August 28, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 28/08/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 28/08/2010

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 89/2010 PÀ®A 498(J), 304(©), 306 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27-08-2010 gÀAzÀÄ 1945 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¨Á¯Áf vÀAzÉ ªÀiÁ®Ä J¼ÀUÉ ¸Á: ZÁAqÉÆüÀ (JAJ¸ï) EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ vÁ¬ÄUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ M§â£É UÀAqÀÄ ªÀÄUÀÄ«zÀÄÝ. ¦üAiÀiÁð¢UÉ 5 d£À CPÀÌ vÀAVAiÀÄgÀÄ EgÀÄvÁÛgÉ. EzÀÄÝ J®ègÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAVAiÀiÁzÀ CZÀð£Á EªÀ½UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ CuÁÚgÁªÀ vÀAzÉ CA§ÄævÀgÁªÀ EªÀ£À eÉÆvÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAV CZÀð£ÁUÉ ªÀÄÆgÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ EgÀÄvÁÛgÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨sÁªÀ 5-6 wAUÀ½AzÀ vÀ£Àß ºÉAqÀw CZÀð£Á EªÀ½UÉ ¤£ÀÄ ¤ªÀÄä vÀAzÉ vÁ¬Ä ªÀģɬÄAzÀ 50,000/- gÀÆ¥Á¬Ä ªÀgÀzÀPÀëuÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛzÁÝ£É CzÉà jÃw ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAVAiÀÄ ªÀiÁªÀ CA§ÄævÀgÁªÀ ºÁUÀÆ CvÉÛ £ÀgÀ¸Á¨Á¬Ä EªÀgÀÄ ¸ÀºÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. F «µÀAiÀÄ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ w½¹zÀÄÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨sÁªÀ CuÁÚgÁªÀ EªÀjUÉ ¸ÀªÀÄzÁ£À ªÀiÁr ¸ÀzÀj ºÀtªÀ£ÀÄß ¢Ã¥ÁªÀ½UÉ PÉÆqÀÄvÉÃ£É CAvÀ ºÉýgÀÄvÁ£É.
¢£ÁAPÀ 27-08-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àí 1 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨sÁªÀ CuÁÚgÁªÀ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ w½¹zÉãÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAV PÁ®Ä eÁj ©¢ÝzÁ¼É ¥ÉlÄÖ ºÀwÛzÉ ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÀPÉÌ §¤ß CAvÁ w½¹zÀgÀÄ £ÀAvÀgÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2.30 UÀAmÉUÉ ªÀÄvÉÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨sÁªÀ CuÁÚgÁªÀ EªÀgÀÄ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAV §ºÀ¼À ¹jAiÀĸï DV ¨ÉºÉÆõÀ EzÁÝ¼É CAvÀ w½¹zÀgÀÄ £ÀAvÀgÀ CAzÁdÄ 3 UÀAmÉUÉ ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ AiÀiÁgÉÆà M§âgÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAV CZÀð£Á EªÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀ §UÉÎ w½¹zÀgÀÄ. DªÁUÀ F «µÀAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß ¨sÁªÀ ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ vÉÃdgÁªÀ zÉêÀPÀvÉ gÀªÀjUÉ w½¹gÀÄvÉÛãÉ. CªÀgÀÄ ªÉÆzÀ®Ä ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ £ÉÆÃrgÀÄvÁÛgÉgÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAVAiÀÄ UÀAqÀ CuÁÚgÁªÀ ªÀÄvÀÛ ªÀiÁªÀ CA§ÄævÀgÁªÀ CvÉÛ £ÀgÀ¸Á¨Á¬Ä EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAVUÉ ªÀgÀzÀPÀëuÉ UÉƸÀÌgÀ ¢£Á®Ä QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÀÄÝ F jÃw ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAV QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ¢£ÁAPÀ 27-08-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àí 1 ¦JA UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÁUÀ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ CªÀ½UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÉÆÃj¹ £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV ©ÃzÀgÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 88/2010 PÀ®A 353, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27-08-2010 gÀAzÀÄ 1415 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ²æÃPÁAvÀ vÀAzÉ gÁWÀªÉÃAzÀægÁªÀ PÀÄ®PÀtÂ𠲸ÀÄ C©üªÀÈ¢Þ AiÉÆÃd£Á¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¥ÀAqÀj UËqÀ ¸Á: vÉÆÃgÀuÁ EvÀ£ÀÄ PÀbÉÃjUÉ §AzÀÄ «£ÁPÁgÀt ¹PÁÌ¥ÀmÉÖ JPÀªZÀ£À¢AzÀ ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ ¨ÉÊzÀÄÝ ±Àlð »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ CAVAiÀÄ §l£ÀUÀ¼ÀÄ PÀrzÀÄ ºÁQ zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ a¯Áè¦°è ªÀiÁr PÉ®¸ÀPÉÌ CrØ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj dUÀ¼À PÀA¥ÀÆålgÀ D¥ÀgÉÃlgÀ ºÁUÀÆ ªÉÊf£ÁxÀ, ¥ÀArvÀ £ÉÆÃr ©r¸ÀÄvÁÛgÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 80/2010 PÀ®A 324, 354, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 27/08/2010 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ±ÁAvÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ zsÀ£À¹AUÀ ¸Á: zÉêÀVj (J) vÁAqÁ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 26/08/2010 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ gÁªÀÄÄ vÀAzÉ zsÁªÀf gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ 60 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ gÁªÀÄÄ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð E§âgÀÄ ¸Á: zÉêÀVj(J) vÁAqÁ vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ. EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ gÀAr, ¸Éƽ ¤Ã£ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆUÀ¨ÁgÀzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨ÁUÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ £É®zÀ ªÉÄÃ¯É ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 22/2010 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
ªÀÄÈvÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ªÀiÁ¼ÀUÉ ªÀAiÀÄ 60 ªÀµÀð ¸Á// EA¢gÁ£ÀUÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ¤UÉ EwÛÃZÉUÉ PÉ®ªÀÅ ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ PÀĵÀÖ gÉÆÃUÀ PÁt¹PÉÆArzÀjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄß EAxÀ ¹ÜwAiÀÄ°è vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼ÀÄ, ªÉƪÀÄPÀ̼ÀÄ, ¸ÉƸÉAiÀÄA¢gÀ ªÀÄzÀåzÀ°è ªÁ¹¸À¸ÀĪÀzÀÄ ºÉÃUÉ CAvÀ vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¸ÁAiÀÄĪÀ GzÉñÀ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ 27/8/2010 gÀAzÀÄ 13:30 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÉƯÉUÉ ºÀUÀ΢AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢Ý¯Áè JAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆmï ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 141/2010 PÀ®A 323, 353, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26-08-2010 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw qÁ// UÁAiÀÄwæ UÀAqÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ªÉÊzÁå¢üPÁj ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ OgÁzÀ (©) AiÀÄ°è ªÀÄzÁåºÀß 12.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ºÉjUÉ «¨sÁUÀzÀ°è vÀ£Àß eÉÆÃvÉ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ gÉÆÃVUÉ ºÉÃjUÉ aQvÉì ªÀiÁr gÉÆÃVAiÀÄ ¹Üw UÀA©ügÀ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ºÉÃa£À aQvÉìUÉ ©ÃzÀgÀPÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÀgÀÄ. DªÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ .¦AlÄ vÀAzÉ ªÀÄzsÀÄPÀgÀ ¥ÀªÁgÀ 2 C¤® vÀAzÉ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² E§âgÀÄ ¸Á//OgÁzÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤ÃªÀÅ gÉÆÃVAiÀÄ£ÀÄß ºÉaÑ£À aQvÉìUÉ ©ÃzÀgÀPÉÌ KPÉ PÀ¼ÀÄ»¹gÀÄ«j CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄwzÁÝUÀ. ¨ÉÊAiÀĨÉÃr gÉÆÃVAiÀÄ ¹Üw UÀA©ügÀ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ºÉÃa£À aQvÉìUÉ ©ÃzÀgÀPÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÉ£É CAvÀ ºÉ½zÀPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢UÉ ¸ÀĽªÀÄPÀÌ¼É ¤ÃªÀÅ gÉÆÃVUÀ½UÉ vÉÆÃAzÀgÉ PÉÆÃqÀÄwÛ¢Ýj CAvÀ PÉʬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀÄUÉ E°èAzÀ Mr¸ÀÄvÉ£É. CAvÀ fªÀ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁgÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀvÀðªÀåPÉÌ CqÉvÀqɪÀiÁrgÀÄvÁgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 98/2010 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27/08/2010 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà GªÀiÁPÁAvÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ ªÀÄÄ¼É ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð, eÁw °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á; ¨sÉÆÃ¥Á¼ÀUÀqÀ (©) EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀªÀÄÆäj£À ²ªÀgÁd vÀAzÉ ¸ÀAUÁæªÀÄ¥Áà zÀgÉUÁªÉ gÀªÀgÀ ºÉÆ® ¥Á®¢AzÀ ªÀiÁrgÀÄvÉÛãÉ. C®èzÉà ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ® ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨sÁUÁ¢AiÀĪÀgÁzÀ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀÄļÉgÀªÀgÀ ºÉÆ®UÀ¼ÀÄ vÀªÀÄÆäj£À ²ªÁgÀzÀ°è MAzÉ PÀqÉUÉ EzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®UÀ½UÉ PÉgÉAiÀÄ PÁ®ÄªÉ¬ÄzÀÄÝ ¸ÀzÀj PÁ®ÄªÉ¬ÄAzÀ ºÉÆ®UÀ½UÉ ¤ÃgÀÄ Gt¸ÀÄvÉÛêÉ. FUÀ 6 wAUÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨sÁUÁ¢ ¨Á§ÄgÁªÀ EªÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°èAiÀÄ PÁ®ÄªÉ MqÉzÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®PÉÌ ¤ÃgÀÄ ©nÖzÀÄÝ DV¤AzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ªÀÄzsÀå ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ 27/08/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀªÀÄä JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ ©lÄÖPÉÆAqÀÄ vÁ£ÀÄ ¥Á®¢AzÀ ªÀiÁrzÀ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀzÀj ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀÄļÉgÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ¢AzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CªÀ£À ªÀÄUÀ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ KPÉ ©nÖ¢Ý CAvÀ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrzÀjAzÀ ªÀÄzsÁå£À 1300 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀÄļÉgÀªÀjUÉ «ZÁj¨ÉÃPÉAzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÁUÀ ¨Á§ÄgÁªÀ£ÀÄ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉUÉ PÉüÀ®Ä §gÀÄwÛ ¤£À ºÉAqÀw£Á ºÀqÁ CAvÀ CªÁZÀѪÁV ¨ÉÊzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄPÀ̽UÉ ºÉý ºÉÆqɬÄj ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ¤UÉ, §A¢zÀÄÝ £Á£ÀÄ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É CAvÀ CAzÁUÀ CªÀ£À ªÀÄPÀ̼ÀÄ §rUɬÄAzÀ £À£Àß §®¨sÀÄdzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ ºÁUÀÄ E£ÉÆߧâ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr JzÉAiÀÄ°è , ¨É£Àß°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 114/2010 PÀ®A 341, 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27/08/2010 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«UÉ ¥Àj¹°¹ £ÀÆr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À vÀªÀÄä£ÁzÀ ªÀĸÁÛ£À gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÀÆAqÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 27/8/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£À 1230 UÀAmÉUÉ gÀvÀߪÀÄä gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ vÀªÀÄä CtÚ¤UÉ gÀ¦üPÀ vÀAzÉ ZÁAzÁ¸Á§ £ÀzÁ¥sÀ ¸Á// ºÀtPÀÄt zÁj §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÀÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 115/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 ªÉÆ.ªÁ. PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 27/08/2010 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ alUÀÄ¥Áà ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÄSÁAvÀgÀ w½¹zÉ£ÉAzÀgÉ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ §A¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ alUÀÄ¥Áà ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À vÀAzÉ ²æà ²ªÀgÁd vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ªÉÄÃvÉæ ¸Á// ¨ÉüÀPÉÃgÁ gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 27/08/10 ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwgÀĪÁUÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 730 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ alUÀÄ¥Áà ¨É¼ÀPÉÃgÁ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÉÊfãÁxÀ ¥Ánïï gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ¨É¼ÀPÉÃgÁ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À ¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¥Àæw¨sÁ ªÀAiÀÄ 10 ªÀµÀð EªÀ½UÉ rQÌ ªÀiÁr ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ alUÀÄ¥Áà PÀqÉUÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CªÀ¤UÉ £ÉÆÃrzÀgÉ UÀÄgÀÄw¸ÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.