August 20, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 20/08/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 20/08/2010

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 92/2010 PÀ®A 341, 504, 324, 326 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 18/08/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠨Á¯Áf vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: ®ªÀiÁtÂ, ¸Á: RvÀUÁAªÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀ£À ºÉAqÀw eÉÆÃvÁ¨Á¬Ä EªÀj§âgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ gÁªÀÄ vÀAzÉ UÉÆëAzÀ ¸ÉÆãÀPÁA§¼É ºÁUÀÆ ªÀÄwÛ§âgÀÆ ¸Á: RvÀUÁAªÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀgÁ¬Ä E¯Áè CA¢zÀPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÀgÁ¬Ä E¯Áè C£ÀÄßwÛzÁÝ£É CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ MtPɬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwUÉ MtÂPɬÄAzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉ¢gÀĪÀÅzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw UÀ©üðt¬ÄzÀÄÝ CªÀ½UÉ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ¨sÁjUÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 93/2010 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 14/08/2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠺ÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ wæA§PÀ PÉÆgÁ¼É ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀÄzÀ£ÀÆgÀ EvÀ£À vÀAzÉAiÀÄ ºÉ¸Àj£À°èzÀÝ ªÀÄzÀ£ÀÆgÀ ²ªÁgÀzÀ°èzÀÝ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA 148 gÀ°è 3 JPÀgÉ 16 UÀÄAmÉ ¨sÀÆ«Ä EzÀÄÝ D ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°èzÀÝ ¨Á«UÉ PÀÆr¹zÀ mÉPÀìªÉÆ PÀA¥À¤AiÀÄ 7.5 JZï.¦.AiÀÄ PÀgÉAmï ªÉÆÃmÁgÀÄ C.Q 18,500=00 gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß DgÉÆævÀgÁzÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 158/2010 PÀ®A 498(J), 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19/08/10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¤ªÀÄð¯Á UÀAqÀ £ÁUÀ§¸ÀAiÀiÁå ºÀ½îSÉÃqÉ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: ¸Áé«Ä, ¸Á: ºÀÄ®¸ÀÆgÀ EPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ DgÉÆæ £ÁUÀ§¸ÀAiÀiÁå vÀAzÉ gÉêÀtAiÀiÁå ºÀ½îSÉÃqÉ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ CrUÉ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ §mÉÖ MUÉAiÀÄ®Ä §gÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ QgÀÄPÀļÀ PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁPÀ°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 159/2010 PÀ®A 354, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 18/08/10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¥sÀdð£Á© UÀAqÀ ªÉĺÀvÁ§ ±ÉÃPÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèÃA, ¸Á: ²æêÀiÁ½ EPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ²ªÁf vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ ªÀiÁ¼ÀaªÀÄuÉ eÁ: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: ²æêÀiÁ½ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ vÀ£Àß PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ ¹ÃgÉ ¸ÉgÀUÀÄ dVÎ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ vÀ£Àß ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 170/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 18-08-10 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA JªÀiï.JZï-13/Dgï-2975 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ GdÄ vÀAzÉ C¥Áà±Á ¸Á: ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ, vÁ: CPÀÌ®PÉÆÃmï EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÉÃR §¹Ãgï vÀAzÉ AiÀiÁV£À¸Á§ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, ¸Á: J®zÀgÁ ¥ÉƸÀÖ dUÀ®¥ÀÄgÀ, vÁ: d®PÉÆÃn, f: ¯ÁvÀÄgÀ EvÀ£À ªÀÄ»AzÁæ ªÁºÀ£ÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁPÀ°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 79/2010 PÀ®A 324, 323, 109, 504 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19/8/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸À¯ÁªÀŢݣï vÀAzÉ vÁeÉÆÃ¢Ý£ï ±ÉÃR ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ºÁ®½î UÁæªÀÄ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß lAlA £ÀA PÉ.J 39 /1932 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ºÁ®½î UÁæªÀÄzÀ ²ªÁf ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¥Á¬ÄAlUÉ ºÀaÑ HlPÉÌAzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ¨ÉƪÀÄäUÉÆAqɱÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ ªÉÄÃvÉæ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 2 d£À J®ègÀÆ ¸Á: ºÁ®½î UÁæªÀÄ EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÉÆ£Éß £ÀªÀÄä ªÀÄUÀÄ«£À ªÉÄÃ¯É lAlA ºÁQ¢Ý ªÀÄvÉÛ AiÀiÁPÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢¤AzÀ lAlA vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛ¢Ý CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ, PÉʬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §®¨sÁUÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀgÀÄ ºÁUÀÆ EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ aPÀÌ¥Àà ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqɬÄj CAvÀ DgÉÆævÀjUÉ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 80/2010 PÀ®A 324, 504, L¦¹ eÉÆÃvÉ 3(1)(10) J¸ï.¹/J¸ï.n DåPïÖ 1989 :-
¢£ÁAPÀ 19-08-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀgÀ¹AUï vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ¹AzsÉ, 32 ªÀµÀð, eÁ. J¸ï¹ ºÉÆ°AiÀiÁ, ¸Á. ªÀĸÀ̯ï UÁæªÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀfÃgÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ, DgÉÆæ PÀ®è¥Áà vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ PÀ§â°UÉÃgÀ, ¸Á. ªÀĸÀ̯ï UÁæªÀÄ EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀ ¸À®ÄªÁV dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃqÀ¢ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 131/2010 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ :-
¦üAiÀiÁð¢ UÀÄqÀĸÁ§ vÀAzÉ ªÀÄĨÁgÀPÀ ¸Á§ ªÀiÁ¸ÀįÁÝgÀ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ¸ÀAUÉÆüÀV EvÀ£À ªÀÄUÀ ªÀÄÄPÀÛgÀ vÀAzÉ UÀÄqÀĸÁ§ ªÀiÁ¸ÀįÁÝgÀ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 08/06/2010 gÀAzÀÄ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆUÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆzÀªÀ£ÀÄ E°èAiÀÄ ªÀgÉUÉ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 132/2010 PÀ®A 279 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19/08/10 gÀAzÀÄ DgÉÆæ «Ä¤ ¯Áj £ÀA. JA.ºÉZï-04/¹f-9490 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ §®zÉêÀ vÀAzÉ dUÀÆgÀÄ AiÀiÁzÀªÀ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, ¸Á: £ÉzÉÆïÁ, vÁ: dA¥sÀAiÀiÁå §eÁgÀ, f: E¯ÁºÀ¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ J£ï.ºÉZï-9 gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¨sÀAUÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÁÝUÀ JzÀÄj¤AzÀ KªÉÄä §gÀÄwÛzÀÄÝ CzÀPÉÌ G½¸À®Ä gÉÆÃr£À §® §¢UÉ ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫Ĥ ¯Áj £ÀA. JA.ºÉZï-04/¹f-9490 £ÉÃzÀÝgÀ Qè£Àgï£ÁzÀ «oÀ® vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt ¨sÉƬģÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÀ, ¸Á: SÁ¹A¥ÀÄgÀ, vÁ: d»gÁ¨ÁzÀ, f: ªÉÄzÀPÀ EvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 100/2010 PÀ®A 498(J), 306 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19/08/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ dUÀzÉë UÀAqÀ zÀ±ÀgÀxÀ PÀ£ÀPÀmï ¸Á: GqÀ¨Á¼À gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä ºÉýÃPÉ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±À K£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 10/08/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀĤÃvÁ EªÀ½UÉ CªÀ¼À UÀAqÀ£ÁzÀ DgÉÆæ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¥ÀAqsÀj ¥sÁvÁä¥ÀÆgÀ ¸Á: ElUÁ EvÀ£ÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¸ÀĤÃvÁ EPÉAiÀÄÄ QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ºÁQPÉÆAqÀÄ UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è E¯Ád ªÀiÁr¹ ¢£ÁAPÀ 15/08/2010 gÀAzÀÄ ¯ÁvÀÆj£À ¯ÁºÀ£É D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV aQvÉì ªÀiÁr¹ ªÀÄgÀ½ vÀ£Àß ªÀÄUÀ½UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀð ªÀÄzÉå GªÀÄUÁð ºÀwÛgÀ ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 75/2010 PÀ®A 324, 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19-08-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀgÀ¸À¥Áà vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Áà UÀqÀUÉ£ÀÆgÀ, ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: ªÁ¯ÉÆÝrØ EvÀ£À ªÀÄUÀ¼À eÉÆvÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà §Ä¼Àî£ÀÆgÀ, ¸Á: ªÁ¯ÉÆÝrØ, 2) ºÁªÀ¥Áà ºÀAUÀgÀUÉ, ¸Á: CUÀæºÁgÀ 3) CAdªÀiÁä UÀAqÀ ºÁªÀ¥Áà, ºÀAUÀgÀUÉ, ¸Á: CUÀæºÁgÀ EªÀgÉ®Æè dUÀ¼À ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ DvÀ£À ºÉAqÀw ªÀiÁºÁzÉë DgÉÆævÀjUÉ PɼÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À ªÀiÁr PÁªÀiÁ PÀwÛ ºÁUÀÆ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 76/2010 PÀ®A 324, 504, eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19-08-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà §Ä¼Àî£ÀÆgÀ, ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvï, ¸Á: ªÁ¯ÉÆÝrØ EvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ¥Á®PÀgÀ£ÁzÀ ºÁªÀ¥Áà ºÀAUÀgÀUÉ, ¸Á: CUÀæºÁgÀ. EªÀj§âgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ GzÉÝñÀ ¥ÀƪÀðPÀªÁV DgÉÆævÀgÁzÀ 1) £ÀgÀ¸À¥Áà vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ UÀqÀUÉ£ÀÆgÀ, ªÀAiÀÄ: 38, 2) ªÀiÁºÁzÉë UÀAqÀ £ÀgÀ¸À¥Áà UÀqÀUÉ£ÀÆgÀ, E§âgÀÄ eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: ªÁ¯ÉÆÝrØ EªÀj§âgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ¤£ÀÄ ºÁUÀÆ ¤£Àß ¥Á®PÀgÀ£ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ¼À eÉÆvÉ dUÀ¼À ªÀiÁr KPÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢gÀÄwÛj CAvÀ dUÀ¼À ªÀiÁr PÀÄqÀÄUÉÆ®¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ PÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 74/2010 PÀ®A 304(J), 287 L¦¹ :-
¢. 19-08-10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ dUÀ£ÁxÀ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ ¸Á: £ÀAzÀUÁAªÀ EvÀ£À vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ GªÉÄñÀ vÀAzÉ ±ÁªÀÄgÁªÀ ¥ÉưøÀ ¥Ánî gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ°è ©üªÀätÚ vÀAzÉ CuÉ¥Áà ªÉÄÃvÉæ, w¥ÀuÁÚ vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà ZÁ¼ÀPÉ ºÁUÀÄ vÀÄPÀgÁªÀÄ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ºÁ¸ÀUÉÆAqÀ gÀªÀgÉÆÃA¢UÉ PÀ§Äâ PÀlÖ®Ä ºÉÆÃUÀĪÁUÀ GªÉÄñÀ ¥Ánî gÀªÀgÀÄ ºÉÆîzÀ ¸ÀÄvÀ®Ä PÉ E © E¯ÁSɬÄAzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ PÀgÉAl PÀA§¢AzÀ vÀªÀÄä ºÉÆîzÀ ¸ÀÄvÀÛ PÀnÖzÀ ¨ÉÊArAUÀ ªÉÊgÀzÀ°è £ÉgÀªÁV PÀgÉAl ©nÖgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀĪÀjUÉ PÀgÉAl EzÀÝ ¨ÉÊArAUï PÁ°UÉ vÀUÀ°zÀÝjAzÀ ¸ÀܼÀzÀ° ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 114/2010 PÀ®A 324, 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34. L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19/08/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠨sÀgÀvÀ vÀAzÉ ®PÀëößtgÁªÀ eÁzsÀªÀ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄA¨ÁgÀ, ¸Á: F±ÀégÀ £ÀUÀgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ UÁågÉÃeïzÀ°èzÁÝUÀ UÁågÉÃeï ¥ÀPÀÌzÀ ¥Àæ¢Ã¥À ªÉÄÃrPÀ¯ï ºÀwÛgÀ ±Á¥ÀzÀ ªÀiÁ°PÀ ¥ÀPÀÌzÀ ºÉÆÃmÉ®zÀªÀ¤UÉ ZÀºÁ vÀgÀ®Ä eÉÆÃgÁV agÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ±À»£ÀµÁ @ PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ zÉëAzÀæ UÀ¸ÉÛ, 2) ¸ÀAdÄ vÀAzÉ ªÁªÀÄ£ÀgÁªÀ PÁA§¼É ¸Á: zsÀªÀÄð¥ÀæPÁ±À UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀj§âgÀÄ ªÉÄrPÀ¯ï ªÀÄÄA¢¤AzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝgÀÄ DUÀ CªÀgÀÄ £ÀªÀÄUÉ £ÉÆÃr AiÀiÁPÉà agÀÄwÛ¢Ý CAvÀ ªÉÄrPÀ¯ï ±Á¥À ªÀiÁ°PÀ¤UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ KPÉ CªÀgÀ£ÀÄß «£ÁB PÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉAiÀÄÄwÛ¢Ý CAvÁ PÉýzÀPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤£ÀÄ AiÀiÁgÀÄ PɼÀĪÀªÀ£ÀÄ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¹ªÉÄAmï E½¸ÀĪÀ ºÀÄPÀ¤AzÀ vÀ¯É, JqÀ ªÉÆüÀPÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 127/2010 PÀ®A 279, 37 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 20/08/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÉÃR ¥sÁgÀÆPï vÀAzÉ C¸ÀzÀ C° ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, ¸Á: d®¸ÀAV ¸ÀzÀå ¹.JªÀiï.¹ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£À ºÉAqÀw ¸À«ÄãÁ ªÀÄvÀÄÛ JªÀiï.r. AiÀÄÄ£ÀÆ¸ï ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ DgÉÆævÀ£À CmÉÆà jPÁë £ÀA PÉJ-38/1984 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ ªÉÄÊ®ÆgÀ ¢AzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀĪÁUÀ ªÉÄÊ®ÆgÀ gÉÆÃqÀ £ÀAzÁ¢Ã¥ï PÀlÖqÀzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæAiÀÄÄ DmÉƪÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯ÁAiÀĹzÀÝjAzÀ CmÉÆà ¥À°ÖAiÀiÁV ¸À«ÄãÁ ªÀÄvÀÄÛ JªÀiï.r. AiÀÄÄ£ÀƸï EªÀjUÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ & vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ ºÁUÀÆ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß CmÉÆà jPÁë ¤°è¸ÀzÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.