June 30, 2008

DAILY CRIME REPORT UPDATE: 30-06-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 30-06-2008

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

1) RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 77/08 PÀ®A 457, 380 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 28/6/08 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉ ªÀgÉUÉ ¦.PÉ.¦.J¸ï. ¨ÁåAPÀ ZÀ¼ÀPÁ¥ÀÄgÀzÀ°è ¸ÀzÀj ¨ÁåAQ£À ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁr ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¨ÁåAQ£À PÁå²AiÀÄgï ¹zÀݪÀiÁä EªÀgÀÄ ¯ÁPÀgï Qð PÉÊ MAzÀÄ C®ªÀiÁjAiÀÄ°è ¥sÉÊ®UÀ¼À PɼÀVlÄÖ C®ªÀiÁjUÉ Qð ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ . gÁwæ 2100 UÀAmɬÄAzÀ 0500 UÀAmÉ ªÀÄzÁåªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¨ÁåAQ£À ªÀÄÄRå ¨ÁVð£À Qð vÉgÉzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¯ÁPÀgï Qð PÉÊ EgÀĪÀ C®ªÀiÁjAiÀÄ£ÀÄß PÀ©âÃtzÀ gÁr¤AzÀ dfÓ vÉgÉzÀÄ ¥sÉÊ®UÀ¼À£ÀÄß ZÀ¯Á覰èAiÀiÁV ©Ã¸Ár ¯ÁPÀgï Qð vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¯ÁPÀgÀ vÉUÉzÀÄ CzÀgÀ°ègÀĪÀ 45061=00 gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ mÉç® qÁæ Qð ªÀÄÄjzÀÄ CzÀgÀ°gÀĪÀ 1670=00 gÀÆ.UÀ¼ÀÄ »ÃUÉ NlÄÖ 46731=00 gÀÆ.UÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. F §UÉÎ ¨ÁåAQ£À aÃ¥sï JÃUÀÄÓPÉÃnªï D¦üøÀgï ²æà d£ÁzsÀð£À vÀAzÉ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ gÀªÀgÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 77/08 PÀ®A 457, 380 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ .

2) UÁA¢üUÀAd oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 123/08 PÀ®A 457,380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 28,29-6-08 gÀ gÁwæAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ©ÃzÀgÀ «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°ègÀĪÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ ²æÃ¥ÁzÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À UÁzÁ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ C®ªÀiÁgÀzÀ°èzÀ §AUÁgÀzÀ MqÀªÉUÀ¼ÀÄ MlÄÖ C Q 119000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ C¨sÁgÀtUÀ¼ÀÄ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÆ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 123/08 PÀ®A 457,380 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

1) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 113/2008 PÀ®A: 448, 504, 323, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 29/06/2008 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀĸÁÛ£À ¸Á§ vÀAzÉ ªÉÄúÀvÁ§ ¸Á§ UÉÆÃPÉ ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèA G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: C¯Áè£ÀUÀgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ºÁdgÁV Cfð ¸À°è¹zÀ£ÀÄß ¦.J¸ï.L.(PÁ¸ÀÆ) ¹éÃPÀÈvÀ ªÀiÁrPÉÆArzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 28/06/2008 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÀ°AiÉÆâݣÀ vÀAzÉ ±ÀªÀıÉÆâݣÀ ¥sÀgɸÉÖÃgÀ 2) JAr. E¨Á滪ÀÄ vÀAzÉ ªÀĺÉvÁ§ ¸Á§ ªÀÄÄ£À¶ 3) JAr. ¸ÀįÁÛ£À vÀAzÉ gÁeɸÁ§ ªÁUÀzÀj 4) ªÉÆûAiÉÆâݣÀ vÀAzÉ ªÀĺÉvÁ§ ¸Á§ ªÀÄÄ£À¶ J®ègÀÆ ¸Á: UËArUÀ°è C¯Áè £ÀUÀgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è C¯Áè £ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆvÉ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁ°¤AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ °TvÀ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

2) d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 71/08 PÀ®A 504, 323, 324, 341 eÉÆvÉ 34 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 29/06/2008 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Áà £ÁazÉÃqÉ ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð G/ MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁåw °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á; ZÁA¨ÉÆüÀ vÁ;f; ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ºÉÆîzÀ°è DgÉÆævÀgÀ JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr vÀ£Àß ºÉÆîzÀ°è£À ¨É¼É ºÁ¼ÁUÀÄwÛzÉ JvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ©qÀ¨ÉÃqÀj CAvÁ CA¢zÀPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ vÀgÁzÀ 1) UÀt¥Àw vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀgÀ ªÀÄgÁoÁ 2) Q±À£À vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀgÀ ªÀÄgÁoÁ 3) ªÁªÀÄ£ï vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀgÀ ªÀÄgÁoÁ 4) gÁªÀÄZÀAzÀgÀ vÀAzÉ zÀvÁÛwæ J®ègÀÆ ¸Á; £Ë¯Á¸À¥ÀÆgÀ vÁ;f; ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÆqÀ¯ÉìÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 76/08 PÀ®A 447, 323, 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 29/06/08 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ J¸ÁªÉƢݣÀ vÀAzÉ ¥sÀjzÉÆâݣÀ §ÄdgÀÄUÀ ªÀAiÀÄ 70 ªÀµÀð G/ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á/ ¨sÁvÀA¨Áæ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA 227 £ÉÃzÀgÀ°è ©wÛzÀ ¨É¼É £ÉÆÃqÀ®Ä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ ºÉÆ®zÀ°è zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ©zÀÄÝ ¨É¼É ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀ PÁgÀt ¦üAiÀiÁ𢠸ÀzÀj zÀ£ÀUÀ½UÉ ºÉÆÃqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ §gÀ¨ÉÃPÀÄ C£ÀĪÀµÀÖgÀ°è DgÉÆæ ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ CqÉÃ¥Áà ©gÁzÁgÀ eÁw °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á/ ¨sÁvÀA¨Áæ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è Cw PÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢ eÉÆÃvÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ J ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É £ÀªÀÄä zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ£ÀÄ ¤£ÁågÀÄ CAvÁ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ JqÀ PÀtÂÚ£À PɼÀUÉ ºÁUÀÄ PÉÊ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É JqÀUÀqÉ ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EzÀÝ ¸ÁgÁA¸ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 76/08 PÀ®A 447, 323, 324, 504 L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀÄ°UÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 28/08 PÀ®A 394 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ : 29/6/08 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. ¸ÀħâªÀiÁä UÀAqÀ ªÉÊf£ÁxÀ gÀªÀgÀÄ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ CªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°èAiÉÄà AiÀiÁgÉÆà M§â C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ vÀ£Àß DPÀ¼ÀÆ ¹UÀÄwÛ¯Áè PÁt¹zÉ J£ÀÄ CAvÀ PÉýzÀ ¤ÃªÀÅ AiÀiÁªÀ Hj£ÀªÀgÀÄ CAzÁUÀ vÀ£Àß HgÀÄ §gÀzÁ¥ÀÆgÀ CAvÀ w½¹ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨Á¬Ä MwÛ »rzÀÄ lªÀ¯ï PÀÄwÛUÉUÉ ºÁQ £É®PÉÌ PÉqÀ« ¨Á¬ÄAiÀÄ°è §mÉÖ vÀÄgÀÄQ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JgÀqÀÄ PÀtÄÚUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ 3 vÉÆ¯É £Á£À, 4 vÉÆ¯É ¥Ánè , 1- 1/2 vÉÆ¯É UÀÄAr£À ¸ÀgÀ, 9 UÁæA vÁ½ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄAqÀÄUÀ¼ÀÄ, 3 UÁæA Q« ºÀƪÀÅ »ÃUÉ MlÄÖ 9 vÉÆ¯É 7 UÁæA §AUÁgÀzÀ ªÀqÀªÉUÀ¼ÀÄ CA;Q: 97000/-gÀÆ UÀ¼À D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ aAvÁQ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA: 28/08 PÀ®A; 394 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝPÉÌ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¸ÀºÀd ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 11/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

ªÀÄÈvÀ £ÁUÀ±ÉnÖ vÀAzÉ PÁ±À¥Áà ªÀqÁ¼É FvÀ£ÀÄ ¢:29/06/2008 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è EzÀÝ PÀ½PÉ §tªɬÄAzÀ PÀ½PÉ vÀgÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÝjAzÀ SÁ¸ÀV aQvÉì PÀÄjvÀÄ PÀÄgÀ£À½î UÁæªÀÄPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA:11/08 PÀ®A:174 ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀgÀPÀgÀt :-

1) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 118/08 PÀ®A 110 (f) ¹Dg惡:-

¢£ÁAPÀ 29/06/08 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¥ÉmÉÆæ°AUÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ vÀ¼À¨sÉÆÃUÀ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁf ZËPÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ AiÀiÁzÀªÀ vÀAzÉ ±ÁåªÀÄgÁªÀ eÁzsÀªÀ ªÀAiÀÄ 55 ªÀµÀð ¸Á: vÀ¼À¨sÉÆÃUÀ FvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß CAUÁAUÀ ¥ÀæzÀ²ð¸ÀÄvÁÛ vÀ¯ÉAiÀÄÄUÉÆÃqÉUÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ PÉƼÀÄîvÉÛÃ£É £À£ÀUÉ AiÀiÁgÀÄ »rAiÀÄ ¨ÉÃqÉj CAvÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ £ÉªÀÄä¢UÉ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀÄ£ÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁj ªÀÄvÀÄÛ C£ÀxÀðPÁj CAvÀ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 126/08 PÀ®A 107 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 7/06/08 jAzÀ E°èAiÀÄ ªÀgÉUÉ ²ªÀ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è MAzÀ£É ¥Ánð;-gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ PÉÆÃrèÁ eÉÆüÀzÁ§PÉ ºÁUÀÄ 4 d£ÀgÀÄ ¸Á; ²ªÀ¥ÀÆgÀ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀ£Éà ¥Ánð;-¸ÀAdÄ vÀAzÉ zÁzÁgÁªÀ ¨ÉÃzÉæ ºÁUÀÄ 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á; ²ªÀ¥ÀÆgÀ PÀ®¥ÉÆüÀ¢AzÀ ºÀjzÀÄ §gÀĪÀ ¤ÃgÀÄ ªÉÆzÀ®£É ¥ÁnðAiÀĪÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è §gÀÄwÛzÀÝjAzÀ PÀ®¥ÉÆüÀ vÉUÉAiÀÄĪÀ ¸ÀA§AzÀ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀj d«ÄãÀÄ £À£ÀUÉ §gÀÄvÀÛzÉ, ¤£ÀUÉ §gÀÄvÀÛzÉ CAvÀ dUÀ¼À ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛzÀÄÝ ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ ¥ÁnðAiÀÄ d£ÀgÀÄ ºÁUÀÄ JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ¥ÁnðAiÀÄ d£ÀgÀÄ ¸ÀzÀj d«ÄãÀÄ §UÉÎ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ HgÀ°è ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀÄ GAmÁUÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀÄ §A¢zÀjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ¢£ÁAPÀ 29/06/08 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.126/08 PÀ®A.107 ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


June 29, 2008

DAILY CRIME UPDATE FOR DATE 29-06-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 29-06-2008

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁgÁuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 65/08 PÀ®A 279, 427 L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 LJA« DåPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 28-06-08 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ªÀĺÀäzÀ E°AiÀiÁ¸À vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ E¸Áä¬Ä® ¸Á ªÀÄeÁð¥ÀÆgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ªÀiËTPÀ ºÉýPÉ zÀÆgÀÄ §gɹzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÀAQë¥ÀÛ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 28-6-08 gÀAzÀÄ ªÀÄÆAeÁ£É 1030 UÀAmÉUÉ DAzÁæ §¸Àì £ÀA.J¦-10 gÀhÄqï-7232 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ SÁ° §¸Àì£ÀÄß vÁd¯Á¥ÀÆgÀ zsÀjAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ©ÃzÀgÀ PÀqÉ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ §¸Àì£ÀÄß ªÉÃUÀ¢AzÀ ºÁUÀÆ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ §¹ì£À ZÁ®PÀ ±ÀAPÀgÀ ZÁ®£ÉAiÀÄ ¤AiÀÄAvÀætªÀ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉÆArzÀÝjAzÀ §¸ÀÄì ªÉÃUÀªÁV ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉÃAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÀÝ ¨Éë£À VqÀPÉÌ, CmÁè¸À ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ, UÉÆÃqÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ«gÀĪÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÉÃqÀØ gÀÆAUÉ rQÌ ºÉÆÃqÉzÀjAzÀ CAzÁdÄ 50.55 ¸Á«gÀ gÀÆ. ºÁ¤ DVgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ ¸ÉÃvÀĪÉAiÀÄ UÉÆqÉUÉ rQÌ ºÉÆÃqÉzÀjAzÀ UÉÆÃqÉ NqÉzÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¸À¯ÁVzÉ.

ªÀiÁgÁuÁAwPÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå : 261/08 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 28-6-08 gÀAzÀÄ 1845 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉnÖ ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ºÉýPÉ PÉÆqÀzÀ ¹ÜÃwAiÀÄ°è EzÀÄÝzÀjAzÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À vÀªÀÄä£ÁzÀ ²æà zÀ±ÀgÀxÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ 27 ªÀµÀð eÁ-ªÀiÁ¢UÀ G-mÉÊ¥ÀgÉÊnAUÀ PÉ®¸À ¸Á-ºÀtPÀÄt UÁæªÀÄ gÀªÀgÀÄ ºÉýPÉ PÉÆnÖzÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä Hj¤AzÀ ¥Àæw ¢ªÀ¸ÀzÀAvÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ §AzÀÄ SÁ¸ÀV mÉÊ¥ÀgÉÊnAUÀ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ºÉƸÀ n.«.J¸ï. ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ¸Á¬Ä avÀæ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ gÁºÉ £ÀA.9 gÀ ªÉÄÃ¯É ºÀtPÀÄt PÁæ¸À¢AzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ AiÀiÁgÉÆ M§â ªÀåQÛ gÉÆÃr£À JqÀUÀqÉ ©¢ÝzÀ£ÀÄ. CªÀgÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀĪÀµÀÖgÀ°è CªÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zÉÆqÀØ¥Àà£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ªÉÄÃvÉæ EzÀ£ÀÄ. CªÀjUÉ MAzÀÄ ¯ÁjAiÀÄÄ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ¼À vÉÆqÉAiÀÄÄ ºÁUÀÄ ªÉƼÀPÁ® PɼÀUÉ JgÀqÀÄ PÁ®Ä ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ¯Áj £ÀA§gÀ £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÉJ-39/5875 EzÀÄÝ, ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV ªÀĺɧƧ vÀAzÉ ªÀĺÉvÁ§ CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀj WÀl£É gÁºÉ £ÀA.9gÀ ºÀtPÀÄt PÁæ¸À ºÀwÛgÀ 1830 UÀAmÉUÉ ¸ÀA¨sÀ«¹gÀÄvÀÛzÉ, ¨sÁjUÁAiÀÄUÉÆArzÀÝ ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð eÁ-J¸ï.¹ (ªÀiÁ¢UÀ) G-PÀ°è£À ªÀIJãÀ £ÀqɸÀĪÀÅzÀÄ ¸Á-ºÀtPÀÄt UÁæªÀÄ EvÀ¤UÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ªÉÊzÁå¢üPÁjAiÀĪÀgÀ ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÉƯÁ¥ÀÆgÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ GªÀÄUÁð ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÀzÀj UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 28-6-08 gÀAzÀÄ CAzÁdÄ 20.00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðèAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 77/2008 PÀ®A-457 , 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 28/6/08 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉ ªÀgÉUÉ ¦.PÉ.¦.J¸ï. ¨ÁåAPÀ ZÀ¼ÀPÁ¥ÀÄgÀzÀ°è ¸ÀzÀj ¨ÁåAQ£À ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁr ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¨ÁåAQ£À PÁå²AiÀÄgï ¹zÀݪÀiÁä EªÀgÀÄ ¯ÁPÀgï Qð PÉÊ MAzÀÄ C®ªÀiÁjAiÀÄ°è ¥sÉÊ®UÀ¼À PɼÀVlÄÖ C®ªÀiÁjUÉ Qð ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. gÁwæ 2100 UÀAmɬÄAzÀ 0500 UÀAmÉ ªÀÄzÁåªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¨ÁåAQ£À ªÀÄÄRå ¨ÁVð£À Qð vÉgÉzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¯ÁPÀgï Qð PÉÊ EgÀĪÀ C®ªÀiÁjAiÀÄ£ÀÄß PÀ©âÃtzÀ gÁr¤AzÀ dfÓ vÉgÉzÀÄ ¥sÉÊ®UÀ¼ÀÄ ZÀ¯Á¦°AiÀiÁV ©Ã¸Ár ¯ÁPÀgï Qð vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¯ÁPÀgÀ vÉUÉzÀÄ CzÀgÀ°ègÀĪÀ 45061=00 gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ mÉç® qÁæ Qð ªÀÄÄjzÀÄ CzÀgÀ°gÀĪÀ 1670=00 gÀÆ.UÀ¼ÀÄ »ÃUÉ NlÄÖ 46731=00 gÀÆ.UÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ¯ÁPÀgÀ Qð ºÁQ CzÉà C®ªÀiÁjAiÀįÉè EnÖgÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄRå ¨ÁVî£À Qð PÀÆqÁ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¨ÁåAQ£À ºÉÆgÀ ¨sÁUÀzÀ MAzÀÄ QlQAiÀÄ JgÀqÀÄ gÁqÀUÀ¼ÀÄ UÀgÀUÀ¸À¢AzÀ PÀlÖ ªÀiÁr ºÁUÉ ©nÖzÁÝgÉ. gÁqÀ PÀlÖ ªÀiÁrzÀ QlQ¬ÄAzÀ ªÀÄ£ÀĵÀåÀ£ÀÄ M¼ÀUÉ §gÀĪÀÅÀzÀÄ ºÁUÀÄ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃUÀĪÀAvÉ ªÀÄt¹zÀÄÝ EgÀĪÀ¢Ý¯Áè. ¸ÀzÀj ¨ÁåAQ£À aÃ¥sï JÃUÀÄÓPÉÃnªï D¦üøÀgï gÀªÀgÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ¢ªÀ¸À¢AzÀ ¨ÁåAQUÉ §A¢gÀĪÀ¢Ý¯Áè. F §UÉÎ ¨ÁåAQ£À aÃ¥sï JÃUÀÄÓPÉÃnªï D¦üøÀgïgÁzÀ ²æà d£ÁzsÀð£À vÀAzÉ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ gÀªÀgÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 77/08 PÀ®A 457, 380 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼À ªÉÄÃ¯É ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 97/08 PÀ®A 498(J), 504,506,eÉÆvÉ,149.L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3&4
r.¦.JPÀÖ 1961 :-

¢£ÁAPÀ; 21-02-07 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. PÀ®à£Á gÀªÀgÀÄ DgÉÆæ ¢UÀA§gÀ EªÀ£ÉÆA¢UÉ ®UÀߪÁVzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ°è 60 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ªÀgÀzÀQëuÉ, MqÀªÉUÉƸÀÌgÀ 20 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆnÖzÀÄÝ, ªÀÄzÀÄªÉ DzÀ 1 wAUÀ¼À ªÀgÉUÉ DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV £ÉÆrPÉÆArzÀÝgÀÄ vÀzÀ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ CqÀÄUÉ PÉ®¸À §gÀ¯Áè, ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÉ®¸À §gÀĪÀ¢¯Áè, ªÀÄvÀÄÛ £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀjAiÀiÁV¯Áè, CAvÀ ªÀiÁ£À¹PÀ, zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ E£ÀÆß ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ vÀgÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ, CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ F ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) §UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 102/08 PÀ®A 326,504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 27/06/08 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠥sÀPÉÆæâݣï vÀAzÉ §¹gÀ¸Á§ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¤AvÁUÀ CªÀ£À vÀªÀÄäA¢gÁzÀ C¯Áè§Pïë ªÀÄvÀÄÛ jAiÀiÁd E§âgÀÄ §AzÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆ®zÀ «µÀAiÀÄzÀ°è EzÀÝ vÀPÀgÁgÀÄ §UÉÎ ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì EzÀÝ PÁgÀt CzÉà «µÀAiÀĪÁV §AzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§Ý¢AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ §UÀzÀ® oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 102/08 PÀ®A 326,504,eÉÆvÉ 34 L.¦.¹.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 110/08 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 28-06-08 gÀAzÀÄ 1600 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ¥Áà ©gÁzÁgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ PÉÆnÖzÉãÉAzÀgÉ £Á£ÀÄ ºÉÆ®zÀ°è EzÁÝUÀ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ EªÀ£ÀÄ £À«Ää§âgÀ vÀPÀgÁgÀÄ EzÀÝ ºÉÆ®zÀ°è ©vÀÄÛªÁUÀ £Á£ÀÄ ºÉÆÃV ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ¤UÉ £Á£ÀÄ ©wÛzÀ ºÉÆ®zÀ°è ¤£ÉÃPÉ ©vÀÄÛwÛ¢ÝCAvÀ «ZÁj¹zÁUÀ CªÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ ¸ÀƼÉî ªÀÄUÀ£É F ºÉÆ® £À£ÀßzÀÄÝ EzÉ ¤Ã£ÉãÀÄ PÉüÀÄwÛ¢Ý £Á£ÀÄ ©vÀÄÛvÉÛ£É CAvÀ CAzÀªÀ£É vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è EzÀÝ ZÀ§PÁ¢AzÀ £À£Àß PÀÄwÛUÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ CzÉà ZÀ§PÀ¢AzÀ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄîUÀqÉ ªÀÄÆgÀÄ £Á®ÄÌ JlÄ ºÉÆqÉzÀÄ C®è°è vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 110/08 PÀ®A 324,504 L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆüÀ¯ÁVzÉ.

3) ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 111/08 PÀ®A 341, 324, 504, L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 28-06-08 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw GvÀÛªÀĨÁ¬Ä UÀAqÀ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ ¥Ánî gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ PÉÆnÖzÉãÉAzÀgÉ vÀ£Àß UÀAqÀ ºÉÆ®zÀ°è ©vÀÄÛªÁUÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ¥Áà ¸Á; ºÀ®¹(J¯ï) EªÀ£ÀÄ §AzÀÄ ©vÀÄÛªÀzÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ J ¸ÀƼÉî ªÀÄUÀ£Éà £À£Àß ºÉÆ®zÀ°è JPÉ ©vÀÄÛwÛ¢Ý CAvÁ CAzÀªÀ£É PÉÆqÀ° PÁ«¤AzÀ mÉÆAPÀzÀ ªÉÄÃ¯É JgÀqÀÄ ªÀÄÆgÀÄ JlÄ eÉÆÃgÁV ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨É£Àß°è , JqÀUÉÊ ªÉƼÀPÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. CµÀÖgÀ°è ¸ÀzÀj dUÀ¼À £ÉÆÃr ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀĤî vÀAzÉ zsÉƼÀ¥Áà ¸Á:ºÀ®¹(J¯ï) ªÀÄvÀÄÛ C½AiÀÄ gÁdPÀĪÀiÁgÀ £ÉÆÃr ©r¹PÉÆArgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 111/08 PÀ®A 341, 324,504 L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆüÀ¯ÁVzÉ.

4) §UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 103/08 PÀ®A 147,341,323,504 eÉÆvÉ 149 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 27/06/08 gÀAzÀÄ 2030 gÀAzÀÄ ¦üÃAiÀiÁ𢠲æà ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Àà ªÀÄrªÁ¼À, gÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ §¸ÀAw vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ºÁUÀÆ EvÀgÉ 4 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: gÀAeÉÆüÀSÉÃt gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ PÀmÉÖAiÀÄ dUÀ¼À vÉUɬÄw CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ £ÀÄQgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PɼÀUÉ ©zÀÝzÀjAzÀ ªÉÄÊ-PÉÊUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ §UÀzÀ® oÁuÉ C.¸ÀASÉå 103/08 PÀ®A 147,341,323,504,eÉÆvÉ 149 L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

C¸ÀºÀd ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 18/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 27/06/2008 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä ºÉÆî ¸ÀªÉð £ÀA 64 gÀ°è PÀ©âUÉ zÀvÁÛwæ vÀAzÉ PÉÆAr¨ÁgÁªÀ ¨ÁZÉ¥À½î gÀªÀgÀÄ ¤ÃgÀÄ ©qÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¨ÉÆÃgÀªÉïï ZÁ®Ä ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DvÀ£À JqÀUÉÊ vÉÆÃgÀÄ ¨ÉgÀ¼ÀÄ ºÉ¨ÉâgÀ½UÉ PÀgÉAmï ±ÁSï ºÀwÛzÀjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀgÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è CAzÁdÄ 2130 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

§®vÁÌgÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå : 260/08 PÀ®A 376 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 28-6-08 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æêÀÄw ®Qëöä UÀAqÀ £ÁUÀ¥Áà £ÀmÉPÀgÀ ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð G-PÀÆ° PÉ®¸À eÁ-PÀ§â®UÉÃgÀ ¸Á-PÉƽªÁqÁ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ºÉýPÉ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 28-6-08 gÀAzÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ £ÀUÀgÀzÀ°è gÀ¸ÉÛ CUÀ°PÀgÀt ªÀiÁrzÀ ZÀgÀAr PÉ®PÉÌ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ vÀAVAiÀiÁzÀ ªÀÄ®èªÀiÁä ªÀÄvÀÄÛ ZÉ£ÀߪÀiÁä gÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¨Á¯Áf ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃVzÀÄÝ, 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀ vÀAVAiÀiÁzÀ ªÀÄ®èªÀiÁä ªÀÄvÀÄÛ ZÉ£ÀߪÀiÁä gÀªÀgÀÄ ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä UÀÄvÉÛzÁgÀ EªÀgÀÄ QgÁ¬ÄUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CAUÀrUÉ ºÉÆÃzÁUÀ C°è MAzÀÄ ºÀÄrVAiÀÄÄ agÁqÀĪÀ ±À§Ý PÉý¹zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj CAUÀrAiÀÄ M¼À PÉÆuÉAiÀÄ°è EtÄQ £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀzÀj £Á¯ÉUÀ¼À ¸ÉAnæAUÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ M§â ºÀÄqÀÄUÀ ¦æAiÀiÁAPÀ EªÀ½UÉ §®ªÀAvÀªÁV ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ CAvÁ w½¹zÀÄÝ, C®èzÉ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢ vÀAVAiÀÄgÁzÀ ªÀÄ®èªÀiÁä ªÀÄvÀÄÛ ZÉ£ÀߪÀiÁä EªÀgÀÄ agÁrzÀÝjAzÀ CPÀÌ¥ÀPÀÌzÀ CAUÀrAiÀÄ d£ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C°è £Á¯É PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ d£ÀgÁzÀ ¸ÀÄgÉñÀ, ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ²æÃzÉ« ¸ÀzÀj ªÀÄ®èªÀiÁä ªÀÄvÀÄÛ ZÉ£ÀߪÀiÁä gÀªÀgÉ®ègÀÆ D D¥Á¢vÀ ºÀÄqÀUÀ¤UÉ » ¸ÀzÀj D¥Á¢vÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ CPÀæªÀÄ vÀAzÉ ¨Á¨Á «ÄAiÀiÁå ¥sÀvÀÄæªÁ¯É ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð G-PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á-ZËr ¨sÁ°Ì CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. PÁgÀt ¸ÀzÀj £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ PÀ¼ÀÄ»¹ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£À ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ 1900 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 260/08 PÀ®A. 376 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 58/08 PÀ®A: 107 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ: 28-06-08 gÀAzÀÄ «ZÁgÀuÉ PÀÄjvÀÄ ªÀÄÄqÀ© oÁuÉ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ §UÀzÀÆj UÁæªÀÄPÉÌ ¥Ánð 1 gÀªÀgÀÄ ¸ÀPÁðj £Á®PÉÌ ºÉÆÃV§gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥Ánð 2 gÀªÀjUÉ zÁj ¤ÃqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ ªÀgÉ ªÀµÀð¢AzÀ vÀPÀgÁgÀÄ«zÀÝ PÁgÀt ªÀiÁ£Àå vÀºÀ²¯ÁÝgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ ¥Ánð 2 gÀªÀjUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ºÉÆÃV §gÀĪÀ zÁj CqÉ vÀqÉ ªÀiÁqÀ¨ÁgÀzÉAzÀÄ ¸ÀÆZÀ£É ¤ÃrzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 28-06-08 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ §UÀzÀÆj UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ JgÀqÀÄ ¥Ánð £ÀqÀÄªÉ dUÀ¼ÀªÁUÀÄwÛ¢ÝzÀÄ DzÀjAzÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ fêÀºÁ¤ D¹Û ºÁ¤ ºÁUÀÆ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è ±ÁAw §AUÀ GAmÁUÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ, PÁgÀt ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ªÀÄÄqÀ© oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.58/08 PÀ®A: 107 ¹Dg惡 ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 104/08 PÀ®A 107 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 28/06/08 gÀAzÀÄ ¦üJ¸ïLgÀªÀgÀÄ ºÀ½îUÀ¼À ¨sÉÃnÖ PÀÄjvÀÄ ¦¹-862, 1319 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃzÁUÀ AiÀÄ®èzÀUÀÄAr ²ªÁgÀzÀ ¸ÀªÉð £ÀA 12 gÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ¨Á§Ä vÀAzsÉ ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ ªÀÄqÀPÉ ºÁUÀÄ E£ÀÆß J¼ÀÄ d£ÀgÀÄ J¯ÁègÀÄ ¸Á: AiÀÄ®èzÀUÀÄAr gÀªÀgÀÄUÀ¼É®ègÀÄ CtÚ-vÀªÀÄäAzÀjzÀÄÝ vÀªÀÄä ºÉÆ® ºÀAaPÉ ¸À®ÄªÁV vÀªÀÄä vÀªÀÄä°è UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ HgÀ°è PÉÊAiÀÄ°è PÀnÖUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀ wgÀÄUÁqÀÄvÀÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁqÀ¨ÁgÀzÉAzÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÞ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 104/08 PÀ®A 107 ¹Dg惡 £ÉÃzÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 117/08 PÀ®A 107 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 28/06/08 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ gÁeÉñÀégÀ UÁæªÀÄPÉÌ ¹§âA¢AiÉÆqÀ£É PÀȶ ¥ÀwÛ£À ¸ÀºÀPÁgÀ ¸ÀAWÀzÀ ªÀw¬ÄAzÀ gÉÊvÀjUÉ «vÀj¹zÀ gÀ¸ÀUÉÆçâgÀzÀ §AzÉÆç¸ÀÛ PÀvÀðªÀåPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ w½zÀħA¢zÉÝ£ÉAzÉ ¢£ÁAPÀ 27/06/08 gÀAzÀÄ PÉ.¦.J¸ï.J¸ïUÉ gÉÊvÀgÀÄ gÀ¸ÀUÉÆçâgÀPÉÌ §AzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ zsÀƼÀ¥Áà vÀAzÉ E¸Áä¬Ä¯ï ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÆß 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: gÁeÉñÀégÀ, EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ gÉÊvÀjUÉ gÀ¸ÀUÉÆçâgÀ E¯Áè ¸ÉÖçÃPï ªÀiÁrgÉAzÀÄ gÉÊvÀjUÉ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ¤ÃrzÀjAzÀ ªÀÄÄAeÁ£É 0825 UÀAlUÉ gÉÊvÀgÀÄ gÁ.ºÉ £ÀA 9 gÀ ªÉÄÃ¯É gÀ¸ÀÛ vÀqÉ ªÀÄĵÀÌgÀ PÉÊPÉÆArzÀÄ w½zÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ C®èzÉà ¢£ÁAPÀ 28/06/08 gÀAzÀÄ ¸ÀzÀj ¸ÀƸÉÊn PÀqɬÄAzÀ gÀ¸ÀUÉÆçâgÀ ¥ÀÆgÉʹzÀÄÝ PÉîªÀjUÉ ¹UÀzÉà EzÁÝUÀ ªÀÄÄUÀÝ gÉÊvÀjUÉ UÉÆçâgÀPÁÌV gÁ.ºÉ £ÀA 9gÀ ªÉÄÃ¯É gÀ¸ÉÛ vÀqÉ PÉÊPÉƼÀÄîªÀAvÉ ¥ÀæZÉÆâ¹zÁÝgÉAzÀÄ w½zÀħA¢gÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀPÀ¯ÁzÀ°è ¥ÉÆ°Ã¸ï §/§¬ÄAzÀ ªÀÄĵÀÌgÀPÉÌ C¸ÀàzÀ ¹PÉÌgÀĪÀÅ¢®è ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ gÉÊvÀjUÉ UÉƧâgÀPÁÌV ªÀÄĵÀÌgÀPÉÌ E½AiÀÄĪÀAvÉ ¥ÀæZÉÆâ¸ÀÄwÛzÀÄÝ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ ±ÁAvÁvÉ ¨sÀAUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ £ÉªÀÄä¢UÉ zÀPÉÌ GAmÁV UÁæªÀÄzÀ°è PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀĪÀåªÀå¸ÉÜAiÀÄ ºÀzÀUÉqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀÄ §AzÀjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀĪÁV ªÀiÁ£Àå ¥Éưøï G¥Á¢üÃPÀëPÀgÀÄ ªÀiËTPÀ CzÉñÀ ¥ÀqÉzÀÄ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4) PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 125/08 PÀ®A 107 ¹Dg惡 :-

¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ wAUÀ½AzÀ ¢£ÁAPÀ 28/06/08 gÀ ªÀgÉUÉ ¨sÀªÁ¤©d®UÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ°è MAzÀ£É ¥Ánð;-ªÀiÁtÂÃPÀ vÀAzÉ ¨sÀUÀªÀAvÀgÁªÀ qÉÆA¨Á¼É ºÁUÀÄ 5 d£ÀgÀÄ ¸Á; ¨sÀªÁ¤©®UÁAªÀ JgÀqÀ£Éà ¥Ánð;-¨Á¯Áf vÀAzÉ PÀıÀ¨Á ¨Á¨Éæ ºÁUÀÄ 4 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á;¨sÀªÁ¤©d®UÁAªÀ EªÀgÀÄ w¥Éà eÁUÉAiÀÄ ¸ÀA§AzÀ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀj eÁUÉAiÀÄÄ £À£ÀUÉ §gÀÄvÀÛzÉ, ¤£ÀUÉ §gÀÄvÀÛzÉ CAvÀ dUÀ¼À ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛzÀÄÝ ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ ¥ÁnðAiÀÄ d£ÀgÀÄ ºÁUÀÄ JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ¥ÁnðAiÀÄ d£ÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj eÁUÉAiÀÄ §UÉÎ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ HgÀ°è ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝzÀjAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ®PÉÌ dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ WÉÆÃgÀ C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀÄ §A¢zÀjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.125/08 PÀ®A.107 ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

5) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 262/08 PÀ®A 96(¹) 96 (¹) PÉ.¦.DPÀÖ. :-

¢£ÁAPÀ 29-6-08 gÀAzÀÄ gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ PÀvÀðªÀå ºÁUÀÆ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀÄjvÀÄ ¦.J¸À.L.(PÁ.¸ÀÄ) ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦.¹-891 C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ ºÁUÀÆ fÃ¥À ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¦.¹.-1098 ¸ÀÄgÉñÀ gÉrØ ¥ÉưøÀ fÃ¥À £ÀA. PÉ.J-38/f-143 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ°è gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ ºÁUÀÆ ¥ÉãmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄvÁÛ 0330 UÀAmÉUÉ ²ªÀ£ÀUÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ «ÃgÀuÁÚ ¥Ánî EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ CªÀgÀ PÀA¥ËAqÀ ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è PÀ©âtzÀ gÁqï »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¤AwÛzÀÄÝ, ¥ÉưøÀ fÃ¥À £ÉÆÃr C¯Éè PÀA¥ËAqÀzÀ¯Éè vÀ¯É ªÀÄgɹPÉÆArzÀÄÝ, ¥ÉưøÀgÀÄ ºÉÆV C¯Éè ºÀÄqÀÄPÁrzÀÄÝ PÀA¥ËAqÀzÀ°è PÀĽwÛzÀÄÝ, CªÀ¤UÉ »rzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä CªÀ£ÀÄ §§¯Áå vÀAzÉ FgÀuÁÚ ªÀd£ÀzÁgÀ ºÉ¼ÀªÁ ¸Á-ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EzÀÄÝ, CªÀ£À PÉÊAiÀÄ°è MAzÀÄ PÀ©âtzÀ gÁqÀÄ vÀÄPÀr EzÀÄÝ, EzÀ£ÀÄß KPÉ »r¢¢Ý CAvÁ CªÀ¤UÉ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁV CzÀPÉÌ GvÀÛgÀ PÉÆÃqÀ°¯Áè. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ FUÁUÀ¯É oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 49/08 PÀ®A 109 ¹.DgÀ.¦.¹., UÀÄ£Éß £ÀA. 66/08 PÀ®A 393 L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ°è ¨sÁVAiÀiÁVzÀÄÝ, EªÀ¤UÉ »ÃUÉ ©lÖgÉ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ §®ªÁzÀ £ÀA©PÉ §AzÀÄ CªÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 262/08 PÀ®A. 96 (¹) PÉ.¦.DPÀÖ. CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


6) ºÀĪÀÄ£Á£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå : 263/08 PÀ®A 110 (f) ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 29-6-08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¦J¸ïL (PÁ¸ÀÄ) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ gÉÆÃqÀ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ £ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ xÉÃgÀ ªÉÄÊzÁ£À ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ C°è ¸ÁªÀðd¤PÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è agÁqÀĪÀÅzÀÄ, PÀÆUÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ºÉÆÃV-§gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¨sÀAiÀĪÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è vÉÆAzÀgÉAiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ 1) ¨Á§Ä vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀÄ 23 ªÀµÀð eÁ-®A¨ÁqÁ G-PÀÆ° ¸Á-PÀ®ÆègÀ vÁAqÁ CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr oÁuÉUÉ 1215 UÀAmÉUÉ vÀAzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÀ®A. 110 (f) ¹.Dgï.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.June 28, 2008

DAILY CRIME UPDATE FOR DATE 28-06-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 28-06-2008

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁgÁuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 258/08 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 27-6-08 gÀAzÀÄ 2015 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æÃ. ZÀAzÀæQ±ÉÆÃgÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¸ÉqÉÆüÀ ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð G-UÀÄvÉÛUÁgÀ eÁ-FqÀUÁgÀ ¸Á-PÉ.JZÀ.© PÁ®Æ¤ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ºÉýPÉ ¦ügÁåzÀÄ PÉÆnÖzÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 31-1-08 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ SÁ¸ÀV PÉ®¸À¢AzÀ ©ÃzÀgÀ ¢AzÀ UÀÄ®§UÁðPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ CAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3.30 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ-ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¥Ánî PÀȱÀgÀ ªÀIJãÀ ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ¯Áj £ÀA.PÉJ-39/3333 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA.PÉJ-38/d-7088 £ÉÃzÀPÉÌ rQÌ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ PÉüÀUÉ ©¢ÝzÀjAzÀ §® JzÉAiÀÄ ¥ÀPÀ½UÀ½UÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀÄd ªÀÄÆ¼É ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. DzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj WÀl£É £ÉÆÃr «£ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ «ÃgÀ¥Áà ªÀÄAqÁ ¸Á-ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzsÀ gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀjUÉ £ÉÃgÀªÁV ªÉÄÊwæ D¸ÀàvÉæ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀzÀ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÀgÀÄ CzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀÄ ºÉýPÉ PÉÆqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è E¢ÝgÀ°®è. £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CjªÀÅ §AzÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄ UÉÆvÁÛVzÀÄÝ, EªÀgÀ §UÉÎ ¸ÀzÀj ¯Áj ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¥ÉÆãÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ w½¹zÉ£ÉAzÀgÉ ¤ÃªÀÅ PÉÃ¸ï ªÀiÁqÀ¨ÉÃr ¤ªÀÄä D¸ÀàvÉæAiÀÄ J¯Áè RZÀÄð PÉÆqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ DUÁUÀ ¥sÉÆãÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ w½¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. DzÀPÁgÀt EA¢®è £Á¼É D¸ÀàvÉæAiÀÄ RZÀÄð PÉÆqÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ w½zÀÄ ¸ÀĪÀÄä¤zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¸ÀzÀj ¯Áj ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£À ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðèAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 258/08 PÀ®A. 279 338 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 71/08 PÀ®A 279 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 27/06/08 gÀAzÀÄ DgÉƦ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA. J¦-28/AiÀÄÄ-9549 £ÉÃzÀgÀ°è PÉëÄPÀ® ¯ÉÆqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ gÁ.ºÉ £ÀA9 gÀ ªÀÄÆ®PÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ¢AzÀ UÀÄdgÁvÀUÉ ºÉÆVwÛgÀĪÁUÀ gÁ,ºÉ £ÀA-9 gÀ ªÉÄÃ¯É CªÀÄÈvÀÛPÀÄAqÀ E½eÁj£À°è vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è CqÁØwrØAiÀiÁV ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÃUÀzÀ ªÉÄÃ¯É »rvÀ «®èzÉ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆV gÉÆr£À JqÀ §¢AiÀÄ°è ¥À°Ö ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀj ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ AiÀiÁjUÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉ jÃwAiÀÄ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀ¢¯Áè DzÀgÉ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ §® UÀqÉAiÀÄ ¨ÁrAiÀÄÄ ºÁ¤AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀ¯Á¬ÄvÀÄ.

3) alUÀÄ¥Àà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 112/08 PÀ®A 279, 337 ,338 L.¦.¹ eÉÆÃvÉ 187 LJA« DPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ B 27/06/08 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ alUÀÄ¥Àà ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ¥sÉÆ£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀiÁ»w §A¢zÉÝ£ÉAzÀgÉ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀQÌqÁV M§â ºÀÄqÀV aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝ¼É §AzÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä w½¹zÀjAzÀ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃnÖ PÉÆlÄÖ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¸ÀtÚªÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ DPÉAiÀÄ vÁ¬ÄAiÀÄ ºÉýPÉ PÉÆnÖzÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 27-06-2008 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¼ÁzÀ ²¯Áà ºÁUÀÄ NtÂAiÀÄ PÉ®ªÀÅ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ZÀ£ÀߪÉįÉèñÀégÀ eÁvÉæ £ÉÆÃqÀ®Ä £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ZÀ£ÀߪÀįÉèñÀégÀ UÀÄA¥ÀzÀ ºÀwÛgÀ ºÁUÀÄ gÁd¥Àà ªÀÄÄ£ÀÄßvÀ gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ »A¢¤AzÀ ¢°Ã¥ÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw dªÀiÁzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ ²¯Áà FPÉUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¼À §® ªÉÆüÀPÉÊUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÉ. ºÁUÀÄ §®UÁ® ªÉÆüÀPÁ®Ä PÉüÀUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

4) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 144/08 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 27/06/08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¦üAiÀiÁ¢ ²æêÀÄw ®Qëöä¨Á¬Ä UÀAqÀ ²ªÀgÁd «ÃgÀ±ÉnÖ ,¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ, ªÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ C½AiÀÄ J®ègÀÄ ¨sÁ°ÌUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ vÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ PÀgÀqÁå¼ÀUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä C¦à lAlA £ÀA PÉ.J/39-4019 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ 1930 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zsÁgÁdªÁr PÁæ¸À ¸ÀgÀPÁj ªÀÄ£ÉUÀ¼À ºÀwÛgÀ ¸ÀzÀj C¦à lAlA £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉUÀ ºÁUÀÄ CeÁUÀÄgÀPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ UÀAqÀ¤UÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¸ÀÞ¼ÀzÀ°AiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ½UÉ ºÁUÀÄ C½AiÀĤUÉ AiÀiÁªÀzÉà UÁAiÀÄ CVgÀĪÀÅ¢¯Áè. CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C§PÁj ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 76/08 PÀ®A-32,34 PÉ.E. JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 27/6/08 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ zÀvÀÄÛ vÀAzÉ ¸ÀPÁgÁªÀÄ PÀgÀqÉ EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃgÀA© UÁæªÀÄzÀ°è vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¯ÉʸÀ£ïì E®èzÉà ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀ£À ªÀ±À¢AzÀ 180 JA.J¯ï.ªÀżÀî 32 AiÀÄÄ.J¸ï. «¹Ì ¨Ál®UÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ. ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr DgÉÆævÀ£À «gÀÄzsÀ UÀÄ£Éß £ÀA-76/08 PÀ®A-32,34 PÉ.E.. JPÀÖ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ. ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 134/08 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ:27/06/2008 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà gÀªÀgÀÄ Ä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉÆ®zÀ PÀmÉÖUÉ ºÉÆA¢PÉÆArgÀĪÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¥ÀæPÁ±À ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁªÀðw UÀAqÀ ©üêÀÄgÁªÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖAiÀÄ ¸ÀA¨sÀAzsÀ ¦üAiÀiÁð¢ eÉÆvÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¨sÉÆøÀr ªÀÄUÀ£Éà CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄðAzÀ zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:134/08. PÀ®A: 324,504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 109/08 PÀ®A 323,324, 341,506, eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 27-06-08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà E¸Áä¬Ä® vÀAzÉ dlÖ¥Áà ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ vÀqÉzÀÄ ¸ÀƼÉî ªÀÄUÀ¤UÉ §ºÀ¼À ¸ÉÆPÀÄÌ §A¢zÉ,, ºÉÆ®zÀ zÁjAiÀÄ §UÉÎ vÀPÀgÁgÀÄ EzÀÝgÀÄ PÀÆqÀ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÁÝ£É. CAvÀ CAzÀªÀ£Éà C°èAiÉÄà ©zÀÝ MAzÀÄ PÀ®è£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ©¹ ºÉÆqÉzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ¦à¹PÉƼÀî®Ä §®UÉÊ ªÉÄÃ¯É JwÛzÁUÀ CAUÉÊ ºÉ§ân£À ºÀwÛ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀAvÉÆõÀ DgÉÆæ EªÀ£ÀÄ JqÀUÉÊ ºÀÄj ºÉÆqÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ ¨É£Àß°è ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ, ¸ÀÄgÉñÀ DgÉÆæ EªÀ£ÀÄ E£ÉÆߪÉÄä F zÁj¬ÄAzÀ §AzÀgÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®è CAvÀ ºÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 109/08 PÀ®A324, 323,341,506 dvÉ 34 L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆüÀ¯ÁVzÉ.


OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 121/08 PÀ®A 143,147,323,324,504 eÉÆÃvÉ 149 L ¦ ¹:-

¢£ÁAPÀ 27-06-2008 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ OgÁzÀ (©) ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA J¯ï ¹ §A¢zÀÄÝ ¹éPÀj¹PÉÆAqÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æà ¸ÀĤïï vÀAzÉ PÀ¯ÁåtgÁªï ¥Ánî EªÀjUÉ «ZÁj¸À¯ÁV EªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉýPÉ PÉÆnÖzÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 27-6-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ CA§gï ¨ÁgÀzÀ°è Hl ªÀiÁr ºÉÆgÀUÉ §gÀĪÁUÀ ªÀÄÆvÀæ ªÀiÁqÀ®Ä CA§gÀ ¨Ágï zÀQëtzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ¤AwzÀÝ DgÉÆævÀjUÉ ¸Àé®à DPÀqÉUÉ ¸Àj CAvÁ ºÉýzÁUÀ ¨sÉÆøÀrPÉ , £ÀªÀÄUÉ ¸Àj CAvÁ ºÉ¼Àw JAzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉåzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ . ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃ¯É OgÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 121/08 PÀ®A 143,147 323,324,504 eÉÆÃvÉ 149 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉåUÉƼÀî¯ÁVzÉ

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 145/08 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 27/06/08 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÉÆò£À vÀAzÉ ªÀiË®£À¸Á§ «ÄgÀR¯É gÀªÀgÀÄ ¨sÁ°Ì ¥ÀÄ¯É ZËPÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ vÀ£Àß CAUÀrAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÉÊrAUÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÁÛ PÀĽvÁUÀ CgÉÆævÀgÁzÀ AiÀi˪À£À vÀAzÉ zsÀ£Áf ¸ÀÆAiÀiÁðªÀA² ªÀÄvÀÄÛ gÁeÉÃAzÀæ vÀAzÉ £ÁªÀÄzÉêÀ ªÉÆÃgÉ §AzÀÄ CAUÀrAiÀÄ°è£À K£ÉÆà ¸ÁªÀiÁ£À PÀ¼ÀîªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr PÀ¼ÀîgÀÄ CAvÁ agÁrzÁUÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÀ d£ÀgÀÄ ¸ÀzÀj CgÉÆævÀjUÉ »rzÀÄ ºÉÆÃqÉzÀÄ ZÉÃPÀ ªÀiÁr £ÉÆÃqÀ®Ä 2 PÉ.f EzÀÝ PÀ¥ÁgÀ ªÉÊgÀ §AqÀ® CA.Q 800/- gÀÆ £ÉÃzÀÄÝ PÀ¼ÀîªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀzÁV w½¹zÀgÀÄ ¸ÀzÀj ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ® ºÁUÀÄ CgÉÆævÀgÀ ¸À»vÀ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ºÁdgÀ ¥Àr¹ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼À ªÉÄÃ¯É ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 74/2008 PÀ®A. 498 [J] eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 28/06/2008 gÀAzÀÄ 0945 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ®Qëöä¨Á¬Ä UÀAqÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ ¸Á: ¨ÉqÀPÀÄAzÁ EªÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ OgÁzÀzÀ°è E¯Ád ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ºÉýPÉ ¤ÃrzÉÝãÉAzÀgÉ, EA¢UÉ 4 ªÀµÀðzÀ »AzÉ vÀ£Àß UÀAqÀ C£ÁgÉÆÃUÀå¢AzÀ §¼À®ÄwÛzÁÝUÀ E¯Ád ªÀiÁqÀĪÁUÀ ªÀÄgÀtºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ. CªÀgÀ ªÀÄgÀtzÀ £ÀAvÀgÀ UÀAqÀ£À ¥Á°UÉ §AzÀ 6 JPÀÌgÉ 26 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ PÁ£ÀƤ£À jÃvÀå vÀ£Àß ºÉ¸ÀjUÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ G¥Àfë¸ÀÄwÛzÀÄÝ, »ÃVgÀĪÀ°è CªÀgÀ ªÀiÁªÀ, ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ , ¨sÁªÀ ®PÀëöät vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ CªÀgÀ ºÉAqÀw «dAiÀĪÀįÁ ºÁUÀÆ ªÉAPÀl vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ CªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤£Àß ¥Á°UÉ §AzÀ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß ªÀiÁj ¤£Àß UÀAqÀ£À E¯ÁdUÉ DVgÀĪÀ ¸Á® wÃj¸ÀÄ CAvÀ ¢£Á®Ä ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ MAzÉgÀqÀÄ ¸À® £À£Àß ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ & ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÀA¨sÀA¢PÀgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀ®Ä §AzÀgÉ CªÀgÀ eÉÆvÉ ¤Ã£ÀÄ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ EnÖPÉÆAr¢ CAvÀ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV zÉÊ»PÀ ªÁV QgÀÄPÀļÀ ¢£ÁAPÀ 27/06/2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁªÀ, ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ §AzÀÄ “J gÀAr ºÉÆ® ªÀiÁj ¸Á® wÃj¸ÀÄ CAzÀgÉ £ÀªÀÄä ªÀiÁwUÉ ¨É¯É PÉÆqÀÄwÛ®è CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ fAeÁªÀÄĶ×à ªÀiÁqÀÄwÛzÁUÀ £À£Àß UÀAqÀ£À vÀªÀÄä ®QëªÀÄt EªÀ£ÀÄ F gÀArUÉ JµÀÄÖ ºÉ½zÀgÉ CµÉÖà J£ÁzÀgÀÆ PÀÄrzÀÄ ¸Á¬Ä gÀAr CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÁUÀÆ CªÀ£À ºÉAqÀw «dAiÀĪÀiÁ¯Á ºÁUÀÆ ªÉAPÀl ±ÉÃjPÁgÀ EªÀj§âgÀÄ EªÀ½UÉ ¨Á¬Ä ªÀiÁvÀ°è ºÉýzÀgÉ PÉüÀĪÀÅ¢®è CAvÀ fÃAeÁ ªÀÄĶÖêÀiÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ ¸ÁAiÀÄĪÀÅzÀPÉÌ ¥ÀæZÉÆâ¹zÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EnÖzÀ vÉÆUÀjUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ OµÀzÀªÀ£ÀÄß ¸ÁAiÀÄĪÀÅzÀPÉÌ PÀÄr¢gÀÄvÉÛãÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 74/08 PÀ®A. 498 [J] eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 115/2008 PÀ®A 110 (f) ¹.Dgï.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 27/06/2008 gÀAzÀÄ gÁeÉñÀégÀ UÁæªÀÄzÀ°è gÉÊvÀgÀÄ gÀ¸ÀUÉƧâgÀ ¥ÉÆgÉÊPÉ PÀÄjvÀÄ PÉÊPÉÆAqÀ gÀ¸ÁÛ gÉÆÃPÉÆ §AzÉÆç¸ÀÛ ¤ªÀ𻹠¦¹ 865 ªÀÄAdÄ£ÁxÀ gÀªÀgÉÆA¢UÉ UÁæªÀÄzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUÀ ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ ªÀÄUÉðªÀiÁä UÀÄr ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ ªÀÄzsÁå£Àí 1330 UÀAmÉUÉ ªÀÄUÉðªÀiÁä UÀÄr ªÀÄÄAzÉ M§â ªÀåQÛ £Á£ÀÄ gÁ§j ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉ, PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É £À£ÀUÉ AiÀÄgÀÄ K£ÀÄ ªÀiÁqÀĪÀªÀjzÁÝgÉ, £Á£ÀÄ gÁeÉñÀégÀ UÁæªÀÄzÀ zÁzÁ EzÉÝÃ£É JAzÀÄ agÁqÀÄvÁÛ UÀÄAqÁUÀ¢ð ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. vÀ£Àß ±ÀjÃgÀzÀ CAUÁAUÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæzÀ²ð¸ÀÄvÁÛ C¸À¨sÀå jÃw¬ÄAzÀ ªÀwð¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ ºÉÆî¸ÀÄ ¨ÉÊAiÀÄĪÀzÀÄ ªÀiÁr ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è UÀÄAqÁUÀ¢ð ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ £Á£Á ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁj, C£ÀxÀðPÁj JAzÀÄ PÀAqÀÄ §AzÀjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ 27/06/2008 gÀAzÀÄ 1425 UÀAmÉUÉ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 115/08 PÀ®A 110 (f) ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 116/2008 PÀ®A 110 (f) ¹.Dgï.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 27/06/2008 gÀAzÀÄ gÁeÉñÀégÀ UÁæªÀÄzÀ°è gÀ¸ÁÛ gÉÆÃPÉÆ §AzÉÆç¸ÀÛ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ºÀ½î ¨sÉÃnÖ PÀÄjvÀÄ gÁeÉÆüÁ UÁæªÀÄPÉÌ ¦¹ 865 ªÀÄAdÄ£ÁxÀ gÀªÀgÉÆA¢UÉ gÁeÉÆüÁ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÁUÀ 1405 UÀAmÉUÉ M§â ªÀåQÛ gÁeÉÆüÁ UÁæªÀÄzÀ «oÉÆèÁ ªÀÄA¢gÀzÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è £Á£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÀÄvÉÛãÉ, AiÀiÁªÀ ¸Àƽ ªÀÄPÀ̼ÀÄ £À£ÀUÉ£ÀÆ ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ UÀÄAqÁUÀ¢ð ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. vÀ£Àß ±ÀjÃgÀzÀ CAUÁAUÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæzÀ²ð¸ÀÄvÁÛ C¸À¨sÀå jÃw¬ÄAzÀ ªÀwð¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ ºÉÆî¸ÀÄ ¨ÉÊAiÀÄĪÀzÀÄ ªÀiÁr ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁj JAzÀÄ PÀAqÀÄ §AzÀjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ ¢£ÁAPÀ 27/06/2008 gÀAzÀÄ 1425 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3) ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 110/08 PÀ®A 160 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 27-06-08 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦.¹ 1569 gÀªÀgÀ eÉÆvÉ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀÄjvÀÄ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) UÁæªÀÄzÀ°è ºÉÆÃzÁUÀ UÁæªÀÄzÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É 3 d£ÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä°è ¥Ánð PÀnÖPÉÆAqÀÄ aÃgÀÄvÁÛ MzÀgÀÄvÁÛ M§âjUÉƧâgÀÄ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ PÉÊ UÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÁqÀÄwÛzÀÄÝ EzÀjAzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄ §gÀĪÀ d£ÀjUÉ vÉÆAzÀgÉAiÀiÁUÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è ¨sÀAiÀÄzÀ ªÁvÁªÀgÀt GAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ »rzÀÄ «ZÁj¹ EªÀgÀ£ÀÄß »ÃUÉ ©lÖ°è ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ £ÉªÀÄä¢UÉ zsÀPÉÌ GAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉ PÀAqÀÄ §AzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ 3 d£ÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ ªÀÄgÀ½ §AzÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


June 27, 2008

DAILY CRIME UPDATES FOR DATE 27-06-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 27-06-2008

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt :-

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 142/08 PÀ®A: 302 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 27/06/2008 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¨Á§Ä vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Àà PÀÄA¨ÁgÀ CgÀ¦¹ 162 gÉïÉé ¥ÉưøÀ oÁuÉ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß °TvÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 27/06/2008 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ¥Áèl ¥sÁªÀÄð PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÉÖõÀ£ï ªÀiÁ¸ÀÖgï gÀªÀgÀÄ gÉʯÉé mÉæöÊAUÀ¯ï £ÀA. PÉJA 91/5 gÀ ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛAiÀÄ ±ÀªÀ ©¢ÝgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV M§â CAzÁdÆ 25 ªÀAiÀĹ£À ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß 90 ¥ÀæwµÀvÀ PÀÄwÛUÉ PÀvÀÛj¹ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ZÀÆ¥ÁzÀ DAiÀÄÄzsÀ¢AzÀ EjzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ±ÀªÀªÀÅ ¥À²ÑªÀÄPÉÌ vɯÉ, ¥ÀƪÀðPÉÌ PÁ®ÄUÀ¼ÀÄ ªÀiÁr ©¢ÝzÀÄÝ, EgÀÄvÀÛzÉ. ±ÀªÀzÀ ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ¤Ã° §tÚzÀ ¥ÁåAl, ¥ÀmÁÖ ¥ÀnÖ ±Àlð E¢ÝgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ £ÀªÀÄÆ¢¹ ¸ÀÆPÀÛ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä PÉÆÃjPÉÆAqÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 142/08 PÀ®A: 302 L.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ (.)

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁgÁuÁAwPÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 257/08 PÀ®A. 279 338 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ: 26-06-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 2200 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà ¸ÀwñÀ vÀAzÉ ¹gÀUÉ¥Áà ¹gÀUÉÃPÀgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀ£Àß ºÉýPÉ ¦ügÁåzÀÄ §gɬĹzÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¸ÀzÀj ¦ügÁå¢ vÀ£Àß DmÉÆÃzÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ¢AzÀ PÀoÀ½î UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ mÁæPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖgÀ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀj DmÉÆÃPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj DmÉÆÃzÀ°è£À ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÁzÀ ªÉÄÊ£ÉƢݣÀ vÀAzÉ ªÀĺɧƧ ¸Á§ ¸Á-PÀoÀ½î UÁæªÀÄ , ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ PÀAmÉ¥Áà ©gÁzÁgÀ ¸Á-¨ÉÆgÀA¥À½î UÁæªÀÄ gÀªÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ZÀAzÀæPÁAvÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ªÉÄÊ£ÉƢݣÀ EvÀ£ÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉÆArzÀÝjAzÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj mÁæPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ºÉý §gɬĹzÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðèAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 257/08 PÀ®A. 279 338 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPÀÖ £ÉÃzÀgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 64/08 PÀ®A ªÀÄ»¼É PÁuÉ :-

¢£ÁAPÀ 26-06-08 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æÃ. ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà PÉÆý ¸Á DPÀðlUÀ°è ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ªÀiËTPÀªÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀÄ CzÀgÀ ¸ÀAQë¥ÀÛ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸Á«wæ, ªÀAiÀÄ 19 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ DPÀðlUÀ°è ©ÃzÀgÀ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ 20-4-08 jAzÀ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É. CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¸À¯ÁVzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥ÉÆ°¸ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 113/08 PÀ®A 447, 341, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 26/06/08 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. «±Àé£ÁxÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ vÀAzÉ ºÉÆ®zÀ°è ©vÀÄÛªÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ®PÀëöät ºÁUÀÆ E£ÀÆß 2 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: GªÀiÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆ®zÀ §AzÁj ªÉÄÃ¯É C¤ð AiÀiÁPÉ ºÁQ¢ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

2) d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 70/08 PÀ®A 341,504,324,326, eÉÆvÉ 34, L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 22/06/2008 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ±ÀAPÉæÃ¥Áà gÀªÀgÀÄ CwªÁ¼À UÁæªÀÄPÉÌ ZÀºÁ¥ÀwÛ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ gÀªÀgÀ CAUÀrAiÀÄ ºÀwÛgÀ¢AzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÀgÀªÀgÀ vÀAzÉ ±ÀjÃ¥sï ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀÅ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ Cwà PÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ¨É£Àß°è ºÉÆÃqÉzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨Á¬ÄAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ ºÀ®Äè PÉqÀ«gÀÄvÁÛgÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄlPÁ dÆeÁl ¥ÀæPÀgÀt :-

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 143/08 PÀ®A 420 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 78 (3) PÉ.¦ JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 26/06/08 gÀAzÀÄ 2030 UÀªÀÄmÉUÉ ²æà ²ªÀgÁd J.J¸À.L £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä MAzÀÄ ªÀgÀ¢, d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ, DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®£ÀÄß ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀÄÝ ªÀgÀ¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, rJ¸À¦ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀAvÉ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ JZÀ.¹.580, ¦¹ 871,901,816 gÀªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è ¨sÁ°Ì §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ U˸ÉƢݣÀ JA§ÄªÀªÀ£ÀÄ ªÀÄlPÁ dÄeÁl DqÀÄwÛzÁÝ£É JAzÀÄ ªÀiÁ»w §A¢gÀĪÀzÀjAzÀ r.J¸À.¦. PÀbÉj ¬ÄAzÀ ¹§âA¢ AiÉÆA¢UÉ ºÉÆgÀlÄ ¥sÀÄ¯É ZËPÀzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆV E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1)²ªÀgÁd vÀAzÉ E¸Áä¬Ä®¥Áà ªÉÆgÉ 2)dUÀ£ÁzsÀ vÀAzÉ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ ªÉÄvÉæ E§âgÀÄ ¸Á/ ºÀ¼É ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÆA¢UÉ §¸À ¤¯ÁÝtzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ PÀȶ C¢üPÁjAiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EzÀÝ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ -¨sÁ°Ì gÉÆÃrUÉ ºÀwÛ d£ÀjUÉ 1/- gÀÆ UÉ 80/- gÀÆ PÉÆÃqÀÄvÉÛ£É ºÀt PÉÆlÄÖ ªÀÄlPÁ dÄeÁl Cr ºÉaÑ£À ¯Á¨sÀ ¥Àr¬Äj JAzÀÄ ªÉÆøÀ ªÀiÁr d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ dÄeÁlzÀ £ÀA§gÀ£ÀÄß §gÉzÀÄ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛgÀĪÀ ªÀåQÛUÉ 6.30 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄÄ U˸ÉÆâݣÀ vÀAzÉ C¸Àæ¥sï C° ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð G/ ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á/ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¨ÉøÀ ºÀ¼É ¨sÁ°Ì EvÀ¤UÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀ£À ºÀwÛgÀ EzÀÝ ªÀÄlPÁ dÄeÁlzÀ £ÀA§gÀ §gÉ¢gÀĪÀ aÃn ºÁUÀÄ CzÀPÉÌ ¸ÀA¨sÀ¢¹zÀ 245/- gÀÆ ºÁUÀÄ MAzÀÄ ¨Á® ¥É£Àß MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉÆèÉÊ® CA.Q 2000/- gÀÆ £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼ÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 143/08 PÀ®A 420 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 78 (3) PÉ.¦ JPÀÖ £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄÛ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 114/08 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 26/06/08 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ºÀ½î UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥ÀÄvÀæ¥Àà ZÀ¥Àà¼ÀUÉ gÀªÀjUÉ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É vÁ£ÀÄ ºÀ½î UÁæªÀÄzÀ zÁzÁ EzÉÝÃ£É CAvÁ UÀÄAqÁUÀ¢ð ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ ¸ÀzÀj ªÀåQÛ ªÀiÁ£ÀªÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁj ªÀÄvÀÄÛ C£ÀxÀðPÁjAiÀiÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼ÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.256/08 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 26-6-08 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL (PÁ¸ÀÄ) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ gÉÆÃqÀ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ £ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ vÀºÀ¹Ã® PÀbÉÃjAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤ÃPÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É E§âgÀÆ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è agÁqÀĪÀÅzÀÄ, PÀÆUÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ºÉÆÃV-§gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¨sÀAiÀĪÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è vÉÆAzÀgÉAiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ 1) «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ CA§uÁÚ QtÂÚ ªÀAiÀÄ 48 ªÀµÀð eÁ-ºÀjd£À G-¸ÀªÀiÁd ¸ÉêÀPÀ ¸Á-zsÀƪÀÄä£À¸ÀÆgÀ UÁæªÀÄ 2) eÁÕ£ÀzÉêÀ vÀAzÉ ¥ÀÄ£ÉÃ¥Áà ¨Áf ªÀAiÀÄ-34 ªÀµÀð eÁ-ºÀjd£À G-PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á-zsÀƪÀÄä£À¸ÀÆgÀ UÁæªÀÄ CAvÁ w½¹zÀgÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÀ®A. 110 (f) ¹.Dgï.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3) ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 51/08 PÀ®A 107 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 17-06-2008 gÀAzÀÄ CfðzÁgÀgÁzÀ CdÄð£À vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw PÁgÀPÀ£À¼Éî ¸Á: ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è vÀªÀÄä Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ CzÀgÀ°è ¥Àæw CfðzÁgÀgÁzÀ CfðzÁgÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ ªÀiÁtÂPÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw PÁgÀPÀ£À¼Éî EvÀ£ÀÄ CfðzÁgÀgÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð£ÀA 236/2 £ÉÃzÀgÀ°è CfðzÁgÀgÀÄ HgÀ°è E®èzÁUÀ CªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è£À VqÀUÀ¼ÀÄ PÀr¢zÁÝgÉ ºÁUÀÄ ¸ÀªÉð ªÀiÁr ºÀƽzÀ ºÀzÀ §A¢AiÀÄ PÀ®Äè QwÛ DPÀæªÀĪÁV ¨sÀÆ«Ä CAzÁdÄ 10 UÀÄAmÉ ¨sÀÆ«Ä PÀ¨ÉÓ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É EzÀPÀÆÌ ªÉÆzÀ®Ä MAzÉgÀqÀÄ ¸Áj ¸ÀªÉð ªÀiÁr¹zÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀiÁr¹ M¦à¹ vÀ¹ªÉ ªÀiÁrzÀgÀÆ PÀÆqÀ ¥ÀÄ£À: PÀ®Äè QwÛ PÀ¨ÁÓ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ Cfð ¹éÃPÀj¹ ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà JJ¸ïL gÀªÀgÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ ¨sÉÃn PÉÆlÄÖ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁr ªÀgÀ¢ ¸À°è¹zÉ£ÉAzÀgÉ UÁæªÀÄzÀ ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ²ªÁgÀzÀ°è CfðzÁgÀgÀ ºÁUÀÄ ¥Àæw CfðzÁgÀgÀ ºÉÆ®UÀ¼ÀÄ MAzÀPÉÆAzÀÄ ºÀwÛ EzÀÄÝ E§âgÀÄ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀgÁVzÀÄÝ E§âgÀ°è ¸ÀzÀj d«Ää£À §UÉÎ dUÀ¼ÀªÁV ¥Àæw CfðzÁgÀ ªÀiÁtÂPÀ EªÀ£ÀÄ CfðzÁgÀgÁzÀ CdÄð£À vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw EªÀgÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA 236/2 £ÉÃzÀgÀ°è £À£ÀUÀÆ ¸ÀºÀ ¥Á® §gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ w½zÀÄ PÀ®Äè vÉUÉzÀÄ PÀ¨ÁÓ ªÀiÁrzÀÄÝ DzÀjAzÀ CªÀgÀ ªÀÄzsÉå ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄ GAmÁV vÀªÀÄä vÀªÀÄä UÀÄA¥ÀÄà PÀnPÉÆAqÀÄ ºÉÆqÉzÁqÀ®Ä wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁgÉ ºÁUÀÆ £ÀªÀÄUÉ ºÉÆqÉ¢zÁgÉAzÀÄ M§âjUÉƧâgÀÄ DgÉÆÃ¥À ¥ÀævÁågÉÆÃ¥À ªÀiÁqÀÄwÛzÁgÉ. 1)ªÀiÁtÂPÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw PÁgÀPÀ£À¼Éî 42 ªÀµÀð PÀ§â°UÉgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ.2)¥ÉæêÀiÁªÀw UÀAqÀ ªÀiÁtÂPÀ PÁgÀPÀ£À¼Éî 38 ªÀµÀð PÀ§â°UÉgÀ ¸Á: ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ.3)²æÃzsÀgÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ PÁgÀPÀ£À¼Éî 19 ªÀµÀð PÀ§â°UÉgÀ ¸Á: ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ, ªÀÄÄAzÉ ¸ÀzÀj JgÀqÀÄ UÀÄA¦£À ªÀÄzsÉå UÀA©üÃgÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ WÀl£ÉUÀ¼ÀÄ £ÀqÉzÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ±ÁAvÀvÉ ¨sÀAUÀªÁUÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¸ÀzÀj JgÀqÀÄ ¥ÁnðAiÀÄ d£ÀgÀ «gÀÄzsÀÝ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ Cr AiÀÄ°è PÀ®A 107 ¹Dg惡 ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

4) ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 53/08 PÀ®A 107 ¹Dg惡 :-

§¹gÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà AiÀÄ®UÀÄwð eÁw-UÉÆ®ÄègÀ ºÁUÀÄ CzÉà UÁæªÀÄzÀ PÀĪÀiÁj ¸ÀÄgÉÃSÁ vÀAzÉ ©üêÀıÁå ¤uÁð eÁw- PÀÄgÀħÄgÀ E§âgÀÄ M§âjUÉƧâgÀÄ ¦æÃw¹zÀÄÝ CªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 03-03-2008 gÀAzÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ zÀ°ègÀĪÀ C±ÉÆÃPÀ£À ºÀwÛgÀ ¸ÀÄgÉÃSÁ UÁæªÀÄ ©lÄÖ Nr ºÉÆVzÀÄÝ EzÀgÀ §UÉÎ ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è PÉøÀ zÁR¯ÁVzÀÄÝ CA¢¤AzÀ UÁæªÀÄzÀ°è ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì ¨ÉüÉzÀÄ PÉÆArzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¥ÉæëÄUÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 03-06-2008 gÀAzÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ jf¸ÁÖgÀ PÀbÉÃjAiÀÄ°è PÉÆlð ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ DzÀjAzÀ ºÀÄqÀÄUÀ£À PÀqÉAiÀĪÀgÁzÀ CAzÀgÉ CªÀ£À ¸ÀA§A¢dgÁzÀ 1) ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà AiÀÄ®UÀÄwð 2) vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà AiÀÄ®UÀÄwð 3) ªÀÄZÀÑ¥Àà vÀAzÉ °AUÀ¥Àà AiÀÄ®UÀÄwð ºÁUÀÄ 4) zÀvÀÄÛ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà AiÀÄ®UÀÄwðJ®ègÀÆ ¸Á: §¹gÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ £ÀªÀÄä ºÀÄqÀUÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è ®UÀߪÁVzÁÝ¼É CªÀ¼À eÁw ¨ÉÃgÉ AiÀiÁVzÉ £ÀªÀÄä eÁw ¨ÉãgÉAiÀiÁVzÉ CªÀ¼ÀÄ ºÉÃUÉ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ°è fêÀ£À ªÀiÁqÀÄvÁÛ¼É JA§ÄzÀÄ MAzÀÄ PÉÊ £ÉÆÃqÀÄvÉÛªÉ CAvÁ UÁæªÀÄzÀ°è G¢éUÀß ¥Àj¹Üw GAlĪÀiÁr UÁæªÀÄzÀ°è wgÀÄUÁlÄwzÁÝgÉ DzÀjAzÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¨sÀAiÀÄzÀ ªÁvÁªÀgÀt ¸Àȶ׹gÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀĪÁV ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

5) ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 108/08 PÀ®A 323, 341, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 25-06-08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. GvÀÛªÀĨÁ¬Ä UÀAqÀ ¨Á¯Áf ¸ÉÆ£ÀPÁA§¼É gÀªÀgÀÄ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ ªÉAPÀlgÁªÀ ªÀļÉPÁgÉ gÀªÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆVzÀÄ, ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁUÀ 1400 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¸ÁAiÀÄUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀªÀgÁzÀ gÀ¹ÃPÁ¨Á¬Ä EªÀgÀÄ PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄìĸÀÄvÁÛ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀqÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¨É£Àß°è PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ, PÉʬÄAzÀ PÀÄwÛUÉUÉ §PÀÌj¹zÀgÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 108/08 PÀ®A 323,341,504 L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆüÀ¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 71/08 PÀ®A 429 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 26/6/08 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà zË®vÀ vÀAzÉ xÁªÀgÁ eÁzsÀªÀ ¸Á; WÁªÀiÁ £ÁAiÀÄPÀ vÁAqÁ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉ PÉÆnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀwÛgÀ 2 JªÉÄä ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ JªÉÄä PÀgÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ 23/6/08 gÀAzÀÄ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄAiÀÄĪÀÅzÀPÉÌ ©nÖgÀÄvÉÛ£É. ¸ÁAiÀÄAPÁ® JªÉÄäUÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè £Á£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 24/6/08 jAzÀ 25/6/08 gÀAzÀÄ PÁgÀªÁgÀ vÁAqÁ ªÀ¯ÉèÃ¥ÀÆgÀ ¨ÁqÀðgÀ vÁAqÀ ºÀÄrPÁrzÀgÀÄ ¹UÀ°¯Áè ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ vÀªÀÄä vÁAqÉAiÀÄ «oÀ® vÀAzÉ ¨Á®Ä EvÀ¤UÉ vÀ£Àß JªÉÄä PÀ¼ÉzÀÄ ºÉÆzÀ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ºÉýgÀÄvÉÛ£É. EvÀ£ÀÄ ºÉýzÉ£ÀAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 23/6/08 gÀAzÀÄ ¸Á¬ÄAPÁ® 5 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ dªÀÄV UÁæªÀÄzÀ gÁeÉ¥Áà EvÀ£ÀÄ ¤£Àß JªÉÄäUÉ ºÉÆ®¢AzÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ£ÀÄß JAzÀÄ ºÉýzÁUÀ £Á£ÀÄ ¸ÀAUÁæªÀÄ ¥Ánî ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆrzÁUÀ vÀVΣÀ°è £ÀªÀÄä JªÉÄäAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀvÀÄÛ ©¢ÝgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt gÁeÉ¥Áà EvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä JªÉÄäUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¸Á¬Ä¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß.£ÀA. 71/2008 PÀ®A. 429 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
June 26, 2008

DAIYL CRIME REPORT UPDATE 26-06-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 26-06-2008

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁgÁuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) OgÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß. £ÀA. 120/2008 PÀ®A 279, 337, 338 L ¦ ¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 25-06-2008 gÀAzÀÄ 1915 UÀAmÉUÉ OgÁzÀ zÉUÀ®ÆgÀ gÉÆÃqï ªÉÄÃ¯É ªÀ£ÀªÀiÁgÀ¥À½î ºÀwÛgÀ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ï £ÀA JªÀiï JZï 20/r6115 §¸ï ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ¯Áj £ÀA JªÀiï.JZï 24/J¥sÀ-7180 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀj§âgÀÄ ªÀÄÄSÁªÀÄÄT rQÌ ºÉÆqÉzÀÄPÉÆArzÀÝjAzÀ §¸Àì£À°zÀÝ d£ÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ F ¸ÀA§AzsÀ OgÁzÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 120 PÀ®A 279, 337, 338 L ¦ ¹ eÉÆÃvÉ 187 L JA « JPÀÖ £ÉzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 70/08 PÀ®A 279 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 25/06/08 gÀAzÀÄ ¸ÀégÁd ªÀÄeÁÝ mÉÃA¥ÉÆ £ÀA J¦-23-«/6436 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÀ°è ¯ÉÊ£ÀgÀ UÀ¼À£ÀÄß ¯ÉÆqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ gÁ.ºÉ £ÀA9 gÀ ªÀÄÆ®PÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ¢AzÀ ¥ÀÆ£ÁUÉ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀ½î UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÀ½î UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ gÉÆr£À JqÀUÀqÉ EgÀĪÀ MAzÀÄ D®zÀ ªÀÄgÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ AiÀiÁjUÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉ jÃwAiÀÄ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀ¢¯Áè DzÀgÉ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ ªÀÄÄA¢£À PÁå©Ã£À ±ÉÆ ¥ÀÆwðAiÀiÁV ºÁ¤AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃ¯É oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 70/08 PÀ®A 279 IPC £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀ¯Á¬ÄvÀÄ.

C¸ÀºÀd ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 10/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 20/06/08 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀAZÀĨÁ¬Ä gÀªÀgÀ UÀAqÀ £ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ ¨Á¼ÀÆ£ÀégÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÉÃgÉ PÀÆrzÀÄ £À±ÉAiÀÄ°è ªÀÄ® «¸Àdð£ÉUÉ ºÉÆÃV DPÀ¹äPÀªÁV ªÉÄÊUÉ ¨ÉAQ PÀrØ VjzÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV ªÉÄʪÉÄÃ¯É EzÀÝ §mÉÖUÉ Gj ºÀwÛ ªÉÄÊ ¸ÀÄnÖ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¨sÁ°Ì D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ vÉÆÃj¹ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ±ÉjPÀ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 25/06/08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0705 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ EzÀÝ ¸ÁgÁA¸ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 10/08 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C§PÁj ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

§UÀzÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 100/08 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 25/06/08 gÀAzÀÄ ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÆ®PÀ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÆgÀ - ªÀÄ£Àß½î gÉÆÃr£À CgÀtå E¯ÁSÉAiÀÄ°è ºÉÆUÀĪÁUÀ C°è M§â ªÀåQÛ ¤AwzÀÄÝ CªÀ£À PÉÊAiÀÄ°è MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPÀ PÁå£À EzÀÄÝ CzÀgÀ°è 5 °ÃlgÀ PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä EzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀ¤UÉ »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ gÁªÀıÉnÖ vÀAzÉ ®PÀëöät ¥ÀªÁgÀ ¸Á/ §gÀÆgÀ vÁAqÁ CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ »rzÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr §UÀzÀ® oÁuÉAiÀÄ C.¸ÀASÉå 100/08 PÀ®A 32,34 PÉ.E.DPÀÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀt :-

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 63/08 PÀ®A 364(J) eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 25-06-08 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄAdÆgÀ G¯ï ºÀPï vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ CdUÀgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÀAQë¥ÀÛ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 22-06-08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ £ÀAiÀiÁPÀªÀiÁ£À ºÀwÛgÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ CªÀgÀ 4 ªÀµÀðzÀ ªÀÄUÀ DqÀÄwÛzÁÝUÀ, DgÉÆævÀgÁzÀ GªÉÄñÀ £ÁAiÀÄÌ, ªÀÄAUÉñÀ £ÁAiÀÄÌ, ±ÁAw £ÁAiÀÄÌ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄĪÀiÁÛd J®ègÀÆ ¸Á: ±ÁAw £ÁAiÀÄÌ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÁj£À°è §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ E«ÄÛAiÀiÁeï G¯ï ºÀPï EvÀ¤UÉ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV, 2 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ¤ÃqÀĪÀAvÉ MvÁÛAiÀÄ ªÀiÁr, ºÀt ¤Ãr ªÀÄUÀ¤UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀAvÉ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 63/08 PÀ®A. 364(J) eÉÆvÉ 34 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 133/08 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ:25/06/2008 gÀAzÀÄ 1100 ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ¥sÉÆãÀ ªÀÄÆ®PÀ JA.J®.¹ EzÉ CAvÀ w½¹zÀ ªÉÄÃ¯É 1200 UÀAmÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃnÖ PÉÆlÄÖ JA.J¯ï.¹. ¥ÀvÀæ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠯Á®¹AUÀ eÁzsÀªÀ ¸Á/ºÁ®ºÀ½î vÁAqÁ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÀ ºÉÆ®UÀ¼ÀÄ MAzÉà PÀmÉÖUÉ ºÉÆA¢PÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4 ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ DgÉÆævÀ£À ¸ÀzÀj ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢gÀÄ KPÉ PÀmÉÖ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ CªÀ£ÀÄ ¹PÀÌ°è ¨ÉÊAiÀÄÄåvÁÛ wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¢:24/06/08 gÀAzÀÄ 2300 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨ÉÊAiÀÄÄåwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ KPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄåwÛ¢Ý CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¨sÉÆøÀr ªÀÄUÀ£É £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉvÀ£ÀPÀ §gÀÄwÛAiÀiÁ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ »rzÀÄ, PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±À ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:133/08 PÀ®A:324,504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 124/08 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 24/06/08 gÀAzÀÄ qÉÆtUÁAªÀ [JªÀiï] UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀiÁgÀÄw vÀÀAzÉ ªÀÄgÉ¥Áà ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² vÀ£Àß ªÀiÁ°PÀgÀ JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ vÀ£Àß CtÚ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À eÁUÉAiÀÄ°è PÀnÖzÀjAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É KPÉ PÀnÖ¢Ý CAvÀ JvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ Nr¹gÀÄvÁÛ£É. DUÀ ¸ÀzÀj JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ KPÉ Nr¹¢Ý CAvÀ PÉýzÀPÉÌ ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À vÀPÀgÁgÀÄ DV CzÉà ªÉʱÀªÀÄå¢AzÀ ¢£ÁAPÀ 25/6/08 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ CªÁZÀѪÁV ¨ÉÊzÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀjAzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ 1900 UÀAmÉUÉ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.124/08 PÀ®A.324,504 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 122/08 PÀ®A 109 ¹Cg惡 :-

¢£ÁAPÀ 25-6-08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0815 UÀAmÉUÉ CgÉÆævÀ E¨Á滪Àiï vÀAzÉ ¹gÁd ¥ÀmÉÃ¯ï ¸Á: a¢æ PÁ¯ÉÆä gÀªÀgÀÄ AiÀÄÄ.n.L ¨ÁåAPÀ ºÀwÛgÀ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è ¤AwzÀÄÝ CvÀ¤UÉ E°è JPÉ ¤Aw¢ CAvÁ «ZÁj¸À®Ä ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀ GvÀÛgÀ ¤qÀ°¯Áè, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ »ÃUÉ ©lÖgÉ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ¥ÀlÄÖ CvÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CvÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå : 255/08 PÀ®A 110 (f) ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 25-6-08 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL (PÁ¸ÀÄ) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°è ¦¹-1098 gÀªÀjUÉ eÉÆvÉAiÀÄ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÉÆÃqÀ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¢AzÀ ªÀiÁtÂPÀ £ÀUÀgÀ PÀqɬÄAzÀ PÀ£ÀPÀmÁÖ UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ PÀ£ÀPÀmÁÖ UÁæªÀÄzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É M§â DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è agÁqÀĪÀÅzÀÄ, PÀÆUÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ºÉÆÃV-§gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤ÃPÀjUÉ ¨sÀAiÀĪÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ jwAiÀÄ°è vÉÆAzÀgÉAiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ ºÉ¼ÀĪÁ ªÀAiÀÄ 26 ªÀµÀð ¸Á-PÀ£ÀPÀmÁÖ UÁæªÀÄ CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÞ PÀ®A. 110 (f) ¹.Dgï.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3) zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 132/08 PÀ®A 160 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ:25/06/2008 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ zsÀ£ÀÆßgÀ gÀªÀgÀÄ UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÀ£ÀUÀgÀPÉÌ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ §¸ÀªÀ£ÀUÀgÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ M§âjUÉƧâgÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄvÁÛ ºÉÆqÉzÁqÀÄvÁÛ-§qÉzÁqÀÄvÁÛ PÀ®ºÀ GAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀݪÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ ¥Ánð £ÀA: 1 :- 1] gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ, ªÀAiÀÄ:28, eÁ: QæòÑAiÀÄ£ï, G: PÀÆ° PÉ®¸À, 2] ²æäªÁ¸À vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd, ªÀAiÀÄ:19, eÁ: QæòÑAiÀÄ£ï, G: PÀÆ° PÉ®¸À, 3] «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ, ªÀAiÀÄ:28, eÁ:QæòÑAiÀÄ£ï, G:PÀÆ° PÉ®¸À, 4] ±ÀgÀtªÀiÁä UÀAqÀ ªÀiÁtÂPÀ ªÉÄÃvÉæ, ªÀAiÀÄ:35, eÁ:QæòÑAiÀÄ£ï, G:PÀÆ° PÉ®¸À, J®ègÀÆ ¸Á/ §¸ÀªÀ£ÀUÀgÀ zsÀ£ÀÆßgÀ. ¥Ánð £ÀA: 2 :- 1] fêÀ£À vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ, ªÀAiÀÄ:26, eÁ: QæòÑAiÀÄ£ï, G: PÀÆ° PÉ®¸À, 2] ¸ÀAfêÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ, ªÀAiÀÄ:28, eÁ: QæòÑAiÀÄ£ï, G: PÀÆ° PÉ®¸À, 3] gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ, ªÀAiÀÄ:22, eÁ: QæòÑAiÀÄ£ï, G: PÀÆ° PÉ®¸À, 4] ¸ÀIJîªÀiÁä UÀAqÀ ±ÀAPÀgÀ ªÀAiÀÄ:50, eÁ:QæòÑAiÀÄ£ï, G:PÀÆ° PÉ®¸À, J®ègÀÆ ¸Á/ §¸ÀªÀ£ÀUÀgÀ zsÀ£ÀÆßgÀ CAvÁ w½¹zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀ®ºÀ GAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj JAlÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:132/08. PÀ®A: 160 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 112/08 PÀ®A 323, 504, 506(2), 341, 354 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 13/01/07 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ AiÀÄzÀ¯Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw. ªÀÄ®èªÀiÁä UÀAqÀ £ÁUÀuÁÚ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ «£ÁAiÀÄPÀgÁªÀ vÀAzÉ gÁd dªÀiÁzÀgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á: AiÀÄzÀ¯Á¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À zÀÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ºÉÆ®zÀ°è ¨É¼É ªÉÄÊ¢zÀÝjAzÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ ªÀiÁ£À ¨sÀAUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ªÉÆgÉ ºÉÆÃV £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ SÁ¸ÀV zÀÆgÀÄ ¸ÀA 12/08 £ÉÃzÀÄÝ ¹éPÀj¹ ¸ÀzÀj SÁ¸ÀV zÀÆj£À ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 112/08 PÀ®A 323,504,506(2), 341, 354 eÉÆvÉ 34 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß. £ÀA. 119/2008 PÀ®A 63 PÁ¦ gÉÊl AiÀiÁPÀÖ 1957 ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 420 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 25-06-2008 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ.«±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ zÀUÀqÀÄ SÉÃvÁªÀÄ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ OgÁzÀ PÀȵÁÚ UÁæ«Ät ¨ÁåAPÀ PÁA¥ÉèPÀìzÀ°è DgÉÆæ ¥Àæ±ÁAvÀ vÀAzÉ C±ÉÆÃPÀ ¥sÀįÁj gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß CAUÀrAiÀÄ°è ºÉÆÃV ¥Àj²°¹zÀÄÝ PÁå¸ÀÖgÉÆïï PÀA¥À¤AiÀÄ D¬Ä®£ÀÄß qÀÄ¥À°PÉmï jwAiÀÄ°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁrwÛzÁÝgÉ JAzÀÄ wý¹zÀÝPÉÌ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ CAUÀrAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr D¬Ä¯ï qÀ©âUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ OgÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 119/08 PÀ®A 63 PÁ¦ gÉÊl AiÀiÁPÀÖ 1957 ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 420 L¦¹ £ÉzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉåUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
June 25, 2008

DAILY CRIME UP DATE 25-06-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 25-06-2008

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁgÁuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 109/08 PÀ®A 279,337,338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«í JPïÖ. :-

¢£ÁAPÀ: 24/06/2008 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C°ªÀiï vÀAzÉ UÁ°§«ÄAiÀiÁå ªÀįÁèªÁ¯É ºÁUÀÄ C¯Áè§Pïë vÀAzÉ ¥Á±Áå«ÄAiÀiÁå ºÀ½îSÉÃqÀªÁ¯É ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÀäzÀ SÁeÁ vÀAzÉ ¨Á§Ä«ÄAiÀiÁå ªÀÄZÀPÀÄj EªÀgÉ®ègÀÄ PÀÆr V¯ÁªÁ PÉ®¸À PÀÄjvÀÄ ªÀiÁåQì PÁå§ £ÀA. PÉ.J/38/1509 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀR® UÁæªÀÄ¢AzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ, ©ÃzÀgÀ d£ÀªÁqÁ gÉÆÃqÀ ªÀÄgÀR® UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°è §AqÉ¥Áà £Ë¨ÁzÉ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ EAzÀÄ ¨É¼ÉUÉÎ 09-30 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj ªÀiÁåQì ZÁ®PÀÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀiÁåQì PÁ姣ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ºÀvÉÆÃn vÀ¦à M«ÄäAzÉƪÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPÀ ºÁQzÀjAzÀ ªÀiÁåQì PÁå§ ªÁºÀ£ÀzÀ ¨ÁV® §½ PÀĽvÀ C¯Áè§PÀë vÀAzÉ ¥Á±Áå«ÄAiÀiÁå ºÀ½îSÉÃqÀªÁ¯É EvÀ£ÀÄ ªÀiÁåQì PÁ婤AzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ªÀiÁåQë PÁå§ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 123/08 PÀ®A 447,324,504,506, eÉÆvÉ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ 24/06/08 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ªÀÄzÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°è ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA.3 gÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠺ÀtªÀÄAvÀgÁAiÀÄ ºÁUÀÄ DvÀ£À ªÀÄUÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉƪÀÄäUÀ PÀÆr vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖUÉ GgÀĪÀ®Ä PÀnÖUÉ ºÁPÀÄvÁÛ ºÉÆ® ¸ÀéZÀÒ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÁzÀ ¹zÁæªÀÄ vÀAzÉ §AqÉ¥Áà ©gÁzÁgÀ ºÁUÀÄ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á; ªÀÄzÀ£ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è §AzÀÄ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É F d«ÄãÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA.2 gÀ°è §gÀÄvÀÛzÉ ¤ÃªÀÅ E°è PÀnÖUÉ KPÉ ºÁPÀÄwÛ¢ÝÃj E°èAzÀ ºÉÆÃVj E®è¢zÀÝgÉ ¤ªÀÄUÉ fêÀ¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁPÀÄvÀÛ §AzÀªÀgÉ dUÀ¼À ªÀiÁr ¹zÁæªÀÄ£À PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀªÀÄäPÀwÛ¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JqÀUÉÊ QgÀÄ ¨ÉgÀ½UÉ ¥ÉmÁÖV gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ±ÀPÀÄAvÀ¯Á EªÀ¼ÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀjAzÀ JzÉAiÀÄ°è ¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÄ ¥ÀArÃvÀ£ÀÄ §AzÀÄ §rUɬÄAzÀ §®UÁ°£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉƪÀääUÀ ©r¸À®Ä §AzÁUÀ ±ÀPÀÄAvÀ¯Á EªÀ¼ÀÄ PÀ°è¤AzÀ ªÉÆêÀÄäUÀ¤UÉ ºÉÆqÉzÀzÀjAzÀ JzÉAiÀÄ°è UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ 1430 UÀAmÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C§PÁj ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 110/08 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 24/06/08 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ gÁeÉÆüÁ PÁæ¸À ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀgÁzÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀt¥Áà UÁgÀA¥À½î gÀªÀgÀÄ 30 ºÉʪÉÊ ¥sÉÊ£ï «¹Ì ¨Ál®UÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì E®èzÉ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁgÁlPÁÌV ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ zÁ½ £Àqɹ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¥ÀæPÁgÀ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C¸ÀºÀd ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 08/08 PÀ®A 08/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 24-06-08 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ.CA§uÁÚ vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ w¥ÀàuÁÚ ªÀAiÀÄ 12 ªÀµÀð EvÀ¤UÉ «zÁå¨sÁå¸À PÀÄjvÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ CPÀÌ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ©nÖzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 24-06-08 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ Dl DqÀÄvÁÛ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ ¸ÀÄvÀÛ PÀnÖzÀ PÀmÉÖAiÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ C°è MAzÀÄ PÀ©âtzÀ ¥ÉÊ¥ÀUÉ PÀnÖzÀÝ ºÉïÉÆÃf£À §®â£À ªÉÊgÀ DPÀ¹äPÀªÁV ºÀwÛ PÀgÉAl ºÀwÛ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ AiÀÄÄ.r.DgÀ £ÀA§gÀ 08/08 ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 121/08 PÀ®A 96 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 23-6-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 0430 UÀAmÉUÉ M§â ªÀåQÛ ¨sÀªÁ¤ ªÀÄA¢gÀzÀ UÉÆÃqÉAiÀÄ ºÀwÛvÀ vÀ£Àß ªÀÄÄR ªÉÆgÉ ªÉÆa PÉÆAqÀÄ ¤AwÛzÀÄÝ £ÉÆr CvÀ£À ºÀwÛgÀ ºÉÆUÀĪÁUÀ vÀ£Àß JgÀqÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄR ªÀÄÄaÑ PÉÆAqÀÄ C¥ÀgÁzÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉñÀ¢AzÀ MrºÀÆUÀÄwÛzÁUÀ »rzÀÄ CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ, «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä CvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀiÁtÂPÀ vÀAzÉ PÀAmÉ¥Áà «ZÁj¸À®Ä CvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¤dªÁzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ PÀAmÉ¥Áà ªÀÄdPÉÆj ¸Á AiÀÄPÀvÀ¥ÀÄgÀ CAvÁ ºÉ½zÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ªÀåQÛ ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀ PÉÆqÀ°¯Áè ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ºÁUÉ ©nÖ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀħºÀÄzÉAzÀÄ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÉAiÀħAzÀÄ CªÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVÃj ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ CªÀ£À «gÀÄzÀÝ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 121/08 PÀ®A 96(©) PÉ.¦. JPïÖ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÀÛ£É.

June 24, 2008

DAILY CRIME UP DATE 24-06-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 24-06-2008

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁgÁuÁAwPÀ ªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 68/08 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 22/06/08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ¸ÉÊAiÀÄzÀ vÁeÉÆâݣï gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-39/E-8377 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß zÉÆqÀØ¥Àà£À ªÀÄUÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ C¥sÀ¸ÀgÀ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÀĸÁÛ£À ¸Á§ »ÃUÉ E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ JgÀAqÀV EAzÀ §.PÀ¯ÁåtPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ C¥sÀ¸ÀgÀ EvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀqɸÀÄwÛzÀ, §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ºÀgÀ¼ÀAiÀiÁå ZËPÀ ºÀwÛ MAzÀÄ C¦à DmÉÆ £ÀA PÉJ-39/4030 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ ªÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj WÀl£É ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃ¯É oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 68/08 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀ¯Á¬ÄvÀÄ.

2) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 69/08 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 23/06/08 gÀAzÀÄ C¦à DmÉÆ £ÀA PÉJ-39/2951 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆzÀ°è ¥ÀæAiÀiÁtÂÃPÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ §AUÁè¢AzÀ §.PÀ¯ÁåtPÉÌ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÀ£Àß DmÉƪÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ zsÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆUÀÄwÛzÀ MAzÀÄ mÁæPÀÖgÀ £ÀA PÉJ-32/n-2249 mÁæ° £ÀA PÉJ-32/1909 £ÉÃzÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ JqÀPÉÊ gÀmÉÖUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÆ¼É ªÀÄÄjzÀAvÁVzÉ §®PÁ°£À ¥ÁzÀzÀ ºÀwÛgÀ, JqÀPÁ°£À »ªÀÄärUÉ ºÀwÛ PÉÆAiÀÄÝ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ £À£ÀAvÉ DmÉÆzÀ°è PÀƽwÛzÀ E£ÉƧ⠱ÉÃR C«ÄãÀ vÀAzÉ gÁå±À£À ¸Á§ ±ÉÃR. EvÀ¤UÉ JqÀPÁ°UÉ ºÀwÛ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃ¯É oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 69/08 PÀ®A 279 337 338 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) ºÀĪÀÄ£Á£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 254/08 PÀ®A 279,337,338 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 23-6-08 gÀAzÀÄ 2140 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ MAzÀÄ JA.J®.¹. ¥ÀvÀæ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉnÖ ¤Ãr C°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æÃ. CdÄð£À vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ªÀiÁ¼ÀUÉ, ªÀAiÀÄ-50 ªÀµÀð. G-MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁw-ªÀiÁ¢UÀ ¸Á-ºÀÄtZÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉ¢zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 23-6-08 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 1000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄ®è¥Áà ºÁUÀÆ RĶðzÀ ªÀÄƪÀgÀÄ SÁ¸ÀV PÉ®¸À PÀÄjvÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ §A¢zÀÄÝ vÀªÀÄä PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1800 UÀAmÉUÉ ªÀÄƪÀgÀÄ HlPÁÌV ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ £ÁUÀ®Qëöä zsÁ¨ÁPÉÌ ºÉÆÃV Hl ªÀiÁr gÁwæ 2120 UÀAmÉUÉ zsÁ¨Á¢AzÀ ©lÄÖ ºÀÄtZÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉ.J-39/JZÀ-7918 £ÉÃzÀ£ÀÄß RĶðzÀ EvÀ£ÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ L.©. PÁæ¸À ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ gÉÆÃr£À JqÀUÀqÉ MAzÀÄ PÀA§PÉÌ rQÌ ºÉÆÃqÉ¢zÀÝjAzÀ £À£ÀUÉ §®UÁ® ªÉÆüÀPÁ°UÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ. ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ. ªÀÄ®è¥Áà EªÀ¤UÉ JqÀPÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ. §® Q« vÀÄ¢ ºÀj¢gÀÄvÀÛzÉ. vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ RĶðzÀ EªÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ, CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ 2230 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 254/08 PÀ®A 279,337,338 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


C¸ÀºÀd ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 06/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 23/6/08 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ªÀgÀ¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ¸ÀgÀĨÁ¬Ä UÀAqÀ ªÉÊf£ÁxÀ ªÀqÉAiÀÄgÀ ¸Á; ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ ªÀgÀ¢ PÉÆnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ 1230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀ UÀAqÀ£ÀÄ ºÉÆmÉÖ£ÉƪÀÅ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï.£ÀA. 6/2008 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦¹ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 06/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 19/06/08 gÀAzÀÄ 0400 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÁ¼ÀªÀÄqÀV UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ªÀiÁtÂPÀ vÀAzÉ ªÀįÉèù gÀªÀgÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ DgÀw ªÀAiÀÄ 12 ªÀµÀð EªÀ¼ÀĪÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥Áè¹ÖPÀ qÀæAzÀ°è ¤ÃgÀÄ PÁ¬Ä¹®Ä ElÄÖ ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ ¥Áè¹ÖPÀ qÀæA PÀgÀV ºÉÆÃV PÀÄ¢AiÀÄĪÀ ©¹ ¤ÃgÀÄ ºÀjzÀÄ DPÀ¹äPÀªÁV ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ ¥ÀÆwð ªÉÄÊ ¸ÀÄlÄÖ E¯Ád PÀÄjvÀÄ UÀÄ®§UÁð f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÀ DzÁUÀ aQvÉì PÁ®PÉÌ ¢£ÁAPÀ 23/06/08 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. EªÀ¼À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ EvÁå¢ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 6/08 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤ÃSÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 75/08 PÀ®A 504, 323, 324 eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 23/6/08 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢ ²æêÀÄw C£ÀĸÁ¨Á¬Ä EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀĽvÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ¨Á¯Áf vÀAzÉ UÉÆÃ¥ÀÄ eÁzÀªÀ ®A¨ÁqÁ ¸Á-£ÁªÀzÀV vÁAqÁ 2] Q±À£À vÀAzÉ UÉÆÃ¥ÀÄ eÁzsÀªÀ ®A¨ÁqÁ ¸Á-£ÁªÀzÀV vÁAqÁ ªÀÄvÀÄÛ 3] ±ÁAvÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¨Á¯Áf eÁzÀªÀ ¸Á-£ÁªÀzÀV vÁAqÁ gÀªÀgÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÉÆý¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ªÀiËTPÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA-75/08 PÀ®A-504,323,324 eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 121/2008 PÀ®A. 323, 324, 354, 504, 506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 23/06/08 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ºÉƼÀ¸ÀªÀÄÄzÀæ UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw gÀ¸ÀÆ®©Ã UÀAqÀ d°Ã® ±ÉÃR gÀªÀjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ ²ªÀ¥Áà vÀAzÉ gÁªÀÄ aªÉÄäUÁAªÉ ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆߧâ¼ÀÄ E§âgÀÆ ¸Á; ºÉƼÀ¸ÀªÀÄÄzÀæ gÀªÀgÀÄ ¤Ã£ÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ£ÀÄß PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl §AzÀ ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ý ¤£ÀUÉ ¸ÉÆPÀÄÌ §A¢zÉ ¤Ã£ÀÄ KPÉ CzÀgÀ°è ¨sÁUÀªÀ»¸ÀÄwÛ gÀAr, ¨sÉÆøÀr CAvÀ CªÁZÀѪÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÊ»rzÀÄ J¼ÉzÀÄ fAeÁªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀ°è¤AzÀ PÉʪÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ¨É£Àß°è, JzÉAiÀÄ°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ ¤£ÀUÉ fêÀ¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À CfÓ PÀÆqÀ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ¼É CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ 1015 UÀAmÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


3) ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 106/08 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 21-06-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw D±Á¨Á¬Ä UÀAqÀ ªÉAPÀl ü ºÁUÀÆ CªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÉAPÀl EªÀj§âgÀ UÀAqÀ ºÉAqÀwAiÀÄgÀ ªÀÄzsÀå ¸ÀA¸ÁjPÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À dUÀ¼À £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁUÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÊzÀÄ£À£ÁzÀ ªÉÆúÀ£À EvÀ£ÀÄ ªÀÄzÀå ¥ÀæªÉò¹ ¦üAiÀiÁð¢UÉ K gÀAr £À£Àß CtÚ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è AiÀiÁPÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ý CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄÝ C°èAiÉÄà ©zÀÝ MAzÀÄ PÀ®è£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §®UÁ® ºÉ§âgÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CzÀPÉÌ ºÀwÛ¬ÄzÀ E£ÉßÃgÀqÀÄ ¨ÉgÀ½£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 106/08 PÀ®A 324,504 L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆüÀ¯ÁVzÉ.

4) zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 131/08 PÀ®A 324,323,504,506 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ:23/06/08 gÀAzÀÄ 0900 ¦üAiÀiÁ𢠣ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ ²ªÁf ºÀd£Á¼É EvÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ PÉÆnÖzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢:23/06/08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¨sÉÆøÀr ªÀÄUÀ£É ¤£Éß ºÉÆ®zÀ°è £ÀªÀÄä vÁ¬ÄAiÀÄ eÉÆvÉ KPÉ dUÀ¼À ªÀiÁr ºÉÆqÉ¢¢Ý CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ¤£ÀUÉ ¸ÉÆPÀÄÌ eÁ¹Û DVzÉ CAvÁ PÀ°è¤AzÀ §®PÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀrgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä vÁ¬ÄAiÀÄ ºÉ¸ÀjUÉ §AzÀgÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄðAzÀ zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:131/08 PÀ®A:324,323,504,,506 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

5) PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 122/2008 PÀ®A. 143,144,147,447,323,324,326,504,506,307eÉÆvÉ 149 L¦¹

¢£ÁAPÀ 24/06/08 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ªÀÄzÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°è ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA.2 gÀ°è d«ÄãÀÄ ºÀAaPÉ ¸ÀA§AzsÀ ºÉÆ®zÀ°è ¥ÁèlUÁV ºÁQzÀ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß mÁæöålÌlgÀzÀ°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ºÀtªÀÄAvÀgÁAiÀĤUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ±ÀPÀÄAvÀ¯Á UÀAqÀ ¹zÁæªÀÄ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ 55 ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À, °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á; ªÀÄzÀ£ÀÆgÀ PÉýzÀPÉÌ F ºÉÆ®zÀ°è ¤ªÀÄäzÀÄ AiÀiÁªÀ ¸ÀA§AzÀ E¯Áè CAvÀ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ ¨sÀÄdzÀ PɼÀUÉ, ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ ºÁUÀÄ EvÀgÉ 7 d£À DgÉÆævÀgÀÄ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÄ CªÀ¼À ¸ÀªÀwUÉ ªÉÄʪÉÄÃ¯É §AzÀÄ fAeÁªÀÄĶ֪ÀiÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ DgÉÆævÀgÀÄ CªÁZÀѪÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÆqÀ°, gÁr¤AzÀ JqÀUÉÊ ªÉÄïÉ, vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, PÁ°£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÀÄÛ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÀÄ ¤ªÉÄä®èjUÉ M¨ÉÆâ§âjUÉ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛÃªÉ CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ 1320 UÀAmÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :_

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 142/08 PÀ®A ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼À PÁuÉ :-

¢£ÁAPÀ 22/05/08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¢Ã°¥ÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß UÁæªÀĪÁzÀ »¥Àà¼ÀUÁAªÀzÀ°è EzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ±ÉéÃvÁ ¥ÉÆãÀ ªÀiÁr w½¹zÉ£ÉAzÀgÉ vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ (¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw) ªÀÄAUÀ¯Á EªÀ¼ÀÄ ¨Á¯Áf ªÀÄA¢gÀPÉÌ zÀ±Àð£À PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ªÀÄgÀ½ §A¢gÀĪÀÅ¢®è CAvÁ w½¹zÀ¼ÀÄ CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 112/08 PÀ®A 110 (f) ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 23/6/08 gÀAzÀÄ ¦.J¸ï.L(PÁ.¸ÀÄ) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÉưøÀ fÃ¥ï £ÀA PÉ.J.- 38, f- 63 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ ºÀUÀ®Ä UÀ¸ÀÄÛ ¥ÉÃmÉÆæ°AUÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ £ÀUÀgÀzÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ §AUÁèzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃVzÁUÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É M§â ªÀåQÛ ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ CªÀgÉÆqÀ£É C¸À¨sÀåªÁV ªÀwð¹ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÀAZÁj¸ÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ¸ÀAZÁgÀPÉÌ CrØ GAlÄ ªÀiÁr ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è ¨sÀAiÀÄzÀ ªÁvÀªÀgÀt ªÀÄÆr¹ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßlÄ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¸ÀªÀÄAiÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ, «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ : ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀÄrªÁ¼À¥Áà ¹AzÉ ªÀAiÀÄ:28 ªÀµÀð ,eÁw ; J¸ï.¹. zÀ°vÀ G: CmÉÆà jPÁë ZÁ®PÀ ¸Á:¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt JAzÀÄ w½¹zÁUÀ EªÀ¤UÉ »ÃUÉ ©lÖ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÉÆAzÀÄ ¸ÀAeÉÕAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀ J¸ÀV PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜ ºÀzÀUÉr¸ÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EgÀÄvÀÛzÉAzÀÄ w½zÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÁ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ CªÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 120/08 PÀ®A 98 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 23-6-08 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁUÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À £ÀUÀgÀ JgÀqÀ£É PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ CgÉƦvÀ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ EvÀ£ÀÄ MAzÀÄ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §gÀĪÁUÀ CvÀ¤UÉ ¤°è¹ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ «ZÁj¸À®Ä CvÀ£ÀÄ ºÁdgÀ ¥Àr¸À°¯Áè ¸ÀzÀj ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£À PÀ¼ÀĪÀ ªÀiÁrgÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀÄ CgÉÆæUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ªÁºÀ£À d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ 1900 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ CgÉÆævÀ£À «gÀÄzsÀ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3) £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ. UÀÄ£Àß £ÀA. : 130/08.. PÀ®A. : 107 ¹.DgÀ.¦.¹

¢£ÁAPÀ 011-06-2008 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÉÄ ¸ÀgÀºÀ¢ÝAiÀÄ°è ¥ÉÃmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¥ÀævÁ¥À £ÀUÀgÀ PÀqɬÄAzÀ £Ë¨ÁzÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆzÁUÀ 1630 UÀAmÉUÉ ²æà §AqÉ¥Áà vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Áà CtzÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð ¸Á: £Ë¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà §AUÀÆgÉ ¸Á: £Ë¨ÁzÀ EªÀgÀÄ E§âgÀ ªÀÄzÀå ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖ EgÀÄvÀzÉ ªÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà EªÀgÀÄ CªÀgÀ ºÉÆ®PÉ ºÉÆUÀ¨ÉPÁzÀgÉ DgÉƦAiÀÄ ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆUÀ¨ÉÃPÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄzÀ°è 15 ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ DgÉƦvÀ£ÀÄ ªÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà EªÀgÀ «gÀÄzÁÝ «£ÁPÁgÀt ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÁUÀÄ ¢£ÁAPÀ 8/6/2008 gÀAzÀÄ ªÉÊf£ÁxÀ ºÁUÀÄ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¤UÉ DgÉƦAiÀÄÄ ºÉÆrzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄ UÀÄ¥ÁÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ CªÁåZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢zÀÄ fªÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQÌzÀÄ ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ §rUÉ gÁqÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ªÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà EªÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÁrPÉÆAqÀÄ fêÀ ºÁ¤ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ ºÁUÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ±ÁAvÀvÉAiÀÄ£ÀÄß §AUÀ GAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁzÀvÉ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ £ÀªÀÄä ¨ÁwäzÁgÀ jAzÀ §®ªÁzÀ ¨Áwä §AzÀ1700 UÀAnUÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 130/08 PÀ®A 107 ¹Dg惡 £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ¥ÀæxÀªÀÄ ªÀvÀðªÀiÁ£À ªÀgÀ¢ zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀzÀ£ÀÄ PÉÊUÉƼÀ¯ÁVzÉ.

June 23, 2008

DAILY CRIME REPORT UPDATE 23-06-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 23-06-2008

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

ªÀiÁgÀuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

1) RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 74/08 PÀ®A 279, 337 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 20/6/08 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢ ²æà ªÀĺÀäzÀ gÀ¦üAiÉÆâݣÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ±À¦üAiÉÆâݣÀ ªÀAiÀÄ-45 ªÀµÀð ¸Á-eÉÆò £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì ºÁUÀÆ E£ÀÄß 4 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á-¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ ªÀÄÄZÀ¼ÀA§ UÁæªÀÄzÀ°è DgÀ.¹.¹. ºÁPÀĪÀ PÉ®¸ÀPÁÌV ºÉÆÃV MAzÀÄ DmÉÆà mÁæöå° £ÀA-J¦-13/«-2465 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® CAzÁdÄ 1730 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÀ ªÀÄÄZÀ¼ÀA¨Á UÁæªÀÄ¢AzÀ ¨sÁ°ÌUÉ §gÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ºÉÆ£Àß½î-ªÉÆgÀA© UÁæªÀÄzÀ ªÀÄzÀå ©æÃqÀÓ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ C£ÀégÀ vÀAzÉ ¥sÀvÀÄæ¸Á§ DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ MªÉÄä¯É ¥À°Ö ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦ügÁå¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀjUÉ C®è°è ºÀwÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ªÀiËTÃPÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA-74/08 PÀ®A-279, 337 L.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 70/2008 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 22/6/008 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà §¸À¥Áà vÀAzÉ CªÀÄÄævÀ¥Áà eÁqÀÄgÉ ¸Á: £ÁUÀÆgÀ [J£ï] gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉ PÉÆnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 20/6/08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ Hj£ÀªÀgÁzÀ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ vÀļÀeÁ¥ÀÆgÉ gÀªÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ mÁæPÀÖgÀ¢AzÀ £ÉÃV®Ä ºÉÆqÉAiÀÄ°PÉ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÁÌV ¦üAiÀiÁ𢠺ÉÆVgÀÄvÁÛgÉ. mÁæPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ mÁæPÀÖgÀzÀ°è ¤ÃgÀÄ ºÁPÀÄ CAvÀ ºÉýzÀ£ÀÄ DªÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃgÀÄ PÉÆqÀzÀ°è vÉÃUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ §¸ÀªÀgÁd EvÀ£ÀÄ mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfìÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÁ® ¥ÁzÀzÀ ªÉÄðAzÀ mÁæPÀÖgÀ ºÁ¬Ä¹zÀjAzÀ JqÀUÁ°£À ¨ÉgÀļÀÄUÀ½UÉ ºÀwÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 70/08 PÀ®A. 279 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ

C¸ÀºÀd ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 10/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 22/06/08 gÀAzÀÄ 1115 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà vÁeÉÆâݣÀ vÀAzÉ £À¹ÃgÉÆâݣÀ ±ÉÃR ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð G. ºÉÆmÉ® PÉ®¸À ¸Á/ ©ÃzÀgÀ ¨ÉøÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¨É½UÉÎ 0600 UÀAmÉUÉ ºÉÆl°UÉ §AzÁUÀ ¨sÁ°Ì ¥sÀÄ¯É ZËPÀ ºÀwÛgÀ EzÀÝ ¥À£À±ÉmÉÖ gÀªÀgÀ QgÁt CAUÀrAiÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqÉ M§â ªÀåQÛ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 21,22/06/08 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ §ÄgÀÄUÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀĪÀAvÉ PÀAqÀħgÀÄvÀÛzÉ PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀlÖ §UÉÎ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ PÉÆÃj ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ AiÀÄÄrDgÀ £ÀA 10/08 PÀ®A 174 ¹DgÀ¦¹ CrAiÀÄ°è PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁVzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

1) UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 118/08 PÀ®A 143,147,324,504 eÉÆvÉ 147 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 21-6-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 2045 UÀAmÉUÉ f.J£ï.r. PÁ¯ÉÃd JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¦ügÁå¢ ²æà ¤vÉñÀ wªÁj vÀAzÉ ªÀ²µÀ× wªÁj «zsÁåyð, f.J£ï.r.E PÁ¯ÉÃd ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¤AvÁUÀ CgÉÆævÀgÀÄ zÀ°fÃvÀ ¹AUÀ ºÁUÀÄ E£ÀÄß 4 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ «zsÁåyð f.J£ï.r.E PÁ¯ÉÃd ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ C°èUÉ §AzÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ¤UÉ ¤Ã£ÀÄ F »AzÉ PÁ¯ÉÃdzÀ°è CzÀ UÀ¯ÁmÉ £ÁªÉ ªÀiÁrgÀÄvÉÛêÉAzÀÄ PÁ¯ÉÃf£À qÉÊgÀPÀÖgÀ gÀªÀjUÉ ºÉý £ÀªÀÄUÉ PÁ¯ÉÃd ¢AzÀ vÉUÉAiÀÄĸÀÄwÛ¢Ý CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀ PÀÄað¬ÄAzÀ, ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÀ½AzÀ ¦ügÁå¢zÁgÀ¤UÉ ºÀÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¦ügÁåzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ CgÉÆævÀgÀ «gÀÄzsÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 68/08 PÀ®A 323,324,504, eÉÆvÉ 34, L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 21/06/2008 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ±ÁAvÀAiÀiÁå vÀAzÉ UÀÄgÀÄ°AUÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ 27 ªÀµÀð G/ MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁåw ¸Áé«Ä ¸Á; PÀAUÀn vÁ;f; ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ºÉÆîzÀ ¥ÀPÀÌzÀ ºÉÆîzÀªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆîzÀ PÀmÉÖUÉ ºÀwÛ eÉ.¹.¦. ¬ÄAzÀ ¤Ãj£À PÁ®ÄªÉ vÉUÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £À£Àß ºÉÆîzÀ°è KPÉ ¤Ãj£À PÁ®ÄªÉ vÉUÉAiÀÄÄvÁÛ E¢Ýj CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Áà PÁzÀ¯Á¨ÁzÉ 2) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw PÁzÀ¯Á¨ÁzÉ E§âgÀÆ ¸Á; PÀAUÀn vÁ;f; ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆîzÀ°è ¤Ãj£À PÁ®ÄªÉ vÉUÉAiÀÄÄvÁÛ EzÉÝÃªÉ E°è £ÀªÀÄä ºÉÆî EgÀÄvÀÛzÉ £ÁªÀÅ KPÉ PÉ®¸À §Azï ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fAeÁªÀÄÄ¹Ö ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆÃqÉzÀÄ C¯Éèà ©¢ÝgÀĪÀ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÉÆAlzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛ PÀAzÀÄ UÀnÖgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 68/08 PÀ®A 323,324,504, eÉÆvÉ 34, L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 21/06/2008 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Áà PÁzÀ¯Á¨ÁzÉ ªÀAiÀÄ 55 ªÀµÀð G/ MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁåw °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á; PÀAUÀn vÁ;f; ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ºÉÆîzÀ°è ªÀÄ¼É ¤Ãj¤AzÀ ºÉÆî ºÁ¼ÁUÀÄvÀÛzÉ CAvÁ eÉ.¹.¦ ¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ºÉÆîzÀ PÀmÉÖUÉ ¤Ãj£À PÁ®ÄªÉ vÉUÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ 1) ±ÁAvÀAiÀiÁå vÀAzÉ UÀÄgÀÄ°AUÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä 2) ªÀÄ®èAiÀiÁå vÀAzÉ UÀÄgÀÄ°AUÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä E§âgÀÆ ¸Á; PÀAUÀn vÁ;f; ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¤Ã£ÀÄ KPÉ £ÀªÀÄä PÀmÉÖUÉ eÉ.¹.¦.¬ÄAzÀ PÁ®ÄªÉ vÉUÉAiÀÄÄvÁÛ E¢Ý D PÀmÉÖ £À£ÀßzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CAV »rzÀÄ dAeÁªÀÄÄ¹Ö ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆÃmÉÖAiÀÄ°è PÉʬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ªÀÄ®èAiÀiÁå EvÀ£ÀÄ C¯Éèà ©¢ÝgÀĪÀ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀ ¨sÀÄdzÀ PɼÀUÉ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

4) zsÀ£ÀÆßgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 130/08 PÀ®A 341, 504, 323 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ:22/06/08 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ZÁAUÀÄ£Á¨Á¬Ä UÀAqÀ «±Àé£ÁxÀ ºÀd£Á¼É ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄgÁoÁ, G: ªÀÄ£É PÉ®¸À, ¸Á/ ºÀÄ¥À¼Á, vÁ/ ¨sÁ°ÌÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 22/06/08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è PÀ¸À PÀrØ vÉUÉzÀÄ vÀªÀÄä ºÁUÀÄ DgÉÆævÀ£À £ÀqÀÄªÉ EzÀÝ PÀmÉÖUÉ ºÁPÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ £ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ ²ªÁf ºÀd£Á¼É ªÀAiÀÄ 46 eÁw ªÀägÁoÁ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á/ ¨sÁ°Ì FvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á½£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄðAzÀ zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:130/08 PÀ®A: 341, 504, 323 L.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀt :-

1) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 109/08 PÀ®A 107 ¹Dg惡:-

3 wAUÀ¼À »A¢¤AzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀªÁr UÁæªÀÄzÀ°è ªÉÆzÀ®£É ¥Án𠧸ÀªÀgÁd vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ¨Á®PÀÄAqÉ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð ºÁUÀÆ E£ÀÄß 2 d£ÀgÀÄ ¸Á: £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀªÁr
JgÀqÀ£É ¥Ánð ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ¨Á®PÀÄAzÉ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð ºÁUÀÆ E£ÀÆß 2 d£ÀgÀÄ ¸Á: £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀªÁr EªÉgÀqÀÄ ¥Ánð gÀªÀgÀÄ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA 99/9(PÀ) «¸ÀÛtð 3 JPÀgÉ 38 UÀÄAmÉ E¢ÝgÀÄvÀÛzÉ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è PÀ¸À PÀrØ ºÁPÀ¨ÉÃqÀ J£ÀÄߪÀ ªÉÄʪÀÄ£À¸Àì EzÀÝ PÁgÀt¢AzÀ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀiÁgÁPÁ¸ÀÛç »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ, ºÉÆqÉAiÀÄÄvÉÛªÉ §qÉAiÀÄÄvÉÛÃªÉ CAvÁ eÉÆÃgÁV aÃgÀÄvÁÛ UÁæªÀÄzÀ°è C±ÁAvÁvÀ ªÁgÁªÀgÀt GAlÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÞ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 116/08 PÀ®A 160 L¦¹ L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 21-6-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 2100 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ E§âgÀÄ CgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ D±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁd §¸ÀAvÀ¥ÀÄgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄqÉ¥Áà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà EqÀUÁgÀ E§âgÀÆ ¸Á: a¢æ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ a¢æ §ÄzsÀ ªÀÄA¢ÃgÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É M§âjUÀÆ M§âgÀÆ ºÀÆqÉ §qÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÁUÀ CªÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ E§âgÀÆ CgÉÆævÀgÀ «gÀÄzsÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ. .

3) £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 138/08 PÀ®A 41, 109 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ: 22-06-2008 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ gÀhÄÆ£À¯ï £ÀA. 2 gÀ°è PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÀÝ ²æà «ÃgÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä-547gÀªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸À§â® §jÃzÀ ºÀwÛgÀ ¥ÉmÉÆæðAUï ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ C°è M§â ªÀåQÛ ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçzÀ°èzÀ ¹§âA¢ ºÁUÀÄ ªÁºÀ£À £ÉÆÃr vÀ£Àß EgÀÄ«PÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄaÑlÄÖPÉƼÀÄîwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄß ¨É£ÀßnÖ »rzÀÄ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä DPÁ±À vÀAzÉ ¥ÀæPÁ±À ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð eÁw: Qæ±ÀÑ£ï ¸Á: ¯ÉçgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ CAvÀ w½¹zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ºÁUÉ ©lÖ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀħAzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr oÁuÉUÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 138/2008 PÀ®A 41, 109. ¹. Dgï. ¦¹. £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÀgÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

June 22, 2008

DAILY CRIME UDATES FOR DATE 22-06-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 22-06-2008

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁgÁuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå : 251/08 PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÀgÀt : 279, 338 L.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 21-6-08 gÀAzÀÄ 0715 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ¥sÉÆãÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉnÖ ¤Ãr C°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉ¢zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 21-6-08 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0645 UÀAmÉUÉ C§ÄÝ® d¨ÁâgÀ EvÀ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. J.¦.-23/4080 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ DgÀ.n.N ZÉPÀÌ¥ÉÆøÀÖ PÀqɬÄAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ §gÀĪÁUÀ gÁ.ºÉ.£ÀA. 9 £ÀÆgÀ zsÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¯Áj £ÀA. J.¦-10/AiÀÄÄ-8476 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPÀ ºÁQzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃmÁgÀ ¯ÁjUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢vÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ 0830 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 251/08 PÀ®A 279,338 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀiÁgÁuÁAwPÀ ¥ÀæPÀgÀt:-

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 84/08 PÀ®A 279, 337, 338 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 ªÉƪÁPÁ :-

¢£ÁAPÀ 12/05/08 gÀAzÀÄ ²æà CtÚ«ÃgÀAiÀiÁå vÀAzÉ ±ÀAPÀæAiÀiÁå ¸Áé«Ä EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¤ÃrzÉÝãÉAzÀgÉÉ, ¢: 11/05/08 gÀAzÀÄ gÁwæ 1030 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢ zÉÆqÀØ¥Àà£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¹zÁæªÀÄAiÀÄå vÀAzÉ §¸ÀªÀtAiÀiÁå ªÀÄoÀ¥Àw ªÀÄvÀÄÛ ¢°Ã¥ï vÀAzÉ UÀÄAqÉÃgÁªÀ ©gÁdzÁgÀ E§âgÀÄ PÉÆÃvÀ£À »¥ÀàgÀUÁ ¢AzÀ ªÀÄqÀQ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ¨sÀPÀÛgÀ PÀqɬÄAzÀ PÁtÂPÉ ¥ÀqÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ HjUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ClÆÖgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ CªÀgÀ ªÉÆmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®PÉÌ f¥ï £ÀA JAJZï-16/E-117 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¨sÁjUÁAiÀÄUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄAoÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 84/08 279, 337,338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 ªÉƪÁPÁ £ÉÃzÀgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj UÁAiÀiÁ¼ÀÄ gÀªÀgÀÄ ¢: 21/06/08 gÀAzÀÄ ¸ÉÆïÁ¥ÀÄgÀ C²é¤ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è C¥ÀWÁvÀ¢AzÁzÀ UÁAiÀiÁUÀ½AzÀ UÀtªÀÄÄRgÁUÀzÉà G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ.


UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 105/08 PÀ®A 341,324,504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 20/06/08 gÀAzÀÄ 0400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw PÀªÀįÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¥Àæ¯ÁízÀgÁªÀ gÀªÀjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ £ÁUÉñÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆßçâ¼ÀÄ ¸Á: gÁeÉñÀégÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¨sÁ£ÀªÀÄw ªÀiÁqÀÄwÛ CAvÁ vÀqÉzÀÄ gÀAr ¨sÉƸÀr CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ PÉƬÄwÛ¬ÄAzÀ vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄUÀ ±ÁªÀĤUÉ ¸ÀºÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É UÀÄ£Éß zÁR°¸ÀPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

2) PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 119/08 PÀ®A 323, 324, 504, 506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 20/06/08 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ºÉƼÀ¸ÀªÀÄÄzÀæ UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀĺÀäzÀSÁeÁ vÀAzÉ vÁeÉƢݣÀ ªÀAiÀÄ 21 ªÀµÀð ¸Á; ºÉƼÀ¸ÀªÀÄÄzÀæ gÀªÀgÀÄ eÉÆüÀ ©Ã¹PÉÆAqÀÄ vÀgÀ®Ä VgÀtÂUÉ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ ¥À¥À£À vÀAzÉ Q±À£ÀgÁªÀ eÁzsÀªÀ ¸Á; ºÉƼÀ¸ÀªÀÄÄzÀæ EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä £À£ÀUÉ ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÀ PÉýzÁUÀ £Á£É°AzÀ ºÀt PÉÆqÀ° £À£Àß ºÀwÛgÀ ºÀt E¯Áè CA¢zÀPÉÌ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ºÀt E®è CAvÀ ºÉüÀÄwÛ ºÀt PÉÆlÖgÉ ¸Àj E®è¢zÀÝgÉ ¤£ÀUÉ fêÀ¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ±Àlð, PÀÄwÛUÉ »rzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è M¢ÝgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ ¤Ã£ÀÄ oÁuÉUÉ ºÉÆÃV Cfð PÉÆlÖgÉ ¤£ÀUÉ fêÀ¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ 2200 UÀAmÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 78/08 PÀ®A 324, 504, 506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 20/06/08 gÀAzÀÄ gÁwæ 2200 UÀAmÉUÉ ¨ÉÆÃgÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆæ ¸ÀÄzsÁPÁgÀ EvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¦üÃAiÀiÁð¢ PÀȵÀÚ¥Áà vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀÄ ºÉÆøÀªÀĤ gÀªÀgÀÄ ¸ÀÄzsÁPÁgÀ¤UÉ AiÀiÁPÉ gÁwæ ºÉÆwÛ£À°è £À£ÀUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr AiÀiÁPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄw¢Ý CAvÀ PɽzÀÝPÉÌ CªÀZÀå ¨ÉÊzÀÄ K ¨sÉƸÀr ªÀÄUÀ£É ¤£ÀUÉ ¸ÉÆPÀÄÌ eÁ¹Û DVzÉ EvÁå¢ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°zÀÝ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ®èzÉ ¤£ÀUÉ fêÀAvÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ EvÁå¢ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß 78/08 PÀ®A 324,504,506 L¦¹ £ÉzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

4) ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 79/08 PÀ®A 341,324,504 eÉÆvÉ 34 L¦¹.:-

¢£ÁAPÀ 20/06/08 gÀAzÀÄ gÁwæ 2200 UÀAmÉUÉ ¨ÉÆÃgÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄzsÁPÁgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ GzÉÝñÀ¥ÀƪÀðPÀªÁV ¦üÃAiÀiÁ𢠸ÀÄzsÁPÁgÀ¤UÉ DPÀæªÀÄ vÀqÉzÀÄ £ÀªÀÄä ¥sÉÆäUÉ AiÀiÁPÉ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁqÀÄwzÀÝ CAvÀ CªÀZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ K ¨sÉƸÀr ªÀÄUÀ£É ¤£ÀUÉ ¸ÉÆPÀÄÌ eÁ¹Û DVzÉ CAvÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ C¤Ã® ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæ¨sÀÄ MwÛ »rzÁUÀ PÀȵÀÚ¥Áà EvÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁ£É. ¥Àæ¨sÀÄ EvÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÀ EvÁå¢ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß 79/08 PÀ®A 341,324,504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ £ÉzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

5) ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 105/2008 PÀ®A 341,324,504,506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 19-06-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1530 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. zsÀªÀĢåÀ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ PÁgÀAeÉ ¨sÀªÀ£À ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ DgÉÆævÀ «£ÉÆÃzÀ vÀAzÉ zÉëzÁ¸À ªÁ£ÀSÉÃqÀ C°èUÉ §AzÀÄ vÀqÉzÀÄ ¸ÀƼÉî ªÀÄUÀ£É ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ¨sÀªÀ£À PÀnÖUÉ ¥sÀ½UÀ¼ÀÄ JPÉ vÉUÉ¢¢Ý CAvÀ ¸ÀtÚ PÀnÖUɬÄAzÀ £À£Àß §®UÉÊ gÀnÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. ¸ÀƼÉî ªÀÄUÀ£É ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®è CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆüÀ¯ÁVzÉ.

6)¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 49/08 PÀ®A 324,504,506, L¦¹. :-

¢£ÁAPÀ 21-6-2008 gÀAzÀÄ 0300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ZÀAzÀgÀ vÀAzÉ NªÀįÁ ¥ÀªÁgÀ ¸Á: zÉêÀVj(©) vÁAqÁ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä ºÉýPÉ §gɹzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ zÉêÀVj vÁAqÁzÀ WÀªÀįÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ gÀvÀÄß ¥ÀªÁgÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ E¤ßvÀgÀgÀÄ WÀªÀįÁ¨Á¬ÄUÉ ¸Àé®à ¸Àé®à ºÀt PÉÆlÄÖ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀiÁvÀÄPÀvÉ ªÀÄÄV¢zÀÄÝ CzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ E£ÀÆß ¨ÁQ EzÀ ºÀt PÀÆqÀj E®è CAzÀgÉ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀÄ vÉUÉzÀÄ PÉƽîj CAvÁ WÀªÀįÁ¨Á¬Ä ZÀAzÀgÀ£ÉÆA¢UÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¸ÀzÀj vÁAqÁzÀ »ÃjAiÀÄgÁzÀ °A§Ä£ÁAiÀÄPÀ ºÁUÀÄ ©üêÀÄgÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ E¤ßvÀgÀ d£ÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 20-06-2008 gÀAzÀÄ vÁAqÁzÀ°è ¥ÀAZÁAiÀÄw ¸ÉÃj¹ CªÀ¼À ºÉÆ®zÀ°è ªÀÄ£É PÀnÖPÉÆAqÀªÀgÀÄ CªÀ½UÉ ¥ÀæwAiÉƧâgÀÄ 6500/- gÀÆ¥Á¬Ä WÀªÀįÁ¨Á¬ÄUÉ PÀÆqÀ ¨ÉÃPÀÄ CAvÀ w¹ªÉ (wªÀiÁð£À) ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ ¸ÀzÀj vÀ¹ªÉUÉ ZÀAzÀgÀ£ÀÄ M¦à ¢£ÁAPÀ 20-06-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ PÀmÉÖ ºÀwÛgÀ °A§Ä£ÁAiÀÄPÀjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉÆV¤ êÀÅ 6500/- gÀÆ¥Á¬Ä PÀÆqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ºÉýj ¸ÀzÀj ºÀt ºÁåAUÀ PÀÆqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ PÉüÀÄwÛzÁÝUÀ C¯Éèà ¤AvÀzÀ DgÉÆæ ©üêÀÄgÁªÀ vÀAzÉ TÃgÀÄ EªÀ£ÀÄ «£ÁPÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢UÉ K ¨sÉÆøÀr ªÀÄUÀ£É EµÀÄÖ ¢ªÀ¸À EgÀ¯ÁPÀ §AvÀÄ FUÀ ºÀtPÀÆqÀÄ CazÀgÀ ¨Á大gÀvÁzÀ CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ C¯Éè ©¢ÝzÀ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ vÀgÀazÀUÀAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CzÉà §rUɬÄAzÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯É ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

7) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 108/08 PÀ®A 504,324 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 21/06/08 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ vÀAzÉ UÀt¥ÀwgÁªÀ eÁzsÀªÀ ªÀAiÀÄ 60 ºÁUÀÆ E£ÀÆß 3 d£ÀgÀÄ ¸Á: vÀ¼À¨sÉÆÃUÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉÆ®zÀ §AzÁj ¸ÀA§AzsÀªÁV ¦üAiÀiÁð¢vÀ£ÁzÀ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ vÀAzÉ UÀt¥ÀwgÁªÀ eÁzsÀªÀ gÀªÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÆß E§jUÉ dUÀ¼À vÀAmÉ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C¸ÀºÀd ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 17/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 16/06/2008 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ¸ÉÊAiÀÄzÀ C°ªÉƢݣÀ vÀAzÉ vÁAiÀÄgÀ C° gÀªÀgÀ vÀAV C«ÄãÁ EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÉÆÖà ªÉÄÃ¯É ZÀºÁ ªÀiÁqÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV ¸ÉÆÖà ¸ÉÆàÃlUÉÆArzÀjAzÀ CªÀ¼À ªÉÄÊ ¥ÀÆwð ¸ÀÄnÖzÀÄÝ CªÀ¼À£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 20/06/2008 gÀAzÀÄ 12.45 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ. AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 10/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ:21/06/08 gÀAzÀÄ 0715 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JªÀiï.J¯ï.¹. EzÉ CAvÁ ¥sÉÆ£À ªÀÄÆ®PÀ §AzÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃnÖ ¤Ãr ªÀÄÈvÀ vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ d£Á¨Á¬Ä FvÀ¼À ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆrØzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ¸ÀPÀĨÁ¬ÄUÉ 2005 gÀ°è UÀgÀªÀiÁvÁAqÁzÀ £ÁgÁAiÀÄt @ £ÉúÀgÀÄUÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ, ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4 ªÀµÀðUÀ¼ÁzÀgÀÆ ªÀÄPÀ̼ÁUÀzÉà EgÀĪÀzÀjAzÀ, J¯Áè PÀqÉ D¸ÀàvÉæUÉ vÉÆj¹zÀgÀÆ ªÀÄPÀ̼ÁUÀzÀÝjAzÀ vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¸ÉÆAiÀiÁ©£ï ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ OµÀzsÀªÀ£ÀÄß ¸Éë¹zÀÝjAzÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¼À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄðAzÀ zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA:10/08 PÀ®A:174 ¹./Dgï.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt :-

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 139/08 PÀ®A ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ :-

¢£ÁAPÀ : 21/06/2008. gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ ²æÃ. §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà CA¨É¸ÁAV ¸Á/ JPÀ¯Á¸À¥ÀÆgÀªÁr ¸ÀzÀå ªÀÄÄzÁÝUÀ°è ¨sÁ°Ì f¯Éè ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV Cfð ¸À°è¹zÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ PÀÄ. DPÁ±À vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd CA¨É¸ÁAUÉ ªÀAiÀÄ: 11 ªÀµÀð, EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 19.06.2008 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ ªÀÄÄzÁÝUÀ°èAiÀÄ vÀªÀÄä ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ, ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉà PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É CªÀ¤UÉ ¥ÀvÉÛ ªÀiÁqÀ®Ä «£ÀAw CAvÁ £ÀªÀÄÆ¢zÀÄÝ, ¸ÀzÀj Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ £ÀªÀÄä ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 139/2008. PÀ®A. ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ £ÉÃzÀÝgÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C§PÁj ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 136/08 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ 1965 :-

¢£ÁAPÀ 20-06-2008 gÀAzÀÄ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ ¸ÀgÀºÀ¢ÝAiÀÄ°è ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¥ÉmÉÆæ°AUï PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¹¦L £ÀUÀgÀ ªÀÈvÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ £ÉÃvÀævÀézÀ°è RavÀ ¨Áwä §A¢zÉÝ£ÉAzÀgÉ M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃw ¯ÉʸÀ£Àì ¥ÀgÀªÁ¤UÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ DPÀæªÀĪÁV ¸ÉgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÉgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¥Àæ§Ä°AUÀ ¸Áé«Ä ¹¦¹ 1371, C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ ¹¦¹ 1436,ZÀAzÀæPÁAvÀ ¹¦¹ 984,C±ÉÆÃPÀ ¹¦¹ 1039, UÉÆÃ¥Á® gÀrØ J¦¹ 282 gÀªÀgÉÆA¢UÉ £Ë¨ÁzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ JgÀqÀÄ PÉÊ aîUÀ¼ÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÀÝ ªÀåQÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¹¦L £ÀUÀgÀ ªÀÈvÀÛ gÀªÀgÀ £ÉÃvÀævÀézÀ°è zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¹¦L ¸ÁºÉçgÀ ¨Áwä ¤d EzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄÄ vÁ£ÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¯ÉʸÀ£Àì ¥ÀgÀªÁ¤UÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ DPÀæªÀĪÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÉgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ M¦àPÉÆArzÀÄÝ PÀÄqÀ¯É E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆæAiÀÄ PÉÊAiÀÄ°è EzÀÝ JgÀqÀÄ PÉÊaîUÀ¼À°è EzÀÝ 90 ¨ÉÆä ¸ÉàµÀ¯ï «¹Ì 180 JªÀÄ,J®zÀÄ CAzÁdÄ 3465-00 gÀÆ¥Á¬ÄzÀÄÝ d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÁUÀÄ DgÉÆæAiÀiÁzÀ «µÀÄÚ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd vÁ¼ÀWÁl ªÀAiÀÄ 20 ªÀµÀð ¸Á,, PÀ¥À¯Á¥ÀÄgÀ EvÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ 2000 UÀAmɬÄAzÀ 2100 UÀAmÉAiÀÄ ªÀgÉUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ºÉÊ ©üêÀÄ ¯ÉÊn£À ¥ÀæPÁ±ÀªÀiÁ£À ªÁzÀ ¨É¼ÀQ£À°è d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß §gɬĹPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è 2115 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 136/2008 PÀ®A 32,34 PÉ,E,JPÀÖ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå : 253/08 PÀ®A 32,34 PÉ.E. DPÀÖ. :-

¢£ÁAPÀ 21-6-08 gÀAzÀÄ 2145 UÀAmÉUÉ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹.¦.L. JA.JZÀ.¸ÀwñÀ ªÀÄvÀÄÛ ¦.J¸À.L.(PÁ¸ÀÄ) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ºÁUÀÆ ¹§âA¢ JZï.¹.-758 ¦.¹.-1264 gÀªÀgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ L.©.PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ¤AvÁÛUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ UÀAn£À°è E§âgÀÆ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É §A¢zÀÄÝ, CªÀgÀ£ÀÄß PÉʪÀiÁr ¤°è¹ «ZÁj¸À®Ä CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ F ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆ¢¹zÀAvÉ w½¹zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ vÁ¨ÉAiÀÄ°è EzÀÝ ¸ÀéwÛ£À §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀ, C®èzÉ AiÀiÁªÀÅzÉ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæ ºÁdgÀ¥Àr¸ÀzÀ PÁgÀt ¸ÀzÀj ªÀÄzÀåªÀ£ÀÄß PÁ¼À¸ÀAvɬÄAzÀ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä MAiÀÄÄwÛzÀÝ §UÉÎ w½¹zÀÄÝ, EzÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀiÁgÁlPÁÌV ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ EzÀgÀ §UÉÎ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¯Éên£À ¨É¼ÀQ£À°è d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®Ä £ÉÆA¢UÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 253/08 PÀ®A. 32,34 PÉ.E. DPÀÖ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Àß £ÀA. 37/2008. PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 21-06-2008 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ¸ÀAvÉÆõÀPÀĪÀiÁgÀÀ vÀAzÉ §¸ÀégÁd PÀªÀįÁ¥ÀÄgÉ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ GzÉÆåÃUÀ mÉîgÀ PÉî¸À ¸Á: AiÀÄgÀ£À½î. ¢£ÁAPÀ 15-06-2008 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÀgÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É vÀªÀÄä AiÀÄgÀ£À½î UÁæªÀÄ¢AzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀĪÁUÀ «±Áé£ÁxÀ ¸Áé«Ä gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÀÝ UÁå¸À ¹¯ÉÃAqÀgÀ SÁ°AiÀiÁVzÉ CAvÁ w½¹zÀgÀ ªÉÄÃgÀUÉ CªÀgÀ ¸ÀAdAiÀÄ ºÉÆêÀÄ ¸À«ð¸ÀzÀ EArAiÀÄ£À UÁå¸À ¹¯ÉÃAqÀgÀªÀ£ÀÄß ©ÃzÀgÀPÉÌ vÀÄA©PÀÆAqÀÄ §gÀ®Ä ¦üAiÀiÁð¢ vÀUÉzÀÄPÀÆAqÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¸À«ð¸ÁÖöåAqÀzÀ°è gÀĪÀ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ PÁA¥ÉèÃPÀìzÀ° MAzÀÄ ªÀÄrUÉAiÀÄ£ÀÄß ¨ÁrUɬÄAzÀ vÀUÉzÀÄPÀÆAqÀÄ CzÀgÀ°è j¯ÉÃPÀì ªÉÄãÀì«AiÀÄgÀ (mÉîgÀ), CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ElÄÖ £ÀAvÀgÀ CAUÀrAiÀÄ£ÀÄß vÉgÀzÀÄ vÀ£Àß CAUÀrAiÀÄ PÉî¸ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ 1100 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj UÁå¸À ¹¯ÉÃAqÀgÀ £ÀÆqÀ®Ä UÁå¸À ¹¯ÉÃAqÀgÀ EgÀ°¯Áè AiÀiÁgÉÆ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ ºÉ½PÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ: 137/08 PÀ®A: 379 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÉÆ¯É ¥ÀæAiÀÄvÀß ¥ÀæPÀgÀt :-

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA, 94/2008 PÀ®A 307,504, L¦¹:-

¢£ÁAPÀ; 21-06-08 gÀAzÀÄ 2345 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ªÀiÁPÉðl oÁuÉUÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JªÀÄ.J¯ï.¹ §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀÄð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ; 21-06-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀAzÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà gÁ¢üPÁ ¨ÁgÀzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉƦvÀ£ÁzÀ ¹zÀÄÝ £Á£ÀÄ QZÀ£ï gÀÆ«Ä£À°è EzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ §AzÀÄ £À£ÀUÉ J ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ªÀÄzsÁå£ÀízÀ°è £À£ÀUÉ AiÀiÁPÉ ¨ÉÊwۢà ¤£ÀUÉ ¸ÀÆPÀÄÌ ºÉZÁÑVzÉ ¤£ÀUÉ EAzÀÄ fêÀAvÀ ©ÃqÀĪÀÅ¢¯Áè PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉ, CAvÁ CAzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ EgÁzɬÄAzÀ C¯Éèà QZÀ£ï gÀÆ«Ä£À°èzÀÝ G¼ÁUÀqÉÝ PÉÆAiÀÄĪÀ ZÀÆ¥ÁzÀ §vÁ¬Ä¢AzÀ (ZÁPÀÄ¢AzÀ ) ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É, CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀið¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

E.¹. DåPïÖ PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 115/08 PÀ®A 3 & 7 E.¹ JPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 20-6-08 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ²æà J. ¸ÀÄzsÁPÀgÀ vÀAzÉ CªÀ®gÉrØ DºÁgÀ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ G¥À ¤zÉð±ÀPÀgÀ PÀbÉÃj ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 20-6-08 gÀAzÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄzÁå£À 1530 UÀAmÉUÉ CºÁgÀ ¤jÃPÀëPÀgÁzÀ UÁA¢ü UÀAf£À ªÁlgÀ mÁåAPÀ ºÀwÛgÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ CqÉ¥Áà JA§ÄªÀgÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV 2 ¥Áè¹ÖPÀ PÁå£ÀUÀ¼À°è ¸ÀAUÀ滹zÀ CAzÁdÄ 100 °ÃlgÀ ¹ÃªÉÄ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è d¦Û ªÀiÁr d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ, ªÀÄvÀÄÛ CgÉÆæ ºÁUÀÄ ¦ügÁåzÀÄ ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj CgÉÆæ «gÀÄzsÀ UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 115/08 PÀ®A 3 & 7 E.¹ JPïÖ1955 £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁT°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 116/08 PÀ®A 3 & 7 E.¹ JPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 21-6-08 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ UÁA¢ü UÀAd §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ CAUÀrAiÀÄ°è ±ÀQïï@ ¯ÁqÉè vÀAzÉ ¯ÁqÉè ¸Á§ ªÀÄvÀÄÛ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ CqÉ¥Áà PÁ¼É EªÀj§âgÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀAUÀ滹zÀ 200 °ÃlgÀ ¤Ã° ¹ÃªÉÄ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÁUÀ E§âgÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ 200 °ÃlgÀ ¤Ã° ¹ÃªÉÄ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ ²æà J.¸ÀÄzsÁPÀgÀ , CºÁgÀ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¸ÀAUÀrUÀgÀÄ d¦Û ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj ±ÀQïï @ ¯ÁqÉè vÀAzÉ ¯ÁqÉè ¸Á§ ªÀÄvÀÄÛ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ CqÉ¥Áà PÁ¼É EªÀjUÉ »rzÀÄ °TvÀ zÀÆgÀÄ , d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®Ä ¸À»vÀ ¢£ÁAPÀ 21-6-08 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj CgÉÆævÀgÀ «gÀÄzsÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 116/08 PÀ®A 3&7 E.¹. JPÀÖ 1955 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊ PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 117/08 PÀ®A 3 & 7 E.¹ JPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 21-6-08 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ UÁA¢ü £ÀUÀgÀ ªÉÄÊ®ÆgÀzÀ°ègÀĪÀ ¨sÀªÁ¤ ªÀÄA¢ÃgÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ CgÉÆæ ªÀÄ®è¥Áà EªÀgÀ ZÀºÁ CAUÀrAiÀÄ°è ¸ÀzÀj ªÀÄ®è¥Áà ªÀÄvÀÄÛ JA.r.ªÀÄÄfç vÀAzÉ ¥Á±Á«ÄAiÀÄå EªÀj§âgÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀAUÀ滹zÀ °ÃlgÀ ¤Ã° ¹ÃªÉÄ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÁUÀ E§âgÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ 150 °ÃlgÀ ¤Ã° ¹ÃªÉÄ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ ²æà J.¸ÀÄzsÁPÀgÀ , CºÁgÀ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¸ÀAUÀrUÀgÀÄ d¥ÀÛ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj E§âgÀÄ CgÉÆævÀgÀÄ Mr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. °TvÀ zÀÆgÀÄ , d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®Ä ¸À»vÀ ¢£ÁAPÀ 21-6-08 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj Mr ºÉÆÃzÀ CgÉÆævÀgÀ «gÀÄzsÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 117/08 PÀ®A 3&7 E.¹. JPÀÖ 1955 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊ PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 106/08 PÀ®A 110(f) ¹.Cgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 20/06/08 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ gÁªÀÄwÃxÀð(PÉ) UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀ£ÁzÀ vÁ£Áf vÀAzÉ ZÀAzÀgÁªÀ EvÀ£ÀÄ ºÉÆÃV §gÀĪÀ ¸ÁªÀÄ£Àå d£ÀjUÉ vÁ£ÀÄ gÁªÀÄwÃxÀð(PÉ) UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÉÝ CAvÁ vÁ£É agÀÄvÁÛ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ vÀ£Àß CAUÁAUÀªÀ£ÀÄß ¥ÀæzÀ²ð¸ÀÄvÀÛ C¸À¨sÀå jÃw¬ÄAzÀ ªÀwð¹gÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÉjAiÀĪÀ£ÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁj C£ÀxÀðPÁj JAzÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 107/08 PÀ®A 107 ¹.Cgï.¦.¹ :-

5 wAUÀ¼À »A¢¤AzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ gÁeÉñÀégÀ UÁæªÀÄzÀ°è JgÀqÀÄ ¥ÁnðAiÀÄ d£ÀgÁzÀ ¨Á§Ä vÀAzÉ §¸ÀªÀwÃxÀð¥Áà JgÀAqÀV ªÀAiÀÄ 60 ºÁUÀÆ E£ÀÆߧ ¸Á: gÁeÉñÀégÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁtÂPÀ vÀAzÉ w¥ÀàtÚ ZÀAzÀ£À ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð ºÁUÀÆ E£ÀÆߧ¼ÀÄ ¸Á: gÁeÉñÀégÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA 608gÀ «¹Ûtð 3 JPÀgÉ ºÉÆ®ªÀÅ vÀ£ÀßzÀÄ £À£ÀßzÀÄ CAvÁ vÀªÀÄä vÀªÀÄä UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÀPÁ¸ÀÛç »rzÀÄPÉÆAqÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è wgÀÄUÁr M§âjUÉƧâgÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄÄvÉÛÃªÉ §qÉAiÀÄÄvÉÛÃªÉ CAvÁ agÀÄvÁÛ wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ UÁæªÀÄzÀ°è C±ÁAvÀvÁ ªÁvÁªÀgÀt GAlÄ CVgÀÄvÀÛzÉ PÁgÀt ¸ÀzÀj JgÀqÀÄ ¥ÁnðAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 140/08 PÀ®A 110(E ªÀÄvÀÄÛ f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 21/06/08 gÀAzÀÄ 1345 UÀAmÉUÉ ¦.J¸À.L (¹) eÉÆvÉAiÀÄ°è ¦¹ 1543 ªÀÄvÀÄÛ 1603 PÀÆrPÉÆAqÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 115/08 £ÉÃzÀgÀ DgÉÆæ ¥ÀvÉÛ PÀÄjvÀÄ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀzÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ¢AzÀ ¥sÀÄ¯É ZËPÀ PÀqÉ §AzÁUÀ C°è M§â ªÀåQÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀåQÛUÉ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄzÀrAiÀÄ°è 1400 UÀAmÉUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ 1430 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁVzÉ.

4) ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 57/08 PÀ®A 107 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ: 21-06-08 gÀAzÀÄ Cfð «ZÁgÀuÉ PÀÄjvÀÄ ªÀÄÄqÀ© oÁuÉ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ d£ÀªÁqÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV CfðzÁgÀ£À ºÉÆ® £ÉÆÃqÀ®Ä ºÉÆÃV w½zÀÄ §A¢zÉãÉAzÀgÉ, 1. ¥ÀÄAqÀ°PÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀÄ zsÀSÉÃPÀgï 2. C£ÀĸÀÄAiÀiÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¥ÀÄAqÀ°PÀ zsÀSÉÃPÀgï 3. ±É²PÁAvÀ vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°PÀ zsÀSÉÃPÀgï 4 ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°PÀ zsÀSÉÃPÀgï J®ègÀÆ eÁw: ºÀjd£À ¸Á: d£ÀªÁqÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA. 39 ªÀÄvÀÄÛ 1 £Éà ¥ÁnðAiÀĪÀgÁzÀ 1. «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ±ÉÃjPÁgÀ 2. ¨sÉÆÃd¥Áà vÀAzÉ ªÀĸÁÛ£À¥Áà ±ÉÃjPÁgÀ 3. dUÀzÉë UÀAqÀ UÀÄAqÀ¥Áà ±ÉÃjPÁgÀ 4. ZÀAzÀªÀiÁä UÀAqÀ ªÀĸÁÛ£À¥Áà ±ÉÃjPÁgÀ J®ègÀÆ eÁw: ºÀjd£À ¸Á: d£ÀªÁqÀ gÀªÀgÀ ºÉÆî §AzÁj ªÀÄzsÉå ¨Á« «µÀAiÀĪÁV JgÀqÀÄ ¥Ánð £ÀqÀĪÉ
dUÀ¼ÀªÁUÀÄwÛ¢ÝzÀÄ DzÀjAzÀ fêÀºÁ¤ D¹Û ºÁ¤ ºÁUÀÆ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è ±ÁAw ¨sÀAUÀ GAmÁUÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ, PÁgÀt ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ªÀÄÄqÀ© oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.57/08 PÀ®A: 107 ¹Dg惡 ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

5) RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 72/08 PÀ®A 107 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 17/6/08 gÀAzÀÄ GZÁÑ UÁæªÀÄzÀ°è ºÉÆîzÀ ¸ÀA¨sÀAzsÀ JgÀqÀÄ UÀÄA¦£ÀªÀgÀ ªÀÄzsÀå dUÀ¼ÀªÁVzÀÄÝ CzÀÄ RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉÆ°¸À oÁuÉAiÀÄ°è JgÀqÀÄ ¥ÁnðUÀ¼À ªÉÄÃ¯É PÉøÀÄ zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. »ÃUÉ F ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÄ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ M§âgÀ ªÉÄïÉƧâgÀÄ ¸ÉÃqÀÄ wÃj¹PÉƼÀÄîªÀ ¸À®ÄªÁV UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ wgÀÄUÁqÀÄwÛzÁÝgÉ. EªÀgÀ£ÀÄß »ÃUÉ ©lÖgÉ UÁæªÀÄzÀ°è C±ÁAvÀvÉ ªÁvÁªÀgÀt GAmÁUÀĪÀÅzÀ®èzÉ UÁæªÀÄzÀ°è PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜ ºÀzÀUÉÃqÀĪÀ ¸ÁzÀåvÉUÀ¼ÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀjAzÀ ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄzÀrAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ-21/6/08 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA-72/08 PÀ®A-107 ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

6) RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 73/08 PÀ®A-107 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 17/6/08 gÀAzÀÄ GZÁÑ UÁæªÀÄzÀ°è ºÉÆîzÀ ¸ÀA¨sÀAzsÀ JgÀqÀÄ UÀÄA¦£ÀªÀgÀ ªÀÄzsÀå dUÀ¼ÀªÁVzÀÄÝ CzÀÄ RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉÆ°¸À oÁuÉAiÀÄ°è JgÀqÀÄ ¥ÁnðUÀ¼À ªÉÄÃ¯É PÉøÀÄ zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. »ÃUÉ F ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÄ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ M§âgÀ ªÉÄïÉƧâgÀÄ ¸ÉÃqÀÄ wÃj¹PÉƼÀÄîªÀ ¸À®ÄªÁV UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄ°è ªÀiÁgÀPÁ¸ÀÛçUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ wgÀÄUÁqÀÄwÛzÁÝgÉ. EªÀgÀ£ÀÄß »ÃUÉ ©lÖgÉ UÁæªÀÄzÀ°è C±ÁAvÀvÉ ªÁvÁªÀgÀt GAmÁUÀĪÀÅzÀ®èzÉ UÁæªÀÄzÀ°è PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜ ºÀzÀUÉÃqÀĪÀ ¸ÁzÀåvÉUÀ¼ÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀjAzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ PÀ¼À¸ÀzÁ¼À eÁw PÀÄgÀħ ªÀAiÀÄ 46 ªÀµÀð ¸Á- EAZÀÄgÀ 2]. ªÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ 46 ªÀµÀð eÁw PÀÄgÀħ 3]. ²ªÀgÁd vÀAzÉ ±ÀAPÉæÃ¥Áà ªÉÄÃvÉæ eÁw PÀÄgÀħ 4]. PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà ªÉÄÃvÉæ eÁw PÀÄgÀħ J®ègÀÄ ¸Á- ªÉÆgÀA© «gÀÄzÀÝ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄzÀrAiÀÄ°è EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ-21/6/08 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA-73/08 PÀ®A-107 ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

7) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 250/08 PÀ®A 110 (f) s¹.Dgï.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 20-6-08 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL(PÁ.¸ÀÄ), ¦¹-926, 1222 gÀªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ ªÉÆüÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ C°è ¸ÁªÀðd¤ÃPÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É 1900 UÀAmÉUÉ M§â ªÀåQÛ ªÉÆüÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è agÁqÀĪÀÅzÀÄ, ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ MzÀgÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁr ¸ÁªÀðd¤ÃPÀgÀ°è ¨sÀAiÀÄ ©üÃwAiÀÄ£ÀÄß GAlĪÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. DUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä 1) ªÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ ®PÀëöät ºÀjd£À ªÀAiÀÄ 38 ªÀµÀð G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-ªÉÆüÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄ CAvÁ w½¬ÄvÀÄÛ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß »ÃUÉ ©lÖ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ, ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÞ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 250/08 PÀ®A. 110(f) ¹Dg惡 CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

8) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå : 252/08 PÀ®A 110 (f) s¹.Dgï.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 21-6-08 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL(PÁ.¸ÀÄ), ¦¹-1264 E°AiÀiÁ¸ÀSÁ£À gÀªÀjUÉ eÉÆvÉAiÀÄ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ d®¸ÀAV UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ C°è ¸ÁªÀðd¤ÃPÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É 0900 UÀAmÉUÉ M§â ªÀåQÛ d®¸ÀAV UÁæªÀÄzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è agÁqÀĪÀÅzÀÄ, ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ MzÀgÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁr ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è ¨sÀAiÀÄ ©üÃwAiÀÄ£ÀÄß GalĪÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. DUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä 1) ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ®PÀëöät ªÀiÁ¼ÀUÉ QæñÀÑ£À ªÀAiÀÄ 27 ªÀµÀð G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-d®¸ÀAV UÁæªÀÄ CAvÁ w½¬ÄvÀÄÛ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß »ÃUÉ ©lÖ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ, ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÞ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 252/08 PÀ®A. 110(f) ¹Dg惡 CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

9) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 141/08 PÀ®A 504,506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 22/06/08 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¨ÉèÁªÀw UÀAqÀ eÉÊgÁd oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀ °TvÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 21/06/08 gÀAzÀÄ gÁwæ 11 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ PÁ¸ÀAiÀiÁå ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÆ E®èzÉ EzÁÝUÀ (¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ PÉ.E.©.AiÀÄ°è ¯ÉÊ£ï ªÀiÁå£À EzÀÄÝ CªÀgÀÄ PÀvÀðªÀåPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ) ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ,vÀ£ÉÆßA¢UÉ ªÀÄ®UÀÄ E®èªÁzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉ, aÃgÀ¨ÉÃqÀ ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀ¨ÉÃqÀ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÊ »rAiÀÄ®Ä §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ aÃgÀÄvÁÛ ºÉÆgÀUÉ §AzÁUÀ CªÀ£ÀÄ PÀÆqÀ ºÉÆgÀUÉ §AzÀ ªÉÄÃ¯É vÁ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉÆÃV vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ vÀnÖ ªÀÄÄaÑPÉÆAqÀÄ ªÀÄ®VzÉÝ. £ÀAvÀgÀ ¸Àé®à ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DvÀ£ÀÄ ªÀÄvÉÛ §AzÀÄ ºÉÆ®¸ÀÄ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°UÉ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 141/08 PÀ®A 504,506 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Àß £ÀA. 121/08 PÀ®A 376 L¦¹ :-

¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¸ÀAQë¥ÀÛ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ. ¢£ÁAPÀ 24-05-2008 gÀAzÀÄ 1430 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð eÁw ªÀÄgÁoÁ GzÉÆåÃUÀ ²PÀëPÀ ¸Á,, d£ÀªÁqÁ ¸ÀzÀå UÁAiÀÄvÉÆÃAqÉ PÁA¥ÉèPÀì ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄzÉÆAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÉ£ÉAzÀgÉ. ¢£ÁAPÀ 21-06-2008 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀÄ. ¸ÀĨsÀzÀæ¨Á¬Ä ªÀAiÀÄ 17 ªÀgÉ ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸Á¬Ä£ÁxÀ E§âgÀÄ PÉÆrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä UÁvÉÆÃAqÉ PÁA¥ÉèPÀì JzÀÄgÀÄUÀqÉ gÉÆr£À ªÉÄÃ¯É ¤AvÁUÀ d£ÀªÁqÁ UÁæªÀÄzÀ ¥ÀArvÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ PÀqÉØ ºÁUÀÄ 3 d£ÀgÀÄ PÉÆrPÉÆAqÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ¼À »wÛgÀ §AzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ½UÉ ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹ £À£Àß ªÀÄUÀ¼À EbÉÃAiÀÄ «gÀÄzÀݪÁV d§gÀzÀ¹Û¬ÄAzÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀÄ.¸ÀĨsÀzÁæ¨Á¬Ä EªÀ½UÉ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ EvÁå¢ CfðAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 121/2008 PÀ®A 366 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zsÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.