January 31, 2008

DAILY CRIME UP-DATE FOR 31-01-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 31-01-2008.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁgÁuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ 10/08 UÀÄ£Éß £ÀA PÀ®A 279,337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 31/01/08 gÀAzÀÄ 1115 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ MAzÀÄ JA.J®.¹ ¥ÀvÀæ §A¢zÀÄÝ CzÀgÀ°è ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀzÀ°è ±ÉÃR ºÁPÁ¤ ºÁUÀÄ EvÀgÉ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ EzÀÝ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 31/01/08 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀÄÄ£À¹ ¸À°ªÉÆâݣÀ vÀAzÉ ªÀÄÄ£À¹ ªÉÄÊ£ÉƢݣÀ ªÀAiÀÄ 36 ªÀµÀð ¸Á/ ¯ÁvÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß CPÀÌ ¥sÀgÀeÁ£Á ¨ÉÃUÀA EªÀgÉÆA¢UÉ GzÀVÃgÀ ¢AzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ £ÀA PÉ.J. 38-J¥sÀ.262 £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀj §¸ï 1000 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀ¼À¸ÀzÁ¼À ©æd ºÀwÛgÀ §¹ì£À ZÁ®PÀ ¨Á§Ä vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ PÁªÀıÉmÉÖ §¸À £ÀA PÉ.J. 38-J¥sÀ.262 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ©ÃzÀgÀ rÃ¥ÉÆ ¸Á/ ©ÃzÀgÀ §¸Àì£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹ ªÀÄÄAzÉ gÉÆÃr£À §¢AiÀÄ°è ¤AwzÀÝ PÀAmÉãÀgÀ £ÀA J.¦. 29-AiÀÄÄ 5520 £ÉÃzÀgÀ »A§¢UÉ eÉÆÃgÁV rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ §¹ì£À°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁ¢AiÀÄ CPÀÌ ¥sÀgÀeÁ£Á ¨ÉÃUÀA EªÀjUÉ JgÀqÀÄ ªÉƼÀPÁ®Ä , JqÀUÉÊ CAUÉÊAiÀÄ°è vÀgÀavÀ UÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ. ºÁUÀÄ EvÀgÉ ¸ÀºÀ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢

DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ J¥sï.J. 01/08 PÀ®A DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ :-

¢£ÁAPÀ 30/1/08 gÀAzÀÄ 1115 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ¨Á¥ÀÆgÁªÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¤ÃrzÉÝ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 28/01/2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß CAzÁdÄ 2 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ PÉ.E.©. PÀA§ªÀÅ ¨ÁV £É®PÉÌ ©¼ÀĪÀAvÁVzÀÄÝ CzÀgÀ JgÀqÀÄ vÀAwUÀ¼ÀÄ MAzÉÆPÉÆÌAzÀÄ vÁV DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ ºÀwÛ PÀ©â£À ¨É¼ÉUÉ ©zÀÄÝ CAzÁdÄ MAzÀÄ JPÀgÉ CµÀÄÖ 40 l£ï PÀ§Äâ C.Q. 32,000/- gÀÆ. zÀµÀÄÖ ºÁ¤AiÀiÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄ §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Ä ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ DPÀ¹äPÀ WÀl£É ¸ÀASÉå 1/08 £ÉÃzÀgÀ°è PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆAqÀÄzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ WÀl£É ¸ÀܼÀPÉÌ ¨sÉÃnÖ¤Ãr ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ UÀÄ£Éß eÁUÉAiÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄÄ ¤d EzÀÄÝ CzsÀð JPÀgÉ PÀ§Äâ CAzÁdÄ 20 l£ïß C:Q; 12,000/- gÀÆ.zÀµÀÄÖ ºÁ¤AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¥ÀAZÀgÀ C©üÃ¥ÁæAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ J¥sï.J. £ÀA 01/2008 PÀ®A ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ :-

¢£ÁAPÀ 30/01/2008 gÀAzÀÄ 15.15 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ¼ÉUÁAªÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÆ®PÀ w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ D.G.¤. d£ÀªÁqÁ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ªÀiÁ¼ÉUÁAªÀ UÁæªÀÄPÉÌ ¨sÉÃnÖ ¤Ãr ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¸ÀAUÀªÀiÁä UÀAqÀ £ÁUÀ±ÉÃnÖ UÀAzÀUÉ ¸Á; ªÀiÁ¼ÉUÁAªÀ EªÀ½UÉ «ZÁj¸À¯ÁV w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 30/01/2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£À ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV M¯É ¨ÉAQ ºÀaÑzÁUÀ CPÀ¹äPÀªÁV ªÉÄÊUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è£À PÀnÖUÉ ºÁUÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄïÁÒªÀtÂUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ ºÉÆÃUÉ §gÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr £ÀªÀÄÆäj£ÀªÀgÁzÀ zÉëzÁ¸À vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ¹AzÉ, GvÀÛªÀiï vÀAzÉ PÀAmÉ¥Áà UÀAzÀUÉ, ºÁUÀÆ CfÃeï vÀAzÉ bÉÆÃlÄ«ÄAiÀiÁå gÀªÀgÀÄ £ÉÆÃr CVß ±ÁªÀÄPÀ oÁuÉUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr w½¹zÀgÀÄ £ÀAvÀgÀ £À£ÀUÀÆ PÀÆqÁ ºÉÆîPÉÌ §AzÀÄ «µÀAiÀÄ w½¹zÁUÀ £Á£ÀÆ UÁ§j¬ÄAzÀ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀĪÀµÀÖgÀ°è ªÀÄ£É ¨ÉAQ ºÀwÛ GjAiÀÄÄwÛvÀÄÛ £ÀAvÀgÀ CVß ±ÁªÀÄPÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÀwÛgÀĪÀ ¨ÉAQAiÀÄ£ÀÄß Dj¹zÀgÀÄ £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄÆäj£ÀªÀgÁzÀ zÉëzÁ¸ï ¹AzÉ, GvÀÛªÀiï UÀAzÀUÉ, CfÃeï ¥ÀmÉÃ¯ï ºÁUÀÆ UÁæªÀÄzÀ EvÀgÀgÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è£À ªÉÄïÁÒªÀt ¥ÀÆwð ¸ÀÄnÖgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ zÀªÀ¸À zsÁ£ÀåUÀ¼ÀÄ CAzÀgÉ 10 aî vÉÆÃUÀgÉ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 20000/- gÀÆ, 5 aî ©½eÉÆüÀ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 10000/- gÀÆ, 10 aî PÀqÀ¯Éà CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 20000/- gÀÆ, £ÀUÀzÀÄ ºÀt 25000/- gÀÆ, MAzÀÄ ©.¦.J¯ï. n.«í. CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 5000/- gÀÆ ºÁUÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀÄ bÁªÀt ¸ÀÄlÄÖ ºÉÆÃVgÀÄvÀÛzÉ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 60000/- gÀÆ, ºÁUÀÆ EvÀgÉ ºÁAqÉ ¨sÁAqÉ §mÉÖ §gÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 25000/- gÀÆ »ÃUÉ MlÄÖ 165000/- gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄnÖgÀÄvÀÛªÉ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ £ÁUÀ±ÉÃnÖ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà UÀAzÀUÉ ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð eÁåw °AUÁAiÀÄvÀ G/ CqÀÄUÉ PÉ®¸À ¸Á; ªÀiÁ¼ÉUÁAªÀ EªÀgÀÄ ¸ÀºÀ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ CPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ ºÀwÛzÀjAzÀ £À£Àß UÀAqÀ£ÀªÀgÀÄ ¸ÀzÀj ¨ÉAQAiÀÄ°è ¹®ÄQ ¸ÀÄlÄÖ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ zÉúÀ ¸ÀA¥ÀÆtð ¸ÀÄlÄÖ PÀgÀPÀ¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ J¥sï.J. £ÀA. 01/08 PÀ®A ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ £ÉßÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 17/2008 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 30-01-2008 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà zÀ¸ÀÛVÃgÀ vÀAzÉ ²gÁeÉÆâݣÀ oÁPÀÆgÀ ªÀAiÀÄ: 40ªÀµÀð eÁw;ªÀÄĹèA: ¸Á; ºÀÄ®¸ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¨ÉÆüÉUÁAªÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀ §¸ÀªÀgÁd ºÀd£Á¼É ¸Á: ¨ÉÆüÉUÁAªÀ. EvÀ£ÀÄ mÉPÀì PÉÆqÀÄ CAvÀ PÉýzÁUÀ CzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ JgÀqÀÄ ªÀÄÆgÀÄ VgÁQ ªÀiÁr PÉÆÃqÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ CAzÁUÀ, DªÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ JqÀUÀqÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ

ªÀÄlPÁ dÆeÁl ¥ÀæPÀgÀt :-

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 9/08 PÀ®A 420 L¦¹ 78 (3) PÉ.¦. DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 30/01/08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1730 UÀAmÉUÉ «Ä£ÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¥ÉmÉÆæ°AUï PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ RavÀ ¨Áwä §A¢zÀÄÝ K£ÉAzÀgÉ ¨ÉÆÃgÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°è gÀ« vÀAzÉ §PÀÌ¥Áà ¸ÁUÀgÀ ¸Á// ¨ÉÆÃgÁ¼À EªÀgÀ vÉÆÃlzÀ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ªÀÄlPÁ JA§ £À¹Ã©£À dÆeÁl ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ MAzÀPÉÌ ºÀvÀÄÛ ¥ÀlÄÖ ºÀt PÉÆqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ £ÀA©¹ ªÀAa¹ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁl DqÀÄwzÁÝgÉ CAvÀ EzÀÝ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É MªÉÄä¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ gÀ« vÀAzÉ §PÀÌ¥Áà ¸ÁUÀgÀ 38 ªÀµÀð, 2) ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ §rUÉÃgÀ 28 ªÀµÀð 3) UËvÀªÀÄ vÀAzÉ zÉëzÁ¸À »ÃgÁ 28 ªÀµÀð, 4) zsÀªÀÄð¥Á® vÀAzÉ CªÀÄÈvÀgÁªÀ RgÀlªÀįï 33 ªÀµÀð, 5) ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ¸ÁUÀgÀ 25 ªÀµÀð, 6) gÉêÀtAiÀiÁå vÀAzÉ FgÀAiÀiÁå ªÀÄoÀ¥Àw 40 ªÀµÀð, 7) ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ vÉÃd¥Á® ªÀÄAzÁ 35 ªÀµÀð J®ègÀÆ ¸Á// ¨ÉÆÃgÁ¼À, 8) ªÀ¸ÀAvÀ vÀAzÉ gÁªÀÄ zsÀƪÀiÁ¯É 50 ªÀµÀð ¸Á/ GªÀÄUÁð ªÀÄvÀÄÛ 9) §¸À¥Áà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà CQð 40 ªÀµÀð ¸Á// ¤qÀªÀAZÁ ªÀ±À¢AzÀ C¥ÀgÁzsÀPÉÌ §¼À¹zÀ 4,408=00 gÀÆ¥Á¬Ä £ÀUÀzÀÄ ºÀt ºÁUÀÆ 5 ¨Á® ¥É£ÀÄßUÀ¼ÀÄ, ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ JgÀqÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆÃ£ï ºÁUÀÆ C¥ÀgÁzsÀPÉÌ §¼À¸ÀÄwzÀÝ JgÀqÀÄ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊQ® ºÁUÀÆ MAzÀÄ ®Æ£Á ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¸ÉÊQ® jPÁë ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¥ÀæPÁgÀ d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ªÀÄ£ÁßJSÉýî oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 9/08 PÀ®A 420 L¦¹ 78(3)PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 39/08 PÀ®A 304(J) eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 30/01/08 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ ªÀÄÄ£Áß «ÄAiÀiÁå vÀAzÉ ªÀiÁ¸ÁÛ£À ¸Á§ ±ÀªÀÄ£ÀªÁ¯É ªÀAiÀÄ 55 ªÀµÀð ¸Á// ºÀÄqÀV UÁæªÀÄ gÀªÀgÀÄ d£ÀvÁ £ÀUÀgÀ ºÀÄqÀV zÀ°è ¸ÉAnæAUÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁUÀ CzÉà NtÂAiÀÄ gÀ¦üPÀ vÀAzÉ ªÀĸÁæ£À ¸Á ¨ÉægÀªÉ¯ï ªÁ¯É EªÀ£ÀÄ ¥sÉÆÃuï ªÀÄÆ®PÀ w½¹zÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸À«Ä EªÀ£ÀÄ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ªÀÄÆ®UÉ gÀªÀgÀ vÉÆlzÀ°è zÀ«Ä EªÀ£ÀÄ PÀgÉAl PÀA§zÀ ªÉÄÃ¯É PÀ£ÉPÀë£À PÉÆqÀÄ®Ä ºÉÆzÁUÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ EªÀ£ÀÄ PÀA§zÀ ªÉÄÃ¯É Kj PÀ£ÉPÀë£À PÉÆqÀÄ CAxÁ ¸À«Ä EªÀ¤UÉ w½¹zÀjAzÀ ¸ÀzÀj ¸À«Ä EªÀ¤UÉ PÀgÉAl µÁPï ºÉÆÃqÉzÀÄ PÀA§zÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀvÀÄÛ £ÉãvÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ w½¹zÀ vÀPÀët ºÉÆV £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀzÀj «µÀ ¤d «vÀÄÛ ¸ÀA§AzsÀ ¥ÀlÖ E¯ÁSÉ AiÀĪÀjUÉ w½¸ÀzÉ ¤®ðPÀëvÀ£À ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ ¸ÀzÀj «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ºÁUÀÄ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ EvÀgÀgÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ£À ªÀÄgÀtPÉÌ PÁgÀtgÁVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄgÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 39/08 PÀ®A 304 (J) eÉÆvÉ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C§PÁj ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

alUÀÄ¥Àà ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 14/08 PÀ®A 34 PÉ.E. DPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 31-01-2008 gÀAzÀÄ 1040 UÀAmÉUÉ alUÀÄ¥Àà ¥ÀlÖtzÀ ¸ÀgÀzÁgÀ ZËPÀ ¸À«ÄÃ¥À EgÀĪÀ dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ gÁªÀÄAiÀÄå vÉîAUÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀgÁAqÀzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÀl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ gÁªÀÄAiÀiÁå vÉ®AUÀ ªÀAiÀĸÀÄì 35 ªÀµÀð ºÁUÀÆ E£ÀÄß 2 d£ÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ 40/08 PÀ®A 118 PÀ£ÁðlPÀ ±ÉÊPÀtÂPÀ ¤AiÀĪÀÄ :-

¢£ÁAPÀ 30/01/08 gÀAzÀÄ 1540 UÀAmÉUÉ ¸ÀܽAiÀÄ ¥ÀjPÁë ªÀÄAqÀ½ ¸ÀgÀPÁj PÉÊUÁjPÁ vÀgÀ¨Éw ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ CzsÀåPÀëgÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀªÀÄä zÉÆAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è Cfð ¸°è¹zÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 30/01/08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0900 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj LnL PÁ¯Éd ºÀĪÀÄ£À¨ÁzÀ zÀ°è £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ¥ÀjPÉëAiÀÄ°è £À«£ÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±À¢üPÁAvÀ PáåzÉ eÁw J¸ï ¹ ªÀAiÀÄ 19 ªÀµÀð ¸Á//£ÀAzÀUÁªÀ ºÁUÀÆ ¥sÀPÉÆæ¢Ý£À vÀAzÉ PÀ°ªÀÄ ¥ÀmÉ® ªÀAiÀÄ 18 ªÀµÀð ¸Á//ªÀÄ¥Àð½î vÁ// aAZÉƽ f// UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄUÀ¼À ªÀÄvÉÆÛ§âgÀ ¥ÀjÃPÉë §gÉAiÀÄĪÁUÀ ¥Àj²Ã°¹ UÀÄgÀvÀÄ ¥ÀqɹzÀÄÝ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄPÉÌ vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀjAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß 40/08 PÀ®A 118 PÀ£ÁðlPÀ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¤ÃAiÀĪÀÄzÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

DAILY CRIME UP-DATE FOR 30-01-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 30-01-2008.


C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁgÁuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) d£ÀªÁqÁ UÀÄ£Éß £ÀA 12/08 PÀ®A 279,337, L.¦.¹. eÉÆvÉ 187, L.JA.«. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 29/01/08 gÀAzÀÄ 09.30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁºÁgÀÄzÀæAiÀiÁå vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀiÁå ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ 24 ªÀµÀð G; aêÀÄPÉÆÃqÀ £ÉÊAnAUÀ¯ï ±Á¯ÉAiÀÄ°è ²PÀëPÀ ¸Á; RlPÀ ZÀÄAZÉÆý ¸ÀzsÀå §¸ÀªÀ ªÀÄAl¥À G¸Áä£ï UÀAeï ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ aªÀÄPÉÆÃqï £ÉÊAnAUÀ¯ï ±Á¯ÉAiÀÄ°è ²PÀëPÀ EzÀÄÝzÀjAzÀ PÀvÀðªÀåPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ aªÀÄPÉÆÃqÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ - a®èVð gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É UÁzÀV zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ SÁeÁ¥ÀÆgÀ ²ªÁgÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀÄ PÀĽvÀ ªÀiÁåQì PÁå¨ï £ÀA. PÉ.J.38-1204 £ÉÃzÀÝgÀÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ gÀ¸ÉÛ §®UÀqÉ vÀVΣÀ°è ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¥À°Ö ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠧® ªÉÆüÀPÉÊ ºÀwÛgÀ ¥ÉmÁÖV gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÀVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄåQì PÁå§zÀ°è PÀĽwgÀĪÀ E¤ßvÀgÉ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÀÆ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÀVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß 38/2008 PÀ®A 279 L¦¹ eÉÆvÉ 185 LJA« JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 29-01-2008 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ªÉüÉUÉ ²æà ªÉAPÀmÉñÀ J¸ï ªÀÄÄgÀ£Á¼À ¦J¸ïL ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ fÃ¥À £ÀA. PÉJ-38/f-143 £ÉÃzÀgÀ°è qÉæöʪÀgÀ ¦¹-1264 E°AiÀiÁ¸ÀSÁ£À gÀªÀgÀ£ÀÄß eÉÆvÉAiÀÄ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀåPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ J£ï.JZÀ-9 a¢æ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ MAzÀÄ ¯Áj £ÀA. J¦-12/AiÀÄÄ-6121 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÁ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁVªÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß CªÀ£À£ÀÄß PÉʪÀiÁr vÀqÉzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä CªÀ£ÀÄ PÀÄrzÀÄ CªÀÄ°£À°è ªÁºÁ£ÀªÀ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀ£ÀÄ. DUÀ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¥sÉPÉÆæâݣÀ vÀAzÉ ¨Á§Ä«ÄAiÀiÁå PÉÆqÀA§® ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð G-¯Áj £ÀA.J¦-12/AiÀÄÄ-6121 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á-¥Á±Á£ÀUÀgÀ alÖUÀÄ¥Áà CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 38/08 PÀ®A. 279 L¦¹ eÉÆvÉ 185 LJA« PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀiÁgÁuÁAwPÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 13/08 PÀ®A: 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«. JPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 29/01/2008 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ CAPÀt 9gÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¹zÀgÀªÀgÀÄ J¯ÁègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ WÁl»¥ÀàgÀUÁ xÁAqÀPÉÌ eÁvÁæ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt PÀqÉUÉ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ°äQ ºÁUÀÄ ®°vÁ EªÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ §AUÁè-§¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÉÆÃr£À ªÀiÁºÉ ªÀĺÁzÉë D±ÀæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆÃAqÀÄ §AzÀÄ ªÁ°äPÀ ºÁUÀÆ EªÀgÀ ºÉAqÀw E§âgÀÄ §gÀÄwÛzÀ »gÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rPÉÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ E§âgÀÆ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 13/08 PÀ®A: 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«. JPïÖ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

d§j ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 08/2008 PÀ®A: 376 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ: 30/01/2008 UÀAmÉUÉ gÀAzÀÄ 0230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. §¸ÀªÀgÁd ºÀÆUÁgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 29/01/2008 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ UÁå¸ï ¹°AqÀgï vÀgÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ¸ÀÄeÁvÁ ©ÃzÀgÀ GvÀìªÀ £ÉÆÃqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄgÀ½ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6.00 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ £À£Àß £Á®Ì£ÉAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¢ªÀå FPÉAiÀÄÄ C¼ÀÄvÁÛ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ, vÁ£ÀÄ C¼ÀÄvÁÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀĽvÁUÀ DgÉÆæ «±Àé£ÁxÀuÁÚ FvÀ£ÀÄ CAUÀrAiÀÄ°è w£Àß°PÉÌ PÉÆr¸ÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆ®zÀ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV d§j ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 08/2008 PÀ®A: 376 L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


C¸ÀºÀd ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

§UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ. AiÀÄÄ.r.Dgï. ¸ÀASÉå 02/2008 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹. :-

¢.28/01/2008 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ²æêÀÄw ¥ÁgÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ªÉÊf£ÁxÀ ¥ÀªÁgÀ, ªÀAiÀÄ 26 ªÀµÀð, ¸Á: §UÀzÀ® (J) vÁAqÁ EªÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆîzÀ°è ¨É¼ÀUÀrØ ¨É¼ÉAiÀÄ°è ºÀÄ®Äè vÉUÉAiÀÄĪÁUÀ CªÀ¼À JqÀUÁ°UÉ ºÁªÀÅ PÀrzÀjAzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ¸Á«£À ªÉÄÃ¯É AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Ä ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè. CAvÁ ¦üÃAiÀiÁ𢠲æà gÀÆ¥À¹AUÀ vÀAzÉ zsÀ£À¹AUÀ ¥ÀªÁgÀ ¸Á: §UÀzÀ® (J) vÁAqÁ EvÀ£ÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ §UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ AiÀÄÄ.r.Dgï.¸ÀASÉå 02/2008 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


C§PÁj ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 19/2008 PÀ®A. 32 PÉ.E.JPïÖ :-

¢£ÁAPÀ: 29-01-2008 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ UÁæªÀÄzÀ ®vÁ ªÀÄAUÉñÀégÀ ±Á¯ÉAiÀÄ »AzÉUÀqÉ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ UÁæªÀÄzÀ zÁ£Á¨Á¬Ä UÀAqÀ ªÁUÀA§gÀ gÁoÉÆÃqÀ EªÀ¼ÀÄ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV vÀ£Àß ºÀwÛgÀ zÉò zÁgÀÄ ¨Ál®UÀ¼ÀÄ EnÖ PÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÀÄwzÁÝ¼É CAvÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ 1) gÀªÉÄñÀ 2) £À© ºÁUÀÄ ¹§âA¢ gÀªÀgÀ PÀÆrPÉÆAqÀÄ zÁ½ ªÀiÁr 40 zÉò zÁgÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 12/08 PÀ®A 323,324,504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 29/01/08 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÁæªÀÄzÀ°è ®Qëöä ¥ÀÆeÉ EgÀĪÀzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ zÀvÀÄÛ vÀAzÉ gÁdPÀĪÀiÁgÀ ºÉüÀÄªÉ ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð ¸Á/PÀzÀ¯Á¨ÁzÀ UÁæªÀÄ ºÁUÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°è CªÀgÀ aPÀÌ¥Àà E§âgÀÄ PÀÆr Hl ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ CzÉ UÁæªÀÄzÀªÀgÁzÀ CgÉÆævÀgÁzÀ 1] ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ zÀ±ÀgÀxÀ PÁgÁVÃgÀ ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð eÁ/ºÀeÁªÀÄ 2] zÀ±ÀgÀxÀ vÀAzÉ CqÉ¥Áà PÁgÁVÃgÀ ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð eÁ/ºÀeÁªÀÄ 3] CA¨ÁzÁ¸À vÀAzÉ zÀ±ÀgÀxÀ PÁgÀVÃgÀ J®ègÀ ¸Á/PÀzÀ¯Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¸ÉÊPÀ® ZÉÊ£À ºÁUÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÁÛAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ¥ÀæPÀgÀt :-

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 13/08 PÀ®A 354, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 29/01/08 gÀAzÀÄ 2215 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ±ÀªÀiÁ UÀAqÀ C§ÄÝ® ¸ÀvÁÛgÀ ªÀAiÀÄ 26 ªÀµÀð G/ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: PÉ.JZÀ.© PÁ¯ÉÆä ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ CgÉÆævÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ ªÀqÀØgÀ ¸Á: d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¨ÁV® vÉUÉ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ agÁr CgÉÆævÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ ªÀqÀØgÀ ¸Á/ d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ®AUÀªÀ£ÀÄß »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA, 12/08 PÀ®A 379, L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ; 29/01/08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà UÀÄgÀĹzÀÝ¥Áà vÀAzÉ «ÃgÀ¥Áà ©gÀzÁgÀ ¸Á; ºÉÆgÁ ±ÁºÀUÀAd ©ÃzÀgÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÈvÀÛzÀ°ègÀĪÀ PÀȵÀÚ ¨sÀªÀ£À JzÀÄgÀUÀqÉ vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¤°è¹ L.¹.L.¹.L. ¨ÁåAQ£À ¯ÉÆ£ï ªÀ¸ÀÆ° PÀÄjvÀÄ ºÉÆzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï rQÌAiÀÄ°èzÀÝ ¨ÁåUÀ ºÁUÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 2332/- ªÀÄvÀÄÛ gÀ²¢ ¥ÀĸÀÛPÀ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) alUÀÄ¥Àà ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.DgÀ. ¸ÀASÉå 13/08 PÀ®A 110(f) ¹.DgÀ.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 29-01-2008 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¥ÉÃmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀåzÀ°è EzÁÝUÀ DgÉÆæ UÀÄAqÀ¥Áà vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ ¹AV£À ªÀAiÀĸÀÄì 41 ªÀµÀð ¸Á; PÀÄ£À© ªÁqÁ alUÀÄ¥Àà EvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ£ÀÄß ¨ÉÊAiÀiÁÝqÀÄvÁÛ ºÁUÀÄ agÁqÀÄvÁÛ C¸À¨sÀåªÁV ªÀwð¸ÀÄwÛzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀĪÁV UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


2) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 14/08 PÀ®A 109 ¹DgÀ¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 30/01/08 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ ªÀi˯Á vÀAzÉ gÀeÁPÀ«ÄAiÀiÁ «ÄeÉð 19 ªÀµÀð G. CmÉÆà ZÁ®PÀ ¸Á: ZÀÄrUÀ°è ºÀ¼É ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ qÁ: ¥ÀmÉß gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀªÁV ¤AwzÀÄÝ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçzÀ°èzÀÝ C¢üPÁjAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃr NqÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁr AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄzÀrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

January 29, 2008

DAILY CRIME UP-DATE FOR 29-01-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 29-01-2008.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁgÁuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

alUÀÄ¥Àà oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.12/08 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹.eÉÆÃvÉ 187 L.JªÀÄ.«.PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 27-01-2008 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À eÁªÀzÀ°è AiÀiÁªÀzÉÆà C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¦üAiÀiÁð¢ :²æà NAPÁgÀ vÀAzÉ WÁ¼É¥Áà ¸Á B ºÀ½îSÉÃqÀ (PÉ) ªÁr gÀªÀgÀ vÀªÀÄä£ÁzÀ UÀÄAqÀ¥Áà¤UÉ rQÌ ªÀiÁr Nr ºÉÆÃVzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¸ÀzÀj UÀÄAqÀ¥Àà¤UÉ §® UÀtÂÚUÉ ºÁUÀÄ §® ªÉÄîQUÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ ºÀwÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


C§PÁj ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

d£ÀªÁqÁ UÀÄ£Éß £ÀA 11/08 PÀ®A 32,34, PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 28/01/08 gÀAzÀÄ 15.30 UÀAmÉUÉ d£ÀªÁqÁ oÁuÉ JJ¸ïL gÀªÀgÀÄ ZÁA¨ÉÆüÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃV DgÉÆævÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É MªÉÄä¯É zÁ½ ªÀiÁr «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ MAzÀÄ PÁå£ï PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÀzÀj PÁå£ï 10 °lgï PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä EgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀj ¸ÀgÁ¬Ä §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ ºÁdgï ¥Àr¸ÀzÀ PÁgÀt ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÁzÀ «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ ªÀAiÀÄ 31 ªÀµÀð G; PÀÆ° PÉ®¸À eÁåw ºÉ¼ÀÆgÀ ¸Á; ZÁA¨ÉÆüÀ gÀªÀgÀÄÀ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA, 11/08 PÀ®A 326, 427, 506, eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 28/02/07 gÀAzÀÄ 1215 UÀAmÉUÉ r.r.¦.L PÀbÉÃj ©ÃzÀgÀzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀvÁå£ÀAzÀ vÀAzÉ qÁå¤AiÀįï G;¸ÀºÁAiÀÄPÀ ²PÀëPÀ J£ï.J¥sï.ºÉZï.Dgï ¦.J¸ï.©ÃzÀgÀ.¸Á;PÀÄA¨ÁgÀ ªÁqÀ ¨ÁåAPï PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀgÀªÀjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ EªÀiÁ£ÀĪÉÃ¯ï ºÁUÀÄ E£ÀÄß E§âgÀÄ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄÄ CPÀæªÀÄ ZÀlĪÀnPÉ §UÉÎ PÉýzÀPÉÌ ºÁUÀÄ ºÀ¼É ªÉʪÀÄ£À¹ì¤AzÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üUÉ dUÀ¼À ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥Àr¹ ªÉÆèÉʯï MqÉzÀÄ ºÁQ fêÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ SÁ¸ÀV zÀÆgÀÄ ¤ÃrgÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ. EgÀÄvÀÛzÉ.


C¸ÀºÀd ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

alUÀÄ¥Àà ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.DgÀ. ¸ÀASÉå 01/08 PÀ®A 174 ¹.DgÀ.¦.¹.:-

¢£ÁAPÀ 28-01-2008 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ²æäªÁ¸À gÀrØ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆîzÀ°è EªÀgÀÄ ¨Á«AiÀÄ PÀgÉAl ªÉÆÃmÁgÀ ZÁ®Ä ªÀiÁr ¤ÃgÀÄ ©qÀÄwÛzÁÝUÀÁvÀ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ªÀÄAeɪÀÄä ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ §mÉÖ MUÉAiÀÄĪÁUÀ PÀgÉAl §A¢zÉ CAvÁ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ajgÀÄvÁÛgÉ, DUÀ ²æäªÁ¸ÀgÀrØ EvÀ£ÀÄ ¤ÃgÀÄ ©Ã¼ÀĪÀ ¥Éʦ£À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ eÉ.E. ªÉÊgÀ ²æäªÁ¸ÀgÀrØ JqÀUÉÊUÉ DPÀ¹äPÀ ªÁV vÀUÀ° PÀgÉAl ±ÁPÀ¢AzÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼À ªÉÄÃ¯É ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 16/2008 PÀ®A 498 (J) 504, 506 L¦¹ :-

¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. §©vÁ UÀAqÀ ªÉAPÀl @ zÀvÁÛwæ ªÀÄUÀgÀ ¸Á: ªÀiÁtÂÃPÉñÀégÀ vÁ: ¨sÁ°ÌgÀªÀgÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀiÁtÂÃPɱÀégÀ UÁæªÀÄzÀ DgÉÆæ ªÉAPÀl @ zÀvÁÛwæà EªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è ®UÀß ªÁVzÀÄÝ, FUÀ E§âgÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¸ÀºÀ EgÀÄvÁÛgÉ. DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤Ã£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV¯Áè, ¤£ÀßUÉ CrUÉ ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀ¢¯Áè, ¤Ã£ÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ¢¯Áè CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ, ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁPÀĪÀÅzÀÄ, ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ §AzÀgÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ ºÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÁÝ£É. CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÀUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt :-

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 09/08 PÀ®A 354, 504, 506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 28/01/08 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ¥ÁªÀðw UÀAqÀ zÀvÁÛwæ UÀAzÀUÉ ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð eÁ/°AUÁAiÀÄvÀ ¸Á/§¸ÀªÉøÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¨sÁ°ÌgÀªÀgÀÄ vÀgÀPÁj vÀgÀ®Ä ¨eÁgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÉüÉAiÀÄ°è CgÉÆævÀ zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ ²ªÀgÁd ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð G/¸ÀªÀiÁd PÀ¯Áåt E¯ÁSÉAiÀÄ°è ºÁ¸ÀÖ® ¸ÀÆ¥ÀjmÉAqÉAmï ¸Á/zÀvÀÛ£ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ JµÀÄÖ ¸Áj ¥ÉÆãÀ ªÀiÁrzÀgÀÆ ¸ÀºÀ ¤Ã£ÀÄ GvÀÛgÀ PÉÆÃqÀÄwÛ¯Áè EAzÀÄ ¤£ÀUÉ ©ÃqÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÁr ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ ¤Ã£ÀÄ £À£Àß ªÀiÁvÀÄ PÉüÀzÉ ºÉÆÃzÀ°è ¤£ÀUÉ RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛ£É CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 10/08 PÀ®A 107 ¹CgÀ¦¹:-

¢£ÁAPÀ 28/01/08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¨sÁ°ÌAiÀÄ°è ¦.L. ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀgÀªÀgÀÄ UÀ¸ÀÄÛ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ F »AzÉ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ UÀÄ£Éß £ÀA 247/07 PÀ®A 307,504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ ªÀÄvÀÄÛ F UÀÄ£ÉßAiÀÄ CgÉÆævÀgÁzÀ «£ÉÆÃzÀ @ aAlÄ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ¸ÉÆêÀĸÁ¼É ªÀAiÀÄ 25 ¸Á/¸ÉÆãÁgÀ UÀ°è ¨sÁ°Ì, ¸Àa£À vÀAzÉ ªÀÄÄgÀ½ GRAqÉ ªÀAiÀÄ 21 ¸Á/PÀĪÀiÁgÀ ¨ÁgÀ »AzÀUÀqÉ ¨sÁ°Ì UÀÄ£Éß £ÀA 247/07 £ÉÃzÀÝgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄzsÀå ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr CªÀ£À fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁr ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁzÀåvÉ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ w½zÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÞ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁVzÉ.


2) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 11/08 PÀ®A 107 ¹CgÀ¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 28/01/08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¨sÁ°ÌAiÀÄ°è ¦.L. ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀgÀªÀgÀÄ UÀ¸ÀÄÛ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ F »AzÉ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ UÀÄ£Éß £ÀA 247/07 PÀ®A 307, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ F UÀÄ£ÉßAiÀÄ CgÉÆævÀ£ÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 247/07 £ÉÃzÀÝgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] «£ÉÆÃzÀ @ aAlÄ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ¸ÉÆêÀĸÁ¼É ªÀAiÀÄ 25 ¸Á/¸ÉÆãÁgÀ UÀ°è ¨sÁ°Ì 2] ¸Àa£À vÀAzÉ ªÀÄÄgÀ½ GRAqÉ ªÀAiÀÄ 21 ¸Á/PÀĪÀiÁgÀ ¨ÁgÀ »AzÀÄUÀqÉ ¨sÁ°Ì EªÀgÀ ªÀÄzsÀå ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr CªÀgÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁr ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁzÀåvÉ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ w½zÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÞ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁVzÉ.

3) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 37/08 PÀ®A. 109 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 27-01-2008 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¦¹-1269 ¹zÁæªÀÄ gÀªÀgÉÆÃA¢UÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ £ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄvÁÛ «ÃgÀ¨sÀzÉæñÀégÀ ªÀÄA¢gÀ PÀqÉ 2100 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr Nr ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CªÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀ PÉÆqÀ°®è ªÀÄvÉÛ ¥ÀÄ£ÀB «ZÁj¸À®Ä CªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ 1) ªÉÆúÀ£À vÀAzÉ gÁdgÁªÀÄ qsÉÆÃgÁ ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð ¸Á-ªÀPÀÄÌtÂð vÁ-¹gÁ f-¸ÁAUÀ° (JªÀiï.J¸ï) 2) ¸ÀAdÄ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ AiÀiÁzsÀªÀ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð ¸Á-¥ÀæPÁ±À £ÀUÀgÀ ¯ÁvÀÄgÀ (JA.J¸ï) CAvÁ ºÉýzÀgÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ ºÁUÉ ©lÖgÉ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀªÉ¸ÀUÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ w½zÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ 2200 UÀAmÉUÉ vÀAzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÞ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 37/08 PÀ®A. 109 ¹Dg惡 ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4) ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 8/08 PÀ®A 341,323,504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 29/01/08 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ CuÉÚ¥Á ¸À®UÀgÀ ¸Á// §£Àß½î gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ºÉýPÉ PÉÆnÖzÀÄÝ K£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 28/01/08 gÀAzÀÄ gÁwæ 8:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæ £ÁUÀ±ÉÃnÖ EªÀgÀ ªÀÄ£É ªÀÄÄA¢¤AzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÁzÀ £ÁUÀ±ÉÃnÖ vÀAzÉ CuÉÚ¥Áà ¸À®UÀgÀ 42 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ ªÀÄvÀÄÛ D£ÀAzÀ vÀAzÉ £ÁUÀ±ÉÃnÖ ¸À®UÀgÀ 22 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ E§âgÀÆ ¸Á// §£Àß½î UÁæªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ zÁjAiÀÄ°è DPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ F ªÉÆzÀ®Ä PÉÆlÖ ¸Á®zÀ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ PÉÆqÀÄ CAvÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ EzÀÝ ¦üÃAiÀiÁðzÀÄ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄ£ÁßJSÉýî oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 8/08 PÀ®A 341,323,504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

January 28, 2008

DAILY CRIME UP-DATE FOR 28-01-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 28-01-2008.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁgÁuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 7/08 PÀ®A 279,338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 ªÉÆ.ªÁ. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 28/01/08 gÀAzÀÄ 0100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ vÉd¥Áà PÀrªÀĤ ¸Á// ªÀÄ£ÁßKSÉýî EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ ¤ÃrzÉÝãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 28/01/08 gÀAzÀÄ 0100 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä NtÂAiÀÄ ZÀAzÀæªÀiÁä ElPÁj EªÀgÀÄ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀjAzÀ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DvÀ£À vÁ¬Ä FgÀªÀiÁä ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀgÀÄ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ gÁ.ºÉ. 9 gÉÆÃr£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄ£ÁßJSÉýî CUÀ¹ ºÀwÛgÀ d»ÃgÁ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ M§â CmÉÆ jPÁë £ÀA J¦-13/«í-1738 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ JzÉUÉ, vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ, mÉÆAQ£À ªÉÄÃ¯É ¨sÁj M¼À ¥ÉmÁÖV §® PÁ®Ä ªÉƼÀPÁ°UÉ, JqÀPÁ®Ä ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÀ EzÀÝ ¦üÃAiÀiÁðzÀÄ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄ£ÁßJSÉýî oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 7/08 PÀ®A 279,338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 ªÉÆ.ªÁ. PÁAiÉÄÝ £ÉzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ 12/08 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 27/01/08 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ, £ÁgÁAiÀÄt ¹AUï vÀAzÉ zÀÄvÀÄÛ¹AUï ªÀAiÀÄ 20 ªÀµÀð G ; ©.J¸ï.J£ï.J¯ï. £À°è PÉ®¸À ¸Á ; JA.L.f. PÁ¯ÉÆä §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß SÁ¸ÀV PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄV¹PÀÆAqÀÄ SÉÆèÁ PÁ¯ÉÃf£À PÀqɬÄAzÀ ºÀgÀ¼À0iÀiÁå ªÀÈvÀÛzÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ D®zÀ ªÀÄgÀzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ ¤eÁªÀiï ZÁ®PÀ mÁæöåPÀÖgï £ÀA. PÉ.J.39/2124 , 2125 gÀ £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á ; §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è CqÁØ wqÁØ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀiËTPÀ ¦üÃAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 12/08 PÀ®A 279, 337 L¦.¹. £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁzsÀPÀ ªÀ¸ÀÄÛ ¥Àæw¨sÀAzsÀPÀ PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÀgÀt:-

1) OgÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 13/08 PÀ®A 20 (©)(2)(¹) J£ï.r.¦.J¸ï DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ: 27-01-08 gÀAzÀÄ M§â ªÀåQÛ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì E®èzÉà UÁAeÁ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝ£É ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ PÀ£ÀPÀzÁ¸À ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ EzÀÝ §UÉÎ RavÀ ¨Áwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L OgÁzÀ ºÁUÀÆ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÁzÀ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸ÀUÉÆAqÁ, ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ E§âgÀÆ ¸Á: OgÁzÀ gÀªÀgÉÆA¢UÉ PÀ£ÀPÀzÁ¸À ªÀÈvÀÛzÀ §½UÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV C°è M§â ªÀåQÛ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è £Á®ÄÌ ¨ÁåUÀUÀ¼ÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¤AwzÀÄÝ ¦.J¸ï.L OgÁzÀ gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¹zÀÄÝ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ±ÉõÀgÁªÀ vÀAzÉ ¥Àæ¯ÁzÀ ¸Á: ¨ÁqÀðgÀ vÁAqÁ CAvÀ w½¹zÀÄ CªÀ£À PÉÊAiÀÄ°èzÀ ¨ÁåUÀUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃrzÀÄ CzÀgÀ°è CAzÁdÄ 20 PÉ.f UÁAeÁ EzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄÄ AiÀiÁªÀzÉ ¯ÉʸÀ£Àì ªÀUÉÊgÉ E®èzÉ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ w½¹zÀjAzÀ ¦.J¸ï.L OgÁzÀ gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®Ä d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁqÀ®Ä eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæ PÉÆnÖzÀjAzÀ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 13/08 PÀ®A 20 (©)(2)(¹) J£ï.r.¦.J¸ï DåPïÖ. £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) OgÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 14/08 PÀ®A. 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 27-01-08 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ ¥ÀĸÉmÉ ¸Á: ¨ÁªÀ®UÁAªÀ EvÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¨Á¬ÄªÀiÁw£À ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 27-01-08 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ PÁAiÀÄ®Ä vÀ£Àß ºÉÆîzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ DgÉÆævÀ vÀļÀ¹gÁªÀÄ vÀAzÉ ®PÀëöät gÁoÉÆÃqÀ ¸Á: zÉÃUÁAªÀ (JA.J¸ï.) JA§ÄªÀªÀ£À ºÉÆîzÀ°è ºÉÆVzÀjAzÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄÝ PÀ°è¤AzÀ JqÀ Q«AiÀÄ PÉüÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƽîj CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ OgÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 14/08 PÀ®A 324, 504 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ.


2) ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 14/08 PÀ®A 323, 324, 504 L¦¹ :-

27/01/08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1900 UÀAmÉUÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà zsÀ£À£Áf Q±À£ï gÁªÀ NPÀ¼É 39 ªÀµÀð eÁ; ªÀÄgÀoÁ ¸Á: ºÉÆ£Àß½î gÀªÀgÀÄ C±ÉÆÃPï PÀ®±ÀmÉÖ gÀªÀgÀ »nÖ£À Vjt ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ¤AvÁUÀ ºÉÆãÀß½î UÁæªÀÄzÀ £ÁUÀ£ÁxÀ «ÄqÀ§£É EªÀ£À ºÀwÛgÀ DgÉÆæAiÀiÁzÀ ¨Á¯Áfà vÀAzÉ ¸ÁzsÀ¨Á ¥ÀÆeÁj 37 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀ§ ¸Á: ºÉÆ£Àß½ D¼ÀĪÀÄUÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä zÀqÀÄØ PÉüÀÄwÛzÁÝUÀ £Á£ÀÄ CªÀ¤UÉ J£ÀÄ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛ¢ÝAiÀiÁ CAvÀ ºÉýzÀÝPÉÌ ¤Ã£ÁgÀÄ ¸ÀÆ¼É ªÀÄ£ÀUÉ CAvÁ CªÁZÀå ±À§âUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ C°èAiÉÄà ©¢ÝzÀÝ MAzÀÄ PÀ®è£ÀÄß vÉUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÝ®èzÉà PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤rzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ªÀÄAoÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 14/08 PÀ®A 323, 324, 504 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 15/2008 PÀ®A. 110 (f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 27-01-2008 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¹¦¹ 1642 C¤Ã® PÀĪÀiÁgÀ gÀªÀgÀÄ D¼ÀªÁ¬Ä UÁæªÀÄPÉÌ ¨sÉÃn ¤ÃrzÁUÀ, DgÉÆævÀ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ ¯ÁAqÀUÉ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð eÁw; ªÀÄgÁoÀ ¸Á: D¼ÀªÁ¬Ä. EvÀ£ÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ PÀZÉÃjAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ §¤ß £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É CAvÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è PÀ®Äè vÉÆgÁl ªÀiÁqÀÄvÀÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ £ÉªÀÄä¢UÉ ±ÁAw ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ EzÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ »rzÀÄ PÉÆAqÁUÀ, EªÀ£À «gÀÄzÀÝ ºÀ®ªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ zÁR¯ÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ JªÀÄ.M.©. D¸Á«Ä EzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ F ªÉÆzÀ®Ä UÀr ¥ÁgÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀºÀ EgÀÄvÀÛzÉ. CªÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

January 27, 2008

DAILY CRIME UP-DATE FOR 27-01-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 27-01-2008.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁgÁuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

OgÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 12/08 PÀ®A. 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 26-01-08 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀªÁVzÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR¯ÁVzÀ §UÉÎ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÆ®PÀ w½¹zÀjAzÀ D¸ÀàvÉæ ºÉÆÃV UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æÃ. CA¨ÁzÁ¸À vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà w¥ÀÄÖ ¸Á: ¨ÉÆÃgÁ¼À EvÀ¤UÉ «ZÁj¹ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 26-01-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 0330 UÀAmÉUÉ OgÁzÀ ¢AzÀ ¨ÉÆÃgÁ¼ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä MAzÀÄ ¯ÁjAiÀÄ°è PÀĽvÀÄ gÀrØ zÁ¨Á ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV E½zÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ ¬ÄAzÀ §®UÀqÉ ºÉÆÃUÀ®Ä gÀ¸ÉÛ zÁlĪÁUÀ MAzÀÄ ©½ §tÚzÀ fÃ¥À £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥À Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀAvÉ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀzÀ°è JqÀUÁ®Ä ªÉÆüÀPÁ°UÉ ºÀwÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 12/08 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ.


PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 16/2008 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 26-01-08 gÀAzÀÄ C¸ÀÆÖgÀ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°è ºÉÆî ¸ÀªÉð £ÀA. 72,73 £ÉÃzÀgÀ ¨Á«UÉ PÀÆr¹zÀ «zÀÄåvï ªÉÆÃmÁgÀPÉÌ ¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀiÁrzÀ Pɧ® ªÉÊgÀ DAzÁdÄ 35 Cr D.Q. 850- gÀÆ UÀ¼ÀzÀÄÝ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¨Á®¥Áà vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Áà EvÀ£ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ EvÀ¤UÉ ¸ÀÄzsÁPÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÀAzÀgÀ E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ »rzÀÄ ªÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ oÁuÉAiÀÄ°è ºÁdgÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj °TvÀ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 16/2008 PÀ®A. 379 £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 03/08 PÀ®A. 324, 504. L.¦.¹:-

¢£ÁAPÀ 26/1/08 gÀAzÀÄ 2245 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÉÆlÖ °TvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ Cfð ¸ÀAQë¥ÀÛ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ : 26/1/08 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ AiÀÄ£ÀUÀÄAzÁ UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÉñÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ £ÁUÀ£ÁxÀgÁªÀ ¥ÁnÃ¯ï ¸Á: AiÀÄ£ÀUÀÄAzÁ gÀªÀgÀÄ QgÁuÁ CAUÀrUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀ ¥ÀAqÀj vÀAzÉ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ ºÀAUÀgÀUÉ ¸Á: AiÀÄ£ÀUÀÄAzÁ gÀªÀgÀÄ zÁjAiÀÄ°è ¨sÉÃnAiÀiÁV 200/-gÀÆ dgÀÆj EzÉ PÉÆqÀÄ CAvÀ PÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ ºÀt E®è CA¢zÀÝPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ ºÀt PÉýzÀgÉ E¯Áè C£ÀÄßwÛ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

dÆeÁl ¥ÀæPÀgÀt :-

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 4/2008 PÀ®A. 87 PÉ.¦. DåPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 27/01/08 gÀAzÀÄ 0140 UÀAmÉUÉ RavÀ ¨Áwäà ªÉÄÃgÉUÉ ªÀĺÁzÉêÀ ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ eÉÆvÉ ¸ÉÆÃgÀ½î UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV C°è ¥ÀÄAqÀ°PÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤ÃPÀ ¸ÀܼÀzÀ°è dÄeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr £ÀUÀzÀÄ gÀÆ 38,400/- gÀÆ ºÁUÀÄ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 4/2008 PÀ®A. 87 PÉ.¦. DåPÀÖ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 35/2008 PÀ®A 109 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 26-01-2008 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁUÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è wgÀÄUÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀgÀÄ PÀvÀðªÀåzÀ°ègÀĪÀ C¢üPÁjAiÀÄ£ÀÄß Äß £ÉÆÃr Nr ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CªÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀ PÉÆqÀ°®è. ¥ÀÄ£ÀB «ZÁj¸À®Ä CªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ 1) ªÀĺÀäzÀ ±À©âgÀ ±À©âgÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ¸ÀįÉêÀiÁ£À ¨ÉÃPÀjªÁ¯É ªÀAiÀÄ 20 ªÀµÀð ¸Á-ªÀiÁºÁrªÀÄ»¯Áè UÀÄ®§UÁð 2) ¨Á¯Áf vÀAzÉ C£ÀÄgÁd §Ä¸ÁgÉ ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð eÁ-ªÀÄgÁoÁ G-DmÉÆà ZÁ®PÀ ¸Á-ªÀiÁzsÀªÀ£ÀUÀgÀ ¯ÁvÀÄgÀ 3) ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ CuÉÚ¥Áà ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ 19 ªÀµÀð eÁ-J¸ï.¹ G-PÀA¥À¤AiÀÄ°è PÉ®¸À ¸Á-¹AzsÀ£ÀPÉÃgÁ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß »ÃUÉ ©lÖ° CªÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ w½zÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CªÀgÀ «gÀÄzÀÞ UÀÄ£Éß £ÀA. 35/08 PÀ®A. 109 ¹Dg惡 £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀÄrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 36/2008 PÀ®A 109 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 26-01-2008 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ J.J¸ï.L. ±ÀgÀt¥Áà ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ xÉÃgÀ ªÉÄÊzÁ£À ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è wgÀÄUÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÉÆÃr Nr ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CªÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀ PÉÆqÀ°®è ªÀÄvÉÛ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ 1) ²ªÀPÁAvÀgÉrØ vÀAzÉ dUÀ£ÁxÀgÉrØ ºÁ¸ÀgÉrØ ªÀAiÀÄ 19 ªÀµÀð G-«zÁåyð ¸Á-ºÀtPÀÄtÂ. 2) UÀÄAqÀ¥Àà vÀªÀÄzÉ eÉmÉ¥Áà ¨sÁ«zÉÆrØ ªÀAiÀÄ 27 ªÀµÀð eÁ-PÉƽ G-PÀA¥À¤AiÀÄ°è PÉ®¸À ¸Á-ºÉƸÀºÀ½î 3) ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ UÉÆAzÀ½UÉ ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð DmÉÆà ZÁ®PÀ ¸Á-¸ÀAUÀªÀÄ mÁQÃd »AzÉ ©ÃzÀgÀ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ ºÁUÉ ©lÖ° AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ w½zÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÞ UÀÄ£Éß £ÀA. 36/08 PÀ®A. 109 ¹Dg惡 ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3) ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 3/2008 PÀ®A. 110(f) ¹.Dgï.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 26/1/08 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ªÀĺÁzÉêÀ ¦.J¸ï.L. ºÁUÀÄ fÃ¥À ZÁ®PÀgÁzÀ J¦¹ 125 gÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ §¸Àì ¤¯ÁÝt ºÀwÛgÀ M§â ªÁåQÛ ¸ÁªÀðd¤ÃPÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ agÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊ ªÉÄð£À §mÉÖ vÉÃUÉzÀÄ C¸À¨sÀåªÁV ªÀwð¸ÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁªÀðd¤ÃPÀgÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀj ªÁåQÛUÉ ªÀ±ÀPÉÌ vÉÃUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¹ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 3/2008 PÀ®A. 110 [f] ¹.Dgï.¦¹ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


January 26, 2008

DAILY CRIME UP-DATE FOR 26-01-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 26-01-2008.

PÉÆ¯É ¥ÀæAiÀÄvÀß ¥ÀæPÀgÀt :-

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 15/2008 PÀ®A. 307 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ : 25/01/08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà PÀıÁ®gÁªÀ vÀAzÉ ±ÀAPÉæ¥Áà ©ÃgÁzÀgÀ ªÀ 45 °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á ªÀÄgÀR® UÁæªÀÄ vÁ f ©ÃzÀgÀ. ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1700 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ bÀ½ dégÁ §A¢zÀÝjAzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀÝ°èzÀÝ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è ¨ÉAQ PÁ¬Ä¸ÀÄvÁÛ PÀĽvÁUÀ CPÀ¹äPÀªÁV ¸ÀzÀj ¨ÉAQ ¸ÀÄgÉñÀ ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÀnÖUÉUÀ½UÉ ºÀwÛ ¸ÀÄnÖgÀÄvÀÛªÉ CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¸ÀÄgÉñÀ EªÀ£ÀÄ PÀıÁ®gÁªÀ EªÀ¤UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ GzÉÝñÀ ¥ÀƪÀðPÀªÁV ¤Ã£ÀÄ PÀnÖUÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÄlÄÖ ºÁQ¢ CzÉà ¨ÉAQAiÀÄ°è ¤£ÀUÉ ¸ÀÄqÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ C£ÀÄߪÀµÀÖgÀ°è PÀıÁ®gÁªÀ EªÀgÀ vÀAV ®°ÃvÁ EªÀ¼ÀÄ ©qÀ¨ÉÃqÁ CªÀ¤UÉ CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ E§âgÀÄ PÀÆr PÀıÁ®gÁªÀ¤UÉ MwÛ »rzÀÄ PÉÆÃ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¨ÉAQAiÀÄ°è ºÁQzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÉÊ ªÉƼÀPÉÊ ºÀwÛgÀ, JqÀ ¨É£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÁ® Qj ¨ÉgÀ¼ÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÀÄlÄÖ UÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛªÉ CµÀÖgÀ°è C°èAiÉÄà EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ £ÉÆÃr ¨ÉAQ¬ÄAzÀ vÉUÉ¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) OgÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 11/08 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 25-01-08 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¨sÁ£ÀÄzÁ¸À gÁoÉÆÃqÀ ¸Á: °AV vÁAqÁ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ªÀiËTPÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 25-01-08 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ vÁ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ vÀļÀ¹gÁªÀÄ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ §AzÀÄ zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ £À£Àß ¨sÀt«UÉ KPÉ ©nÖ¢ CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄåwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÉÆÃgÀUÉ §AzÀÄ AiÀiÁPÉà ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ý CAvÀ PÉýzÀPÉÌ £À£ÀUÉ K£ÀÄ PÉüÀÄwÛ CAvÀ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀ PÉÆqÀ° PÁ«¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ¦à¹PÉÆArgÀÄvÁÛ£É. £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ vÀAzÉUÉ AiÀiÁPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ý CAvÀ PÉýzÀPÉÌ PÉÆqÀ° PÁ«¤AzÀ vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƽîj CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ OgÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 11/08 PÀ®A 324 504 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 01/08 PÀ®A. 324, 504 L.¦.¹ :-

¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ²Ã¯Á UÀAqÀ ªÀiÁtÂPÀ §§ZÉqÉ EªÀ¼ÀÆ vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ ©lÄÖ DgÉÆævÀ «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀĺÉñÀ¥Áà qÉÆÃAUÀgÉ ¸Á: aAvÁQ eÉÆvÉ C£ÉÊwÃPÀ ¸ÀA§AzsÀ ºÉÆA¢ ¨ÉÃgÉ PÀqÉ fêÀ£À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 9 wAUÀ½AzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ EªÀ½UÉ ©ÃzÀgÀzÀ°è ©lÄÖ aAvÁQ UÁæªÀÄzÀ°è §AzÀÄ ªÁ¸ÀªÁVgÀÄvÁÛ£É. DUÁUÀ G¥À fêÀ£ÀPÁÌV ºÀt PÉÆqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ, PÁgÀt ¢£ÁAPÀ 24/1/08 gÀAzÀÄ 2300 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ¤UÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ G¥ÀfêÀ£ÀPÉÌ ºÀt PÉýzÁUÀ E§âgÀ ªÀÄzsÀå ªÁzÀ «ªÁzÀ DV DgÉÆævÀ£ÀÄ CªÁZÀå ±À§ÞUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EzÉ.


3) aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 02/08 PÀ®A. 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 25/1/08 gÀAzÀÄ 2300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀÄð¢ WÀÄqÀĸÁ§ vÀAzÉ ºÉÊzÀgÀ¸Á§ ¸Á: ¸ÀÄAzÁ¼À gÀªÀgÀÄ OgÁzÀ(©) ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è vÀ£Àß °TvÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÀAQë¥ÀÛ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ : 25/1/08 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¸ÀPÁðj ¤Ãj£À £À¼À PÀ£ÉÃPÀë£ï PÀÄjvÀÄ PÁ®ÄªÉ CUÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ±ÁzÀÄ® ¨ÁUÀªÁ£À, ªÀi˯Á vÀAzÉ C§ÄÝ®¸Á§ ºÁUÀÆ E¸Áä¬Ä¯ï vÀAzÉ C§ÄÝ®¸Á§ ªÀÄÆgÀÄ d£À ¸Á: ¸ÀÄAzÁ¼À gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ F £À°è ¤ÃgÀÄ ¥ÉÊ¥ÀÄ £Á£ÀÄ ºÁQ¹zÉÝ£É. ¤Ã£ÀÄ PÀ£ÉÃPÀë£ï vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÝgÉ RvÀªÀÄ ªÀiÁr ºÀÆvÀÄ ºÁPÀÄvÉÛªÉ. CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÞUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ Cfð ¥ÀqÉzÀÄ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

C¸ÀºÀd ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï ¸ÀASÉå : 5/2008 PÀ®A 174 (¹) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 26-1-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ ®PÀëÄ ±ÀªÀiÁð ªÀAiÀÄ 52 ªÀµÀð eÁ-Qæ±ÀÑ£À G-PÁgÀAeÁzÀ°è PÀ°vÁ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¸Á-eÁAw UÁæªÀÄ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ºÉýPÉ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, vÀ£Àß ªÀÄÆgÀ£Éà ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀ«vÁ EªÀ½UÉ MvÀÛV UÁæªÀÄzÀ CdÄð£À vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ ¸Á-NvÀÛV UÁæªÀÄ gÀªÀjUÉ ®UÀß ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ, 2000£Éà ¸Á°¤AzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ UÀAqÀ-ºÉAqÀwAiÀÄ°è ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì EzÀÄÝzÀPÉÌ ¸ÀzÀj PÀ«vÁ½UÉ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ CdÄð£À EªÀ£ÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑ ¸ÀÄlÄÖ ¸Á¬Ä¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðèAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ- PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .


EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 08/08 PÀ®A 109 ¹CgÀ¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 26/01/08 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ²æà ¦.Dgï. zsÀ¨Á° ¦J¸ïL (C.«) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉgÀªÀgÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUï ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¨sÁ°Ì UÁA¢ü ZËPÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ M§â ªÀåQÛ ªÀÄÄR ªÀÄÄaÑPÉÆAqÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è ¤AwgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä AiÀiÁªÀzÉà ¸ÀjAiÀiÁzÀ GvÀÛgÀ ¤ÃqÀ°®è ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß ºÁUÉ ©lÖgÉ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ w½zÀÄ ¸ÀzÀjªÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


2) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 07/08 PÀ®A 96 (©) PÉ.¦ DåPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 26/01/08 gÀAzÀÄ 0400 UÀAmÉUÉ ²æà ¦.Dgï. zsÀ¨Á° ¦J¸ïL (C.«) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉgÀªÀgÀÄ «±ÉõÀ gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ºÉÆÃzÁUÀ ¨sÁ°Ì UÁA¢ü ZËPÀ ¸ÀÄAmÉ QgÁt CAUÀr ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ ªÀÄÄR ªÀÄÄaÑPÉÆAqÀÄ ¤AvÀzÀÄÝ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß EgÀÄ«PÉAiÀÄ §UÉÎ ¸ÀjAiÀiÁzÀ GvÀÛgÀ ¤ÃqÀ°®è CªÀ£À CAUÀ d¦Û ªÀiÁr £ÉÆÃqÀ®Ä CªÀ£À ºÀwÛgÀ MAzÀÄ PÀ©âtzÀ gÁqÀ ElÄÖPÉÆAqÀÄ wgÀUÁqÀĪÀ §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä AiÀiÁªÀÅzÉ GvÀÛgÀ ¤ÃqÀ°®è ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß ºÁUÉ ©lÖgÉ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ w½zÀÄ ¸ÀzÀjªÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Àß £ÀA. 18/2008 PÀ®A 318 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 25-01-2008 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉUÉ zÀÆgÀªÁt PÀgÉ ªÀiÁr ªÀiÁ»w w½¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ, ©ÃzÀgÀ ²ªÀ£ÀUÀgÀ GvÀÛgÀzÀ°è ²æà ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ »AzÉ MAzÀÄ ¸ÀvÀÛ £ÀªÀeÁvÀ UÀAqÀÄ ªÀÄUÀÄ ©¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, PÁgÀt AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀ¥ÀÄgÀĵÀgÉÆA¢UÉ C£ÉÊwPÀ zÉÊ»PÀ ¸ÀA§AzsÀ ºÉÆA¢ UÀ©üðtÂAiÀiÁVzÀÄÝ 9 wAUÀ¼À UÀ©üðtÂAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj £ÀªÀeÁvÀ UÀAqÀÄ ªÀÄUÀÄ«UÉ d£Àä ¤Ãr, d£À£ÀªÀ£ÀÄß §aÑqÀĪÀ zÀÄgÀÄzÉÝñÀ¢AzÀ ¸ÀzÀj ªÀÄUÀĪÀÅ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EzÉ. F §UÉÎ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀavÉ ªÀiÁ»w ¤ÃrzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À PÉüÀĪÀµÀÖgÀ°è zÀÆgÀªÁtÂAiÀÄ£ÀÄß PɼÀUÉ EnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀj zÀÆgÀªÁtÂAiÀÄ ªÀiÁ»w ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥Àæ¯ÁzÀ ¹ºÉZï¹-514 (J¸ï.ºÉZï.N) ©ÃzÀgÀ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ PÀ£ÁðlPÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÀgÀªÁV F §UÉÎ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 18/07, PÀ®A. 318 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀÀ°è UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæxÀªÀÄ ªÀvÀðªÀiÁ£À ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®PÉÌ ¸À°è¹, £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀPÉÌ ¨sÉÃn PÉÆqÀ¯ÁV ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄ ¤d«zÀÄÝzÀÝjAzÀ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

January 25, 2008

DAILY CRIME UP-DATE FOR 25-01-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ¢£ÁAPÀ: 25-01-2008.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

1) d£ÀªÁqÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 09/08 PÀ®A, PÁAiÉÄÝ. 341,323,324,504 L¦¹

¢£ÁAPÀ 24/01/08 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢ ²æà gÀtfÃvÀ vÀAzÉ ªÀÄÄgÀ½zsÀgÁªÀ Z˪Áít ªÀAiÀÄ 32 G/ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è CA§Ä¯É¯ïì ZÁ®PÀ ¸Á; ¨É£ÀPÀ£À½î ºÁUÀÆ vÀªÀÄÆäj£À UÉÆÃgÀR£ÁxÀ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÉÆA¢UÉ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃV ªÀÄÄRå UÀÄgÀÄUÀ½UÉ ¸ÀzÀj PÀlÖqÀ FUÁUÀ¯Éà ©gÀÄPÀÄ ©nÖgÀĪÀ eÁUÀªÀ£ÀÄß vÉÆÃj¹ ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄ n.«.9 gÀ°è ºÁPÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ CAzÀÄ n.«.9 gÀªÀgÀ£ÀÄß ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr PÀgɬĹ ©gÀÄPÀÄ ©nÖgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß vÉÆÃj¹ £ÀAvÀgÀ ©ÃzÀgÀ ¨É£ÀPÀ£À½î gÉÆÃr¤AzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀqÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ £Á£ÀÄ PÀnÖ¹gÀĪÀ PÀlÖqÀ n.«.9 gÀªÀjUÉ vÉÆÃj¸ÀÄwÛAiÀiÁ CAvÁ CAzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆÃmÉÖAiÀÄ°è ¨É£Àß°è ºÉÆÃqÉzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ZÁPÀÄ«¤AzÀ JqÀUÉÊ ªÉƼÀPÉÊ PɼÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉPÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ..

2) d£ÀªÁqÁ UÀÄ£Éß £ÀA 10/08 PÀ®A, PÁAiÉÄÝ 341,323,324,504 eÉÆvÉ 34, L¦¹

¢£ÁAPÀ 24/01/08 gÀAzÀÄ 19.30 UÀAmÉUÉ ¦ügÁ墲æà ¨Á¯Áf vÀAzÉ ¥ÀAqÀj£ÁxÀ Z˪Áít ªÀAiÀÄ 37 ªÀµÀð G/ UÀÄvÉÛzÁgÀ ¸Á; ¨É£ÀPÀ£À½î oÁuÉUÉ ºÁdgÁV £ÀªÀÄÆägÀ ±Á¯ÉAiÀÄ 8 PÉÆÃuÉUÀ¼ÀÄ PÀnÖ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ UÀÄgÀÄUÀ½UÉ M¦à¹gÀÄvÉÛÃ£É EAzÀÄ ªÀÄzsÁå£À £À£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ §gÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ £À£ÀUÉ ¤®ÄèªÀAvÉ PÉʸÀ£Éß ªÀiÁr ¤°è¹ ¤Ã£ÀÄ ±Á¯É ¸ÀjAiÀiÁV PÀnÖ¯Áè ºÀt ¥ÀÆwð vÉUÉzÀÄPÉÆAr¢Ý CAvÁ CAzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ §®¨sÁUÀzÀ vÀÄnAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ PÉʬÄAzÀ ¨É£Àß°è ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 29/2008 PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÀgÀt : 323. 324. 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ 24-1-2008 gÀAzÀÄ 2330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¦üAiÀiÁ𢠲æà £À©Ã¸Á§ vÀAzÉ ±À¥ÉÆð¢Ý£À ªÀÄÄeÁªÀgÀ 28 ªÀµÀð G-MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁ-ªÀÄĹèA ¸Á-ºÀÄtZÀ£Á¼À UÁæªÀÄ.¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 24-1-08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä ªÀĸÁÛ£À E§âgÀÆ CªÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀiÁzsÀÄ vÀAzÉ gÁeÁgÁªÀÄ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸À¯ÁªÉǢݣÀ vÀAzÉ ªÉÄÊ£ÉƢݣÀ EvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆîzÀ°è §Ar KPÉ vÀA¢¢Ý CAvÁ CªÁZÀåªÁV “ZÉ£Á°PÉ xÉÃj eÉÆÃgÀÄPÀÄ ZÉÆÃzÀÄ '' CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. E¸ÁªÉƢݣÀ EvÀ£ÀÄ PÀÆqÀ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÀzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹ zÀ£ÀÄ. dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ ªÀĸÁÛ£À EªÀ¤UÉ E¸ÁªÉƢݣÀ EvÀ£ÀÄ JqÀUÀ®èzÀ ªÉÄÃ¯É PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. PÁgÀt PÁ£ÀÆ£À ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrPÉAiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£ÉßzsÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉPÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

4) ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:- 09/08 PÁ£ÀÆ£À PÀ®A:- 324,326,504 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ 24/01/08 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ±ÉêÀıÉÃgÀ¥ÀÆgÀªÁr UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀgÁdÀ vÀAzÉ ¨sÁ¯É̱ÀégÀ ¥ÁAZÁ¼À ªÀAiÀÄ 48 ªÀµÀð G/ §rÃUÉvÀ£À ¸Á/ ±ÉêÀıÉgÀ¥ÀÆgÀªÁr vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ CµÀÖgÀ°è DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀwÛgÀ ºÉÆÃV J ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤£Àß ªÀÄUÀ ¸ÀwõÀ J°èzÁ£É CAvÁ PÉýzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁ𢠣À£ÀUÉ UÉÆwÛ®è CAvÁ CA¢zÀPÉÌ £À£ÀUÉ JzÀÄgÀÄ ªÀiÁvÁqÀÄw CAvÁ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JzÀAiÀÄ°è,JqÀ ¨sÀPÁ̽AiÀÄ°è JqÀ ¨sÀÄdzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw dUÀ¼À ©Ãr¸À®Ä ªÀÄzsÀå ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ½UÉÆ PÀÆqÁ PÀnÖUɬÄAzÀ JqÀUÉÊ vÉÆÃgÀÄ ¨ÉgÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ ªÀÄzsÀå §gÀ½UÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ ºÁUÀÄ JqÀUÉÊ ªÉƼÀPÉÊ ºÀwÛgÀ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ JzÉAiÀÄ°è UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ JA§ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®ÄªÀiÁr vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå :04/2008, PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÀgÀt 457,380. L¦¹

¢£ÁAPÀ 24-01-2008 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ZÁAUÀ¯ÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj ªÀiÁzÀj ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzÁåAiÀÄgÁzÀ ²æà ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà gÀĪÀiÁä EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 23,24/01/2008 gÀAzÀÄ §ÄzÀĪÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄgÀĪÁgÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ±Á¯ÉAiÀÄ PÉÆuÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä PÁ°¤AzÀ £ÀÆQ Q° vÉUÉAiÀiÁ¯ÁgÀzÀ ºÁUÉ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr 1) 50 PÉ.f. vÀÆPÀªÀżÀ JgÀqÀÄ CQÌAiÀÄ ¥ÁåPÉÃlUÀ¼ÀÄ 2) 50. PÉ.f. vÀÆPÀªÀżÀ 4 vÉÆÃUÀgÉ ¨Áå½AiÀÄ ¥ÁåPÉÃlUÀ¼ÀÄ. 3) 1.Q.f. vÀÆPÀªÀżÀ N¼ÉîJtÂAiÀÄ 10 ¥ÁåPÉÃlUÀ¼ÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ EªÀÅUÀ¼À CAzÁd QªÀÄvÀÄÛ gÀÆ. 10,200/- gÀÆ ¨ÉÃ¯É ¨Á¼ÀĪÀ DºÁgÀ zsÁ£ÀåUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀîªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉAiÀiÁzÀÝjAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®ÄªÀiÁr vÀ¤SÉPÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

ªÀÄlPÁ dÆeÁl ¥ÀæPÀgÀt :-

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå ; 17/08 PÀ®A : 78 (3) PÉ.¦.DPÀÖ

¢£ÁAPÀ 24/1/08 gÀAzÀÄ 1215 UÀAmÉUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÉÆî ZËr ºÀwÛgÀ M§â£ÀÄ d£ÀjUÉ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80/- gÉÊ CAvÁ ºÉý ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ an §gÉzÀÄPÉÆýîvÀÛzÀÝ §UÉÎ RavÀ ¨Áwä ¹PÀÌ ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß , ¹§âA¢ ¦.¹. 905,fÃ¥À ZÁ®PÀ gÀªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ fÃ¥À £ÀA PÉ.J- ,38,f- 63 £ÉÃzÀgÀ°è ºÉÆÃV CªÀ£À ªÉÄÃ¯É ªÉÄÃ¯É zÁ½ £Àqɹ «ZÁj¸À¯ÁV ZëqÀ¥Áà vÀAzÉ PÁ¼À¥Áà ¸Á:§£À±ÀAPÀj UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt CAvÁ ºÉý ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀÝ §UÉÎ M¦àPÉÆArzÀ ªÉÄÃgÉUÉ CªÀ£ÀÄ ªÀ±ÀzÀ°è EzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt MlÄÖ 155/- gÀÆ ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£Àß,MAzÀÄ PÁ§ð£À ,MAzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn £ÉÃzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ 1215 UÀAmɬÄAzÀ 1245 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆæ£ÀÀ£ÀÄß ,d¦Û ªÀiÁrzÀ ¸ÀévÀÛ£ÀÄß vÉUÀzÉPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ 1300 UÀAmÉUÉ vÀAzÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 17/08 PÀ®A 78(3) PÉ.¦,.DPÀÖ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

E¤ßvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA, 10/08 PÀ®A 504,506,385 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 30 ¨sÁgÀwÃAiÀÄ DAiÀÄÄzsÀ PÁ¬ÄzÉ.

¢£ÁAPÀ;24/108 gÀAzÀÄ 2315 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ªÀiÁPÉðl oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÊAiÀÄzÀ AiÀiÁ¹Ã£À vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ CºÀäzÀSÁ£À ªÀAiÀÄ-31 ªÀµÀð ¸Á/J¯ï.L.f PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ vÀ£Àß ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ PÉÆÃnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ, £Á£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10 ªÀµÀðUÀ½AzÀ UÀÄvÉÛzÁgÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É F »AzÉ £Á£ÀÄ ZÀ¼ÀPÀ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è PÀlÖqÀzÀ PÉ®¸À ªÀiÁrzÀ gÀÆ. 4 ®PÀëzÀ ZÉPï §gÀ ¨ÉÃPÁVzÀÄÝ £Á£ÀÄ EAzÀÄ ¢/24/01/08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1100 UÀAmÉUÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ f¯Áè ¥ÀAZÁ¬ÄvÀ PÀbÉÃjUÉ ºÉÆÃV PÁå²AiÀÄgÀ C±ÉÆÃPÀ EªÀjUÉ £À£Àß PÉ®¸ÀzÀ ZÉPÀ PÉÆqÀ®Ä PÉýzÉ CzÀPÉÌ CªÀgÀÄ w½¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ, ¤ªÀÅ PÉ®¸À ªÀiÁrzÀ 4 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ZÉPï£ÀÆß JªÀiï.r ¦ügÉÆÃdSÁ£À vÀAzÉ JªÀiï.r ªÀÄfÃzÀSÁ£À ªÀiÁf f¯Áè ¥ÀAZÁ¬ÄvÀ ¸ÀzÀ¸Àå EªÀgÀÄ vÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ w½¹zÀgÀÄ, ¢/24/1/08 gÀAzÀÄ ¸ÀAiÀÄAPÁ® CAzÁdÄ 5 UÀAmÉUÉ ¸ÀªÀÄzÀ EªÀgÀÄ ¹ªÉÄAl CAUÀrAiÀÄ°è £Á£ÀÄ PÀĽvÁUÀ 6 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæAiÀiÁzÀ JªÀÄ.r ¦ügÉÆÃd EªÀgÀÄ C°èUÉ §AzÀÄgÀÄ CªÀjUÉ JPÉ £Á£ÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁrzÀ 4 ®PÀë gÀÆ ZÉPï vÉzÀÄPÉÆAr¢ CAvÁ PÉüÀzÀPÉÌ CVæªÉÄAl ªÉÄÃ¯É ¸À» ªÀiÁqÀÄ CAvÁ vÀ£Àß°èzÀ jªÁ®ªÀgÀ vÉUÉzÀÄ £À£Àß PÀÄwÛUÉUÉ ºÀaÑ fªÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É JA§ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

January 24, 2008

DAILY CRIME UP-DATE FOR 24-01-2008

 • This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


  ¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 24-01-2008.
 • C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-
 • ªÀiÁgÁuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

  1) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 06/08 PÀ®A 279,338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.«í JPÀÖ :-

  ¢£ÁAPÀ 23/01/08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¦ügÀ¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ UÀAUÁgÁªÀÄ£ÀªÀgÀ 30 ªÀµÀð MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁw PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á/ PÀ©gÁ¨ÁzÀªÁr ¸ÀzÀå ºÀA¢PÉÃgÁ gÀªÀgÀÄ UÁæªÀÄ¢AzÀ §¹ì£À°è §AzÀÄ PÀ§Äâ PÀrAiÀÄĪÀ d£ÀjUÉ ¨sÉÃnAiÀiÁUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ PÀ®ªÁr UÁæªÀÄzÀ°è E½zÀÄ ¨sÁ°Ì-ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃqÀ ªÉÄÃ¯É PÀ®ªÁr UÁæªÀÄzÀ PÉ£À® ºÀwÛgÀ ¢AzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨sÁ°Ì PÀqɬÄAzÀ M§â »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ ¨sÁ°Ì PÀqɬÄAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ DvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉà Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÁ® ªÉƼÀPÁ® PɼÀUÉ ªÀÄÄjzÀAvÉ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ eÉÆvÉVzÀÝ PÁ²£ÁxÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉêÉÃAzÀæ EªÀgÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«UÉ MAzÀÄ fÃ¥ÀzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ PÀȵÀÚªÀÄÆwð EªÀgÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ PÀȵÀÚªÀÄÆwð D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÆ®PÀ 1815 UÀAmÉUÉ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÀUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


  2) d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 08/08 PÀ®A 279,337 L¦¹ :-

  ¢£ÁAPÀ 23/01/08 gÀAzÀÄ 04.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢ ²æà ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ CuÉÚ¥Áà D®ÆgÉ ªÀAiÀÄ 27 ªÀµÀð G/ mÁæ£ïì¥ÉÆÃlðzÀ°è ªÀiÁå£Édgï PÉ®¸À ¸Á; «zÁå£ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ alUÀÄ¥Áà mÁæ£ïì¥ÉÆÃlðzÀ°è ªÀiÁå£ÉdgÀ EzÀÄÝ ¯Áj £ÀA PÉ.J.38/6726 £ÉßÃzÀ£ÀÄß ºÉÊzÀgÁ¨ÁzÀ ¢AzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ §AzÀÄ C°èAzÀ PËoÁ(©) UÁæªÀÄzÀ°è ¯ÉÆÃqÀ E½¸ÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¯ÁjAiÀÄ°è PÀĽvÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ - OgÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É d£ÀªÁqÁ UÁæªÀÄzÀ ªÀĺÁzÉêÀ ªÀÄA¢gÀ ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ¯Áj ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ gÉÆÃr JqÀ§¢UÉ ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ ZÁ®PÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ¸Àé®à gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

  3) PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. 05/2008 279,337,338 L.¦.¹. :-

  ¢£ÁAPÀ 23/1/08 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺɧƧC° vÀAzÉ §ºÁzÀÆÝgÀ° dªÀiÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ 32 ªÀµÀð ¸Á; »¯Á®¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® £ÀA.PÉJ-39/E-526 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀıÀ£ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀ ªÀÄzÀ£Éà ¸Á; PÉÆPÀÌ®UÉÊ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA.J¦-26/r-9772 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA.J¦-26/r-9772 £ÉÃzÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ JqÀ ªÀÄvÀÄÛ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

  ªÀÄgÁuÁAwPÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

  ºÀ½îSÉÃqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 18/08 PÀ®A: 279, 337, 338, 304(J) L.¦.¹ :-

  ¢£ÁAPÀ 23/01/2008 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ J.J¸À.LgÀªÀgÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr JPÀ¨Á® ¸Á: ªÀqÀØ£ÀPÉÃgÁ EªÀgÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 23/01/2008 gÀAzÀÄ 0600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ºÉÆîPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁ.ºÉ 9 gÀ ªÉÄÃ¯É ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ¯Áj £ÀA. J.¦-29 n-6411 ºÁUÀÆ ªÀÄ£ÁßJSÉýî PÀqɬÄAzÀ ¯Áj £ÀA: JªÀÄ.ºÉZÀ-12 AiÀÄÄ.J-7527 £ÉÃzÀæªÀÅUÀ¼À ZÁ®PÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄSÁ-ªÀÄÄT rQÌ ªÀiÁr ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¯Áj £ÀA: JªÀÄ.ºÉZÀ-12 AiÀÄÄ.J-7527 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ QñÀ£À EvÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ºÁUÀÄ ¯Áj £ÀA: J.¦-29 n-6411 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ C¤Ã® EvÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝ£É. CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÀ½îSÉÃqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 18/08 PÀ®A: 279, 337, 338, 304(J) L.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAr¢Ý EgÀÄvÀÛzÉ.

  C¸ÀºÀd ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

  1) UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Cgï.£ÀA 2/08 PÀ®A 174(¹)¹Cg惡 :-

 • ¢£ÁAPÀ 13-1-2008 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ PÉʯÁ¸À £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀzÀ°è ºÉƸÀzÁV UÀȺÀ ¤ªÀiÁðt ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ ¸ÉÃ¦Ö mÁåAPÀzÀ°è vÀÄA©zÀ ¤ÃgÀ£ÀÄß PÀgÉAl ªÉÆÃmÁgÀ ZÁ®Ä ªÀiÁqÀ®Ä ¦ügÁå¢ ²æêÀÄw ²Ã¯ÁªÀw UÀAqÀ UÀÄtªÀAvÉ gÀªÀgÀ UÀAqÀ UÀÄtªÀAvÀ vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Áà UÉÆÃR¯É EªÀgÀÄ ¤ÃgÀÄ SÁ° ªÀiÁqÀĪÁUÀ PÀgÉAl ªÉÊgÀ DPÀ¹äPÀªÁV CªÀgÀ PÉÊUÉ ºÀwÛ ¸ÀÄlÄÖ UÁAiÀiÁUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ¸ÀzÀj ±ÀªÀªÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 14-1-2008 gÀAzÀÄ PËqÀUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ°è CªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ºÀƽgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¦ügÁå¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

  2) PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 01/2008 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦¹ :-

  ¢£ÁAPÀ 24/1/08 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ªÀgÀ¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ¤®ªÀiÁä UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Áà ¸Á; gÀPÁë¼À [©] EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀgÀ¢ PÉÆnÖzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ¥ÀwAiÀiÁzÀ ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ PÀ®¹ ªÀAiÀÄ 48 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á; gÀPÁë¼À [©] ¢£ÁAPÀ 23/1/08 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ PÀıÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀiÁzÀ¥Áà fUÉð gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ¤ÃgÀÄ ©qÀĪÁUÀ ªÀÄÆbÉð gÉÆÃUÀ EzÀÄÝÝ ¤Ãj£À ªÀÄrAiÀÄ°è ªÀÄÄR PɼÀUÉ ªÀiÁr ©zÀÄÝ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢ ªÉÄÃgÉUÉ PÀıÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 1/2008 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦¹ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

  ªÀAZÀ£É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

 • PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 17/2008 PÀ®A. 420 L.¦.¹. :-

  ¢£ÁAPÀ: 23/01/08 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÀAiÀiÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ®PÀëöätgÁªÀ ¤®AUÉ ªÀQîgÀÄ ¸Á; ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 05/4/99 gÀAzÀÄ DmÉÆà £ÀA. JªÀiï.JZï-26/J-1484 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀ vÁÀ£Áf vÀAzÉ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ zÀÄqÀÄPÀ£Á¼É ¸Á; CPÀ̪ÀĺÁzÉë ZËPÀ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ ªÁºÀ£À ¥À°Ö ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ wêÀæ UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¥ÀjºÁgÀ ¸À®ÄªÁV Cfð ºÁQzÀÄÝ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj DmÉÆÃzÀ £ÀPÀ° £ÀA. ¥ÉèÃl §¼À¹ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæ ºÁdgÀ ¥Àr¹ ªÀAZÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É CAvÀ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛz

  dÆeÁl ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

 • §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 16/08 PÀ®A 87 PÉ.¦.DPÀÖ :-

 • ¢£ÁAPÀ 23/1/08 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ UÉÆøÁ¬Ä UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ±ÀA¨sÀÄVÃj ªÀÄoÀzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÀÄ d£À DgÉÆævÀgÁzÀ ²æà ¥À¥ÀÄà @ «gÁªÀÄ vÀAzÉ ªÀ¸ÀAvÀgÁªÀ PÀgÀqÉ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 5 d£À §¸ÀªÀPÀ¯Áåt CAzsÀgÀ ¨sÁºÀgÀ E¸ÉàÃl dÆeÁl ºÀt ºÀaÑ DqÀÄwÛzÀÝgÀÄ . DqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸À.L §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ oÁuÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¹§âA¢ d£ÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ oÁuÉ fÃ¥À £ÀA PÉ.J- ,38,f- 63 £ÉÃzÀgÀ°è ºÉÆÃV CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ £Àqɹ CªÀgÀ ºÀwÛgÀ EzÀÝ ºÁUÀÆ dÆeÁl ºÀaÑzÀ ºÀt MlÄÖ 3210/- gÀÆ ºÁUÀÆ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ , MAzÀÄ ºÁ¹ PÉƼÀÄîªÀ ZÁzÀgÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ 1700 UÀAmɬÄAzÀ 1745 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ,d¦Û ªÀiÁrzÀ ¸ÀévÀÛ£ÀÄß vÉUÀzÉPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ 1800 UÀAmÉUÉ vÀAzÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 16/08 PÀ®A 87 PÉ.¦,.DPÀÖ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

  ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼À ªÉÄÃ¯É ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

 • ªÀiÁPÉÃðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 09/08 PÀ®A: 498(J), 504, 506 eÉÆvÉ 149 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 3,4 r.¦. JPÀÖ :-

  ¦üAiÀiÁð¢AiÀiÁzÀ ²æêÀÄw ¸ÉÊAiÀÄzÁ ¥sÀgÀ»Ã£À¨Á£ÀÄ UÀAqÀ ªÉƺÀäzÀ eÁ«zÀ ¸Á:n¥ÀÄà ¸ÀįÁÛ£À PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀjUÉ ¢£ÁAPÀ 20-05-07 gÀAzÀÄ zÀ¸ÀÛVj DgÉÆæ 2 FvÀ¤UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr PÉÆnÖzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤Ã£ÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀjAiÀiÁV®è ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ°è ªÀgÀzÀQëuÉAiÀÄ°è PÀrªÉÄ vÀA¢gÀÄwÛ CAvÀ ªÉÄðAzÀ ªÉÄÃ¯É dUÀ¼À ªÀiÁr CAPÀt 8gÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÉÆAzÀgÉ PÉÆlÄÖ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁqÀÄwzÀÝgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß UÀAqÀ MAzÀÄ ¸À® vÀ£Àß £ËPÀj ªÀUÀð ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀ JAzÀÄ ¸ÀļÀÄî ºÉý ¦üAiÀiÁð¢ vÀAzɬÄAzÀ 40 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä vÉUÉzÀÄ PÉÆArgÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÄ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ vÀªÀj¤AzÀ §AUÁgÀzÀ §¼É vÉUÉPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÀ vÉÆAzÀgÉ PÉÆnÖzÀÄÝ C®èzÉ ¢£ÁAPÀ: 14/01/2008 gÀAzÀÄ d§j¬ÄAzÀ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¹ PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ 20-01-08 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß vÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ CfÓ eÉÆvÉAiÀÄ°è vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ J®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §AzÀgÉ UÁå¸À ºÁQ ¸ÀÄlÄÖ ºÁPÀÄvÉÛÃªÉ JAzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß £ÀA 09/08 PÀ®A: 498(J), 504, 506 eÉÆvÉ 149 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 3,4 r.¦. JPÀÖ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

  1) ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 14/2008 PÀ®A 323,324,504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

  ¢£ÁAPÀ 23-01-2008 gÀAzÀÄ 1630 UÀAlUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ gÁªÀÄ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ Gdé¯É, ¥sÀƯÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ gÁªÀÄ Gdé¯É ªÀÄvÀÄÛ gÀÄQät¨Á¬Ä UÀAqÀ ¨Á§ÄgÁªÀ J®ègÀÆ ¸Á: ¸Á¬ÄUÁAªÀ gÀªÀgÀ ¸ÀtÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄzÁgÀ£ÁzÀ ²æà gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæPÁAvÀ Gdé¯É ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð eÁw; S C ºÉÆ°AiÀiÁ ¸Á; ¸Á¬ÄUÁAªÀ gÀªÀgÀ vÀAzÉUÉ ZÀÄqÁ¬Ä¸ÀÄwÛzÁUÀ JPÉ ZÀÄqÁ¬Ä¸ÀÆwÛ¢j CAvÀ «ZÁj¹zÁUÀ DgÉƦvÀgÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄPÀ̽UÉ J£ÀÄ PÉüÀÄwÛ¢ ¤£ÀUÉ §ºÀ¼À ¸ÉÆPÀÄÌ §A¢zÉ JAzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ MAzÀÄ PÀ®Äè vÉUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ §®UÁ°UÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

  2) PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 15/2008 PÀ®A 96 (©) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

  ¢£ÁAPÀ 23/01/08 gÀAzÀÄ 0315 UÀAmÉUÉ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀoÁuÉ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ zÀvÀÄÛgÁªÀ ¹¦¹-1486 gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀ ²ªÁf vÀAzÉ £ÁªÀÄzÉêÀ aAvÀ®ªÁqÀ ªÀAiÀÄ 19 ªÀµÀð eÁw PÉÆý ¸Á: qÉÆÃtUÁAªÀ [JªÀiï] gÀªÀgÀÄ ¥ÉưøÀ ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçzÀè°gÀĪÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr NrºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¨É£ÀÄß ºÀwÛ »rzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä MªÉÄä MAzÀÄ E£ÉÆߪÉÄä MAzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ ºÉýzÀjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¸ÀªÀÄAd¸ÀªÁzÀ GvÀÛgÀ PÉÆqÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀt DvÀ£À «gÀÄzÀÞ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.  3) ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 08/08 PÀ®A 435 L.¦.¹. :-

  ¢£ÁAPÀ 23/01/08 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ©gÁzÁgÀ ¸Á/ PÀzÀ¯Á¨ÁzÁ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 22/01/08 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ QrUÉrUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ¼ÀªÁqÀ (PÉ) UÁæªÀÄzÀ ¥ÀÄvÀ¼Á¨Á¬Ä UÀAqÀ ªÉÊf£ÁxÀ ¯ÁªÀt ªÀiÁrzÀÄÝ gÁ² ªÀiÁqÀ®Ä PÉÆìÄÝlÖ 8-10 ¸Á® vÉÆÃUÀj ¨ÉÃ¼É C.Q. 15000/- gÀÆ zÀµÀÄÖ ¸ÀÄlÄÖ ºÁ¤ ªÀiÁrgÀÄvÁgÉ CAvÁ EzÀÝ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 08/08 PÀ®A 435 L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

  4) PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 16/2008 PÀ®A. 409 L.¦.¹. :-

  ¢£ÁAPÀ: 23/01/08 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà «ÃgÀ¥Áà vÀAzÉ CªÀÄævÀ¥Áà ¥À¸ÀgÀUÉ ªÀAiÀÄ 52 ªÀµÀð ¸ÀºÀPÁgÀ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ OgÁzÀ [©] gÀªÀgÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ PÀȶ ¥ÀwÛ£À ¸ÀºÀPÁgÀ ¨ÁåAPÀ ªÀÄzÀ£ÀÆgÀ EzÀgÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ 2005-2006 £Éà ¸Á°£À°è ¥ÀqÉzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß DgÉÆævÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ ¸Áé«Ä vÀAzÉ ZÀ£À§¸ÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä ªÀiÁf ªÀÄÄRå PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀgÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ PÀæ¶ ¥ÀwÛ£À ¸ÀºÀPÁgÀ ¨ÁåAPÀ ªÀÄzÀ£ÀÆgÀ ¸Á; PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ gÀÆ. 5,35,274=00 ªÀ£ÀÄß zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ Cfð ¸À°è¹zÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

  5) UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 10/08 PÀ®A 317 L¦¹ :-

  ¢£ÁAPÀ 22-1-08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1830 UÀAmÉUÉ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjaÃvÀgÀÄ DUÀvÁ£É d¤¹gÀĪÀ MAzÀÄ ¢ÃªÀ¸ÀzÀ UÀAqÀÄ ªÀÄUÀÄ«UÉ ©.«.© PÁ¯ÉÃd UÀĪÀÄä ¯Éà NlzÀ°è SÁ° EgÀĪÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ©ÃlÄÖ ºÉÆÃVgÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¥ÀæxÀªÀÄ ªÀvÀðªÀiÁ£À ªÀgÀ¢ eÁj ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

January 23, 2008

DAILY CRIME UP-DATE FOR 23-01-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 23-01-2008.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁgÁuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-
1) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 28/2008 PÀ®A 279, 429 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 22-1-2008 gÀAzÀÄ 2115 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. ¥ÀgÁUÀ¨Á¬Ä UÀAqÀ CdÄð£À ©üªÀÄPÀgÀ 45 ªÀµÀð ¸Á// zÀĪÀÄ£À¸ÉÆgÀ UÁæªÀÄ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ºÉýPÉAiÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀªÀÄä JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ ºÉÆ®¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAzÀÄ ºÀĪÀÄ£À¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ ©ÃzÀgÀ PÉÌ ºÉÆUÀĪÁUÀ gÉÆr£À ªÉÄÃ¯É zsÀĪÀÄä£À¸ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ mÁæªÉ®ì £ÀA PÉ J 01 ¹ 7301 £ÉzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯ÁAiÀĹ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JgÀqÀÄ JvÀÄÛUÀ½UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀĪÁV ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV MAzÀÄ JvÀÄÛ ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ¤AwÛgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆAzÀÄ JvÀÄÛ ¨sÁj UÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÀÛzÉ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄgÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 28/2008 PÀ®A 279, 429 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ£ÉSÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Àß £ÀA. 16/2008 PÀ®A. 279 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 22-01-2008 gÀAzÀÄ 1330 ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀiÁtÂPÀ¥Àà, Q.E.(«) ±ÁSÁ¢üPÁj DtzÀÆgÀ «¨sÁUÀ vÁ: f: ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è Cfð ¸À°è¹zÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 21-01-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 8:15 UÀAmÉUÉ PÉÆüÁgÀ (PÉ) PÉÊUÁjPÉ ¥ÀæzÉñÀzÀ°è eÉÊ Q¸Á£À PÉÊUÁjPÉAiÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ 11 PÉ.«. «zÀÄåvÀ «vÀgÀuÁ ªÀiÁUÀðPÉÌ ¯Áj ¸ÀA. PÉJ-39/3909gÀ ZÁ®PÀ ¤µÁ̼ÀfAiÀÄÄvÀ ZÁ®£É¬ÄAzÁV ªÉÄÃ¯É ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃVgÀĪÀ £ÀA. 2 J¹J¸ïDgï vÀAwUÉ ¯Áj ¨ÁérUÉ PÀnÖgÀĪÀ Cw ºÉaÑ£À JvÀÛgÀzÀÀ PÀnÖUÉUÀ½AzÀ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ MAzÀÄ PÀA§ ªÀÄÄjzÀÄ vÀAw vÀÄAqÀÄ vÀÄAqÁV PÀrzÀÄ ºÁ¼ÁVgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£À£ÀÄß WÀl£É ¸ÀA¨sÀ«¹zÀ ¸ÀܼÀzÀ®èAiÉÄà ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀĪÀAvÉ ¯ÉÊ£ÀªÀÄ£À ²æà PÀjA ¸Á§ EªÀgÀ ªÀÄ£À« ¥ÀjUÀt¸ÀzÉà ªÁºÀ£ÀPÉÌ CAnPÉÆArgÀĪÀ J¹J¸ïDgï vÀAwAiÉÆA¢UÉ ªÁºÀ£À ZÀ°¸ÀÄvÁÛ ªÉÄ: C±ÉÆÃPÀ ¥Áè¹ÖPï EAqÀ¹Öç DgÀªÀtzÀ°è ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¹zÁÝgÉ. F C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ PÀA¥À¤AiÀÄ D¹Û CAzÁdÄ gÀÆ. 12,000/- (ºÀ£ÉßgÀqÀÄ ¸Á«gÀ) £ÀµÀÖ DVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ K¼ÀÄ PÉÊUÁjPÁ WÀlPÀUÀ¼ÀÄ «zÀÄåvÀ ¸ÀA¥ÀPÀð¢AzÀ ªÀAavÀªÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄgÉUÉ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 16/07, PÀ®A. 279 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

3) d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 07/08 PÀ®A 279,337,L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 22/01/08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà ZÀAzÀ£ÀPÉÃgÉ ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð G/ §¸ïì £ÀA, PÉ.J.38/J¥sï 394 £ÉßÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á; DtzÀÆgÀ ©ÃzÀgÀ §¸ïì r¥ÉÆà gÀªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÁAzÉÃqÀ PÀvÀðªÀå EzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ vÀ£Àß §¸ïì £ÀA, PÉ.J.38/J¥sï 394 £ÉßÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ©ÃzÀgÀ - OgÁzÀ ªÀiÁUÀðªÁV ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ d£ÀªÁqÁ UÁæªÀÄzÀ ªÀĺÁzÉêÀ ªÀÄA¢gÀ zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ gÉÆÃqï wgÀÄ«£À ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ ªÀiÁåQì PÁå¨ï £ÀA. PÉ.J. 38/929 £ÉßÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÀiÁåQì PÁå¨ï Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦ügÁå¢UÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ §¹ì£À ªÀÄÄA¢£À UÁè¸ï MqÉzÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÀÛzÉ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4. alUÀÄ¥Àà ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 08/08 PÀ®A 279 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 23-01-2008 0200 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ ±ÁåªÀÄgÁªÀ vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°ÃPÀ¥Áà ªÀUÀzÁ¼É ¯Áj £ÀA B J¦ 12 AiÀÄÄ-896 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÀgÀªÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹ alUÀÄ¥Àà ¥ÀlÖtzÀ ¸ÀzÁðgÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ gÀ²ÃzÀ«ÄAiÀiÁå ºÉÆmÉîªÁ¯É EªÀgÀÄ ¤°è¹zÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ªÀiÁr ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2000=00 gÀÆ¥Á¬Ä ºÁ¤ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É.

5) alUÀÄ¥Àà ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 09/08 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 23-01-2008 0300 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ §¸ÀªÀgÁd G B ¯Áj £ÀA B PÉJ 32 -8621 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á B ªÀÄÄUÀ£Á¼À EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÀgÀªÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÁ¯Á¬Ä¹ ºÀĪÀÄ£À¨ÁzÀ UÀÄ®âUÁð gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ªÀÄĸÁÛ¥ÀÄgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀ PÁgÀ £ÀA J¦ -09 -5859 £ÉÃzÀgÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ PÁgÀ£À°èzÀÝ ¹zÀÝ°AUÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉëzÁ¸À gÀªÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ ²æà gÀ« vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà G B ¯Áj £ÀA B PÉJ 32 -8621 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR½¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1). PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ 13/2008 PÀ®A. 324,504 L.¦.¹. :-

¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. ¹zÀݪÀiÁä UÀAqÀ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ ¨ÉqÉð ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: qÉÆÃtUÁAªÀ [JªÀÄ] gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ »AzÉ RįÁè ¸ÀܼÀzÀ°è vÉÆUÀj PÀnÖUÉ ºÁQzÀPÉÌ DgÉÆævÀ ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ ¨ÉqÉð ¸Á: qÉÆÃtUÁAªÀ [JªÀiï] EvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä eÁUÉAiÀÄ°è KPÉ PÀnÖUÉ ºÁQ¢Ý CAvÀ dUÀ¼À ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ PÉÊUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÁ°UÉ ºÉÆqÉzÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


2). UÁA¢üUÀAd oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 9/08 PÀ®A. UÀÄ£Éß 324,504,427 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 22-1-08 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. C§Äâ® ªÀÄvÀå§ vÀAzÉ C§Äâ® CfÃd ²ªÀ£ÀUÀgÀ ¥Áèl £ÀA. 2, ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä »jAiÀÄgÀ PÀÄtÂUÀ¼À£ÀÄß PÀnÖ¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ±ÁºÁ E¨Áæ»A D¢Ã® vÀAzÉ fïÁ¤ ¥Á±Á G: ¸ÀeÁÓöåzÉ ¸Á CPÀªÀÄ® ¥Á±Á SÁ£À ©ÃzÀgÀ. EªÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ K£ÀÄ ªÀiÁrwÛzÉÝ CAvÁ CAzÀÄ §rUɬÄAzÁ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JqÀ PÀÄwÛUÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ §®Q« ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ Q«UÉ PÉý¸ÀĪÀzÀPÉÌ PÀÆr¹zÀ ªÀĹ£ÀÄ ºÁUÀÆ PÀ£ÀßqÀPzÀÀÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ CAzÁdÄ gÀÆ 26000/- ®ÄPÁì£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É CAvÁ EzÀÝ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ, CgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁT°¹¯ÁVzÉ.

3) alUÀÄ¥Àà ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 05/08 PÀ®A. 324, 506 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 22-1-2008 gÀAzÀÄ 0730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫gÀAiÀÄå vÀAzÉ gÉêÀtAiÀÄå ¥ÀÆeÁj ªÀAiÀĸÀÄì 38 ªÀµÀð gÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¸ÀwñÀ QjAiÀÄ ¸ÁºÁAiÀÄPÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¨Á JAzÀÄ PÀgÉzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÁ°£À°è §AzÀ vÀPÀët JgÀV «£ÁPÁgÀt ºÉÆÃqÉAiÀÄ®Ä ¥ÁægÀA¨sÀ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄĪÁUÀ PÉÊAiÀÄ°è ¥ÀAZÀ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛ §gÀĪÁUÀ ºÁUÉ ºÉÆÃqÉzÀÄgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


4) alUÀÄ¥Àà ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 06/08 PÀ®A 323, 324,504, eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 22-01-2008 gÀAzÀÄ 1030 UÀA mÉUÉ ºÀ½îSÉÃqÀ (PÉ) UÁæªÀÄzÀ°è qÁ: ¨Á§ ¸ÁºÉç CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¨Á§Ä vÀAzÉ §¸À¥Àà ºÁUÀÄ 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á; ºÀ½îSÉÃqÀ (PÉ) ¦üAiÀiÁð¢ C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÉA§uÁÚ 30 ªÀµÀð ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (PÉ) gÀªÀjUÉ ºÁUÀÄ EvÀgÀ 4 d£ÀjUÉ PÉʬÄAzÀ, §rUɬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ, UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄUÉ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁr ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

J¸ï.¹/J¸ï.n. d£ÁAUÀ ¤AzÀ£É PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÀgÀt :-

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 15/08 PÀ®A: 504, 323, 324, 506 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(X) J¸ï.¹/J¸ï.n JPïÖ-1989 :-

¢£ÁAPÀ: 22/01/2008 gÀAzÀÄ 2015 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. UÀÄAqÀ¥Áà EªÀgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ DgÉÆævÀ ¥ÀArvÀgÁªÀ EªÀgÀ ªÀÄzsÉå d«ÄãÀ ¸ÀªÉÃð £ÀA: 45/05 C¼ÀvÉ 6 JPÀgÉ 12 UÀÄAmÉ £ÉÃzÀgÀ ¨Á§vÀÄÛ ªÀiÁ£Àå ¹Ã«¯ï £ÁåAiÀÄ®AiÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtzÀ°è ªÁdå ºÀÆrzÀÄÝ F ¸ÀA§AzsÀ £ÁåAiÀÄ®AiÀÄ ºÁdj PÉÆlÄÖ vÀ£Àß ªÀQîgÀ eÉÆvÉ ZÀZÉð ªÀiÁr ªÀÄÄA¢£À ºÁdj ¢£ÁAPÀ ¥ÀqÉzÀÄ £ÁåAiÀÄ®AiÀÄ ºÉÆÃgÀUÉ ¤AwzÁÝUÀ, DgÉÆæ ¥ÀArvÀgÁªÀ EvÀ£ÀÄ M«ÄäAzÀ MªÉÄäÃ¯É ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁqÀÄvÁÛ £À£Àß TïÁ¥À PÉÆlð£À°è PÉøÀ ºÁQ¢Ý £À£Àß ªÀiÁAiÀÄðzÉ PÀ¼ÉzÀÄ ºÁQ¢ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉʬÄAzÀ, PÁ°¤AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 15/08 PÀ®A: 504, 323, 324, 506 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(X) J¸ï.¹/J¸ï.n JPïÖ-1989 £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÆ :-

1) ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 12/08 PÀ®A 107 ¹Dg惡 :-

¢: 22/01/08 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL ªÀÄAoÁ¼À oÁuÉ UÁæªÀÄ ¨sÉÃnÖ PÀÄjvÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ eÉÆvÉ C®UÀÆqï ¨sÉÆøÀUÁ UÁæªÀÄUÀ½UÉ ¨sÉÃnÖ PÉÆlÄÖ ªÀÄgÀ½ ªÀÄAoÁ¼À §gÀĪÁUÀ ¨ÁwäzÁgÀjAzÀ 1 £Éà ¥ÁnðAiÀÄ £ÁUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ CA¨Áf R¯Áè¼É ºÁUÀÄ CªÀ£À ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ 2 £Éà ¥Ánà CA¨Áf vÀAzÉ E¸ÁäAiÀįï R¯Áè¼É ºÁUÀÄ E£ÀÆß ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: RqÀPÀªÁr ªÀÄAoÁ¼À w½zÀÄ §A¢zÉÝãÉAzÀgÉ, DgÉƦvÀgÁzÀ 1£Éà ºÁUÀÄ 2 £Éà ¥ÁnðAiÀÄ DgÉÆæAiÀiÁzÀ CA¨Áfà EªÀ£À SÁ¸À ªÀÄUÀ¤zÀÄÝ JgÀqÀÄ ¥ÁnðAiÀĪÀgÀÄ ºÉÆ® ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀAaPÉAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀªÁV «£Á PÁgÀt M§âjUÉÆçâgÀÄ vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°è §rUÉ »rzÀÄ PÉÆAqÀÄ ¸ÉÃqÀÄ wÃj¹PÉƼÀÄîªÀ ¤«ÄvÀå UÁæªÀÄzÀ°è wgÀÄUÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÁªÀðd¤gPÀÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀªÀÅAmÁUÀ¨ÁgÀzÉAzÀÄ 1900 ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ªÀÄAoÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 12/08 PÀ®A 107 ¹Dg惡 £ÉÃzÀgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 13/08 PÀ®A : 143,504,323,324 eÉÆvÉ 149 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 22/1/08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢. ²æà ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ µÀtÄäR ¨ÉÆPÉÌ ªÀAiÀÄ:25 ªÀµÀð eÁw :PÉƽ ¸Á:wæ¥ÀÄgÁAvÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt NtÂAiÀÄ°è vÀ£Àß C¥Éà CmÉÆà jPÁë ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 0900 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ M§â C¥ÀjavÀ ºÀÄqÀÄUÀ JzÀÄj¤AzÀ §A¢zÁUÀ CªÀ¤UÉ vÀ£Àß CmÉÆà jPÁë ¸Àé®à ºÀwÛgÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ AiÀiÁªÀÅzÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀĪÀÅ¢¯Áè. £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¥ÀlÖtzÀ ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ §AUÁè gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°è EzÀÝ ¹zÉÞñÀégÀ mÉAl ºË¸À ºÀwÛgÀ ¤AwgÀĪÁUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ²æà ¥ÀªÀ£À UÉÆøÁé«Ä 2) «£ÉÆÃzÀ UÉÆøÁé«Ä 3) ZÀAZÀ® UÉÆøÁé«Ä ºÁUÀÆ E£ÀÆß ªÀÄÆgÀÄ d£À C¥ÀjavÀ EªÀgÀ ¨ÉA§°UÀgÀÄ PÀÆr §AzÀÄ mÉAl ºË¸À JzÀÄgÀÄUÀqÉ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ºÀÄqÀÄUÀ¤UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ Nr §A¢gÀÄwÛ JAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ DgÀÄ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj PÉʬÄAzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉäߣÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ 14/2008 PÀ®A 323, 355, 504, 506 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 22/01/08 gÀAzÀÄ 0730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¥ÀAqÀj£ÁxÀ vÀAzÉ ®PÀëöät PÁ¼ÉPÀgÀ ªÀAiÀÄ 60 ªÀµÀÀð eÁ: zÀ°vÀ ¸Á: aPÀªÀÄÄUÀð [PÉ] gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è mÁæöåPÀÖgÀ ºÉÆqɹzÀÄÝ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ²ªÁf vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ PÀıÀ£ÀÆgÉ ¸Á: aPÀªÀÄÄUÀð [PÉ] £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖ KPÉ ºÉÆqÉ¢¢Ý CAvÀ dUÀ¼À ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ vÀ£Àß PÁ®°èAiÀÄ §Æn¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


4) alUÀÄ¥Àà ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 07/08 PÀ®A 323, 341, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 22-01-2008 2300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà CAdÄ gÀrØ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw gÀrØ ¸Á B ªÀÄĸÀÛjªÁr gÀªÀjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ £ÀgÀ¸Á gÀrØ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ gÀrØ ªÀÄvÀÄÛ VÃgÁgÀrØ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ gÀrØ E§âgÀÄ ¸Á B ªÀÄĸÀÛjªÁr gÀªÀjUÉ ºÀt ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÀzÀj ºÀtªÀ£ÀÄß PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¤£ÁågÀÄ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ MwÛ »rzÀÄ JzÉ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

5) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ 05/08 PÀ®A 435 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 1130 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ ²ªÁgÀzÀ°ègÀĪÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA 383/2 £ÉÃzÀÝgÀ°è EzÀÝ mÁæ£Àì¥sÁgÀA ºÀwÛgÀ ¨ÉAQ Qr ¹rAiÀÄÄwÛzÀÄÝ D QrUÀ¼ÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÁd±ÉÃRgÀ vÀAzÉ gÉêÀt¥Áà ªÀiÁPÁ ªÀAiÀÄ 32 ªÀµÀð G/MPÀÄÌ®vÀ£À eÁ/°AUÁAiÀÄvÀ ¸Á/zÁqÀV UÁæªÀÄ vÁ/¨sÁ°Ì gÀªÀgÀ ¥Á°UÉ §AzÀ 3 JPÀgÉ 13 UÀÄAmÉ d«ÄãÀ°è EzÀÝ PÀ©â£À ¨É¼ÉUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ CAzÁdÄ 1 ®PÀë 50 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ®ÄPÁì£À CVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EzÀPÉÌ PÉ.¦.n.¹.J¯ï. C¢üPÁj ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¤®ðPÀëvÀ£À EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄ CVß ±ÁªÀÄPÀ oÁuÉUÉ w½¹zÁUÀ §AzÀÄ ¨ÉAQ Cj¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

January 22, 2008

DAILY CRIME UP-DATE FOR 22-01-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 22-01-2008.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁgÁuÁAwPÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

OgÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 9/08 PÀ®A 279, 304 (J) L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 LJªÀÄ« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 21-01-08 gÀAzÀÄ 1315 UÀAmÉUÉ OgÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÄSÁAvÀgÀ w½¹zÉ£ÉÃAzÀgÉ GzsÀÞªÀ ¥ÁAZÁ¼À EªÀgÀÄ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÁgÉ CAvÀ ¤ÃrzÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr ªÀÄÈvÀ zÉúÀ £ÉÆÃr ªÀÄÈvÀ zɺÀzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ²æÃ. Q±À£À vÀAzÉ vÀļÀ¹gÁªÀÄ ¸Á// qÉÆAUÀgÀUÁAªÀ ºÉýPÉ §gÉzÀÄPÉÆArzÉÝ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 21-01-08 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ GzsÀݪÀ vÀAzÉ ¥ÀAqsÀsÀj£ÁxÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ PÁAiÀÄðzÀ²ð eÉÆd£Á ¸Á// qÉÆAUÀgÀUÁAªÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä PÀvÀðªÀåPÉÌ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉåPÀ¯ï £ÀA PÉJ 37/eÉ 718 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ ªÀiÁåPÀì ¦PÀ¥ï UÁr £ÀA PÉJ-38/3340 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃw¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ vÀ£Àß UÁr ¸À»vÀ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj GzsÀÞªÀ EvÀ£ÀÄ 1215 UÀAmÉUÉ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ OgÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 9/08 PÀ®A 279, 304(J)L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁgÁuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 27/2008 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 21-1-2008 gÀAzÀÄ 2045 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà «oÀ® vÀAzÉ ¦ÃgÀ¥Áà ªÀAiÀÄ 40 G-UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁ¬ÄvÀ CzsÀåPÀë ªÀiÁtÂPÀ£ÀUÀgÀ eÁ-PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á- ªÉƼÀPÉÃgÁ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, SÁ¸ÀV PÉ®¸À PÀÄjvÀÄ ªÀiÁtÂPÀ £ÀUÀgÀ¢AzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ §AzÀÄ PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÉƼÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄPÉÌ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ¸ÁAiÀÄAPÁ® 2030 UÀAmÉUÉ J£À.JZÀ.9 ªÉÄðAzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ Dgï.n.N ZÉPÀÌ¥ÉƸÀÖzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ZÀAzÀ¥Áà ¨ÉÆA¨Á¬Ä EvÀ£ÀÄ CªÀ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® n«J¸ï £ÀA.PÀ-39/ºÉZÀ-6363 £ÉÃzÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁUÀÆgÀÄPÀvɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV gÁºÉ £ÀA.9 gÉÆÃqÀ ªÉÄÃ¯É ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. DUÀ CªÀ£À ºÀuÉUÉ , vɯÉUÉ, ªÀÄÆV£À ªÉÄïÉ, JqÀUÀqÉ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ JgÀqÀÄ PÉÊUÀ¼À ªÀÄÄAUÉÊUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 2030 UÀAmÉ DVvÀÄÛ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ ¤UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁqÀgÀÄvÉÛãÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðèAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.27/08 PÀ®A. 279 337 338 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr- PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 11/2008 PÀ®A. 448,341,324,504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ: 21/01/08 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà £ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ ZÁAqÉñÀégÉ ªÀAiÀÄ 23 ªÀµÀð eÁ:PÀÄgÀ§ÄgÀ ¸Á:¸ÉÆãÁ¼ÀªÁr ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæAiÀiÁzsÀ UÀÄAqÀ¥Áà vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ªÉÆUÀ¯É ºÁUÀÄ E£ÉÆߧâ E§âgÀÆ ¸Á; ¸ÉÆãÁ¼ÀªÁr gÀªÀgÀÄUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ªÉƺÀgÀªÀÄ ºÀ§âzÀ ¤«ÄvÀå ¦ÃgÀ ºÀwÛgÀ PÀÄtÂAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ zsÀPÉÌ ºÀwÛzÀjAzÀ ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À vÀPÀgÁgÀÄ DV ¥ÀÄ£ÀB ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV DgÉÆævÀgÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


2) PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 12/2008 PÀ®A. 341, 324, 504 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 21/01/08 gÀAzÀÄ 0330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà UÀÄAqÀ¥Áà vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ªÉÆUÀ¯É ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð eÁ:PÉÆý ¸Á:¸ÉÆãÁ¼ÀªÁr ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀÀ £ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ ZÁAqÉñÀégÉ ªÀAiÀÄ 23 ªÀµÀð eÁ:PÀÄgÀ§ÄgÀ ¸Á:¸ÉÆãÁ¼ÀªÁr £ÀqÀÄªÉ ªÉƺÀgÀªÀÄ ºÀ§âzÀ ¤«ÄvÀå ¦ÃgÀ ºÀwÛgÀ ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À vÀPÀgÁgÀÄ DV ¦üAiÀiÁð¢UÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀAZÀ£É ¥ÀæPÀgÀt :-

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA, 08/08 PÀ®A 419,420,468,471, eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ; 26/06/99 gÀAzÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ PÀbÉÃj ªÉüÉAiÀÄ°è UÁA¢üUÀAd oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA.60/97 PÀ®A 143,147,148,324, eÉÆvÉ 149 L¦¹ (¹¹ £ÀA.573/98) £ÉÃzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ PÀ®è¥Áà ¸À.² ¸Á;¤eÁA¥ÀÆgÀ 2) ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ PÀ®è¥Áà ¸À.² ¸Á; a¢æ 3) ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà ¸À.² ¸Á; UÁzÀV 4) «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ZÀ£Àß«gÀ¥Áà ¸Á; ©ÃzÀgÀ. 5) J°±Á vÀAzÉ ¨sÁ¸ÀÌgÀ ¸À.² ¸Á; ªÀÄAUÀ®¥ÉÃl ºÁUÀÄ E£ÀÆß EvÀgÀgÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀgÀÄ. ¦üAiÀiÁð¢üAiÀĪÀgÀAvÉ £Àn¹ ªÀÄvÉÆÛçâ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¹ £ÀPÀ° ¸À» ªÀiÁr¹ ¯ÉÆÃPÀ CzÁ®vÀ£À°è gÁf ¸ÀAzÁ£À DVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA, 07/08 PÀ®A 504,506, eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ; 21/01/08 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ü ²æêÀÄw «ÄãÁQë UÀAqÀ ¸ÀAUÁæªÀÄ¥Áà ¸Á;gÁA¥ÀÆgÉ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÉÆlÖ °TvÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 21/01/08 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ ZÀ£Àߧ¸À¥Áà vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà ¥ÁnÃ¯ï ªÀÄvÀÄÛ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ ZÀ£Àߧ¸À¥Áà ¥ÁnÃ¯ï ¸Á;E§âgÀÄ ¸ÀAUÉÆüÀV gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

January 21, 2008

DAILY CRIME UP-DATE FOR 21-01-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 21-01-2008.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

§UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 13/2008 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 20/01/08 gÀAzÀÄ ¦üÃAiÀiÁ𢠲æà ®PÀëöät vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà ¸Á/ ¥ÁvÀgÀ¥À½î EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠲æà ®PÀëöät ªÀÄvÀÄÛ eÁ¥sÀgÀ ¸Á/¥ÁvÀgÀ¥À½î E§âgÀÄ PÀÆr eÁ¥sÀgÀ EvÀ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ J¦-23-J¯ï-4044 ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀtzÀ ¸À®ÄªÁV ªÀÄ£Àß½î UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃgÀlÄ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® eÁ¥sÀgÀ EvÀ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÁdVÃgÁ ²ªÀiÁAvÀgÀzÀ°è dUÀ£ÁßxÀ gÉrØ EªÀgÀ ºÉÆîzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÀzÀj eÁ¥sÀgÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ºÀvÉÆÃnAiÀÄ°è ElÄÖPÉÆüÀîzÉ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É MªÉÄä¯É ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÉÊ ªÉÆüÀPÉÊ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ §®PÀtÂÚ£À, JqÀ¨sÀÄdPÉÌ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. eÁ¥sÀgÀ EªÀ¤UÀÄ PÀÆqÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. F WÀl£ÉUÉ eÁ¥sÀgÀ EvÀ£À ¤µÁ̼ÀfAiÉÄ PÁgÀtªÁVzÉ. CzÀPÉÌ ¸ÀzÀj eÁ¥sÀgÀ EvÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw. CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ §UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ C.¸ÀA. 13/2008 PÀ®A 279,337,338. L¦¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ªÀÄÄqÀ© oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 02/08 PÀ®A 279,337,338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 20/01/08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1000 UÀAmÉUÉ ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ §AqÉ¥Áà §PÉÌ ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð ¸Á: wæ¥ÀÆgÁAvÀ C¦à £ÀA PÉJ 39-3664 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÀ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÉñÀªÀÄ UÀAqÀ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀÄA¢gÀPÀgÀ ªÀAiÀÄ 16 ªÀµÀð ¸Á: §UÀzÀÄj gÀªÀjUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¨sÁj ºÁUÀÆ ¸ÁzÁ gÀPÀÛªÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 07/08 PÀ®A 279, 427 L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JªÀÄ.«. JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 20/01/08 gÀAzÀÄ 2330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà £ÁgÁAiÀÄtgÁªÀ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ PÀ¯Á® ¸Á/ PÀªÀÄoÁuÁ ±ÁSÁ¢üÃPÁj UÀÄ.«.¸À.PÀA.¤. ¨sÁvÀA¨Áæ G¥À«¨sÁUÀ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀ °TvÀ zÀÆgÀÄ ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀÄÝ ¥ÀqÉzÀÄ ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 19/01/08 gÀ gÁwæ 2130 UÀAmÉUÉ ªÉÄÃw ªÉÄüÀPÀĪÀÄzÁ ²ªÁgÀzÀ°è ²æà ²ªÁf vÀAzÉ ¥ÀÄAqÁ ªÉÄÃvÉæ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ PÀ§Äâ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¯Áj £ÀA JªÀÄ.qÀ§Æå÷è.¦-7687 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ eɸÁÌA E¯ÁSÉAiÀÄ PÀA§UÀ½UÉ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß ¯Áj Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄ°è 8 «zÀÄåvÀ PÀA§ ªÀÄÄjzÀÄ ºÁUÀÄ ªÉÊgÀ PÀmÁÖV E¯ÁSÉUÉ CAzÁdÄ 25000/- gÀÆ zÀµÀÄÖ ºÁ¤AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EzÀÝ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 07/08 PÀ®A 279, 427 L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JªÀÄ.«. JPÀÖ . £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 10/2008 PÀ®A 454, 380 L.¦.¹. :-

¦üAiÀiÁ𢠲æà ¥ÉæêÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸ÀÄgÉñÀ¨Á§Ä gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 20-01-2008 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÀ£ÀßqÀ°è §gÉzÀ °TvÀ Cfð ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ. ¢£ÁAPÀ 19-01-2008 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ »A¢£À ¨ÁV®¢AzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr 3 vÉƯÉAiÀÄ ¨É½îAiÀÄ GqÀĪÁt C.Q: 600-00 gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ 600-00 gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ MlÄÖ 1200-00 gÀÆ. £ÉÃzÀgÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVzÀÄ EzÉ. R°Ã® vÀAzÉ WÀÄqÀĸÁ§ ¸Á:SÉÃqÀ gÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ «gÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


2) £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Àß £ÀA. 15/2008. PÀ®A. 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 20-01-2008 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà CªÀÄgÀ£ÁxÀ vÀAzÉ §¸ÀégÁd ±ÉlPÁgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä Cfð ¸À°è¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 18-01-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1100 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ¯Áå¥À mÁ¥À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä vÀAzÉAiÀĪÀgÀ PÀbÉÃjUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¯Áå¥ÀmÁ¥À£ÀÄß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ ºÀaÑ ºÉÆÃUÀªÀµÀÖgÀ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥sÉÆãÀ §A¢zÀÄÝ ªÀÄ£É M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃV ¥sÉÆ£ï£À°è ªÀiÁvÀ£Ár §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¯Áå¥ÀmÁ¥À EgÀ°¯Áè. ¸ÀzÀj ¯Áå¥ÀmÁ¥À C.Q. gÀÆ. 47,300/- AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ 1100 jAzÀ 1120 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è PÀ¼ÀªÀŪÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄgÉUÉ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 15/07 PÀ®A. 379 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 26/2008 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 20-01-2008 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁ𢠲æÃ. ¥À¥Áå vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÁUÀªÀiÁgÉ ªÀAiÀÄ 20 ªÀµÀð eÁ-eÉÆò G-eÉÆÃwµÀ ºÉüÀĪÀÅzÀÄ ¸Á-eÉÆòUÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉAiÀÄ°è vÀ£Àß ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀAªÉ£ÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ 6 d£À CtÚ-vÀªÀÄäA¢jzÀÄÝ J¯Áè ¸ÀºÉÆÃzÀgÀgÀÄ MnÖUÉ EgÀÄwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 19-1-08 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉƺÀgÀA ºÀ§â EzÀÄÝzÀjAzÀ ¦Ãgï£À ¸ÀªÁj EzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ ªÉÊf£ÁxÀ EªÀ£ÀÄ ¸ÀªÁj »r¢gÀÄvÁÛ£É. DªÁUÀ vÀªÀÄä NtÂAiÀÄ ¤®PÀAoÀ vÀAzÉ §Ä¢ÝªÀAvÀ EªÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ §A¢zÀ£ÀÄ DªÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ rUÀA§gÀ EªÀ£À ºÁUÀÆ ¤®PÀAoÀ£À ªÀÄzsÀå «£ÁB PÁgÀt dUÀ¼À DV vÀPÀgÁgÀÄ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ 20-1-08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É £ÀªÀÄä NtÂAiÀÄ ªÁUÀªÀiÁgÉ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢ dUÀ¼À DzÀ §UÉÎ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¤Ã®PÀAoÀ, ¨Á¯Áf, JPÀ£ÁxÀ, ¸ÀAdÄ, ªÉAPÀl ºÁUÀÆ ©üêÀÄgÁªÀ gÀªÀgÉ®ègÀÆ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤ªÉîègÀÄ gÁwæ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr FUÀ ªÀÄvÉÛ £ÀªÀÄä ªÀÄ£É PÀqÉ PÉüÀ®Ä §gÀÄwÛÃj CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ vÀ£Àß PÉÊUÀ¼À°è §rUÉUÀ¼ÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀj UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðèAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 26/08 PÀ®A. 143, 147, 148, 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 25/2008 PÀ®A. 143, 147, 148, 448, 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 20-01-2008 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ¤®PÀAoÀ vÀAzÉ §Ä¢ÝªÀAvÀ ªÁUÀªÀiÁgÉ ªÀAiÀÄ 20 ªÀµÀð eÁ-eÉÆò G-eÉÆÃwµÀ ºÉüÀĪÀÅzÀÄ ¸Á-eÉÆòUÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ºÉýPÉ ¦AiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 19-1-08 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉÆúÀgÀA ºÀ§â«zÀÄÝzÀjAzÀ rUÀA§gÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¦ÃgÀ£À ¥ÀÆeÉ EzÀÄÝzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀzÀj ¸ÀܼÀzÀ°è ºÉÆÃzÁUÀ «£ÁBPÁgÀt ¢UÀA§gÀ EªÀ£ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄzÀjAzÀ ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À vÀPÀgÁgÀÄ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ 20-1-08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1130 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄä NtÂAiÀÄ d£ÀgÁzÀ ¢UÀA§gÀ , ¥À¥Áå , ªÀÄ°èPÁdÄð£À , PÁ¼É , zÀvÁÛöå ºÁUÀÆ ¨Á§Ä gÀªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä PÉÊUÀ¼À°è §rUÉUÀ¼ÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÀqÉ £ÀÄVÎ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ eÉÆüÀzÀ aî MqÉzÀÄ a¯Áè¦°è ªÀiÁrzÁUÀ £Á£ÀÄ »UÉÃPÉ eÉÆüÀ a¯Áè ¦°è ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ýj CAvÁ PÉýzÀPÉÌ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤£Éß gÁwæ £ÀªÀÄä rUÀA§gÀ£À eÉÆvÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛ CAzÀªÀgÉ zÀvÁÛöå ªÀÄvÀÄÛ ¥À¥Áå EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üUÉ §rUɬÄAzÀ ªÉÄÊAiÀÄ°è ºÁUÀÆ PÁ°£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ¨ÁªÀÅ §AzÀ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CµÀÖgÀ°è £À£Àß CtÚ-vÀªÀÄäA¢gÁzÀ 1) ¨Á¯Áf 2) ªÉAPÀl 3) PÁPÀ£À ªÀÄUÀ JPÀ£ÁxÀ 4) ¸ÀAdÄ 5) ©üêÀÄgÁªÀ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ aPÀ̪ÀÄä CA§Ä¨Á¬Ä gÀªÀgÉ®ègÀÆ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀÄ £ÀªÀÄä ¤Ã®PÀAoÀ¤UÉ KPÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛ¢Ýj CAvÁ PÉüÀÄwÛzÁÝUÀ ¤ÃªÀÅ £ÀªÀÄUÉ PÉüÀÄwÛj CAzÀªÀgÉ zÀvÁÛöå ªÀÄvÀÄÛ ¥À¥Áå E§âgÀÆ ¨Á¯ÁfUÉ §rUɬÄAzÀ ªÉÄÊAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj d£ÀgÀÄ £ÀªÀÄUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üÃAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 25/08 PÀ®A. 143 147 148 448 323 324 504 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3) ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 06/08 PÀ®A 143, 147, 148, 332, 504, 506, 427 eÉÆvÉ 149 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ: 20/01/2008 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmÉUÉ ¦.J¸À.L. ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 20/01/08 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ²ªÀt UÁæªÀÄzÀ°è ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ D¦üøÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ UÁAiÀļÀÄUÀ¼ÁzÀ 1) ¦.¹. 897 ªÀĺÉñÀ ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt oÁuÉ ªÀÄ.¦.¹. 1455 gÀd¤ ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt oÁuÉ, §¸ÀAiÀiÁå J.J¸À.L. ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt oÁuÉ J.¦.¹. 276 ±À²zsÀgÀ fÃ¥À ZÁ®PÀ r.J.Dgï. ©ÃzÀgÀ, ¦.¹. 172 C±ÉÆÃPÀ r.J.Dgï. ©ÃzÀgÀ J.¦.¹,. 243 ²ªÀgÁd r.J.Dgï. ©ÃzÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ r.J.Dgï. ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ §AzÉÆç¸ÀÛ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ CzÉà UÁæªÀÄzÀ DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¸ÀAUÁæªÀÄ¥Áà UÀ®©¯É ºÁUÀÆ E£ÀÆß EvÀgÉ 20 jAzÀ 30 ºÉtÄÚ ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀÄ d£ÀgÀÄ ¸Á/ J®ègÀÆ ²ªÀt UÁæªÀÄzÀªÀgÀÄ ¸ÉÃj GzÉÝñÀ¥ÀƪÀðPÀªÁV PÉÊAiÀÄ°è PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÉÆúÀgÀA ªÉÄÃgÀªÀtÂUÉAiÀÄ£ÀÄß gÉÊvÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ºÉÆÃV ¨É¼É ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁqÀzÀAvÉ ¦.J¸ï.L. (¦üAiÀiÁð¢) AiÀĪÀgÀÄ vÀqÉzÀÄ zÁj¬ÄAzÀ ºÉÆÃUÀĪÀAvÉ C£ÀĪÀÅ ªÀiÁr PÉÆnÖzÀPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ªÀÄ£À¹ì£À°è ªÉÊgÀvÀé ElÄÖPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£À¹ì£ÀAvÉ ªÉÄÃgÀªÀtÂUÉUÉ AiÀiÁPÉ ¨É¼ÉAiÀÄ°è ºÉÆÃUÀzÀAvÉ vÀqÉ¢¢j CAvÁ ºÉý CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ MAzÉà ¸ÀªÀÄ£É ¦J¸ïL eÉÆvÉ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀ®Äè vÀÆgÁl ªÀiÁrzÀjAzÀ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÀ ¹§âA¢AiÀĪÀjUÉ PÀ®Äè vÀÆgÁl ªÀiÁrzÀjAzÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ. ªÀÄvÀÄÛ r.J.Dgï. ªÁå£À £ÀA PÉ.J.-38 f-72 £ÉÃzÀÄÝ dRA UÉÆAqÀÄ ºÁ¤AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ¹§âA¢ªÀjUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃj¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 06/08 PÀ®A 143, 147, 148, 332, 504, 506, 427 eÉÆvÉ 149 L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 12/08 PÀ®A 341, 504, 323, 355, 506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 19-01-2008 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ wæ¥ÀÄgÁAvÀ ¤ªÁ¹UÀ¼ÁzÀ ²æÃ. UÀÄgÀÄ£ÁxÀ ªÉÄÊ®ÄgÉ ªÀÄvÀÄÛ EvÀ£À ºÉAqÀw CAd£Á¨Á¬Ä gÀªÀj§âgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. CdÄð£À vÀAzÉ «oÀ¯ï eÉÆV ¸Á: wæ¥ÀÄgÁAvÀ gÀªÀgÀ ªÁºÀ£ÀPÉÌ JzÀÄj¤AzÀ §AzÀÄ vÀqÉzÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ E§âgÀÄ ¸ÉÃj PÉʬÄAzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ ²æêÀÄw. CAd£Á¨Á¬Ä vÀ£Àß §®UÁ°£À ZÀ¥Àà° vÉUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨É¤ß£À ªÉÄ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁgÉ CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.