August 31, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 31/08/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 31/08/2010

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 21/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 29/08/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ²ªÀPÀƪÀiÁgÀ vÀAzÉ CªÀÄævÀgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: °UÁAiÀÄvÀ: ¸Á: ºÀÄtf[PÉ] EvÀ¤UÉ ¸ÁªÀiÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ ¨ÉÃ£É EzÀÄÝ J¯Áè PÀqÉ vÉÆÃj¹PÉÆAqÀgÀÆ ¸ÀºÀ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀ¯ÁgÀzÀPÉÌ §zÀÄPÀĪÀÅzÀQÌAvÀ ¸ÁAiÀÄĪÀÅzÉà ¯ÉøÉAzÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ AiÀiÁªÀÅzÉÆà «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄzÀå zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¼À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢¼ÀÄ ®Qëöäà UÀAqÀ ²ªÀPÀƪÀiÁgÀ §§ZÉÃqÉ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ºÀÄtf EPÉAiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 132/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 30/08/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ JªÀiï.r. J«Ä£ÀƯÁè @ AiÀiÁ«Ä£À vÀAzÉ ªÉÄÊ£ÉÆ¢Ý£ï ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: ¨sÀzÉÆæ¢Ý£ï PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-38/PÉ-6342 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É £Ë¨ÁzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É EgÀĪÀ AiÀįÁè°AUï ªÉÄrPÀ¯ï ºÀwÛgÀ PÀĽwÛzÁÝUÀ £Ë¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-25/Dgï-892 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¥Àæ±ÁAvÀ ZÁ¼ÀPÉ£ÉÆÃgÀ ¸Á: ªÀÄeÁð¥ÀÆgÀ [JªÀiï] EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÁ°UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÁ°£À »ªÀÄärAiÀÄÄ ªÀÄÄjzÀAvÉ ¨sÁjUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæAiÀÄ JqÀUÁ°£À ªÉƼÀPÁ® PɼÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §®PÁ°£À ªÉƼÀPÁ°UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 75/2010 PÀ®A 323, 504, 353 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 30-08-10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÉ.ºÉZï «±Àé£ÁxÀ PÉ.¦ ºÁ¯ÉñÀ¥Áà ªÀAiÀÄ: 31 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, G: PÀ¥À¯Á¥ÀÆgÀ (J) UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ UÁæªÀÄ ¯ÉPÁÌ¢üPÁj EvÀ£ÀÄ ¯Á®¨ÁUÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀPÁðj ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀÄ¼É ºÁ¤ PÀÄjvÀÄ ¸À«ÄÃPÉë ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ gÁeÉÃAzÀæ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ U˽ ¸Á: ¯Á®¨ÁUÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¤AvÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ KPÀ ªÀZÀ£ÀzÀ°è ¨Á CAvÁ PÀgÉzÀ£ÀÄ DUÀ ¦üAiÀiÁ𢠣Á£ÀÄ ¸ÀPÁðj PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ DªÉÄÃ¯É §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉýzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¤AzÀ£É ªÀiÁr CAV »rzÀÄ PÀ¥Á¼À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀPÁðj PÉ®¸À ¤ªÀð»¸À®Ä CqÉ vÀqÉAiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 76/2010 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 31-08-10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÀ¯ÁåtgÁªÀ ¨sÀAqÉ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: §ÄzsÉÃgÁ, ¸ÀzÀå «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß °TvÀªÁV ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ EA¢UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5 wAUÀ¼À »AzÉ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è £Á£ÀÄ £À£Àß UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ C±ÉÆÃPÀ£ÉÆA¢UÉ Z˽ UÁæªÀÄPÉÌ CªÀzsÀÆvÀ UÀuÉñÀégÀ eÁvÉæUÉ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ FgÀuÁÚ vÀAzÉ §¸ÀªÀAvÀgÁªÀ ºÉƸÀªÀĤ EªÀgÀ §eÁeï ¨ÁPÀìgÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-32/J¯ï-4645, ZÉ¹ì £ÀA rJ¥sïJ¥sï©eÉJ¥sï-47615, EAfãÀ £ÀA rJAJA©eÉE-16211 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃV ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ªÀÄA¢gÀ DªÀgÀtzÀ°è ¤°è¹, zÀ±Àð£À ªÀiÁr ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀĪÀµÀÖgÀ°è ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® EgÀĪÀÅ¢¯Áè ªÀÄvÀÄÛ £Á£ÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÆÃlgÀ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè, £À£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ ©ÃzÀgÀ ºÁUÀÆ ¸ÀÄvÀÛ ªÀÄÄvÀÛ°£À UÁæªÀÄUÀ¼À°è ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ PÀÆqÀ ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 117/2010 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 30/08/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C²é£À vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ dPÉÌ£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, eÁw: Qæ±ÀÑ£ï, ¸Á: ªÀ¼ÀTAr EvÀ£ÀÄ ¥ÀlªÁzÁ PÀqɬÄAzÀ ElUÁ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ ¥ÀlªÁzÁ, ªÀ¼ÀTAr gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É PÀAmÉÃ¥Áà £ÁUÀÆgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¸ÀIJî vÀAzÉ ªÀÄZÉÃAzÀæ, 2) ²ªÁf vÀAzÉ ªÀÄZÉÃAzÀæ E§âgÀÆ ¸Á: ªÀ¼ÀTAr EªÀj§âgÀÆ CªÀgÀ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¤AwzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÁ£ïð ºÉÆqÉzÀgÀÄ ¸ÀºÀ CªÀgÀÄ ¨ÁdÄ DUÀ°¯Áè DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CªÀjUÉ ¸Àé®à gÉÆÃr£À PÉüÀUÉ E½¬Äj zÀ£À PÀgÀÄUÀ½ªÉ CAvÀ ºÉýzÀgÉ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 90/2010 PÀ®A 87 PÉ.¦.DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 30/08/10 gÀAzÀÄ ªÉÆúÀ£ï eÁzsÀªÀ gÀªÀgÀ ºÉÆÃl® ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ fvÉÃAzÀæ vÀAzÉ gÁºÀĸÁ§ eÁzsÀªÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 7 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: Gd¼ÀA§ EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ CAzÀgÀ §ºÁgÀ JA§ £À¹©£À E¸ÉàÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ JAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ©gÁzÁgÀ ¦J¸ïL ªÀÄAoÁ¼À EªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ Hj£À ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ oÁuÉ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ªÀiÁr CªÀjAzÀ 52 E¸ÉàÃmï J¯É ºÁUÀÄ 2070 gÀÆ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀægÀPÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 149/2010 PÀ®A 279, 338, L¦¹, eÉÆvÉ 187 L.JA.«. DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 29/08/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁd¥Áà @ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀÄrªÁ¼À¥Áà ªÀÄÄ®UÉ ªÀAiÀÄ: 41 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: °AUÀzÀ½î, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ ¥ÀlÖtzÀ §¸ÀªÀ ªÀ£À ºÀwÛgÀ ºÀgÀ¼ÀAiÀiÁå ZËPÀ PÀqɬÄAzÀ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-39/eÉ-4655 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉƼÀPÁ°UÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ PÀtÂÚUÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.August 30, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 30/08/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 30/08/2010

OgÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 11/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 29/8/10 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ KPÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ZÀAzÀgÀgÁªÀ ªÉÆúÁqÉ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: PÉÆý, ¸Á: KPÀA¨Á EvÀ¤UÉ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ §ºÀ¼À DUÀÄwÛzÀÝjAzÀ, ºÉÆÃmÉ£ÉÆêÀÅ vÁ¼À¯ÁgÉzÉ ¨ÉüÉUÉ ºÉÆÃqÉAiÀÄĪÀ OµÀ¢ vÉUÉzÀÄPÉÆArgÀÄvÉÛ£É CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ²¯Á¨Á¬Ä UÀAqÀ KPÀ£ÁxÀ ªÉƺÁqÉ ªÀAiÀÄ: 33 ªÀµÀð EPÉAiÀÄ £ÉUÉt «Ä±Á¨Á¬Ä w½¹zÀ ªÉÄgÉUÉ KPÀ£ÁxÀ¤UÉ OgÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ aQvÉì PÁ®PÉÌ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÉzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 07/2010 PÀ®A 174(¹) ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 29/08/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ zËæ¥Àw UÀAqÀ F±ÀégÀ ¨sÀAUÉ£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, eÁw: ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: ªÀ¼ÀTAr EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±À K£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 12/09/2009 gÀAzÀÄ ªÀÄtÄÚ vÀÄA§®Ä vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÀĨsÁµÀ ªÀÄvÀÄÛ NuÉAiÀÄ ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà, ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ ²æêÀÄAvÀ EvÀgÀgÀ eÉÆvÉ £ÀªÀÄÆägÀ §AqÉÃ¥Áà PÀÄA¨ÁgÀ gÀªÀgÀ mÁæPÀÖgï £ÀA PÉJ-39/n-2829 ºÁUÀÆ mÁæ° £ÀA PÉJ-39/n-2830 £ÉzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄtÄÚ vÀÄA§ÄªÀ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÁzÀ §§Äæ @ ¨Á§Ä vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ªÀUÉΣÉÆÃgÀ eÁw: PÀÄgÀħ EvÀ£ÀÄ mÁæPÀÖgï£ÀÄß ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ £ÀqɹzÀÝjAzÀ £À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÝjAzÀ £ÁªÀÅ alUÀÄ¥Áà ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è E¯Ád ªÀiÁr¹zÀÄÝ F §UÉÎ ªÀÄÈvÀ £À£Àß ªÀÄUÀ£ÀÄ alUÀÄ¥Áà ¥ÉưøÀgÀ ªÀÄÄAzÉ WÀl£É §UÉÎ PÉÃ¸ï ªÀiÁr¹zÀÄÝ £À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ ºÁUÀÆ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ D¸ÀàvÉæUÀ¼À°è vÉÆÃj¹ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄ SÁ¸ÀV aQvÉì ªÀiÁr¸ÀÄwÛzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ 29/08/2010 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À eÁªÀ 0500 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É £À£Àß ªÀÄUÀ£ÀÄ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ DzÀ UÁAiÀÄUÀ½AzÀ¯É ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ [©] ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 175/2010 PÀ®A 302 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28/08/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CA©æñÀ vÀAzÉ gÁªÀÄ°AUÀ dªÀiÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ-19 ªÀµÀð eÁ : PÀ§â°UÀ G : MPÀÄÌ®vÀ£À ¸Á-¸ÀįÁÛ£À¨ÁzÀ ªÁr EªÀgÀ vÁ¬Ä ¸ÀvÀåzÉë UÀAqÀ gÁªÀÄ°AUÀ dªÀiÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ-38 ªÀµÀð eÁ: PÀ§â°UÀ G-UÁæªÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄQ ¸Á-¸ÀįÁÛ£À¨ÁzÀ ªÁr EªÀgÀÄ ªÀĺÁgÁµÀÖçzÀ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üAiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀįÁÛ£À¨ÁzÀ ªÁr UÁæªÀÄzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 29, 30/08/2010 gÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ zÀÄgÀÄzÉÝñÀ¢AzÀ ¸ÀvÀåzÉë EªÀjUÉ ºÀjvÀªÁzÀ DAiÀÄÄzsÀ¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁr ¸ÀįÁÛ¨ÁzÀ ªÁr UÁæªÀÄzÀ ªÉÄʧƧ ¸ÀªÀÄzÁ¤ ¦Ãgï ºÀwÛgÀ ±ÀªÀ ©¸Ár ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 112/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29/08/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ Q±À£À vÀAzÉ UÀÄAqÉÃgÁªÀ zÀªÉÃð±À ¸Á: ªÀgÀªÀmÉÖ (©) EvÀ£ÀÄ DgÉÆæ ¸ÀwñÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ gÁeÉÆÃ¼É ¸Á: ªÀgÀªÀmÉÖ (©) EvÀ£À §eÁd ¨ÁPÀìgï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-39/E-6574 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀiÁtÂPÀ£ÀUÀgÀ ªÀiÁtÂPÀ¥Àæ¨sÀÄ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ vÀªÀÄä UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ gÁeÉÆüÁ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ ªÀÄvÀÄÛ JzÀÄgÀÄ £Á¬ÄUÀ¼ÀÄ PÀZÁÑqÀÄvÀÛ §AzÁUÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄðAzÀ »rvÀ PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß gÉÆÃr£À §®§¢UÉ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ¤UÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛ ºÁUÀÄ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 130/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29/08/10 gÀAzÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢ gÁdÄ vÀAzÉ CdÄð£À PÀëwæÃAiÀÄ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀrØ (J.¦) EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉ®¸À PÀÄjvÀÄ vÀ£Àß ¸ÀéUÁæªÀÄ ªÀrجÄAzÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É zÉêÀ zÉêÀ ªÀ£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ d»gÁ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÀÝ DgÉÆæ PÀÆædgÀ fÃ¥À £ÀA JAJZÀ-24/«-3030 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ £ÁUÉñÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÁæªÀÄ PÀªÀįÁ¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvï, ¸Á: d¼ÀPÉÆÃl (JA.JZÀ) EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀqɹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ ¸ÉÊPÀ°UÉ »A¢¤AzÀ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉUÉ, §® ¨sÀÄdUÉ ºÁUÀÆ ¸ÉÆAlPÉÌ ¸ÁzÁ gÀPÀÛ, UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 116/2010 PÀ®A 498(J), 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29/08/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ wæªÉÃt UÀAqÀ ²ªÀ¥ÀÄvÀæ PÁA¨Éî ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, ¸Á: GqÀ¨Á¼À EPÉAiÀÄÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ £À£Àß ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ ¸ÀĪÀÄgÀÄ 8 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ DgÉÆæAiÀiÁzÀ ²ªÀ¥ÀÄvÀæ vÀAzÉ ¸Á¬Ä§uÁÚ PÁA¨Éî ¸Á: GqÀ¨Á¼À EvÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è DVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ MAzÀÄ ªÀµÀð vÀ£Àß UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ CvÉÛ E§âgÀÆ ZÀ£ÁßV ElÄÖPÉÆArzÀÄÝ vÀ£ÀUÉ ¸ÉßúÀ ªÀAiÀÄ: 5 ªÀµÀð ºÁUÀÆ ¸ÀzÁ²ªÀ MAzÀĪÀgÉ ªÀµÀð »ÃUÉ E§âgÀÆ ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ £ÀAvÀgÀ vÀ£ÀUÉ CrUÉ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢¯Áè, ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁqÀÄw¯Áè. CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 22/08/2010 gÀAzÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉ gÀPÁë §AzsÀ£À ºÀ§âPÉÌ PÀgÉAiÀÄ®Ä §AzÁUÀ £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀĪÀgÀ eÉÆvÉ DgÉÆævÀgÁzÀ £À£Àß UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ CvÉÛAiÀiÁzÀ ±ÀgÀtªÀiÁä UÀAqÀ ¸Á¬Ä§uÁÚ PÁA¨Éî EªÀj§âgÀÄ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀĪÀjUÉ PÀ¼ÀÄ»¹ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£ÀUÉ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 175/2010 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29/08/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ®QëöäPÁAvÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁd ªÉÊgÁUÀå ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð, ¸Á: eÁzsÀªÀ D¸ÀàvÉæ »AzÀUÀqÉ ¨sÁ°Ì EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ¥sÁå±À£À ¥À®ì £ÀA PÉJ-39/JZÀ-8967 CzÀgÀ EAf£À £ÀA JZÀ.J-10/E.©-8 f,f,86173, ZÉ¹ì £ÀA JA.©.J®. JZÀ.J-10/E.f.8-ff-06822 EgÀÄvÀÛzÉ. C.Q. 30000/- gÀÆ zÀµÀÄÖ £ÉÃzÀ£ÀÄß DgÉÆævÀgÁzÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì UÀÄ£Éß £ÀA 175/2010 PÀ®A 379 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 29/08/2010 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠮QëöäPÁAvÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁd ªÉÊgÁUÀå ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á eÁzsÀªÀ D¸ÀàvÉæ »AzÀUÀqÉ ¨sÁ°Ì. EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 28/08/2010 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ¥sÁå±À£À ¥À®ì £ÀA PÉ.J.-39 JZÀ.-8967 CzÀgÀ EAf£À £ÀA JZÀ.J.10 E.© 8 f,f,86173 ZÉ¹ì £ÀA JA.©. J®. JZÀ.J.10 E.f.8 ff 06822 EgÀÄvÀÛzÉ. C.Q. 30000/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 131/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 29-08-2010 gÀAzÀÄ 1245 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀæPÁ±À vÀAzÉ PÀȵÀÚ¥Áà gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ: 23 ¸Á ªÉÄÊ£À½î xÁAqÁ, ¸ÀzÀå ¥ÀævÁ¥À £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA:PÉJ-03/EqÀ§Æèöå-153 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É £Ë¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ ¸ÁºÉƤßPÉÃj, ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38/PÉ-5041 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÁºÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄä¯É wgÀÄV¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀUÀqÉ, PÁ°UÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ DgÉÆæUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÀUÀqÉ ºÁUÀÆ §®ªÉƼÀPÁ°UÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA : 204/2010 PÀ®A 454, 457, 380 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 29/08/2010 jAzÀ 30/08/2010 gÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁfêÀ vÀAzÉ «PÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ£ï ¸Á ªÀĺÁzÉêÀ PÁ¯ÉÆä, ²ªÀ£ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ EzÀÝ ¨ÁrUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ §AUÁgÀzÀ ªÀqÀªÉUÀ¼ÀÄ C.Q 38,000,00 UÀ¼ÀµÀÄÖ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


August 29, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 29/08/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 29/08/2010

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 174/2010 PÀ®A 279, 304 (J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 28-08-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆõÀ PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°PÀgÁªÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, ¸Á: »¥ÀàgÀUÁ EvÀ£ÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV »¥ÀàgÀUÁ PÁæ¸ï J£ï.JZï 9 gÉÆÃrUÉ ¤AwgÀĪÁUÀ ¨ÉÃgÉ HgÀÄUÀ½UÉ ºÉÆÃUÀĪÀ d£ÀgÀÄ ºÉýzÉÝ£ÉAzÀgÉ J£ï.JZï 9 gÉÆÃqÉ ªÉÄÃ¯É ©æÃqÀÓ dwÛgÀ M§â ªÀÄ£ÀĵÀå ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ¸ÀwÛzÀÄÝ ºÉtªÀÅ ¥ÀÆwð dfÓ ºÉÆÃV UÀÄgÀÄvÀÄ ¹UÀzÀAvÉ DVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ºÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¯Á®¥Á±Á ¥sÀQÃgÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ J£ï.JZï 9 gÉÆÃqÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV M§â UÀAqÀÄ ªÀåQÛAiÀÄ ºÉtªÀÅ gÉÆÃr£À zÀQët ¨sÁUÀzÀ PÀqÉUÉ vÀ¯É PÉÊPÁ®Ä ¥ÀÆwð dfÓ ºÉÆÃVzÀÄÝ ºÉtªÀÅ EzÀÄÝ JµÉÆÖà ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ºÉtzÀ ªÉÄðAzÀ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è£À PÀgÀ¼ÀÄ ºÉÆÃgÀUÉ §A¢gÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ºÀgÀPÀÄ §mÉÖ aA¢AiÀiÁzÀAvÉ PÁtÄwÛzÉÝ, D ªÀåQÛAiÀÄÄ CAzÁdÄ 25 jAzÀ 35 ªÀAiÀĹì£ÀªÀ¤zÀÄÝ PÉ®ªÀÅ ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ ªÀqÀØ£ÀPÉÃgÁ, »¥ÀàgÀUÁ, PÁæ¸ï PÀqÉ gÉÆÃqÀ ªÉÄÃ¯É ºÀÄZÀÑ£ÁV wgÀÄUÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ, ºÉtzÀ ¹ÜÃwUÀw ªÉÄÃ¯É C¥ÀjavÀ ºÀÄZÀÑ£ÀAwzÀÄÝ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ F C¥ÀWÁvÀªÀÅ EAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À eÁªÀzÀ°è DVgÀĪÀAvÉ PÀAqÀħgÀÄvÀÛzÉ, DgÉÆæAiÀiÁzÀ C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ C¥ÀjavÀ ºÀÄZÀÑ ªÀåQÛUÉ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ PÀAqÀħgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 09/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 27/08/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ²æÃzÉë UÀAqÀ ªÀĺÁzÀÄ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ [ºÉÆ°AiÀÄ], ¸Á: UÉÆÃgÀ aAZÉÆý EPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ªÀĺÁzÀÄ vÀAzÉ gÀWÀÆ£ÁxÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ gÁwæ¬Är ¨sÁj ªÀÄ¼É ¸ÀÄjzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ZÀļÀÄQ £Á®PÉÌ ºÉZÀÄÑ ¤Ãj §A¢zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ £Á®zÀ ¤Ãj£À ¥ÀæªÁºÀPÉÌ ºÀjzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ£À ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Ä ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
August 28, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 28/08/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 28/08/2010

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 89/2010 PÀ®A 498(J), 304(©), 306 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27-08-2010 gÀAzÀÄ 1945 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¨Á¯Áf vÀAzÉ ªÀiÁ®Ä J¼ÀUÉ ¸Á: ZÁAqÉÆüÀ (JAJ¸ï) EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ vÁ¬ÄUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ M§â£É UÀAqÀÄ ªÀÄUÀÄ«zÀÄÝ. ¦üAiÀiÁð¢UÉ 5 d£À CPÀÌ vÀAVAiÀÄgÀÄ EgÀÄvÁÛgÉ. EzÀÄÝ J®ègÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAVAiÀiÁzÀ CZÀð£Á EªÀ½UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ CuÁÚgÁªÀ vÀAzÉ CA§ÄævÀgÁªÀ EªÀ£À eÉÆvÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAV CZÀð£ÁUÉ ªÀÄÆgÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ EgÀÄvÁÛgÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨sÁªÀ 5-6 wAUÀ½AzÀ vÀ£Àß ºÉAqÀw CZÀð£Á EªÀ½UÉ ¤£ÀÄ ¤ªÀÄä vÀAzÉ vÁ¬Ä ªÀģɬÄAzÀ 50,000/- gÀÆ¥Á¬Ä ªÀgÀzÀPÀëuÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛzÁÝ£É CzÉà jÃw ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAVAiÀÄ ªÀiÁªÀ CA§ÄævÀgÁªÀ ºÁUÀÆ CvÉÛ £ÀgÀ¸Á¨Á¬Ä EªÀgÀÄ ¸ÀºÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. F «µÀAiÀÄ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ w½¹zÀÄÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨sÁªÀ CuÁÚgÁªÀ EªÀjUÉ ¸ÀªÀÄzÁ£À ªÀiÁr ¸ÀzÀj ºÀtªÀ£ÀÄß ¢Ã¥ÁªÀ½UÉ PÉÆqÀÄvÉÃ£É CAvÀ ºÉýgÀÄvÁ£É.
¢£ÁAPÀ 27-08-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àí 1 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨sÁªÀ CuÁÚgÁªÀ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ w½¹zÉãÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAV PÁ®Ä eÁj ©¢ÝzÁ¼É ¥ÉlÄÖ ºÀwÛzÉ ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÀPÉÌ §¤ß CAvÁ w½¹zÀgÀÄ £ÀAvÀgÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2.30 UÀAmÉUÉ ªÀÄvÉÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨sÁªÀ CuÁÚgÁªÀ EªÀgÀÄ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAV §ºÀ¼À ¹jAiÀĸï DV ¨ÉºÉÆõÀ EzÁÝ¼É CAvÀ w½¹zÀgÀÄ £ÀAvÀgÀ CAzÁdÄ 3 UÀAmÉUÉ ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ AiÀiÁgÉÆà M§âgÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAV CZÀð£Á EªÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀ §UÉÎ w½¹zÀgÀÄ. DªÁUÀ F «µÀAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß ¨sÁªÀ ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ vÉÃdgÁªÀ zÉêÀPÀvÉ gÀªÀjUÉ w½¹gÀÄvÉÛãÉ. CªÀgÀÄ ªÉÆzÀ®Ä ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ £ÉÆÃrgÀÄvÁÛgÉgÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAVAiÀÄ UÀAqÀ CuÁÚgÁªÀ ªÀÄvÀÛ ªÀiÁªÀ CA§ÄævÀgÁªÀ CvÉÛ £ÀgÀ¸Á¨Á¬Ä EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAVUÉ ªÀgÀzÀPÀëuÉ UÉƸÀÌgÀ ¢£Á®Ä QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÀÄÝ F jÃw ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAV QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ¢£ÁAPÀ 27-08-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àí 1 ¦JA UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÁUÀ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ CªÀ½UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÉÆÃj¹ £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV ©ÃzÀgÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 88/2010 PÀ®A 353, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27-08-2010 gÀAzÀÄ 1415 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ²æÃPÁAvÀ vÀAzÉ gÁWÀªÉÃAzÀægÁªÀ PÀÄ®PÀtÂ𠲸ÀÄ C©üªÀÈ¢Þ AiÉÆÃd£Á¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¥ÀAqÀj UËqÀ ¸Á: vÉÆÃgÀuÁ EvÀ£ÀÄ PÀbÉÃjUÉ §AzÀÄ «£ÁPÁgÀt ¹PÁÌ¥ÀmÉÖ JPÀªZÀ£À¢AzÀ ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ ¨ÉÊzÀÄÝ ±Àlð »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ CAVAiÀÄ §l£ÀUÀ¼ÀÄ PÀrzÀÄ ºÁQ zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ a¯Áè¦°è ªÀiÁr PÉ®¸ÀPÉÌ CrØ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj dUÀ¼À PÀA¥ÀÆålgÀ D¥ÀgÉÃlgÀ ºÁUÀÆ ªÉÊf£ÁxÀ, ¥ÀArvÀ £ÉÆÃr ©r¸ÀÄvÁÛgÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 80/2010 PÀ®A 324, 354, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 27/08/2010 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ±ÁAvÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ zsÀ£À¹AUÀ ¸Á: zÉêÀVj (J) vÁAqÁ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 26/08/2010 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ gÁªÀÄÄ vÀAzÉ zsÁªÀf gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ 60 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ gÁªÀÄÄ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð E§âgÀÄ ¸Á: zÉêÀVj(J) vÁAqÁ vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ. EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ gÀAr, ¸Éƽ ¤Ã£ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆUÀ¨ÁgÀzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨ÁUÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ £É®zÀ ªÉÄÃ¯É ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 22/2010 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
ªÀÄÈvÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ªÀiÁ¼ÀUÉ ªÀAiÀÄ 60 ªÀµÀð ¸Á// EA¢gÁ£ÀUÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ¤UÉ EwÛÃZÉUÉ PÉ®ªÀÅ ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ PÀĵÀÖ gÉÆÃUÀ PÁt¹PÉÆArzÀjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄß EAxÀ ¹ÜwAiÀÄ°è vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼ÀÄ, ªÉƪÀÄPÀ̼ÀÄ, ¸ÉƸÉAiÀÄA¢gÀ ªÀÄzÀåzÀ°è ªÁ¹¸À¸ÀĪÀzÀÄ ºÉÃUÉ CAvÀ vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¸ÁAiÀÄĪÀ GzÉñÀ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ 27/8/2010 gÀAzÀÄ 13:30 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÉƯÉUÉ ºÀUÀ΢AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢Ý¯Áè JAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆmï ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 141/2010 PÀ®A 323, 353, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26-08-2010 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw qÁ// UÁAiÀÄwæ UÀAqÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ªÉÊzÁå¢üPÁj ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ OgÁzÀ (©) AiÀÄ°è ªÀÄzÁåºÀß 12.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ºÉjUÉ «¨sÁUÀzÀ°è vÀ£Àß eÉÆÃvÉ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ gÉÆÃVUÉ ºÉÃjUÉ aQvÉì ªÀiÁr gÉÆÃVAiÀÄ ¹Üw UÀA©ügÀ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ºÉÃa£À aQvÉìUÉ ©ÃzÀgÀPÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÀgÀÄ. DªÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ .¦AlÄ vÀAzÉ ªÀÄzsÀÄPÀgÀ ¥ÀªÁgÀ 2 C¤® vÀAzÉ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² E§âgÀÄ ¸Á//OgÁzÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤ÃªÀÅ gÉÆÃVAiÀÄ£ÀÄß ºÉaÑ£À aQvÉìUÉ ©ÃzÀgÀPÉÌ KPÉ PÀ¼ÀÄ»¹gÀÄ«j CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄwzÁÝUÀ. ¨ÉÊAiÀĨÉÃr gÉÆÃVAiÀÄ ¹Üw UÀA©ügÀ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ºÉÃa£À aQvÉìUÉ ©ÃzÀgÀPÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÉ£É CAvÀ ºÉ½zÀPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢UÉ ¸ÀĽªÀÄPÀÌ¼É ¤ÃªÀÅ gÉÆÃVUÀ½UÉ vÉÆÃAzÀgÉ PÉÆÃqÀÄwÛ¢Ýj CAvÀ PÉʬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀÄUÉ E°èAzÀ Mr¸ÀÄvÉ£É. CAvÀ fªÀ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁgÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀvÀðªÀåPÉÌ CqÉvÀqɪÀiÁrgÀÄvÁgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 98/2010 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27/08/2010 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà GªÀiÁPÁAvÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ ªÀÄÄ¼É ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð, eÁw °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á; ¨sÉÆÃ¥Á¼ÀUÀqÀ (©) EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀªÀÄÆäj£À ²ªÀgÁd vÀAzÉ ¸ÀAUÁæªÀÄ¥Áà zÀgÉUÁªÉ gÀªÀgÀ ºÉÆ® ¥Á®¢AzÀ ªÀiÁrgÀÄvÉÛãÉ. C®èzÉà ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ® ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨sÁUÁ¢AiÀĪÀgÁzÀ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀÄļÉgÀªÀgÀ ºÉÆ®UÀ¼ÀÄ vÀªÀÄÆäj£À ²ªÁgÀzÀ°è MAzÉ PÀqÉUÉ EzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®UÀ½UÉ PÉgÉAiÀÄ PÁ®ÄªÉ¬ÄzÀÄÝ ¸ÀzÀj PÁ®ÄªÉ¬ÄAzÀ ºÉÆ®UÀ½UÉ ¤ÃgÀÄ Gt¸ÀÄvÉÛêÉ. FUÀ 6 wAUÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨sÁUÁ¢ ¨Á§ÄgÁªÀ EªÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°èAiÀÄ PÁ®ÄªÉ MqÉzÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®PÉÌ ¤ÃgÀÄ ©nÖzÀÄÝ DV¤AzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ªÀÄzsÀå ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ 27/08/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀªÀÄä JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ ©lÄÖPÉÆAqÀÄ vÁ£ÀÄ ¥Á®¢AzÀ ªÀiÁrzÀ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀzÀj ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀÄļÉgÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ¢AzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CªÀ£À ªÀÄUÀ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ KPÉ ©nÖ¢Ý CAvÀ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrzÀjAzÀ ªÀÄzsÁå£À 1300 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀÄļÉgÀªÀjUÉ «ZÁj¨ÉÃPÉAzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÁUÀ ¨Á§ÄgÁªÀ£ÀÄ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉUÉ PÉüÀ®Ä §gÀÄwÛ ¤£À ºÉAqÀw£Á ºÀqÁ CAvÀ CªÁZÀѪÁV ¨ÉÊzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄPÀ̽UÉ ºÉý ºÉÆqɬÄj ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ¤UÉ, §A¢zÀÄÝ £Á£ÀÄ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É CAvÀ CAzÁUÀ CªÀ£À ªÀÄPÀ̼ÀÄ §rUɬÄAzÀ £À£Àß §®¨sÀÄdzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ ºÁUÀÄ E£ÉÆߧâ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr JzÉAiÀÄ°è , ¨É£Àß°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 114/2010 PÀ®A 341, 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27/08/2010 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«UÉ ¥Àj¹°¹ £ÀÆr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À vÀªÀÄä£ÁzÀ ªÀĸÁÛ£À gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÀÆAqÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 27/8/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£À 1230 UÀAmÉUÉ gÀvÀߪÀÄä gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ vÀªÀÄä CtÚ¤UÉ gÀ¦üPÀ vÀAzÉ ZÁAzÁ¸Á§ £ÀzÁ¥sÀ ¸Á// ºÀtPÀÄt zÁj §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÀÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 115/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 ªÉÆ.ªÁ. PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 27/08/2010 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ alUÀÄ¥Áà ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÄSÁAvÀgÀ w½¹zÉ£ÉAzÀgÉ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ §A¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ alUÀÄ¥Áà ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À vÀAzÉ ²æà ²ªÀgÁd vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ªÉÄÃvÉæ ¸Á// ¨ÉüÀPÉÃgÁ gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 27/08/10 ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwgÀĪÁUÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 730 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ alUÀÄ¥Áà ¨É¼ÀPÉÃgÁ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÉÊfãÁxÀ ¥Ánïï gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ¨É¼ÀPÉÃgÁ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À ¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¥Àæw¨sÁ ªÀAiÀÄ 10 ªÀµÀð EªÀ½UÉ rQÌ ªÀiÁr ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ alUÀÄ¥Áà PÀqÉUÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CªÀ¤UÉ £ÉÆÃrzÀgÉ UÀÄgÀÄw¸ÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
August 27, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 27/08/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 27/08/2010

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 08/2010 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ 25/08/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆêÀįÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ §§ÄæªÁºÀ£À ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 33 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÀ, ¸Á: ªÀgÀªÀnÖ [©] ªÁr EPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ §§ÄæªÁ£À vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ gÁwæ 1900 UÀAmÉUÉ eÉÆüÀ ©¹PÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ªÀgÀªÀnÖ[©] UÁæªÀÄPÉÌ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-39/JZï-2751 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃV, eÉÆüÀ ©¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ UÁæªÀÄPÉÌ §gÀĪÁUÀ UÁæªÀÄzÀ ¸À«ÄÃ¥À ¥sÀÄ°£À ºÀwÛgÀ«zÀÝ ¥sÀÄ°£À ªÉÄðAzÀ ¤ÃgÀÄ ºÀjAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ PÀÆqÀ ¥sÀįï zÁl®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¤Ãj£À°è PÉÆaÑPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Ä ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 08/2010 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ 26/08/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ fêÀiÁ ¨Á¬Ä UÀAqÀ ºÀj¹AUï gÁoÉÆqÀ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: ®ªÀiÁtÂ, ¸Á: zÉêÀVj (©) vÁAqÁ, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ ºÀj¹AUï ªÀÄvÀÄÛ »jAiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA 25/J £ÉÃzÀgÀ°è ºÉ¸Àj£À PÁ¬Ä PÀrAiÀÄĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ£À §®UÁ°£À £Á®Ì£É ¨ÉgÀ½UÉ ºÁªÀÅ PÀr¢zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ vÀAzÀÄ SÁ¸ÀV OµÀzsÀ ºÁPÀĪÀÀµÀÖgÀ°è ªÀÄzsÁåºÀß 1300 UÀAmÉUÉ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 165/2010 PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 26/08/10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀwõÀ vÀAzÉ ¨Á¯Áf WÀAmÉ ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, ¸Á: eÁªÀÄRAr EvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀ£À CtÚ CªÀÄÆ® E§âgÀÄ fÃ¥À £ÀA PÉJ-21/730 £ÉÃzÀgÀ°è ºÀÄ®¸ÀÄgÀ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ¢AzÀ ±ÁeÁ¤ eËgÁzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CªÀÄÆ® EvÀ£ÀÄ fÃ¥À ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÄÝ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ eËgÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÀÄ®¸ÀÄgÀ ZÀZÀð ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ eËgÁzÀ (J¸À) PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæAiÀiÁzÀ ¯Áj £ÀA J¦-29/J-7063 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ fæUÉ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß ¯Áj ¤°è¸ÀzÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ CªÀÄÆ® EvÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ zÀvÁÛ EvÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÝjAzÀ ¸ÀÞ¼ÀzÀ¯Éè ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁUÀ¢.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 174/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 26/08/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁeÉÃAzÀæ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀgÁªÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄzÀPÀnÖ EvÀ£À ªÀÄUÀ CgÀ«AzÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀvÀå¤PÉÃvÀ£À ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁUÀ CªÀÄgÀ avÀæ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ DgÉÆæAiÀiÁzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-39/eÉ-5118 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁr Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ CgÀ«AzÀ£À §® ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, §®UÀqÉ ¨sÀÄdzÀ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 119/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 26/08/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÀ«PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ªÉÄÊ£Á¼É ¸Á: PÉÆãÀªÉÄüÀPÀÄAzÁ ¸ÀzÀå ²ªÀ£ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß SÁ¸ÀV PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå ¸ÀÄzsÁPÀgÀ zÉñÀ¥ÁAqÉ gÀªÀgÉÆA¢UÉ CªÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-38/JZï-5517 £ÉzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ¨sÁ°Ì¬ÄAzÀ EAZÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ¨sÁ°ÌUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄ¼É §A¢zÀÝjAzÀ EAZÀÆgÀ PÁæ¹UÉ §AzÀÄ ¤AvÁUÀ ¨sÁvÀA¨Áæ UÁæªÀÄzÀ ªÀiÁåQìPÁå§ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÀÄÄeÁ«Ä® EvÀ£ÀÄ NqÀÄvÁÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ ¯ÁjAiÀÄ PÀqÉUÉ PÉʪÀiÁr vÉÆÃj¸ÀÄvÁÛ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀiÁåQìUÉ rQÌ ªÀiÁr Nr¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝ£É CªÀ¤UÉ »rAiÀÄĪÀÅzÀÄ EzÉ CAvÀ PÉýPÉÆAqÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ DgÉÆævÀ£À ¯Áj £ÀA J.¦.-20/AiÀÄÄ 7063 £ÉÃzÀÝPÉÌ »A¨Á°¹PÉÆAqÀÄ ¨sÁvÀA¨Áæ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨sÁvÀA¨Áæ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæAiÀÄ ¯Áj ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÉÊrUÉ ¤°è¹ DgÉÆæAiÀÄ ¯ÁjUÉ ¤°è¸ÀĪÀAvÉ PÉÊ ªÀiÁrzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À eÉÆÃgÁV Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÁºÀ£À C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ eÉÆvÉAiÀÄ°è §gÀÄwÛzÀÝ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÀÄÄeÁ«Ä® EvÀ¤UÉ ¨sÁj, ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 173/2010 PÀ®A 279 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 28-08-10 gÀAzÀÄ PÀAmÉãÀgï ¯Áj £ÀA rr-03/f-9641 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄgÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁr NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ dUÀvÀ¹AUï vÀAzÉ PÀ¯Áåt¹AUï gÁd¥ÀÆvÀ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, ¸Á: PÀ¥ÀàgÀUÁAªÀ EvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 113/2010 PÀ®A 279 L¦¹ eÉÆvÉ 187 ªÉÆ.ªÁ.PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 26/08/2010 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ºÀ¼À¢ §tÚzÀ ¸ÀÄdÄQ ªÀiÁåPÀì 100 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ EvÀ£ÀÄ vÀ§â ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ PÀqɬÄAzÀ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ f.J¸ï.ºÉ¨Áâ¼À ¦.J¸ï.L alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¤°è¸À®Ä PÉÊ ¸À£Éß ªÀiÁrzÀgÀÄ ¤°è¸ÀzÉ ¨Á¯Áf ªÉÊ£ï ±Á¥À ºÀwÛgÀ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ® ¤°è¹ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 251/2010 PÀ®A 447 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠫ÄeÁð ªÀĺÀdgÀ ¨ÉÃUÀ vÀAzÉ «ÄeÁð C§ÄݯÁè ¨ÉÃUÀ ªÀAiÀÄ: 67 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ 2007£Éà ¸Á°£À°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ £ÀUÀgÀzÀ ªÁfæAiÀÄ°èAiÀÄ LrJ¸ïJªÀiïn ¯ÉÃ-Ol£À°è ¥Áèl £ÀA 21-71/1 (ºÀ¼ÉAiÀÄ £ÀA), 21-90/1(ºÉÆøÀ £ÀA) £ÉÃzÀÝ£ÀÄß «ÃgÀuÁÚ ¥Ánî gÀªÀjAzÀ Rj¢¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 12/08/10 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀzÀj ¥ÁèlUÉ ¨sÉÃnÖ ¤ÃrzÁUÀ ¸ÀzÀj ¥Áèl£À°è DgÉÆævÀgÁzÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ QrUÉÃrUÀ¼ÀÄ CPÀæªÀĪÁV ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ºÉêÀÄgÉrØ ªÀÄ®èªÀiÁä ¨sÁªÀ avÀæ «gÀĪÀ ¥ÉènUÉ 2 CAUÀÄ®UÀ½AzÀ ªÉðØAUÀ ªÀiÁr ºÀƽgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 86/2010 PÀ®A 328 L¦¹ & 32, 34 PÉ.E DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 26-08-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C°¸Á§ ¦.J¸À.L (PÁ.¸ÀÄ) ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ EªÀjUÉ ©ÃzÀgÀ £ÀgÀ¹AºÀ gÀhÄgÀ£Áß PÀqɬÄAzÀ DPÀæªÀĪÁV ¸ÉA¢ ªÀiÁgÀl ªÀiÁqÀ®Ä vÀgÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É fÃ¥À £ÀA PÉJ-38/f-143 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ £ÀgÀ¹AºÀ gÀhÄgÀ£Áß ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄgÉAiÀÄ°è fÃ¥À ¤°è¹ zÁj PÁAiÀÄÄvÁÛ ¤AvÁUÀ ªÀįÁÌ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) gÁdÄ vÀAzÉ ®PÀëöät gÉrØ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: vÁzÁè¥ÀÆgÀ ¸ÀzÀå ªÀÄAUÀ®¥ÉÃmï ©ÃzÀgÀ, 2) PÉʯÁ±À vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ªÀiÁAUÀgÀªÁr EªÀj§âgÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀj§âgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ CªÀgÀ°è PÉʯÁ¸À EvÀ£ÀÄ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ gÁdÄ EvÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀ£À ºÀwÛgÀ¢AzÀ 5 °ÃlgÀ ¸ÉÃA¢ C.Q 500/-gÀÆ £ÉÃzÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 80/2010 PÀ®A 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26-08-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ RĶðzÀ «ÄAiÀiÁå vÀAzÉ §²ÃgÉÆÃ¢Ý£ï ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA 1-3-74 gÁªÀ vÁ°ÃªÀÄ ©ÃzÀgÀ EvÀ£À ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÄ. vÀªÀiÁߨÉUÀA ªÀAiÀÄ: 4 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ gÁªÀÄf gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµÀð ®A¨ÁtÂ, ¸Á: vÀ¼ÀWÁl xÁAqÁ, vÁ: f: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÁ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¸ÉÊPÀ¯ï¢AzÀ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉAiÀÄ°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃqÀ¢ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 201/2010 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26-08-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÁ£ÀAzÁ UÀAqÀ ¨Á§ÄgÁªÀ CA¨É¹AUÉ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, ¸Á: JPÀ¯ÁgÀ, ¸ÀzÀå ¢®¸ÀÄR£ÀUÀgÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁ PÀÄjvÀÄ §¸Àì ºÀvÀÄÛªÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ E§âgÀÄ C¥ÀjavÀ ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼ÀÄ CAzÁdÄ 40-45 ªÀAiÀĹì£ÀªÀgÀÄ »AzÉ ªÀÄÄAzÉ £ÀÆPÀÄ£ÀÄUÀ먀 ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÆgÀ¼À°èAiÀÄ 25 UÁæA §AUÁgÀzÀ £Á£À C.Q 35,000/-gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 140/2010 PÀ®A 20(©) 11(©) J£ï.r.¦.J¸ï DåPïÖ 1985 :-
¢£ÁAPÀ 26/08/2010 gÀAzÀÄ DgÉÆæ CdÄð£À vÀAzÉ eÉʹAUÀ eÁzsÀªÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, ¸Á: ¨sÀªÁ¤ £ÀUÀgÀ vÁAqÁ ¨ÁªÀ®UÁAªÀ EvÀ£ÀÄ qÉÆÃAUÀgÀUÁªÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ 10 PÉ.f CgÉ ºÀ¹ UÁAeÁ CAzÁdÄ ¨É¯É 10,000/- ¸Á«gÀ £ÉÃzÀ£ÀÄ CPÀæªÀĪÁV ¸ÁV¹ ªÀiÁgÀl ªÀiÁqÀ®Ä §¹ì£À zÁj PÁAiÀÄÄvÀÛ ¤AvÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĨsÁµÀ ZÀAzÀæ ¦.J¸ï.L (C.«) OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ EªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É DgÉÆævÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ªÀiÁr, DvÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr, DvÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


August 26, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE : 26/08/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£À¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 26/08/2010

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 250/2010 PÀ®A 279, 337, 338, 304 [J] L¦¹ 187 LJªÀiï« JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 26/8/2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 0345 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÁAqÀÄ vÀAzÉ CAdAiÀiÁå §zÉÆÃf ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð G: PÁ¥ÉðAlgï PÉ®¸À eÁ: ZÁ°¸À ¸Á ªÀĺÉA¢¥Àl£ÀA PÁgÀªÁ£À ªÀÄ£É £ÀA. 13-6-839/1 ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ EªÀgÀÄ PÁé°Ã±ï ªÁºÀ£À £ÀA J¦-9/©r-4469 £ÉÃzÀgÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ E£ÀÆß 8 d£À PÀÆrPÉÆAqÀÄ gÁ.ºÉ. £ÀA. 9 gÉÆÃr£À ªÀÄÆSÁAvÀgÀ ²jrUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ ZÁ®PÀ gÀAfÃvÀ PÁgÀªÁ£À EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ E£ÉÆßçâ DgÉÆæ MAzÀÄ LZÉÃgï ¯Áj £ÀA. JªÀiï.JZï-13/Dgï-3615 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀĪÁUÀ §AzÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ rQÌ ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÀÛªÉ ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ §©vÁ UÀAqÀ £À«£À PÀ¯ÁåtPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħÄgÀ ¸Á ªÉĺÀA¢¥Àl£ÀA ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ EªÀ¼ÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ WÀl£É ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. ºÁUÀÆ 9 d£ÀUÀ½UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 131/2010 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ : 26-8-2010 gÀAzÀÄ 0015 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄZÀAzÀæ vÀAzÉ gÁWÀªÀ£À £ÁAiÀÄgÀ, ªÀAiÀÄ : 53 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄgÀ G: ©ÃzÀgÀ JgÀ¥sÉÆÃgïìzÀ°è ®µÀÌgÀ PÉ®¸À ¸Á PÉÃgÀ¼À gÁdå ¸ÀzÀå ©¯Á® PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ, EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÀĪÀiÁj CAdÄ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ £ÁAiÀÄgÀ, ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄgÀ G: ©©JA 2£Éà ªÀµÀð «zÁåyð¤ UÀÄgÀÄ£Á£ÀPÀ PÁ¯ÉÃd ©ÃzÀgÀ ¸Á PÉÃgÀ¼À gÁdå ¸ÀzÀå ©¯Á® PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¥Àæw ¢£ÀzÀAvÉ ¢£ÁAPÀ 25-8-2010 gÀAzÀÄ 0830 ¨É½UÉÎ ©¯Á® PÁ¯ÉÆäAiÀÄ ¨ÁrUÉAiÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ CªÀ¼À£ÀÄß J¯Áè PÀqÉUÀ¼À°è ºÀÄqÀÄPÁqÀ®Ä ¹QÌgÀĪÀ¢¯Áè JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 85/2010 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ. 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 24-08-10 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀȵÀÚ vÀAzÉ ªÉÆUÀ®¥Áà ªÀd£ÀªÀiï ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð G: PÀA¥ÀÆlågÀ j¥ÉÃj PÉ®¸À eÁ: ºÉüÀĪÁ ¸Á ¯ÉçgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ EªÀgÀ Dr£À ªÀÄjUÀ¼ÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÀĤî ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAdÄ E§âgÀÄ ¸Á: ¯ÉçgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ°è ºÉÆÃVzÀPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄR, ºÁUÀÆ ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 129/2010 PÀ®A 323, 341, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 24/08/10 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÀÄAqÀ¥Áà @ zÉëzÁ¸À vÀAzÉ CdÄð£À ªÀqÀØgÀ ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð G: V¯ÁªÀ PÉ®¸À ¸Á WÉÆÃqÀA¥À½î ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ WÉÆÃqÀA¥À½î UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ C¤Ã¯ï vÀAzÉ zsÀƼɥÁà ªÀÄqÀPÉ£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð ¸Á WÉÆÃqÀA¥À½î EªÀgÀÄ ºÀ¼É ªÉÊgÀvÀé ElÄÖPÉÆAqÀÄ GzÉÝñÀ¥ÀƪÀðPÀªÁV ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 117/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA«í JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ : 25/08/2010 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁgÀÄw vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ PÀÄA¨ÁgÀ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð eÁ: PÀÄA¨ÁgÀ ¸Á ªÀ¼À¸ÀAUÀ UÁæªÀÄ vÁ ¨sÁ°Ì EªÀgÀ ªÀÄUÀ£À£ÀÄß ±Á¯ÉUÉ ©qÀ®Ä gÀ¸ÉÛ zÁlĪÁUÀ ©Ãj(PÉ) UÁæªÀÄzÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Áà ¨sÀªÀgÁ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÀ.J.39-eÉ-5345 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á ©Ãj (PÉ) EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÁºÁ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÁºÀ£À C¯Éè ©ÃlÄÖ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ ¸ÉÆAl ºÁUÀÄ PÁ°UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 118/2010 PÀ®A 323, 324, 498(J), 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 25/08/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ GµÁ UÀAqÀ ¢Ã°¥À vÁA¨Éæ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À eÁ: J¸ï.¹ ºÉÆ°AiÀiÁ ¸Á PÁPÀ£Á¼À EªÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 ªÀµÀðUÀ¼À ªÀÄÄAZÉ PÁPÀ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ DgÉÆæ ¢Ã°¥À vÀAzÉ CdÄð£À vÁªÉÄæ EªÀgÀ eÉÆÃvÉ «ªÁÀºÀªÁVzÀÄÝ EªÀjUÉ JgÀqÀÄ ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 ªÀµÀð¢AzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ CvÉÛ, ªÀiÁªÀ, ªÉÄÊzÀÄ£ï EªÀgÀÄ J®ègÀÄ PÀÆr ¤Ã£ÀÄ ¸Àj E®è. ¤£ÀUÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀ¢®è. CAvÀ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ UÀAqÀ£À£ÀÄß ºÉÆÃqÉAiÀÄĪÀAvÉ ¥ÉæÃgɦ¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ ¢£ÁAPÀ 24/08/2010 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÁÝUÀ DgÉƦvÀgÀÄ §AzÀÄ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÁUÀÄ PÉʬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨É£Àß°è PÁ°£À, ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ PÀÄzÀ®Ä »rzÀÄÝ jhÄAeÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 64/2010 PÀ®A 32, 34 PÉ.E JPïÖ:-
¢£ÁAPÀ: 25/8/10 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL ºÁUÀÆ ¹§âA¢ ¸ÉÃj E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÉÆÃgÀ aAZÉÆý §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼ÀÄ C£À¢üPÀÈvÀÛªÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ¸ÀĤî vÀAzÉ zsÀ£ÀgÁd PÀÄ¥Éà ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð ¸Á UÉÆÃgÀ aAZÉÆý JAzÀÄ w½¹ CªÀ£À ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ 180 JªÀiï.J¯ï. ªÀżÀî 40 AiÀÄÄ.J¸ï. «¹Ì ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼ÀÄ CªÀÅUÀ¼À C.Q 1537/- gÀÆ d¦Û ªÀiÁr DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¹ÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 249/2010 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ : 25/08/2010 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL ºÁUÀÆ ¹§âA¢ ¸ÉÃj E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ°è L.© PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ CPÀæªÀĪÁV C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀiÁgÀl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆæ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ±À¸ÀuÁÚ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Áà ±ÉÃnÖ ºÀjd£À ªÀAiÀÄ : 50 ªÀµÀð G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á ªÀgÀªÀnÖ (PÉ) UÁæªÀÄ JAzÀÄ w½¹zÀÄÝ DvÀ£À ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ ±Áål r¯ÉÃPÀì «¹Ì 180 JªÀiïJ¯ï G¼Àî 28 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q-917/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ¸ÁgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß d¦ÛªÀiÁr DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 130/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«í.JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ : 25/08/2010 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠨Á®Q±À£À vÀAzÉ »ÃgÉÆf C£Áé¯É eÉÆò ¸Á C¯Áä¸À¥ÀÆgÀ vÁ f ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ f»gÁ¨ÁzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÁUÀ d»ÃgÁ¨ÁzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉ.J-38/eÉ-7133 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀuÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ JqÀUÁ°£À ªÉƼÀPÁ°UÉ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj DgÉÆæ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ¤°è¹ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 250/2010 PÀ®A 279, 337, 338, 304 [J] L¦ü¹ 187 LJªÀiï« JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 26/8/2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 0345 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÁAqÀÄ vÀAzÉ CAdAiÀiÁå §zÉÆÃf ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð G: PÁ¥ÉðAlgï PÉ®¸À eÁ: ZÁ°¸À ¸Á ªÀĺÉA¢¥Àl£ÀA PÁgÀªÁ£À ªÀÄ£É £ÀA. 13-6-839/1 ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ EªÀgÀÄ PÁé°Ã±ï ªÁºÀ£À £ÀA J¦-9/©r-4469 £ÉÃzÀgÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ E£ÀÆß 8 d£À PÀÆrPÉÆAqÀÄ gÁ.ºÉ. £ÀA. 9 gÉÆÃr£À ªÀÄÆSÁAvÀgÀ ²jrUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ ZÁ®PÀ gÀAfÃvÀ PÁgÀªÁ£À EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ E£ÉÆßçâ DgÉÆæ MAzÀÄ LZÉÃgï ¯Áj £ÀA. JªÀiï.JZï-13/Dgï-3615 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀĪÁUÀ §AzÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ rQÌ ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÀÛªÉ ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ §©vÁ UÀAqÀ £À«£À PÀ¯ÁåtPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħÄgÀ ¸Á ªÉĺÀA¢¥Àl£ÀA ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ EªÀ¼ÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ WÀl£É ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. ºÁUÀÆ 9 d£ÀUÀ½UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì UÀÄ£Éß £ÀA 173/2010 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 25/08/2010 gÀAzÀÄ 1815 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ dAiÀÄ¥ÀæPÁ±À PÀÄgÀ§ÄgÀ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á UÉÆÃ¥Á¼À UÀ°è ¨sÁ°Ì EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ PÉç® ªÉÊgÀ 30 ¦ül C.Q. 1500/- gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ vÀAwAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ zsÀ£ÀvÀgÁd vÀAzÉ dAiÀÄgÁªÀÄ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð ¸Á PÀ®ªÁr EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.
August 25, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 25/08/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 25/08/2010

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 15/2010 PÀ®A 174 (¹) ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 24/08/10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ eÉÆÃw UÀAqÀ ®PÀëöät ¯ÁzÉ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: ¥ÁAræ EPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ®PÀëöät vÀAzÉ ªÁªÀÄ£ÀgÁªÀ ¯ÁzÉ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃV DPÀ¹äPÀªÁV ¥ÁAræ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ EzÀÝ ¨Á« ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄV ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 96/2010 PÀ®A 341, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24/08/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ ¹AzÉ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: ºÉÆüÀ¸ÀªÀÄÄzÀæ EvÀ£ÀÄ OgÁzÀ£À°è r¥ÉÆèêÀiÁ «zÁå¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ EAzÀÄ gÀPÁë§AzsÀ£À EzÀÝ PÁgÀt vÀªÀÄÆäjUÉ §AzÀÄ CªÀgÀÄ ¯ÁªÀt ªÀiÁrzÀ ºÉÆ®zÀ°è ¸ÉÆÃAiÀiÁ©£ï ¨É¼ÉUÉ OµÀzsÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ºÉÆüÀ¸ÀªÀÄÄzÀæ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°è ºÀÄ®¸ÀÆgÀ-SÉÃqÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DgÉÆæ ªÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ gÁªÀiÁ KgÉÆÃ¼É ºÁUÀÆ E£ÉÆߧâ E§âgÀÆ ¸Á: ºÉƼÀ¸ÀªÀÄÄzÀæ EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÄrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä DqÀÄUÀ¼ÀÄ vÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ ¨É¼É w¤¸ÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆævÀjUÉ ºÉÆ®zÀ°èAiÀÄ ¨É¼É w£ÀÄßwÛªÉ ºÉÆqɬÄj CAvÀ CA¢zÀPÉÌ DgÉÆæAiÀÄÄ £ÀªÀÄä DqÀÄUÀ¼ÀÄ ¤ªÀÄä AiÀiÁªÀ ¨É¼É w£ÀÄßwÛªÉ CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀĪÁV PÉÊUÀ¼ÀÄ MwÛ »rzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄ ªÀÄUÀ£ÀÄ ªÀiÁgÀÄw PÉÆqÀ¯É PÁ«¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ £ÀqÀÄvÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 248/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 21/08/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ ªÀĺɧƧ C° vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ eÁ¥sÀgÀ C° ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: UÀÆV ªÀĹ¢ ºÀwÛgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß CtÚ£À n«J¸ï JPïì.J¯ï ªÉÆÃ¥ÉqÀ £ÀA JªÀiï-ºÉZï-12/8710 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ E¸ÁªÀÄ«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ AiÀiÁPÀƧ«ÄAiÀiÁå EvÀ£À£ÀÄß PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨Á¢AzÀ zsÀĪÀÄä£À¸ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ zsÀĪÀÄä£À¸ÀÆgÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæAiÀiÁzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊ®PÀ £ÀA PÉJ-39/ºÉZï-7969 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊ®PÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÆ ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ KqÀ ªÉƼÀPÁ® ºÀwÛgÀ ¸ÁzÁ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 78/2010 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ 13-07-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ GµÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¨Á®PÀgÁªÀÄ vÁAzÀ¼É ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, ¸Á: gÁªÀÄ ªÀÄA¢gÀ NtÂ, EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ gÁeÉñÀ vÀAzÉ ¨Á®PÀgÁªÀÄ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁ: ¨sÁªÀ¸ÁgÀ PÉëÃwæAiÀÄ, ¸Á: gÁªÀÄ ªÀÄA¢gÀ NtÂ, EvÀ£ÀÄ ¢£À ¤vÀå ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ QlQUÀ½UÉ UÁè¸À PÀÆr¸ÀĪÀ PÉ®¸À ºÉÆV ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ°¯Áè £ÀAvÀgÀ 4-5 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr £Á£ÀÄ ºÉÊzÁæ¨Á¢AzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ w½¹zÀÄÝ E°èAiÀÄ ªÀgÉUÉ ªÀÄgÀ½ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè ªÀÄvÀÄÛ F «µÀAiÀÄ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ°è «ZÁj¹zÀgÀÄ EgÀÄ«PÉ §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀiÁ»w ¹UÀ°¯Áè ªÀÄUÀ PÁuÉAiÀiÁVzÁÝ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 79/2010 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22,23-08-2010gÀ gÁwæªÉüÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫µÀÄÚPÁAvÀ vÀAzÉ gÀWÀÄ£ÁxÀgÁªÀ ¸ÉÃAzÉæ ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 7-3-124, ¥À©èPÀ UÁqÉð£ï, zÀUÁð¥ÀÆgÁ ©ÃzÀgÀ EvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ »A¢£À UÉÆÃqÉ Kj ªÉÄlÖ®ÄUÀ½AzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ MgÀAqÁzÀ°è EnÖzÀ MAzÀÄ SÁ° ºÉZï¦ UÁå¸À ¹°AqÀgï PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 97/2010 PÀ®A 447, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24/08/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÆúÀ£ÀgÁªÀ vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ ªÀÄÄ¼É ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: qÉÆÃtUÁAªÀ (JA), ¸ÀzÀå OgÁzÀ(©) EvÀ£ÀÄ OgÁzÀ£À°èzÀÄÝ gÀPÁë§AzsÀ£À EzÀÝ PÁgÀt vÀªÀÄÆäjUÉ §AzÀÄ vÀ£Àß CPÀÌ£À PÉʬÄAzÀ gÀPÁë§AzsÀ£À PÀnÖ¹PÉƼÀî®Ä qÉÆÃtUÁAªÀ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÁUÀ DgÉÆæ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ ªÀÄÄ¼É ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, ¸Á: qÉÆÃtUÁAªÀ (JA) EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀÑ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É KPÉAzÀgÉ F ªÉÆzÀ®Ä DgÉÆæAiÀÄ MAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¥ÀævÀåPÀë ¸ÁQëzÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ£ÁVzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÁQë £ÀÄr¢zÀÝ PÁgÀt CA¢¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ OgÁzÀ£À°èzÀÄÝ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 129/2010 PÀ®A 279, 304 [J] L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 20/08/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ©üêÀıÉnÖ ¥À¸ÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 53 ªÀµÀð, vÁ: aAZÉÆüÀ, ¸Á: AiÀÄ®PÀ¥À½î EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄÈvÀ ºÀtªÀÄAvÀ¥Àà, ªÉAPÀmÉñÀ, ±ÀªÀıÉÆâݣï EªÀgÀÄ PÀÆr ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄ®Ä ¥ÀævÁ¥À£ÀUÀgÀzÀ d«Ää PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-38/eÉ-6423 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ C¤®PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ £ÁUÀ±ÉnÖ ±ÀlPÁgÀ ªÀAiÀÄ: 33 ªÀµÀð, ¸Á: §®ÆègÀ (eÉ), vÁ: OgÁzÀ ¸ÀzÀå ²ªÀ£ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÀtªÀÄAvÀ¥Àà EvÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¤°è¸ÀzÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÆ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ºÀtªÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà ¥Àjmï, ªÀAiÀÄ: 58 ªÀµÀð, r.¹.¹. ¨ÁåAPï E£Àì¥ÉPÀÖgÀ ¸Á: ZÀAzÁ¥ÀÆgÀ, vÁ: aAZÉÆýî EªÀgÀ£ÀÄß ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¥ÀæxÀªÀÄ aQvÉì ¤Ãr C°èAiÀÄ ªÉÊzÀågÀÄ ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ ©ÃzÀgÀ D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ AiÀıÉÆÃzÁ D¸ÀàvÉæUÉ CzÉà ¢£À ¸ÁV¹zÀÄÝ ºÁUÀÆ ¢£ÁAPÀ 21-08-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉUÉ C°èAiÀÄ ªÉÊzÀågÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À ¹Üw aAvÁd£ÀPÀªÁVzÉ, gÀPÀÛ ºÉ¥ÀÄàUÀnÖzÉ, §zÀÄQ G½AiÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀåvÉ PÀrªÉÄ JAzÀÄ w½¹zÀjAzÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À §¼ÀUÀzÀªÀgÀÄ/UɼÉAiÀÄgÀÄ ¸ÉÃj ºÀtªÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà ¥Àjmï FvÀ¤UÉ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ AiÀıÉÆÃzÁ D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ HjUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀ PÁ®PÉÌ ¢£ÁAPÀ 21-08-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉUÉ «PÁgÁ¨ÁzÀ ¸À«ÄÃ¥À zÁjAiÀÄ°è ¸ÀzÀj ºÀtªÀÄAvÀ¥Àà ¥Àjmï EªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr DvÀ£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


August 24, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE : 24/08/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 24/08/2010

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 21/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 22/08/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ zÀvÁÛwæ vÀAzÉ ¸ÉÆÃ¥Á£ÀgÁªÀ zÉêÀf ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: gÁªÀÄwxÀðªÁr ¸ÀzÀå ²ªÀZÀAzÀæ PÁ¯ÉÆä UÁzÁ ¥ÉmÉÆæî ¥ÀA¥À JzÀgÀÄUÀqÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£À vÀAzÉAiÀiÁzÀ ¸ÉÆÃ¥Á£ÀgÁªÀ vÀAzÉ PÉñÀªÀgÁªÀ zÉêÀf ªÀAiÀÄ: 52 ªÀµÀð, EªÀgÀÄ WÁl¨ÉÆÃgÁ¼À UÁæªÀÄPÉÌ ¸ÀA¨sÀA¢üPÀgÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ ºÉý ºÉÆÃV ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ WÁl¨ÉÆÃgÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ¦.PÉ.¦.J¸ï. ¨ÁåAQ£À PÁA¯ÉÃPïì ºÀwÛgÀ EzÀÝ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¨ÉPÀjAiÀÄ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ºÀÈzÀAiÀÄWÁvÀ¢AzÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ¸Á«£À°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè JAzÀÄ ¦üAiÀiÁ¢AiÀÄÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 81/2010 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« DPïÖ
¢£ÁAPÀ : 23-08-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ CfÃd«ÄAiÀiÁå EªÀgÀÄ ºÉqÀUÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉÆà C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£ÀzÀ°è §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ, C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §A¢zÀjAzÀ CfÃd «ÄAiÀiÁå EªÀgÀÄ ªÁºÀ£À¢AzÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ DgÉÆæ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ U˹AiÀiÁ©Ã UÀAqÀ CfÃd«ÄAiÀiÁå ±ÉÃSï, ªÀAiÀÄ: 31 ªÀµÀð, ¸Á d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä, OgÁzÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¤ÃrzÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 161/2010 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.«í JPïÖ
¢£ÁAPÀ : 23/08/10 gÀAzÀÄ 1345 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ KPÀ£ÁxÀ vÀAzÉ UÀÄAqÁf ¨sÀÄ¼É ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á ¸ÁAiÀÄUÁAªÀ vÁ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 17/08/2010 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£É PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ fÃ¥À £ÀA JªÀiï.JZï.-16 E-488 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ zÉëzÁ¸À vÀAzÉ ²æÃ¥ÀvÀgÁªÀ ºÀeÁj ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄgÁoÁ ¸Á dªÀ¼ÀUÁ EªÀgÀÄ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ MªÉÄä¯É rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀPÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ JqÀPÉÊUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 111/2010 PÀ®A 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 23/08/2010 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠨sÁUÀå²æà UÀAqÀ zÉëÃAzÀæ PÀnÖªÀĤ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð ¸Á ªÀÄzÀgÀV EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 19/08/2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¢£ÁAPÀ : 19/08/2010 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ¦æAiÀiÁAPÁ UÀAqÀ gÁAiÀÄ¥Áà ªÀªÀiÁð ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð G: ªÀÄ£É PÉ®¸À E£ÀÆß E§âgÀÆ J®ègÀÆ ¸Á ªÀÄzÀgÀV EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ eÉÆÃvÉ ºÀtzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ vÉUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÁåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ fAeÁªÀÄÄ¶× ªÀiÁrzÀÄÝ ºÁUÀÆ DgÉÆæ UÀAqÀ dUÀ£ÁßxÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÀAqÀ¤UÉ, ºÁUÀÆ PÀÄlÄA§zÀ ¸ÀzÀ¸ÀåjUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄ°è UÁAiÀiÁUÉÆAqÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ alUÀÄ¥Áà ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 87/2010 PÀ®A 323,341,354,504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23/08/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ fÃeÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ UÉÆëAzÀ eÁzsÀªÀ ¸Á: dªÀÄV EPÉAiÀÄÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß fÃ¥À C¥ÀWÁvÀzÀ §UÉÎ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä JgÀPÀ¥À½î vÁAqÁPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ dªÀÄV ªÀÄvÀÄÛ PÁgÀªÁgÀ vÁAqÁ ªÀÄzsÀåzÀ°è MAzÀÄ ¥sÀÆ°£À ºÀwÛgÀ PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ ®PÁÌ gÁoÉÆÃqÀ ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆߧâ E§âgÀÄ ¸Á: JgÀPÀ¥À½î vÁAqÁ [J¦] EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ºÀwÛgÀ §AzÀÄ fÃ¥À £ÀªÀÄÆägÀ°è KQìqÉAmï ªÀiÁrzÉ CAvÀ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ý CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À PÉÊ »rzÀÄ jhÄAeÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÆ PÁ°¤AzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è M¢ÝgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 95/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 23/08/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdÄ vÀAzÉ ¥ÀÄArèPÀ PÁA§¼É ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ºÉÆ°AiÀiÁ, ¸Á: ºÉÆüÀ¸ÀªÀÄÄzÀæ EvÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ZÀAzÀæPÁAvÀ EvÀ£ÀÄ ºÉÆüÀ¸ÀªÀÄÄzÀæ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ-GzÀVÃgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É PÀzÀªÀÄ gÀªÀgÀ CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ gÉÆÃr£À §¢¬ÄAzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀħªÁUÀ DgÉÆæ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆ £ÀA JA.JZï-24/¹-3139 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä¤UÉ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉ NrºÉÆVgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä¤UÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

August 23, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE : 23/08/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 23/08/2010

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 116/2010 PÀ®A 498(J), 306, 109, eÉÆvÉ 149, L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 22/08/2010 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 53 ªÀµÀð G: ¨ÉøÁAiÀÄ eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á rVÎ vÁ OgÁzï(©) EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¦æÃw EªÀjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ AiÀÄÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¦æÃw EªÀ¼À ªÀÄzÀÄªÉ DgÉÆæ UÀAqÀ C¤Ã® vÀAzÉ ²ªÀ±ÉmÉÖ¥Áà ©ÃgÁzÁgÀ ¸Á R¸Áß¼À EªÀgÀ eÉÆÃvÉ DVzÀÄÝ ¸Àé®à ¢£À ¸ÀjAiÀiÁV £ÉÆÃrPÉÆArzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ DgÉÆæ UÀAqÀ ºÁUÀÆ G½zÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤Ã£ÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀjAiÀiÁV¯Áè ªÀÄvÀÄÛ ¤£ÀUÉ CrUÉ ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢¯Áè ªÀÄvÀÄÛ ¤Ã£ÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ §AUÁgÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ ¸ÀzÀj DgÉÆÃ¥ÀUÀ¼À QgÀÄPÀļÀ vÁ¼ÀzÉ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 15/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 22/08/2010 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ¸ÀÆÛgÀ¨Á¬Ä UÀAqÀ ²ªÀÅ ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 46 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀ§ÄgÀ G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ «dAiÀÄ®Qëöä UÀAqÀ ¥Àæ±ÁAvÀ ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 20ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀ§ÄgÀ G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á ¨Á®ÆgÀ[PÉ] EªÀ½UÉ 3 wAUÀ¼À »AzÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ ªÀÄÄAZÉAiÉÄà ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ EzÀÄÝ C£ÉÃPÀ ¸À® SÁ¸ÀV D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¤ÃrzÀgÀÆ PÀrªÉÄAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è CzÀjAzÀ EAzÀÄ «dAiÀÄ®Qëöä EªÀgÀÄ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀ£ÀÄß vÁ¼À¯ÁgÀzÉà «µÀ PÀÄrzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 88/2010 PÀ®A 279, 337, 338, 304 (J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 09/08/10 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0945 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt ZÁlgÀ ¸Á ¤eÁªÀÄ¥Él J.¦ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¯Áj ZÁ®PÀ ªÉPÀmÉñÀA QèãÀgÀ CPÀâgÀ ºÁUÀÆ ¨Á¯gÁd EªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¯Áj £ÀA J.¦ 16 qÀ§Æèöå.9133 £ÉÃzÀgÀ°è ©ÃzÀgÀ-GzÀVÃgÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¯Áj ZÁ®PÀ DgÉÆæ ªÉAPÀmÉñÀA vÀAzÉ ®PÀëöäAiÀiÁå EªÀgÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À §¢AiÀÄ°è ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢A¢ ¦üAiÀiÁð¢UÉ, ªÉPÀmÉñÀA, ¨Á®gÁd ºÁUÀÆ CPÀâgÀ EvÀgÀjUÉ ¨sÁj ºÁUÀÆ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ.
C¥ÀWÁvÀzÀ°è ¨sÁj UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ¨Á®gÁd vÀAzÉ zÀÄUÀðAiÀiÁå ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð EvÀ¤UÉ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼À ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ UÁA¢ü D¸ÀàvÉæ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀÀPÉÌ E£ÀÆß ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ zÁR°¹zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 20/08/10 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj UÁAiÀļÀÄ ¨Á®gÁd EvÀ£ÀÄ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ UÁA¢ü D¸ÀàvÉæ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ºÉAqÀw ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 247/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« CPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 22/08/2010 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫ÄÃvÀ¯ÉñÀ ¹AUÀ vÀAzÉ ©ÃjAzÀgÉ ¹AUÀ ªÀAiÀÄ : 25 ªÀµÀð G: PÀAmÉ£ÀgÀ £ÀA JªÀiïºÉZï-06/J¹-7174 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ eÁ: gÁd¥ÀÄvÀ ¸Á ªÀĪÀiÁzÀ¥ÀÄgÀ vÁ §£ÀgÁd f ªÀÄÄd¥sÀgÀ¥ÀÄr ©ºÁgÀ gÁdå EªÀgÀÄ QèãÀgÀ zsÀgÀ«ÄAzÀgÀ¹AUÀ PÀÆrPÉÆAqÀÄ gÁºÉ £ÀA-9 gÀ ªÀÄÆ®PÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÉÆüÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ¢AzÀ ¯Áj £ÀA JªÀiïºÉZï-12/f-7293 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀAmÉ£ÀgÀUÉ rQ̪ÀiÁr vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ©lÄÖ NrºÉÆVgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢ Q«AiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ Qè£ÀgÀ zsÀgÀ«ÄAzÀgÀ¹AUÀ EvÀ¤UÉ JqÀ PÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ JqÀ gÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 129/2010 PÀ®A 504, 506, 507 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 22/08/2010 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ £ÁUÀ£ÁxÀgÁªÀ ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð G: PÁAmÁæöåPÀÖgï PÉ®¸À ¸Á CA¨ÉÃqÀÌgï ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ PÀÄA¨ÁgÀªÁqÀ ©ÃzÀgÀ EªÀjUÉ M§â C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ vÀ£Àß ªÉƨÉÊ¯ï £ÀÀA. 9916792623 £ÉÃzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ£À ªÉƨÉÊ¯ï £ÀÀA 9448678111 £ÉÃzÀPÉÌ PÀgÉ ªÀiÁr ¤ÃªÀÅ ªÀÄÆgÀÄ d£À CtÚ vÀªÀÄäA¢gÀgÀÄ ¤ÃªÀÅ £À£Àß vÀAVAiÀÄ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ (gÉÃ¥À) ªÀiÁr¢ÝÃj £À£Àß ºÀwÛgÀ ¹r EzÉ ¤ÃªÀÅ ªÀÄƪÀgÀÄ PÀÆr £À£ÀUÉ 10,000,00/_gÀÆ. (ºÀvÀÄÛ ®PÀë) PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ PÉÆqÀ¢zÀÝgÉ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀ ¥ÉÊQ M§âjUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ fªÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀzÀj ªÉƨÉʯïUÉ PÀgÉ ªÀiÁr «ZÁj¸À®Ä CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 171/2010 PÀ®A 323, 324, 8, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ : 19/08/2010 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠮PÀëöät vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ºÉüÀªÁ ªÀAiÀÄ: 32ªÀµÀð G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ £ÁUÀuÁÚ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð G: PÀÆ° PÉ®¸À E£ÀÆß 3 d£À J®ègÀÆ ¸Á d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ gÉÃtÄPÁ EªÀjUÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 83/2010 PÀ®A 498 (J), 323, 504 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 22/08/2010 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ«ÃvÁ UÀAqÀ AiÀiÁPÉÆèÁ ªÀÄ®UÉ£ÀÆgÀ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð eÁ: Qæ±ÀÑ£À G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á ¯ÉçgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀjUÉ DgÉÆæ AiÀiÁPÉƧ vÀAzÉ PÀĪÀiÁgÀ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð ¸Á ¯ÉçgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ eÉÆÃvÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV JgÀqÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ EgÀÄvÁÛgÉ. ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ¼À ªÀÄPÀ̽UÉ ¸ÀjAiÀiÁV £ÉÆrPÉƼÀîzÉ ¢£Á®Ä ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄwzÀÝ£ÀÄ. ¤Ã£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV E¯Áè ¤£ÀUÉ £Á£ÀÄ ElÄÖPÉƼÀÄîªÀ¢¯Áè ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀÄ CAvÀ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV »A¹¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ »ÃVgÀĪÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠻jAiÀÄgÀ£ÀÄß PÀgɹ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉüÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆvÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fAeÁ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄïÉ, ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è, ¨É£Àß°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 147/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 23/08/2010 gÀAzÀÄ 0200 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ «£ÉÆÃzÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ zsÉÆÃ¥À ¥ÁAqÉ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁ : ¨ÁåºÀät G : ¯Áj £ÀA JA.ºÉZï.-06, J.¹.-3144 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á ®PÀqÁ, vÀºÀ²Ã¯ï £ÀªÀUÀqÀ vÁ f ¹zÁÝxÀð £ÀUÀgÀ (AiÀÄÄ.¦) EªÀgÀÄ gÁ.ºÉ. £ÀA 9 gÀ ªÉÄÃ¯É vÀqÉƼÁ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À JqÀ¨sÁUÀÀPÉÌ EzÀÝ MAzÀÄ D®zÀ ªÀÄgÀPÉÌ rQÌ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ZÁ®PÀ¤UÉ ¸ÁzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¦üAiÀiÁð¢ ZÀA¢æPÁ vÀAzÉ a£ÀªÀÄÄ£À «ÄeÁð ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á PÉƮĺÁ vÀºÀ²Ã¯ï ¨ÁA¹ f ¹zÁÞxÀð £ÀUÀgÀ (AiÀÄÄ.¦) EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

August 22, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 22/08/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 22/08/2010

d£ÀªÁqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 15/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 22-08-10 gÀAzÀÄ 1315 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÀÄgÀÄgÁd vÀAzÉ ¸ÀPÁgÁªÀÄ PÀÄ®PÀtÂð ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð eÁ: ¨ÁæºÀät ¸Á ¹.JªÀiï.¹ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ EAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 0700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ CPÀÌ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ gÁºÀÄ® vÀAzÉ ªÀ¸ÀAvÀgÁªÀ eÉÆò ¸Á ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ±ÁæªÀt ªÀiÁ¸ÀzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÀÄgÀ½ÃzsÀgÀgÁªÀ eÉÆò ¸Á C°AiÀÄA§gÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ¥ÀÆeÉ ªÀiÁqÀ®Ä vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gÀ PÉJ 38 PÉ 7003 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¨É¼ÀUÉÎ 0730 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ d£ÀªÁqÀ - C°AiÀÄA§gÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É C°AiÀÄA§gÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ºÀ¼ÀîzÀ ªÉÄðAzÀ ¤ÃgÀÄ ºÀjzÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ gÁºÀÄ® EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ºÀ¼Àî zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ ¤Ãj£À gÀ¨sÀ¸À¢AzÀ ¤Ãj£À°è ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ ºÀjzÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ C°AiÀÄA§gÀ UÁæªÀÄzÀ d£ÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ gÁºÀÄ® EvÀ¤UÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÁUÀ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ¹QÌzÀÄÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1 Q.«Äà zÀÆgÀ gÁºÀÄ® EvÀ£À ±ÀªÀ ¹QÌgÀÄvÀÛzÉ EvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 94/2010 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ: 21/08/2010 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ ¥ÀmÉß ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á ZÁAqÉñÀégÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 18/08/2010 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀAzÉ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Áà ¥ÀmÉß ªÀAiÀÄ: 70 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á; ZÁAqÉñÀégÀ EªÀgÀÄ ªÀÄ®«¸Àdð£ÉUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ £ÀAvÀgÀ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀ¢¯Áè. J¯Áè PÀqÉ «ZÁj¹zÁUÀ J°èAiÀÄÆ ¹UÀ°¯Áè JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 77/2010 PÀ®A 341, 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 20-08-2010 gÀAzÀÄ 2210 UÀAmÉUÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀĺÀäzÀ eÁ«ÃzÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ AiÀÄƸÀÄ¥sï, ¸Á CºÀäzÀ ¨ÁUÀ UÀ°è ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ Dl DqÀĪÁUÀ ZÉAqÀÄ DgÉÆæ 1 CfÃd vÀAzÉ U˸À «ÄAiÀiÁå ¨ÁUÀªÁ£À 2 d»ÃgÀ vÀAzÉ U˸À «ÄAiÀiÁå ¨ÁUÀªÁ£À ¸Á E§âgÀÆ CºÀäzÀ ¨ÁUÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ©zÀÝ ¸ÀA§AzsÀ CªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ£À eÉÆvÉUÉ, ºÉAqÀw ¸ÀAUÀqÀ dUÀÀ¼À ªÀiÁrzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢ gÁwæ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ eÉÆÃvÉUÀÆ dUÀ¼À vÉÃUÉzÀÄ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ JzÉAiÀÄ°è, ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÁUÀÆ §®UÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É eÉÆgÁV ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì UÀÄ£Éß £ÀA 170/2010 PÀ®A 324, 504, 506 L.¦.¹ ;-
¢£ÁAPÀ : 21/08/2010 gÀAzÀÄ 1615 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAfêÀ£À vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð G: UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¸ÀzÀ¸Àå ¸Á : ªÀ¼À¸ÀAUÀ vÁ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ, ºÀįÁf J®ègÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ VæãÀ ¥ÁPÀð ºÉÆl®zÀ°è Gl ªÀiÁqÀÄwÛzÁUÀ DgÉÆæ ¥ÀªÀ£À vÀAzÉ C¥ÁàgÁªÀ ¨sÀAUÉ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄgÁoÁ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á ªÀ¼À¸ÀAUÀ EªÀgÀÄ §AzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ UÀÄvÉÛzÁgÀ PÉ®¸À PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢ FUÀ PÉ®¸À E®è ªÀÄÄAzÉ AiÀiÁªÀÅzÀzÀgÀÄ PÉ®¸À PÉÆqÀÄvÉÛ£É CAvÁ CAzÁUÀ DgÉÆæ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁV C°èAiÉÄ EzÀÝ ©ÃgÀ ¨Ál¯ï¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 139/2010 PÀ®A 341, 323, 324, 504 eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 21/08/2010 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÉÃeÉgÁªÀ vÀAzÉ vÀļÀ¹gÁªÀÄ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð ¸Á ¨sÀªÁ¤ £ÀUÀgÀ vÁAqÀ EªÀgÀÄ ¨sÀd£É ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÉÌ ¨sÀªÁ¤ ªÀÄA¢gÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) AiÀiÁzÀÄ vÀAzÉ vÉÆüÁ eÁzsÀªÀ 2) gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ AiÀiÁzÀÄ 3) ªÀiÁºÁzÀÄ vÀAzÉ vÉÆüÁ ªÀÄƪÀgÀÄ ¸Á ¨sÀªÁ¤ £ÀUÀgÀ vÁAqÁ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʪÀÄÄ¶× ªÀiÁr ªÀÄÆRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ §rUɬÄAzÀ PÀÄwÛUÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 246/2010 PÀ®A 78(3) PÉ.¦ JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 21/08/2010 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL ºÁUÀÆ ¹§âA¢ ¸ÉÃj E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄßö §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ zsÀĪÀÄä£À¸ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÉÆÃmÉ®£À°è ªÀÄmÁÌ aÃn §gÉzÀÄ PÉÆÃqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¹zÁUÀ ªÀÄqÉÃ¥Áà vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà PÀAzÀUÀƼÀ ªÀAiÀÄ: 49 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: ZÀºÁ ºÉÆÃmÉ® ¸Á zsÀĪÀÄä£À¸ÀÆgÀ JAzÀÄ w½¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ CªÀgÀ ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ 860=00 gÀÆ, JgÀqÀÄ ªÀÄmÁÌ anUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄMAzÀÄ ¨Á® ¥ÉãÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVÃj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 172/2010 PÀ®A 279. 337 L¦¹
¢£ÁAPÀ 21/08/10 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫PÁ±À vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ¹AzsÉ ªÀAiÀÄ: 28 ¸Á C«ÄÃgÁ¨ÁzÀªÁr EªÀgÀÄ ©.J¸ï.J¸ï.PÉ ¥sÁPÀÖj ºÀwÛgÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ zÉëAzÀæ vÀAzÉ ªÀÄ®±ÉnÖ ªÁ¯É ªÀAiÀÄ: 32 G: PÁgï ZÁ®PÀ £ÀA PÉ.J 39 JªÀiï. 1158 ¸Á PÉÆãÀ ¨É¼ÀPÀÄAzÁ EªÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï rQÌ ªÀiÁr ¸ÁzÁUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 199/2210 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 18/19-08-2010 gÀAzÀÄ gÁwæªÉüÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠩¦£ï vÀAzÉ gÁ©£À¸À£ï ªÀiÁåyêÀ ªÀAiÀÄ: 26 ¸Á: ±ÁzÀªÀ D¸ÀàvÉæ PÁvÁªÀÄAPÁgÀ ªÀĺÉÃAzÉ¥ÀlA ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ ¸ÀzÀå «zÀå «PÁ¸À læ¸ÀÖ £Ë¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ¥ÀævÁ¥À £ÀUÀgÀ PÉ.ºÀZï.© PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ¤°è¹zÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉJ 51 d 1291 ¨ÁeÁd r¸ÀÌgÀªÀgÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 46/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 184,187 L.JªÀiï.«í DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ : 20-08-2010 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉUÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÁð G: NPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á ªÉÄqÀ¥À½î vÁ OgÁzÀ (©) EªÀgÀ vÀAzÀÄ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ¨Á®¥Áà EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 29/07/10 gÀAzÀÄ 1800 gÀAzÀÄ zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ DgÉÆæ DmÉÆ ZÁ®PÀ ¹zÀÝAiÀiÁå vÀAzÉ UÀzÀUÀAiÀÄå ¸Áé«Ä ¸Á ªÉÄqÀ¥À½î EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀAzÉUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ºÀtªÀÄAvÀ EªÀjUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

August 21, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE 21/08/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 21/08/2010

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 16/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 19-8-2010 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ £ÀgÀ¸ÀªÀiÁä UÀAqÀ ±ÀAPÀgÀ, ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð ¸Á a¢æ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ²ªÀ£ÀUÀgÀPÉÌ PÀÆ° PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀ¢¯Áè, £ÀAvÀgÀ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥Ánïï EªÀgÀ PÀ©â£À ºÉÆîzÀ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè JAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ zÀ±ÀgÁxÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ¸Á a¢æ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 10/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 20/8/10 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀßPÉÌ ªÀÄÈvÀ UÀt¥Àw vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ : 18 ªÀµÀð ¸Á vÀºÀ¹Ã® vÁAqÁ OgÁzÀ EªÀgÀÄ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ ¸À»¸À¯ÁUÀzÉà ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ OµÀ¢ü ¸Éë¹zÀÄÝ EzÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ OgÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀAvÀgÀ ªÉÊzÀågÀ ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ vÀgÀĪÁUÀ zÁj ªÀÄzsÀå ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 19/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 19/08/2010gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæPÀ¯Á UÀAqÀ ªÀÄÈvÀ ¸ÉÆÃ¥Á£À ¸ÀUÀgÀ eÁ: UËAr, ªÀAiÀÄ: 35ªÀµÀð G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ªÀÄļÀeï vÁ: GªÀÄUÁð, ¸ÀzsÀå O¸Á f: ¯ÁvÀÆgÀ (JAJ¸ï) EªÀgÀ UÀAqÀ ªÀÄÈvÀ ¸ÉÆÃ¥Á£À vÀAzÉ ®PÀëöät eÁ: UËAr, ¸Á: ªÀÄļÀeï vÁ GªÀÄUÁð, ¸ÀzsÀå O¸Á f:¯ÁvÀÆgÀ (JAJ¸ï) EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ²Ã® ±ÀAPÉ ªÀiÁr dUÀ¼À ªÀiÁr ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10 ªÀµÀð¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®è EªÀjUÉ ¥Éʯïì ºÁUÀÆ ºÀjt gÉÆÃUÀ«zÀÄÝ EªÀgÀ ªÀÄÈvÀ zÉúÀªÀ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢ UÀÄwð¹ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 82/2010 PÀ®A 323, 353 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 20-08-2010 gÀAzÀÄ 1745 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ wæAiÀÄA§PÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁd ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: ¹.¦,¹ 1629 ¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ ¸Á: ²æêÀÄAqÀ¯ï ¸ÀzÀå ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ d£ÀªÁqÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É PÀvÀðªÀå÷ ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦J¸ïL gÀªÀgÀ §AzÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUïUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¹zÁÝxÀð PÁ¯ÉÃeï PÁæ¸ï DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd PÉƼÀÄîgÀÄ ¸Á: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÁºÀ£À ºÁUÀÄ E£ÉÆßÃAzÀÄ ªÁºÀ£À ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ vÀPÀët ¦üAiÀiÁð¢ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä C°è MAzÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ DgÉÆæ ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀzÉà 4-5 d£ÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrzÀ ZÁ®PÀ¤UÉ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠩r¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ PÉÊAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨Á¬ÄUÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 198/2010 PÀ®A 3 & 4 ¸ÉÆàÃlPÀ C¢ü¤AiÀĪÀÄ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ : 20-08-2010 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄzsÁPÀgÀ vÀAzÉ ¨ËgÀ¥Áà ªÀiÁ¼ÀV ªÀAiÀÄ : 30 ªÀµÀð eÁ: ºÀjd£À G: DmÉÆà ZÁ®PÀ ¸Á ªÁ¸ÀgÀ ¸ÀzÀå ¥ÀævÁ¥À £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ »AzÉ EgÀĪÀ ¸ÀĤvÁ EAqÀ¹ÖçÃAiÀįï C¸ÉƶAiÉĵÀ£ï C£ÀÄß DgÉÆævÀgÁzÀ 1) gÁªÀiÁgÁªÀ ZËzÀj 2) gÁdPÀĪÀiÁgÀ £Ë¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¨ÁrUÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ EªÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉ jÃwAiÀÄ ¯ÉʸÀ£Àì ¥ÀgÀªÁ¤UÉ EgÀ¯ÁgÀzÉ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ ¸ÉÆàÃlPÀ gÀ¸ÁAiÀÄ£À ¥ÀzÁxÀðUÀ¼À£ÀÄß ¨ÁågÀ®UÀ¼À°è DPÀæªÀĪÁV ±ÉÃPÀj¸ÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. »ÃVgÀĪÀ°è EAzÀÄ ¸ÀzÀj ªÀÄ£ÉAiÀÄÄ MªÉÄäÃ¯É MAzÀgÀ »AzÉ MAzÀgÀAvÉ ¸ÉÆÖÃlPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄÄ ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV ¨ÉAQ vÀUÀÄ°gÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀĪÀ£ÀÄß ªÀ»¸ÀzÉà DPÀæªÀĪÁV ¸ÉÆàÃlPÀ PÉ«ÄPÀ¯ï£ÀÄß ¸ÀAUÀ滹nÖzÀ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 109/2010 PÀ®A 341, 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 20/08/2010 gÀAzÀÄ 1215 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÁå£ÀªÀiÁä UÀAqÀ vÀÄPÀÌ¥Áà L£ÉÆÃ½î ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð ¸Á alUÀÄ¥Áà EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 18/08/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0630 UÀAmÉUÉ vÀªÀÄä ¨sÁUÁ¢ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ºÁUÀÆ E£ÀÆß ªÀÄƪÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á alUÀÄ¥Áà EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 110/2010 PÀ®A 279 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 20/08/2010 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL ºÁUÀÆ ¹§âA¢ ¸ÉÃj E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ alUÀÄ¥ÁàzÀ PÉÆqÀA§® gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É §ºÀÄd£À r.Jqï. PÁ¯ÉÃd ºÀwÛgÀ CdgÀ vÀAzÉ D®A ºÀĸÉãÀ ±ÉÃR ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: »gÉÆ ºÉÆAqÁ ¥Àè¸ï ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gÀ E®èzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á PÁ¹¥ÀÆgÀ f¯Áè ªÀiÁqÀ¯Á (¥À²ÑªÀÄ §AUÁ¼À) EªÀgÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ ºÁ¤AiÀiÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¹ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀĪÁV ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 126/2010 PÀ®A 279 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 20/08/10 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÀt¥Àw vÀAzÉ WÁ¼É¥Áà ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð ¸Á d£ÀªÁqÁ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è §gÀĪÁUÀ DgÉÆæ GªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ ¥ÀÄAeÉ ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð G: EArPÁ PÁgÀ £ÀA. PÉJ-12/1382 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á d£ÀªÁqÁ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄgÀPÀ¯ï ¸À«ÄÃ¥À EgÀĪÀ ªÀĺɧƧ ¸ÀĨÁ¤ zÀUÁð ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ªÀÄgÀPÉÌ rQÌ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ DgÉÆæUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ JzÉUÉ ºÁUÀÆ gÉÆArUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 128/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 20/08/2010 gÀAzÀÄ 1435 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀÆgÀ vÀAzÉ JPÁâ® ¸À¯ÁªÉǢݣï, ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, ¸Á ªÀÄ£Àß½î EªÀgÀÄ vÀªÀÄä DmÉÆâAzÀ ¥Áå¸ÉAdgï E½¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ UÉÆæ£ÁxÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.J¦-10/J.J¯ï-0775 ¸Á ¨É£ÀPÀ£À½î, EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÁUÀgÀ ¥ÁnÃ¯ï ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-38/PÉ-901 ¸Á©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JgÀqÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ rQÌ ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÀÛªÉ ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ DgÉÆævÀjUÉ ºÁUÀÄ ¸ÀĦæÃAiÀÄ, ¹zÉÆÝèÁgÀªï EªÀjUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ vÀgÀavÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 160/2010 PÀ®A 354, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 20/08/10 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÁªÀðw¨Á¬Ä UÀAqÀ GzÀݪÀ PÁgÁVÃgÀ ªÀAiÀÄ : 30 ªÀµÀð G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á RÄzÁ£À¥ÀÄgÀ vÁ ¨sÁ°Ì EªÀjUÉ DgÉÆæ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ±ÀlªÁf ¨sÁ¯ÉÌ ªÀAiÀÄ : 35ªÀµÀð eÁ: ºÀjd£À G: PÀÄ°PÉ®¸À ¸Á: RÄzÁ£À¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 85/2010 PÀ®A 341 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 21/08/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀågÁwæ 1230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠩é C¸Áä UÀAqÀ ¦JA ¹¨ïUÀvï G¯Áè µÀjÃ¥sÀ ¸Á: ¸À Q ¥Àæ ±Á¯É ²PÀëQ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ vÁAqÁ dA§V EªÀgÀÄ ±Á¯Á PÀvÀðªÀåPÉÌ CgÀtå ¥ÀæzÉñÀzÀ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ C¥ÀjÃavÀ ªÀåQÛ zÁjUÉ CqÀØ PÀnÖ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

August 20, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 20/08/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 20/08/2010

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 92/2010 PÀ®A 341, 504, 324, 326 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 18/08/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠨Á¯Áf vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: ®ªÀiÁtÂ, ¸Á: RvÀUÁAªÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀ£À ºÉAqÀw eÉÆÃvÁ¨Á¬Ä EªÀj§âgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ gÁªÀÄ vÀAzÉ UÉÆëAzÀ ¸ÉÆãÀPÁA§¼É ºÁUÀÆ ªÀÄwÛ§âgÀÆ ¸Á: RvÀUÁAªÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀgÁ¬Ä E¯Áè CA¢zÀPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÀgÁ¬Ä E¯Áè C£ÀÄßwÛzÁÝ£É CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ MtPɬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwUÉ MtÂPɬÄAzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉ¢gÀĪÀÅzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw UÀ©üðt¬ÄzÀÄÝ CªÀ½UÉ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ¨sÁjUÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 93/2010 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 14/08/2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠺ÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ wæA§PÀ PÉÆgÁ¼É ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀÄzÀ£ÀÆgÀ EvÀ£À vÀAzÉAiÀÄ ºÉ¸Àj£À°èzÀÝ ªÀÄzÀ£ÀÆgÀ ²ªÁgÀzÀ°èzÀÝ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA 148 gÀ°è 3 JPÀgÉ 16 UÀÄAmÉ ¨sÀÆ«Ä EzÀÄÝ D ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°èzÀÝ ¨Á«UÉ PÀÆr¹zÀ mÉPÀìªÉÆ PÀA¥À¤AiÀÄ 7.5 JZï.¦.AiÀÄ PÀgÉAmï ªÉÆÃmÁgÀÄ C.Q 18,500=00 gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß DgÉÆævÀgÁzÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 158/2010 PÀ®A 498(J), 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19/08/10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¤ªÀÄð¯Á UÀAqÀ £ÁUÀ§¸ÀAiÀiÁå ºÀ½îSÉÃqÉ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: ¸Áé«Ä, ¸Á: ºÀÄ®¸ÀÆgÀ EPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ DgÉÆæ £ÁUÀ§¸ÀAiÀiÁå vÀAzÉ gÉêÀtAiÀiÁå ºÀ½îSÉÃqÉ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ CrUÉ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ §mÉÖ MUÉAiÀÄ®Ä §gÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ QgÀÄPÀļÀ PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁPÀ°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 159/2010 PÀ®A 354, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 18/08/10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¥sÀdð£Á© UÀAqÀ ªÉĺÀvÁ§ ±ÉÃPÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèÃA, ¸Á: ²æêÀiÁ½ EPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ²ªÁf vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ ªÀiÁ¼ÀaªÀÄuÉ eÁ: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: ²æêÀiÁ½ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ vÀ£Àß PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ ¹ÃgÉ ¸ÉgÀUÀÄ dVÎ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ vÀ£Àß ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 170/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 18-08-10 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA JªÀiï.JZï-13/Dgï-2975 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ GdÄ vÀAzÉ C¥Áà±Á ¸Á: ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ, vÁ: CPÀÌ®PÉÆÃmï EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÉÃR §¹Ãgï vÀAzÉ AiÀiÁV£À¸Á§ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, ¸Á: J®zÀgÁ ¥ÉƸÀÖ dUÀ®¥ÀÄgÀ, vÁ: d®PÉÆÃn, f: ¯ÁvÀÄgÀ EvÀ£À ªÀÄ»AzÁæ ªÁºÀ£ÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁPÀ°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 79/2010 PÀ®A 324, 323, 109, 504 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19/8/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸À¯ÁªÀŢݣï vÀAzÉ vÁeÉÆÃ¢Ý£ï ±ÉÃR ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ºÁ®½î UÁæªÀÄ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß lAlA £ÀA PÉ.J 39 /1932 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ºÁ®½î UÁæªÀÄzÀ ²ªÁf ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¥Á¬ÄAlUÉ ºÀaÑ HlPÉÌAzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ¨ÉƪÀÄäUÉÆAqɱÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ ªÉÄÃvÉæ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 2 d£À J®ègÀÆ ¸Á: ºÁ®½î UÁæªÀÄ EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÉÆ£Éß £ÀªÀÄä ªÀÄUÀÄ«£À ªÉÄÃ¯É lAlA ºÁQ¢Ý ªÀÄvÉÛ AiÀiÁPÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢¤AzÀ lAlA vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛ¢Ý CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ, PÉʬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §®¨sÁUÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀgÀÄ ºÁUÀÆ EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ aPÀÌ¥Àà ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqɬÄj CAvÀ DgÉÆævÀjUÉ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 80/2010 PÀ®A 324, 504, L¦¹ eÉÆÃvÉ 3(1)(10) J¸ï.¹/J¸ï.n DåPïÖ 1989 :-
¢£ÁAPÀ 19-08-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀgÀ¹AUï vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ¹AzsÉ, 32 ªÀµÀð, eÁ. J¸ï¹ ºÉÆ°AiÀiÁ, ¸Á. ªÀĸÀ̯ï UÁæªÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀfÃgÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ, DgÉÆæ PÀ®è¥Áà vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ PÀ§â°UÉÃgÀ, ¸Á. ªÀĸÀ̯ï UÁæªÀÄ EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀ ¸À®ÄªÁV dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃqÀ¢ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 131/2010 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ :-
¦üAiÀiÁð¢ UÀÄqÀĸÁ§ vÀAzÉ ªÀÄĨÁgÀPÀ ¸Á§ ªÀiÁ¸ÀįÁÝgÀ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ¸ÀAUÉÆüÀV EvÀ£À ªÀÄUÀ ªÀÄÄPÀÛgÀ vÀAzÉ UÀÄqÀĸÁ§ ªÀiÁ¸ÀįÁÝgÀ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 08/06/2010 gÀAzÀÄ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆUÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆzÀªÀ£ÀÄ E°èAiÀÄ ªÀgÉUÉ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 132/2010 PÀ®A 279 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19/08/10 gÀAzÀÄ DgÉÆæ «Ä¤ ¯Áj £ÀA. JA.ºÉZï-04/¹f-9490 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ §®zÉêÀ vÀAzÉ dUÀÆgÀÄ AiÀiÁzÀªÀ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, ¸Á: £ÉzÉÆïÁ, vÁ: dA¥sÀAiÀiÁå §eÁgÀ, f: E¯ÁºÀ¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ J£ï.ºÉZï-9 gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¨sÀAUÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÁÝUÀ JzÀÄj¤AzÀ KªÉÄä §gÀÄwÛzÀÄÝ CzÀPÉÌ G½¸À®Ä gÉÆÃr£À §® §¢UÉ ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫Ĥ ¯Áj £ÀA. JA.ºÉZï-04/¹f-9490 £ÉÃzÀÝgÀ Qè£Àgï£ÁzÀ «oÀ® vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt ¨sÉƬģÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÀ, ¸Á: SÁ¹A¥ÀÄgÀ, vÁ: d»gÁ¨ÁzÀ, f: ªÉÄzÀPÀ EvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 100/2010 PÀ®A 498(J), 306 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19/08/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ dUÀzÉë UÀAqÀ zÀ±ÀgÀxÀ PÀ£ÀPÀmï ¸Á: GqÀ¨Á¼À gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä ºÉýÃPÉ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±À K£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 10/08/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀĤÃvÁ EªÀ½UÉ CªÀ¼À UÀAqÀ£ÁzÀ DgÉÆæ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¥ÀAqsÀj ¥sÁvÁä¥ÀÆgÀ ¸Á: ElUÁ EvÀ£ÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¸ÀĤÃvÁ EPÉAiÀÄÄ QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ºÁQPÉÆAqÀÄ UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è E¯Ád ªÀiÁr¹ ¢£ÁAPÀ 15/08/2010 gÀAzÀÄ ¯ÁvÀÆj£À ¯ÁºÀ£É D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV aQvÉì ªÀiÁr¹ ªÀÄgÀ½ vÀ£Àß ªÀÄUÀ½UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀð ªÀÄzÉå GªÀÄUÁð ºÀwÛgÀ ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 75/2010 PÀ®A 324, 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19-08-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀgÀ¸À¥Áà vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Áà UÀqÀUÉ£ÀÆgÀ, ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: ªÁ¯ÉÆÝrØ EvÀ£À ªÀÄUÀ¼À eÉÆvÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà §Ä¼Àî£ÀÆgÀ, ¸Á: ªÁ¯ÉÆÝrØ, 2) ºÁªÀ¥Áà ºÀAUÀgÀUÉ, ¸Á: CUÀæºÁgÀ 3) CAdªÀiÁä UÀAqÀ ºÁªÀ¥Áà, ºÀAUÀgÀUÉ, ¸Á: CUÀæºÁgÀ EªÀgÉ®Æè dUÀ¼À ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ DvÀ£À ºÉAqÀw ªÀiÁºÁzÉë DgÉÆævÀjUÉ PɼÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À ªÀiÁr PÁªÀiÁ PÀwÛ ºÁUÀÆ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 76/2010 PÀ®A 324, 504, eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19-08-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà §Ä¼Àî£ÀÆgÀ, ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvï, ¸Á: ªÁ¯ÉÆÝrØ EvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ¥Á®PÀgÀ£ÁzÀ ºÁªÀ¥Áà ºÀAUÀgÀUÉ, ¸Á: CUÀæºÁgÀ. EªÀj§âgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ GzÉÝñÀ ¥ÀƪÀðPÀªÁV DgÉÆævÀgÁzÀ 1) £ÀgÀ¸À¥Áà vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ UÀqÀUÉ£ÀÆgÀ, ªÀAiÀÄ: 38, 2) ªÀiÁºÁzÉë UÀAqÀ £ÀgÀ¸À¥Áà UÀqÀUÉ£ÀÆgÀ, E§âgÀÄ eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: ªÁ¯ÉÆÝrØ EªÀj§âgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ¤£ÀÄ ºÁUÀÆ ¤£Àß ¥Á®PÀgÀ£ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ¼À eÉÆvÉ dUÀ¼À ªÀiÁr KPÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢gÀÄwÛj CAvÀ dUÀ¼À ªÀiÁr PÀÄqÀÄUÉÆ®¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ PÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 74/2010 PÀ®A 304(J), 287 L¦¹ :-
¢. 19-08-10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ dUÀ£ÁxÀ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ ¸Á: £ÀAzÀUÁAªÀ EvÀ£À vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ GªÉÄñÀ vÀAzÉ ±ÁªÀÄgÁªÀ ¥ÉưøÀ ¥Ánî gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ°è ©üªÀätÚ vÀAzÉ CuÉ¥Áà ªÉÄÃvÉæ, w¥ÀuÁÚ vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà ZÁ¼ÀPÉ ºÁUÀÄ vÀÄPÀgÁªÀÄ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ºÁ¸ÀUÉÆAqÀ gÀªÀgÉÆÃA¢UÉ PÀ§Äâ PÀlÖ®Ä ºÉÆÃUÀĪÁUÀ GªÉÄñÀ ¥Ánî gÀªÀgÀÄ ºÉÆîzÀ ¸ÀÄvÀ®Ä PÉ E © E¯ÁSɬÄAzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ PÀgÉAl PÀA§¢AzÀ vÀªÀÄä ºÉÆîzÀ ¸ÀÄvÀÛ PÀnÖzÀ ¨ÉÊArAUÀ ªÉÊgÀzÀ°è £ÉgÀªÁV PÀgÉAl ©nÖgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀĪÀjUÉ PÀgÉAl EzÀÝ ¨ÉÊArAUï PÁ°UÉ vÀUÀ°zÀÝjAzÀ ¸ÀܼÀzÀ° ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 114/2010 PÀ®A 324, 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34. L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19/08/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠨sÀgÀvÀ vÀAzÉ ®PÀëößtgÁªÀ eÁzsÀªÀ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄA¨ÁgÀ, ¸Á: F±ÀégÀ £ÀUÀgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ UÁågÉÃeïzÀ°èzÁÝUÀ UÁågÉÃeï ¥ÀPÀÌzÀ ¥Àæ¢Ã¥À ªÉÄÃrPÀ¯ï ºÀwÛgÀ ±Á¥ÀzÀ ªÀiÁ°PÀ ¥ÀPÀÌzÀ ºÉÆÃmÉ®zÀªÀ¤UÉ ZÀºÁ vÀgÀ®Ä eÉÆÃgÁV agÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ±À»£ÀµÁ @ PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ zÉëAzÀæ UÀ¸ÉÛ, 2) ¸ÀAdÄ vÀAzÉ ªÁªÀÄ£ÀgÁªÀ PÁA§¼É ¸Á: zsÀªÀÄð¥ÀæPÁ±À UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀj§âgÀÄ ªÉÄrPÀ¯ï ªÀÄÄA¢¤AzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝgÀÄ DUÀ CªÀgÀÄ £ÀªÀÄUÉ £ÉÆÃr AiÀiÁPÉà agÀÄwÛ¢Ý CAvÀ ªÉÄrPÀ¯ï ±Á¥À ªÀiÁ°PÀ¤UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ KPÉ CªÀgÀ£ÀÄß «£ÁB PÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉAiÀÄÄwÛ¢Ý CAvÁ PÉýzÀPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤£ÀÄ AiÀiÁgÀÄ PɼÀĪÀªÀ£ÀÄ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¹ªÉÄAmï E½¸ÀĪÀ ºÀÄPÀ¤AzÀ vÀ¯É, JqÀ ªÉÆüÀPÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 127/2010 PÀ®A 279, 37 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 20/08/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÉÃR ¥sÁgÀÆPï vÀAzÉ C¸ÀzÀ C° ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, ¸Á: d®¸ÀAV ¸ÀzÀå ¹.JªÀiï.¹ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£À ºÉAqÀw ¸À«ÄãÁ ªÀÄvÀÄÛ JªÀiï.r. AiÀÄÄ£ÀÆ¸ï ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ DgÉÆævÀ£À CmÉÆà jPÁë £ÀA PÉJ-38/1984 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ ªÉÄÊ®ÆgÀ ¢AzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀĪÁUÀ ªÉÄÊ®ÆgÀ gÉÆÃqÀ £ÀAzÁ¢Ã¥ï PÀlÖqÀzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæAiÀÄÄ DmÉƪÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯ÁAiÀĹzÀÝjAzÀ CmÉÆà ¥À°ÖAiÀiÁV ¸À«ÄãÁ ªÀÄvÀÄÛ JªÀiï.r. AiÀÄÄ£ÀƸï EªÀjUÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ & vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ ºÁUÀÆ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß CmÉÆà jPÁë ¤°è¸ÀzÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.