July 31, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 31-07-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 31-07-2012

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 116/2012 PÀ®A 306 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 05-01-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ªÀ¼ÀAqÉ ¸Á: ¨ÉƼÉUÁAªÀ, ¸ÀzÀå: ¨sÁ°Ì, 2) QgÀt vÀAzÉ UÉÆëAzÀgÁªÀ AiÀiÁzÀªÀ ¸Á: ¨sÁqÀ¹AUÁ«, ¸ÀzÀå: ¨sÁ°Ì, 3) ¸ÀĤî vÀAzÉ ¢°Ã¥ÀgÁªÀ ¹AzsÉ ¸Á: UÉÆÃgÀaAZÉƽ, ¸ÀzÀå: ¨sÁ°Ì EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁ𢠨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ ZÉ£ÀߥÁà ¹zÉÝñÀégÉ ªÀAiÀÄ: 51 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: RAqÉæ UÀ°è ¨sÁ°Ì EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ²æÃPÁAvÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¹zÉÝñÀégÉ ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, EvÀ¤UÉ ¨sÁ°Ì UÀÄgÀÄ PÉÆïïØ ræAPïì ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ²æÃPÁAvÀ EvÀ£ÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è PÉÃ¸ï ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj PÉøï EUÀ ¸ÀzÀå ¨sÁ°Ì PÉÆÃlð£À°è «ZÁgÀuÉUÉ §A¢gÀÄvÀÛzÉ, DzÀÝjAzÀ DgÉÆævÀgÀÄ JgÀqÀÄ wAUÀ½¤AzÀ ²æÃPÁAvÀ EvÀ¤UÉ PÉÆÃmïð£À°èzÀÝ PÉÃ¸ï ªÁ¥À¸ï vÉUÉzÀÄPÉÆ CxÀªÁ gÁfAiÀiÁUÀÄ E®è¢zÀÝgÉ ¤£ÀUÉ RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛêÉAzÀÄ ºÉzÀj¹ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrzÀÝPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ²æÃPÁAvÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà ºÉzÀj ¢£ÁAPÀ 30-07-2012 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 80/2012 PÀ®A 32, 34 PÉ.E DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 30-07-2012 gÀAzÀÄ WÉÆÃmÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è M§â ªÀåQÛ ¸ÁgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝ£ÉazÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ J£ï.ªÉÊ. UÀÄAqÀÄgÁªÀ ¦.J¸ï.L. §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÁA¢ü ZËPÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä DgÉÆæ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ²ªÀPÀtð eÁzsÀªÀ  ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: PÉÊPÁr, ¸Á: WÉÆÃmÁ¼À EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è aîzÀ°è ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®ÄUÀ¼ÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ DvÀ£À ªÉÄÃ¯É MªÉÄäÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr DvÀ¤UÉ »rzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV vÀ£Àß ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯Éʸï£ïì CxÀªÁ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ w½¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ £ÀAvÀgÀ DgÉÆæAiÀÄ aîzÀ°è £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ°è 180 JA.J¯ï. £ÀA 31 AiÀÄÄ.J¸ï «¹Ì ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q 1300/- ¨É¯É ¸ÁgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 01/2012 PÀ®A DPÀ¹äÃPÀ «zÀÄåvï C¥ÀWÁvÀ :-
¢£ÁAPÀ 30/07/2012 gÀAzÀÄ DPÀ¹äPÀªÁV UÁ½ ©nÖzÀÝjAzÀ vÁd¯Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯É ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ gÉÆÃr£À KqÀ¨sÁUÀzÀ°èzÀÝ PÉ.E.© «zÀÄåvÀ PÀA§zÀ MAzÀÄ ¸À«ð¸ï ªÉÊgÀ PÀmÁÖV ¸ÀzÀj ±Á¯ÉAiÀÄ UÉÆqÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¨É¼ÉzÀ ºÀÄ°è£À aUÀÄgÀ£ÀÄß w£ÀÄßwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: vÀ¼ÀWÁl, EvÀ£À MAzÀÄ JªÉÄäUÉ ºÁUÀÄ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà qÉÆuÉ ¸Á: vÀ¼ÀWÁl EªÀgÀ JgÀqÀÄ JªÉÄäUÀ½UÉ »ÃUÉ MlÄÖ 3 JªÉÄäUÀ½UÉ «zÀÄåvÀ vÀUÀÄ° ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀÛ¥ÀnÖgÀÄvÀÛªÉ, ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ 3 JªÉÄäUÀ¼À C.Q MlÄÖ 84,000/-gÀÆ EgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 116/2012 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 30/07/2012 gÀAzÀÄ gÁ.ºÉ.£ÀA 09 gÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠨Á®PÀȵÀÚ vÀAzÉ vÁ£Áf xÉÆÃmÉ ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, ¸Á: ZÀAqÀPÁ¥ÀägÀ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ E£ÀÆß ªÀÄƪÀgÀÄ ±ÁæªÀtzÀ 2 £É ¸ÉƪÀĪÁgÀ«zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ CªÀÄÈvÀPÀÄAqÀzÀ zÉêÀgÀ zÀ±Àð£ÀPÁÌV ZÀAqÀPÁ¥ÀÄgÀ ¢AzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀÄÈvÀPÀÄAqÀzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÉÊzÀæ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæAiÀiÁzÀ C¥ÀjavÀ PÁgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ E£ÀÆß ªÀÄƪÀgÀÄ d£ÀjUÉ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ £Á®ÄÌ d£ÀjUÀÆ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 109/2012 PÀ®A ºÀÄqÀÄV PÁuÉ :- 
¢£ÁAPÀ 25/07/2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÉUÉÎ 11:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉAPÀl vÀAzÉ «oÀ×® dªÀiÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÀ, ¸Á: £ÁgÁAiÀÄt¥ÀægÀ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀĪÀiÁj «dAiÀÄ®Qëöä vÀAzÉ ªÉAPÀl dªÀiÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÀ, G: «zÁåyð¤, EªÀ¼ÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtzÀ ²æà ²ªÀAiÉÆÃV ¹zÀÝgÁªÉÄñÀégÀ ¦.AiÀÄÄ.¹. PÁ¯ÉÃdUÉ ºÉÆÃV ¦.AiÀÄÄ.¹. 2£Éà ªÀµÀðzÀ CAPÀ¥ÀnÖ vÀgÀÄvÉÛãÉAzÀÄ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÄgÀ¢AzÀ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè, CªÀ¼ÀÄ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É, EªÀwÛ£ÀªÀgÉUÉ ¸ÀA¨sÀA¢PÀgÀ ªÀÄ£É CPÀÌ¥ÀPÀÌzÀ UÁæªÀÄUÀ¼À°è ªÀÄvÀÄÛ UɼÀwAiÀÄgÀ ªÀÄ£ÉUÀ¼À°è ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè, «dAiÀÄ®Qëöä ªÀÄ£É ©qÀĪÁUÀ PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ (£ÀÆj) ºÀ¹gÀÄ §tÚzÀ ¥ÉêeÁªÀÄ ºÁQgÀÄvÁÛ¼É ªÀÄvÀÄÛ PÉÆgÀ¼À°è 10. UÁæA §AUÁgÀzÀ ¯ÁPÉÃl ªÀÄvÀÄÛ Q«AiÀÄ°è 5. UÁæA gÀhÄĪÀÄPÁ EgÀÄvÀÛªÉ, CªÀ¼ÀÄ UÉÆâü ªÉÄʧtÚ, JvÀÛgÀ 5.2 CAzÁdÄ, zÀÄAqÀÄ ªÀÄÄR EgÀÄvÀÛzÉ, CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.  

July 30, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 30-07-2012


ದಿನಂಪ್ರತಿ ಅಪರಾಧಗಳ ಮಾಹಿತಿ ದಿನಾಂಕ: 30-07-2012

ಸಂತಪೂರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 54/12 ಕಲಂ 457,380,427 ಐಪಿಸಿ :-

ದಿನಾಂಕ 29-07-2012 ರಂದು 1700 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ. ನಾಗೇಶ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ಧನಗರ ಸಾ, ಚಟ್ನಳ್ಳಿ ಸದ್ಯ ಸಂತಪೂರ ರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ತನ್ನ ಒಂದು ತನ್ನ ಮೌಖಿಕ ಹೇಳಿಕೆ ಫಿಯರ್ಾದು ಕೊಟ್ಟಿದು ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ ದಿನಾಂಕ 27, 28/07/2012 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಅಪರಿಚಿತ ಕಳ್ಳರು ಬೋರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಮೋನಪ್ಪಾ ಪಾಂಚಾಳ ರವರ ಹೋಲದಲ್ಲಿದ್ದ ಟಾಟಾ ಟಾವರ ಕೋಣೆಯ ಬೀಗ ಮುರಿದು ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಾದ ಆಪರೆಟರ್ ಮಷೀನ್ ಅಂ.ಕಿ 12,000/-, ಬ್ಯಾಟರಿ ಅಂ.ಕಿ 2,500/- ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 14,500/- ಕಿಮ್ಮತ್ತಿನ ಸಾಮಾನುಗಳು ಯಾರೋ ಅಪರಿಚಿತ ಕಳ್ಳರು ಕಳವುಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗು ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಫಾರಂ ನಲ್ಲಿರುವ ತಾಮ್ರದ ವೈರ ತೆಗೆದು ಬೀಸಾಡಿ ಅಂ.ಕಿ 20,000/- ನುಕ್ಸಾನ್ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಕೊಟ್ಟ ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೋಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ) ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 106/12 ಕಲಂ 87 ಕೆಪಿ ಕಾಯ್ದೆ :-

ದಿನಾಂಕ-29/07/2012 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಗಂಟೆಗೆ ನಿಂಬುರ ಸಿವಾರದಲ್ಲಿರುವ ಬಿರಲಿಂಗೆಶ್ವರ ಮಂದಿರದ ಮುಂದೆ ಕಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಂದರ ಭಾಹರ ಇಸ್ಪಿಟ್ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದ ಮೇರೆಗೆ ಪಿಎಸ್ಐ ರವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಆರೋಪಿತರಾದ ಪರಮೇಶ್ವರ ತಂದೆ ಮಡಿವಾಳಪ್ಪಾ ನಾಗೂರೆ ವಯ-40 ವರ್ಷ ಮತ್ತು 5 ಜನರು ಎಲ್ಲರು ಸಾ-ನಿಂಬುರ ಗ್ರಾಮ ಇವರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರನ್ನು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿದ್ದು 4 ಜನರು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಆರೋಪಿತರ ವಶದಿಂದ ನಗದು ಹಣ 3260/- ರೂ 52 ಇಸ್ಪಿಟ್ ಎಲೆಗಳು 1 ಕಾರ್ಬನ್ ಮೂಬೈಲ್ 2 ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಒಟ್ಟು ಅ ಕಿ-25760/- ರೂ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಮುದ್ದೆ ಮಾಲು ಜಪ್ತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನೀಖೆ ಕೈಗೋಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 61/2012 ಕಲಂ-279, 338 ಐಪಿ.ಸಿ :-

ದಿನಾಂಕ-29/7/12 ರಂದು 1700 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ವೈಜಿನಾಥ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಡೊಂಗರೆಗೆ ಸಾ-ಡಾವರಗಾಂವ ಮತ್ತು ಆತನ ಜೋತೆ ಅಶೋಕ ಡೊಂಗರಗೆ ಮತ್ತು ಬಸವರಾಜ ಡೊಂಗರಗೆ ಎಲ್ಲರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಡಾವರಗಾಂವ-ಮಾಸಿಮಾಡ ರೋಡಿನಿಂದ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಡಾವರಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹನುಮಾನ ವಾಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಆರೋಪಿತನಾದ ಅಲ್ಲಾವೋದ್ದಿನ ತಂದೆ ಭಾಷಾಸಾಬ ಮುಲ್ಲಾವಾಲೆ ಸಾ-ಡಾವರಗಾಂವ ಇತನು ತನ್ನ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ-ಕೆಎ-39/ಜ-6519 ನೇದನ್ನು ಅತಿ ವೇಗ ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಒಮ್ಮೇಲೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ರಕ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಗುಪ್ತಗಾಯ ಹಾಗೂ ಬಾಯಿಗೆ ಹತ್ತಿ 3 ಹಲ್ಲುಗಳು ಬಿದ್ದು ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯಗಳು ಆಗಿರುತ್ತವೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಫಿಯರ್ಾದಿನ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೋಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಔರಾದ(ಬಿ) ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 67/12 ಕಲಂ 8 ಕೆ.ಪಿ. ಕಾಯ್ದೆ :-

ದಿನಾಂಕ: 29-07-2012 ರಂದು 2110 ಗಂಟೆಗೆ ಔರಾದ ಪಟ್ಟಣದ ಎಪಿಎಎಮ್ಸಿ ಮಾರ್ಕೇಟನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತರಾದ ಶಿವಾನಂದ ತಂದೆ ಮಾದಪ್ಪಾ ಸಾ: ತೆಗಂಪೂರ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೂ 3 ಜನರು ಅಂದರ ಬಾಹರ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಎಎಸ್ಐ ರವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರನ್ನು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿ ಅವರಿಂದ ನಗದು ಹಣ ರೂ. 3050/- ಮತ್ತು 52 ಇಸ್ಪಿಟ ಎಲೆಗಳು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೋಳ್ಳಾಗಿದೆ.

July 28, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 28-07-2012


ದಿನಂಪ್ರತಿ ಅಪರಾಧಗಳ ಮಾಹಿತಿ ದಿನಾಂಕ: 28-07-2012

ಗಾಂಧಿ ಗಂಜ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 120/12 ಕಲಂ 498(ಎ), 494, 323, 504, 506   ಜೊತೆ 149  ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು 3 ಮತ್ತು 4 ಡಿ.ಪಿ ಎಕ್ಟ 1961 :-

ದಿನಾಂಕ 27-07-2012 ರಂದು 2000 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಕುಂತಲಾ ಗಂಡ ಮಹೇಶ ಕಾಡವಾದೆ 30 ವರ್ಷ ,ಜಾ|| ಲಿಂಗಾಯತ ಉ|| ಮನೆ ಕೆಲಸ ಸಾ|| ಸಿಂಧನಕೇರಾ ಸದ್ಯ ಬೃಹ್ಮಪೂರ ಕಾಲೋನಿ ಬೀದರ ಇವರು ನೀಡಿರು ಲಿಖಿತ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂವೆನೆಂದರೆಫಿರ್ಯಾದಿತರ ಮದುವೆಯು ಸಿಂಧನಕೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಮಹೇಶ ಮಾಣಿಕ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಾ ಕಾಡವಾದೆ ಇವರೊಂದಿಗೆ 2007 ರಲ್ಲಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಮದುವೆಯಾದಾಗಿನಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿತರಿಗೆ ಅವಳ ಗಂಡ ಹಾಗೂ ಭಾವಂದಿರು ಮತ್ತು ನಾದಿನಿಯರು ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಸಲುವಾಗಿ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡುತ್ತಾ ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರ ಕಿರುಕುಳ ತಾಳಲಾರದೇ ಫಿರ್ಯಾದಿತರು 2009 ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ತಮ್ಮ ತವರು ಮನೆ ಬೀದರ ಬೃಹ್ಮಪೂರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿಯೆ ಉಳಿದಿರುತ್ತಾರೆ. ಫಿರ್ಯಾದಿತಳ  ಗಂಡ ಮಾಣಿಕ ಇತನು ಸುರೇಖಾ ಎಂಬ ಇನ್ನೋಂದು ಹುಡುಗಿಯ ಜೊತೆ ಮದುವೆಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗಿರುವಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 27-07-2012 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 09.30 ಗಂಟೆಗೆ  ಫಿಯರ್ಾದಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ತಂದೆ ಹಣಮಂತರಾವತಾಯಿ ಚೇತನಾ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಅತ್ತಿಗೆ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಎಲ್ಲರು ಬೃಹ್ಮಪೂರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಫಿಯರ್ಾದಿ ಗಂಡ ಮಹೇಶ@ಮಾಣಿಕಭಾವಂದಿರಾದ ಚಂದ್ರಶೇಖರಶಿವಾರಾಜ ಹಾಗೂ ನೇಗೇಣಿಯರಾದ ರೇಣುಕಾ ಗಂಡ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಹಾಗೂ ಗೀತಾ ಗಂಡ ಶಿವರಾಜಮತ್ತು ನಾದಿನಿ ರತ್ನಮ್ಮ ಗಂಡ ಗುರಪ್ಪಾ  ಹಾಗೂ ನಾದಿನಿಯ ಗಂಡ ಗುರಪ್ಪಾ ಗುರಯ್ಯ ಅಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಸವತಿ ಸುರೇಖಾ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ  ಬಂದುಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ನೀನು ನಮಗೆ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ವರದಕ್ಷಣೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂ ಕೊಡು ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಮನೆ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಾ   ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಚದ್ದನ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದುನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪದಿದ್ದಾಗ ಅವರೆಲ್ಲರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬ್ಶೆದು ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ಜೀವದ ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೋಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಭಾಲ್ಕಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 83/12 ಕಲಂ 341, 323, 324, 504, 506 ಜೊತೆ 34  ಐಪಿಸಿ :-

ದಿನಾಂಕ 28-07-2012 ರಂದು ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ತಂದೆ ಬಾವುರಾವ ಬಿರಾದಾರ ಸಾ: ಕಾಕನಾಳ  ರವರು ಮೋಟಾರ ವೈಂಡಿಂಗ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಲಖನಗಾಂವ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೊಗುವೊದೊಗೊಸ್ಕರ ಬಸ್ಸ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ ನಿಂತಾಗ ಗ್ರಾಮದ ರಮೇಶ ತಂದೆ ವೆಂಕಟರಾವ ಬಿರಾದಾರಮತ್ತು ಆವನ ಹೆಂಡತಿ ಸುಮನಬಾಯಿ ಮತ್ತು ಲಖನಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ವೈಜಿನಾಥ ಭಾಟಸಾಂಗ್ವೆ ರವರುಗಳು ಬಂದು ನನಗೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ತಡೆದು ಎ ಜ್ಞಾನಾ ಸೂಳ್ಳೆ ಮಗನೆ ನನ್ನ ತಂಗಿ ಸುಮನಬಾಯಿ ಹಾಗೂ ಭಾವ ರಮೇಶ ಇವರಿಗೆ ಎಕೆ ವಿನಾ ಕಾರಣ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಜಗಳ ತಕರಾರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಿಯ್ಯಾ ಅಂತಾ ಅಂದು  ರಮೇಶ ಮತ್ತು ವೈಜಿನಾಥ ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ನನ್ನ ತಲೆಯ ಹಿಂದೆ ಹೊಡೆದು ಗುಪ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಕೈ ಮುಷ್ಠಿ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಎದೆಯ ಬಲಬಾಗದಲ್ಲಿಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದು ಗುಪ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿ ಜೀವದ ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೆರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೋಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 

July 27, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 27-07-2012ದಿನಂಪ್ರತಿ ಅಪರಾಧಗಳ ಮಾಹಿತಿ ದಿನಾಂಕ : 27-07-2012
ಮಾರ್ಕೇಟ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 100/12 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ :-    
ದಿನಾಂಕ 26-07-2012 ರಂದು 1800 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಧನರಾಜ ತಂದೆ ನಾಗುರಾವ ಬಿರಾದಾರ ವಯ 32 ವರ್ಷ ಜಾತಿ ಮರಾಠ ಉ;ದ್ವಿಚಕ್ರವಾಹನ ಮೇಕಾನಿಕ ಸಾ;ಕೌಡಗಾಂವ ಗ್ರಾಮ ತಾ:ಔರಾದ ಸದ್ಯ ಹೊರ ಶಾಹಗಂಜ ಬೀದರ ರವರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶವೆನಂದರೆ, ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಒಂದು ಹಿರೋ ಹೊಂಡಾ ಸ್ಪಲೆಂಡರ್ ಪ್ಲಸ್ ದ್ವಿಚಕ್ರವಾಹನ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದು ಅದಕ್ಕೆ  ನೀಲಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ ಇರುತ್ತವೆ ಈ ದ್ವಿಚಕ್ರವಾಹನ ನಂ. ಕೆ.ಎ.38-ಎಲ್-4509 ನೇದ್ದು ಇದ್ದು ಇದರ ಅ.ಕಿ.30,000=00 ರೂ ಇರುತ್ತದೆ.  ಹೀಗಿರುವಾಗ ದಿನಾಂಕ 19-07-2012 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 2000 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಸುನೀಲಕುಮಾರ ತಂದೆ ರುದ್ರಮಣಿ ಸ್ವಾಮಿ ಸಾ;ಕೈಲಾಸ ನಗರ ಗುಂಪಾ ಹತ್ತಿರ ಬೀದರ ನಾವು ಇಬ್ಬರೂ ಈ ಮೇಲೆ ನಮೂದು ಮಾಡಿ ನನ್ನ ದ್ವಿಚಕ್ರವಾಹನ ಮೇಲೆ ಬೀದರ ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಪಟ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ ಅಂಗಡಿಗೆ ಟಿ.ವಿ.ರಿಮೊಟ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿ  ದ್ವಿಚಕ್ರರವಾಹನವನ್ನು ಅಂಗಡಿ ಮುಂದೆ  ನಿಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತೇವೆ.  ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಟಿ.ವಿ.ರಿಮೊಟ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಮರಳಿ ರಾತ್ರಿ 2015 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ನೋಡಲಾಗಿ ನಾನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ನನ್ನ ದ್ವಿಚಕ್ರವಾಹನ ಇರಲಿಲ್ಲಾ.  ಸದರಿ ನನ್ನ ದ್ವಿಚಕ್ರವಾಹನ ಯಾರೂ ಅಪರಿಚಿತ ಕಳ್ಳರೂ ದಿನಾಂಕ   19-07-2012 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 2000 ಗಂಟೆಯಿಂದ 2015 ಗಂಟೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ.  ಅಂತಾ ಫಿರ್ಯಾದು ಮೇರೆಗೆ ಬೀದರ ಮಾಕರ್ೆಟ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಅಪರಾಧ ಸಂ.100/2012 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ ನೇದರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
ಮಾರ್ಕೇಟ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 99/12 ಕಲಂ 78 ಕೆಪಿ ಎಕ್ಟ ಜೊತೆ 420 ಐಪಿಸಿ :-                
ದಿನಾಂಕ 26-07-2012 ರಂದು 1145 ಗಂಟೆಗೆ ಬಾತ್ಮಿ ಮೇರೆಗೆ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ (ಕಾ.ಸು) ರವರು  ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ನಜರತ ಕಾಲೋನಿ ಗ್ರೇಸ್ ಟೀ ಹೋಟಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದು ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ ಬರೆದು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ಹೋಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಆರೋಪಿತರಾದ 1)ಅಶೋಕ ತಂದೆ ಸೂರ್ಯಭಾನು ಉಪದ್ಯಾಯ 2)ವಿಜಯಕುಮಾರ ತಂದೆ ಎಕಂಬರಿನಾಥ 3)ಶೇಕ ಫಿರೋಜ @ ಬಬ್ಯೂ ತಂದೆ ಶೇಕ ಮನ್ಸೂರ  ರವರುಗಳನ್ನು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿ ಅರೋಪಿತರು ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ ಬರೆದುಕೊಟ್ಟು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮೊಸ ಮಾಡಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಪಡೆದ ಹಣ 15,000/- ರೂ ಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ 25 ಮಟಕಾ ಚೀಟಿಗಳನ್ನು ಹಗೂ ಒಂದು ಬಾಲ್ ಪೆನ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
 ಬೀದರ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 57/2012 ಕಲಂ: 78 ( ) ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ್ ಜೊತೆ 420 ಐ.ಪಿ.ಸಿ :-
ದಿನಾಂಕ:26/07/2012 ರಂದು 2115 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿಎಸ್ಐ(ಕಾಸು) ಬೀದರ ನಗರ ಠಾಣೆರವರು ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಬೀದರ ಹಾಗು  ಸಿಪಿಐ ನಗರ ವೃತ್ತ ಬೀದರ ರವರ ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ಬೀದರ ಶಾಹಗಂಜ ಕಮಾನ ಹತ್ತೀರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ   ಆರೋಪಿತರಾದ ಎ1. ತಹಸೀನ್ ತಂದೆ ಖಾಜಾ ಮೈನೊದ್ದಿನ್ ವಯ 42 ವರ್ಷ ಜಾ// ಮುಸ್ಲಿಂ ಉ// ವ್ಯಾಪಾರಸಾ// ಮನೆನಂ 1-1-46 ರಾವ ತಾಲೀಮ ಬೀದರ ಇತನು 1-ರೂಪಾಯಿಗೆ 80-ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಅನ್ನುತ್ತಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದು ಮಟಕಾ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಚಿಟಿ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮೊಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಪಿಎಸ್ಐ ರವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಿ ದಾಳಿಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಆರೋಪಿತನ ವಶದಿಂದ 1)ನಗದು ಹಣ 10,000/-ರೂ. 2) ಎರಡು ಮಟಕಾ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರೆದ ಚಿಟಿಗಳು 3)ಒಂದು ಬಾಲ ಪೇನ್ ಜಪ್ತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಬೀದರ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 185/12 ಕಲಂ 279, 338 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆ 187 ಐಎಮ್ವಿ ಕಾಯ್ದೆ :-
ದಿನಾಂಕ 27/07/2012 ರಂದು 13:00 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಅಮೃತ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕ 54 ವರ್ಷ ಉ: ಮುಖ್ಯ ಉಪಧ್ಯಾಯರು ಸಾ/ ಬೆಥೇಲಿಂ ಕಾಲೋನಿ ಮಂಗಲಪೆಟ ಬೀದರ ರವರು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ ಕೆಎ38ಹೆಚ್2820 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಬೋಮ್ಮಗೊಂಡೇಶ್ವರ ವೃತ್ತದ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತದ ಕಡೆಗೆ ಹೊಗುವಾಗ ಫಿಯರ್ಾದಿಯು ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತದ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಹೊಗುವ ಸಲುವಾಗ ಇಂಡಿಕೇಟರ ಹಾಕಿ ತಿರುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ  ಹಿಂದಿನಿಂದ ಒಬ್ಬ ಲಾರಿ ನಂ ಕೆಎ38/6350 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಅಜಾಗರೂತೆಯಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿಯರ್ಾದಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ  ಬಲಕಾಲಿನ ತೊಡೆಯಲ್ಲಿ ಎಲಬು ಮುರಿದಂತೆ ಭಾರಿಗಾಯ ಮತ್ತು ಎಡಕಾಲಿನ ಪಾದಕ್ಕೆ,ಹಿಮ್ಮಡಿಗೆ ರಕ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಗುಪ್ತಗಾಯ, ಬಲಭುಜಕ್ಕೆ ತರಚಿದ ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿ ತನ್ನ ಲಾರಿಯನ್ನು ಅಪಘಾತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೊಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 

July 26, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 26-07-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 26-07-2012

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 157/2012 PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 25/07/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠢°Ã¥À ¸ÁUÀgÀ ¦.J¸ï.L ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï  oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀÄgÉÆqÀ£É ªÉÄúÀPÀgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è  DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÉAPÀl vÀAzÉ gÁªÀÄ zÀAqÀªÀvÉà ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: ªÀqÀØgÀ, 2) ªÀĺÁ«ÃgÀ vÀAzÉ UÀAUÀgÁªÀÄ ¨sÀÄ¬Ä ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, eÁw: ¨sÀĬÄ, 3) ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ vÀAzÉ gÁdgÁªÀÄ ¥ÉÆÃvÀzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 58 ªÀµÀð, eÁw: ¸ÉÆãÀgÀ, 4) UÀuÉñÀ vÀAzÉ §§ÄæªÀ£À AiÀıÀ§â ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, £Á®ÄÌ d£À ¸Á: ªÉÄúÀPÀgÀ ºÁUÀÆ 5) ¨sÀgÀvÀ vÀAzÉ gÀAUÀgÁªÀ ¤qÀªÀAZÉ ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, 6) ªÀiÁzsÀªÀ vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ vÀ®ªÁqÉ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, E§âgÀÄ ¸Á: UÀÄAdgÀUÁ EªÀgÉ®ègÀÆ PÀĽvÀÄ E¹àÃmï J¯ÉAiÀÄ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹Ã©£À dÆeÁl ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ dÆeÁlPÉÌ §¼À¹zÀ MlÄÖ 3200/- gÀÆ ºÁUÀÄ 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 106/2012 PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 25/07/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ GªÉÄñÀ J£ï. PÁA§¼É ¦.J¸ï.L.(PÁ.¸ÀÄ) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ J¯ï.L.¹. PÀbÉÃj ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ ºÀt ºÀaÑ ¥ÀtvÉÆlÄÖ E¹àÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ «£ÁAiÀÄPÀgÁªÀ ¥ÀAZÁ¼À ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, 2) ¥Àæ¢Ã¥À vÀAzÉ ZÀ£Àߧ¸À¥Áà UÀ¸ÉÛ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, 3) C«ÄÃgÀ vÀAzÉ CPÀâgÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð,                            4) AiÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ UÀÄ£ÀߥÁà zsÉÆÃvÀgÉ ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, 5) CªÀÄgÀ vÀAzÉ GªÀiÁPÁAvÀ ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, J®ègÀÆ ¸Á: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÉ®ègÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CªÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1500/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ D¥Á¢vÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 183/2012 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 25/07/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ JªÀiï.r. PÀjêÀÄ vÀAzÉ JªÀiï.r ªÀ»ÃzÀ«ÄAiÀiÁå ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, ¸Á: d£ÀªÁqÁ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-38/J¯ï-6447 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É d£ÀªÁqÁ PÀqɬÄAzÀ ©ÃzÀgÀPÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ £ÁªÀzÀUÉÃj E½eÁj£À°è UÀÄgÀÄ£Á£ÀPÀ L.n.L PÁ¯ÉÃd JzÀÄj£À gÉÆr£À ªÉÄÃ¯É §AzÁUÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ mÁmÁ ªÀiÁåfÃPÀ £ÀA. PÉJ-38/JªÀiï-2580 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ UÁAiÀÄUÉƽ¹ vÀ£Àß mÁmÁ ªÀiÁåfPÀ ¸ÀܼÀzÀ¯Éèà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

July 25, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 25-07-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 25-07-2012

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 78/2012 PÀ®A 504, 324 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠪Éêf£ÁxÀ  vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà wæ¥ÀÆgÁAvÉ, ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: ºÀÄ®UÀÄwÛ EvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ §½gÁªÀÄ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà wæ¥ÀægÁAvÉ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: ºÀÄ®UÀÄwÛ EªÀj§âgÀÆ ¸ÀéAvÀ CtÚvÀªÀÄäA¢jzÀÄÝ DgÉÆæAiÀÄÄ «£ÁB PÁgÀt ¢£ÁAPÀ 23-07-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢UÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ©âtzÀ WÀŬÄAzÀ JqÀ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹, JqÀ ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 99/2012 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 185 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 24/07/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀÄAqÀ°PÀ vÀAzÉ PÁ¼À¥Áà PÉÆqÀA§® ¸Á: ªÀ¼ÀTAr EvÀ£ÀÄ Hj£À ªÀÄZÉÃAzÀæ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ¥Ánïï gÀªÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ ºÉÆÃV vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ¯Á®zsÀüj-ªÀ¼ÀTAr gÉÆÃr£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ Hj£À £ÀfªÉÆâݣÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ElUÁ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ PÀAmÉãÀgï ¯Áj £ÀA J.¦-29/n-8782 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ CgÀÄtPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¤Ã®PÀAoÀ¥Áà amÁÖ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: gÁA¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ªÀiÁr ¯Áj ¸ÀªÉÄÃvÀ ¯Á®zsÀj PÀqÉUÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ gÉÆÃr£À §¢AiÀÄ°è ©zÀÄÝzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §® ¨sÀÄdPÉÌ, §®gÉÆArUÉ, vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ¨sÁj gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 115/2012 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24/07/2012 gÀAzÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¥ÀlÖtzÀ°è PÉJZÀ© PÁ¯ÉƤAiÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Áà ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÉ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸À«ÄÃ¥À DgÉÆæ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA PÉJ-32/n-1604 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ C¦à DmÉÆ £ÀA PÉJ-39/6505 £ÉzÀÝPÉÌ rQÌ ªÀiÁr CzÀgÀ°èzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAfêÀ vÀAzÉ ¨ÁfgÁªÀ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: amÁÖ (PÉ), vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ¤UÉ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 4 d£ÀjUÉ ¨sÁj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ gÀPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

July 24, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 24-07-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 24-07-2012

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 75/2012 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23-07-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀgÀ¹AUÀ vÀAzÉ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ ¸ÀÄAiÀÄðªÀA¹ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹. zÀ°vÀ, ¸Á: ªÀÄÄzsÉÆüÀ (PÉ), vÁ: OgÁzÀ EvÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ ªÉAPÀl EvÀ£ÀÄ ¸ÀAdÄgÀrØ vÀAzÉ £ÀgÀ¸ÁgÀrØ ¦gÀA ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, ªÉÆ.¸ÉÊ. £ÀA. PÉJ-38/PÉ-9813 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ, ¸Á: §ÄzÉÃgÁ, EvÀ£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£À »AzÉ PÀĽvÀÄ ªÀÄ£Àß½¬ÄAzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæAiÀiÁzÀ ¸ÀAdÄgÉrØ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£À ªÀÄÄRPÉÌ ªÀÄvÀÛ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÆV¤AzÀ, Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ ¸ÉÆÃgÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ ©ÃzÀgÀ£À°è ¸ÉjÃPï ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ ªÉÊzÁå¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä¤UÉ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ gÉ¥sÀqÀð ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä¤UÉ CA§Ä¯Éãïì£À°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 105/2012 PÀ®A 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 18/07/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉÆÃdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ CuÉÚ¥Áà ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: UÉÆÃPÀļÀ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£À ºÉAqÀw ¸ÀĤÃvÁ EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß CPÀÌ C¤vÁ agÀqÉ, vÀAV gÉÃSÁ EªÀgÉÆA¢UÉ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ¸ÀgÁ¥sÀ §eÁgÀzÀ°ègÀĪÀ CAUÀr ¸ÀASÉå 48 £ÉÃzÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄPÀ̼À ¸ÀÄ¥Á¤ Rj¢¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÁåj ¨ÁåUÀ£ÀÄß ¨ÉAZï ªÉÄÃ¯É ElÄÖ ¸ÀÄ¥Á¤UÀ¼À£ÀÄß £ÉÆqÀÄwÛgÀĪÁUÀ AiÀiÁgÉÆà E§âgÀÄ C¥ÀjavÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀj PÁåj¨ÁåUÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj PÁåj¨ÁåV£À°è 09 UÁæA §AUÁgÀzÀ ªÀÄAUÀ¼À ¸ÀÆvÀæ, MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉƨÁ¬Ä¯ï ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2000/- gÀÆ¥Á¬Ä £ÉÃzÀªÀÅUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÀÛªÉ, ¸ÀzÀj C¥ÀjavÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ CAzÁdÄ 23,000/- ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯ÉAiÀÄ ¸ÀévÀÛ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 57/2012 PÀ®A 324, 448, 354, 504, 506 L¦¹ :-
DgÉÆæ UÀt¥Àw vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ºËzÀSÁ£É£ÉÆgÀ eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: PÀªÀÄoÁuÁ FvÀ£À ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀgÁd vÀAzÉ zÉëAzÀæ¥Áà §rUÉgÀ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: PÀªÀÄoÁuÁ EvÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ ElÄÖ ¥Àæw wAUÀ½UÉ ±ÉÃPÀqÀ 10 gÀÆ §rØAiÀÄAvÉ ¨ËAqÀ ¥ÉÃ¥ÀgÀ ªÉÄÃ¯É §gɹPÉÆAqÀÄ 45,000/ gÀÆ vÉUÉzÀÄPÉÆArgÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ¼ÉzÀ ªÀµÀð DgÉÆæUÉ §rØ ¸ÀªÉÄÃvÀ 1 ®PÀë gÀÆ PÉÆlÄÖ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ ¨ËAqÀ ªÁ¥À¸ÀÄì PÉÆqÀ®Ä PÉýzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤Ã£ÀÄ E£ÀÄß £À£ÀUÉ 1 ®PÀë 50 ¸Á«gÀ gÀÆ PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛ£É, DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀzÀj DgÉÆæUÉ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ ºÀt E¯Áè JAzÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ«zÀÝ 40 ¸Á«gÀ gÀÆ, ºÁUÀÄ 50 ¸Á«gÀ gÀÆ UÀ¼À JgÀqÀÄ J¯ï.L.¹ ¨ËAqÀUÀ¼À£ÀÄß PÉÆnÖgÀÄvÁÛ£É, DzÀgÀÆ ¸ÀºÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨ËAqÀ ¥ÉÃ¥ÀgÀ  PÉÆÃnÖgÀĪÀÅ¢¯ÁèªÀÄ »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 23-07-2012 gÀAzÀÄ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ ºÉüÀzÉ PÉüÀzÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¤Ã£ÀÄ PÉÆqÀ¨ÉÃPÁzÀ  1 ®PÀë 50 ¸Á«gÀ gÀÆ PÉÆqÀÄ E®è¢zÀÝgÉ ¤£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁj £À£ÀUÉ ºÀt PÉÆqÀÄ CxÀªÁ ¤£Àß ªÀÄ£É £À£Àß ºÉ¸ÀjUÉ ªÀiÁrPÉÆqÀÄ CAvÁ ¨ÉÊzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀzÀj DgÉÆæUÉ ¤£ÀUÉ PÉÆqÀ¨ÉÃPÁzÀ J¯Áè ºÀt §rØ ¸ÀªÉÄÃvÀ PÉÆnÖzÉÝÃ£É ¸ÀĪÀÄä£É £ÀªÀÄUÉ vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀ¨ÉÃqÀ £À£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ J¯ï.L.¹ ¨ËAqÀUÀ¼ÀÄ PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄÄ PÀ©âtzÀ ZÉÊ£ï¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀuÉAiÀÄ EqÀ¨sÁUÀzÀ ªÉÄïÉ, JqÀ PÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É JqÀ¨sÀÄdzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÆ ¸ÀzÀj dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ §¸ÀªÀgÁd¤UÀÆ ¸ÀºÀ CzÉ ZÉÊ£À¢AzÀ JqÀ UÀ®èzÀ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÄ §® ¨É¤£Àß »AzÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É, DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä ¥ÉæêÀįÁ ¨Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ CwÛUÉAiÀiÁzÀ ¸À«vÁ EªÀgÀÄ ©r¸À®Ä §AzÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ CwÛUÉAiÀÄ PÉÊ »rzÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ fAeÁªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr CzÉ ZÉÊ£À¢AzÀ CwÛUÉAiÀÄ §® ªÉÄîQ£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É, vÁ¬ÄUÀÆ ¸ÀºÀÀ CzÉ ZÉÊ£ï¢AzÀ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉåAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀ DgÉÆæAiÀÄÄ C°èAzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¤ÃªÀÅ ¥Éưøï oÁuÉUÉ ºÉÆÃzÀgÉ ¤ªÀÄUÉ RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 97/2012 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20-07-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫PÀæªÀÄ vÀAzÉ §¸ÀtÚ ZË¢æ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÀ, ¸Á: ªÀÄ£É. £ÀA. 2-809 ²ªÁf £ÀUÀgÀ ªÀÄ£Àß½î gÉÆÃqï UÀÄA¥Á ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß »gÉÆ ºÉÆAqÁ ¸Àà¯ÉAqÀgï ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J-37/eÉ-8487 EzÀgÀ C.Q 22,000=00 gÀÆ £ÉÃzÀ£ÀÄß ¤±Á mÉPÁ߯ÉÆÃf E£ÀìmÉÆåÃl ªÀÄÄAzÀUÀqÉ ¤°è¹ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï EgÀ°¯Áè, ¸ÀzÀj ¢éZÀPÀæªÁºÀ£À AiÀiÁgÀÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÆ ¢£ÁAPÀ 20-07-2012 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmɬÄAzÀ 2030 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 98/2012 PÀ®A 498(J), 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23-07-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ²ªÀªÀiÁä UÀAqÀ FgÀ¥Áà ¹AzÀ§AzÀV ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: ¸ÀªÀÄUÁgÀ, ¸Á: ¨ÉªÀļÀSÉÃqÀ, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ, ¸ÀzÀå ºÉÆgÀ ±ÁºÀUÀAd ©ÃzÀgÀ EPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ DgÉÆæ FgÀ¥Áà vÀAzÉ gÀhÄgÉ¥Áà ¸Á;¨ÉêÀļÀSÉqÁ, ¸ÀzÀå: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è dUÀ¼À QjQj ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ, ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄÄ®Ä ºÀt PÀÆqÀÄ CAvÁ PÉüÀĪÀzÀÄ, PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉzÀj¸ÀĪÀzÀÄ, CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄĪÀzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ªÉÄÊvÀÄA¨Á ºÉÆqÉAiÀÄĪÀzÀÄ, ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃrgÀÄvÁÛ£É, DUÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À CvÉÛ ZÀAzÀæªÀiÁä ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁªÀ gÀhÄgÀt¥Áà gÀªÀgÀÄ PÀÆqÁ ©ÃzÀgÀPÉÌ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV »A¸É ¤ÃqÀÄwÛgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

July 23, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 23-07-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 23-07-2012

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 56/2012 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19/07/12 gÀAzÀÄ gÁwæ ¦üAiÀiÁð¢ CfÃd «ÄAiÀiÁ vÀAzÉ f¯Á¤ ¸Á§ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, ¸Á: aPÀÌ¥ÉÃmï EªÀgÀÄ vÀ£Àß E§âgÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ Hl ªÀiÁr ªÀÄ®UÀĪÁUÀ MAzÀÄ PÉÆÃuÉUÉ ºÉÆgÀV¤AzÀ ©ÃUÀ ºÁQ E£ÉÆßAzÀÄ PÉÆÃuÉUÉ ªÀ¼ÀV¤AzÀ PÉÆAr ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄ®VzÀÄÝ ¨É½UÉÎ 0600 UÀAmÉUÉ JzÀÄÝ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §mÉÖUÀ¼ÀÄ ZÀ¯Á覰è DVzÀÄÝ, C¯ÁäjAiÀÄ ¨ÁV®Ä vÉUÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, C¯ÁäªÀiÁjAiÀÄ°ènÖzÀÝ 10,000/- gÀÆ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ aPÀÌ ªÀÄUÁ ¥sÉÆAiÀiÁd£À eÉé£À°èzÀÝ MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉÆèÉÊ¯ï ºÁUÀÆ »gÉ ªÀÄUÀ E¸Áä¬Ä¯ï EvÀ£À ¥ÁåAn£À eÉé£À ¥À¹ð£À°èzÀÝ 4,000/- gÀÆ. ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¸ÁåªÀĸÀAUÀ PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉÆèÉÊ¯ï ºÁUÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ºÉƸÀ ¹ÖÃ¯ï ¨sÁAqÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ 19,500/- gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 107/2012 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ :-
¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ dUÀzÉë UÀAqÀ WÀ£À±ÁåªÀÄ ¥ÀÆeÁj ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: §§¯ÁzÀ ¹AzÀV, ¸ÀzÀå: ²ªÀ¥ÀÄgÀUÀ°è UÀuÉñÀ ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ WÀ£À±ÁåªÀÄ vÀAzÉ ªÀiÁ¼À¥Áà ¥ÀÆeÁj ªÀAiÀÄ: 49 ªÀµÀð, G: PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. ¨sÁ°Ì r¥ÉÆÃzÀ°è ªÉÄPÁ¤Pï PÉ®¸À, ¸Á: §§¯ÁzÀ ¹AzsÀV, vÁ: f: UÀÄ®âUÁð, ¸ÀzÀå: ²ªÀ¥ÀÆgÀUÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 27/07/2011 gÀAzÀÄ ²ªÀ¥ÀÆgÀUÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ ¨sÁ°ÌUÉ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ EA¢£À ªÀgÉUÉ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢¯Áè, ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÆ vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ EA¢£À ªÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ¸ÀºÀ ¥ÀvÉÛ AiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è, CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 22-07-2012 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 64/2012 PÀ®A 3 & 7 E.¹ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 22-07-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 5 UÀAmÉUÉ ¥ÀlÖ£ÀzÀ J¦JªÀĹ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ¥Àæ±ÁAvÀ vÀAzÉ C±ÉÆÃPÀ ¥sÀįÁj ¸Á: OgÁzÀ EvÀ£ÀÄ CPÀæªÀĪÁV ¸ÀAUÀ滹nÖzÀ 3600 °ÃlgÀ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ MlÄÖ QªÀÄävÀÄ 54,720/- ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ ¸ÁªÀÄ£ÀÄUÀ¼ÀÄ£ÀÄß RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ C¥ÀgÁzsÀ zÀ¼ÀzÀ ¥ÉÆð¸À ¤jÃPÀëPÀgÀÄ, ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ, DºÁgÀ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ vÀºÀ²Ã® PÀZÉÃj OgÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ¥ÀªÀÄZÀ£ÀªÉÄAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ d¦Û ªÀiÁr, DgÉÆæ ªÀÄÄzÉ ªÀiÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ C¸À®Ä ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ¦üAiÀiÁð¢ gÁWÀªÉÃAzÀæ eÉÆù DºÁgÀ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ °TvÀ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

July 22, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 22-07-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 22-07-2012

¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 180/2012 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 21/07/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸Á¬Ä£ÁxÀ vÀAzÉ ¨sÀƪÀÄAiÀÄå ªÁ®PÀmÁÖ, ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: ºÀ£ÀĪÀiÁ£À £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-32/eÉ-6554 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É C¤Ã® ¤gÀÄr EªÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀzÀ gÁA¥ÀÄgÉ PÁ¯ÉÆä §¸ÀªÉñÀégÀ ¸ÀPÀð®¢AzÀ zsÁå£À ªÀÄA¢gÀ PÀqÉUÉ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ zÁjAiÀÄ°è JzÀÄj¤AzÀ M§â C¥ÀjavÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ ©zÀÄj£À PÀnÖUÉ ¤ZÀÑtÂPÉ (JtÂ) »rzÀÄPÉÆAqÀÄ zÀÄqÀÄQ¤AzÀ, ¤®ðPÀå¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ¥Àr¹zÀjAzÀ ¤ZÀÑtÂPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆmÉÖAiÀÄ ªÉÄîâ¢UÉ w«¢zÀÝjAzÀ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁV ZÀªÀÄð PÀAzÀÄ UÀnÖzÉ, C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 14/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 19-07-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ ®PÀëöät ªÀiÁ¹ªÀiÁqÀ, ªÀAiÀÄ: 37 ªÀµÀð, ¸Á: ºÁgÀÆgÀÄUÉÃj ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ d£ÀªÁqÁ gÉÆÃqÀ PÀqɬÄAzÀ §gÀĪÁUÀ ªÉÄÃrPÀ® PÁ¯ÉÃd »AzÀÄUÀqÉ MAzÀÄ £Á°AiÀÄ°è M§â C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ CAzÁdÄ 35 ªÀµÀðzÀªÀ£ÀÄ ºÀÄZÀÑ£ÀAvÉ EgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr EvÀ£À£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ 108 DA§Æå¯ÉãÀì PÀgɬĹ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ±ÉÃjPÀ ªÀiÁrzÁUÀ ªÉÊzÁå¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¹zÁUÀ DvÀ£ÀÄ £ÀgÀ¼ÀÄvÁÛ PɪÀÄÄävÁÛ £À£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ ¸Á: ªÀÄÄAUÀ£Á¼À JAzÀÄ w½¹gÀÄvÁÛ£É, D §UÉÎ ¸ÀzÀj ªÀÄÄAUÀ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ d£ÀjUÉ PÀgɹzÁUÀ CªÀgÀÄ §AzÀÄ £ÉÆÃr £ÀªÀÄä Hj£ÀªÀ£ÀÄ E¯Áè CAvÁ w½¹gÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 20-07-2012 gÀAzÀÄ aQvÉìAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ 0820 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁ¬Ä¯É¬ÄAzÀ £ÀgÀ¼ÀÄvÁÛ PɪÀÄÄävÁÛ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 101/2012 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ :-
¦üAiÀiÁ𢠮PÀëöät vÀAzÉ ªÀĸÁÛ£À¥Áà ªÀUÁݼÀPÀgÀ ¸Á: §¸ÀªÀ£ÀUÀgÀ ºÁgÀÄgÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄzsÀĪÀÄw UÀAqÀ gÁZÀ¥Áà RUÉð ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, ¸Á: ©üêÀÄ£ÀUÀgÀ ºÀ½îSÉÃqÀ(©) EPÉAiÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 15-06-2012 gÀAzÀÄ DVzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄzsÀĪÀÄw EPÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 19-07-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12 UÀAmɬÄAzÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 05 UÀAmÉ CªÀ¢üAiÀÄ°è ºÀ½îSÉÃqÀ(©) UÁæªÀÄzÀ vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 21-07-2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

July 21, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 21-07-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 21-07-2012

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 52/2012 PÀ®A 279, 37, 304(J) L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ CAiÀÄħ vÀAzÉ C§Äݯï UÀ¤ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: £À®UÀÄAqÀ, ¸ÀzÀå: ªÀÄ£É £ÀA 12-2-419 ªÀÄÄgÁzÀ £ÀUÀgÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ (J.¦) EvÀ£ÀÄ ¸À«ÄÃgÀ vÀAzÉ C§ÄÝ® UÀ¥sÀÆgï ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, PÁé°¸ï ªÁºÀ£À £ÀA J.¦.-16/J.r.-6777 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ªÀÄÄeÁ¥sÀgÀ¥ÀÄgÀ oÁuÁ qÉÆ° ¨Áf zÀÄ®ªÁ ©ºÁgÀ gÁdå EªÀj§âgÀÆ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ¢AzÀ UÀÄ®âUÁðPÉÌ gÀįÁgÀ zÀÄgÀ¹ÛUÉÆøÀÌgÀ ¢£ÁAPÀ 21-07-2012 gÀAzÀÄ gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0840 UÀAmÉUÉ §gÀĪÁUÀ DAzsÀæ¥ÀæzÉñÀ ¨ÁqÀðgÀ zÁn §AUÀÆgÀ EZÉUÉ §AzÁUÀ DgÉÆæAiÀiÁzÀ ¸À«Äãgï EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÀ£Àß ªÁºÀ£À CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À §®PÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV gÉÆÃr£À §¢AiÀÄ°èzÀÝ MAzÀÄ §§° VqÀPÉÌ eÉÆÃgÁV rQÌ ºÉÆqÉzÀ  ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ DgÉÆæAiÀÄ ªÀÄÄRzÀ JqÀ¨sÁUÀPÉÌ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÆV¤AzÀ ºÁUÀÄ ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ gÀPÀÛ §AzÀÄ ºÁUÀÄ ¸ÉÖÃjAUÀ CªÀ£À JzÉUÉ MwÛ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ §®UÁ® ªÉÆüÀPÁ°UÉ ¸ÁzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 100/2012 PÀ®A 353, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20-07-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀgÀ¸ÁgÉrØ ¹¦¹-925 ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ PÀ¥ÀàgÀUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ ¥ÀAqÀj vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ºÁUÀÆ UÉÆÃ¥Á®gÉrØ vÀAzÉ PÁAvÀgÉrØ EªÀgÀ ¸ÀgÀPÁj £ËPÀj UÀÄt £ÀqÀvÉ §UÉÎ «ZÁgÀuÉ PÀÄjvÀÄ ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀ滸À®Ä PÀ¥ÀàgÀUÁAªÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ C°è ²æêÀÄAvÀgÉrØ EªÀgÀ PÉç® CAUÀrAiÀÄ ºÀwÛgÀ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ CPÀâgÀ vÀAzÉ ªÀĸÀ¯ÉÆ¢Ý£ï ºÁUÀÆ E£ÉÆߧ⠪ÀåQÛ E§âgÀÄ ¸Á: PÀ¥ÀàgÀUÁAªÀ EªÀj§âgÀÆ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢UÉ PË£À ºÉÊ gÉ vÀÄ ºÀªÀiÁgÉ UÁAªÀ ªÉÄà PÁå PÀgÀ gÀºÁ ºÉÊ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ±Àlð »rzÀÄ J¼ÉzÁr ºÀ¯Éè ªÀiÁr PÀvÀðªÀåPÉÌ CrØ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ °TvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 56/2012 PÀ®A 309 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¸ÀAVÃvÁ UÀAqÀ £ÀAzÀPÀĪÀiÁgÀ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¯ÁqÀUÉÃj, ¸ÀzÀå: CUÀæºÁgÀ ©ÃzÀgÀ EPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ DgÉÆæ £ÀAzÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §PÀÌ¥Áà ªÀÄZÀPÀÄj ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÀ, ¸Á: ¯ÁqÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¢£Á®Ä ¸ÁgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°ègÀÄvÁÛ£É, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 19/07/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ DgÉÆæ EªÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬ÄPÀÄrzÀ £À±ÉAiÀÄ°è ¨Éèqï¤AzÀ PÀÄwÛUÉUÉ VÃjPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÉÛ ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrPÉÆArzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä ªÀĺÁzÉë ©r¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ, ºÁUÀÄ ¢£ÁAPÀ 20/07/2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ªÀÄvÉÛ DgÉÆæ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ¨ÉèÃqï¤AzÀ §® ªÀÄvÀÄÛ JqÀ PÀÄwÛUÉUÉ ºÁUÀÄ §®PÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄïÉ, ºÉÆmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÀå ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ E¯Ád PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPï ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 118/2012 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19,20-07-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ«gÁd vÀAzÉ ¹zÀÝgÁªÀÄ ZɮĪÁ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: gÁA¥ÀÆgÉ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£À ªÀÄ£É gÁA¥ÀÆgÉ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ »gÉÆà ºÉÆAqÀ ¹.r 100 £ÀA  ¹J£ïL 1996 C.Q 8000=gÀÆ £ÉÃzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

July 20, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 20-07-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 20-07-2012

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 96/2012 PÀ®A 323, 324, 326, 504 L¦¹ :-   
¢£ÁAPÀ 19-07-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠧¸À¥Áà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà PÉÆgÉ£ÉÆgÀ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: gÁªÀÄwxÀð, vÁ: d»gÁ¨ÁzÀ (J¦) EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EªÀgÀ UÁæªÀÄzÀ ²ªÀgÁªÀÄ E§âgÀÄ PÀÆr ºÉƤßPÉÃj ¹zÉÝñÀégÀ zÀ±Àð£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ HjUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ UÉÃl ºÀwÛgÀ ²ªÀgÁªÀÄ EªÀgÀ C½AiÀÄ gÁWÀªÉAzÀæ ªÀeÁæöå vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Áà FvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ªÀÄ£ÀUÉ £ÀqɬÄj £À£Àß ¸ÀªÀĸÉå §UɺÀj¹j CAvÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ UÉÃl ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ²ªÀgÁªÀÄ FvÀ¤UÉ DgÉÆæ gÁWªÉÃAzÀæ @ ªÀdæöå vÀAzÉ ¹zÀæªÀÄ¥Áà ¸Á: ±ÁºÁ¥ÀÆgÀ UÉÃl ©ÃzÀgÀ  EvÀ£ÀÄ £À£Àß ºÉAqÀwUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV FUÀ PÀ½¸ÀzÉ £ÁlPÀ DrÛAiÀiÁ CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ¼ÀAzÀ ¨ÉÊzÀÄ, §rUɬÄAzÀ ²ªÀgÁªÀÄ FvÀ£À §®PÁ®, JqÀ ªÉÄîÄPÀÄ, JqÀ Q«, JqÀ vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ JqÀPÁ® ¨ÉgÀ¼À ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JqÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, JqÀ PÁ°£À ªÉÄÃ¯É §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 61/2012 PÀ®A 341, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢vÀ¼Á ±ÉÆèsÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ ªÁrPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: ¨É¼ÀPÀÄt [©] EªÀgÀ ºÉÆ® ºÁUÀÆ EªÀgÀ ¨sÁUÁ¢AiÀiÁzÀ DgÉÆæ gÀAUÀgÁªÀ vÀAzÉ UÀÄtªÀAvÀgÁªÀ ªÁrPÀgÀ ¸Á: ¨É¼ÀPÀÄtÂ(©) EªÀgÀ ºÉÆ®UÀ¼ÀÄ Hj£À ²ªÁgÀzÀ°èzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ºÉÆ®PÉÌ ºÀwÛ ¸ÀgÀPÁj UËoÁt d«ÄãÀÄ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¸ÀzÀj d«ÄãÀzÀ°è CzÀPÉÌ ºÀwÛzÀÝ d«ÄãÀzÀªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¸ÀºÀ C°èAiÉÄà zÀ£À PÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÉÄìĸÀÄvÁÛgÉ, »ÃVgÀ®Ä ¢£ÁAPÀ 15/07/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä DPÀ¼ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj UËoÁt d«ÄãÀzÀ°è ªÉÄìĸÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ gÀAUÀgÁªÀ vÀAzÉ UÀÄtªÀAvÀgÁªÀ ªÁrPÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ zÉëzÁ¸À ªÁrPÀgÀ E§âgÀÆ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢ªÀAiÀÄgÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ E¯ÉèÃPÉ? DPÀ¼ÀÄ ªÉÄìĸÀÄwÛ¢Ý £ÀªÀÄä zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ªÉÄìĸÀĪÀ eÁUÀzÀ°è ¤Ã£ÀUÉ JµÀÄÖ ¸À® ºÉýzÀgÀÆ E°èAiÉÄà ªÉÄìĸÀÄwÛ¢Ý CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è, §®UÀqÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ D£ÀAzÀ EvÀ¤UÉ §®UÉÊ ªÉÆüÀPÉÊ ºÀwÛgÀ ¨Á¬ÄAzÀ  PÀaÑ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹, PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è JgÀqÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ¸À® ºÉÆqÉzÀÄ ¨ÁªÀÅ §AzÀ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ, ºÁUÀÆ DgÉÆævÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 19/07/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ£ÉÆA¢UÉ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¤ÃªÀÅ £ÀªÀÄUÉ HgÀ d£ÀjUÉ ºÉý ¥ÀAZÁ¬ÄwUÉ PÀgɸÀÄwÛj ¤ÃªÀÄUÉ £ÉÆÃqÀÄvÉÛÃªÉ M§â§âjUÉ ºÉÃUÉ? fêÀ£À ªÀiÁqÀÄwÛj CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 19-07-2012 gÀAzÀÄ PÀA¥ÀÆålgÀzÀ°è mÉÊ¥À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 112/2012 PÀ®A 498(J), 323, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¸ÀAVÃvÁ UÀAqÀ ªÀiÁtÂPÀ ªÀqÀØgÀ ¸Á: ªÀļÀZÁ¥ÀÆgÀ EPÉAiÀÄ£ÀÄß 07 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ DgÉÆæ ªÀiÁtÂPÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ªÀqÀØgÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: ªÀqÀØgÀ, ¸Á: ¸Á¯É ©gÀß½î, vÁ: vÁ®ÄPÁ aZÉÆA½ EvÀ£À eÉÆÃvÉUÉ PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ 2 ªÀµÀðUÀ¼À £ÀAvÀgÀ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ, CvÉÛ, £ÁzÀtÂ, ªÉÄÊzÀÄ£À gÀªÀgÉ®ègÀÄ ¸ÉÃj ¤Ã£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV¯Áè ¤Ã£ÀÄ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ eÉÆvÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛ, ¤£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ vÀPÀ̪À¼À¯Áè CAvÀ CAzÀÄ ºÉÆÃqɧqÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, DzÀÄzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ EUÀ 1 wAUÀ½¤AzÀ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ ªÀļÀZÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°ègÀÄvÁÛ¼É »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 19/07/12 gÀÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°zÁÝUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ªÉÄʯÁgÀ ªÀÄ®èuÁÚ zÀ±Àð£ÀPÉÌAzÀÄ §AzÀÄ £ÀAvÀgÀ ªÀļÀZÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ CªÀgÀ ¥ÉÊQ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ªÀiÁtÂPÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ E°è J£ÀÄ ªÀiÁqÀÄw¢Ý £À£Àß eÉÆÃvÉ §gÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ CAzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ CvÉÛ ºÁUÀÄ £ÁzÀt ¦üAiÀiÁð¢UÉ MwÛ »rzÁUÀ ªÉÄÊzÀÄ£À PÉʬÄAzÀ vɯÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀAiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 76/2012 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 19/07/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĤî vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¥À¥Áà ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: UÀÄ®§UÁð EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÄ CªÀgÀ PÀA¥À¤AiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀÄgÉñÀ E§âgÀÄ PÀÆr vÀªÀÄä £Áå£ÉÆ PÁgÀ £ÀA PÉJ-32/ J£ï-1789 £ÉÃzÀgÀ°è PÀA¥À¤AiÀÄ «ÄnAUÀ EzÀÝ PÁgÀt ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ gÁ.ºÉ £ÀA 9 gÀ ªÉÄÃ¯É UÀAr zÀUÁð ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ mÉæöÊ®gÀ ¯Áj  £ÀA JªÀiï.ºÉZï-43/ªÁAiÀiï-882 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁUÀÆgÀPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ PÁjUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ PÁj£À°è PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ ¸ÀÄgÉñÀ EªÀ¤UÀÆ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄE vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 73/2012 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 18,19/07/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦.PÉ.¦.J¸ï ¨ÁåAPÀ £ÁUÀÆgÀzÀ Qð ºÁUÀÄ QlQAiÀÄ PÀ©âtzÀ gÁqÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄjzÀĺÁQ M¼ÀUÀqÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¨ÁåAQ£À°èzÀÝ C®ªÀiÁjAiÀÄ Qð ªÀÄÄjzÀÄ CzÀgÀ°èAiÀÄ MlÄÖ ºÀt 70,359=00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÀuÉñÀPÀĪÀiÁgÀ ªÀÄÄRå PÁAiÀÄ𠤪ÁðºÀPÀgÀÄ ¦.PÉ.¦.J¸ï. ¨ÁåAPÀ £ÁUÀÆgÁ EªÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è °TvÀ Cfð ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

July 19, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 19-07-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 19-07-2012

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 09/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 14-06-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ zÀÄAiÉÆÃðzÀ£À vÀAzÉ ªÀĸÁÛ£À¥Áà ªÀÄzÀ£ÀPÀgï ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: zÀ°vÀ, ¸Á: »gÀ£ÁUÁAªÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CrUÉ ªÀiÁrPÉÆüÀî¨ÉPÉAzÀÄ ¸ÉÆÖêÀ ºÀaÑ CrUÉ ªÀiÁrPÉÆüÀÄîwÛzÁÝUÀ DPÀ¹äPÀªÁV ¸ÉÆÖêÀ §µÁÖV MªÀÄä¯Éà zÀÄAiÉÆÃzsÀð£À¤UÉ ¨ÉAQ vÀUÀÄ° CªÀ£À JzÉ, ºÉÆmÉÖ, PÉÊPÁ®ÄUÀ¼ÀÄ, vÉÆÃqÉUÀ¼ÀÄ §ºÀ¼ÀµÀÄÖ ¸ÀÄnÖzÀªÀÅ EzÀjAzÁV zsÀÄAiÉÆÃðzÀ£À EvÀ£ÀÄ £ÉÆêÀÅ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ vÀ£Àß ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ¤ÃgÀÄ ºÁQPÉÆArzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ w¥ÀàtÚ vÀAzÉ ªÀĸÁÛ£À¥Áà ªÀÄzÀ£ÀPÀgï ¸Á: »gÀ£ÁUÁAªÀ EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀA§A¢PÀgÀÄ Nr d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ªÉÊzsÀå¢üÃPÁjgÀªÀgÀ ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ UÀÄ®§UÁð ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 30-06-2012 gÀAzÀÄ zÀÄAiÉÆÃzsÀð£À gÀªÀjUÉ §¸ÀªÉñÀégÀ D¸ÀàvÀæAiÀÄ°è E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁUÀ ¢£ÁAPÀ 17-07-2012 gÀAzÀÄ zÀÄAiÉÆÃðzsÀ£À EªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ, CªÀgÀ ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄïÉAiÀÄÄ AiÀiÁªÀ jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 08/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 26/06/2012 gÀAzÀÄ OgÁzÀ (©) vÁ®ÆQ£À £ÁUÀÆgÀ (©) UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠥ÀAqÀj£ÁxÀ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄtgÁªÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, ¸Á: £ÁUÀÆgÀ (©) EªÀgÀ vÁ¬Ä £ÀgÀ¸Á¨Á¬Ä UÀAqÀ £ÁgÁAiÀÄtgÁªÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 85 ªÀµÀð, EªÀgÀÄ ¯ÉÊl ºÉÆÃzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ aªÀÄt ºÀZÀÄѪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV aªÀÄtÂAiÀÄ ¨ÉAQ £ÀgÀ¸Á¨Á¬ÄAiÀÄ ¹ÃgÉUÉ vÀUÀ° £ÀAvÀgÀ ªÉÄÊUÉ vÀUÀ° ªÉÄʸÀÄnÖzÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 07/07/2012 gÀAzÀÄ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ G¸Áä¤AiÀiÁ D¸ÀàvÉæ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ±ÉjPÀ ªÀiÁrzÀÄÝ G¸Áä¤AiÀiÁ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 11/07/2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 88/2012 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 18-07-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ fÃvÉAzÀæ gÉrØ vÀAzÉ ¸Á¬ÄgÉrØ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: gÉrØ, ¸Á: ¥ÉÆÃZÀA¥À°è ªÀÄAqÀ¯ï PÀ£ÀߪÀÄÄPÀ¯Á UÁæªÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ (J.¦), ¸ÀzÀå: DtzÀÆgÀ EvÀ£À ªÉÊ£À ±Á¥ÀzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ©üêÀÄuÁÚ vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ ¸Á: ²ªÀ¥ÀÆgÀ UÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À¢AzÀ rQÌAiÀiÁV vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ »A¨sÁUÀzÀ°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®UÉÊ ªÀÄÄjzÀAvÉ ºÁUÀÆ C®è°è vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ©¢zÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ MAzÀÄ DmÉÆÃzÀ°è aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀgÀĪÁUÀ PÉÆüÁgÀ (PÉ) ºÀwÛgÀ ©üêÀÄuÁÚ EvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 87/2012 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 17-07-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÃzÁgÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ªÀÄoÀ ªÀAiÀÄ: 31 ªÀµÀð, eÁw: ¸Áé«Ä, ¸Á: gÁªÀÄ¥ÀÆgï PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµÀ EªÀj§âgÀÆ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ EªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è CªÀgÀ PÁgÀ £ÀA§gÀ JªÀiï.ºÉZï-13/J¹-3375 £ÉÃzÀgÀ°è ±À¤ ªÀĺÁvÀäPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÉƤßPÉÃj PÁæ¸À ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ ¸ÀzÀj PÁj£À ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ «ÃgÀ±ÉÃnÖ ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ: 31 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: UÀgÀÄ£ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj PÁgÀ ¥À°ÖAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ, EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ EvÀ¤UÉ ¸ÁzÁ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ EvÀ¤UÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 95/2012 PÀ®A 32, 34 PÉ.E DåPïÖ & 328 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 17-07-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ n.Cgï.gÁWÀªÉÃAzÀæ ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gɪÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¹§âA¢üAiÀĪÀgÀ eÉÆvÉ ©ÃzÀgÀ d»gÁ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ ¸ÉA¢ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä §gÀÄwÛzÀÝ MAzÀÄ mÁmÁ EArPÁ PÁgÀ £ÀA. JA.JZï-02/eÉJ-8901 £ÉÃzÀPÉÌ ¤°è¹ CzÀgÀ°èzÀÝ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÉA¢AiÀÄ£ÀÄß DgÉÆævÀgÁzÀ ²ªÀgÁªÀÄ vÀAzÉ ±ÀA¨sÀÄ ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, eÁw: ªÀiÁAUÀgÀªÁr, ¸Á: ¢Ã£À zÀAiÀiÁ¼À £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 5 d£ÀgÀÄ PÀÆr ¸ÉA¢ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁV¸ÀĪÁUÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ MlÄÖ 10 °ÃlgÀ ¸ÉA¢ C.Q. 100/- ºÁUÀÆ MAzÀÄ mÁmÁ EArPÁ PÁgÀ C.Q. 1,00,000=00 gÀÆ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DgÉÆævÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 105/2012 PÀ®A 427, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ UÉÆÃgÀR£ÁxÀ vÀAzÉ ¸Á¬Ä§uÁÚ ªÁPÉÆÃqÉ ªÀAiÀÄ: 70 ªÀµÀð, eÁw: eÉÆö, ¸Á- eÉÆöUÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀ ¨sÁUÁ¢ü d£ÀgÁzÀ DgÉÆægÀÄ 1) ¨Á¯Áf vÀAzÉ §Ä¢ÝªÀAvÀ ªÁPÉÆÃqÉ, 2) qÉÆÃuÉÚ vÀAzÉ UÀAUÁgÁªÀÄ ªÁPÉÆÃqÉ, 3) ¯Á¯Áå vÀAzÉ §Ä¢ÝªÀAvÀ ªÁPÉÆÃqÉ, 4) ªÉAPÀl vÀAzÉ §Ä¢ÝªÀAvÀ ªÁPÉÆÃqÉ J®ègÀÆ ¸Á: eÉÆöUÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÉ®ègÀÆ »jAiÀÄgÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÀAmÉ ºÁUÀÄ CªÀ ªÀÄAiÀiÁðzÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ EªÀjUÉ ¸ÀªÀiÁd¢AzÀ PÉ®ªÀÅ ªÀµÀðUÀ¼À ªÀgÉUÉ ¥ÀAZÀgÀÄ ¸ÀªÀiÁd¢AzÀ ºÉÆgÀUÉ EnÖgÀÄvÁÛgÉ »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 17-07-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ CA¨ÁzÁ¸ï ªÁPÉÆÃqÉ eÉÆvÉAiÀÄ°è £ÁUÀgÉñÀégÀ ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ«gÀÄ ªÀÄ£É JzÀÄgÀÄ PÀĽwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä d£ÀjUÉ ¸ÀªÀiÁd¢AzÀ ºÉÆgÀUÉ EqÀ®Ä ¤£ÀßzÉà PÉʪÁqÀ EzÉ CAvÁ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ §®UÀqÉ, PÀnÖUɬÄAzÀ ¨É£Àß°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ & UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ CA¨ÁzÁ¸À ©r¸À®Ä §AzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ UÁf£À ¨Ál°¬ÄAzÀ CªÀ£À vÀ¯ÉUÉ, PÀ°è¤AzÀ §®PÀtÂÚ£À PɼÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÁè¹UÉ PÀ®Äè ºÉÆqÉzÀÄ UÁdÄ MqÉzÀÄ £ÀµÀÖ ªÀÅAlÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

July 18, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 18-07-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 18-07-2012

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 170/2012 PÀ®A 498(J) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 & 4 r.¦ DåPïÖ 1961 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¸ÀĤvÁ UÀAqÀ ¸ÀÆAiÀÄð£ÀAzÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA 19-6-24/1 ²ªÀgÀvÀß ¤ªÁ¸À ªÉʵÀÚ« PÁ¯ÉÆä ²ªÀ£ÀUÀgÀ (G) ©ÃzÀgÀ EPÉAiÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 28-04-2008 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ¸ÀÆAiÀÄð£ÀAzÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¥Ánî ¸Á: ªÉʵÀÚ« PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÉÆA¢UÉ DVzÀÄÝ, 2 ªÀµÀðzÀ UÀAqÀÄ ªÀÄUÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ, ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄzÀAiÀÄzÀ°è 41 vÉÆ¯É §AUÁgÀ, ¨É½î 1, 1/2 PÉ.f, ¦æÃqÀÓ, n«, C®ªÀiÁgÀ, «ÄPÀìgÀ, ªÀÄAZÀ, ¨ÁAqÉ EvÀgÉ ªÀgÀzÀQëuÉAiÀiÁV PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ 6 wAUÀ¼À ªÀgÉUÉ DgÉÆæAiÀiÁzÀ UÀAqÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À eÉÆvÉ ¸ÀjAiÀiÁV EzÀÝgÀÆ CgÉÆævÀgÁzÀ CvÉÛ UËgÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀÄ°èPÁdÄ£Àð ¥Ánî ¸Á: ªÉʵÀÚ« PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ, EPÉAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ¤£ÀߣÀÄ £Á£ÀÄ ºÉ½zÀÝjAzÀ ªÀÄzÀÄªÉ DVgÀÄvÁÛ£É, E®è¢zÀÝgÉ ¤£ÀߣÀÄß AiÀiÁgÀÆ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀÄwÛzÀÝgÀÄ, ¤Ã£ÀÄ PÀ¥ÀàV¢ÃAiÀÄ JAzÀÄ »AiÀiÁ½¹ ªÀiÁvÁ£ÁqÀĪÀzÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ ¸ÀƼÀÄî ZÁr ºÉý ºÉÆqÉzÀÄ ¤£Àß vÀAzÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAzÀÄ ¨Á JAzÀÄ ºÉý JgÀqÀÄ ¸À® 2 ®PÀë gÀÆ vÀj¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ PÁgÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á JA¢zÀÝzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ £Á£ÀÄ K£ÀÄ vÀgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ºÉýzÀPÉÌ ¢£ÁAPÀ 13-10-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄĪÀ ºÁUÉ ºÉÆqÉzÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ E£ÉÆßA¢ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ ºÉýgÀÄvÁÛgÉ, D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ «zÉñÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁðzÀw¼À DgÉÆÃUÀå ¸Àj EgÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀt vÁ¬Ä eÉÆvÉ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ¼É, £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 27-03-12 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj¤AzÀ vÀ£Àß vÁ¬Ä eÉÆvÉ ©ÃzÀgÀUÉ §AzÁUÀ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ Rjâ¸À®Ä £ÀqÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ£ÁzÀ ¸ÀÆAiÀÄð£ÀAzÀ ¥Ánî gÀªÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¤ªÀÄä eÉÆvÉ ªÀÄvÀ£ÁqÀ ¨ÉÃPÀÄ CAzÁUÀ ¸ÀÆAiÀÄð£ÀAzÀ EvÀ£ÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, £Á£ÀÄE E£ÉÆßAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ DUÀÄvÉÛãÉ, ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁgÀÄ JAzÀÄ £À£ÀUÉ UÉÆwÛ¯Áè JAzÀÄ ºÉýgÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À CvÉÛ ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀgÁªÀÄ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ¤UÉ vÀ¯É PÉqɸÀĪÀzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÁgÀ ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ ²ªÀgÁªÀÄ EvÀ£ÀÄ ¥ÀæbÉÆÃzÀ£É ¤ÃqÀÄwÛzÁÝgÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ eÉÆÃvÉ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ªÀÄzÀĪÉUÉÆøÀÌgÀ ºÉtÄÚ £ÉÆÃqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 17-07-2012 gÀAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀ zÀÆj£À Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 171/2012 PÀ®A 143, 147, 323, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¥À¹ :-
¢£ÁAPÀ 17-07-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, eÁw: Qæ²ÑAiÀÄ£ï, ¸Á: PÉƼÁgÀ(PÉ) EªÀgÀ ªÀÄUÀ ªÀÄvÀÄÛ gÀÆ¥ÀgÁt dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÉÆÃr dUÀ¼À ©r¹gÀÄvÁÛgÉ, gÀÆ¥ÀgÁt EPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß vÀAzÉ vÁ¬Ä ºÁUÀÄ ¸ÀA§A¢üPÀjUÉ®è PÀgɬĹgÀÄvÁÛ¼É, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¯ÉÆÃPÉñÀ¤UÉ UÀAqÀ ºÉAqÀw dUÀ¼À CqÀ¨ÉÃrj CAvÁ ¸ÀªÀiÁd¬Ä¹ ºÉüÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ 1] «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ AiÀıÉÃ¥Àà ±ÁºÁUÀAd 2) ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ£À ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼ÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ¸Á: ±ÁºÁUÀAd ¯ÉçgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ §®PÀÄwÛUÉ JqÀ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÉÄÃ¯É PÉÊ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ, «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄ PÀªÀÄäPÀwÛ vÉUÉzÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛÃªÉ ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ¤UÉ PÀgɬĹ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉAqÀwUÉ MwÛ »qÀzÀÄ §rUɬÄAzÀ JqÀUÉÊ gÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ JzÉAiÀÄ°è M¢ÝgÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ PÁ®Ä PÉÊUÀ½UÉ PɼÀUÉ ºÁQ vÀĽ¢gÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ½UÉ gÉÆÃd EªÀ½UÀ JzÉAiÀÄ°è PÉÊ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ, vÀ¯ÉAiÀÄ°è §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ M«ÄäAzÀ MªÉÄäÃ¯É ±ÁºÁUÀAd ¢AzÀ CPÀæªÀÄPÉÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀ ªÉÄ¯É ºÀ¯Éè £Àqɹ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw, ªÀÄUÀ½UÉ fêÀ¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛãÉAzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 172/2012 PÀ®A 143, 323, 504, 506, 498(J) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 & 4 r.¦ DåPïÖ 1961 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¦üAiÀÄð¢vÀ¼ÁzÀ gÀÆ¥ÀgÁt UÀAqÀ ¯ÉÆÃPÉñÀ ¸Á: PÉƼÁgÀ(PÉ) EPÉAiÀÄÄ 6 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ »gÀAiÀÄgÀ ¸ÀªÀÄÄäRzÀ°è PÉƼÁgÀ(PÉ) UÁæªÀÄzÀ°è ¯ÉÆÃPÉñÀ£À eÉÆvÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ  ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV ¸ÀĪÀÄgÀÄ 2-3 ªÀµÀðUÀ¼À PÁ® DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ¯ÉÆÃPÉñÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ, 2] ±ÁgÀzÀªÀiÁä UÀAqÀ ¨Á§ÄgÁªÀ, 3] gÉÆÃdªÉÄÃgÉ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ, 4] qÁå¤AiÀįï vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ, 5] ¨Á§ÄgÁªÀ  J¯ÁègÀÆ ¸Á: PÉƼÁgÀ(PÉ) EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÀjAiÀiÁV ElÄÖPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ UÀAqÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀzÀÄ, vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀĪÀzÀÄ ªÀiÁqÀ¯ÁgÀA©ü¹ ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ 50,000/- gÀÆ¥Á¬Ä vÀgÀĪÀAvÉ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrgÀÄvÁÛ£É, ºÁUÀÆ DgÉÆævÀgÀÄ PÀÆqÀ ¨ÉÊAiÀÄĪÀzÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀ®Ä DgÀA©ü¹zÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉ vÁ¬ÄUÀ½UÉ «µÀAiÀÄ w½¹zÁUÀ, ¸ÀzÀå £À£Àß ºÀwÛgÀ ºÀt E¯Áè JAzÀÄ ¸ÀªÀÄeÁ¬Ä¹ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÀgÀÆ, PÀ¼ÉzÀ 2 ¢£ÀUÀ½AzÀ F QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄvÁÛ §AzÀÄ ¢£ÁAPÀ 17-07-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeɬÄAzÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ¤Ã£ÀÄ ¤£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃgÀlÄ ºÉÆÃUÀÄ 50,000/- gÀÆ¥Á¬Ä vÀAzÀgÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ¨Á E®è¢zÀÝgÉ C°èAiÉÄà EgÀÄ JAzÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ, ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è mÉÊ¥À ªÀiÁrzÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 173/2012 PÀ®A 287, 338 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 17-07-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĤîPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ CdÄð£À ZÁ®PÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: PÀ¥À¯Á¥ÀÆgÀ PÀA¥À¤AiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÁUÀ ®QëöäPÁAvÀ UÀÄAqÉgÁªÀ EvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ ªÁåQAUï ¥ÀA¥À C£ï ªÀiÁqÀ®Ä w½¹zÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀÆqÀ¯É C£ï ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ C£ï ªÀiÁrzÁUÀ MªÉÄäÃ¯É ¨Áè¸ÀÖ DV CzÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ MªÉÄäÃ¯É Hj ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉAQ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ CzsÀð ¨sÁUÀ¢AzÀ §®UÉÊ ¨sÀÄd¢AzÀ ¸ÀA¥ÀÆtð PÉÊ ¸ÀÄlÄÖ ZÀªÀÄð ºÉÆÃVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ §® JzÉAiÀÄ°è ¸ÀÄlÄÖ ZÀªÀÄð ºÉÆÃVgÀÄvÀÛzÉ, §® ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ¸ÀÄlÖ UÀĽîUÀ¼ÀÆ §A¢gÀÄvÀÛªÉ, PÀA¥À¤AiÀÄ°è ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥sÉÊAiÀÄgï mÉAqÀgï, G¸ÀÄPÀÄ, ¤ÃgÀÄ C¼ÀªÀr¹gÀĪÀ¢¯Áè  PÀA¥À¤AiÀÄ ªÀiÁ°PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ eÉ.PÉ. zÉëAzÁæ¥Áà ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À«gÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁPÀ°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 52/2012 PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 17-07-2012 ªÉÆÃUÀ®¥Áà ¸ÁUÀgÀ EªÀgÀ ºÉƸÀ ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ £ÁUÀÆgÀ (JA) UÁæªÀÄzÀ°è ºÀtPÉÌ ¥Àt PÀnÖ E¹àl dÆdl DqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆævÀgÁzÀ gÁd¥Áà vÀAzÉ ¯Á®¥Áà ¸Á: £ÁUÀÆgÀ (JA) EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÄ E£ÀÄß 6 d£ÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ ºÀwÛgÀ 52 E¹àl J¯ÉUÀ¼ÀÄ, £ÀUÀzÀÄ ºÀt 3,200/-gÀÆ d¦Û ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 86/2012 PÀ®A 78(J) PÉ.¦ DåPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 17-07-12 gÀAzÀÄ d£ÀªÁqÁ UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢ J£ï.JªÀiï ¥ÁnÃ¯ï ¦.L r.¹.L.© ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L ªÀÄvÀÄÛ ¹¦¹ 1583, 942, 1532 ªÀÄvÀÄÛ J¦¹ 280 gÀªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀ DgÉÆæ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ¨sÀÆvÁ¼É ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ zÀ°vÀ, ¸Á: PËoÁ (©), vÁ: OgÁzÀ EvÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr, EvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀÄlPÁ aÃnAiÀÄ£ÀÄß §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ EvÀ£À ºÀwÛgÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀV¹zÀ MlÄÖ ºÀt 4800/- gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÆ 4 ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼À£ÀÄß MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.