August 28, 2009

DAILY CRIME UPDATE : 28/08/2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 28-08-2009

ªÀÄÄqÀ© oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 93/09 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 27-08-09 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ SÉÃqÁð(©) UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝzÀUÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ¸Áé«Ä J¸ï.JZï.N. gÀªÀgÀÄ ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ SÉÃqÁð(©) UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV DgÉÆævÀgÁzÀ ²ªÁ£ÀAzÀ, UÀÄAqÀ¥Áà, §¸ÀªÀgÁd, ¸ÀzÁ£ÀAzÀ, ¨Á§Ä ªÀÄvÀÄÛ zÀvÀÛuÁÚ gÀªÀgÀÄ ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÀaÑ dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÄÝzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưø oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 205/09 PÀ®A 307, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ B 27/08/2009 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmÉUÉ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÁ±À¥Áà gÀlPÀ¯É ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ G: ¨sÁUÀå ®Qëöä ¥sÀgÀ¤ZÀgÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ ¸Á: §gÀzÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8 wAUÀ½AzÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀzÀ°è ¨sÁUÀå ®Qëöä ¥sÀ¤ðZÉgÀzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ vÀ£Àß ¸ÀA§A¢üPÀ ªÀÄ£É ¨sÁ°Ì ªÀiÁ±ÀĪÀÄ ¥Á±Áå PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è EzÀÄÝ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ ZÀAzÀæ¥Áà gÀlPÀ¯É gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ DUÁUÀ §gÀÄwÛgÀÄwÛzÀÄÝ ¨sÁ°ÌUÉ §AzÁUÀ ¨Á°Ì ªÀiÁ±ÀĪÀÄ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ E¸Áä¬Ä® vÀAzÉ ªÀĸÁÛ£À¸Á§ ºÁUÀÄ d«ÄÃgÀ vÀAzÉ ±ÀgÀ¥sÉÆâݣÀ EªÀgÀÄ ºÉzÀj¹ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt vÉUÉzÀÄ PÉƼÀÄîwÛzÀÝgÀÄ ºÀtPÉÆqÀ¢zÁÝUÀ ¢: 27-08-2009 gÀAzÀÄ ªÀiÁ±ÀĪÀÄ ¥Á¸Áå PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è 1) E¸Áä¬Ä® vÀAzÉ ªÀĸÁÛ£À¸Á§ ªÀAiÀĸÀÄì 26 ªÀµÀð ¸Á B ªÀiÁ±ÀĪÀÄ¥Á¸Áå PÁ¯ÉÆä ¨Á°Ì 2) d«ÄÃgÀ vÀAzÉ ±ÀgÀ¥sÉÆâݣÀ ªÀAiÀĸÀÄì 28 ªÀµÀð ¸Á B RwÃ¥sÀ UÀ°è ¨sÁ°Ì ºÁUÀÄ E£ÉÆߧâ£ÀÄ EªÀgÀÄ MAzÀÄ AiÀĪÀiÁí ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA B PÉJ-38-E-3996 ºÁUÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ ¥Àè¸ÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA B £ÉÆÃrgÀĪÀ¢¯Áè CªÀgÀÄ 3 d£ÀgÀÄ 2200 UÀAmÉUÉ JgÀqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É JgÀqÀÄ vÀ®ªÁgÀ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ “ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ EAzÀÄ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛªÉ CAvÁ CAzÀÄ d«ÄÃgÀ EvÀ£ÀÄ MwÛ »rzÁUÀ E¸Áä¬Ä® EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ vÀ®ªÁgÀ¢AzÀ vÀ¯É ªÀÄzsÀå JgÀqÀÄ JlÄ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 92/09 PÀ®A 279, 337 L ¦ ¹ & 187 L.JA.«.DPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 27/8/09 gÀAzÀÄ 2315 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢: PÀgÀ§¸À¥Áà vÀAzÉ ²ªÀªÀÄÆvÉð¥Áà PÉÆ¥ÀàzÀ ¸Á: £ÀgÀ¸À¥ÀÆgÀgÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸À°è¹zÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 27-08-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® vÀªÀÄä PÀbÉÃjAiÀÄ°è PÀÆr¹zÀÝ UàuÉñÀ «¸Àdð£É §AzÀªÀgÀ NuÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ «¸Àdð£É ªÀiÁr CzÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¨ÁåAqÀ, ¸ËAqÀ¨ÁPÀìUÀ¼À£ÀÄß wæ¥ÀÆgÁAvÀPÉÌ vÀ®Ä¦¸À®Ä ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¨Á¯Áf ªÀqÉØ £ÀªÀÄä mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA PÉJ-39, n-2001-2002 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV wæ¥ÀÆgÁAvÀPÉÌ vÀ®Ä¦¹ ªÀÄgÀ½ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt §AUÁè gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄðAzÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀiÁf JA.J¯ï.J. RĨÁ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqÉ §AUÁè PÀqɬÄAzÀ M§â ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ£À fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ mÁæöåPÀÖgÀPÉÌ rØQ ªÀiÁrzÀjAzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ, CAvÁ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
August 27, 2009

Bidar District Daily Crime Update - 27-08-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 27-08-2009

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 101/09 PÀ®A 323, 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 26/08/09 gÀAzÀÄ 0730 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁð¢ GeÁ¯Á UÀAqÀ ¢°Ã¥ï zɪÀ£É PÉÆÃlUÁå¼ÀªÁr gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀ¸À UÀÆr¸ÀÄwgÀĪÁUÀ DgÉÆæ eÉÊ»AzÀ EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄAzÉ EgÀĪÀ PÀnÖUÉ ¤Ã£ÉPÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆV¢Ý CAvÁ CAzÁUÀ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £À£ÀßUÉ UÉÆwÛ®è £Á£ÉPÉ ªÀAiÀÄ°è CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ DgÉƦvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ JzÀÄgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛ CAvÁ CªÁZÀå ±À§Ý¢AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊAiÀÄ°èzÀ bÉÃwæ¬ÄAzÀ ¦ÃAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹzÀÄÝ EzÉ CAvÁ EzÀÝ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 204/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 26/08/09 gÀAzÀÄ 1345 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¤Ã®ªÀiÁä UÀAqÀ ªÀÄÄgÀÄUÉ¥Áà ªÀAPÉ ªÀAiÀÄ 70 ªÀµÀð G, ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á/ªÀiÁ±ÉmÉÖ UÀ°è ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ ªÀiÁ±ÉmÉÖ UÀ°è¬ÄAzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄAdÄ U˽ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀĺÁzÀ¥Áà ¯ÉÆÃRAqÉ PÁgÀ £ÀA JA.JZÀ 24-J¯ï 8966 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á. ¨sÁ°Ì ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁgÀÆPÀvɬÄAzÀ »AzÀPÉÌ £ÀqɬĹ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É vÀgÀavÀ UÁAiÀÄ, JqÀUÉÊ gÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj ªÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 97/09 PÀ®A 323, 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ-26/08/09 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢Üã ²æêÀÄw ªÀÄ®èªÀiÁä UÀAqÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ªÀAiÀÄ-28 ªÀµÀð ¸Á-GZÁÑ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ-26/8/09 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤Ã£ÀÄ ºÉüÀzÉ PÉüÀzÉ ºÉÆý ºÀ§âPÉÌ ºÉÆÃV¢Ý CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ ¦ügÁå¢UÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 113/09 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 26-08-2009 gÀAzÀÄ 2015 UÀAlUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw £ÁUÀªÀiÁä UÀAqÀ ¨Á§Ä PÀÄA¨ÁgÀ eÁ ¸Á; ¨ÉîÆgÀ vÁ:§¸ÀªÀPÀ¯Áåt. gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 26-08-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¥ÀwAiÀiÁzÀ ¨Á§Ä vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Áà E§âgÀÄ PÀÄr «ÄRð® UÁæªÀÄzÀ PÀqÉ EzÀÝ ºÉÆ®PÉÌ «ÄRð® xÁAqÀ gÉÆr£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄ®è¥Áà WÉÆÃzÉ¥ÀÄUÉð ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀ¥Áà ¸ÀdÓ£À±ÉÃnÖ EªÀgÀÄ ¸ÀºÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝgÀÄ ¸ÀAUÀ¥Áà GzÁ£É EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ ¨ÉîÆgÀ PÀqÉ »A¢¤AzÀ M§â »gÉÆà ºÉÆAqÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄäÃ¯É UÀAqÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁr ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¤°è¹zÀAvÉ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆzÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ £À£Àß UÀAqÀ¤UÉ ªÀÄÄRPÉÌ, vÀ¯ÉUÉ, ºÀuÉUÉ ºÀwÛ ¨sÁj UÁAiÀªÁV §®PÁ®Ä ªÉƼPÁ® PɼÀ¨sÁUÀ ªÀÄÄjzÀAvÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÉƯÁè¥ÀÄgÀPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀĪÁUÀ GªÀÄUÀð ¸À«Ä¥À ¸ÁAiÀÄAPÁ® 700 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 147/09 PÀ®A 323,324,504,506, eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 26/08/09 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫ÄAZÀªÀiÁä UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Áà QgÀt ¸Á: ªÀÄÄvÀÛAV gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÁæªÀÄzÀ gÀAUÀªÀiÁä EªÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÁÝV ªÀÄÄvÀÛAV UÁæªÀÄzÀ ±ÀgÀt¥Áà »gÀUÉ EªÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ªÀĺÉÃAzÀæ CgÀÄtPÀĪÀiÁgÀ C«£Á±À EªÀgÀÄ §AzÀÄ CgÀÄtPÀĪÀiÁgÀ EªÀ£À PÉÊAiÀÄ°è ZÁPÀÄ EvÀÄÛ ªÀÄƪÀgÀÄ CPÀ̼À ªÀÄUÀ ºÀtªÀÄAvÀ¤UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

August 26, 2009

Bidar District Daily Crime Update - 26-08-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ; 26-08-2009

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 94/09 PÀ®A 324,323,504 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 25/08/2009 gÀAzÀÄ 1645 UÀAmÉUÉ ¦ÃAiÀiÁ𢠲æà ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd UËgÉ ªÀAiÀÄ 20 ªÀµÀð eÁåw °AUÁAiÀÄvÀ G «zÁåyð ¸Á ¤lÆÖgÀ (PÉ) gÀªÀgÀ vÀAzÉ ºÁUÀÆ aPÀÌ¥Àà£ÁzÀ J1 C£ÀßgÁªÀ UËgÉ E§âgÀÄ CPÀÌ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ J1 EvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÆÃjAiÀÄ ¤ÃgÀÄ ¢£Á®Ä ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°UÉ §AzÀÄ ¤®ÄèwÛzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ¸Àj ¥Àr¸ÀÄPÉÆà CAvÀ ºÉüÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 24/08/09 gÀAzÀÄ ªÀÄ¼É ¤ÃgÀÄ & ªÉÆÃjAiÀÄÀ ¤ÃgÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄÀ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÁÛUÀ
C£ÀßgÁd EvÀ£ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ªÀÄÄV£À ªÉÄïÉ, JqÀ PÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É , vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, ¨É¤ß£À°è ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÉÊUÀÆ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 258/09 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

¢::25/08/09 gÀAzÀÄ M§â ªÀÄ£ÀĵÀå C£À¢üPÀÈvÀ ªÁV ¸ÁgÁ¬Ä ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÀĨÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ gÀÆ¥Á ªÉÊ£À ±Á¥À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä C°è M§â ªÀÄ£ÀĵÀå vÀ£Àß ºÀwÛgÀ «gÀĪÀ MAzÀÄ ¨ÁåUÀ£À°è ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß ºÁQPÉÆAqÀÄ n«J¸ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ElÄÖPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ zÁ½ªÀiÁr »ÃrzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ºÀtªÀÄAvÀgÉrØ JAzÀÄ ºÉýzÀ ºÁUÀÄ ¸ÀzÀgÀÄ ¨ÁåV£À°è 180 JªÀiïJ¯ï£À 31 AiÀÄÄJ¸ï «¹ÌAiÀÄ ¨ÁmÉ®UÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉƦvÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

August 25, 2009

BIDAR DIST DAILY CRIME UPDATE 25-08-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 25-08-2009

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 137/09 PÀ®A 306 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 24/08/09 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ²æÃ, ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÁà ¥Ánî ¸Á: zÉêÀ£À vÉUÀ£ÀÆgÀ vÁ: avÁ¥ÀÆgÀgÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ EA¢UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 14 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢ CPÀ̼ÁzÀ ²ªÀeÁvÁ EªÀ½UÉ UÉÆÃmÁð (©) UÁæªÀÄzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À JA§ÄªÀªÀgÀ eÉÆvÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ ¨sÁªÀ¤UÉ ªÉÆÃzÀ®Ä MAzÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ ªÉÆzÀ®£É ºÉAqÀwUÉ 2 UÀAqÀÄ 1 ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽gÀÄvÁÛgÉ £ÀªÀÄä ¨sÁªÀ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ AiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ 2 ªÀµÀðUÀ¼À £ÀAvÀgÀ ¨sÁªÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ CPÀÌ ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ ¸ÀªÀwAiÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ DPÉAiÀÄ ¨sÁªÀ NAPÁgÀ EªÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÁ¸ÀªÁVzÀÝgÀÄ. ¨sÁªÀ wjPÉÆAqÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ §AzÀ ºÀt ºÁUÀÄ wAUÀ½UÉ §gÀĪÀ ¥É£À±À£ï ¸ÀºÀ DPÉAiÀÄ ¨sÁªÀ NAPÁgÀ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîwzÀÝ£ÀÄ. ºÁUÀÄ NAPÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀwAiÀÄ ªÀÄUÀ ±ÉÃRgÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CPÀ̽UÉ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwzÀÝgÀÄ. »VgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 24-08-2009 gÀAzÀÄ 0200 UÀAmÉUÉ NAPÁgÀ EªÀ£ÀÄ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr w½¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ, ¤ªÀÄä CPÀÌ ²ªÀeÁvÁ EªÀ¼ÀÄ «µÀ PÀÄrzÀÄ ¥ÀæeÉÕ vÀ¦àzÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ MAiÀÄÄåªÀµÀÖgÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÉÆA¢UÉ UÉÆÃmÁð (©) UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä £À£Àß CPÀÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CªÀ¼À ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É C®è°è UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ PÀAqÀħAzÀªÀÅ. £À£Àß CPÀ̽UÉ CªÀ¼À ¨sÁªÀ NAPÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀwAiÀÄ ªÀÄUÀ ±ÉÃRgÀ EªÀj§âgÀÄ QgÀÄPÀļÀ PÉÆnÖzÀjAzÀ CvÀä ºÀvÀå ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀ §UÉÎ PÀAqÀħgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤rzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 160/09 PÀ®A 323, 341, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 23/08/2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 0900 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ PÀ®è¥Áà vÀAzÉ ¥ÀgÀ§uÁÚ NAPÁgÉ ¸Á: ªÀÄgÀPÀ¼À EvÀ£ÀÄ UÀuÉñÀ PÀmÉÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¯ËqÀ ¹àÃPÀgÀ §UÉÎ vÀPÀgÁgÀÄ DV UÀuÉñÀ PÀmÉÖ E½zÀ £ÀAvÀgÀ ¥ÀÄ£ÀB ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¥ÀÆeÉ ªÀiÁqÀ°PÉÌ UÀuÉñÀ PÀmÉÖ ºÀvÀÄÛwgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¤£ÀUÉ ¸ÉÆPÀÄÌ eÁ¹ÛAiÀiÁVzÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ PÁ°¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¢: 24-08-2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §¸À¥Áà ¸Á : ªÀÄgÀPÀ® gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

August 24, 2009

Bidar Dist. Daily Crime Update 24-08-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ : 24-08-2009


ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 132/09 PÀ®A 323, 324, 504, 354 eÉÆvÉ 34 L¦¹ ;-

qÁPÀļÀV UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. SÁeÁ«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ ªÉÄÊ£ÉƢݣï gÀªÀj 4 d£À CtÚvÀªÀääA¢jzÀÄÝ J®èjUÀÆ »jAiÀÄgÀ D¹ÛAiÀÄ°è ¸ÀªÀi¥Á¯Á ºÀAaPÉ DVgÀÄvÀÛzÉ. ¦ügÁå¢AiÀÄÄ DgÉÆævÀgÁzÀ AiÀÄĸÀÄ¥sÀ«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ ªÉÄÊ£ÉÆ¢Ý£ï ºÁUÀÆ E£ÀÆß ªÀÄƪÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆî ªÀÄÄmÉñÀ£À DzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆ®zÀ°è ºÉÆÃUÀ®Ä zÁjPÉÆqÀÄvÉÛ£É CAvÁ ºÉýzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 23-08-09 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ ¦ügÁå¢ ºÉAqÀw ºÉÆ®zÀ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä zÁj PÉÆqÀÄ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀgÀÄ ¸ÀzÀj dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¦ügÁå¢AiÀÄ ºÉAqÀw ©r¸À®Ä §AzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ jhÄÃAgÀhiÁ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÁ°¤AzÀ ¸ÉÆAlzÀ ªÉÄÃ¯É MzÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 134/09 PÀ®A 279 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 20-08-09 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À eÁªÀzÀ°è £ÀAzÀUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ°è CA¨ÉqÀÌgï ªÀÈvÀÛzÀ PÀmÉÖUÉ PÀÆr¹zÀ eÁ°UÉ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ PÀmÉÖUÉ ¸ÀÄvÀÛ®Æ PÀÆr¹zÀ eÁ°UÉ vÀ£Àß ¯Áj rQÌ ªÀiÁr ®ÄPÁì£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¢: 23-08-2009 gÀAzÀÄ ¦ÃAiÀiÁ𢠲æà gÀ«PÁAvÀ vÀAzÉ ªÀĸÁÛ£À¥Áà PÁ¼É ªÀAiÀÄ 24 ªÀµÀð eÁw: J¸ï.¹ zÀ°vÀ G: r.J¸ï.J¸ï ¸ÀAZÁ®PÀ ¸Á: £ÀAzÀUÁAªÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Àà oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 130/09 PÀ®A 341,325,504,506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 23-08-2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀĺÀäzÀ eÁ¥sÀgÀ¸Á§ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ¸Á§ £À¢ªÀĸÁ§ªÁ¯É ¸Á// ºÀĸÉä D®ªÀÄUÀ°è alUÀÄ¥Áà gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£É ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß aPÀÌ¥Àà£À ªÀÄPÀ̼À ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀÄ MAzÀPÉÆAzÀÄ ºÀwÛ EgÀÄvÀÛªÉ »jAiÀÄgÀÄ ºÀAaPÉÆArzÀÝ ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ eÁUÀ ªÀÄĤì¥Á°Ö¬ÄAzÀ CªÀgÀ CªÀgÀ ºÉ¸ÀjUÉ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ ªÀiÁrPÉÆArgÀĪÀÅ¢¯Áè MAzÀÄ wAUÀ¼À »AzÉ aPÀÌ¥Àà£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀĺÀäzÀ ¥Á±Áå EvÀ£ÀÄ qÀ¨Áâ ºÀZÀÄÑwgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CªÀjUÉ qÀ¨Áâ ºÀZÀѨÉÃr eÁUÀ C¼ÀvÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ¤ì¥Á°Ö¬ÄAzÀ zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆAqÀ £ÀAvÀgÀ ¤ªÀÄä qÀ©â ºÀaÑPÉƽî CAvÁ ºÉýgÀÄvÁÛ£É »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 23-08-2009 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1630 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÁgÀ¥ÉAlgÀ CAUÀrUÉ ºÉÆÃUÀÄwgÀĪÁUÀ J¦JªÀiï¹ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É C£ÀªÀÄÆ® ©gÁå¤ ºÉÆmÉîzÀ ªÀÄÄAzÉ ¸ÀzÀj ªÀĺÀäzÀ ¥Á±Áå vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ¯ÁqÀ¯ÉøÁ§ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À vÀªÀÄä £ÁzÀ eÁ«ÃzÀ E§âgÀÆ §AzÀÄ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

August 23, 2009

Bidar District Daily Crime Update - 23-08-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 23-08-2009

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 04/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 22/08/2009 gÀAzÀÄ 2245 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠲æêÀÄw gÁd²æà UÀAqÀ C¤®PÀĪÀiÁgÀÀ ºÀlPÀgÀ ªÀAiÀÄ 20ªÀµÀð eÁåw °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á ªÀĸÀ̯ï gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 22/08/2009 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1730 UÀAmÉUÉ ªÀĸÀÌ® UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw gÁd²æà UÀAqÀ C¤® ºÀlPÀgÀ ªÀAiÀÄ 20 ªÀµÀð ºÁUÀÆ EªÀgÀ ¸ÉÆzÀgÀvÉÛAiÀiÁzÀ ( ªÀÄÈvÀ ªÉåQÛ) ¤Ã®ªÀÄä UÀAqÀ ¹zÀÝ°AUÀ¥Áà gÀªÀgÀÄ E§âgÀÆ vÀªÀÄä ¸ÀA¨sÀA¢PÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ UÀÄqÀÄUÀÄ «ÄAZÀÄ ªÀÄ¼É §gÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¤Ãr ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄ¼É eÉÆÃgÁV ¯ÉAqÀPÉ£À ºÀ¼Àî zÁn §gÀĪÁUÀ ºÀ¼ÀîzÀ°è MªÉÄäÃ¯É DPÀ¹äPÀªÁV §AzÀ ªÀÄ¼É ¤Ãj£À ¥ÀæªÁºÀzÀ C¯É¬ÄAzÀ G¹gÀÄUÀnÖ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É ºÁUÀÆ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉ jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è DAvÀ ¤ÃrgÀĪÀ DfðAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 103/09 PÀ®A PÀ®A. 498[J], 307 L¦¹ eÉÆvÉ 3 & 4 r.¦.AiÀiÁåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 22/08/2009 gÀAzÀÄ ²æêÀÄw ºÀ¹Ã£Á UÀAqÀ ¸ÀgÀªÀgÀ ªÀÄįÁè ªÀAiÀÄ 20 ªÀµÀð ¸Á; ªÁUÀ£ÀUÉÃgÁªÁr gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ ªÀgÉ ªÀµÀðzÀ »AzÉ ªÁUÀ£ÀUÉÃgÁªÁr UÁæªÀÄzÀ £ÀÆgÀ¸Á§ ªÀÄįÁè gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÀgÀªÀgÀ JA§ÄªÀªÀgÀ eÉÆvÉ zsÀªÀÄð ¥ÀzsÀÞw ¥ÀæPÁgÀ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ 1-2 wAUÀ¼À DzÀ £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è UÀAqÀ, CvÉÛAiÀiÁzÀ ©ÃeÁ£ï, ªÀiÁªÀ£ÁzÀ £ÀÆgÀ¸Á§ gÀªÀgÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ «£ÁB PÁgÀt ¤Ã£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV¯Áè, ¤£ÀUÉ ¸ÀjAiÀiÁV CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ºÉý CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄåªÀÅzÀÄ, ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁr ¤£Àß vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ ®UÀßzÀ°è PÉÆlÖ 35,000=00 gÀÆ. ªÀgÀzÀQëuÉ ºÀt ¸ÁPÁV¯Áè ¤Ã£ÀÄ E£ÀÄß 50,000=00 gÀÆ. ¤£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÀ ºÉý ªÀÄ£À¹PÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. »VgÀĪÀ°è ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0500 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÀÄ M¯É ¸Áj¸ÀÄwÛzÁÝUÀ UÀAqÀ §AzÀÄ MwÛ »rzÀÄ ªÀiÁªÀ£ÀÄ qÀ©âAiÀÄ°èAiÀÄ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¸ÀÄjzÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 13/09 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ: 22/08/09 gÀAzÀÄ «oÉÆèÁ UÀ°èAiÀÄ ²æà ²ªÁf vÀAzÉ dAiÀĪÀAvÀgÁªÀ ¤gÀWÀ¼ï ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄgÁoÁ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: PÀ¼ÀA (JA.J¸ï.) ¸ÀzsÀå «oÉÆèÁ UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ wAUÀ½AzÀ ºÉÆÃmÉÖ £ÉÆë¤AzÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ: 21, 22/08/2009gÀAzÀÄ gÁwæ ºÉÆÃmÉÖ£ÉÆêÀÅ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÆrzÀÄ £À±ÉAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ bÁªÀtÂVzÀÝ PÀ©âtzÀ PÉÆArUÉ ºÀUÀ΢AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀä ºÀvÀå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 255/09 PÀ®A 504, 324 L¦¹ :-

¢::22/08/09 gÀAzÀÄ 0110 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà ²æêÀÄAvÀ vÀAzÉ ®PÀëöät ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ-30 ªÀµÀð gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£À ªÀÄÄzÀĪÉAiÀiÁV ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6-7 wAUÀ¼ÀÄ UÀ¼ÁVgÀÄvÀÛzÉ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw PÀªÀįÁ¨Á¬ÄAiÉÆA¢UÉ ªÉÄðAzÀ -ªÉÄÃ¯É dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛgÀÄvÁÛ£É »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 21/08/09 gÀAzÀÄ gÁwæ 2300 UÀAmÉUÉ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀ£Àß ºÉAqÀw AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr £Á£ÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ¸ÀĪÀÄä£É KPÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛ¢ÝAiÀiÁ gÁwæAiÀiÁVzÉ ºÉÆÃV ªÀÄ®UÀÄ CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁgÀÄ ºÉüÀĪÀªÀ JAzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ §rUɬÄAzÀ vÀ¯É ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 256/09 PÀ®A 341, 504, 506 L¦¹ ;-

¢²æêÀÄw. gÀ¦üPÀªÀŤ߸Á ¨ÉUÀA UÀAqÀ ªÀÄĸÁÛ¥sÀ ªÀiÁqÀV gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉÃAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 22/08/09 gÀAzÀÄ 0300 ¦JªÀiï UÀAmÉUÉ ºÀĨÁzÀ ²PÀëPÀgÀ ¨sÀªÀ£ÀzÀ°è ²PÀëPÀgÀ ¢£ÁZÀgÀuÉAiÀÄ ¥ÀƪÀð¨sÁ« ¸À¨sÉUÁV PÀgÉ¢zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀzÀj ¸À¨sÉUÉ ºÁdgÁV D ¸À¨sÉAiÀÄ°è ºÀÄqÀV UÁæªÀÄzÀ ªÀiÁzÀj ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ¸ÀºÀ ²PÀëPÀ£ÁzÀ ªÀÄÄgÀÄUÉAzÀæ EªÀgÀÄ ¸ÀAWÀzÀ PÁAiÀÄðzÀ²ð EzÉÝ CAvÁ ºÉý PÁAiÀÄðzÀ²ð PÀÄaðAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀĽPÀÄPÉÆAqÁUÀ £ÁªÀÅ ¤ÃªÀÅ PÁAiÀÄðzÀ²ð C¯Áè ¸ÀAWÀzÀ ªÀw¬ÄAzÀ ²æà ¥Àæ¨sÁPÀgÀ ¸ÀÆ£É AiÀĪÀjUÉ PÁAiÀÄðzÀ²ð CAvÁ £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁrgÀÄvÉÛªÉ CAvÁ ºÉýzÁUÀ ¸ÀzÀj ªÀÄÄgÀÄUÉAzÀæ gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤£ÀUÉ£ÀÄ UÉÆwÛzÉ £Á£ÀÄ PÉÆlð¢AzÀ DzÉñÀ vÀA¢gÀÄvÉÛ£É `` CAvÁ ºÉý vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è ZÀ¥Àà°AiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃqÉAiÀÄ®Ä PÉÊAiÉÄwÛgÀÄvÁÛ£É ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©ÃqÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ `` fêÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆÃgÀUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉ¢gÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 136/09 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 22/08/09 gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠲æà ¨sÀªÀgÁªÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ vÉÆÃmÉ ¥ÉÊ¥À¯ÉÊ£ï PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ²æà gÁªÀÄ UÀÄAqÁf gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ gÁdÄ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ ºÉAqÀw eÉÆvÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ CªÁZÀå ±À§Ý¢AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ¤AvÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ C°èAzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr gÁdÄ EvÀ¤UÉ F jÃw ¤ªÀÄä vÁ¬Ä ºÁUÀÄ ºÉAqÀwUÉ ¨ÉÊAiÀÄĪÀzÀÄ ¸ÀjAiÀÄ®è, ¨Á ¸ÀĪÀÄä£É ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÉÆt CAvÁ PÀgÉzÁUÀ gÁdÄ EvÀ£ÀÄ ¦üÃAiÀiÁ𢠨sÀªÀgÁªÀ EvÀ¤UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤£ÁågÉÆ £À£ÀUÉ ¸ÀªÀÄeÁ¬Ä¸À°PÉÌ, CAvÁ CªÁZÀå ±À§Ý¢AzÀ ¨ÉÊzÀÄ C°èAiÉÄ ©¢ÝzÀÝ PÀ°è¤AzÀ ¦üÃAiÀiÁ𢠨sÀªÀgÁªÀ EvÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃ¯É UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÀ£ÀÄ.

August 21, 2009

Bidar District Daily Crime Update 21-08-2009


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 21-08-2009

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 199/09 PÀ®A 332 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ B 20/08/09 gÀAzÀÄ 0400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà GªÉÄñÀ ¹¦¹ 854 ªÀÄvÀÄÛ ¹¦¹ 1155 ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ©Ãl £ÀA B 6 gÀ°è ©Ãmï PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄvÁÛ gÁwæ 0240 UÀAmÉUÉ ¯ÉPÀÑgÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ZɮĪÁ ¯ÉPÀÑgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ 0245 UÀAmÉUÉ CzÉ NtÂAiÀÄ°è ¥Àæ«ÃtPÀĪÀiÁgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è agÁqÀĪÀ ±À§Ý PÉý E§âgÀÄ C°èUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä £Á®ÄÌ d£À C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ £ÉÆÃr NqÀ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÀgÀÄ ¸ÀzÀj ¥Àæ«ÃtPÀĪÀiÁgÀ ¥Ánî ºÉýzÉÝ£ÀAzÀgÉ PÀ¼ÀîgÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ Qð ªÀÄÄjzÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀߪÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ DUÀ £ÁªÀÅ ±À§Ý PÉý J¢ÝgÀÄvÉÛªÉ. CAvÁ ºÉýzÀgÀÄ vÀPÀët E§âgÀÄ ¸ÀzÀj PÀ¼ÀîjUÉ »rAiÀÄ®Ä ¨É£ÀÄß ºÀwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀj £Á®ÄÌ d£À PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ §®UÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 101/09 PÀ®A 457, 380 L¦¹ : -

¢£ÁAPÀ 20/08/09 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmÉUÉÉ qÉÆÃtUÁAªÀ [JA] UÁæªÀÄzÀ ªÀiÁ¼À¥ÀAiÀiÁå zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°è PÀ¼ÀªÀÅ DVzÉ CAvÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ±ÀA¨sÀÄ°AUÀ ²ªÀZÁAiÀÄð ¸Áé«Ä ºÁªÀV ¸Áé«Ä ªÀÄoÀ qÉÆÃtUÁAªÀ [JA] EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ °TvÀ Cfð ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 19/08/09 gÀAzÀÄ gÁwæ 10 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ ªÀiÁ¼À¥ÀAiÀiÁå ªÀÄA¢gÀzÀ°è CrUÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀªÀgÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ ºÁªÀV ¸Áé«Ä ªÀÄoÀ qÉÆÃtUÁAªÀzÀ°è ¨sÀd£É PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ §AzÀ £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 19,20/08/09 gÀªÀÄzsÀå gÁwæ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀiÁ¼À¥ÀAiÀiÁå UÀÄrAiÀÄ ¨ÁV®Ä Qð ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr zÉêÀgÀ °AUÀPÉÌ ºÁQzÀ ¨É½îAiÀÄ ºÀuÉ¥ÀnÖ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ PÀtÄÚUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ zÉêÀgÀ ºÀÄArAiÀÄ°èzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ¸ÉÃj 15,000=00 gÀÆ.zÀµÀÄÖ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ EzÀÝ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 135/09 PÀ®A 323,324,504, eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 19/08/09 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁð¢ UÀÄtªÀAvÀ vÀAzÉ ¤ªÀwð ¹AzÉ, ªÀAiÀÄ 42 ¸Á WÉÆÃmÁ¼Á vÁ §.PÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ PÀÆ° PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀªÀÄä HgÀ°è ¸ÀaÃ£ï ªÀiÁ½gÀªÀgÀ QgÁuÁ CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÁUÀ DgÉƦvÀgÁzÀ ¸ÀwõÀÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ¨sÉÆÃUÁ¯É, ªÀÄvÀÄÛ ®ªÀ vÀAzÉ ²æêÀÄAvÀ ¨sÉÆÃUÁ¯É gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ «£Á PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§Ý¢AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ºÁUÀÄ PÀjPÀ°è¤AzÀ ¨Á¬ÄAiÀÄ ªÉÄïÉ, ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥ÀrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 102/09 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 20/08/09 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ²æà ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ §AqÉ¥Áà J£ÀUÀÄAzÉ ¸Á; ºÉÆgÀAr gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ MlÄÖ 4 d£À CtÚ vÀªÀÄäA¢jzÀÄÝ CªÀgÀ°è 3 £ÉÃAiÀĪÀgÁzÀ ±ÀAPÉæ¥Áà EªÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ J¯Áè CtÚvÀªÀÄäA¢gÀÄ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ. FUÀ 3 wAUÀ¼À »AzÉ ªÀÄÈvÀ ±ÀAPÉæ¥ÁàgÀªÀgÀ ºÉAqÀw ¸ÀAUÀªÀiÁägÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°èAiÀÄ §§° ªÀÄgÀ PÀnÖUÉ ªÁå¥ÁjUÀ½UÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀÄgÀ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä EªÀgÉà w½¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ CA¢¤AzÀ ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì ºÁUÀÄ ªÉÊgÀvÀé ElÄÖPÉÆAqÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄvÁÛ EgÀÄwÛzÀÄÝ CzÉà ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ ¢£ÁAPÀ 20/08/09 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ ªÉĬĸÀÄwÛzÁÝUÀ CµÀÖgÀ°è DgÉÆævÀgÀ ¥ÉÊQ DgÉÆævÀgÁzÀ gÀÁeÉ¥Áà vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£ï J£ÀUÀÄAzÉ ºÁUÀÄ E§âgÀÆ J®ègÀÆ ¸Á; ºÉÆgÀAr ¸ÀzÀå PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀgÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

August 20, 2009

Bidar District : Daily Crime Update 20-08-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 20-08-2009

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 140/09 PÀ®A 284, 328 L¦¹ ºÁUÀÆ 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 19-08-09 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L. (PÁ.¸ÀÄ) C°¸Á§ gÀªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ ¥ÉưøÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ZÀºÁ CAUÀrAiÀÄ ºÀwÛgÀ M§â ªÀÄ»¼ÉAiÀÄÆ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁgÀl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ºÁUÀÄ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ¸ÉêÀ£É¬ÄAzÀ d£ÀgÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ EzÉ CAvÀ UÉÆÃwÛzÀÝgÀÆ GzÉÝñÀ ¥ÀƪÀðPÀªÁV ºÁUÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ «µÀ ¥ÀzÀxÁðªÀ£ÀÄ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁgÀl ªÀiÁqÀ®Ä vÀgÀÄwzÁÝ¼É CAvÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆæ¼ÁzÀ ±ÀPÀÄ£ÀÄ @ ±ÀPÀÄÌ UÀAqÀ UÉÆÃ¥Á® G¥ÀzsÁåAiÀÄ ¸Á: ¢£ÀzÀAiÀiÁ¼À£ÀUÀgÀ EPÉAiÀÄ ªÀ±À¢AzÀ 8 °ÃlgÀ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä CA.Q. 800/- UÀ¼ÀzÀÄÝ, d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 127/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 19-08-09 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ©üªÀıÁåvÀAzÉ ®PÀëöät gÀAeÉÃjPÀgï ªÀAiÀÄ 43 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: aãÀPÉÃgÁ gÀªÀgÀ CtÚ£À ªÀÄUÀ ¸ÀĨsÁ±À EvÀ£ÀÄ ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¢AzÀ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-23 - «- 5940 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÀ¥ÀàgÀUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ J£ï.JZï 9 gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ §AzÀ M§â PÁgÀ £ÀA fn-16-JJ-9924 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀĨsÁ±À EvÀ£À ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt ¸ÀzÀj PÁgÀ ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£À PÀæªÀÄ PÉÊ PÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 128/09 PÀ®A 353, 504, 355 L¦¹ ;-

¢£ÁAPÀ 19-08-09 gÀAzÀÄ 1550 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà ¨Á§ÄgÁªÀ ªÉÆgÉ ¸ÀºÀ ²ÃPÀëPÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁj ¥ËæqsÀ ±Á¯É ºÀ½îSÉÃqÀ (©) gÀªÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁj ¥ËæqsÀ ±Á¯É ºÀ½îSÉÃqÀ (©) £À 9 £Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ°è ¥ÁoÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ J¸ï.r.JªÀiï.¹ ¸ÀzÀ¸Àå vÀÄPÁgÁªÀÄ mÉÊUÀgï EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ CªÁbÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¸ÁÖ¥sÀ gÀÆ«Ä£À°è J¯Áè ²PÀëPÀgÀ JzÀÄj£À°è §Æn¤AzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ PÁgÀt ±Á¯ÉAiÀÄ J¯Áè ²PÀëPÀjUÉ ¨sÀzÀævÉ MzÀV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆlÖ °TvÀ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 129/09 PÀ®A 323, 324, 354, 504 L¦¹ :-

¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¥ÀÄvÀ¼ÀªÀiÁä vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ªÁr ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ªÀqÀØ£ÀPÉÃgÁ gÀªÀgÀÄ ±Á±ÀévÀ ¸À¸ÀéPÉëÃvÀæ CgÀtå E¯ÁSÉ ªÀqÀØ£ÀPÉÃgÁzÀ°è VÃqÀUÀ½UÉ ¤ÃgÀÄ ºÁPÀ®Ä ¢£ÀUÀÆ°¬ÄAzÀ ºÉÆUÀÄwÛzÀÄÝ . ¸ÀzÀj £À¸ÀðjAiÀÄ°è ªÀĺÀäzÀ ªÀÄfÃzÀ vÀAzÉ RAiÀÄƪÀĸÁ§ EvÀ£ÀÄ ªÁZÀgï CAvÁ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 19-08-09 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £À¸ÀðjAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥Áè¹ÖPï aîUÀ¼À°zÀÝ ¸À¹ VÃqÀUÀ¼À£ÀÄß JwÛ vÀVΣÀ°è EqÀÄwÛzÁÝUÀ PÉÊeÁj VqÀUÀ¼ÀÄ £ÉîPÉÌ ©zÀÄÝ ªÀÄÄj¢zÀÝjAzÀ ªÁZÀgï ªÀĺÀäzÀ ªÀÄfÃzÀ EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ PÉʯÁUÀzÉ AiÀiÁPÉà PÉ®PÉÌ §A¢¢ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁUÀ PÉÊeÁj ©¢ÝªÉ »ÃUÉPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ýj CAvÁ CAzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ MAzÀÄ PÀ®Äè vÉUÉzÀPÉÆAqÀÄ JqÀ ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ PÁ°¤AzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è MzÀÄÝ PÉʬÄAzÀ ªÀÄ£À§AzÀAvÉ ¨É£Àß°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

August 19, 2009

BIDAR DIST DAILY CRIME UPDATE 19-08-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 19-08-2009OgÁzÀ (©) ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A. :- 131/09 PÀ®A 323.324. 504. eÉÆvÉ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ 18-08-2009 gÀAzÀÄ 2145 UÀAmÉUÉ OgÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ §AzÀ JA.J¯ï.¹ ¥ÀvÀæ ¹éÃPÀj¸ÀPÉÆAqÀÄ D¸ÀàvÉæ ¨sÉÃnÖ ¤Ãr ¦üAiÀiÁð¢ æà UÉÆëAzÀ vÀAzÉ ªÉÆÃwgÁªÀÄ eÁzsÀªÀ¸Á: ªÀiÁ¼ÉUÁAªÀ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ eÁUÉ ¸À®ÄªÁV DgÉÆævÀ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀÄ eÁzsÀªÀ ºÁUÀÆ ºÁUÀÄ E£ÀÄß ªÀÄƪÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉArw,vÀªÀÄä¤UÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 98/2009 PÀ®A. 110 [f] ¹.Dgï.¦¹

¢£ÁAPÀ 18/08/09 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£À 1300 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ RvÀUÁAªÀ UÁæªÀĢêÀÄzÀ ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁ»w §A¢zÉÝãÉAzÀgÉ RvÀUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ªÁlgÀªÀiÁå£À£ÁzÀ ©üêÀÄgÁªÀ vÀAzÉ PÀ®è¥Áà zsÀgÀuÉ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ PÉƼÀªÉ ¨Á«¬ÄAzÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¤ÃgÀÄ ¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀiÁr ºÁUÀÄ CzÉà ¤ÃgÀ£ÀÄß vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°èAiÀÄÆ ¸ÀºÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¢ªÀUÀ½AzÀ ©qÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. EAzÀÄ ¸ÀºÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¤ÃgÀÄ ©qÀzÉà ¥ÉÊ¥ÀÄUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è ¤ÃgÀÄ ©qÀÄwÛzÁÝUÀ UÁæªÀÄzÀ d£ÀgɯÁè ºÉÆÃV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß «ZÁj¹zÁUÀ UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÀ w½zÀ ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ «ÃgÀ§¸À¥Àà ¦.J¸À.L. PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ eÉÆÃvÉAiÀÄ°è ¹§âA¢AiÀĪÀjUÉ PÀgÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ UÁæªÀÄPÉÌ ¨sÉÃn PÉÆlÄÖ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÁ®A £ÀA.6 gÀ°è £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ºÁdjzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj UÁæªÀÄzÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ªÁlgÀªÀiÁå£ï EzÀÄÝ UÁæªÀÄPÉÌ ¤ÃgÀÄ ¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀiÁqÀ®Ä vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ¥ÀgÀªÁV MAzÀÄ PÉƼÀªÉ ¨Á« EzÀÄÝ D ¨Á«¬ÄAzÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¤ÃgÀÄ ¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀiÁqÀzÉà vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°èAiÀÄ ¨É¼ÉUÉ ¤ÃgÀÄ ©nÖzÀjAzÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄUÉ ¤ÃgÀÄ ©qÀzÉà ¤£Àß ºÉÆ®zÀ°è ¨É¼ÉUÉ ©qÀÄvÁÛ E¢Ý CAvÀ PÉýzÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ªÀÄzsÀåzÀ°è CªÁZÀÒªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄåªÀÅzÀÄ, MzÀgÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ±ÁAvÀvÉ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁqÀÄwzÀÝÀjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ºÁUÉ ©lÖ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ C£ÁºÀÄvÀPÉÌ JqÀªÀiÁr PÉÆqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ 1400 UÀAmÉUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ 1500 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄÄeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀ¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 99/2009 PÀ®A. 323,504,506,355 L¦¹

¢£ÁAPÀ 18/08/09 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£À 2030 UÀAmÉUÉÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ±ÁAvÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¥Àæ¯ÁízÀ ªÉÆÃgÉ ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð eÁw J¸ï.¹. ªÀiÁ¢UÀ ¸Á; ºÉÆgÀAr UÁæªÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀªÀÄä ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ §gɹzÉÝãÉAzÀgÉ ¸ÉÆãÁ¼À UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ CrAiÀÄ°è PÀÆ°PÁgÀjUÉ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ªÀw¬ÄAzÀ UÁæ«ÄÃt C©üªÀÈ¢üÝ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ gÁd ºÁUÀÄ UÁæ«ÄÃt GzÉÆåÃUÀ SÁwæ AiÉÆÃd£É CrAiÀÄ°è UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ PÉ®¸À MzÀV¹gÀĪÀÅzÀjAzÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄÆägÀ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ PÀÆr J®ègÀÆ r.¹.¹. ¨ÁåAPÀ ±ÁSÉ ºÉÆgÀArAiÀÄ°è SÁvÉ vÉgÉ¢gÀÄvÉÛêÉ. DzÀgÉ £ÀªÀÄä SÁvÉUÉ £ÁªÀÅ PÉ®¸À ªÀiÁrzÀ PÀÆ°ºÀt dªÀiÁ ªÀiÁrgÀĪÀÅ¢®è. EzÀgÀ §UÉÎ £ÁªÀÅ 2005-06 £Éà ¸Á°£À°è vÉUÉzÀ SÁvÉ £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ CxÀªÁ E®è ªÀÄvÀÄÛ £ÁªÀÅ PÉ®¸À ªÀiÁrzÀ PÀÆ°ºÀt £ÀªÀÄä SÁvÉUÉ ºÉÆgÀAr ¨ÁåAQ£À°è dªÀiÁ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÀ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 17/08/09 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£À 2-00 ¦.JA. UÀAmÉUÉ £ÁªÉ®ègÀÆ PÀÆr ¸ÉÆãÁ¼À UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄwUÉ ºÉÆÃV PÁAiÀÄðzÀ²ðAiÀĪÀjUÉ «ZÁj¸ÀÄwÛzÁÝUÀ ²æÃzsÀgÀ vÀAzÉ ºÉʧw ªÉÆÃgÉ ¸Á; ºÉÆgÀAr EªÀ£ÀÄ PÁAiÀÄðzÀ²ð EªÀgÀ PÉÆÃuɬÄAzÀ §AzÀÄ gÀAqÉgÉ ¤ÃªÀÅ KPÉ E°èUÉ §A¢Ãj CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ PÁ®°èAiÀÄ §ÆlÄ vÉUÉzÀÄ £À£ÀUÉ ©Ã¹ ºÉÆqÉzÀjAzÀ £À£Àß §®UÀqÉ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É »A¨sÁUÀzÀ°è ºÀwÛgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ ¤ÃªÀÅ gÀAqÉgÉ HgÀ°è ºÉÃUÉ ¨Á¼É ªÀiÁqÀÄwÛÃj ¤ªÀÄUÉ M¨ÉÆâ§âjUÉ fêÀ¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÞ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.99/09 PÀ®A.323,355,504,506 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁrPÉƪÀÄqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀ¯ÁVzÉ

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄrDgï 19/2009 PÀ®A. 174 L¦¹

¢£ÁAPÀ 17/18-8-09 gÀ gÁwæAiÀÄ°è ºÁªÀ±ÀnÖ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ¥Ánî, 33 ªÀµÀð G J¯ÉÃQÖçÃPÀ¯ï CAUÀr ¸Á ºÁgÉÆÃgÀUÉÃj, dAUÀ®PÉÆÃ¬Ä ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ªÀģɬÄAzÀ ªÀÄÆvÀæ «¸Àðd£É ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ »AzÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ PÀvÀÛ®°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ »AzÉ EgÀĪÀ ©üêÀgÁAiÀÄ ¥Ánî EªÀgÀ vÉÆÃlzÀ ¨Á«AiÀÄ°è DPÀ¹äPÀªÁV ¤zÁæ CªÀ¸ÀÜAiÀÄ°è ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ¤ÃgÀÄPÀÄrzÀÄ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀAvÉ PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉüÉPÉ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÀR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ

ªÀÄÄqÀ© oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA92/09 PÀ®A323,324,504 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 18-08-09 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ ¦AiÀiÁ𢠲æà ²æà PÉëêÀÄ°AUÀ vÀAzÉ ªÀiÁzÀuÁÚ ¨É¼ÀªÀÄUÉ ªÀAiÀÄ: 33 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: UÀzÉèUÁAªÀ(©) ¸Á: KPÀ®ÆgÀªÁr gÀªÀgÀÄ ºÁdgÁV vÀ£Àß °RvÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÉãÉazÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉUÉ DgÉƦvÀ PÁ²Ã£ÁxÀ vÀAzÉ PÀ¯ÁåtgÁªÀ ¨É¼ÀAUÉ ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: UÀzÉèUÁAªÀ(©) gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ºÉÆÃV £À£ÀUÉ fAV ªÀiÁqÀ®Ä ©qÀĪÀÅ¢¯Áè ¤ÃªÀÅ JAzÀÄ ºÉÆî¸ÀÄ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ §rUɬÄazÀ ºÉÆÃqÉ §qÉ ªÀiÁr gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 92/09 PÀ®A: 323,324,504 L¦¹ gÀAvÉ PÉøÀ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ. ¥ÀÆtð ªÀiÁ»wUÁV ¥Àæ.ªÀ.ªÀgÀ¢ ®UÀwÛ¹ ¤ªÉâ¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå253/09 PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÀgÀt 279, 337, 338 L¦¹

¢£ÁAPÀ 18/08/09 gÀAzÀÄ 1145 UÀAmÉUÉ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÀæ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¢AzÀ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÆ®PÀ JAJ¯ï.¹ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV ¦ügÁå¢ ²æà ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ¸ÀzÁ²ªÀ UÉÆüÀ¸ÀAUÉ ªÀAiÀÄ-23ªÀµÀð G-§¸Àì PÀAqÀPÀÖgÀ £ÀA: PÉJ-38 J¥sï-214 ¸Á: UÉÆüÀ¸ÀAUÉ vÁ: §¸ÀªÀ£À ¨sÁUÀåªÁr f: ©eÁ¥ÀÆgÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢-18/08/09 ªÀÄÄAeÁ£É 0900 UÀAmÉUÉ §¸Àì £ÀA: PÉJ-38 J¥ï.214 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É £À£ÀUÉ PÀAqÀPÀÖgÀ CAvÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÀäzÀ C¸ÀzÀ vÀAzÉ C§ÄÝ®UÀ¤ EvÀ¤UÉ ZÁ®PÀ CAvÀ £É«Äù ªÀ¼ÀTAr ªÀÄÆ®PÀ alÖUÀÄ¥ÁàUÉ ºÉÆÃV ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ºÀtPÀÄt ªÀiÁUÀðªÁV ªÀÄÄAeÁ£É 1100 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸Á¬Ä xÉÃlgÀ ºÀwÛgÀ J£ï.ºÉZÀÑ-9 gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ ªÀÄÄA¨ÉÊ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ £ÉÆÃqÀzÉ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÀqɬÄAzÀ ªÀÄÄA¨ÉÊ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¯ÁjUÉ rQ̪ÀiÁr §¹ì£À ZÉ¹ì ºÁ¼ÁVzÀÄÝ ºÁUÀÆ CzÀgÀ°èzÀÝ 30 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÄ ¨sÀj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ 108 gÀªÀjUÉ PÀgɪÀiÁr J®zÀ®jUÀÄ ºÀĨÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrgÀÄvÉÛªÉ PÁgÀt DgÉÆæ §¸Àì ZÁ®PÀ ªÀĺÀäzÀ C¸ÀzÀ vÀAzÉ C§ÄÝ®PÀ UÀ¤ EvÀ£À «gÀÄzsÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ºÉðPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA¸ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 253/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ°è UÀÄ£Éß zÁ±ÀR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EzÉ ªÀiÁ£ÀågÀ°è ªÀiÁ»wUÁV ¸À°è¸À¯ÁVzÉºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå254/09 PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÀgÀt 78(111) Pɦ PÁ¬ÄzÉ ªÀÄvÀÄÛ 420 L¦¹

¢£ÁAPÀ 18/08/09 gÀAzÀÄ 1115 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ MAzÀÄ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁlrPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦¹-1276 ºÁUÀÄ 1686gÀªÀgÀ£ÀÄß £ÀªÀÄä oÁuÉAiÀÄ fÃ¥À £ÀA PÉJ-38/f222 £ÉÃzÀgÀ°è PÀÄr¹PÉÆAqÀÄ £ÀUÀgÀzÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀzÀ°è fÃ¥À ¤°è¹ PÁ®Ä £ÀrUÉAiÀÄ°è ¥ÀmÉïï ZËPÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆrzÁUÀ M§â ªÀÄ£ÀĵÀå C°èAzÀ ºÉÆÃV-§gÀĪÀ d£ÀjUÉ £À£Àß ºÀwgÀ ªÀÄlPÁ Drj MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛ£É CAvÁ ºÉ¼ÀÄvÁÛ d£ÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁr ºÀt vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ zÁ½ ªÀiÁr »ÃrzÀÄ CªÀ¤UÉ «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀĺÀäzÀ E¸Áä¬Ä® CAvÁ ºÉý vÀ£Àß ºÀwÛgÀ¢AzÀ 3500/-gÀÆ , MAzÀÄ ¥Á£ï ¥É¤ß£À PÀrØ ºÁUÀÄ 2 ªÀÄmÁÌ aÃnUÀ¼À£ÀÄß ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀj ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 254/09 PÀ®A 78[] Pɦ DPÀÖ ºÁUÀÄ 420 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EzÉ ªÀiÁ£ÀågÀ°è ªÀiÁ»wUÁV ¸À°è¸À¯ÁVzÉ

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 100/2009 PÀ®A. 143,147,504,506 eÉÆvÉ 149 L¦¹

¢£ÁAPÀ 18/08/09 gÀAzÀÄ 2315 UÀAmÉUÉÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃzsÀgÀ vÀAzÉ ºÉʧw ªÉÆÃgÉ ªÀAiÀÄ 52 ªÀµÀð eÁw J¸ï.¹. ºÉÆ°AiÀÄ ¸Á; ºÉÆgÀAr gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀªÀÄäzÉÆÝAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è mÉÊ¥À ªÀiÁr Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ ºÉÆgÀAr UÁæªÀÄzÀ°è CA¨ÉÃqÀÌgÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ¨sÀªÀ£ÀzÀ ¸ÀܼÀzÀ°è J¸ï.¹. ªÀiÁ¢UÀ eÁwAiÀÄ d£ÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj CwPÀæªÀÄt ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀlÄÖwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß vÀqÉ »r¢gÀĪÀÅzÀjAzÀ ªÉÄð£À d£ÀgÀÄ J¸ï.¹. ºÉÆ°AiÀÄ d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §A¢gÀĪÀÅzÀjAzÀ vÀªÀÄä PÁAiÀiÁð®AiÀÄPÉÌ vÀPÀgÁgÀÄ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ EzÉ zÉéñÀ¢AzÀ ¸ÀzÀj d£ÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 17/08/09 gÀAzÀÄ £À£Àß ºÉAqÀw ¸ÀIJ¯Á¨Á¬Ä UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ CzsÀåPÀë EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¸ÉÆãÁ¼À UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀzÀ°è ¸À¨sÉ ElÄÖPÉÆAqÁUÀ ±ÁAvÀ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¥Àæ¯ÁízÀ ªÀÄvÀÄÛ 23 d£À ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¸ÉÃj ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄPÉÌ ºÉÆÃV £À£Àß ºÉAqÀw ¸ÀIJ¯Á¨Á¬Ä EªÀ¼À eÉÆvÉUÉ gÉÆÃdUÁgÀ AiÉÆÃd£É CPËAmï vÉUÉAiÀÄĪÀ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß JzÀÄjlÄÖ E®è¸À®èzÀ CªÁZÀÑ ±À§ÝUÀ½AzÀ «£ÁBPÁgÀt ¨ÉÊzÀÄ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ªÉÄʪÉÄÃ¯É ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÀÄÛ ¤Ã£ÀÄ ºÉÆ°AiÀÄ eÁwUÉ ¸ÉÃjzÀªÀ¼ÁVzÀÄÝ ¤ªÀÄä d£À¸ÀASÉå UÁæªÀÄzÀ°è PÀrªÉÄ EªÉ ¤ªÀÄUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ £À£Àß mÉç® ªÉÄÃ¯É §rgÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÀÄÛ UÉÆæ£ÁxÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÁæªÀÄ ºÁUÀÄ 35 d£ÀgÀÄ F J¯Áè d£ÀgÀÄ £ÀªÀÄä d£ÁAUÀ d£ÀjUÉ E®è¸À®èzÀ vÉÆAzÀgÉ PÉÆlÄÖ UÁæªÀÄzÀ°è PÁtzÀ ºÁUÉ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ ªÀiÁvÁqÀÄwÛzÁÝgÉ. J¸ï.¹. ºÉÆ°AiÀÄ d£ÁAUÀzÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ CzsÀåPÀëgÀÄ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¨ÉÃgÉ eÁwAiÀÄ d£ÀgÀÄ £À£Àß ºÉAqÀwUÉ vÉUÉAiÀÄĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ F d£ÀjUÉ ªÀÄÄAzÉ ªÀiÁr CªÀgÀÄ »AzÉ EgÀÄvÁÛgÉ ªÀUÉÊgÉ CAvÀ PÉÆlÖ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ 1] ±ÁAvÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¥Àæ¯ÁízÀ ªÉÆÃgÉ eÁw J¸ï.¹. ªÀiÁ¢UÀ ºÁUÀÄ 23 d£À ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ J®ègÀÆ ¸Á; ºÉÆgÀAr UÁæªÀÄ 2] UÉÆæ£ÁxÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÁæªÀÄ ºÁUÀÄ 35 d£ÀgÀÄ UÀAqÀ¸ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á; ºÉÆgÀAr «gÀÄzÀÞ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀ¯ÁVzÉ.

August 18, 2009

DAILY CRIME UPDATE 18-08-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 18-08-2009

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 251/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 17/08/09 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦ügÁå¢ ªÀÄ£ÉƺÀgÀgÁªÀ vÀAzÉ gÉêÀt¥Áà ²æêÀÄÄAr ªÀAiÀÄ-65 ªÀµÀð gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁ𢠻ÃjAiÀÄ ªÀÄUÀ£À £ÉAl¸ÀÛ£À PÀÄjvÀÄ alUÀÄ¥Áà ¢AzÀ D¼ÀAzÀPÉÌ PÀÆædgï £ÀA PÉJ-37/JªÀiï-1298 £ÉÃzÀgÀ°è vÀ£Àß ºÉAqÀw EgÀªÀiÁä, ¨sÁUÁ¢ UÀÄgÀuÁÚ, vÀªÀÄä «oÀPÀgÁªÀ, ±ÁAvÁ¨Á¬Ä ºÁUÀÄ ªÀÄUÀ gÀ«ÃAzsÀæ J®ègÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ D¼ÀAzÀPÉÌ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀĨÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ ¸Á¬Ä xÉlgï »AzÉ gÁºÉ £ÀA-9 gÀ ªÉÄÃ¯É ZÁ®PÀ ¢Ã°¥À vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ CeÁUÀgÀÄPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÃUÀzÀ ªÉÄÃ¯É »ÃrvÀ vÀ¦àzÀjAzÀ ªÁºÀ£ÀªÀÅ JqÀªÀÄVίÁV ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÝjAzÀ J®èjUÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀªÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 252/09 PÀ®A 279 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 17/08/09 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ªÉÊd£ÁxÀ ¥ÁnÃ¯ï ¸Á: ¨sɪÀļÀSÉÃqÁgÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢ : 16/08/09 UÉÆÃmÁð UÁæªÀÄzÀ°è PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ EzÀÄÝzÀjAzÀ UÉÆÃmÁðPÉÌ vÀªÀÄä PÁgÀ £ÀA JªÀiïJZï-12/7855 £ÉÃzÀgÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß ZÁ®PÀ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ «ÃgÀ±ÉÃnÖ ¸Á-aAZÉÆýî EªÀgÉÆA¢UÉ UÉÆÃmÁðPÉÌ ºÉÆV ªÀÄgÀ½ ¨ÉªÀļÀSÉÃqÁ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 16/08/09 gÀAzÀÄ gÁwæ 0800 UÀAmÉUÉ gÁºÉ £ÀA-9gÀ ªÉÄÃ¯É alUÀÄ¥Áà PÁæ¸ï zÁn ¸Àé®à zÀÆgÀ ºÉÆzÁUÀ gÉÆÃr£À ¸ÉÊrUÉ ¤°è¹ ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£É ªÀiÁqÀ®Ä PÁj ¤AzÀ PɼÀUÉ E½zÀÄ ºÉÆzÁUÀ CµÀ×gÀ°èAiÉÄ »A¢¤AzÀ ºÀĨÁzÀ PÀqɬÄAzÀ M§â mÁmÁ UÀÄqÀì mÉA¥ÀÆ £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ £À£Àß PÁgÀ£À »A¢£À ¨sÁUÀ dRA UÉÆArgÀÄvÉÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 91/09 PÀ®A 341, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 17-08-09 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ PÀ¯ÁåtgÁªÀ ¨É¼ÀAUÉ ¸Á: UÀzÉèUÁAªÀ (©) gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ DgÉÆævÀgÁzÀ ªÀiÁzÁt vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ, ªÀÄ°èPÁdÄð£À, ªÀĺÁAvÀªÀiÁä gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆ®zÀ°è ºÉ¸ÀgÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄ£ÉUÉ vÉÃUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄ CAvÀ ºÉýzÀPÉÌ CªÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ zÉêÀgÀ UÀÄrUÉ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ EzÉ CAvÀ ºÉýzÀPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆÃqÉ §qÉ ªÀiÁr gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

August 16, 2009

Bidar District : Daily Crime Update : 16-08-2009


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 16-08-2009

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 89/09 PÀ®A 279 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 15-08-09 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ gÁ ºÉ £ÀA- 9 gÀ ªÉÄÃ¯É ªÀiÁgÀÄw SÁAqÀ¸Áj ¸ÀPÀÌgÉ ¥sÁåPÀÖj ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄ ¸Á: ¹AzÉÆî EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA J.¦.-09 JPÀì, - 6381 £ÉÃzÀ£ÀÄß ¸À¸ÁÛ§AUÁè¢AzÀ ¸ÀÆgÀvÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ CAzÀgÉ GªÀÄUÁð PÀqɬÄAzÀ ¯Áj £ÀA feÉ-3, Jn-4299 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ¯Áj £ÀA J.¦.-09 JPïì, - 6381 rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 97/09 PÀ®A 279,337,338, L¦¹ eÉÆvÉ 187, LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ:-

¢£ÁAPÀ 15/08/09 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 15/08/09 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ UÀÄgÀÄPÀÄ® ±Á¯É EAzÀ PÀgÀrAiÀiÁ¼À PÀqÉ £ÀqÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸Áéw ªÀ/ 3 ªÀµÀð EªÀ½UÉ DgÉÆævÀ PÀȵÁÚ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ EvÀ£ÀÄ Cw ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ ¤ÃµÁ̼ÀfvÀ£À ¢AzÀ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï Mr¹ PÉÆÃAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ NrºÉÆVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj ºÀÄqÀVUÉ JqÀUÁ°UÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ªÁVzÀÄÝ ºÁUÀÆ §®PÁ°UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁ±ÀAzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 15/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. ªÀÄ®èªÀiÁä UÀAqÀ ªÉÊf£ÁvÀ ZÁA¨ÉÆ¼É gÀªÀjUÉ 4 d£À ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ EªÀgÀ°è »jAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ®QëöäÃAiÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ªÀÄzÀÄªÉ PÁ®PÉÌ SÁ¸ÀV ¸Á® ¥ÀqÉ¢zÀÄÝ vÁ£ÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA§¼ÀzÀ°è E£ÀÄß G½zÀ ªÀÄPÀ̼À «zÁå¨sÁå¸ÀPÁÌUÀ° G¥À fêÀ£ÀPÁÌV ¸Á®zÉà ºÁUÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À ªÀÄzÀĪÉUÉ vÀAzÀ ¸Á® ªÀÄgÀÄ ¥ÁªÀw ªÀiÁqÀ®Ä DUÀzÀ PÁgÀt vÀ£ÀUÁzÀ ¸Á® ºÉÃUÉ wÃj¸ÀĪÀzÀÄ CAvÀ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 14/08/09 gÀAzÀÄ gÁwæ 2100 UÀAmɬÄAzÀ 2200 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀÄwÛUÉUÉ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 90/09 PÀ®A 379 L¦¹ ;-

¢£ÁAPÀ 15/08/2009 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ 23 ªÀµÀð ¸Á: gÁªÀĪÀÄA¢gÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 30/06/2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 900 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÉÆzÀgÀ ªÀiÁªÀ£ÁzÀ C¤Ã® vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ®PÀ̱ÉnÖ ¸Á; gÁªÀÄ ªÀÄA¢gÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ gÁªÀĪÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ¨ÉÊPÀ £ÀA. PÉ.J.38 JZï.-2101 n.«í.J¸ï. ªÀiÁåPÀì- 100 £ÉÃzÀÄÝ C:Q; ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 22000/- gÀÆ. £ÉÃzÀÄÝ ¤°è¹ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉÆV, MAzÀÄ vÁ¸ÀÄ §½PÀ [CAzÀgÉ 2200 UÀAmÉUÉ ] ¸ÀzÀj ¨ÉÊPÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ ElÄÖPÉƼÀî®Ä §AzÀÄ £ÉÆqÀ¯ÁV EgÀ°®è. ¦üÃAiÀiÁð¢vÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄ vÀ£Àß ªÀiÁªÀ C¤®PÀĪÀiÁgÀ¤UÉ w½¹zÁUÀ ©ÃzÀgÀzÀ°è ¸ÀÄvÁÛr ºÀÄqÀÄPÁqÀÄ CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ. D ¥ÀæPÁgÀ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ°è J¯ÁèPÀqÉUÉ PÀ¼ÀĪÁzÀ ¢é ZÀPÀæ ªÁºÀ£À ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV ¹UÀ°®è. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À §½PÉ ¸ÀzÀj ¨ÉÊPÀ£ÀÄß ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄãÀ ¥ÉưøÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 04/07/2009 gÀAzÀÄ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¸Á: ¨sÀzÀÆæ¢Ý£ï PÁ¯ÉƤ ©ÃzÀgÀ FvÀ¤AzÀ ªÀ±À¥Àr¸ÀPÉÆAqÀ §UÉÎ ¢£À ¥ÀwæPÉAiÀÄ°è £ÉÆrzÀÄÝ, D ¥ÀæPÁgÀ ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄãÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ ºÉÆV PÀ¼ÀĪÁzÀ ¨ÉÊPï £ÉÆqÀ®Ä ¥ÉưøÀgÀÄ d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ ¤d«vÀÄÛ. ¸ÀzÀj PÀ¼ÀĪÁzÀ ¨ÉÊPï ºÀÄqÀÄPÁr w½zÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä vÀqÀªÁVzÀÄÝ. PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹ PÀ¼ÀĪÁzÀ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £À£ÀUÉ PÉÆr¸À¨ÉÃPÁV «£ÀAw. CAvÀ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

August 15, 2009

DAILY CRIME UPDATE 15-08-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ : 15-08-2009

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 96/09 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 14/08/09 gÀAzÀÄ 1210 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ ªÀÄgÉ¥Áà ZÀ¯Áé gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 12/08/09 gÀAzÀÄ gÁwæ AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¨Á¼ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ RįÁè eÁUÀzÀ°è EnÖzÀ PÀ©âtzÀ gÁqïUÀ¼ÀÄ CA.Q 1800/- £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 158/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 14/08/09 gÀAzÀÄ 09-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C§ÄÝ® £À¬ÄªÀÄ vÀAzÉ ±À©âgÀ° D¼ÀAzÀ ¸Á: ºÀdÓgÀV UÁæªÀÄ gÀªÀgÀÄ ¥ÁåUÉÆà DmÉÆà jPÁë £ÀA PÉJ-38/3047 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ¢AzÀ ªÀÄ£Àß½î PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÁzÀ C§ÄÝ® ¸ÀªÀÄzÀ vÀAzÉ G¸Áä£À C° EvÀ£ÀÄ CªÀįÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¤Ãj£À mÁåAPÀ ºÀwÛgÀ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ºÀvÉÆÃn vÀ¦à ¥À°ÖÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉÆmÉÖUÉ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ ¸ÀzÀj DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà Nr¹ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 129/09 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 14-8-2009 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢ ¸ÀAfêÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ G : UÁå¸ï ¹¯ÉAqÀgï ¸À¥ÉèöÊgï gÀªÀgÀÄ 1330 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ©ÃzÀgÀ «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è PÀªÀÄoÁuÉ ±Á¯É ºÀwÛgÀ UÁæºÀPÀjUÉ EArAiÀÄ£ï UÁå¸ÀUÀ¼À£ÀÄ ¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀiÁr SÁ°AiÀiÁzÀ ¹¯ÉAqÀgïUÀ¼À£ÀÄß EnÖzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À°è 5 EArAiÀÄ£ï UÁå¸ï ¹¯ÉAqÀgÀUÀ¼À£ÀÄß C.Q.7,500=00 gÀÆ £ÉzÀÝ£ÀÄß 1330 UÀAmɬÄAzÀ 1530 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀå CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÆ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 246/09 PÀ®A 420 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 14/08/09 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ²æà ªÀÄ.E¸Áä¬Ä® vÀAzÉ C¯Áè §Pïë ªÀAiÀÄ-35 ªÀµÀð gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¸À°ªÉƢݣï vÀAzÉ ¹gÁgÀhÄ ¸Á§ ¸Á-gÉhÄÃgÀ ¥ÉÃl EªÀgÀÄ ¦üÃAiÀiÁ𢠺ÀwÛgÀ DgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÆß 11 d£ÀgÁzÀ 2)ºÉÊzÀgÀ ¸Á§ ¥ÀAqÀgÀUÉÃgÁ 3) ºÉÊzÀgÀ 4) E¸Áä¬Ä® ¨ÉÃUÀ 5) ºÁgÀÆ£ï 6) C¯ÁèCºÀäzÀ 7) ªÀÄ.zÀ¸ÀÛVÃgÀ 8) C§ÄÝ® «ÄÃAiÀiÁå 8) ²æêÀÄAvÀ 9) ªÀÄ.E¨Áæ»A 10) ªÀÄ.¥sÀjÃzÀ 11)ªÀÄ.SÁ¹ÃªÀiï »ÃUÉ MlÄÖ 12 d£ÀjUÉ ºÉÆÃgÀ zÉñÀPÉÌ PÀ½¹ PÉ®¸À PÉÆr¸ÀÄvÉÛ£É CAvÁ ºÉý M¨ÉÆâ§âgÀ ºÀwÛgÀ¢AzÀ vÀ¯Á 30,000/- gÀÆ vÉUÉzÀÄPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ E°èAiÀÄ ªÀgÉUÀ ºÀtªÀÅ PÉÆnÖ¯Áè ºÁUÀÄ ºÉÆÃgÀ zÉñÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹ PÉ®¸ÀªÀÅ PÉÆr¹¯Áè PÁgÀt £ÀªÀÄUÉ ªÉƸÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀ ¸À°ÃªÀÄ ¸Á§ EvÀ£À «gÀÄzsÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 245/09 PÀ®A 279, 304 (J) L¦¹ :-

¢::14/08/09 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÀÄÄfç ºÀĸÉãï vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ºÀĸÉÃ£ï ªÉÆÃd£ï gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀjUÉ JgÀqÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̽gÀÄvÁÛgÉ 1) ¸ÉÊAiÀÄzÀ C¯Áè §PÁ±À 22ªÀµÀð 2) ¸ÉÊAiÀÄAiÀÄzÀ ¸Á©ÃgÀ ºÀĸÉãï 18ªÀµÀð EzÀÄÝ £À£Àß »ÃjAiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ C¯Áè §Pïë EªÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä ¯Áj £ÀA PÉJ-39/2239 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ZÁ®PÀ£ÁV PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É, »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 14/08/09 gÀAzÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß EA¢gÁ £ÀUÀgÀzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ vÉÆlPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqsÀÄ ºÉÆV vÉƼÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß vÉƼÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÁ.ºÉ £ÀA-9gÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄgÀ½ ºÀÄqÀV UÁæªÀÄPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬ÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÀÄqÀV UÁæªÀÄ ©æÃqÀÓ ºÀwÛgÀ gÁºÉ £ÀA-9gÀ ªÉÄÃ¯É wgÀÄV¹PÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÀ ¯ÁjAiÀÄ ªÉÄÃ¯É »rvÀ vÀ¦à ¥À°ÖAiÀiÁV ©æÃqÀÓ£À PɼÀUÉ ©¢ÝzÀjAzÀ ¸ÉÊAiÀÄzï C¯Áè ¨sÀPïë ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀÛ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

August 13, 2009

Bidar District : Daily Crime Update : 13-08-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 13-08-2009


©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 156/09 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 12/08/09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) gÀªÀgÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°è ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV 1610 UÀAmÉUÉ CªÀįÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁf ¥ÀmÉîgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ªÀĺÀäzï ¸Á§ vÀAzÉ ¸ÁzÀPÀ¸Á§ ºÁUÀÆ 6 d£ÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÀt ºÀaÑ ¥Àt vÉÆlÄÖ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹Ã©£À E¸ÉàÃl dÆdl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr £ÀUÀzÀÄ ºÀt 7250/- gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 135/09 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ; 12-08-09 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ.n.f. gÁAiÀÄÌgï rJ¸ï¦ ¯ÉÆPÁAiÀÄÄPÀÛ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 7-8-09 gÀAzÀÄ MAzÀÄ SÁ° UÁå¸À ¹°AqÀgÀ vÀÄA§®Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ©ÃzÀgÀ ¯ÉÆÃPÁAiÀÄÄPÀÛ PÀbÉÃjAiÀÄ°è EnÖzÀÄÝ, PÉ®¸ÀzÀ MvÀÛqÀzÀ°è ¨ÉÃgÉ PÀqÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 8-08-09 gÀAzÀÄ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä SÁ° ºÉZï¦ UÁå¸À ¹°AqÀgÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

August 12, 2009

Bidar District : Daily Crime Update : 12-08-2009


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 12-09-2009

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 93/09 PÀ®A 504, 324, 326 L¦¹ ;-

¢£ÁAPÀ- 11/08/09 gÀAzÀÄ 1745 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ©üêÀıÁ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw §ÄzÁgÉ ªÀAiÀÄ-55 ªÀµÀð eÁw PÀÄgÀħÄgÀ G-MPÀÄÌ®vÀ£À ¸Á-ZÀ¼ÀPÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ-11/8/09 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ºÉÆîPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ D¼ÀÄ ªÀÄ£ÀĵÀå£ÁzÀ DgÉÆævÀ ¨Á§Ä vÀAzÉ gÀÄzÀæ¥Áà EvÀ£ÀÄ ºÉÆ®zÀ°èzÀÄÝ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ DgÉÆævÀ¤UÉ PÀ§Äâ PÀlÄÖ CAzÀgÉ KPÉ PÀlÄÖwÛ¯Áè ¤£ÀÄ ¸ÀĪÀÄä£É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä PÉ®¸ÀPÉÌ G½¢¢Ý K£ÀÄ CAvÀ CA¢zÀÝPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ C°èAiÉÄ EzÀÝ MAzÀÄ PÀÆqÀUÉÆ®£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ°è, PÉʪÉÄïÉ, PÁ°£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ zÉúÀzÀ EvÀgÉ ¨sÁUÀUÀ¼À°è ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 140/09 PÀ®A 140/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 10/08/09 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫£ÉÆzÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ªÉÆlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-39/E-4208 n.«J¸ï. ªÀiÁåPÀì 100 ¸ÀÄdÄQ »AzÀUÀqÉ PÀĽvÀÄ ªÀÄgÀPÀÄAzÁ PÉqÉUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ MAzÀÄ n.«.J¸ï. JPÀì. J¯ï. ¸ÀÄ¥ÀgÀ £ÀA. PÉJ-38/ºÉZï-5644 ªÉÆ¥ÉÊqÀ ZÁ®PÀ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÀÄÄSÁ ªÀÄÄT rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

August 11, 2009

Bidar District Daily Crime Update - 11-08-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 11-08-2009

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 154/09 PÀ®A 109,323,324,504,506, eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 10/08/09 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ eÁdð vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ºÁUÀÄ E£ÀÆß 5 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á: UÀÄgÀ£À½î gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ zÉêÉAzÀæ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀÄ£É PÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ ¥ÁAiÀiÁ ºÁPÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ DgÉÆævÀjUÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ KPÉ ¥ÁAiÀiÁ ºÁPÀÄwÛ¢Ýj CAvÀ PÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁgÀÆ £À£ÀUÉ PÉüÀĪÀªÀ CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ PÉʬÄAzÀ, §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 88/09 PÀ®A 279, 336 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 10-08-09 gÀAzÀÄ ¦.J¸À.L ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¸ÀgÀºÀ¢Ý£À ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀÄAvÀæt PÀÄjvÀÄ ªÀÄÄqÀ© ºÁgÀPÀÆqÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ DgÉÆævÀ ¸ÀĤî vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ f¥ï £ÀA. FJ-02-7341 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥ï £ÉÃzÀgÀ°è «ÄvÀªÀåQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ d£À ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß fÃ¥ï ¥sÀÄmï ¨ÉÆmïð mÁ¥À ªÉÄÃ¯É PÀÄr¹PÉÆAqÀÄ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À ¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀPÉÌ ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 87/09 PÀ®A 279, 336 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 10-08-09 gÀAzÀÄ ¦.J¸À.L ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¸ÀgÀºÀ¢Ý£À ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀÄAvÀæt PÀÄjvÀÄ ªÀÄÄqÀ© ºÁgÀPÀÆqÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ DgÉÆævÀ ²ªÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw aAvÁ¯É fÃ¥ï £ÀA. PÉ-23-JªÀiï-3284 £ÉÃzÀÝgÀ°è DgÉÆævÀ£ÀÄ ºÉZÀÄÑ d£À ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß fÃ¥ï ¥sÀÄmï ¨ÉÆmïð mÁ¥À ªÉÄÃ¯É PÀÄr¹PÉÆAqÀÄ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À ¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀPÉÌ ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÞ ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 89/09 PÀ®A 87 PÉ.¦.JPïÖ. :-

¢£ÁAPÀ 11/05/2009 gÀAzÀÄ 0400 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L. ²æà ¸ÀAvÉÆõÀ¥Áà ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ C¥Á¢vÀgÁzÀ J1 ªÀĺÀäzÀ E¸Áä¬Ä¯ï J2 C§ÄÝ¯ï ºÀ«ÄÃzÀ J3 ªÀĺÀäzÀ §¹ÃgÀ J4 ²ªÀgÁd J5 ©üêÀÄuÁÚ J®ègÀÆ ¸Á: CUÁægÀ UÁæªÀÄzÀ ²æà «ÃgÀ ¸ÀAUÀ¥Àà ¥Ánïï gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹Ã©£À E¹ÖÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÉÆV ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ ºÀwÛgÀ EzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 7045 gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¥Áè¶ÖPï aîªÀ£ÀÆß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÆß zÀ¸ÀÛUÀj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


August 10, 2009

Bidar District : Daily Crime Update : 10-08-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 10-08-2009.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 184/09 PÀ®A PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 09/08/2009 gÀAzÀÄ 2300 UÀAmÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°èzÁUÀ RavÀ ¨Áwä §A¢zÉÝãÉAzÀgÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ »ªÀÄävÀ £ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ©¯Á¯ï ªÀÄfÓÃzÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è PÀĽvÀÄ ºÀt ºÀaÑ ¥ÀtvÉÆlÄÖ CAzÀgÀ §ºÁgÀ JA§ £À²Ã©£À E¸ÉàÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ ¨Áwä §AzÀgÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ ºÉÊzÀgï vÀAzÉ C«ÄÃgÉÆâݣÀ ±ÉÃSï ªÀAiÀÄ 26 ªÀµÀð ¸Á: »ªÀÄävÀ £ÀUÀgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£À ºÀwÛgÀ 600/- gÀÆ¥Á¬Ä RAiÀÄĪÀiï vÀAzÉ DAiÀÄħ£À ºÀwÛgÀzÀ 600/- gÀÆ., vÁeÉÆâݣÀ ºÀwÛgÀ¢AzÀ 500/- gÀÆ. ¨Á¨Á vÀAzÉ ªÀĸÁÛ£À¸Á§ ºÀwÛgÀ¢AzÀ 400/- gÀÆ., CºÉäÃzÀ vÀAzÉ C§Äݯï SÁzÀgÀ FvÀ£À ºÀwÛgÀ EzÀÝ 600/- gÀÆ., CºÀäzÀ vÀAzÉ ªÀÄzÀgÀ C° FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀzÀ 350 C®èzÉ J®ègÀ ªÀÄzsÀåzÀ°è EzÀÝ 350/- gÀÆ. »ÃUÉ MlÄÖ 3400/- gÀÆ. ºÁUÀÆ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 242/09 PÀ®A 504, 324, 341 L¦¹ :-

¢:: 09/08/09 gÀAzÀÄ 1415 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ UËvÀªÀÄ vÀAzÉ zÉêÉAzÀæ ¸ÁUÀgÀ ¸Á: PÀ¥ÀàgÀUÁAªÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ£ÁzÀ ¥ÀÄAqÀ°PÀ ªÀAiÀÄ-12 ªÀµÀð EªÀ¤UÉ PÉ®ªÀÅ ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ DgÁªÀÄ«®èzÀ PÁgÀt ¢£ÁAPÀ 9/8/09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¤UÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÉÆj¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV EA¢gÁ£ÀUÀgÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ §¹ì£À ºÀwÛgÀ UÀqÀªÀAw UÁæªÀÄzÀ ¸ÀA§A¢PÀgÀ ¥ÉÊQ gÀ« vÀAzÉ ¨Á§Ä dªÀiÁzÁgÀ PÀ§â°UÉgÀ EvÀ£ÀÄ ¤AwzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £ÉÆÃrzÀ PÀÆqÀ¯Éà E°èUÉ AiÀiÁPÉ §A¢¢ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¨Á ªÀÄUÀ£É vÉÆÃj¹Û¤ ¤£ÀUÉ CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ §¹ì¤AzÀ PɼÀUÉ E½zÀÄ ¤£ÀÄ K£ÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁr¢Ý¤ ¸ÀĪÀÄä£É KPÉ dUÀ¼À vÉUÉAiÀÄÄwÛ E¢ÝAiÀiÁ CAvÁ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 14/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ: 09-08-2009 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠮Qëöä UÀAqÀ ¨sÀzÀæ¥Áà ZÀl£À½î ¸Á: AiÀÄzÀ¯Á¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ gÀªÀgÀ ¥Àw ¨sÀzÀæ¥Àà¤UÉ 3 JPÀgÉ d«ÄãÀÄ EzÀÄÝ CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É SÁ¸ÀV ¸Á® ºÁUÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ PÀȶ ¨ÁåAQ£À ¸Á® 10300/-gÀÆ. UÀ¼ÀÄ ¥ÀqÉ¢zÀÄÝ PÀ¼ÉzÀ ªÀµÀð PÀ§Äâ ¸ÀjAiÀiÁV ¨É¼ÉAiÀÄzÉ £ÀµÀÖªÁVzÀÄÝ FUÀ ¸ÀzÀå ºÉÆ®zÀ°è ¨É¼É EgÀĪÀÅ¢®è vÀ£ÀUÁzÀ ¸Á® ºÉÃUÉ wÃj¸ÀĪÀzÀÄ CAvÀ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 09/08/09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV ¥ÀPÀÌzÀ ºÉÆ®zÀ ªÀiÁ«£À VqÀzÀ mÉÆAUÉUÉ zsÉÆÃvÀgÀ¢AzÀ PÀÄwÛUÉUÉ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

August 9, 2009

Bidar District : Daily Crime Update : 09-08-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 09-08-2009

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 241/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-

¢::08/08/09 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà UËvÀªÀÄ vÀAzÉ zÉëAzÀæ ¸ÁUÀgÀ ªÀAiÀÄ-25 ªÀµÀð gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉÃAzÀgÉ , ¢ 07/08/09 gÀAzÀÄ ¯ÁjAiÀÄ°è ±ÁºÁ¨ÁzÀ ¢AzÀ ¹ªÉÄÃAl ¯ÉÆqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¨sÁ°ÌAiÀÄ°è SÁ° ªÀiÁr ªÀÄgÀ½ ±ÁºÁ¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 08/08/09 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀ ¯Áj ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ©ÃzÀgÀ-ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É zsÀƪÀÄä£À¸ÀÆgÀ ²ªÁgÀzÀ°è ªÉÃUÀzÀ »ÃrvÀ vÀ¦à gÉÆÃr£À §®UÀqÉAiÀÄ MAzÀÄ VqÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ZÁ®PÀ£À KqÀPÉÊUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 126/09 PÀ®A 498(J) 323 504,506,eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 09/08/09 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠲æà ªÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ ¥ÁAqÀAiÀiÁå ZÀAzÀgÀV ¸Á// ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ 1) ¸ÀAvÉÆõÀ 2) ªÀÄzsÀĪÀÄw 3) ²¯ÁàgÁt 4) ¸Àa£À CAvÁ 4 d£À ªÀÄPÀ̽gÀÄvÁÛgÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JgÀqÀ£É ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄzsÀĪÀÄw FPÉUÉ alUÀÄ¥Áà ¥ÀlÖtzÀ ¹zÀÝtÚ vÀAzÉ zÀvÀÛ¥Áà EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ¹zÀÝuÁÚ FvÀ¤UÉ ¢£ÁAPÀ 7/2/06 gÀAzÀÄ PÀgÀPÀ£À½î UÁæªÀÄzÀ ²æà §PÀÌ¥Àæ¨sÀÄ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°è £ÀªÀÄä ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÁgÀ ®UÀß ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ®UÀß PÁ®PÉÌ 1,®PÀë 70 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä 3 vÉÆ¯É §AUÁgÀ ºÁUÀÆ 1 ®PÀë gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ UÀȺÀ §¼ÀPÉAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ 2-3 wAUÀ¼À £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ C½AiÀÄ£ÁzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ ªÀÄvÀÄÛ CvÉÛ ªÀiÁªÀ £ÁzÀtÂAiÀiÁzÀ ªÀÄzsÀĪÀÄw DPÉAiÀÄ UÀAqÀ «gÉñÀ ºÁUÀÆ E£ÉÆߧ⠣ÁzÀt ¥Àæ¨sÁªÀwAiÀÄ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ GµÁ .¸ÀÄzsÁ EªÀgÉ®ègÀÄ ¸ÉÃj ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ½UÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ £ÁªÀÅ PɽzÀµÀÄÖ ºÀt PÉÆnÖ¯Áè. £ÁªÀÅ ªÉÄÃrPÀ¯ï ºÀZÀÄÑvÉÛÃªÉ ¤£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ E£ÀÆß 2 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ E®è¢zÀÝgÉ ¤£ÀUÉ RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ºÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

August 8, 2009

Bidar District : Daily Crime Update : 08-08-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 08-08-2009


ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå240/09 PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÀgÀt 279, 337 L¦¹

¢::07/08/09 gÀAzÀÄ 0030 UÀAmÉUÉ 4¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JªÀiïJ¯ï¹ EzÀÝ §UÉÎ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÀ C°èzÀÝ ¦ügÁå¢ ²æà «dAiÀÄ PÀĪÀiÁgÀ gÀªÀgÀÄ ºÉý §gɹzÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA¸ÀªÉ£ÉÃAzÀgÉ, DvÀ£À ºÉýPÉAiÀÄAvÉ £ÀªÀÄä CtÚ §¸Àì EgÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀt £ÀªÀÄä »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊ®PÀ £ÀA J¦-12/¹-7412 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁrάÄAzÀ ºÀĨÁzÀPÉÌ §AzÀÄ ªÀÄgÀ½ zÁrÎUÉ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrvÀzÀ CªÀÄ°£À°èzÀÝ £ÀªÀÄä CtÚ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬ÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ©ÃzÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É j¯ÁAiÀÄ£Àì PÁAiÀÄð®AiÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ªÉÃUÀzÀ ªÉÄÃ¯É »ÃrvÀ vÀ¦à ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ZÁ®PÀ £ÀªÀÄä CtÚ¤UÉ ¸ÁzÁUÁAiÀÄUÀ¼ÀVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 240/09 PÀ®ªÀÄ 279, 337 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 94/09 PÁ£ÀÆ£À PÀ®A 324,504,L¦¹ 324,504,

¢£ÁAPÀ 08/08/09 gÀAzÀÄ 1100 ¦üAiÀiÁ𢠲æà CA¨ÁgÁªÀ vÀAzÉ CA¨Ád ¨ÉÆøÀ¼É G/ MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁ/ ªÀÄgÁoÀ ¸Á/®RtUÁAªÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ §AzÁjUÉ CgÀt ºÁQzÀ ¸ÀA§AzsÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆvÉ AiÀiÁjUÉ Pɽ §A¢ CgÀt ºÁQ¢ CAvÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EzÀÝ ¸ÁgÁ±ÀAzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹ vÀ¤SÉPÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 134/09 PÀ®A 279,337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 07/08/09 gÀAzÀÄ 2100 WÀAmÉUÉ DgÉÆæ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ©üªÀıÁå ¸ÀÄUÉƼÀUÉ n«J¸ï JPÀì¯ï £ÀA. PÉ.J-39-ºÉZï-7730 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÀ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ºÀ½î ²ªÁgÀzÀ £ÁUÀzÉ CªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ªÁºÀ£À »rzÀ vÀ¦à ºÉÆgÀ½ ©zÀÝ ¥ÀjtªÀÄ ºÀtªÀÄAvÀ¤UÉ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁa ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

August 7, 2009

Bidar District : Daily Crime Update : 07-08-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 07-08-2009


ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 238/09 PÀ®A 143, 147, 148, 341, 427 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢: 06/08/09 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà ²æñÉÊ® vÀAzÉ ZÀAzÀÄ ªÀAiÀÄ-27 ªÀµÀð G-PÉJ¸ïDgïn¹ §¸Àì £ÀA-PÉJ-37/J¥sï-265 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ eÁ-°AUÁAiÀÄvÀ ¸Á-¸ÁªÀ¼À¸ÀAUÀ vÁ-EAr , ¸ÀzÉå §¸ÀªÀPÀ¯Áåt r¥ÉÆ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA¸ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 06/08/09 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ°è ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß £ÀªÀÄä §¸ïì £ÀA PÉJ-37/J¥sï-265 £ÉÃzÀgÀ°è PÀÄr¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ zÁnzÀ £ÀAvÀAgÀ ºÀĨÁzÀ JDgïnN ZÉÃPï ¥ÉƸÀÖ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ 20-25 QrUÉÃrUÀ¼ÀÄ d£ÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£À°è vÀªÀÄä PÉÆgÀ¼À°è ºÀ¼À¢-PÉÃA¥ÀÄ §tÚzÀ mÁªÀ®ÄUÀ¼À£ÀÄß ºÁQPÉÆAqÀÄ MªÀÄä¯É §AzÀªÀgÉ £ÀªÀÄä §¸Àì£ÀÄß vÀqÉzÀÄ §¹ìUÉ ¤°è¹ vÀªÀÄä PÉÊUÀ¼À°èzÀÝ PÀ®Äè ªÀÄvÀÄÛ §rUÉUÀ½AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÁè¸ï ªÀÄvÀÄÛ ºÉÃqï ¯ÉÊmï NqÉzÀÄ ºÁ¤ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ . F WÀl£É ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1000 UÀAmÉAiÀiÁVvÀÄÛ ¸ÀzÀj WÀl£É¬ÄAzÀ AiÀiÁjUÀÆ AiÀiÁªÀÅzÉ vÀgÀºÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀŢݮè CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ (©) ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 124/09 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 06-08-2009 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¹zÁæªÀÄ vÀAzÉ ²ªÀgÁd SÉÆèÁ ¸Á: OgÁzÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÉgÉ ¢£ÁAPÀ 27,28-07-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀå gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EnÖzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï MAzÀÄ ¸ÁÖgï ¹n ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J 38/eÉ1612 C,Q 39,990/- AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄQzÀgÀÆ ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è. PÁgÀt ¸ÀÆPÀÛ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƽîj CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 18/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ: 06-08-2009 gÀAzÀÄ UÀÄAqÀ¥Áà vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Àà zÁgÁ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁ: ¥ÀzÁä±Á° ¸Á: PÀÄA¨ÁgÀªÁqÁ gÀªÀgÀ CgÉÆÃUÀå ¹Üw ¸ÀjAiÀiÁV E®èjAzÀ CvÀ£ÀÄ gÉÆÃUÀ ¢AzÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ gÉÆÃUÀ UÀÄt ªÀÄÄRªÁUÀzÉ fêÀ£ÀzÀ°è fÃUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 6-8-2009 gÀAzÀÄ 0030 UÀAmÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è PÀÄA¨ÁgÀªÁqÁzÀ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EzÀÝ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ DvÁä ºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¦üÃAiÀiÁ𢠥ÁAqÀÄgÀAUÀ vÀAzÉ «oÀ×® zÁgÁ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 194/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 06/08/09 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ PÀAmÉÆæî gÀÆA ¢AzÀ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀzÀ zÁzÁæ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ±ËPÀvÀ vÀAzÉ ±ÉÃR ªÀÄPÀÄâ® ¸Á/ ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ UÀÄgÀÄ£Á£ÀPÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ ¸ÀÆa¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄgÀÄ£Á£ÀPÀ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn PÉÆlÄÖ ºÁdjzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À vÁ¬Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 03/08/09 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ±ËPÀvÀ EvÀ£ÀÄ ¥ÀjZÀAiÀÄzÀªÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J 39 eÉ. 1800 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¨sÁ°Ì vÀgÀPÁj CAUÀr¬ÄAzÀ vÀgÀPÁj vÉUÀzÀÄPÉÆAqÀÄ eÉÊ ¨sÀªÁ¤ zsÁ¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J 39 eÉ/ 1671 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁgÀÆPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ rQÌ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ±ËPÀvÀ EvÀ£À §®UÁ® ªÉƼÀPÁ® PɼÀUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉà Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ zÀÆgÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 87/09 PÀ®A 323, 504, 506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 06-08-09 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. J°eÁ¨Évï UÀAqÀ qÁå¤AiÀÄ¯ï ¸Á : vÁd¯Á¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ gÁt ªÀĺÀ¯ï ºÉÆÃmÉ® ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ DgÉÆævÀ qÁå¤AiÀįï vÀAzÉ ®ÄPÀÌ¥Áà gÀªÀgÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°èzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ E¯ÁdÄ ªÀiÁr¹zÀ ºÀt 500/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ £À£ÀUÉ PÉÆÃqÀÄ CAvÁ vÀ£Àß PÉÊ ªÀÄĶ֬ÄAzÀ JqÀ¥sÀ¸À°AiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹ £ÀÆQzÁUÀ PÉüÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ PÁ°£À JqÀ »ªÀäärUÉ vÀgÀa gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀŢݮè CAvÁ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 133/09 PÀ®A 279,338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 06/08/09 gÀAzÀÄ 2300 UÀÀAmÉUÉ DgÉÆæ gÀ« vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀ PÀ¯Áåt ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. JªÀiï.JZï.25PÉ2157 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÀ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ PÀlÖ ºÉÆÃqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ªÉÃUÀzÀ »rvÀ vÀ¦à ºÀ½î ªÉÆÃgÀRAr gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀPÉÌ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÁVzÀÄÝ PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ ªÀÄÆV¤AzÀ gÀPÀÛ §A¢gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

August 6, 2009

Bidar District : Daily Crime Update 06-08-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 06-08-2009

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 192/09 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 05/08/2009 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÀ«PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÁ±É¥Áà ªÀÄÄvÀÛAUÉ 42 ªÀµÀð eÁ B °AUÁAiÀÄvÀ G B ªÁå¥ÁgÀ ¸Á B ¸ÀĨsÁµÀ ZËPÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ MAzÀÄ °TvÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ B 04-05/08/2009 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ QgÁuÁ CAUÀrAiÀÄ ±ÉÃlgÀ PÀ©âtzÀ gÁr¤AzÀ JwÛ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV £ÀUÀzÀÄ ºÀt 16000/- ºÁUÀÄ UÉÆ®Ø ¥sÁèöåPÀ ¹ÃUÀgÉÃl ¥ÀÄr ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁtÂPÀ ZÀAzï ¥ÀÄrUÀ¼ÀÄ CA.Q. 8400/- ¨ÉïɪÀżÀîzÀÄÝ »ÃUÉ MlÄÖ 24,400/- gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯ÉªÀżÀîzÀÄÝ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ PÁgÀt PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 134/09 PÀ®A 121 PÀ£ÁðlPÀ ²PÀët PÁAiÉÄÝ 1983 :-
¢£ÁAPÀ; 05-08-09 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÀÆgÀ PÁ¯Éd ²PÀët ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ°è £À¹ðAUÀ ¥ÀjÃPÉë UÉÆøÀÌgÀ ¸ÀzÀj ¥ÀjPÉëAiÀÄ ªÉÄïÁ¢üPÁjUÀ¼ÁzÀ ²æà ±ÀgÀt¥Áà vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¸ÀzÀj £ÀÆgÀ PÁ¯ÉfUÉ ¨sÉÃnÖ PÉÆmÁÖUÀ C°è PÀAqÀÄ §A¢zÉ£ÉAzÀgÉ, «zsÁåyðUÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ, ¥ÀjÃPÁë CPÀæªÀÄ, zÀĪÀåðªÀºÁgÀUÀ¼À°è ¨sÁVªÀiÁrgÀĪÀzÀÄ PÀAqÀħA¢gÀÄvÀÛzÉ, »ÃVzÀÄÝ EzÀ£ÀÄß vÀqÉUÀlÖ®Ä aÃ¥sï ¸ÀÄ¥ÀjAmÉAqÉAmï JPÁì«Ä£ÉµÀ£ï ¸ÉAlgï PÁ¯ÉÃeï ©ÃzÀgÀ & C§¸ÁgÀªÀðgÀ EªÀgÀÄ «¥sÀ®gÁVgÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁvÀæzÀ®èzÀÄÝ, ¥ÀjÃPÉë zÀĪÀåªÀºÁgÀPÉÌ PÉÆqÀ PÁtzÀAvÉ EgÀÄvÁÛgÉ, F ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀjÃPÁë CªÀåªÀºÁgÀ ¥ÀjÃPÁë CPÀæªÀÄPÉÌ zÀĵÉÖçÃögÀuÉ ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ, EzÀjAzÀ ¥ÀjÃPÁë ¥ÁgÀzÀ±ÀðPÀvÉ ºÁ¼ÁUÀĪÀzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ EzÀjAzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ£ÀÄß ªÀAa¹zÀAvÁVgÀÄvÀÛzÉ, EzÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ j¥ÉÆÃðl EzÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è ®UÀwÛ¹¯ÁVzÉ, F »£À߯ÉAiÀÄ°è ¥ÀjÃPÁë CPÀæªÀÄ, ¥ÀjÃPÁëzÀĪÀåðªÀºÁgÀ, ¸ÁªÀðd¤PÀ (¸ÉÊPÀëtÂPÉ) ªÀAZÀ£É ¥ÀĸÀ¯ÁªÀuÉ zÀĵÉÖçÃgÀuÉ F DgÉÆÃ¥ÀUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É F ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 193/09 PÀ®A 143,147,324,354,504,506 eÉÆvÉ 149 L¦¹

¢£ÁAPÀ 05/08/09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw ²ªÁ£ÀAzÁ ºÁUÀÄ CªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è PÀ¯ÁªÀw , ±ÉÆèsÁ EªÀgÀÄ PÉÆrPÉÆAqÀÄ ¨sÁ°Ì ²ªÁgÀzÀ°è EgÀĪÀ ©üêÀÄuÁÚ PÀÄqÀvÉ gÀªÀgÀ ºÉÆîPÉÌ ªÉÄêÀÅ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ©üêÀÄuÁÚ PÀÄqÀvÉ EªÀgÀ D¼ÀĪÀÄUÀ DgÉÆæ ²ªÀgÁd UÉÆÃzsÉ EvÀ£ÀÄ ±ÉÆèsÁ EªÀ½UÉ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ CªÀ® PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÁUÀ £ÁªÀÅ agÁqÀ®Ä CªÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ 2000 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¨sÁ°Ì ©ÃzÀgÀ ¨ÉøÀ zsÀ£ÀUÀgÀ UÀ°èAiÀÄ°ègÀĪÀ DgÉÆæ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV DgÉÆæ ²ªÀgÁd UÉÆÃzsÉ EvÀ¤UÉ «ZÁj¸À®Ä DgÉÆævÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÉÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ FUÀ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀÄvÉÛ£É JAzÀÄ PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ £Á£ÀÄ £ÉÆÃr ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ £À£ÀUÉ §rUÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ ¤ÃªÀÅ E°èAzÀ ºÉÆÃzÀgÉ ¸Àj E®è¢zÀÝgÉ ¤ªÀÄäUÉ E®èAiÉÄà RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛªÉ CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉüÀPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀîÀ¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå85/09 PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀ®A279,338, L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 L.JA.«.JPÀÖ

¢£ÁAPÀ 5/809 gÀAzÀÄ 0945 UÀAmÉUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt wæ¥ÀägÁAvÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÄAzÀgÀA ¥sÉÊ£Á£Àì ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ mÁæ£Àì¥ÉÆÃlð JzÀÄgÀÄUÀqÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀĺÀäzÀ CdgÀ vÀAzÉ Cfd«ÄAiÀiÁ ¸Á/ wæ¥ÀægÁAvÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß »gÉƺÉÆÃAqÁ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ J339 JZÀ 4635 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ gÉÆÃr£À JqÀ§¢¬ÄAzÀ ¤ÃzsÁ£ÀªÁV ºÉÆÃUÀÄwÛzÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ J£À F PÉ E DgÀ n ¹ §¸À £ÀA PÉ J 34-4854 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ CdUÀgÀÄPÀvɬÄÃAzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fªÀPÉÌ ºÁ¤AiÀiÁUÀĪÀavÉ ZÀ¯Á¬Ä¹ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«UÉ rQÌ ªÀiÁr ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üÃAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ PÀÆlÖ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 85/09 gÀ PÀ®A 279,338 L¦¹.dÆvÉ 187 £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÀÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊUÀƼÀî¯ÁVzÉ

August 5, 2009

Bidar District : Daily Crime Update : 05-08-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 05-08-2009

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 177/09 PÀ®A 498(J) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 04/08/09 gÀAzÀÄ gÁwæ 0400 UÀAmÉUÉ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ ²æêÀÄw VÃvÁ UÀAqÀ ¸ÀAvÉÆõÀ ¥ÀAqÀgÀVgÉ ªÀAiÀÄ:20 ªÀµÀð, G:ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, eÁw:J¸ï.¹. zÀ°vÀ ¸Á:£ÁgÁAiÀÄt¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ ¸ÀAvÉÆõÀ ¥ÀAqÀgÀUÉÃgÁ gÀªÀgÀÄ 15-20 ¢ªÀ¸À ¸ÀjAiÀiÁV £ÉÆÃrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ UÀAqÀ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ CAzÀgÉ ¸ÉÃnæAUÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV §AzÀ ºÀt ¢AzÀ ¸ÉgÉ PÀÄrzÀÄ ºÀt RZÀÄð ªÀiÁr ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¸À® ºÁUÉ ªÀiÁqÀ¨ÁgÀzÀÄ CAvÁ w¼ÀĪÀ½PÉ ºÉýzÀgÀÄ ¸ÀºÀ ¤Ã£ÀÄ ¸ÀĪÀÄä£É EgÀÄ E¯ÁèªÁzÀgÉ ¤£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ ¨ÉÊAiÀÄÄåªÀÅzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ, ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÝgÀÄ, »VgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 3/8/09 gÀAzÀÄ £À£Àß UÀAqÀ ªÀÄÄAeÁ£É PÀÆ°PÉ®¸ÀPÉÌ ªÀĪÀÄzÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ gÁwæ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 21.30 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ Hl CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ ¦üÃAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¤ÃªÀÅ ªÀÄ£ÉUÉ C£Ád vÀA¢¯Áè £Á£ÀÄ CqÀÄUÉ ªÀiÁr¯Áè CAzÁUÀ CªÀgÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆÃqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ ¢£Á®Ä ¨ÉÊAiÀÄÄåªÀÅzÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ, ªÀiÁr QgÀÄPÀļÀ PÉÆÃqÀÄwÛzÀÝjAzÀ UÀAqÀ£À QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ºÁQPÉÆAqÀÄ ¸ÁAiÀĨÉPÉÃAzÀÄ ªÉÄÊUÉ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ vÁæ¸À vÁ¼À¯ÁgÀzÉ MzÀgÁqÀÄwÛzÁÝUÀ CvÉÛ ªÀÄvÀÄÛ £ÁzÀt EªÀgÀÄ ¨ÉAQ Dj¹zÀgÀÄ, CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üÃAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 132/09 PÀ®A 394, 506 L¦¹ :-

¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 wAUÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀUÉÎ ªÀAiÀÄ 22 eÁw PÀÄgÀħgÀ G PÉÆ° PÉ®¸À ¸Á: AiÀÄgÀ¨sÁUÀ gÀªÀgÀ vÀAVAiÀiÁzÀ gÀAeÁ£À EªÀ¼À ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ AiÀiÁªÀÅzÉà GqÀUÀÄgÉ PÉÆnÖgÀĪÀ¢®è CªÀ½UÉ MAzÀÄ C¯ÁªÀiÁj PÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 31/07/09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ 3500/- gÀÆ¥Á¬Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ C®ªÀiÁgÀ Rjâ¸À®Ä §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ §AzÀÄ C®ªÀiÁgÀ Rjâ¸À®Ä ºÀt PÀqɪÉÄ ©zÀÝ PÁgÀt ªÀÄgÀ½ vÀ£Àß UÁæªÀĪÁzÀ AiÀÄgÀ¨sÁUÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ §¹ì¤AzÀ gÁeÉñÀégÀPÉÌ §AzÀÄ gÁeÉñÀégÀ¢AzÀ gÁA¥ÀÆgÀ ªÀiÁUÀðªÁV AiÀÄgÀ¨sÁUÀ UÁæªÀÄPÉÌ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ gÁeÉñÀégÀ gÁA¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄUÀ¼À ªÀÄzsÀåzÀ°è gÁeÉñÀégÀ ºÀwÛgÀ ZÀAzÀæºÀ½î ©æqïÓ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É 2300À UÀAmÉUÉ DgÉÆæ ¥À¥ÀÄà ºÁUÀÆ E£ÀÆߧ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ E§âgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ZÁPÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀÄwÛUÉUÉ ºÀaÑ CªÀ£À ¥ÁåAn£À eÉé£À°èzÀÝ 3500/- gÀÆ¥Á¬Ä zÀÆaPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄ AiÀiÁjUÁzÀgÀÆ ºÉýzÁÝgÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀzÁV fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 05/08/09 gÀAzÀÄ 1400 WÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ oÁuÉAiÀÄ°è ºÁdgÁV vÀ£Àß ºÉýPÉ ¤ÃrzÀÄÝ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

August 4, 2009

Bidar District Daily Crime Update 04-08-2009


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ : 04-08-2009

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 233/09 PÀ®A 341, 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ : -

¢::03/08/09 gÀAzÀÄ 1415 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà ©üªÀiÁ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ªÀAiÀÄ-20 ªÀµÀð oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦ügÁåzÀÄ ¤ÃrzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 31/07/09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ C°è ¸ÀĤî vÀAzÉ ²ªÁf , £ÀgÀ¹AUÀ vÀAzÉ ²ªÁf ºÁUÀÄ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ ²ªÁf EzÀÄÝ CzÀgÀ°è ¸ÀĤî EvÀ£ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ C¯ÉèAiÉÄ ©¢ÝzÀ PÀ®Äè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §® UÀtÂÚ £À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ PÁgÀt ¸ÀzÀj 4 d£À DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzsÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 95/09 PÀ®A 409 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 03/08/09 gÀAzÀÄ 1715 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà «ÃgÀ¥Áà ¥À¸ÁVð ¸ÀºÀPÁgÀ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ OgÁzÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ºÁ®Ä GvÁàzÀPÀgÀ ¸ÀºÀPÁgÀ ¸ÀAWÀ ¤AiÀÄ«ÄvÀ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ £ÉÃzÀgÀ 1994-95 jAzÀ 96-97 ¸Á°£À ¯ÉPÀÌ ¥Àj±ÉÆÃzsÀ£É ªÀgÀ¢AiÉÆA¢UÉ vÀªÀÄä ¦üAiÀiÁðzÀÄ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj CfðAiÀÄ ¸ÀAQë¥ÀÛ «ªÀgÀªÉãÉAzÀgÉ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ºÁ®Ä GvÁàzÀPÀ ¸ÀºÀPÁgÀ ¸ÀAWÀ ¤AiÀÄ«ÄvÀ £ÉÃzÀgÀ°è 1994-95 jAzÀ 96-97 ¸Á°£À CªÀ¢üAiÀÄ°è F PɼÀPÀAqÀ D¥Á¢vÀgÀÄ ¸ÀAWÀzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ ¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ ¯ÉPÀÌ ¥Àj±ÉÆÃzsÀ£É ªÀgÀ¢¬ÄAzÀ w½zÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. 1] r.ªÁAiÀÄ. ©gÁzÁgÀ ªÀiÁf ReÁAa ºÁUÀÄ «±Àé£ÁxÀ ªÀqÉØ ªÀiÁf CzsÀåPÀëgÀÄ gÀÆ. 12,815=00 2] ªÉÆúÀ£ÀgÁªÀ vÀAzÉ ¥ÀAqÀj£ÁxÀ ©gÁzÁgÀ ªÀiÁf ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ ºÁUÀÄ gÀÆ. 744090=00 «±Àé£ÁxÀ ªÀqÉØ 3] ¥ÀArvÀ vÀAzÉ ²ªÀ§¸À¥Áà ©gÁzÁgÀ ªÀiÁf PÁAiÀÄðzÀ²ð ºÁUÀÄ «±Àé£ÁxÀ ªÀqÉØ 111205=00 J®ègÀÆ ºÁ®Ä GvÁàzÀPÀ ¸ÀºÀPÁgÀ ¸ÀAWÀ ¤AiÀÄ«ÄvÀ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ MlÄÖ 868110=00 gÀÀªÀgÀÄ F ªÉÄð£À ºÀtªÀ£ÀÄß vÀªÀÄä ¸ÀéAvÀPÉÌ §¼À¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÞ Qæ«Ä£À¯ï zÁªÉ ºÀÆqÀĪÀAvÉ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀ¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 139/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 03/08/09 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ DgÉÆæAiÀÄÄ ¨sÀAUÀÆgÀ¢AzÀ ªÀÄ£ÁKSÉýîUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ ªÉÆUÀzÁ¼À ¹ªÀiÁAvÀgÀzÀ°è ¥ÁµÁ«ÄAiÀiÁå ºÀªÁ¯ÁÝgÀ DmÉÆà £ÀA. PÉJ-39-3149 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ DmÉÆ »rvÀzÀ°è EnÖPÉƼÀîzÉ MªÉÄäÃ¯É ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ©üªÀÄuÁÚ zÉÆrØ ¸Á: ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 235/09 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 03/08/09 gÀAzÀÄ gÁwæ 0930 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ «ÃgÀ¥ÁPÀë¥Áà ¥Ánî ªÀAiÀÄ-30 ªÀµÀð eÁ-°AUÁAiÀÄvÀ G- MPÀÌ®vÀ£À ¸Á-ºÀÄqÀV UÁæªÀÄ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 27,28/07/09 gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA 272 £ÉÃzÀÝgÀ°è MAzÀÄ UÉÆzÁªÀÄzÀ°è JgÉqÀÄ JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ CzÀgÀ°è MAzÀÄ ©½ §tÚ KuÉÚ ZÀÄPÉÌ, Rr SÉÆÃqÀÄ, ºÁUÀÆ E£ÉÆßAzÀÄ PÀj ºÀAqÀ SÉÆÃqÀ CUÀ® ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ JwÛ£À QªÀÄävÀÄÛ 25,000/- gÀÆ.UÀ¼ÀAvÉ MlÄÖ 50000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ UÁæªÀÄzÀ ²æà ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ±ÀAPÉæ¥Áà ¹zÁÝuÁÚ eÁ-°AUÁAiÀÄvÀ EªÀgÀ MAzÀÄ ºÉÆÃj ©½ ºÀAqÀ M¼ÀUÀqÉ PÀ¥ÀÄà §tÚ, C.Q.10,000/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀÄ »UÉà MlÄÖ 60,000/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 82/09 PÀ®A 394 L¦¹.:-

¢£ÁAPÀ: 03/08/2009 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁd 30 ªÀµÀð, ¸Á. ZÁA¨ÉÆüÀ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÁå¥ÁgÀ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ vÀ£ÀßzÉà M«Ä¤ PÁgï ¸ÀA. PÉJ-32/JªÀiï-7153 £ÉÃzÀgÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ DvÀ£À UɼÀAiÀÄgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ZÁA¨ÉÆüÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, zÀzÁÝ¥ÀÆgÀ PÁæ¸ï zÁnzÀ §½PÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ ªÁºÀ£ÀPÉÌ 4 d£À C¥ÀjavÀgÀÄ ªÀÄÄRPÉÌ §mÉÖ ¸ÀÄwÛPÉÆAqÀÄ ©½ §tÚzÀ PÁé°¸ï ªÁºÀ£ÀzÀ°è §AzÀÄ PÀAnæ ªÉÄÃqï ¦¸ÀÆÛ¯ï ºÁUÀÆ ZÁPÀÄ vÉÆÃj¹ M«Ä¤ PÁgï£À°èzÀݪÀgÀ ºÀwÛgÀzÀ 2 ªÉƨÉʯï, 30 UÁæA. §AUÁgÀzÀ ªÀqÀªÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ gÀÆ. 5800/- MlÄÖ C.Q. 44,800/- £ÉÃzÀµÀÄÖ ¸ÀÄ°UÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ(.) CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

August 3, 2009

Bidar District : Daily Crime Update : 03-08-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 03-08-2009

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 10/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 02-08-2009 gÀAzÀÄ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr ²æêÀÄw ¸ÀÄ£ÀAzÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ UÀÄr ªÀAiÀÄ;-50 ªÀµÀð eÁw;- ¨ÁæºÀät ¸Á; ZÁAUÀ¯ÉÃgÁ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä °TÃvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ vÀªÀÄUÉ MAzÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄUÀ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ M§â¼ÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ «dAiÀÄ®Qëöäà CAvÀ JgÀqÀÆ d£À ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ «dAiÀÄ®QëÃAiÀÄ ®UÀß ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ vÀªÀÄUÉ 12 JPÀgÉ d«ÄãÀÄ EzÀÄÝ ¸ÀzÀj d«Ää£À°è vÀ£Àß UÀAqÀ£ÀªÀgÀÄ ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ F ªÀµÀð vÀ£Àß UÀAqÀ SÁ¸ÀV ¸Á® ªÀiÁr dÆ£À wAUÀ¼À°è ©vÀÛ£É ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4-5 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ ¸ÉÆAiÀiÁ ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Ql£Á±ÀPÀ OµÀzÀ vÀA¢zÀÄÝ ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ºÉZÁÑzÀ «µÀzÀ ºÉÆ®zÀ°èAiÉÄ EnÖzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 02-08-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ UÀÄr EvÀ£ÀÄ ºÉÆ®zÀ°è ªÀļÉAiÀiÁUÀzÀjAzÀ J¯Áè ¨ÉüÉUÀ¼ÀÄ MtVgÀÄvÀÛªÉ ¨ÉãgÉAiÀĪÀgÀ PÀqɬÄAzÀ ¸Á® vÀA¢zÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ºÉÃUÉ wj¸ÀĪÀÅzÀÄ CAvÀ aAw¸ÀÄvÁÛ Ql£ÁµÀPÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 232/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 02/08/09 gÀAzÀÄ 1345 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃnÖPÉÆlÄÖ C°è ºÁdjzÀÝ ¦ügÁå¢ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ¸Á: ºÀ½îSÉqÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ CAzÁdÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ºÀ½îSÉqÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è §AzÀÄ ¤AvÁUÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ¯Áj £ÀA J¦-28/E-5994 £ÉÃzÀÄÝ §A¢vÀÄ CzÀgÀ ªÉÄðAzÀ qÉæöʪÀgÀ ¥ÀjZÀAiÀÄ«zÀÄÝzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ¯Áj qÉæöʪÀgÀ EgÀ£ÀÄ ¤£Àß ¯ÁjAiÀÄ ªÉÄÃ¯É Qè£Àgï CAvÁ §gÀÄvÉÛ£É JAzÀÄ ºÉýzÀÝPÉÌ ¸ÀzÀj qÉæöʪÀgÀ ¥ÀæPÁ±À£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆzÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ°è PÀĽvÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÀÝ CzÀj£À ¯ÁjAiÀÄ°è UÀÄgÀÄ£ÁxÀ ¸ÀºÀ aãÀPÉÃgÁ ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ PÀĽvÀ£ÀÄ. ¯ÁjAiÀÄ qÉæöʪÀgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ©zÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃqÀ ªÉÄÃ¯É zsÀĪÀÄä£À¸ÀÆgÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ©ærÓ£À ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¯Áj ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ªÉƼÀPÁ®Ä PɼÀUÉ vÉÆgÀazÀ UÁAiÀÄUÁ¼ÀVgÀÄvÀÛªÉ. ¯ÁjAiÀÄÄ qÁåªÉÄÃdÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 176/09 PÀ®A 341,504,323, 324,506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 2/8/09 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁð¢ü ¥ÀªÀ£À vÀAzÉ dUÀ¥Áà zsÀƪÀiÁ¼É ¸Á;£ÁgÁAiÀÄt¥ÀÄgÀ vÁ;§¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ºÁdgÁV vÀ£Àß ªÀiËTPÀ ºÉýÃPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉý §gɬĹzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À PÉüÀUÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAPÉñÀ vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ ¹ÃgÀÄ EvÀ£ÉÆA¢UÉ ¥ÉÃAlgÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ°è ªÀiÁw£À vÀPÀgÁgÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ 2/8/09 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0830 UÀAmÉUÉÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¤Ãj£À PÉÆqÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁj ªÀÄzÀåzÀ°è ²æà ¸ÀĨsÁµÀ EªÀgÀ ZÀºÁ ºÉÆÃmÉ® JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¥ÀAPÉñÀ vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ ¹ÃgÀÄ EªÀ£ÀÄ §AzÀÄ £À£ÀUÉ vÀqÉzÀÄ DªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉAiÀÄĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ aÃgÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÉý ¦üAiÀiÁ𢠨sÁªÀ ²æà ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀļÉî EvÀ£ÀÄ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÁUÀ ¥ÀAPÉñÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ ¯ÉÆÃPÉñÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è MAzÀÄ ©zÀÄj£À §rUÉAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÊAiÀÄ°è EgÀĪÀ ©Ã¢j£À §rUɬÄAzÀ £À£Àß vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ JqÀPÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛzÀUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.