July 26, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 26-07-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 26-07-2012

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 157/2012 PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 25/07/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠢°Ã¥À ¸ÁUÀgÀ ¦.J¸ï.L ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï  oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀÄgÉÆqÀ£É ªÉÄúÀPÀgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è  DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÉAPÀl vÀAzÉ gÁªÀÄ zÀAqÀªÀvÉà ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: ªÀqÀØgÀ, 2) ªÀĺÁ«ÃgÀ vÀAzÉ UÀAUÀgÁªÀÄ ¨sÀÄ¬Ä ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, eÁw: ¨sÀĬÄ, 3) ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ vÀAzÉ gÁdgÁªÀÄ ¥ÉÆÃvÀzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 58 ªÀµÀð, eÁw: ¸ÉÆãÀgÀ, 4) UÀuÉñÀ vÀAzÉ §§ÄæªÀ£À AiÀıÀ§â ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, £Á®ÄÌ d£À ¸Á: ªÉÄúÀPÀgÀ ºÁUÀÆ 5) ¨sÀgÀvÀ vÀAzÉ gÀAUÀgÁªÀ ¤qÀªÀAZÉ ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, 6) ªÀiÁzsÀªÀ vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ vÀ®ªÁqÉ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, E§âgÀÄ ¸Á: UÀÄAdgÀUÁ EªÀgÉ®ègÀÆ PÀĽvÀÄ E¹àÃmï J¯ÉAiÀÄ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹Ã©£À dÆeÁl ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ dÆeÁlPÉÌ §¼À¹zÀ MlÄÖ 3200/- gÀÆ ºÁUÀÄ 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 106/2012 PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 25/07/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ GªÉÄñÀ J£ï. PÁA§¼É ¦.J¸ï.L.(PÁ.¸ÀÄ) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ J¯ï.L.¹. PÀbÉÃj ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ ºÀt ºÀaÑ ¥ÀtvÉÆlÄÖ E¹àÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ «£ÁAiÀÄPÀgÁªÀ ¥ÀAZÁ¼À ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, 2) ¥Àæ¢Ã¥À vÀAzÉ ZÀ£Àߧ¸À¥Áà UÀ¸ÉÛ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, 3) C«ÄÃgÀ vÀAzÉ CPÀâgÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð,                            4) AiÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ UÀÄ£ÀߥÁà zsÉÆÃvÀgÉ ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, 5) CªÀÄgÀ vÀAzÉ GªÀiÁPÁAvÀ ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, J®ègÀÆ ¸Á: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÉ®ègÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CªÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1500/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ D¥Á¢vÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 183/2012 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 25/07/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ JªÀiï.r. PÀjêÀÄ vÀAzÉ JªÀiï.r ªÀ»ÃzÀ«ÄAiÀiÁå ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, ¸Á: d£ÀªÁqÁ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-38/J¯ï-6447 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É d£ÀªÁqÁ PÀqɬÄAzÀ ©ÃzÀgÀPÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ £ÁªÀzÀUÉÃj E½eÁj£À°è UÀÄgÀÄ£Á£ÀPÀ L.n.L PÁ¯ÉÃd JzÀÄj£À gÉÆr£À ªÉÄÃ¯É §AzÁUÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ mÁmÁ ªÀiÁåfÃPÀ £ÀA. PÉJ-38/JªÀiï-2580 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ UÁAiÀÄUÉƽ¹ vÀ£Àß mÁmÁ ªÀiÁåfPÀ ¸ÀܼÀzÀ¯Éèà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.