August 3, 2009

Bidar District : Daily Crime Update : 03-08-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 03-08-2009

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 10/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 02-08-2009 gÀAzÀÄ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr ²æêÀÄw ¸ÀÄ£ÀAzÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ UÀÄr ªÀAiÀÄ;-50 ªÀµÀð eÁw;- ¨ÁæºÀät ¸Á; ZÁAUÀ¯ÉÃgÁ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä °TÃvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ vÀªÀÄUÉ MAzÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄUÀ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ M§â¼ÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ «dAiÀÄ®Qëöäà CAvÀ JgÀqÀÆ d£À ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ «dAiÀÄ®QëÃAiÀÄ ®UÀß ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ vÀªÀÄUÉ 12 JPÀgÉ d«ÄãÀÄ EzÀÄÝ ¸ÀzÀj d«Ää£À°è vÀ£Àß UÀAqÀ£ÀªÀgÀÄ ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ F ªÀµÀð vÀ£Àß UÀAqÀ SÁ¸ÀV ¸Á® ªÀiÁr dÆ£À wAUÀ¼À°è ©vÀÛ£É ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4-5 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ ¸ÉÆAiÀiÁ ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Ql£Á±ÀPÀ OµÀzÀ vÀA¢zÀÄÝ ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ºÉZÁÑzÀ «µÀzÀ ºÉÆ®zÀ°èAiÉÄ EnÖzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 02-08-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ UÀÄr EvÀ£ÀÄ ºÉÆ®zÀ°è ªÀļÉAiÀiÁUÀzÀjAzÀ J¯Áè ¨ÉüÉUÀ¼ÀÄ MtVgÀÄvÀÛªÉ ¨ÉãgÉAiÀĪÀgÀ PÀqɬÄAzÀ ¸Á® vÀA¢zÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ºÉÃUÉ wj¸ÀĪÀÅzÀÄ CAvÀ aAw¸ÀÄvÁÛ Ql£ÁµÀPÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 232/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 02/08/09 gÀAzÀÄ 1345 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃnÖPÉÆlÄÖ C°è ºÁdjzÀÝ ¦ügÁå¢ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ¸Á: ºÀ½îSÉqÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ CAzÁdÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ºÀ½îSÉqÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è §AzÀÄ ¤AvÁUÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ¯Áj £ÀA J¦-28/E-5994 £ÉÃzÀÄÝ §A¢vÀÄ CzÀgÀ ªÉÄðAzÀ qÉæöʪÀgÀ ¥ÀjZÀAiÀÄ«zÀÄÝzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ¯Áj qÉæöʪÀgÀ EgÀ£ÀÄ ¤£Àß ¯ÁjAiÀÄ ªÉÄÃ¯É Qè£Àgï CAvÁ §gÀÄvÉÛ£É JAzÀÄ ºÉýzÀÝPÉÌ ¸ÀzÀj qÉæöʪÀgÀ ¥ÀæPÁ±À£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆzÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ°è PÀĽvÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÀÝ CzÀj£À ¯ÁjAiÀÄ°è UÀÄgÀÄ£ÁxÀ ¸ÀºÀ aãÀPÉÃgÁ ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ PÀĽvÀ£ÀÄ. ¯ÁjAiÀÄ qÉæöʪÀgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ©zÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃqÀ ªÉÄÃ¯É zsÀĪÀÄä£À¸ÀÆgÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ©ærÓ£À ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¯Áj ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ªÉƼÀPÁ®Ä PɼÀUÉ vÉÆgÀazÀ UÁAiÀÄUÁ¼ÀVgÀÄvÀÛªÉ. ¯ÁjAiÀÄÄ qÁåªÉÄÃdÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 176/09 PÀ®A 341,504,323, 324,506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 2/8/09 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁð¢ü ¥ÀªÀ£À vÀAzÉ dUÀ¥Áà zsÀƪÀiÁ¼É ¸Á;£ÁgÁAiÀÄt¥ÀÄgÀ vÁ;§¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ºÁdgÁV vÀ£Àß ªÀiËTPÀ ºÉýÃPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉý §gɬĹzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À PÉüÀUÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAPÉñÀ vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ ¹ÃgÀÄ EvÀ£ÉÆA¢UÉ ¥ÉÃAlgÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ°è ªÀiÁw£À vÀPÀgÁgÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ 2/8/09 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0830 UÀAmÉUÉÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¤Ãj£À PÉÆqÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁj ªÀÄzÀåzÀ°è ²æà ¸ÀĨsÁµÀ EªÀgÀ ZÀºÁ ºÉÆÃmÉ® JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¥ÀAPÉñÀ vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ ¹ÃgÀÄ EªÀ£ÀÄ §AzÀÄ £À£ÀUÉ vÀqÉzÀÄ DªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉAiÀÄĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ aÃgÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÉý ¦üAiÀiÁ𢠨sÁªÀ ²æà ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀļÉî EvÀ£ÀÄ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÁUÀ ¥ÀAPÉñÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ ¯ÉÆÃPÉñÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è MAzÀÄ ©zÀÄj£À §rUÉAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÊAiÀÄ°è EgÀĪÀ ©Ã¢j£À §rUɬÄAzÀ £À£Àß vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ JqÀPÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛzÀUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.