August 13, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE : 13/08/2010

[

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 13/08/2010

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 124/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 12/08/2010 gÀAzÀÄ UÀuÉñÀ vÀAzÉ ¸ÁªÀĸÀ£ï, ªÀAiÀÄ: 15 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ¨É£ÀPÀ£À½î PÁæ¸ï PÀqÉ ºÉÆgÀmÁUÀ, DgÉÆæ PÀÆæ¸Àgï fÃ¥ï £ÀA: PÉJ-06/J-3558 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¨ÉÃdªÁ¨ÁÝjvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ UÀuÉñÀUÉ rQÌ ªÀiÁr Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÆ ¸ÀzÀj qÀQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ UÀuÉñÀ£À §® ªÉƼÀPÁ®Ä PɼÀ J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠫dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Áà ¸ÉÆ£ÁgÉ, ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð, ¸Á: «dAiÀÄ PÁ¯ÉÆä £ÁªÀzÀUÉÃj, ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 101/2010 PÀ®A 447, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 12/08/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫ÃgÁgÀrØ vÀAzÉ ±ÀAPÉæÃ¥Áà PÉÆêÀÄn ªÀAiÀÄ: 75 ªÀµÀð, eÁw: gÀrØ ¸Á: ¥sÁvÁä¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÉAPÁgÀrØ eÉÆvÉ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà ¨sÀAqÁj ºÁUÀÄ E£ÀÆß 3 d£À J®ègÀÆ ¸Á: alUÀÄ¥Áà EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¤ªÀÄä ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ HgɯÁè ºÉüÀÄw¢Ýj CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¤ªÀÄUÉ R¯Á¸À ªÀiÁrzÀgÉ ¤ªÀÄä ºÉÆ® £ÀªÀÄUÉ DUÀÄvÀÛzÉ ¤ªÀÄUÉ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 163/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 12/08/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ºÀ¹£Á¨ÉUÀA UÀAqÀ C»ªÀÄzÀ ¦ÃgÀªÁ¯É ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: «dAiÀÄ ªÀiÁAºÉvɱÀégÀ UÀ°è ¨sÁ°Ì EPÉAiÀÄ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ £ÉúÁ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄĸÀÌ£À E§âgÀÄ ±Á¯É¬ÄAzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ CªÀÄgÀ avÀæ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀUÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ C¥ÀjZÀvÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄĸÁÌ£À EªÀ½UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ CªÀ¼À vÀÄnUÉ, ºÀ°èUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀ¥Á½UÉ vÀgÀavÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 164/2010 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ 11/08/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¥ÀÄvÀ¼Á¨Á¬Ä UÀAqÀ ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ qÉÆÃtUÁ¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¸ÀgÀPÁj ¥sËæqÀ ±Á¯É »AzÀÄUÀqÉ ¨sÁ°Ì EPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÉÃPÀr ºÀwÛgÀ EzÀÝ ¸Á¬Ä£ÁxÀ ªÀÄA¢gÀPÉÌ ºÉÆÃV zÀ±Àð£À ªÀiÁr §gÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÁ¥À¸À §A¢gÀÄ«¢®è PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É. £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ UÀAqÀ£À vÀªÀÄä EvÀgÀgÀÄ mÉÃPÀr ªÀĺÁgÁdjUÉ «ZÁj¸À®Ä ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ gÀªÀgÀÄ §AzÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÁ¥À¸À ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ w½¹gÀÄvÁÛgÉ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ±ÀAPÀgÀªÀÄÄvÁå UÀÄA¥ÀPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä EªÀgÀ ¸ÀÆÌn C°èAiÉÄà ¤AwzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, ±ÀAPÀgÀ ªÀÄÄvÁåUÉ «ZÁj¸À®Ä ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ EªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆÃV §gÀĪÀzÁV w½¹zÀgÀÄ ¸ÀÆÌn E°èAiÉÄà EnÖgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ £ÁªÀÅ £ÀªÀÄä J®è ¸ÀA§A¢üPÀjUÉ ¥sÉÆãÀ ªÀÄÄPÁAvÀgÀ «ZÁj¸À®Ä ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ §UÉÎ ¸ÀĽªÀÅ ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 133/2010 PÀ®A 278 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 11/08/2010 gÀAzÀÄ ¤uÁð UÁæªÀÄzÀ ºÉÆî ¸ÀªÉð £ÀA 46 gÀ £ÉÃzÀÝgÀ°è DgÉÆæ U˸À ¥Á±Á vÀAzÀ SÁeÁ«ÄAiÀÄå ¸Á: PÀgÀPÀ£À½î EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ CªÀ£À ªÀiÁ°PÀ E§âgÀÄ ¸ÉÃj zÀ£ÀUÀ¼À §ÄgÀqÉ ªÀÄvÀÄÛ J®§ÄUÀ¼ÀÄ, PÁ®ÄUÀ¼ÀÄ ºÁQ GjAzÀ MAzÀÄ Q.«Ä zÀÆgÀzÀ°è. ºÁQgÀÄvÁÛgÉ EzÀjAzÀ ¥Àj¸ÀgÀ ºÁ¼ÁUÀÄwÛzÉ, EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¦üAiÀiÁ𢠩üªÀÄgÉrØ vÀAzÉ ²ªÁgÉrØ CtzÀÆgÀ ºÁUÀÆ Gj£À E¤ßvÀgÀ d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ¤uÁð gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 131/2010 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 11-08-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣À¬ÄêÀÄ ¥Á±Á vÀAzÉ ªÀĺÉçƧ ¸Á§ ªÀÄÄPÉÛzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: ¤qÀªÀAZÁ EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ EvÀ£À ªÀÄUÀ G¨ÉÃzÀ E§âgÀÄ vÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ªÀĹâ ºÀwÛgÀ¢AzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ, DgÉÆæ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-38/PÉ-668 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ «ÃgÀ±ÉnÖ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ªÀÄÆ®UÉ ¸Á: §A§¼ÀV EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¦üAiÀiÁ¢AiÀÄ ªÀÄUÀ G¨ÉÃzÀ FvÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁr Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ G¨ÉÃzÀ FvÀ¤UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÝjAzÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«UÉ gÁwæ 0100 UÀAmÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¹zÁUÀ ªÉÊzÀågÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ §UÉÎ w½¹gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zÀÆj£À ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 233/2010 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 12-08-2010 gÀAzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ M§â C¥ÀjavÀ ©PÀëÄPÀ£À£ÀÄß rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉà Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ C¥ÀjavÀ ©PÀëÄPÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAUÀ±ÉnÖ vÀAzÉ ±ÁAvÀ¥Áà ªÀiÁPÁ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: RlPÀ aAZÉÆý, vÁ: ¨sÁ°Ì EvÀ£À ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 80/2010 PÀ®A 323, 341, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 12-08-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ±ÉÆèÁ UÀAqÀ zÉêÉAzÀæ ²æêÀÄAUÀ¯É ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: ²æêÀÄAUÀ¯É, ¸Á: ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ «ÃgÀ±ÉÃnÖ EªÀgÀ ºÀwÛgÀ Rjâ ªÀiÁrzÀ eÁUÀzÀ°è ªÀÄ£É PÀlÖ®Ä ¥ÁAiÀÄ vÉUɸÀ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É «ÃgÀ±ÉÃnÖ EvÀ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ DgÉÆæ¼ÁzÀ a£ÀߪÀiÁä UÀAqÀ «ÃgÀ±ÉÃnÖ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 3 d£À J®ègÀÆ ¸Á: ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¸ÀzÀj eÁUÉ £À£Àß UÀAqÀ¤UÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄr¹ ªÉÆøÀ¢AzÀ CªÀ£À ¸À» ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAr¢j CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À eÉÆvÉAiÀÄ°è jhÄAeÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr D eÁUÀzÀ°è ¥ÁAiÀiÁ vÉUÉzÀgÉ ¤ªÀÄäUÉ C¯Éè ºÀĽºÁPÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 77/2010 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 12/08/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ZÉAzÀæ¥Áà ªÀqÀØgÀ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: ªÀqÀØgÀ ¸Á: ¨ÉêÀļÀSÉqÁ, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä NtÂAiÀÄ ¥ÉAl¥Áà ªÀqÀØgÀ EvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¥ÉAl¥Áà ºÁUÀÆ ¥ÉAl¥Áà£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ±ÀAPÀgÀ E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £ÀªÀÄä £Á®ÄÌ ºÀA¢UÀ¼À£ÀÄß ¤Ã£ÀÄ PÉƬÄzÀÄ wA¢gÀÄ« CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁr §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÀÄA¨sÁUÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 123/2010 PÀ®A 454, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 1-8-2010 gÀAzÀÄ AiÀiÁgÀÆ C¥ÀavÀ PÀ¼ÀîgÀÆ ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ MAzÀÄ JZï.¦ UÁå¸ï ¹°AqÀgÀ, JgÀqÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆÃ£ï ºÁUÀÆ MAzÀÄ PÉÊUÀrAiÀiÁgÀ »ÃUÉ MlÄÖ 8,500=00 gÀÆ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ qÁ®ZÀAzÀ ªÀÄzsÀħ¯ï vÀAzÉ £ÉÊ£ï¹AUÀ ªÀAiÀÄ: 64 ªÀµÀð, eÁw: gÀdPÀ G: ¦æ¤ì¥Á®gÀÄ PÀ£ÁðlPÀ ¥À©èPÀ ¸ÉÆÌÃ¯ï ©ÃzÀgÀ ¸Á: PÀ£ÀgÀ¸Á UÁæªÀÄ (AiÀÄÄ.¦) gÁdå ¸ÀzÀå ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.