ÄAzÀ JªÀÄ,J®,J, nPÉÃl ¤ÃqÀĪÀAvÉ MvÁ۬Ĺ MAzÀÄ ¢£ÀzÀ ¸ÁPÉÃwPÀ zsÀgÀtÂAiÀÄ£ÀÄß ºÀ«ÄäPÉÆArzÀÝgÀ ¤«ÄvÀå §AzÉÆ §¸ÀÛ PvÀðªÀåPÉÌ £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁrzÀgÀ ªÉÄgÉUÉ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹¦¹ 1532 E§âgÀÄ §AzÉƧ¸ÀÛ PÀvÀðªÀåPÉÌ ºÉÆV §AzÉƧ¸ÀÛ PÀvÀðªÀå£ÀÄß ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÀÄÝ ²æà ¸AdAiÀÄ vÀAzÉ zÁ¸À, ºÁUÀÄ 40 jAzÀ 45 d£À PÉæöʸÀÛ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ d£ÁAUÀzÀ d£ÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè PÁAUÉæøÀÀ PÀbÉÃjAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ²æà zÉëzÁ¸À a¢æAiÀĪÀjUÉ PÁAUÉæøÀ ¥ÀPÀëzÀ ªÀw¬ÄAzÀ JªÀÄ,J®,J ,nPÉÃl ¤qÀĪAvÉ MvÁ۬Ĺ MAzÀÄ ¢£ÀzÀ ¸ÁAPÉÃwPÀ zsÀgÀtÂAiÀÄ£ÀÄß ºÀ«ÄäPÉÆAqÀÄ zÀgÀtÂAiÀÄ°è PÀĽwzÀÄÝ ªÀÄzsÁå£À 1230 UÀAmÉUÉ M§â£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è ¥Áè¹ÖPÀ ¨Ál°AiÀÄ°è ¹ÃªÉÄ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄäÃ¯É vÀ£Àß vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄ°AzÀ ¹ÃªÉÄ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÄjzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä ¸ÀĪÀÄÄzÁAiÀÄzÀzÀªÀjUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 50 ªÀµÀð¢AzÀ PÁAUÉæøÀ ¥ÀPÀëzÀÀªÀgÀÄ nPÉÃl ¤qÀzÉà ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄvÀÛ §A¢zÁÝgÉ £Á£ÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ¸ÁAiÀÄÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ vÀ£Àß ªÉÄÊUÉ ¨ÉAQ ºÀZÀÑPÉÆAqÀÄ ¸ÁAiÀÄ®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀĪÁUÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÄ ¸ÀzÀj ¸ÁPÉÃwPÀ zsÀgÀtÂAiÀÄ°è PÀĽvÀªÀgÀÄ PÉÆÃqÀ¯Éà ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À PÉÊAiÀÄ°èAiÀÄ ¨ÉAQ ¥ÀnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ¹zÀÄPÉÆArzÀÄÝ CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß DvÀäºÀvÀå ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ¥ÀnzÀjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃj ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ EvÁå¢ ªÀgÀ¢AiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 88/2008 PÀ®A 309 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zsÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

RlPÀ aAZÉÆÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 32/08 PÀ®A 110 (E) ªÀÄvÀÄÛ (f) ¹Dg惡 :-

DgÉÆæ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §¸À¥Áà ¨sÁ¯ÉÌ ªÀAiÀÄ 34 ªÀµÀð eÁw-°AUÁAiÀÄvÀ GzÉÆåÃUÀ -QgÁt CAUÀr ªÁå¥ÁgÀ ¸Á- PÀÄgÀħSÉüÀV EªÀ£À «gÀÄzÀÝ RlPÀ aAZÉÆý oÁuÉAiÀÄ°è gËr ²Ãlgïì EzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 27/4/08 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ PÀÄgÀħSÉüÀV UÁæªÀÄzÀ°è UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄ eÉÆÃgÁV aÃgÁqÀÄvÁ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É , ¨sÉÆøÀr ªÀÄPÀÌ¼É CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ £ÉêÀÄä¢UÀ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ºÁUÉ ©lÖgÉ UÁæªÀÄzÀ°è dUÀ¼À ªÀiÁqÀĪÀzÀ®èzÉà ªÀÄÄA§gÀĪÀ «zsÁ£À ¸À¨sÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ PÁ®PÉÌ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀĪÀå¸ÉÜ ºÀzÀUÉÃr¸ÀĪÀ ¸ÁzÀåvÉUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀzÀjAzÀ DgÉÆævÀ¤UÉ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄzÀrAiÀÄ°è zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr UÀÄ£Éß £ÀA-32/08 PÀ®A-110 [E] & [f] ¹DgÀ.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 76/08 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 27-04-08 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ ¦.J¸À.L ºÁUÀÆ ¦.¹ 1569 gÀªÀgÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀÄjvÀÄ ¹AzÀ§AzÀV. ©.J¸À.J¸À.PÉ PÁSÁð£ÉUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr C«ÄÃgÁ¨ÁzÀ ªÁr UÁæªÀÄPÉÌ §AzÁUÀ 0830 UÀAmÉUÉ UÁæªÀÄzÀ ªÀĺÁzÉêÀ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DgÉÆæ ZÀAzÀæ¥Áà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà ¹AzsÉ ªÀAiÀÄ 60 ªÀµÀð eÁw: J¸À.¹ zÀ°vÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: C«ÄÃgÁ¨ÁzÀ ªÁr EªÀ£ÀÄ PÁAUÉæøÀ ¥ÀPÀë ªÀÄvÀÄÛ ©.eÉ.¦ ¥ÀPÀëzÀªÀjUÉ ºÁUÀÆ »AzÀÆ zÉêÀvÉUÀ½UÀÆ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É CAvÁ ªÀÄ£À §AzÀAvÉ aÃgÁqÀÄvÁÛ ºÉÆÃUÀÄ §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ vÉÆAzÀgÉ ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ »ÃUÉ ©lÖ°è UÁæªÀÄzÀ°è PÉÆêÀÄÄ ¨sÁªÀ£É PÉgÀ½¹ d£ÀgÀ°è C±ÁAw ªÀÄÆr¸ÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

April 26, 2008

DAILY CRIME UP DATE ON 26-04-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 26-04-2008.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

ªÀiÁgÀuÁAw ¥ÀæPÀgÀt :-

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 41/2008 PÀ®A. 279 337 338 304 [J] L¦¹

¢£ÁAPÀ 25/4/08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 6 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÁAzÉÃqÀzÀ°è MAzÀÄ PÉÆæÃdgÀ ¨ÁrUÉAiÀÄ£ÀÄß vÉÃUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ü ²æÃ; §®fÃvÀ¹AUï vÀAzÉ ¸ÀzÁðgÀ ªÀĺÉÃAzÀgÀ¹AUï ¸Á; §eÉÆãÀ vÁ; f; £ÀªÁ£À ±ÀºÀgÀ ¥ÀAeÁ§ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁðw£À ºÉAqÀw ºÁUÀÄ ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ £ÀªÀÄä eÉÆvÉAiÀÄ°è E£ÀÄß 8-10 d£ÀgÀÄ fÃ¥À£À°è PÀĽvÀÄ £ÁAzÉÃqÀ¢AzÀ ©ÃzÀgÀ UÀÄgÀÄzÁégÀPÉÌ ºÉÆgÀngÀĪÁUÀ ªÀÄÄAeÁ£É 1100 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä fÃ¥À ±ÉA¨É½î PÁæ¸À zÁn ¸Àé®à zÀÆgÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ PÉJ¸ï,Dgï,n¹ §¸Àì £ÀA. PÉJ-38/J¥sï-384 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄß vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ¤AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä fæUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ £À£ÀUÉ UÀmÁ¬Ä PɼÀUÀqÉ §®UÀqÉ ¸ÉÆAlzÀ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÄ fÃ¥À£À°è PÀĽvÀ £À£Àß ºÉAqÀw UÀÄgÀÄ«AzÀgÀ PËgÀ EªÀ½UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §®UÀqÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ DV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. ºÁUÀÄ fÃ¥À ZÁ®PÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ºÀwÛ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ºÁUÀÄ £À£Àß eÉÆvÉAiÀÄ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ d£ÀjUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 25/4/08 gÀAzÀÄ 1215 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 41/08 PÀ®A. 279 337 338 304[J] L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. PÀ®A 37/08 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 25/04/08 gÀAzÀÄ 0845 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà PÁ²£ÁxÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀ£Àß ºÉýPÉ PÉÆqÀ®Ä C¸ÀªÀÄxÀð£ÁVzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ R½¹PÉÆlÄÖ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÉÆqÀ®Ä DgÉƦvÀgÁzÀ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄ gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §rUÉ ºÁUÀÆ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄä¤UÀÄ ¸ÀºÀ PÉʬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1000 UÀAmÉUÉ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 37/08 PÀ®A 324,504,eÉÆvÉ 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ° UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀ¯ÁVzÉ.

2) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 78/08 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ªÉAPÀl ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀw ªÀÄzsÀåzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ DVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 25/04/08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ CqÀÄUÉ ªÀiÁrPÉÆqÀÄ JAzÀÄ CAzÁUÀ CªÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ (UÀAqÀ¤UÉ) CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ C°èAiÉÄà EzÀÝ vÀ£Àß ¸ÀA§A¢üPÀjUÉ PÀgɬĹ, DgÉÆæ UÉÆëAzÀ ºÁUÀÄ d£Á¨Á¬Ä EªÀgÀÄ MwÛ »rzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw ®Qëöä EªÀ¼ÀÄ PÀ°è¤AzÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ §UÉÎ EgÀĪÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) alUÀÄ¥Àà oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 66/08 PÀ®A 323, 324, 504 L¦¹ eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 25-04-2008 gÀAzÀÄ 2330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĨsÁµÀ gÀrØ vÀAzÉ ®PÀëöät gÀrØ PÀ¼ÉzÀ 2 ªÀµÀðzÀ »AzÉ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è £ÀªÀÄä ¸ÉÆÃzÀgÀvÉÛAiÀiÁzÀ ªÀÄÄ¢æPÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ £ÁgÁAiÀÄt gÀrØ PÀ£ÀmÉÖ EªÀgÀÄ UÉ¢ÝgÀÄvÁÛgÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 wAUÀ¼À »AzÉ ElUÁ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ J UÀÄA¦£À CzsÀåPÀëgÀÄ DUÀĪÀ DzÉñÀ §A¢ÝzÀÄÝ DUÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ CA§uÁÚ AiÀiÁzÀªÀ EªÀgÀÄ £ÀªÀÄUÉ §ºÀªÀÄvÀ PÉÆr £Á£ÀÄ CzsÀPÀë£ÁUÀÄvÉãÉAzÀÄ vÁ£ÀÄ PÉýzÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀÄ DvÀ¤UÉ ªÀÄvÀ PÉÆqÀzÉ ªÀ¼ÀTAr UÁæªÀÄzÀ ±ÁgÀzÀ¨Á¬Ä UÀAqÀ ®PÀëöät PÀÆqÀA§® EªÀjUÉ ªÀÄvÀ PÉÆnÖzÀjAzÀ EªÀgÀÄ ElUÁ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ CzsÀPÀëgÀÄ DVgÀÄvÁÛgÉ. »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 25-04-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ GlPÉÌ ºÉÆÃV §¸ÀªÉ±ÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ UÁæªÀÄzÀ d£ÀgÁzÀ 1) ¢°Ã¥À vÀAzÉ ¥ÀqÀj£ÁxÀ AiÀiÁzÀªÀ 2) ¥Àæ¢Ã¥À 3) ¨sÀ¢æ£ÁxÀ AiÀiÁzÀªÀ 4) CA§uÁÚ AiÀiÁzÀªÀ EªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä ¸ÉÆÃzÀgÀªÀiÁªÀ£ÁzÀ zÀvÀÄÛ gÀrØUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¢°Ã¥À EvÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ §® ¸ÉÆAlzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀ£ÀÄ CAvÁ ºÉýPÉ PÉÆmÁÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C§PÁj ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 31/2008 PÀ®A-32, 34 PÉ.E. JPÀÖ :-

DgÉÆævÀ UÀAUÁgÁªÀÄ vÀAzÉ ¨Á¼À¥Áà vÉîAUÀ EvÀ£ÀÄ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉà C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ªÀiÁgÁlPÁÌV 330 JA.J¯ï. ªÀżÀî 67 £ÁPÀ Omï ©AiÀÄgï vÀÄA©zÀ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼ÀÄ ElÄÖPÉÆAqÁUÀ ¢£ÁAPÀ 25/04/08 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀÀ°è zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀ£À ªÀ±À¢AzÀ 67 £ÁPï Omï ©AiÀÄgï vÀÄA©zÀ 330 JA.J¯ï. ªÀżÀî ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ. DgÉÆævÀ£ÀÄ NqÀĺÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. D §UÉÎ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ PÉÊPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzsÀ UÀÄ£Éß £ÀA-31/08 PÀ®A-32, 34 PÉ.E. JPÀÖ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 65/08 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡 : -

¢£ÁAPÀ 25/04/08 gÀAzÀÄ 1245 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ UÁæªÀÄ ¨ÉÃn PÀÄjvÀÄ ºÀ½î UÁæªÀÄPÉÌ ¨sÉÃn ¤ÃrzÁUÀ DgÉÆævÀ ¸ÀAfêÀ vÀAzÉ gÁªÀÄ ªÀÄPÁ¯É gÀªÀgÀÄ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è vÁ£ÀÄ ºÀ½î UÁæªÀÄzÀ zÁzÁ EzÉÝÃ£É CAvÁ aÃgÀÄvÁÛ ºÉÆÃV§gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ vÀ£Àß ±ÀjÃgÀzÀ CAUÁAUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæzÀ²ð¸ÀÄvÁÛ C¸À¨sÀå jÃw¬ÄAzÀ ªÀwð¸ÀÄwÛzÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁj ªÀÄvÀÄÛ C£ÀxÀðPÁj JAzÀÄ PÀAqÀÄ §A¢ÝzÀjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĤUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 66/08 PÀ®A 110(eÉ) ¹.Cgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 25/04/08 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ UÁæªÀÄ ¨ÉÃn PÀÄjvÀÄ ºÀ½î UÁæªÀÄPÉÌ ¨sÉÃn ¤ÃrzÁUÀ DgÉÆævÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÉAPÀl C®UÉÆqÉ gÀªÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁj »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯É ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ° vÁ£ÀÄ ºÀ½î UÁæªÀÄzÀ zÁzÁ EzÉÝÃ£É CAvÁ aÃgÀÄvÁÛ ºÉÆÃV §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ vÀ£Àß ±ÀjÃgÀzÀ CAUÁAUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæzÀ²ð¸ÀÄvÁÛ C¸À¨sÀå jÃw¬ÄAzÀ ªÀwð¸ÀÄwÛzÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁj ªÀÄvÀÄÛ C£ÁxÀðPÁj JAzÀÄ PÀAqÀÄ §A¢ÝzÀjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĤUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 79/08 PÀ®A 107 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 25/04/08 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦.L. ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀzÀ°è ºÀUÀ®Ä UÀ¸ÀÄÛ PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ JZÀ.¹. 744 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ¥Éưøï fÃ¥À £ÀA PÉ.J.38 f.61 £ÉÃzÀgÀ°è ºÉÆÃzÁUÀ UÁA¢ü ZËPÀ ºÀwÛgÀ C°è d£ÀgÀÄ ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ gɪÀt¹zÀÝ¥Áà mÉÆÃ¥ÁgÉ, gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÀAmÉ¥Áà ªÀAPÉ, ¥Á±Á«ÄAiÀiÁ vÀAzÉ vÁºÉgÀC°,±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ¥Áà ¸ÀÄAmÉ, C¤® vÀAzÉ PÀ¯ÁåtgÁªÀ ¸ÀÄAmÉ, D£ÀAzÀ vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµÀ zÉêÀ¥Áà, ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ ºÉÆ£ÀߥÁà zÁ£Á, vÁºÉgÀC° vÀAzÉ ¥Á±Á«ÄAiÀiÁ ¨ÁUÀªÁ£À EªÀgÀÄ F §gÀĪÀ «zsÁ£À ¸À¨sÉAiÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ PÁ®PÉÌ UÀ®¨sÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉ EgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ ªÀiÁvÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä oÁuÉAiÀÄ ºÀ¢ÝAiÀÄ°ègÀĪÀ gËr d£ÀgÁVzÀÄÝ CªÀgÀÄ gÁdQÃAiÀÄ ZÀlĪÀnPÉAiÀÄ°è NqÁqÀÄwÛzÀÄÝ PÉ®ªÀgÀÄ ¥ÀÄAqÁnPÉ ªÀiÁr ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄß GAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ w½zÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ 1920 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÀæªÀÄ dgÀÄVzÀÄÝ EgÀvÀÛzÉ.

4) ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 42/08 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 25/4/08 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ J.J¸ï.L ºÁUÀÄ J¦¹ 125 gÁWÀªÉAzÀæ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆzÁUÀ M§â ªÀåQÛ agÁqÀĪÀÅzÀÄ ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ ºÉÆUÀÄ §gÀĪÀ d£ÀjUÉ vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀªÀÅAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ »rzÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 42/08 PÀ®A. 110 [f] ¹.Dgï.¦¹ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 77/08 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ :-

¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. avÀæªÀiÁä UÀAqÀ £ÀgÀ¹AUÀ gÀªÀgÀ ¥ÀwAiÀiÁzÀ £ÀgÀ¹AUÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ªÀ 35 eÁåw ºÀjd£À ¸Á WÉÆqÀªÀiï¥À½î UÁæªÀÄ EvÀ£ÀÄ §Ä¢Ý ¨sÀæªÀÄuɬÄAzÀ §¼À®ÄwzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 15/03/2008 gÀAzÀÄ WÉÆÃqÀªÀÄ¥À½î UÁæªÀÄ¢AzÀ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß E°èAiÀĪÀgÉUÉ CªÀgÀ ¸ÀA¨sÀA¢PÀgÀ ºÁUÀÄ EvÀgÉ J¯ÁèPÀqÉUÉ ±ÉÆâü¹gÀÄvÁÛgÉ ¸ÀºÀ EvÀ£À ¥ÀvÉÛ ºÀwÛgÀĪÀ¢¯Áè. CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

April 25, 2008

DAILY CRIME UP DATE ON 25-04-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 25-04-2008

ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»w G®èAWÀ£É ¥ÀæPÀgÀt :-

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 28/2008 PÀ®A. 171 © (1) (2) L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 24/4/08 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ²ªÀgÁd ¹.¦.¹. 1607 RlPÀ aAZÉÆý ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ J¸ï.©. PÀÀvÀðªÀå¢AzÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ °TvÀ ªÀgÀ¢ ¸À°è¹zÉÝãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 12-04-08 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ¥ÀæPÁ±À RAqÉæ ©.eÉ.¦. ¥ÀPÀëzÀ ªÀiÁf ±Á¸ÀPÀgÀÄ ¸Á/ ¨sÁ°Ì «zsÁ£À¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¤Ãw ¸ÀA»vÉAiÀÄ£ÀÄß G®èAWÀ£É ªÀiÁr ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ PÀÄrAiÀÄĪÀ ¤Ãj£À PÉƼÀªÉ ¨Á« vÉÆÃr¹ PÉÆqÀÄvÉÛãÉ. ©.eÉ.¦ ¥ÀPÀëPÉÌ ªÀÄvÀ PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹ JtPÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è MAzÀÄ PÉƼÀÄªÉ ¨Á«AiÀÄ£ÀÄß vÀªÀÄä ¸ÀéAvÀ Rað£À°è vÉÆr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖÖ °TvÀ ªÀgÀ¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA-28/08 PÀ®A 171 © (I) (II) L.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄlPÁ dÆeÁl ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 63/08 PÀ®A 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 24/04/2008 gÀAzÀÄ RavÀ ¨sÁwä ªÉÄÃgÉUÉ 1700 UÀAmÉUÉ ¸ÁªÀ½ UÁæªÀÄzÀ°è ¹¦L PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ gÀªÀgÀ £ÉÃvÀævÀézÀ°è ¦J¸ïL ºÁUÀÆ ¹§âA¢ PÀÆr ºÉÆÃzÁUÀ 1]PÉÆAqÀ®gÁªÀ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ¸ÁªÀ¼É ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð eÁw ªÀÄgÁoÁ ¸Á; ¸ÁªÀ½ 2] ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ PÁ¼É ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð ªÀÄgÁoÁ ¸Á; ¸ÁªÀ½ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 425=00 gÀÆ., ªÀÄlPÁ aÃn, MAzÀÄ ¨Á® ¥É£ï EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 21/2008 PÀ®A 341, 504, 324 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25-04-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0930 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¥ÀAqÀj vÀAzÉ ®ZÀªÀiÁ ¥ÀªÁgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ ºÉý ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ zÉêÀVj vÁAqÀzÀ°è 18 d£À ¸ÉÃj PÉÆAqÀÄ 12, 13 ªÀµÀðUÀ½AzÀ zÀÄUÁð zÉë ¥ÉÊ£Á£Àì vÉUÉ¢zÀÄÝ ¸ÀzÀj ¥ÉÊ£Á£À¸ï ªÀåªÁºÁgÀ zÉêÀVj [©] vÁAqÀzÀ ©üêÀÄgÁªÀ vÀAzÉ SÉÃgÀÄ ¥ÀªÁgÀ gÀªÀjUÉ ªÀ»¹PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÀzÀj ©üêÀÄgÁªÀ 2 ªÀµÀð¢AzÀ ¸ÀjAiÀiÁV ¯ÉÃPÀÌ vÉÆÃj¸ÀzÀ PÁgÀt ªÀÄÄAeÁ£É 0730 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ¤UÉ F ¯ÉÃPÀÌ ¸ÀjAiÀiÁV PÉÆnÖ¯Áè CAvÁ PÉýzÀPÉÌ J¯Áè ºÀt ¸Á® PÉÆnÖzÀÄÝ AiÀiÁgÀÄ ªÁ¥À¸À PÉÆnÖ® CAvÁ w½¹zÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £ÁªÀÅ ¸ÀzÀ¸ÀåjUÉ PÉüÀzÉ ¸Á® PÉÆnÖ¢ CAvÁ PÉýzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤£ÀÄ AiÀiÁgÀÄ PÉüÀĪÀªÀ£ÀÄ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀĹÛUÉ ©zÀÄÝ dUÀ¼À ©Ãr¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwUÉ CªÀZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆUÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀÄ vÀqÉ ªÀiÁr C¯Éè ©zÀÝ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®¨sÀÄdzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 26/08 PÀ®A 341, 323, 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 25-04-08 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀĺÀäzÀ C°ªÉƢݣï vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ §¹gÉÆ¢Ý£ï ¸Á: gÉÆû¯ÉUÀ°è ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÀAQëÃ¥ÀÛ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 25-4-08 gÀAzÀÄ 1015 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ ªÉƬÄeï @ ZÀ¥Àðl ªÉÆìÄeï ¸Á: ªÀĤAiÀiÁgÀ vÁ°ÃªÀÄ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ §¸ÀªÀgÁd ZÀAzÁ gÀªÀgÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ »AzÀUÀqÉ gÉÆÃr£À ªÉÄïÉÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¸À¯ÁVzÉ.


C§PÁj ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) OgÁzÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 67/08 PÀ®A 328 L¦¹ eÉÆvÉ 34 PÉ.E JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 24-04-08 gÀAzÀÄ 1215 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ¼ÉUÁAªÀ vÁAqÁzÀ°è M§â ºÉtÆÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ¼É CAvÀ RavÀ ¨Áwäà ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ¼ÉUÁAªÀ vÁAqÁPÉÌ ºÉÆÃV AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì E®èzÉà PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ºÉtÄÚªÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr 20 °ÃlgÀ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä C.Q 500=00 d¦Û ªÀiÁr CªÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À¯ÁV vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ±ÀPÀĄ̈Á¬Ä UÀAqÀ gÀvÁß eÁzsÀªÀ ¸Á: ªÀiÁ¼ÉUÁAªÀ vÁAqÁ CAvÀ w½¹zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ½UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr UÀÄ£Éß zÁR°¹ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÀåPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 64/08 PÀ®A 328 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

¢.24/04/2008 gÀAzÀÄ RavÀ ¨sÁwä ªÉÄÃgÉUÉ 2015 UÀAmÉUÉ ¨É¼ÀPÀÄt (©) UÁæªÀÄzÀ°è ¹¦L PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ gÀªÀgÀ £ÉÃvÀævÀézÀ°è ¦J¸ïL eÉÆvÉ ¹§âA¢ PÀÆr ºÉÆÃzÁUÀ CgÉÆævÀ£ÁzÀ PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ ¯Á®Ä qÉÆÃAUÀgÉ ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð eÁw J¸ï.¹. ¸Á; ¨É¼ÀPÀÄt (©) EvÀ£ÀÄ PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÀÄwÛzÀÄÝzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPÀ PÁå£ïzÀ°è 20 °ÃlgÀ PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä C;Q;500=00 gÀÆ., d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 24/2008, PÀ®A 32, 34 PÉ.E PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 24-04-2008 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ ºÁUÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ¹¦L alUÀÄ¥Àà gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À zÀ°è PÁgÀ¥ÁPÀ¥À½î UÁæªÀÄzÀ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ ªÀÄÄAzÉ UÁA¢ü ZËPÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ : FgÀ¥Áà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà »gÉ PÀÄgÀħÄgÀ EªÀ£ÀÄ ¥Áè¹ÖPÀ aïzÀ°è 45 ¨Ál¯ï AiÀÄÄ.J¸ï «¹Ì 180 JªÀiïJ¯ï °PÀÌgÀ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼ÀÄ MlÄÖ QªÀÄävÀÄÛ 1730=70 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀµÀÄÖ, 45 AiÀÄÄ.J¸ï «¹Ì 180 JªÀiïJ¯ï °PÀÌgÀ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼ÀÄ ¸À«¸ÁÛgÀ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ°è 1700 UÀAmɬÄAzÀ 1800 UÀAmÉAiÀÄ ªÀgÉUÉ §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ d¦Û ªÀiÁr PÉƼÀî¯ÁVzÉ DgÉÆævÀ¤UÉ ºÁUÀÄ d¦Û ªÀiÁrzÀ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ 1830 oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 20/2008 PÀ®A 32.34 PÉ.E KPïÖ £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


C¸ÀºÀd ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) UÁA¢ü UÀAd AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 7/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 28-2-08 gÀAzÀÄ 0030 UÀAmÉUÉ ²æêÀÄw CªÀÄ£Á SÁvÀÄ£À UÀAqÀ eÁ«ÃzÀ CºÀäzÀ, ªÀAiÀÄ 34 ªÀµÀð G; ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á «Ä°AzÀ £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀ¼ÀÄ ¨ÁrUÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÁ®Ä PÁ¸À®Ä UÁå¸ï ºÀZÀÑ®Ä PÀrØ ¥ÉnÖUÉ PÉÆgÉzÁUÀ MªÉÄä¯É CªÀ¼À GlÖ §mÉÖUÀ½UÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ ªÉÄʸÀÄlÄÖ UÁAiÀÄ UÉÆArgÀÄvÁÛ¼É. PÀÆqÀ¯É CªÀ¼À UÀAqÀ£À ¦üAiÀiÁ𢠩ÃzÀgÀ ¸ÁPÁðj C¸ÀàvÉæUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃj¹gÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ CzÉà ¢ªÀ¸À ¹PÀAzÀæ¨ÁzÀ «Ä°èç C¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 6-3-2008 gÀAzÀÄ ¥ÀÆuÉ C¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV G¥ÀZÁgÀzÀè°zÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ 14-4-08 gÀAzÀÄ 1015 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ¼É.
F §UÉÎ ¥ÀÄuÉAiÀÄ ªÁ£ïªÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è AiÀÄÄ.r.Cgï £ÀA. 0/08 £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÁgÀt zÁR°¹ ¸ÀgÀºÀ¢Ý£À CzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀUÁðªÀuÉ ªÀiÁr PÀ¼ÀÄ»¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀÄ£ÀB £ÀªÀÄä UÁA¢ü UÀAd oÁuÉAiÀÄ AiÀÄÄ.r.Cgï. £ÀA. 7/08 PÀ®A 174 ¹Cgï¦ £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 13/08 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 23/04/2008 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ²æà gÀWÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð G/ MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁåw J¸ï.¹.(ºÉÆðAiÀÄ) ¸Á; §A¥À½î vÁ;f/©ÃzÀgÀ EªÀgÀ vÀAzÉAiÀÄÄ vÀªÀÄä ºÉÆîzÀ°è EzÀÝ vÉÆÃUÀgÉ ºÉÆlÖ£ÀÄß vÀgÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ºÉÆnÖ£À°èzÀÝ ºÁªÀÅ DPÀ¹äPÀªÁV ªÀÄÈvÀ ±ÀgÀt¥Áà£À §®UÉÊ£À ªÀÄÄAUÉÊUÉ PÀaÑzÀjAzÀ 1830 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 13/08 PÀ®A 174, ¹.Dgï.¦.¹. £ÉßÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀtß zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁgÁuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ©ÃzÀgï ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ, UÀÄ£Éß £ÀA. 77/08 PÀ®A 279 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 24-04-08 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ UÁA¢üUÀAeï M¼À¨sÁUÀzÀ°è DgÉÆæ ªÀÄÄPÀÛ¥Áà vÀAzÉ §¸À¥Áà 34 ªÀµÀð, ¸Á/aPÉÆÌÃ¥Áà, f/PÉÆ¥Àà¼À ¯Áj £ÀA.PÉJ-25 8148 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ, ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ, ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ eɸÁÌA PÀA¥À¤UÉ ¸ÉÃjzÀ mÁæ£ïì¥sÁªÀÄðgïUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ dRAUÉƽ¹ eɸÁÌA PÀA¥À¤UÉ £ÀµÀÖ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ªÀĺÀäzï ªÀÄPÀÆâ¯ï vÀAzÉ JªÀiï.r. ºÀ«ÄÃzï, 56 ªÀµÀð, ¸ÀºÁAiÀÄPÀ J¯ÉQÖçÃPÀ¯ï EAf¤ÃAiÀÄgï, ¸Á/eɸÁÌA ©ÃzÀgï EªÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.77/08 PÀ®A 279, L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯Á¬Ä¹ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 47/08 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ:-
¢£ÁAPÀ 24/04/08 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁzÀPÀ C° EªÀgÀÄ ªÀÄAUÀ®V¬ÄAzÀ SÉÃt gÀAeÉÆüÀ PÁæ¸ï PÀqÉUÉ gÁ.ºÉ.9 gÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄAUÀ®V UÁæªÀÄzÀ bÉÆÃlÄ«ÄAiÀiÁå ªÀÄZÀPÀÄj EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ »A¢¤AzÀ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆ £ÀA JªÀiï.ºÉZï-24/¹-4296 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁUÀgÀÄPÀvɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À C¯Éè ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, ªÀÄÆV£À ªÉÄïÉ, ¨sÀÄdzÀ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ¦üÃAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 47/08 PÀ®A 279,337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 ªÉÆ.ªÁ. PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤ÃSÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) ©ÃzÀgï ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ, UÀÄ£Éß £ÀA. 77/08 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ:24-04-08 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ©ÃzÀgÀ UÁA¢üUÀAeï zÀ°ègÀĪÀ r.¹.¹. ¨ÁåAPï ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ªÀ»Ãzï SÁ£ï vÀAzÉ ªÀĸÁÛ£ï ¸Á¨ï ¸Á/ n¥ÀÄà¸ÀįÁÛ£ï PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgï, DmÉÆà £ÀA.PÉJ-38 4290 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ, ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ, ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æÃ. ¥Àæ¯ÁízÀ vÀAzÉ gÁªÀäuÁÚ 27 ªÀµÀð, ¸Á/ ªÀįÁÌ¥ÀÆgÀ eÉÆvÉ QgÁt CAUÀrUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ºÀįÉè¥Áà ¸Á/ªÀįÁÌ¥ÀÆgÀ EªÀjUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ PɼÀUÉ ©Ã½¹zÀÝjAzÀ ªÀiÁgÀÄw EvÀ¤UÉ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ ¨sÁjà ¥ÉmÁÖV UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.78/08 PÀ®A 279, 338 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯Á¹ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

4) d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 42/08 PÀ®A 279,337,338, L.¦.¹. eÉÆvÉ 187, L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:-

¢£ÁAPÀ 24/04/2008 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ±ÁAvÀªÀiÁä UÀAqÀ «ÃgÀ±ÉÃnÖ ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð G/ PÀÆ° PÉ®¸À eÁåw °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á; PÉƼÁgÀ(©) DtzÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV qÁPÀÖgï ºÀwÛgÀ dégÀ §AzÀ §UÉÎ vÉÆÃj¹PÉÆAqÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀ½îSÉÃqï PÀqɬÄAzÀ ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ DgÉÆæ E¸ÀÄ¥sï vÀAzÉ E¸Áä¬Ä¯ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J.32/J¯ï78 £ÉßÃzÀgÀ ZÁ®PÀ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ PÀĽwgÀĪÀ ªÉÆlgï ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ºÉÆÃqÉzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ JqÀUÁ® vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ JqÀ ªÉÆüÀPÁ® PɼÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

5) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 64/08 PÀ®A 279,338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ:-

¢£ÁAPÀ 24/04/08 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ DmÉÆà £ÀA PÉJ 32-4213 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß gÁeÉñÀégÀ-E¸ÁèA¥ÀÆgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ±ÀjÃ¥ï gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¹àÃqÀ¨ÉæÃPÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÉzÉ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÀÌ®fvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ªÀĺÉçƧ ¸ÁºÉç vÀAzÉ ªÁ»zÀ ¸ÁºÉç ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð ¸Á: gÁeÉñÀégÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÀÄ eÉÆ° ºÉÆÃV CmÉÆâAzÀ ©zÀÝ ¥ÀjuÁªÀÄ JqÀUÁ°£À vÉÆÃqÉAiÀĪÉÄðAzÀ UÁ° ºÉÆÃV ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

6) alUÀÄ¥Àà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 65/08 PÀ®A 279,337,338 L.¦.¹.:-

¢£ÁAPÀ 24-04-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1045 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw eÉʪÀÄt UÀAqÀ ¸ÀĨsÁ¸À ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀĸÀÄì 55 ªÀµÀð ¸Á:PÀÆqÀA§® ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ Hj£À ±ÉÆèsÁ ªÀÄvÀÄÛ EAzÀĪÀÄw PÀÆrPÉÆAqÀÄ DmÉÆà £ÀA PÉJ-39/2968 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀƽvÀÄPÉÆAqÀÄ PÀÆqÀA§®¢AzÀ alUÀÄ¥Àà ¥ÀlÖtPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ ZÀ£ÀߥÀà ®PÉÆÃmÉ EªÀgÀ ºÉÆîzÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ vÀ£Àß DmÉÆà Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÁ¯Á¬Ä¹zÀjAzÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à gÉÆÃr£À JqÀ ªÀÄUÀ먀 vÀVΣÀ°è DmÉÆà ¥À°Ö ªÀiÁr DmÉÆ ZÁ®PÀ£ÀÄ NrºÉÆÃzÀ£ÀÄ. ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À JzÀUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ ºÁUÀÆ ±ÉÆèsÁ JA§ÄªÀªÀjUÉ ¸ÉÆAlPÉÌ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EAzÀĪÀÄwAiÀĪÀjUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §®UÀ®PÉÌ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ. JAzÀÄ ºÉýPÉ PÉÆmÁÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
ªÀiÁgÁuÁAwPÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-
¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 41/08 PÀ®A. 279 337 338 304[J] L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 25/4/08 gÀAzÀÄ 1120 UÀAmÉUÉ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ MAzÀÄ JªÀiï.J¯ï.¹ ¥ÀvÀæ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ²æà §®fÃvÀ¹AUï vÀAzÉ ¸ÀzÁðgÀ ªÀĺÉÃAzÀgÀ¹AUï ¸Á; §eÉÆãÀ vÁ; f; £ÀªÁ£À ±ÀºÀgÀ ¥ÀAeÁ§ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ PÉÆArzÀÄÝ ¦ügÁåzÀÄzÀ°è ¢£ÁAPÀ 22/4/08 gÀAzÀÄ vÀªÀÄä HjAzÀ AiÀiÁvÉæ PÀÄjvÀÄ ºÉÆgÀlÄ ¢£ÁAPÀ 23/4/08 gÀAzÀÄ £ÁAzÉÃqÀ UÀÄgÀÄzÁégÀPÉÌ vÀ®Ä¦ gÁwæ «±ÁæAw ªÀiÁr EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 25/4/08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 6 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÁAzÉÃqÀzÀ°è MAzÀÄ PÉÆæÃdgÀ£ÀÄß ¨ÁrUÉAiÀÄ£ÀÄß vÉÃUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw ºÁUÀÄ ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ eÉÆvÉAiÀÄ°è E£ÀÄß 8-10 d£ÀgÀÄ fÃ¥À£À°è PÀĽvÀÄ £ÁAzÉÃqÀ¢AzÀ ©ÃzÀgÀ UÀÄgÀÄzÁégÀPÉÌ ºÉÆÃgÁmÁ ªÀÄÄAeÁ£É 1100 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä fÃ¥À ±ÉA¨É½î PÁæ¸À zÁn ¸Àé®à zÀÆgÀ ºÉÆÃzÁUÀ ©ÃzÀgÀ PàqɬÄAzÀ MAzÀÄ PÉJ¸ï,Dgï,n¹ §¸Àì £ÀA. PÉJ-38/J¥sï-384 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄß vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ¤AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä fæUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ £À£ÀUÉ UàmÁ¬Ä PɼÀUÀqÉ §®UÀqÉ ¸ÉÆAlzÀ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÄ fÃ¥À£À°è PÀĽvÀ £À£Àß ºÉAqÀw UÀÄgÀÄ«AzÀgÀ PËgÀ EªÀ½UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §®UÀqÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ DV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. ºÁUÀÄ fÃ¥À ZÁ®PÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ºÀwÛ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ºÁUÀÄ £À£Àß eÉÆvÉAiÀÄ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ d£ÀjUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 25/4/08 gÀAzÀÄ 1215 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 41/08 PÀ®A. 279 337 338 304[J] L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

1) ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 76/2008 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 24-04-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£À 1400 UÀAmÉUÉ zÉêÀ zÉêÀ ªÀ£À ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ UÁqÀð£ÀzÀ°èzÀÝ ªÀÄPÀ̼ÀÄ DqÀĪÀ MAzÀÄ PÀ©âtzÀ eÉÆPÁ¯É C/Q: 800/- gÀÆ UÀ½zÀÄÝ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà w¥Àà£À¥À½î ªÀ 25 PÀƽ ºÁUÀÄ E£ÀÄß 4 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á amÁÖ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DlÆ £ÀA. PÉ.J/38/2887 ¥ÉưøÀ £ÀA. 568 £ÉÃzÀgÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ CgÀuÉå «PÀëPÀgÀÄ UÀªÀĤ¹ DgÉÆævÀjUÉ »rzÀÄ vÀªÀÄä ªÉÄïÁ¢üPÁjAiÀĪÀjUÉ w½¹ DgÉÆævÀgÀÄ ºÁUÀÄ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ¥Àæ¨sÀÄgÁªÀ vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ ªÀ 42 G ¥sÁgɸïÖ UÁqÀð eÁåw PÉÆý ¸Á ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ vÁ f ©ÃzÀgÀ ¤ÃrzÀ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Àß £ÀA. 76/08 PÀ®A. 379 £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

1) ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 38/08 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ: 24-04-08 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁ»w §A¢zÉãÉzÀAgÉ KPÀ®ÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CzÉ UÁæªÀÄzÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðf£ÀPÀjUÉ ¨sÀAiÀÄ- ©Ãw GAlĪÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÀ §AzÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃ¯É J.J¸ï.L ªÀÄvÀÄÛ ¹¦¹ 1169 gÀªÀgÀÄ KPÀ®ÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä DgÉÆæ PÁwðPÀAiÀiÁå vÀAzÉ §¸ÀªÀtAiÀiÁå ªÀÄoÀ¥Àw MzÀgÁqÀÄvÁÛ agÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¨sÀAiÀÄ ©üÃw GAlĪÀiÁqÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ªÀwð¸ÀÄwÛzÀÄÝ vÀ£Àß vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæ¨sÁªÀw ªÀÄvÀÄÛ CwÛUÀ CA©tUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ MzÀgÁqÀÄzÀ£ÀÄß WÉÆÃgÀ C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EzÀÝzÀjAzÀ DvÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVjªÀiÁr oÁuÉ UÀÄ£É £ÀA. 38/08 PÀ®A: 110(f) ¹Dg惡 £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


2) PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 35/2008 PÀ®A 279 L.¦.¹. ;-

¢£ÁAPÀ 24/04/2008 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ C¥Á¢vÀ£ÁzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ªÉÄʯÁgÉ ¸Á: ªÀÄÄzsÉÆüÀ [©] FvÀ£ÀÄ ªÀÄÄzsÉÆüÀ [©] PÀqɬÄAzÀ fÃ¥À £ÀA. JªÀiï.JZï. 13 J-30 £ÉÃzÀ£ÀÄß PÀıÀ£ÀÆgÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ d£À£À©qÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ°è CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ZÁ®PÀ¤UÉ ºÁUÉ ©lÖgÉ ªÀÄÄAzÉ J¯ÁèzÀgÀÆ ºÉÆÃV fÃ¥À C¥ÀWÁvÀQÌÃqÀÄ ªÀiÁr ¥Áæt ºÁ¤ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj fÃ¥À ZÁ®PÀ¤UÉ J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ fÃ¥À ¤°è¸À®Ä PÉÊ ¸À£Àß ªÀiÁrzÁUÀ DvÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ ºÀvÉÆÃnUÉ vÀgÀzÉ ºÁUÉ ªÀÄÄAzÀPÉÌ ºÉÆÃV ¤°è¹zÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀj fÃ¥À ZÁ®PÀ¤UÉ ºÁUÉ ©lÖgÉ ¥ÁætºÁ¤ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ C¥ÀWÁvÀ vÀqÉUÀlÖ®Ä & ªÀÄÄAeÁUÀÈvÀ PÀæªÀĪÁV ¸ÀzÀj fÃ¥À£ÀÄß «ZÁgÀuÉ ªÀÄÄVAiÀÄĪÀ ªÀgÉUÉ vÀqÉ »rAiÀįÁ¬ÄvÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj C¥Á¢vÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀAzÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 35/08 PÀ®A. 279 L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁVzÉ.

3) ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 40/2008 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 24/4/08 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ fUÁð [© ] UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆzÁUÀ fUÁð [©] §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¨Á§±ÉnÖ ¸Á; fUÁð [©] EªÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤ÃPÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ aÃgÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ ºÉÆUÀÄ §gÀĪÀ d£ÀjUÉ vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁªÀðd¤ÃPÀgÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀªÀÅAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 40/08 PÀ®A. 110 [f] ¹.Dgï.¦¹ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ

4) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 171/08 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 24-4-08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀåzÀ ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÁÝUÀ 1900 UÀAmÉUÉ gÉhÄgÀ¥ÉÃl ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ. ºÉ¼ÀªÁUÀ°èAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛªÉįÉ. M§â ªÀåQÛ C£ÁªÀ±ÀPÀªÁV ¸ÀªÁðd¤PÀ gÀ¸ÉÛªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄ zÁjAiÀÄ°è ºÉÆV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ “ ªÀÄPÀÌ¼É FUÀ J¯ÉPÀ±À£À §A¢zÉ £Á£ÀÄ AiÀiÁjUÉ NlÄ ºÀQ CAw¤ CªÀjUÉ NlÄ ºÁPÀ¨ÉPÀÄ E®è¢zÀÝgÉ £ÉÆrPÉƼÀÄîvɤÃ'' CAvÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è ¨sÀAiÀÄ ªÀ£ÀÄß ºÀÄnÖ¹zÀjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¥Àæ¨sÀÄ @¨Á§Ä vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà ªÀd£ÀzÁgÀ ªÀAiÀÄ 25 ºÉ¼ÀªÁ gÉhÄgÀ¥Él ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ CAvÀ w½Ã¹zÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀj DgÉÆæUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ªÀÄÄAeÁUÀgÀÄPÀvÉ PÀÄjvÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 171/08 PÀ®A. 110 (f) ¹Dg惡 ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR¹ PÀæªÀÄPÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

5) PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 61/2008 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ: 24/04/2008 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ-OgÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É DgÉÆæ ªÁªÀÄ£À vÀAzÉ ¸ÀA¨Áf ¸ÁªÀ¼É ªÀAiÀÄ 59 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á; ¸ÁªÀ½ EªÀ£ÀÄ §gÀĪÀ «zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ §UÉÎ ¥ÀæZÁgÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ºÉÆÃV §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ vÉÆAzÀgÉAiÀiÁUÀĪÀAvÉ C¸À¨sÀå ªÀvÀð£É¬ÄAzÀ MzÀgÁqÀÄvÀÛ, aÃgÁqÀÄvÀÛ £ÀªÀÄä ¥ÀPÀë ©.eÉ.¦. EgÀÄvÀÛzÉ ©.eÉ.¦. ¥ÀPÀëPÉÌ ªÀÄvÀ ºÁPÀ¨ÉÃPÀÄ E®è¢zÀÝgÉ M¨ÉÆâ§âjUÉ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É CAvÁ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ±ÁAvÀvÉUÉ §AUÀ GAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ºÁUÉ ©lÖ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ WÉÆÃgÀ C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀjAzÀ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr UÀÄ£Éß zÁR¹ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

6) PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 62/2008 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ: 24/04/2008 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ gÉïÉé ¸ÉÖõÀ£À ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É DgÉÆæ ¨sÀgÀvÀ vÀAzÉ £ÁªÀÄzÉêÀ PÁ¼É ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð eÁw ªÀÄgÁoÁ ¸Á; ¸ÁªÀ½ §gÀĪÀ «zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ §UÉÎ ¥ÀæZÁgÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ºÉÆÃV §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ vÉÆAzÀgÉAiÀiÁUÀĪÀAvÉ C¸À¨sÀå ªÀvÀð£É¬ÄAzÀ MzÀgÁqÀÄvÀÛ, aÃgÁqÀÄvÀÛ PÁAUÉæÃ¸ï ¥Ánð Qà eÉÊ PÁAUÉæÃ¸ï ¥ÁnðPÉÆà Nl zÉÆà E®è¢zÀÝgÉ M¨ÉÆâ§âjUÉ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É CAvÁ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ±ÁAvÀvÉUÉ §AUÀ GAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ºÁUÉ ©lÖ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ WÉÆÃgÀ C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀjAzÀ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr UÀÄ£Éß zÁR¹ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

7) ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ 36/08 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 25/04/08 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À Dgï. AiÀiÁvÀ£ÀÆgÀ ¦.J¸À.L. {PÁ.¸ÀÄ.} ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ eÉÆÃvÉAiÀÄ°è ¹.¦.¹. 1293 §¸ÀªÀgÁd, gÀªÀjUÉ PÀgÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA§gÀĪÀ «zsÁ£À ¸À¨sÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀ滸ÀªÀ ¸À®ÄªÁV ºÀ½î ¨sÉÃn PÀÄjvÀÄ ¹zÁÝ¥ÀÆgÀªÁr UÁææªÀÄPÉÌ ¨sÉÃn ¤ÃrzÁUÀ ¹zÁÝ¥ÀÆgÀªÁr UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÉ±ÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀ DºÁAVgÀ vÀAzÉ UÀÄqÀĸÁ§ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄ gÀ¸ÉÛ¬ÄAzÀ ºÉÆÃV §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É ¨sÉÆøÀr ªÀÄPÀÌ¼É CAvÁ CªÁZÀå ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ PÀqÉUÉ PÀ®Äè J¸É¬ÄªÀÅzÀÄ ªÀiÁr ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ±ÁAvÀvÉ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ªÀÄÄeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 36/08 PÀ®A 110 (f) ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ° UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀ¯ÁVzÉ.April 24, 2008

DAILY CRIME UP DATE ON 24-04-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 24-04-2008

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁgÁuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 76/09 PÀ®A 279, 337, L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPïÖ. :-

¢: 23-04-08 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ©ÃzÀgÀ PÀªÀÄoÁuÁ gÉÆÃqï ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®UÉÆAqÀ PÁæ¸ï ©æÃqïÓ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ C¥ÀjavÀ ©½ §tÚzÀ ¸ÀtÚ ¥sÀÄqïì mÉA¥ÉÆ £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ, CwêÉÃUÀ, ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ²æÃ. ¹ÃªÀÄAvÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà, ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄzÀÝjAzÀ DvÀ£À §®UÁ°£À ¥ÁzÀPÉÌ ¥ÉmÁÖV gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹ ¤°è¸À¯ÁgÀzÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.76/08 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPïÖ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯Á¬Ä¹ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) alUÀÄ¥Àà ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 62/08 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-

¦üAiÀiÁ𢠹ävÀ vÀAzÉ ¥sÀzÀgÀPï xÀgÀxÀgÉ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 23-04-2008 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ºÉýPÉ PÉÆnÖzÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ªÀÄÄAeÁ£É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À CfÓAiÀiÁzÀ gÀÄzÀæªÀiÁä UÀAqÀ ¸ÉʧuÁÚ ªÀAiÀĸÀÄì 80 ªÀµÀð E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CdÓ£À ¸ÀªÀiÁ¢üUÉ ¥À¹ð ºÁQ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ ¨sÀªÁ¤ ªÀÄA¢gÀzÀ ¸À«ÄÃ¥À EgÀĪÀ PÀmÉÖUÉ CqÉØ ¸À«ÄÃ¥À §AzÁUÀ GqÀ¨Á¼À PÀqɬÄAzÀ M§â ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̽vÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CfÓUÉ rQÌ ªÀiÁr ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸À»vÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀjAzÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. JAzÀÄ ºÉýPÉ PÉÆnÖzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3) alUÀÄ¥Àà oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 64/08 PÀ®A 279,338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 23-04-2008 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠩üêÀÄgÁªÀ vÀAzÉ EAzÀıÉÃRgÀ ±ÉÃjPÁgÀ ªÀÄ£ÁßJSÉÍÃ½î ¬ÄAzÀ alUÀÄ¥ÀàPÉÌ §gÀĪÀ PÀÄjvÀÄ DmÉÆà £ÀA. PÉ.J.39 -3987 £ÉÃzÀÝgÀ°è vÀªÀÄäA¢gÁzÀ G¯Áè¸À vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ , ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ªÀÄƪÀgÀÄ PÀĽvÀÄ alUÀÄ¥Áà ¥ÀlÖtPÉÌ DmÉÆÃzÀ°è §gÀĪÁUÀ 1800 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÁßJSÉÍýî -alUÀÄ¥Áà gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É alUÀÄ¥Áà ºÀwÛgÀ UÀqÀªÉÄ EªÀgÀÄ ºÉÆ® ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆà Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄä¯É PÀmï ªÀiÁrzÁUÀ DmÉÆÃzÀ°è »AzÉ PÀĽvÀ ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À EvÀ£ÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ EvÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÁV JqÀ Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ ¸ÉÆÃgÀÄwÛzÉ. vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀPÉÌ ¸ÀºÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ. CAvÀ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£ÉߣÀA. 170/08 PÀ®A 279 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 23-4-08 gÀAzÀÄ 1445 UÀAmÉUÉ ¸ÉÆ£ÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄ¢AzÀ ªÀĸÁÛ£À ¥ÀmÉî vÀAzÉ ¥sÀvÀÄæ ¥ÀmÉî ¸Á-¸ÉÆ£ÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ¥sÉÆ£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ w½¹zÉ£ÉAzÀgÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ-ZÀAzÀ£ÀºÀ½î gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¯Áj ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÝ §UÉÎ ªÀiÁ»w w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL (C.«) gÀªÀjUÉ ¸ÀzÀj ªÀiÁ»w w½¹ £ÀAvÀgÀ UÀÄ£Éß ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV ¦ügÁå¢ ªÀÄĸÁ ¥ÀmÉî vÀAzÉ ¥sÀvÀÄæ ¥ÀmÉî ªÀAiÀÄ 34 ªÀµÀð G-QèãÀgÀ eÁ-ªÀÄĹèA ¸Á-¸ÉÆ£ÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 23-4-08 gÀAzÀÄ ¯Áj ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¢AzÀ ªÀÄÄAeÁ£É 0915 UÀAmÉUÉ ©lÄÖ ¸ÉÆ£ÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆUÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ªÀĸÁÛ£À ¥ÀmÉî EvÀ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ- ZÀAzÀ£ÀºÀ½î gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¸ÉqÉÆüÀ ¹ªÁgÀzÀ°è ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ¦gÁå¢ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 170/08 PÀ®A. 279 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

5) PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 60/08 PÀ®A 279 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢.23/04/2008 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ rVÎ PÀqɬÄAzÀ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ©æqïÓ ºÀwÛgÀ ªÀiÁåQìPÁå§ £ÀA.PÉJ-33/1408 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÀqÉAiÀÄ®Ä vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¤°è¹ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. DzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£À «gÀÄzsÀÞ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C§PÁj ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 34/2008 PÀ®A 32, 34 PÉ.E.PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 24/04/2008 gÀAzÀÄ 0815 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ C¥Á¢vÀ£ÁzÀ UÉÆ«AzÀ vÀAzÉ zsÀ£À¹AUÀ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á: ªÉÆÃwgÁªÀÄ ªÀĺÁgÁd vÁAqÁ UËAqÀUÁAªÀ FvÀ£ÀÄ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ºÀwÛgÀ EzÀÝ CAzÁdÄ 5 PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä C:Q; 150/- EzÀÄÝ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®Ä ºÁUÀÆ DgÉÆæ ¸À»vÀ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 34/08 PÀ®A. 32,34, PÉ.E.JPÀÖ £ÉÃzÀgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR°¸À¯ÁVzÉ.

CºÀ¸Àd ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 12/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 24/04/2008 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr ¦üAiÀiÁð¢ CdÄð£À vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ªÉÄÃvÉæ ¸Á; «ÄeÁð¥ÀÆgÀ(PÉ) gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀæPÁ±À EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ PÀgÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ £Á£ÀÄ ¤£Àß eÉÆÃvÉ ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁqÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ºÉýzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ ¥ÀæPÁ±À EzÉ MAzÀÄ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 23/04/2008 gÀAzÀÄ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¸ÀÄjzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆArzÀjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjR ªÀiÁrzÁUÀ UÀÄt ªÀÄÄR ºÉÆAzÀ¯ÁgÀzÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 63/08 PÀ®A 324 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 23-04-2008 gÀAzÀÄ 1215 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄuÁÚ vÀAzÉ ¹ªÀgÁd ºÉýPÉ PÉÆnÖzÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉAqÀwAiÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£É ªÀÄĸÀÛj ªÁr UÁæªÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. EvÀ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ dUÀªÀiÁä 15 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀÄvÁÛ¼É. ¢£ÁAPÀ 23-04-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1030 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß vÁ¬Ä0iÀiÁzÀ ¸ÀIJ®ªÀiÁä E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀÄĸÀÛj ªÁr UÁæªÀÄPÉÌ £À£Àß ºÉAqÀw ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV dUÀªÀÄä½UÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀt CAvÁ «ZÁj¹zÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠨sÁªÀ£ÁzÀ £ÁUÀ¥Áà vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ ¨sÀd£É EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ KlÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ bÀ¥ÀàUÉ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ. CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 60/2008 PÀ®A 435, 504, 323, 506 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ: 20 & 23/04/2008 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA 421 £ÉÃzÀgÀ°è vÀªÀÄä ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ UÉÆgÀmÉ EvÀ¤UÉ 9 JPÀgÉ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ºÉ¸ÀjUÉ 9 ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ºÉ¸ÀjUÉ 9 JPÀgÉ ºÉÆ® EgÀÄvÀÛzÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£À ºÉ¸ÀjUÉ EzÀÝ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß zÁn £À£Àß ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ, £À£Àß ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆUÀ®Ä £À£Àß vÀªÀÄä ¸ÀÄAiÀÄðPÁAvÀ EvÀ£ÀÄ £À£Àß ºÉÆ®¢AzÀ ºÉÆUÀ®Ä ©qÀĪÀÅ¢¯Áè JAzÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2001 £Éà ¸Á°¤AzÀ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀjAzÀ £À£Àß ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä zÁj ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¹«íî £ÁåAiÀÄ®AiÀÄzÀ°è zÁªÉ ºÀÆrgÀÄvÉÛ£É , £À£Àß vÀªÀÄä£À ºÉ¸ÀjUÉ EzÀÝ ºÉÆ®zÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1.5 JPÀgÉ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ²æà ªÀiÁºÁzÉêÀ vÀAzÉ FgÀuÁÚ ºÀAzÁæ¼É EvÀ¤UÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, zÁj UÉƸÀÌgÀ vÀPÀgÁgÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ, CzÉ ªÉÊgÀvÀé ªÀÄ£À¹ì£À°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ £À£Àß ºÉÆ®zÀ°è EnÖzÀÝ 300 eÉÆüÀzÀ PÀ½PÉ ¸ÀæqÀÄUÀ¼ÀÄ C.Q. 900/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5 mÁæPÀÖgÀzÀ°è »rAiÀÄĵÀÄÖ vÉÆÃUÀgÉ PÀnÖUÉ £ÉÃzÀgÀ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 6000/- gÀÆ ¨É¯ÉAiÀÄ ¸ÀévÀÛ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 20/4/08 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¸ÀÄlĺÁQgÀÄvÁÛ£É, ¢£ÁAPÀ 21/4/08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ²æà ¢°Ã¥À dªÀiÁzÁgÀ PÀÆr ºÉÆÃV £ÉÆÃrzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 23/4/08 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢ vÀªÀÄä CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ £À£Àß ±Àlð »rzÀÄ PÉʬÄAzÀ £À£Àß ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ ¸ÀĽ ªÀÄUÀ£É £À«Ää§âgÀ ºÉ¸ÀjUÉ §A¢zÀgÉ fêÀ¢AzÀ PÉÆ®ÄèvÉÛ£É JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :_

1) ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 76/08 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 23-04-08 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦.J¸À.L ºÁUÀÆ ¦.¹. 1176 gÀªÀgÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀÄjvÀÄ ¹AzÀ§AzÀV. ©.J¸À.J¸À.PÉ UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃV ºÀ½îSÉÃqÀ (©) UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ M§â ªÀåQÛ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄ eÉ.r.J¸À ¥ÀPÀë fAzÁ¨ÁzÀ PÁAUÉæøÀ ¥ÀPÀëzÀªÀjUÉ ºÁUÀÆ »AzÀÆ d£ÀjUÉ M¨ÉÆâ§âjUÉ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É JAzÀÄ ¨ÉƨÉâ ºÁPÀÄvÁÛ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É aÃgÁqÀÄvÁÛ ¤AwzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ »ÃUÉ ©lÖ°è UÁæªÀÄzÀ°è PÉÆêÀÄÄ ¨sÁªÀ£É PÉgÀ½¹ d£ÀgÀ°è C±ÁAw ªÀÄÆr¸ÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÁ PÀæªÀĪÁV ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) §UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 68/08 PÀ®A 409 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 23/04/08 gÀAzÀÄ ¦üÃAiÀiÁ𢠲æà gÀÄzÀæ¥Àà gÀªÀgÀÄ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ OgÁzÀ (J¸ï) UÁæªÀÄ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ CzsÀåPÀëgÁzÀ ²æà gÁªÀÄZÀAzÀæ ¨sÉÆøÉè EªÀgÀÄ CzsÀåPÀë CªÀ¢ü ªÀÄÄVzÀ £ÀAvÀgÀ CzsÀåPÀëgÉAzÀÄ ZÉÃPï ªÉÄÃ¯É ¸À» ªÀiÁr ºÁUÀÄ PÁAiÀÄðzÀ²ð ²æà QÃgÀtzÁ¸À gÀªÀgÀÄ E§âgÀÆ PÀÆr (3265=00) UÁæ,¥À.zÀ ºÀt qÁæ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ zÀÆgÀÄ¥ÀAiÉÆUÀ ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ §UÀzÀ® oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éí £ÀA§gÀ 68/08 PÀ®A 409 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹,£ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 65/089 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡 :-

¢: 23-04-2008 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ºÀ½î ¨ÉÃn PÀÄjvÀÄ zÁ§PÁ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀ ªÀĺÁzÉêÀgÁªÀ vÀAzÉ AiÀĸÀªAvÀgÁªÀ £ÀÄ ¥ÀºÁt «vÀgÀuÉ PÉÃAzÀæzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ±Ànð£À vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ C¸À¨sÀåªÁUÀĪÀAvÉ ªÀwð¸ÀĪÀÅzÀÄ, agÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉ ¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EgÀĪÀ PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 74/08 PÀ®A 109 ¹CgÀ¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 23/04/08 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL ºÁUÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°è ¦¹ 1603 PÉÆrPÉÆAqÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ ¨sÁ°Ì §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ JgÀqÀÄ d£ÀgÀÄ ¥ÉưøÀ fÃ¥À £ÉÆÃr ªÀÄÄR ªÀÄÄaÑPÉÆAqÀÄ ¤AwzÀÄÝ ¥ÉưøÀ ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛç £ÉÆÃr NqÀĪÁUÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀÄ »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ ºÁUÀÄ «¼Á¸À w½¹zÀgÀÄ AiÀiÁPÉ NqÀÄwÛ¢Ýj CAvÀ «ZÁj¸À®Ä CªÀgÀÄ AiÀiÁªÀzÉà GvÀÛgÀ ¤ÃqÀ°¯Áè ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ ºÁUÉ ©lÖgÉ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ w½zÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁVzÉ.

5) OgÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß. £ÀA. 66/08 PÀ®A 110(f) ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢: 23-04-2008 gÀAzÀÄ 180 UÀAmÉUÉ OgÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ DeÁzÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ lPÀ¯É gÀªÀgÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ±Ànð vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ C¸À¨sÀåªÁUÀĪÀAvÉ ªÀwð¸ÀĪÀÅzÀÄ, agÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉ ¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EgÀĪÀ PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


6) PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 33/2008 PÀ®A 110 (f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 23/04/2008 gÀAzÀÄ 2015 UÀAmÉUÉ PÀıÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ C¥Á¢vÀ£ÁzÀ ¸ÀAdÄ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ªÀAiÀÄ 35 ¸Á: PÀıÀ£ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ C¸À¨sÀå jÃw¬ÄAzÀ ªÀwð¹ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ºÉzÀj¹ ¨sÀAiÀÄzÀ ªÁvÁªÀgÀt GAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ »ÃUÉ ©ÃlÖgÉ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ fêÀºÁ¤ CxÀªÁ ¸ÀAeÉÕAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ vÀ£Àß ¸ÀzÀévÀð£ÉUÁV vÁ£ÀÄ ±ÁAvÀvɬÄAzÀ EgÀĪÀAvÉ ªÀÄÄZÀѽPÉ §gÉzÀÄ PÉƼÀî®Ä ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÀ PÀæªÀĪÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 33/08 PÀ®A. 110 [f] ¹.Dgï.¦.¹. CrAiÀÄ°è PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯Á¬ÄvÀÄ.

7) ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 46/08 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 23/04/08 gÀAzÀÄ 1545 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L. eÉÆvÉ ¦.¹. 1065 gÀªÀgÉÆA¢UÉ gÁ.ºÉ. 9 gÀ gÉÆÃqÀ ¥ÉmÉÆæ°AUï ºÁUÀÆ ºÀ½î ¨sÉÃnÖ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwzÁÝUÀ ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ DgÉÆævÀ CfÃeï vÀAzÉ ªÀÄ.gÀ»ÃªÀiï EvÀ£ÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ gÁ.ºÉ. 9 gÀ gÉÆÃrUÉ ºÉÆÃV §gÀªÀÅ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ CªÀZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ agÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁr gÀ¸ÉÛUÉ CqÉ vÀqÉ GAlÄ ªÀiÁr ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀ GAmÁUÀĪÀAvÉ ªÀwð¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 46/08 PÀ®A 110(f) ¹.Dgï.¦.¹. £ÉzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

8) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 75/08 PÀ®A 504, 506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 24/04/08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw zsÀªÀÄðeÉÆåÃw UÀAqÀ gÉêÀt¹zÀÝAiÀiÁå PÉùUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¨sÁ°Ì £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ §AzÁUÀ PÉÆÃlð CªÀgÀtzÀ°è 1030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ CgÉÆævÀ£ÁzÀ gÉêÀt¹zÀÝAiÀiÁå vÀAzÉ zsÀƼÀAiÀiÁå ªÀÄoÀ¥Àw §AzÀ£ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ °TvÀ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

April 23, 2008

DAILY CRIME UP DATE ON 23-04-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 23-04-2008

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁgÁuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß. £ÀA. 64/2008 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 22-04-2007 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß vÁ¬Ä gÁdªÀiÁä EªÀ½UÉ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ¸ÀAUÀªÀÄ¢AzÀ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ JPÀA¨Á, ªÀÄÄzÉÆüÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ OgÁzÀ zÀ°è ªÀiÁQì PÁå§ £ÀA. PÉ.J 38/9192 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ CªÀ¼À vÁ¬ÄUÉ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄgÉUÉ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) ©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 75/08 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPïÖ :-

¢£ÁAPÀ: 22-04-08 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ©ÃzÀgÀ PÀjAiÀÄ¥Àà ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ±ÀªÀiÁð ¹éÃmï ºË¸ï ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-38 eÉ 332 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¨ÉÃdªÁ¨ÁÝjvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ §AzÀÄ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ PɼÀUÉ ©Ã½¹zÀÝPÉÌ §®UÁ°£À »ªÀÄär, ªÀÄvÀÄÛ mÉÆAPÀPÉÌ ¥ÉmÁÖV gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹ DgÉÆæ ªÁºÀ£À ¤°è¸À¯ÁgÀzÉ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.75/08 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPïÖ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3) ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 39/08 PÀ®A 279 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 22/4/08 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¤¸ÀÛAvÀÄ ªÀiÁ»w ¹PÀÌ ªÉÄÃgÉUÉ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤rzÁUÀ C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ²æà ªÀÄw ¸ÀÄAzÀgÀªÀiÁä UÀAqÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ ¸Á; PËoÁ [PÉ] gÀªÀgÀÄ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉ PÉÆnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ EAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1130 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ PÁgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£ÀUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ JqÀUÀqÉ ¸ÉÆAlzÀ PɼÀUÀqÉ ºÀwÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 39/08 PÀ®A. 279 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁgÁuÁAwPÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :_

1) ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ, ©ÃzÀgï UÀÄ£Éß ¸ÀA: 74/08 PÀ®A B 279, 304(J), L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 22-04-08 gÀAzÀÄ 1115 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ©ÃzÀgÀ ªÀÄ£ÁßSÉÍýî gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É Kgï¥sÉÆøïð UÉÃmï ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ªÉÆúÀ£ÀgÁªï vÀAzÉ UÉÆëAzÀgÁªï PÀÄ®PÀtÂð ¯Áj ¸ÀABPÉJ-38 78 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ, ¸Á/PÁqÀªÁzÀ ¸ÀzÀå ©ÃzÀgï EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÉÆA¢UÉ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¨É®èzÀ ¯ÉÆÃqï ªÀiÁqÀ®Ä CwêÉÃUÀ, ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ UÀwgÉÆÃzsÀPÀzÀ §½ MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÝjAzÀ DgÉÆævÀ£À ªÀÄUÀ£ÀÄ MªÉÄäÃ¯É PɼÀUÉ ©zÀÄÝ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÀÄzsÀå¨sÁUÀzÀ°è ¨sÁjà ¥ÉmÁÖV gÀPÀÛ¸ÉÆÃgÀÄwÛzÀÄÝ zÀªÁSÁ£ÉUÉ MAiÀÄÄÝ ¥ÀjÃQëzÀ ªÉÊzÀågÀÄ ¸ÀwÛgÀÄvÁÛ£É CAvÀ w½¹gÀÄvÁÛgÉ JA§ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.74/08 PÀ®A 279, 304 (J) L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯Á¬Ä¹ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 59/08 PÀ®A : 379 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 22/4/08 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà qÁ// ¹zÁæªÀÄ¥Áà vÀAzÉ §¸À¥Áà zÀÄUÉð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: ªÉÊzÀå ¸Á:PÉ.ºÉZï.©. PÁ¯ÉƤ vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt. gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ºÁdgÁV vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ EAVèõÀ ¨sÁµÉAiÀÄ°è ¨ÉgÀ¼ÀZÀÄÑ ªÀiÁrzÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 22/4/08 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ r.¹.¹. ¨ÁåAPÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÉÃzÀgÀ ¸ÉÃ¥sÀ ¯ÁPÀgÀzÀ°è EnÖzÀ CAzÁdÄ 30 vÉƯÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀÆÌlgÀ £ÀA PÉ.J.-39 ,E- 2265 £ÉÃzÀgÀ rQÌAiÀÄ°è EnÖzÀÄÝ C°èAzÀ ¸ÀzÁ£ÀAzÀ ªÀÄoÀzÀ DªÀgÀtzÀ°è EzÀÝ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è ¥Á¯ÉÆμÀ®Ä ¸ÀzÁ£ÀAzÀ ªÀÄoÀzÀ ªÀÄÄAzÉ RįÁè eÁUÀzÀ°è £À£Àß ¸ÀÆÌlgÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 1115 UÀAmÉUÉ ¤°è¹ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è ¨sÁUÀªÀ»¹ £ÀAvÀgÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ªÀÄgÀ½ ¸ÀÆÌlgÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ £ÉÆÃrzÀÝ°è ¸ÀÆÌlgÀzÀ rQÌ ªÀÄÄjzÀÄ ¸ÀzÀj D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄ¯É UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

2) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 73/08 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 22/04/08 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì §ÄzÀÞ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÁ±É¥Áà ªÀÄÄvÀÛAUÉ gÀªÀgÀ QgÁt CAUÀrUÉ §AzÀÄ CAUÀr vÉgÉzÀÄ ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ 1330 UÀAmÉUÉ M§â ºÀÄqÀÄUÀ CAUÀrUÉ §AzÀÄ 10 PÉ.f ¸ÀPÀÌgÉ RjÃÀ¢ ªÀiÁr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É £ÀAvÀgÀ CAUÀrAiÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ElÖ MAzÀÄ gÀÄa UÉÆÃ®Ø M¼ÉîJuÉÚ qÀ©â CzÀgÀ°è 15 PÉ.f JuÉÚªÀżÀîzÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè £Á£ÀÄ ªÁå¥ÁgÀzÀ°è ªÀÄUÀߣÁVzÀÄÝ JuÉÚ qÀ©â AiÀiÁgÉÆà vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ w½zÀÄ C°èAiÉÄà EzÀÝ d£ÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä qÉÆÃtUÁ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁ£ÀAzÀ EvÀ£ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ w½zÀÄ.£ÀAvÀgÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢ PÉÆqÀ®Ä vÀqÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÀ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt :-

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 169/08 PÀ®A 307, eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 22-4-08 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢ ²æà WÀÄqÀĸÁ§ vÀAzÉ E¸Áä¬Ä® ¸ÁªÀÄ ¥sÀQÃgÀ ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð G-PÀÄj PÁAiÀÄĪÀÅzÀÄ ¸Á-vÉÆUÀ®ÄgÀ vÁ-§¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß Hj¤AzÀ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ §AzÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ §¸Àì ¤¯ÁÝtPÉÌ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ HgÁzÀ dªÀtÂV UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä §A¢zÀÄÝ, DUÀ E§âgÀÆ-ªÀÄƪÀgÀÄ d£À C¥ÀjavÀgÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄÆVUÉ K£ÉÆà ªÀÄƹ¹ ¥ÀæeÉÕ vÀ¦à¹ C°èAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ¸ÀܼÀPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV AiÀiÁªÀÅzÉÆà DAiÀÄÄzsÀ¢AzÀ §®ªÁV vÀ£Àß vɯÉUÉ ºÉÆqÉzÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£ÀUÉ ¨ÉAQ ºÀaÑzÀgÉAzÀÄ vÁ®ÆèPÀ PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀ zÀAqÁ¢üPÁj ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀ ªÀÄÄAzÉ vÀ£Àß ªÀÄgÀuÉÆÃvÀÛgÀ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðèAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.169/08 PÀ®A. 307 eÉÆvÉ 34 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ DzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 23-4-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 0015 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj PÉù£À°èAiÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀiÁ»w §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj PÉù£À°è PÀ®A. 302 L¦¹ £ÉÃzÀ£ÀÄß C¼ÀªÀr¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

CºÀ¸Àd ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

alUÀÄ¥Àà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 9/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 22-04-2008 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄgÁªÀ vÀAzÉ ¹vÁgÁA oÁuÉUÉ §AzÀÄ ºÉýPÉ PÉÆÃnÖzÉ£ÉAzÀgÉ vÁ£ÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ZÀAzÀæ¥Áà ©ÃgÀUÉÆAqÀ ¸Á: PÀ®ÆègÀÄ EªÀgÀ ºÉÆîzÀ°è PÀ§Äâ PÀrAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÀĤî vÀAzÉ gÁªÀÄgÁªÀ ªÀAiÀĸÀÄì 4 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ ºÉÆîzÀ°è DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV ºÁªÀÅ PÀrzÀÄ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ D¸ÀàvÉæ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄzsÁåºÀß 1330 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆmÁÖ ªÉÄÃgÉUÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 09/08 PÀ®A: 174 ¹.DgÀ.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 37/08 PÀ®A 324,504,506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 22-04-08 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ gÁUÀªÉÄ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À vÀAzÉ ºÁUÀÆ CtÚA¢gÁzÀ ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ ªÀÄvÀÄÛ gÁduÁÚ gÀªÀgÀ ªÀÄzsÉå ºÉÆîzÀ°è ¨É¼ÉAiÀÄĪÀ ¨É¼ÉAiÀÄ ºÀAaPÉ PÀÄjvÀÄ §ºÀÄ ¢£ÀUÀ½AzÀ dUÀ¼À«zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 22-04-08 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß vÀAzÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆîzÀ°è ¨É¼ÉzÀ ¨É¼ÉAiÀÄ°è F ªÀµÀðªÁzÀgÀÆ ¸Àé®à zsÀªÀ¸À £À£ÀUÀÆ PÉÆÃr JAzÀÄ PÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆÃqÉ, §qÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 56/08 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 20/04/08 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ GgÀQ UÁæªÀÄzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ §¸ÀªÀt¥Áà £ÀAzÉ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ PÀëÄ®èPÀ PÁgÀt¢AzÀ ªÀÄ£É ºÁUÀÄ ºÉÆî ºÀAaPÉ ¸ÀjAiÀiÁV DV¯ÁèªÉAzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¤UÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ §¸ÀªÀt¥Áà £ÀAzÉ 2) UÀAUÀªÀiÁä UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Áà £ÀAzÉ 3) gÁd¥Áà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà £ÀAzÉ J¯ÁègÀÆ ¸Á: GgÀQ ©¢gÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É PÉʪÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄðAzÀ ªÀÄAoÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 56/08 PÀ®A 323, 324, 504, eÉÆvÉ 34 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


C§PÁj ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÆ :-

1) ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 74/08 PÀ®A 32, 34 PÉ.E.PÁAiÉÄÝ ªÀÄvÀÄÛ 420 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 22-04-08 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 0730 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ mÉA¥ÉÆÃzÀ°è ¯ÉʸÀ£Àì ºÁUÀÆ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ ¸ÀgÁ¬Ä vÀAiÀiÁj¸ÀĪÀ gÉQÖ¥sÉÊqÀ ¹àÃjl vÀgÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀÄÝ ªÀiÁ£Àå ¥ÉưøÀ C¢üÃPÀëPÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è «±ÉñÀ zÀ¼ÀzÀ ¥ÉÆæèsÉñÀ£Àj r.J¸À.¦ ªÀÄvÀÄÛ ºÉZÀ.¹ 646,582, 763, J.¦.¹ 206, fÃ¥À ZÁ®PÀ NA¥ÀæPÁ±À J®ègÀÆ PÀÆr ©ÃzÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ £ÁUÀuÁÚ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ FZÀgÀ mÉA¥ÉÆà §AzÁUÀ CzÀPÉÌ PÉÊ ªÀiÁr ¤°è¹ CzÀgÀ £ÀA§gÀ ºÉZÀ.DgÀ 38 ºÉZÀ 2864 £ÉÃzÀÄ EzÀÄÝ r.J¸À.¦ gÀªÀgÀÄ ¸ÀzÀj mÉA¥ÉÆà ZÁ®PÀ¤UÉ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ©.n ²ªÁ vÀAzÉ wªÀÄä¥Áà ¸Á: ZÁªÀÄgÁd ¥ÉÃl ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ JAzÀÄ w½¹zÀÄÝ E£ÉƧ⠪ÀåQÛ Mr ºÉÆÃVzÀÄÝ mÉA¥ÉÆÃzÀ°è ZÉPÀ ªÀiÁqÀ®Ä 35 °ÃlgÀ gÉQÖ¥sÉÊqÀ ¹àÃjl UÀ¼À PÁå£ÀUÀ¼ÀÄ PÀAqÀÄ §AzÀªÀÅ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ «ZÁj¸À®Ä EzÀgÀ §UÉÎ ¸ÀļÀÄî zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß vÉÆÃj¹zÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃzÀ ªÀåQÛAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ QèãÀgÀ EzÀÄÝ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ¥ÀÄlÄÖ ¸Áé«Ä ¸Á: ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ JAzÀÄ w½¹zÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ©½ §tÚzÀ CAzÁdÄ 35 °ÃlgÀªÀżÀî PÁå£ÀUÀ¼ÀÄ Jt¸À®Ä 295 EzÀÄÝ CzÀgÀ C.Q 5.16.250=00 EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊ PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 32/2008 PÀ®A. 36 PÉ.E.JPÀÖ. :-

¢£ÁAPÀ 22/04/2008 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉAiÀÄ°è PÀıÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ²æà ªÉAPÀmÉñÀégÀ ªÉÊ£À ±Á¥À£À°è RįÁè ( ®Æeï) ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ ¨ÁwäªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä VgÁQUÀ¼ÀÄ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ NrºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀgÁ¬Ä G¼Àî ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß RįÁè ªÀiÁr ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ C¥Á¢vÀ£ÁzÀ «ÃgÀ¨sÀzÉæñÀégÀ vÀAzÉ ªÉAPÀuÁÚ ªÀAiÀÄ 32 ªÀµÀð eÁåw zÉÆé ¸Á: °AUÀA¥À°è (J.¦.) ªÉAPÀmÉñÀégÀ ªÉÊ£À ±Á¥À£À°è vÀ£Àß ªÀÄÄAzÉ ºÀwÛgÀ ¸ÀgÁ¬Ä G¼Àî ¨Ál®UÀ½AzÀ RįÁè ªÀiÁgÁl ªÀiÁr VgÁQUÀ½UÉ PÉÆqÀ®Ä RÄað mÉç® ºÁQ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁr ºÀt ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ, F jÃw ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀgÀ«Äl «ZÁj¸À®Ä AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀ«Äl EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄÄAzÉ EnÖPÉÆAqÀ ¨Ál®UÀ¼ÀÄ, VgÁQUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀ ¸ÀgÁ¬Ä ºÀt MlÄÖ 120/gÀÆ. ºÁUÀÆ gÁAiÀÄ¯ï ¸ÀÖUï r®Pïì «¹Ì 2 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ 180 JªÀiï.J¯ï. ªÀÄvÀÄÛ 2¨ÉÆä ¸ÉàõÀ¯ï, 1D¦ü¸Àgï ZÁé¬Ä¸ï, 1 ¸ÀÆ¥ÀgÀeÁPïqÉÊfªï »ÃUÉ MlÄÖ J¯Áè ¸ÁgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼À C:Q: 415 gÀH. ºÁUÀÆ a®ègÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀ 120/- gÀÆ. ºÀt ªÉÊ£À ±Á¦£À°è EzÀÝ 2 PÀÄað, 1 mÉç¯ï , 1 dUÀÄÎ, 2 UÁf£ï UÁè¸ÀUÀ¼ÀÄ DgÉÆæ¸À»vÀ, d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÉÆA¢UÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 32/08 PÀ®A. 36 PÉ.E.JPÀÖ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


dÆeÁl ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 75/08 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 22-04-08 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) UÁæªÀÄzÀ ¸Á¬Ä QèäPÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ E¸Ààl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ JAzÀÄ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸À.L ºÁUÀÆ ¹§âA¢UÀ¼ÁzÀ ¦¹ 1326, 1538, 907, 907, fÃ¥À ZÁ®PÀ J.¦.¹ 279 ºÁUÀÆ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ¸Á¬Ä QèäPÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É 6 d£ÀgÀÄ ºÀt ºÀaÑ E¹àÃl J¯ÉUÀ½AzÀ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ DqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀgÀ ªÀÄÄAzÉ EzÀÝ MlÄÖ ºÀt 1810=00 ºÁUÀÆ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß. £ÀA: 63/2008 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 22-04-2007 gÀAzÀÄ OgÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ ªÀdÓgÀ ¨Á« ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ E¸ÉàÃl DqÀÄwÛzÁÝgÉ JAzÀÄ §AzÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgɬĹ ¹.¦.L OgÁzÀ gÀªÀgÀ £ÉÃvÀævÀézÀ°è 1315 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ DgÉÆævÀgÁzÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd §ÄmÉÖ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 6 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: OgÁzÀgÀªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀgÀ ªÀÄzsÀåzÀ°è EzÀÝ gÀÆ. 1852/- ºÁUÀÆ 52 E¸ÉàÃl J¯É UÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ OgÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 63/08 PÀ®A 87 PÉ.¦. JPïÖ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄlPÁ ªÀÄvÀÄÛ dÆeÁl ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :_

1) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 57/08 PÀ®A 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 21/4/08 gÀAzÀÄ gÁwæ RavÀ ¨Áwä §A¢zÉÝ£ÉAzÀgÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ gÉÆrUÉ EzÀÝ ZÉÊvÀ£Áå ¨ÁgÀ ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqɸÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ oÁuɬÄAzÀ 2015 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ ¦.J¸ï.L ( PÁ.¸ÀÄ) ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¹¦¹. 951, 917 gÀªÀgÀ£ÀÄß vÀªÀÄä eÉÆvÉAiÀÄ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄÄÝ ¸ÀgÀPÁj fÃ¥À £ÀA :PÉJ- 38/f-63 £ÉÃzÀgÀ°è J.¦.¹. 134 gÀªÀgÀ eÉÆvÉ ºÀÄ®è¸ÀÆgÀ gÉÆÃqÀ ZÉÊvÀ£Àå ¨ÁgÀ ¸À鮥ï zÀÆgÀzÀ°è fÃ¥À ¤°è¹ ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¯Éên£À ¨É¼ÀQ£À°è M§â ªÀåQÛ 1/- gÀÆ 80/- gÀÆ §A¨Á¬Ä ªÀÄlPÁ CAvÁ PÀÆUÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ CAQ ¸ÀASÉå §gÉzÀ aÃn UÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀÄÝ 2,3 d£À ¤AwzÀÄÝ £ÉÆÃr £ÁªÀÅ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ d£ÀgÀÄ NrºÉÆÃzÀgÀÄ .M§â£À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ºÁgÀPÀÆqÉ ªÀAiÀÄ:28ªÀµÀð, eÁw:ªÀiÁ¢UÀ G:¥Á£À CAUÀr ¸Á:zsÀªÀÄð¥ÀæPÁ±À UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt CAvÁ ºÉýzÀ CªÀ£À CAUÀ drÛ ªÀiÁqÀ®Ä CªÀ£À ºÀwÛgÀ 520/- gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ,JgÀqÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn, MAzÀÄ ¨Á¼ï ¥É£ÀÄß ,¹QÌzÀÄÝ £Á£ÀÄ MAzÀÄ PÀªÀgÀzÀ°è ºÀt,ªÀÄlPÁ aÃn ºÁQ CzÀPÉÌ ¥ÀAZÀgÀ ¸À»ªÀżÀî aÃn CAn¹ £ÀªÀÄä ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÁwæ 2030 UÀAmɬÄAzÀ 2130 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ WÀl£É ¸ÀܼÀzÀ°è ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ. DgÉƦ ªÀÄvÀÄÛ d¦Û ªÀiÁrzÀ ¸ÀéwÛ£ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ d¦Û ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 57/08 PÀ®A 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥ÉưøÀ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄÛ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :_

1) £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Àß £ÀA. 84/2008. PÀ®A. 109 ¹.Cg.À¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 22-04-2008 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¹.¦.L £ÀUÀgÀ ªÀÈvÀÛ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä MAzÀÄ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæ ªÀÄvÀÄÛ E§âgÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ M¦à¹zÀÄÝ ¹¦L ¸ÁºÉçgÀ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæzÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ. ¹¦L ¸ÁºÉçgÀÄ ¢£ÁAPÀ 21-04-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 2300 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ°è eÉÆvÉAiÀÄ°è ¹¦¹ 1247 ºÁUÀÄ J¦¹ 282 gÀªÀjUÉ dÆvÉAiÀÄ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÉưøÀ fÃ¥ÀzÀ°è ZÀQAUÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¢£ÁAPÀ 22-04-2008 gÀAzÀÄ 0235 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ºÉÆøÀ §¸Àì¸ÁÖöåAqÀ ºÉÆUÀ®Ä C°è §¸Àì ¸ÁööåAqÀzÀ°è E§âgÀÄ D¸Á«ÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀA±Á¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è wgÀÄUÁqÀÄvÁÛ §¸Àì¸ÁööåAqÀzÀ°è ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀÄ ªÀÄ®V PÉÆAqÀªÀgÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄvÁÛ wgÀÄUÀÄwÛzÀÝjA¸À ¸ÀzÀj E§âgÀÄ D¸Á«ÄUÀ½PÉ AiÀiÁgÀÄ ¤ÃªÀÅ CAvÁ «ZÁgÀ¸À®Ä ¹¦L ¸ÁºÉçgÀ ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr Nr ºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀjUÉ »rzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸ÀªÀ£ÀÄß PÉüÀ¯ÁV 1) ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀgÀªÀ 30 ªÀµÀð ¸Á,, PËqÀUÁAªÀ 2) ZÀAzÀÄ vÀAzÉ zsÉÆüÀ¥Àà 32 ªÀµï gÁªÀÄ¥ÉÆgÉ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ CAvÀ ºÉýzÀgÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ EAxÀ CªÀgÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è J°èUÉ JPÉ §A¢gÀÄwÛj CAvÀ «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀ PÉÆqÀ°®è ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ eÉ§Ä ZÉPï ªÀiÁqÀ¯ÁV UÁAeÁ ¥ÀÄrUÀ¼ÀÄ JzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄr¢gÀĪÀAvÉ ªÁ¸À£É §gÀÄvÀÛzÉ PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ CAvÁ EvÁå¢ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 84/08 PÀ®A 109 ¹DgÀ¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀ¯ÁVzÉ.

2) ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:- 57/08 PÀ®A :- 107 ¹Dg惡 :-

¢: 22/0/08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1800 UÀAmÉUÉ JJ¸ïL ªÀiÁtÂPÀ ¸ÁUÀgÀ ºÁUÀÄ ¹¦¹-1122 gÁªÀÄuÁÚ EªÀgÀÄ ®PÀëöät vÀAzÉ UÉÆ«AzÀ gÁªÀ ¨sÉÊ£ÁPÀ ¸Á: ¨sÀPÀ£Á¼À EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀgÀ¢ ¤ÃrzÉÝãÉAzÀgÉ ¨sÀPÀ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ°è UÉÆ«AzÀ gÁªÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀ ¨sÉÊ£ÁPÉ ºÁUÀÄ E£ÀÆß 5 d£ÀgÀÄ ºÁUÀÄ «¯Á¸À gÁªÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄwgÁªÀ ¨sÉÊ£ÁPÉ ºÁUÀÄ E£ÀÆß 10 d£ÀgÀÄ ¨sÀPÀ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ°è 15-20 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ²ªÀ¸ÉãÉAiÀÄ eÁUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ºÁQzÀ ¸ÀA§AzsÀªÁV FUÀ M§âjUÉƧâgÀÄ 2 ¥ÁnðAiÀÄ d£ÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä°è PÉÊAiÀÄ°è §rUÉUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄ PÉÆAqÀÄ HgÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è fêÀ ºÁ¤ ªÀÄvÀÄÛ D¹ÛºÁ¤ ªÀiÁqÀ §ºÀÄzÉAzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ 107 ¹Dg惡 CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁqÀ®Ä ªÀgÀ¢ ¤ÃrzÀÝgÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÀÄAoÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 57/08 PÀ®A 107 ¹Dg惡 £ÉÃzÀgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.