August 28, 2009

DAILY CRIME UPDATE : 28/08/2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 28-08-2009

ªÀÄÄqÀ© oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 93/09 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 27-08-09 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ SÉÃqÁð(©) UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝzÀUÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ¸Áé«Ä J¸ï.JZï.N. gÀªÀgÀÄ ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ SÉÃqÁð(©) UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV DgÉÆævÀgÁzÀ ²ªÁ£ÀAzÀ, UÀÄAqÀ¥Áà, §¸ÀªÀgÁd, ¸ÀzÁ£ÀAzÀ, ¨Á§Ä ªÀÄvÀÄÛ zÀvÀÛuÁÚ gÀªÀgÀÄ ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÀaÑ dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÄÝzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưø oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 205/09 PÀ®A 307, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ B 27/08/2009 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmÉUÉ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÁ±À¥Áà gÀlPÀ¯É ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ G: ¨sÁUÀå ®Qëöä ¥sÀgÀ¤ZÀgÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ ¸Á: §gÀzÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8 wAUÀ½AzÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀzÀ°è ¨sÁUÀå ®Qëöä ¥sÀ¤ðZÉgÀzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ vÀ£Àß ¸ÀA§A¢üPÀ ªÀÄ£É ¨sÁ°Ì ªÀiÁ±ÀĪÀÄ ¥Á±Áå PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è EzÀÄÝ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ ZÀAzÀæ¥Áà gÀlPÀ¯É gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ DUÁUÀ §gÀÄwÛgÀÄwÛzÀÄÝ ¨sÁ°ÌUÉ §AzÁUÀ ¨Á°Ì ªÀiÁ±ÀĪÀÄ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ E¸Áä¬Ä® vÀAzÉ ªÀĸÁÛ£À¸Á§ ºÁUÀÄ d«ÄÃgÀ vÀAzÉ ±ÀgÀ¥sÉÆâݣÀ EªÀgÀÄ ºÉzÀj¹ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt vÉUÉzÀÄ PÉƼÀÄîwÛzÀÝgÀÄ ºÀtPÉÆqÀ¢zÁÝUÀ ¢: 27-08-2009 gÀAzÀÄ ªÀiÁ±ÀĪÀÄ ¥Á¸Áå PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è 1) E¸Áä¬Ä® vÀAzÉ ªÀĸÁÛ£À¸Á§ ªÀAiÀĸÀÄì 26 ªÀµÀð ¸Á B ªÀiÁ±ÀĪÀÄ¥Á¸Áå PÁ¯ÉÆä ¨Á°Ì 2) d«ÄÃgÀ vÀAzÉ ±ÀgÀ¥sÉÆâݣÀ ªÀAiÀĸÀÄì 28 ªÀµÀð ¸Á B RwÃ¥sÀ UÀ°è ¨sÁ°Ì ºÁUÀÄ E£ÉÆߧâ£ÀÄ EªÀgÀÄ MAzÀÄ AiÀĪÀiÁí ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA B PÉJ-38-E-3996 ºÁUÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ ¥Àè¸ÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA B £ÉÆÃrgÀĪÀ¢¯Áè CªÀgÀÄ 3 d£ÀgÀÄ 2200 UÀAmÉUÉ JgÀqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É JgÀqÀÄ vÀ®ªÁgÀ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ “ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ EAzÀÄ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛªÉ CAvÁ CAzÀÄ d«ÄÃgÀ EvÀ£ÀÄ MwÛ »rzÁUÀ E¸Áä¬Ä® EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ vÀ®ªÁgÀ¢AzÀ vÀ¯É ªÀÄzsÀå JgÀqÀÄ JlÄ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 92/09 PÀ®A 279, 337 L ¦ ¹ & 187 L.JA.«.DPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 27/8/09 gÀAzÀÄ 2315 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢: PÀgÀ§¸À¥Áà vÀAzÉ ²ªÀªÀÄÆvÉð¥Áà PÉÆ¥ÀàzÀ ¸Á: £ÀgÀ¸À¥ÀÆgÀgÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸À°è¹zÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 27-08-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® vÀªÀÄä PÀbÉÃjAiÀÄ°è PÀÆr¹zÀÝ UàuÉñÀ «¸Àdð£É §AzÀªÀgÀ NuÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ «¸Àdð£É ªÀiÁr CzÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¨ÁåAqÀ, ¸ËAqÀ¨ÁPÀìUÀ¼À£ÀÄß wæ¥ÀÆgÁAvÀPÉÌ vÀ®Ä¦¸À®Ä ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¨Á¯Áf ªÀqÉØ £ÀªÀÄä mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA PÉJ-39, n-2001-2002 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV wæ¥ÀÆgÁAvÀPÉÌ vÀ®Ä¦¹ ªÀÄgÀ½ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt §AUÁè gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄðAzÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀiÁf JA.J¯ï.J. RĨÁ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqÉ §AUÁè PÀqɬÄAzÀ M§â ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ£À fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ mÁæöåPÀÖgÀPÉÌ rØQ ªÀiÁrzÀjAzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ, CAvÁ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.