February 29, 2008

DAILY CRIME UP DATE ON 29-02-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 29-02-2008.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁgÁuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 34/2008 PÀ®A. 279,337,338 L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 LJªÀiï.«í PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 28-02-08 gÀAzÀÄ ¨ÁªÀV UÁæªÀÄ¢AzÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. §¸ÀªÀiÁä UÀAqÀ CqÉ¥Áà a¢æ ªÀ 62 ¸Á ¨ÁªÀV vÁ f ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀPÉÌ §AzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ¸ÁAiÀÄAPÁ® «Ää qÉÆgÀ DmÉÆ £ÀA. PÉ.J/38-1625 £ÉÃzÀgÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ «Ää qÉÆgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÉlgÀ£Àj PÁ¯ÉÃdÄ ºÀwÛgÀ 17-00 UÀAmÉUÉ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÄ CzÀgÀ°è PÀĽvÀ EvÀgÀjUÉ ¨sÁj ºÁUÀÄ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß CmÉÆ ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É.

2) ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 19/08 PÀ®A 279 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 28/02/08 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà CfÃvÀ vÀAzÉ ¸ÁzsÀÄ zsÀĪÀiÁ® 43 ªÀµÀð G mÁæ£Àì¥ÉÆlð ªÀiÁå£ÉdgÀ ¸Á ¨ÁgÁªÀÄw ¥ÀÄuÉ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 27/02/08 gÀAzÀÄ gÁwæ 0300 ªÉüÉAiÀÄ°è ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ vÀ£Àß mÁåAPÀgÀ ¯Áj £ÀA. MH04 BG 499 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á ¥ÀÄuÉ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁåAPÀgÀ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤±Á̼Àf ¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ vÁ¼ÀªÀiÁqÀV UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ MªÉÄä¯É ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 19/08 PÀ®A 279 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤ÃSÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁgÁuÁAwPÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå : 78/08 PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÀgÀt : 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPÀÖ

¢£ÁAPÀ 29-2-08 gÀAzÀÄ 0715 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¢°¥À vÀAzÉ £ÁUÀ±ÉÃnÖ ºÀ§¹ ªÀAiÀÄ-21 ªÀµÀð, eÁw-ºÀjd£À G-«zsÁåyð ¸Á-d®¹AV EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 29/2/08 gÀAzÀÄ ¥Àæw ¢ªÀ¸ÀzÀAvÉ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä PÀÄjUÀ¼ÀÄ PÀlÄÖªÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸À«ÄÃ¥À §AzÁUÀ MAzÀÄ ¯Áj £ÀA J¦-13/JPÀì-2541 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ »AzÉ ªÀÄÄAzÉ £ÀqÀ¸ÀÄvÁÛ §AzÀÄ £ÀªÀÄä PÀÄjUÀ¼ÀÄ PÀlÄÖªÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ »A¢£À UÉÆÃqÉUÉ MªÉÄäÃ¯É §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¸ÀzÀj ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÉÆÃqÉ ¥ÀÆwð ©zÀÄÝ M¼ÀUÉ ªÀÄ®VzÀÝ £ÀªÀÄä CfÓ£ÁzÀ ªÀÄgÉ¥Àà vÀAzÉ ¦üÃgÀ¥Àà ªÀÄÈvÀ¥ÀlÄÖ ºÁUÀÄ ªÀÄÆgÀÄ PÀÄjUÀ¼ÀÄ PÀÆqÀ ¸ÀzÀj UÉÆÃqÀ ©zÀÄÝ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÀÛªÉ. £Á£ÀÄ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ²æêÀÄAvÀ vÀAzÉ CA§uÁÚ WÀAmÉ ¸Á-d®¹AV CAvÀ w½¬ÄvÀÄ. ¸ÀzÀj ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ £ÁªÀÅ £ÀªÀÄä UÀr©rAiÀÄ°è EzÁÝUÀ vÀ£Àß ¯Áj vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0600 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀqÉ¢gÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄÄ £ÀªÀÄÆägÀ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ªÉÄÃn ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁgÀÄw ²Ã®ªÀÄÆwð gÀªÀgÀÄ PÀuÁÚgÉ £ÉÆÃrgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ £ÀªÀÄä CdÓ£À ¸Á«UÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆgÀÄ PÀÄjUÀ¼À ¸Á«UÉ PÁgÀt£ÁzÀ ¸ÀzÀj ¯Áj ZÁ®PÀ£À «gÀÄzsÀÞ PÁ£ÀÆ£À ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Àß £ÀA. 78/08 PÀ®A. 279 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPÀÖ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C§PÁj ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁææ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 22/08 PÀ®A 32,34 PÉ.E JPÀÖ:-

¢£ÁAPÀ 28/02/08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® £Á£ÀÄ eÉÆvÉ ¦¹ 940 ¸ÀAfêÀ PÀĪÀiÁgÀ J¦¹ 308 §¸ÀªÀgÁd gÀªÀgÉÆA¢UÉ UÉÆÃlð(©) UÁæªÀÄPÉÌ ºÀ½î ¨sÉÃn PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ 1] ¤gÀAd£À gÉrØ vÀAzÉ ¨sÀUÀªÀAvÀ gÉrØ ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð ¸Á: §ÄzÁªÀÄ ¥ÀÆAZÀ¥À°è f: £À®UÉÆAqÁ ¸ÀzsÀå ºÀÄ®¸ÀÆgÀ UÉÆÃlð(©) UÁæªÀÄzÀ fÃeÁ¨Á¬Ä vÉ®AUÀ EªÀgÀ ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì CxÀªÁ C¢üPÀÈvÀ zÁR¯ÉUÀ¼ÀÄ E®èzÉ £ÁPÀ Ol ©ÃAiÀÄgÀ ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß §eÁd ZÉÃvÀPÀ ¸ÉÆÃlÌgï £ÀA J¦ 16 f 4333 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÁUÀÄwÛzÀÝgÉA§ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ ¹§âA¢AiÉÆqÀ£É ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ £Àqɹ ¸ÀzÀj JgÀqÀÄ d£À DgÉƦvÀgÁzÀ ¤gÀdAt gÉqÉØ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÁÝA EªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀgÀ PÀqɬÄAzÀ CPÀæªÀĪÁV ¸ÁV¹ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ 21 ©ÃAiÀÄgï ¨Ál® C.Q 1260/- gÀÆ ªÀiÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¨eÁd ZÉÃvÀPÀ ¸ÉÆÃlÌgï ºÀ¼ÉAiÀÄzÀÄ C.Q 10,000/- gÀÆ »ÃUÉ MlÄÖ J¯Áè ¸ÉÃj 11,260/- gÀÆ ªÀiÁ®Ä d¦Û ªÀiÁr DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁææ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 23/08 PÀ®A 32, 34 PÉ.E JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 28/02/08 gÀAzÀÄ gÁwæ CgÀPÀëPÀ G¥À¤jÃPÀëPÀgÀħ¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt oÁuÉ eÉÆvÉ ºÉZï¹ 618 UÀt¥Àw ªÀÄvÀÄÛ ¦¹ 1476 dUÀ£ÁxÀ gÀªÀgÉÆA¢UÉ ºÀÄ®UÀÄwÛ UÁæªÀÄPÉÌ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ zÀ£Àß±ÉnÖ @ zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ zÉëAzÀæ¥Áà »gÉUÉ¥Àà£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ 43 ªÀµÀð ¸Á: ºÀÄ®UÀÄwÛ DgÉƦvÀgÀÄ ºÀÄ®UÀÄwÛ UÁææªÀÄzÀ ªÀĺÁzÉêÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì CxÀªÁ C¢üPÀÈvÀ zÁR¯ÉUÀ¼ÀÄ E®èzÉ ¨ÉƤ ¸ÀàµÀ¯ï «¹Ì RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ ¹§âA¢AiÉÆqÀ£É ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ £Àqɹ ¸ÀzÀj DgÉÆæ zsÀ£Àß±ÉÃnÖ @ zsÀ£ÀgÁd EªÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀgÀ PÀqɬÄAzÀ CPÀæªÀĪÁV ¸ÁV¹ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ 30 ¨ÉƤ ¸ÀàµÀ¯ï «¹Ì ªÀiÁ®Ä C.Q 900 gÀÆ d¦Û ªÀiÁr DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 26/08 PÀ®A 324, 504,eÉÆvÉ 34, L¦¹

¢£ÁAPÀ; 27-02-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 1130 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀÄjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¦ügÉÆÃdSÁ£À vÀAzÉ E¸ÀÆ¥sÀSÁ£À ªÀAiÀÄ-36 ªÀµÀð ¸Á;¸ÀAUÀªÀÄ avÀæ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ ºÁUÀÄ CªÀ£À UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ ±ÉòzsÀgÀ EªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ PÉÆAqÀÄ ±ÁºÀUÀAdzÀ zÀÄ®ºÀ£À ªÀÄfÃzÀ »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ,£Á£ÀÄ £À±ÉAiÀÄ°è M§â ªÀåQÛUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÝjAzÀ ¸À¢æ ªÀåQÛ CgÉ ªÀiÁPÉ ®ªÀqÉ zÉÃRPÉ ZÀ®£Á £À» CvÁ PÁå CAvÁ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛ£É, CzÀPÉÌ £Á£ÀÄ ¸À¢æ ªÀåQÛUÉ vÉÃgÁ vÀÄ ¹zÁ eÁ PÉÊPÀÄ ¥ÀÄPÁgÉ CAvÁ CAzÀªÀ£É C¯Éè ©¢ÝzÀ MAzÀÄ PÀ°è¤AzÀ £À£Àß vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É,£ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸À¢æ ªÀåQÛ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛzÁUÀ E£ÀÄß ¸À¢æ ªÀåQÛAiÀÄ eÉÆvÉ EzÀÝ E§âgÀÄ ¥ÉÊQ M§â §qÉUɬÄAzÀ £À£Àß JqÀUÉÊ gÀmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É, ºÁUÀÄ E£ÉÆߧ⠪ÀåQÛ PÉʬÄAzÀ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É, ¸À¢æAiÀĪÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ JA§ÄªÀzÀÄ £À£ÀUÉ UÉÆwÛ¯Áè JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ F UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå : 77/08 PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÀgÀt : 324 323 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 28-2-08 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀ¸ÀAvÀ vÀAzÉ ªÉÄÃUÀgÁd ±ÀA¨sÉÆñÀAPÀgÀ ªÀAiÀÄ 24 ªÀµÀð G-PÀÆ° PÉ®¸À eÁ-ªÀiÁ¢UÀ ¸Á-JA.¦ UÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ PÉÆnÖzÀÝ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 28-2-08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7. UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ £À£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ°è ¤AvÁUÀ £ÀªÀÄä PÁPÀ£ÁzÀ ±ÁªÀÄÄ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ±ÀA¨sÉÆñÀAPÀgÀ EvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ ¤£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤£Àß vÀAzÉ PÀÆr £À£ÀUÉ KPÉ ºÉÆqÉ¢¢ÝÃj CAvÁ ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉÊgÀvÀé EnÖPÉƪÀÄqÀÄ £À£ÀUÉ £ÀªÀÄä PÁPÀ£ÀÄ K ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É , ¨sÀƸÀr ªÀÄUÀ£É CªÀÄvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ §AzÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzïÝ §rUɬÄAzÀ £À£Àß §®UÉÊ ªÉƼÀPÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr £ÀªÀÄä NtÂAiÀÄ ±ÁªÀÄ ¸ÉãÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ªÀÄvÀÄÛ GªÀĨÁ¬Ä UÀAqÀ FgÀ¥Áà gÀªÀgÀÄ ©r¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. £À£Àß ºÉÆqÉzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀªÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£À ¥ÀæPÁgÀ PÉøÀ ªÀiÁr £À£ÀUÉ aPÀvÉì PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ PÀ½¸À¨ÉÃPÁV «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðèAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3) ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå :20/08 PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÀgÀt:324, 504, 323 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 28/02/08 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀiÁtÂPÀ vÀAzÉ §ÄqÀØ¥Áà ªÀqÀØgÀ 28 ªÀµÀð G PÀÆ° ¸Á §UÀzÀ¯ïÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 28/02/08 gÀAzÀÄ gÁwæ 1600 ªÉüÉAiÀÄ°è «ÄãÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ°è vÀ£Àß ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ wjPÉÆArzÀÄÝ CAwªÀÄ ¸ÀA¸ÁÌgÀ PÀÄjvÀÄ §AzÁUÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊQ® ªÉÄÃ¯É PÁ®Ä ElÄÖ ¤AvÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ¤Ã£ÀÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊQ®Ä ªÉÄÃ¯É PÁ®Ä EqÀ¨ÉÃqÀ CAvÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ MwÛ »rzÀÄ PÀ°è¤AzÀ vɯÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 20/08 PÀ®A 324, 504, 323 eÉÆvÉ 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤ÃSÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C¸ÀºÀd ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ AiÀÄÄrDgï ¸ÀASÉå : 4/2008. PÀ®A: 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 27-02-08 gÀAzÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ ªÀÄAdļÁ UÀAqÀ «ÃgÀ±ÉnÖ EªÀ¼ÀÄ «±À ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÝjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¥ÀæAiÀiÁ« SÁ¸ÀV D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ±ÀjÃPÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 28-02-08 gÀAzÀÄ 5.25 UÀAmÉUÉ ªÀÄÄAeÁ£É ¥ÀæAiÀiÁ« D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. ªÀÄÈvÀ½UÉ J¸ïPÉJ¸ï ¨ÁåAPï £ÀªÀgÀÄ PÉ®¸À¢AzÀ vÉUÉzÀÄ ºÁQzÀjAzÀ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆArzÀÝjAzÀ «±À ¸Éë¹ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÀ ¦AiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 29/08 PÀ®A 509, 306, 511 L¦¹:-

28-2-08 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ CªÀÄdzÀ vÀAzÉ ºÀ«ÄÃzÀ CmÉÆ qÉæöʪÀågÀ ¹.JªÀiï.¹ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ. ¦üAiÀÄð¢ÃvÀ PÀÄ. ±À¨Á£Á ¨ÉÃUÀA vÀAzÉ ªÀÄUÀzÀĪÀÄ ªÀAiÀÄ 13 ªÀµÀð, G «zsÁåyð ¹.JªÀiï.¹ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ. ZÀÆqÁ¬Ä¹, ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛ£ÉAzÀÄ vÉÆAzÀgÉ PÉÆnÖgÀÄvÁÛ£É, PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢ÃvÀ¼ÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉÖUÉÆAqÀÄ E°UÉ ¸Á¬Ä¸ÀĪÀ OµÀzÀ ¸Éë¹ CvÀäºÀvÀå ªÀiÁrPÉƼÀÄî®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrgÀÄvÁÛ¼É ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄzÀ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉPÉÊUÉÆArzÀÄÝEgÀÄvÀÛzÉ.

February 28, 2008

DAILY CRIME UP DATE ON 28-02-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 28-02-2008.

C§PÁj ¥ÀæPÀgÀt :-

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß ¸ÀA. 30/2008 PÀ®A. 32,34 PÉ.E. JPÀÖ.

¢/26/02/2008 gÀAzÀÄ 20;00 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¨ÉüÀPÀÆtÂ(©) UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆæ 1) ²ªÁ C°AiÀiÁ¸À ²ªÁf vÀAzÉ £ÁªÀÄzÉêÀ ªÁrPÀgÀ eÁ; ªÀägÁoÁ ¸Á; ¨ÉüÀPÀÆtÂ(©). §¸ï ¤¯ÁÝt ºÀwÛgÀ C£À¢üPÀævÀªÁV ºÁUÀÄ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSÉAiÀĪÀjAzÀ C£ÀĪÀÄw E®èzÉ ¨ÉƤ «¹Ì ¸ÉgÉAiÀÄ£ÀÄß vÀPÉÆAqÀ ¤AvÁzÀ zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä ¨ÁåUÀ ¥ÀgÀ²Ã°¸À®Ä ¨ÉƤ «¹Ì 40 ¨Ál°UÀ¼ÀÄ C;Q; 1272-00 gÀÆ ¨ÉÃ¯É ¨Á¼ÀĪÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr d¥ÀÛ ªÀiÁr UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

C¸ÀºÀd ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ. AiÀÄÄ.r.Dgï. ¸ÀASÉå :01/2008, PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÀgÀt : 174 ¹.Dgï.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 26-2-2008 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1900 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ £ÁUÉÃAzÀæ¥Áà vÀAzÉ UÉÆÃ¥Á®gÁªÀ ªÀAiÀÄ 60 ªÀµÀð eÁåw ªÀÄgÁoÀ ¸Á: GqÀªÀÄ£À½î. EvÀ£ÀÄ JwÛ£À §Ar PÀnÖPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®¢AzÀ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ªÀÄgÀ½ §gÀÄwÛgÀÄ ªÁUÀ GqÀªÀÄ£À½î UÁæªÀÄzÀ «oÀ×® gÀÄQät UÀÄrAiÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqÉAiÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß JwÛ£À §ArAiÀÄ ªÉÄðAzÀ DPÀ¹äPÀªÁV PÁ®Ä eÁj §Ar¬ÄAzÀ PɼÀUÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨É£Àß°è vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ GamÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀlÖ C¸Áé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀtzÀ WÀl£É.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

ªÀiÁgÀuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 23/08 PÀ®A. 279 337 338 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ: 27-02-2008 gÀAzÀÄ ²æà ªÀĺÀäzÀ D¹Ã¥sÀ vÀAzÉ ¨Á§Ä ¯Á® ¥ÁmÉ® ªÀAiÀÄ-30ªÀµÀð G::ªÀiÁgÀÄw PÁgÀ £ÀA JA.JZï-01/n-9502 ¸Á::UÀļÀªÀAw ¨Á¹ð gÉÆqÀ ¸ÉƯÁ¥ÀÄgÀ DgÉƦAiÀÄÄ gÁ.ºÉ £ÀA 9gÀ ªÀÄÄ®PÀ §AUÁè PÀqɬÄAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ vÀ£Àß ªÀiÁgÀÄw PÁgÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ vÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀqÉƼÁzÀ ¨sÀªÁ¤ ªÀÄA¢J ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ §jwÛzÀ ¦üAiÀiÁ𢠸Á̦ðAiÉÆ PÁgÀ £ÀA PÉ.J-01/KA.K-7264 UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj WÀl£É ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ 1)±ÉʯÉAzÀæ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ¨É¯ÁÝ¼É (2) gÁeÉñÀ vÀAzÉ ºÉªÀiÁA±À (3) ªÀĺÀäzÀ D¸ÉÃ¥sÀ vÀAzÉ ¨Á§Ä¯Á® ¥ÀmÉî EªÀgÀÄUÀ½UÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ PÉÆlÖ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ oÁuÁ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA 23/08 PÀ®A 279 337 338 L.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

1. ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA, :- 25/08 PÀ®A ;- 324, 504,eÉÆvÉ 34, L¦¹

¢£ÁAPÀ ;27-02-08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀģɬÄAzÀ ¢£À¤vÀåzÀAvÉ ±ÁºÉãÀ ¥ËæqÀ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ±Á¯ÉAiÀÄÄ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ C. 04-45 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¥sÀvÉÛzÀgÀªÁd ºÀwÛgÀ gÉʯÉé UÉÃl ¥ÀPÀÌzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjavÀ 3 d£À ºÀÄqÀUÀgÀÄ JzÀÄj¤AzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝgÀÄ £À£ÀߣÀÄß £ÉÆr CgÉ ªÀiÁPÉå ¯ÉÆqÉ ¸ÉÊPÀ¯ï CZÁÑ ZÀ¯Á CAvÀºÀ ªÀÄÆgÀÄ d£À ZÉÊAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ £Á£ÀÄ £À£ÀUÉ AiÀiÁPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ýj CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ ¸ÀzÀj 3 d£ÀgÀÄ ºÀÄqÀUÀgÀ°è M§â£ÀÄ C¯Éè ©zÀÝ 1 PÀ°è¤AzÀ £À£Àß vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ UÉÆwÛgÀĪÀ¢¯Áè CªÀgÀ ªÀÄÄR £ÉÆrzÀgÉ UÀÄwð¸ÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß 25/08 gÀAvÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2. ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 76/08 PÀ®A. 354 504 324 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 28-2-08 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ FgÀ¥Áà ¹zÀÝUÉÆAqÀ ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð G-MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁ-zsÀ£ÀUÀgÀ ¸Á-¸ÉqÉÆüÀ UÁæªÀÄ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀ£Àß ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 28-2-08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ¥ÀÄvÀ¼À¨Á¬Ä PÀÆrPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆîPÉÌ ºÉÆÃVzÉêÀÅ F ªÉüÉUÉ £ÀªÀÄä PÁPÁ£ÁzÀ gÁduÁÚ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ dUÀ£ÁxÀ ºÁUÀÆ UÉÆëAzÀ gÀªÀgÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖ CUÀ® ªÀiÁqÀÄwÛzÉÝÃj CAvÁ ºÉýzÀPÉÌ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ EzÀÄ ¤ªÀÄä vÁvÁ£À ºÉÆî CAvÁ w½¢ÝÃj EzÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆî EzÉ CAvÀ ºÉý ¨ÉÊzÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁr £À£Àß ºÉAqÀwUÉ gÁdtÚ EªÀ£ÀÄ vÀ½îzÀÝjAzÀ ©zÀݼÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆëAzÀ EªÀ£ÀÄ MwÛ »rzÀ ªÀÄvÀÄÛ dUÀ£ÁxÀ EªÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ £À£Àß JqÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 76/08 PÀ®A. 354 504 324 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀt :-

d£ÀªÁqÁ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 23/08 PÀ®A. 143,147,504,447,427, eÉÆvÉ 149, L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 27/02/2008 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÁªÀÄZÀAzÀgÀ vÀAzÉ PÀ¤AiÀiÁ¯Á® ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð G/ MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁåw ªÀiÁgÀªÁr ¸À; a®èVð oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ §gɬĹzÉÝãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 24/02/08 jAzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆî ¸ÀªÉð £ÀA. 140 EzÀÄÝ EzÀ£ÀÄß DgÉÆævÀ¼ÁzÀ avÁæ¨Á¬Ä ºÁUÀÆ CªÀ¼À ªÀÄPÀ̼ÀÄ §AzÀÄ F ºÉÆî £ÀªÀÄäzÀÄ EzÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄä ºÉÆîzÀ°è£À PÀqÀ¯É ¨É¼É ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20 jAzÀ 25 aî ¨É¼É ®ÄPÁì£ï ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀqÀ¯É gÁ² ªÀiÁqÀ®Ä vÀA¢lÖ gÁ² ªÀIJãï£ÀÄß PÀ°è¤AzÀ dfÓ ®ÄPÁì£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄÀ CfðAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

dÆeÁl ¥ÀæPÀgÀt :-

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 37/08 PÀ®A. 87 PÀ.¥ÉÆÃ. PÁ¬ÄzÉ.

¢£ÁAPÀ 27-02-08 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ £ÀAzÀUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ ©ÃgÀ°AUÉñÀégÀ PÀ«Ä¤n ºÁ® ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹Ã©£À dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ JAzÀÄ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ ¦.J¸À.L ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ £ÀAzÀUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ ©ÃgÀ°AUÉñÀégÀ PÀ«Ä¤n ºÁ®QÌAvÀ ¸Àé®à »AzÉ ªÀÄgÉAiÀiÁV £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÁªÀðd¤PÀ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹Ã©£À dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÄÝzÀÝ£ÀÄß RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ, ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ 1) £ÁUÀ¥ÁàvÀAzÉ ªÀĸÁÛ£À¥Áà 2)ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà 3) ªÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà PÀ¯Áåt 4)ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw 5) ªÀigÀÄw vÀAzÉ ¥ÀÄArèPÀ¥Áà J®ègÀÆ ¸Á: £ÀAzÀUÁAªÀ CAvÁ ºÉýgÀÄvÁÛgÉ. CªÀgÀ CAUÀ gÀhÄrÛ ªÀiÁrzÁUÀ MlÄ Ö704/-gÀÆ ºÁUÀÆ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄߥÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁr ºÁUÀÆ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 17/2008 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ:28/02/08 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ FqÀUÁgÀ ¸Á/ ºÁ®ºÀ½î gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ PÉÆnÖzÉ£ÉAzÀgÉ ¥Àæw ¢ªÀ¸À 0900 UÀAmɬÄAzÀ gÁwæ 2200 UÀAmÉAiÀÄ ªÀgÉUÉ PÉ®¸À ªÀiÁr ªÁå¥ÁgÀzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ªÀÄgÀÄ¢ªÀ¸À QæµÁÚ UÁæ«ÄÃt ¨ÁåAPÀ°è vÀÄA§ÄvÉÛãÉ. gÀ«ªÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ §ÄzsÀªÁgÀ ªÀåªÀºÁgÀ ªÀiÁqÀĪÀÅ¢®è. ¢£ÁAPÀ 26/02/08 gÀAzÀÄ MAzÀÄ ¢ªÀ¸À ªÁå¥ÁgÀzÀ ºÀt 22,940-/ gÀÆ PËAlgÀzÀ°èzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 27/02/08 gÀAzÀÄ MAzÀÄ ¢ªÀ¸À ªÁå¥ÁgÀzÀ ºÀt 26,650/- gÀÆ »ÃUÉ MlÄÖ 49,590/- gÀÆ PËAlgÀzÀ°èlÄÖ ¤£Éß gÁwæ 2300 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÉÛãÉ. ¢£ÁAPÀ 27-28/02/08 gÀAzÀÄ gÁwæAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¨Áå¼ÀºÀ½îAiÀÄ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ªÉÊ£À ±Á¥ÀzÀ ±ÉÃlgÀ Qð ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÀqÉ ¥ÀæªÉò¹ PËAlgÀzÀ°èlÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 49,590/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:17/08 PÀ®A:457,380 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

February 27, 2008

DAILY CRIME UP DATE ON 27-02-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 27-02-2008.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁgÁuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 74/08 PÀ®A 279 L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 26-2-08 gÀAzÀÄ 2330 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ JzÀgÀÄUÀqÉ gÁ.ºÉ.£ÀA.9 gÀ ªÉÄÃ¯É ¦.J¸À.L.(PÁ.¸ÀÄ) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ, ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ £ÀUÀgÀzÀ°è gÁwæ ¥ÉÃmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ C°è, MAzÀÄ ¥À®ìgï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/eÉ-1672 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ, ¸ÀzÀj ªÁºÀ£À ¤°è¸À®Ä ¸ÀÆa¸À¯ÁV, ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçªÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß zÀÆgÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß 2345 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉUÉ MAiÀÄÄÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 74/08 PÀ®A 279 L.¦.¹. EÉÆÃvÉ 187 L.JA.«.DPÀÖ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.2) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 75/08 PÀ®A 279 L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 L.JA.«.DPÀÖ.:-

¢£ÁAPÀ 27-2-08 gÀAzÀÄ 0015 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ gÁ.ºÉ.£ÀA.9 gÀ ªÉÄÃ¯É ¦.J¸À.L.(PÁ.¸ÀÄ) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ, ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ £ÀUÀgÀzÀ°è gÁwæ ¥ÉÃmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ fÃ¥À £ÀA. PÉ.J-38/f-143 £ÉÃzÀgÀ°è ¦.¹.-1098 ¸ÀÄgÉñÀgÉrØ gÀªÀjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ C°è, MAzÀÄ mÁmÁ 207 r.L. UÀÄqÀì PÁåjAiÀÄgÀ £ÀA.JA.JZÀ-06/f-6193 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ, ¸ÀzÀj ªÁºÀ£À ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß 0030 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 75/08 PÀ®A 279 L.¦.¹. eÉÆÃvÉ 187 L.JA.«.DPÀÖ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


3) ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 27/08 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 26/02/08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà PÉÆAr¨Á vÀAzÉ ¸ÉmïªÁf PÀ¯Á¯ï gÀªÀgÀÄ ªÀÄAoÁ¼À PÁæ¸ï ¢AzÀ ªÀÄAoÁ¼À PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀÄAoÁ¼À ¢AzÀ ªÀÄAoÁ¼À PÁæ¸ï PÀqÉUÉ M§â ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ ¹zÀÄÝ GªÀÄgÀUÉÃ, ¦ügÉÆÃd ¨ÁUÀªÁ£À gÀªÀgÉ®ègÀÄ PÀÆr £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À Q«UÉ ªÀÄvÀÄÛ UÀmÁ¬ÄUÉ vÀgÉazÀ UÁAiÀĪÁV ªÀÄvÀÄÛ JqÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁr JqÀ Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ ¸ÉÆgÀÄwÛgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦AiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPɬÄAzÀ ªÀÄAoÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 27/08 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


4) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå : 73/08 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 26-2-08 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁ𢠲æà AiÀiÁ°¸À vÀAzÉ C¨ÁæºÀA ®ÄPÁÌ£ÉÆgÀ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð ¸Á-JqÁ£À PÁ®Ä¤ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 26-2-08 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ fêÀgÁd vÀAzÉ zÉëzÁ¸À gÀªÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA.PÉJ-38/eÉ-1186 £ÉãzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ £ÀªÀÄä UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áå£À vÁ®ÆèQ£À ªÀÄAoÁ¼À UÁæªÀÄ ªÉÊf£ÁxÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀAzÀÆj PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ gÁºÉ £ÀA.9gÀ ªÉÄðAzÀ ©zÀgÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß fêÀgÁd EªÀ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ ªÉÆîPÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ §gÀĪÁUÀ fêÀgÁd EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ ªÉƼÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ MAzÀÄ JªÉÄä CqÀØ §AzÁUÀ ¸ÀzÀj JªÉÄäUÉ PÀmï ºÉÆÃqÉzÁUÀ MªÀÄä¯É ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£À »rvÀ vÀ¦à PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ £À£ÀUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ°è gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ fêÀgÁd EvÀ¤UÉ PÀ¥Á¼ÀzÀ°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 26/08 PÀ®A 323, 324, 341, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 26/02/08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0800 UÀAmÉUÉ ¨ÉÃqÀgÀªÁr UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ®PÀëöät vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ ªÀiÁ£É gÀªÀgÀ CtÚgÁzÀ UÉÆ«AzÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀįÁ§ EªÀj§âjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ »AzÉ vÀ£ÀVgÀĪÀ 4 JPÀÌgÉ 6 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ ¸ÉªÉð £ÀA 271 gÀ°èzÀÝ£ÀÄß 36 UÀÄAmÉ d«ÄãÀ£ÀÄß »jAiÀÄ CtÚ£ÁzÀ UÉÆ«AzÀ¤UÉ 81,000/- gÀÆUÉ ªÀiÁjgÀÄvÉÛãÉ, ºÉÆ® ªÀiÁjzÀ «µÀAiÀÄ £À£Àß ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß vÀAzÉAiÀĪÀjUÉ UÉÆwÛgÀĪÀ¢¯Áè ¸ÀzÀj d«Ä¤£À ºÀt 35.000/- gÀÆ ¥ÀqÉ¢gÀÄvÉÛãÉ. ªÀÄvÀÄÛ G½zÀ ºÀt 46,000/- £ÀAvÀgÀ PÉÆqÀÄvÉÛãÉ. CAvÁ ªÀiÁvÀÄ G½¢gÀÄvÀÛzÉ DzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 26/02/08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0800 UÀAmÉUÉ £À£Àß CtÚgÁzÀ UÉÆ«AzÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀįÁ§£ÀÄ £À£ÀUÉ DPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁªÀÄ ¥Àr¹zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¥ÀæPÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄAoÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 26/08 PÀ®A 323, 324, 341, 504,eÉÆvÉ 34 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

OgÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 30/2008 PÀ®A. 457, 380 L¦¹. :-

¢£ÁAPÀ 26/02/08 gÀAzÀÄ 0600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà £ÀgÀ¸ÁgÉrØ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÉrØ ¸Á// ªÀĪÀÄzÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÀ DV ºÉýPÉ PÉÆnÖzÀÄÝ J£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 26/02/08 gÀAzÀÄ gÁwæ DgÉÆæ 1) ªÀÄ»¥Á® gÉrØ vÀAzÉ «oÀ® gÉrØ ªÀAiÀÄ 14 ªÀµÀð eÁw gÉrØ ¸Á// aAvÁQ 2) gÀªÉÄñÀ gÉrØ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÆw gÉrØ ªÀAiÀÄ 13 ªÀµÀð eÁw gÉrØ ¸Á// aAvÁQ EªÀgÀÄ gÁwÛ 0300 UÀAmÉUÉ ªÉƨÁ¬Ä® CAUÀrªÉÄð£À vÀUÀqÀ JwÛ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV 1) MAzÀÄ f.© ªÉĪÉÆj PÁqÀð CA.QÃ. 600 gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÆ 2) 2 ZÁdðgÀ ¨Áålj CA.QÃ. 700 gÀÄ¥Á¬Ä 3) MAzÀÄ ªÁPÀªÀiÁå£À 500 gÀÆ¥Á¬Ä »ÃUÉ MlÄÖ 1800 gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj WÀl£É 26/02/08 gÀAzÀÄ 0300 UÀAmÉUÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 30/08 PÀ®A. 457, 380 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C§PÁj ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

§UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ. 26/2008 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 26/02/2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£À 15:15 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä vÀAiÀiÁj¹ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀUÉƸÀÌgÀ 5 °Ãlj£À ¥Áè¹ÖÃPÀ PÁå£ïzÀ°è 5 °ÃlgÀ PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä C.Q.100/- gÀÆ¥Á¬Ä £ÉÃzÀ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ UÉƸÀÌgÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwzÁÝUÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¥ÀAZÀgÉÆÃA¢UÉ §UÀzÀ® PÉ.E.©.PÀbÉÃjAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DgÉÆævÀ zÀ±ÀgÀxÀ vÀAzÉ »ÃgÀÄ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á/ §UÀzÀ® (©) vÁAqÁ EvÀ£À ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ d¥ÀÛ ªÀiÁr DgÉÆæ ºÁUÀÄ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ ªÀÄgÀ½ 1630 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 26/2008 PÀ®A 32, 34 PÉ.E.PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

February 26, 2008

DAILY CRIME UP DATE ON 26-02-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 26-02-2008.


C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁgÁuÁAwPÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-


§UÀzÀ¯ï ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 25/08 PÀ®A: 279, 337, 338 304(J) L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ: 25-02-2008 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà zÉêÉAzÀæ FvÀ£ÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 25-02-2008 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ DmÉÆà £ÀA. PÉ.J. 38/3842 £ÉÃzÀgÀ°è ªÀÄÈvÀ ºÁUÀÆ E¤ßÃvÀgÀ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ¨sÀAUÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ ªÀÄÄvÀÛAUÉ ¸Á/ d£ÀªÁqÀ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA. J¦ 36/n 8494 £ÉÃzÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̽ÃfvÀ£À¢AzÀ »A¢¤AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj DmÉÆà ¥À°ÖAiÀiÁV DmÉÆà zÀ°èzÀÝ ±ÀAPÀgÀ FvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆÃlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ §UÀzÀ¯ï ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 25/08 PÀ®A: 279, 337, 338 304(J) L.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀiÁgÁuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 72/08 PÀ®A. 279, 304(J) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 25-2-08 gÀAzÀÄ 2300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¥ÀArvÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà £É¼ÀUÉ eÁ-PÀÄgÀħ ªÀAiÀÄ-45 ªÀµÀð, G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-¸ÉÆãÀPÉgÁ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, vÀªÀÄä CtÚ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà EvÀ£ÀÄ vÀªÀÄäzÉ UÁæªÀÄzÀ ¥Ánî gÀªÀgÀ mÁæPÀÖgÀ ªÉÄÃ¯É ZÁ®PÀ¤zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 25-2-08 gÀAzÀÄ zÀħ®UÀÄAr UÁæªÀÄzÀ ¹ªÁgÀzÀ°ègÀĪÀ PÀ§â£ÀÄß mÁæPÀÖgÀ°è ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ zÀħ®UÀÄAr ¢AzÀ gÁeÉñÀégÀ ¥sÁåPÀÖjUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ-©ÃzÀgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É aãÀPÉÃgÁ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ vÀ£Àß mÁæPÀÖgÀ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ »rvÀ vÀ¦à ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÝjAzÀ ZÁ®PÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É mÁæPÀÖgÀ£À EAfãÀ ©zÀÄÝ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢£ÀÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 72/08 PÀ®A. 279, 304(J) L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


2) alUÀÄ¥Àà ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 18/08 PÀ®A 279 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 24-02-2008 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmÉUÉ GqÀ¨Á¼À UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ E¨Áæ»A vÀAzÉ G¸Áä£À«ÄAiÀiÁå ¯Áj £ÀA B J¦ 13-2826 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯ÁAiÀĹ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §® §¢AiÀÄ°è ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAfêÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸ÉʧuÁÚ ¸Á B ºÀÄqÀV vÁ B ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrgÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢£É ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

3) ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ: UÀÄ£Éß 13/08 PÀ®A: 279,337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 25-02-08 gÀAzÀÄ 1040 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ gÁduÁÚ ¨sÀAqÁgÉ gÀªÀgÀÄ «Ä¤ qÉÆÃgï £ÀA, PÉJ-38-2334 £ÉÃzÀgÀ°è £À°è ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß PÀÄr¹ PÉÆAqÀÄ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjAzÀ ºÀt ªÀ¸ÀÆ®Ä ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£ÀÄ «Ä¤qÉÆÃgï Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf vÀ£Àß ¢AzÀ «Ä¤ qÉÆÃgï ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄqÀ© ²ªÁgÀzÀ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ EªÀgÀ ºÉÆîzÀ ºÀwÛgÀ MªÉÄä ¨ÉæÃPï ºÁQzÀPÉÌ £Á£ÀÄ «Ä¤qÉÆÃgï ¢AzÀ PÉüÀUÉ ©zÀÄÝ. vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ gÀPÀÛAiÀiÁªÀ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

C¸ÀºÀd ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁææ«ÄÃt oÁuÉ AiÀÄÄ.rCgï £ÀA 04/08 PÀ®A :- 174 ¹.Cgï.¦.¹:-

¢£ÁAPÀ 24/02/08gÀ gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ®PÀët vÀAzÉ ¤ªÀwð gÀrØ PÀÆjvÁªÀÄ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ UÉÆÃ¥Á® vÀAzÉ ®PÀët ªÀAiÀÄ 11 ªÀµÀð ¸Á: ZÀAqÀPÁ¥ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ ZÀAqÀPÁ¥ÀÆgÀ ºÀ¢ÝAiÀÄ°è vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ §¥sÀ° ¨É¼ÉUÉ ¤ÃgÀÄ ©qÀ®Ä 11:00 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ 1300 UÀAmɬÄAzÀ 1600 UÀAmÉ ªÀÄzsÀåzÀ°è PÀ¼À¸É ¥ÁvÉæAiÀÄ°è ¨Á«¬ÄAzÀ ¤ÃgÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ªÉÄÃ¯É §gÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀ PÁ®Ä eÁj ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀV ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ PÀ®A 35/08 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 25-02-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ AiÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà ºÉüÀªÁ ªÀAiÀÄ 23 ªÀµÀð G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À CtÚ ªÀÄ£ÉAiÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ°è Hl ªÀiÁqÀĪÁUÀ E¸Áä¬Ä® ªÀÄvÀÄÛ ºÀįÉÃ¥Áà E§âgÀÄ ºÉÆgÀUÀqɬÄAzÀ §AzÀÄ HlzÀ ¥ÉèÃlUÉ PÁ°¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸Àé®à £ÉÆÃr £ÀqɬÄj JAzÀÄ ºÉýzÁUÀ DgÉÆævÀ AiÀÄ®è¥Àà CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUɬÄAzÀ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ¤UÀÆ ¸ÀºÀ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üÃAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


2) ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ 36/08 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 25-02-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 2030 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Hl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁ𢠱ÁªÀÄuÁÚ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ºÉüÀªÁ ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð G: PÀÆ° PÉ®¸À eÁw: ºÉüÀªÁ ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©) gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ E¸Áä¬Ä® ºÁUÀÆ PÁPÀ£À ªÀÄPÀ̼À £ÀqÀÄªÉ dUÀ¼À DUÀÄwÛzÀÄÝ ºÉÆÃV PÉüÀ®Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ w½¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ £Á£ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CªÀ£À HlzÀ ¥ÉèÃlUÉ PÁ®Ä ºÀwÛzÉÝ JAzÀÄ ºÉýzÁUÀ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀĪÀÄä£É KPÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛj JAzÀÄ ºÉýzÁUÀ PÁ²Ã£ÁxÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUɬÄAzÀ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°èzÀÝ CªÀ£À CtÚ CzÉà §rUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §® UÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üÃAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 34/08 PÀ®A 323, 324 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 25-02-08 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢v¼ÁzÀ ²æêÀÄw. zÉÆæÃ¥Àw UÀAqÀ ªÀiÁtÂÃPÀ ¨Á¥À£ÀªÀÅgÀ ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð G: PÀÆ° PÉ®¸À eÁw: QæñÀÑ£À ¸Á: £ÀAzÀUÁAzÀ gÀªÀjUÉ UÁæªÀÄzÀ f¯Á¤ EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ w½¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ ¤£Àß ªÀÄUÀ dUÀ£ÁßxÀ EªÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¤Ãj£À mÁåAQ£À ºÀwÛgÀ ªÀÄ®VzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ UÁæªÀÄzÀ 1) dAiÀÄ¥Á® 2) ¸ÀAdÄ ¨Á¥À£ÀªÀÅgÀ 3) ¢°Ã¥À PÀÄAzÀ£À 4) gÀ« 5) PÀȵÀÚ 6) vÀļÀ¹gÁªÀÄ 7) ¸ÀAvÉÆõÀ gÀªÀgÉ®ègÀÆ ºÁqÀQÌ £ÉÆÃr §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É vÀAzÀÄ £À£Àß PÀnÖUÉ ªÀĶãÀ£À°è vÀAzÀÄ ªÀÄ®V¹ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ ºÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ CªÀ¼À UÀAqÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄUÀ gÀPÀÛzÀ ªÁAw ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛzÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀPÀðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ ªÉÊzÀågÀ ¸À®ºÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ UÀÄ®§UÁð ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. vÀ¯ÉAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁUÀĪÀAvÉ PÀ®Äè CxÀªÁ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üÃAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ: UÀÄ£Éß £ÀA. 12/08 PÀ®A: 110(f) ¹Dg惡 :-

25-02-08 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ §¸À¥Áà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà dªÀiÁzÁgÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀ¯Á¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è eÉÆÃgÁV CªÁZÁå ±À§ÝUÀ½AzÀ agÁqÀÄvÁÛ, ªÀÄvÀÄÛ C¸À¨sÀå jÃwAiÀÄ°è ªÀwð¸ÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ vÉÆAzÀgÉ ¤ÃqÀÄwÛzÀÝjAzÀ PÁgÀt ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 38/08 PÀ®A 318 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 25/02/08 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¢°Ã¥À vÀAzÉ CuÉÚ¥Áà ªÀįÁè¸ÀÆgÉ ¸Á: ºÉƸÀ ¤Ãj£À mÁåAPÀ ºÀwÛgÀ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ §»zÉð¸ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ¨sÁ°Ì d£ÀvÁ PÁ¯ÉƤ ºÀwÛgÀ gɯÉé ºÀ½AiÀÄ AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjavÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ C£ÉÊwPÀªÁV UÀ¨sÀðzsÀj¹ vÀ£ÀUÉÀ ºÀÄnÖzÀ ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß ¢:-24, 25/02/08 gÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è ©¸ÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


3) ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß 33/2008 PÀ®A 447, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 25-02-06 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. UÀÄAqÀ¥Àà vÀAzÉ ¨Á®±ÀnÖ PÀÄA¨ÁgÀ, 40 ªÀµÀð, PÀÄA¨ÁgÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á UÀÄ£Àß½è UÁæªÀÄ vÁ ©ÃzÀgÀ. vÀ£Àß UÁæªÀÄzÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA. 23 gÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ gÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ ZÀAzÀæ¥Áà ºÁUÀÆ E£ÀÄß 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á ±ÁºÁ¥ÀÆgÀ UÉÃmï, ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CªÀZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 33/08 PÀ®A 447, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.February 25, 2008

DAILY CRIME UP DATE ON 25-02-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 25-02-2008.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁgÀuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-


1) PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 29/2008 PÀ®A. 279,337,338 L¦¹. :-

¢£ÁAPÀ 25/2/08 gÀAzÀÄ 0700 UÀAlÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¨sÁªÀ ¸À°ÃªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ D¼ÀĪÀÄUÀ ¥ÀæPÁ±À, gÁoÉÆÃqÀ PÀÆr §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÀæPÁ±À gÁoÉÆÃqÀ EªÀ£ÀÄ ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃmÁgÀ £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ ±À¤ zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ »A¢¤AzÀ CAzÀgÉ GzÀVgÀ PÀqɬÄAzÀ ¸ÀgÀPÁj §¸ï ZÁ®PÀ£ÀÄ §¸ï £ÀA. PÉJ- 38 -J¥sÀ. 259 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ §AzÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÀÄÄUÀjUÉ ¥ÉÀmÁÖV ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 31/2008 279, 337,338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«í. JPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 24-02-08 gÀAzÀÄ 10-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. ¥ÁgɪÀiÁä UÀAqÀ £ÁUÀ¥Áà PÀÄA¨ÁgÀUÉgÉ ªÀ 35 ¸Á UÉÆgÀ£À½î UÁæªÀÄ gÀªÀgÀ UÀAqÀ £ÁUÀ¥Áà vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ¸Á UÀÆgÀ£À½î EvÀ¤UÉ n.r.© PÁ¯ÉÆäAiÀÄ ±ÁªÀÄÄ @ ±ÁªÀĪɯï JA¨ÁvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É PÀÄr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UÀÆ£À½î gÉÆÃqÀ r.Jqï.PÁ¯ÉÃdÄ ºÀwÛgÀ 10-30 UÀAmÉUÉ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¹è¥ÁàV ©¢ÝzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ºÁUÀÄ ªÀÄÄRPÉÌ ¨sÁj ¥ÉmÁÖV ¨sÉêÀŸÁìV ©¢ÝzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É.

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

OgÁzÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 29/08 PÀ®A: 302 ¸ÀªÁ 34 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 24/02/2008 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ®Qëöä¨Á¬Ä oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ ¤ÃrzÀÝ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 23-02-2008 gÀAzÀÄ 2330 UÀAmÉUÉ £À£Àß ªÀÄÈvÀ£ÁzÀ £À£Àß ªÀÄUÀ ºÁUÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1. ¢Ã°¥À vÀAzÉ ºÀįÉèÃ¥Áà 2. «£ÉÆÃzÀ vÀAzÉ ºÀįÉèÃ¥Áà 3. zsÀ£Áf vÀAzÉ ²ªÁf J®ègÀÆ eÁåw: ºÀlPÀgï ¸Á: ¨ÉÆAw vÁ: OgÁzÀ(©) gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ £À£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ ²ªÁf FvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ°è E¹àÃldÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ £À£Àß ªÀÄUÀ 300/- gÀÆ¥Á¬Ä dÆeÁlzÀ°è UÉ¢ÝzÀjAzÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼ÀªÀiÁr zsÀ£Áf ªÀÄvÀÄÛ «£ÉÆÃzÀ EªÀj§âgÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ£À ¸ÉÆAl ºÁUÀÄ PÉÊ »rzÀÄPÉÆArzÀÄÝ E£ÉÆߧâ DgÉÆævÀgÀ£ÁzÀ ¢°¦ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉʬÄAzÀ £À£Àß ªÀÄUÀ£À PÀÄwÛUÉ »ZÀÄQ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ OgÁzÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 29/08 PÀ®A: 302 ¸ÀªÁ 34 L.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) §.PÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 27/08 PÀ®A: 457, 380 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ: 24-02-2008 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ©¸À«Ä¯Áè gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß °TvÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 17-02-2008 gÀAzÀAiÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄzÀÄªÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃVzÁUÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ C®ªÀiÁjAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ CzÀgÀ°èAiÀÄ £ÀUÀzÀÄ 1,50,000/- gÀÆ. ºÁUÀÆ 6 vÉÆÃ¯É §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ. 2,22,000/- gÀÆ. PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆÃlÖ ¦üAiÀiÁð¢ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ §.PÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 27/08 PÀ®A: 457, 380 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝ£ÀÄß zÁR®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå : 70/08 PÀ®A 379 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 24-2-08 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀÄR§Ä® vÀAzÉ C§ÄÝ® C°ÃªÀÄ ªÀÄÆ«ÄA ªÀAiÀÄ-38 ªÀµÀð G-MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁ-ªÀÄĹèA ¸Á-¦ÃgÀ UÉʧ ªÉƺÀ¯Áè alÖUÀÄ¥Áà gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ºÉý §gɬĹzÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 21-2-08 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ SÁ¸ÀV PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ vÀºÀ¹Ã® PÀbÉÃjUÉ §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® »gÉÆ ºÉÆAqÁ ¸Éà¯ÉAqÀgï ¥Àè¸À PÀ¥ÀÄà PÀ®gÀ G¼ÀîzÀÄ CzÀgÀ £ÀA.PÉJ-25/ Dgï-829 CzÀgÀ ZÉ¹ì £ÀA.001 20¹ 09967 , EAf£À £ÀA.00J®18JA10116 £ÉãzÀ£ÀÄß C.Q-15000 gÀÆ £ÉÃzÀÄÝ ºÁåAqÀ® ¯ÁPÀ ºÁQ vÀºÀ¹Ã® PÀbÉÃjAiÀÄ°è ºÉÆÃV £À£Àß ºÉÆîzÀ ¥ÀºÁt ¥ÀwæPÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀĪÀµÀÖgÀ°è £À£Àß »gÉƺÉÆAqÁ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ºÁåAqÀ® ¯ÁPÀ ºÁQzÀÄÝ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 70/08 PÀ®A. 379 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

dÆeÁl ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 32/2008 PÀ®A 87 PÉ.¦.DåPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 24-02-08 gÀAzÀÄ 17-15 UÀAmÉUÉ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ªÀiÁ»w ¥ÀæPÁgÀ UÁzÀV UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV DuÉÚ¥Áà ¨sÁ¯ÉÌ gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ ºÀwÛgÀ §§° VqÀzÀ PɼÀUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÀÄ ºÀt ºÀaÑ ¥Àt vÉÆlÄÖ CAzÀgÀ ¨ÁºÁgÀ JA§ £À¹Ã©£À E¹àÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ ªÀåQÛUÀ¼À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rAiÀÄĪÀµÀÖgÀ°è CªÀgÀ°è ªÀÄƪÀgÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ G½zÀ 6 d£À DgÉÆævÀjUÉ »rzÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 345/- gÀÆ ºÁUÀÆ 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ DgÉÆævÀgÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀj d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¸ÀºÀd ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï ¸ÀASÉå 3/2008 PÀ®A174 ¹.Dgï.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 23/02/08 gÀAzÀÄ gÁwæ 1100 UÀAmÉUÉ 3 ¥sÉøï PÀgÉAl §A¢zÀÄÝ PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ PÀȵÀÚ¥Áà PÁqÀªÁzÀ 42 ªÀµÀð eÁw PÀ§â°UÉÃgÀ G// MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á// ªÀÄÄvÀÛAV UÁæªÀÄ vÀ£Àß vÉÆlzÀ ºÉÆ®PÉÌ ¤ÃgÀÄ ©qÀ®Ä ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV PÀgÉAl ªÉÆmÁgÀ ZÁ®Ä ªÀiÁr ¤ÃgÀÄ ©qÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV ªÀÄÈvÀ PÁ²£ÁxÀ£À JqÀPÁ®Ä »ªÀÄär ªÉÄÃ¯É ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÄÝ UÁ§jAiÀiÁV gÁwæ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ SÁ¸ÀV E¯Ád ªÀiÁr¸ÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 24/02/08 gÀAzÀÄ 0030 UÀAmÉUÉ ªÀÄÄvÀÛAV UÁæªÀÄzÀ°è vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ EvÁå¢ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 3/08 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤ÃSÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.


ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt:-

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ 6/2008 PÀ®A ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ :-

¦AiÀiÁ𢠲æà C¥sÁÛ§ CºÀäzÀ vÀAzÉ C§ÄÝ® PÀjêÀÄ ¸Á: a¢æ ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 24-2-08 gÀAzÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢: 21-02-08 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ £ÀÆgÀSÁ£À vÁ°ÃªÀÄ ªÀģɬÄAzÀ £À£Àß CtÚ£ÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ «PÁgÀ CºÀäzÀ @ DªÉÄÃgÀ vÀAzÉ E¥sÉÛPÁgÀ CºÀäzÀªÀAiÀÄ 17 ªÀµÀð ¸Á: £ÀÆgÀSÁ£À vÁ°ÃªÀÄ ©ÃzÀgÀ, EvÀ£ÀÄ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ªÁ¥À¸ï §A¢gÀĪÀ¢®è. J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV ¥ÀvÉÛAiÀiÁUÀ°®è, PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 06/08 PÀ®A ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ £ÉÃzÀgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 71/08 PÀ®A. 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 25-2-08 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀĽgÁd vÀAzÉ FgÀ¥Áà qÁPÀļÀV ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð eÁ-ªÀiÁ¢UÀ G-PÉE© ¯ÉÊ£ÀªÉÄãÀ ¸Á-EA¢gÁ £ÀUÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ºÉýPÉ ¦ügÁåzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, £À£Àß ¥ÀjZÀAiÀÄzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¨Á¯Áf ªÀÄA¢gÀzÀ NtÂAiÀÄ ¥ÀªÀ£À gÀd¥ÀÆvÀ EvÀ¤UÉ §AUÁgÀ Rjâ¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ 6 ¸Á«gÀ gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÀt PÉÆnÖzÀÄÝ E°èAiÀĪÀgÉUÉ §AUÁgÀ ºÁUÀÆ gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆngÀĪÀÅ¢®è »VgÀĪÁUÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 25-2-08 gÀAzÀÄ ¨É½îUÉ 1100 UÀAmÉUÉ ¨Á¯Áf ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ¥ÀªÀ£À gÀd¥ÀÆvÀ ¹QÌzÀÄÝ CªÀ¤UÉ £ÉÆÃr §AUÁgÀ CxÀªÁ PÉÆnÖzÀ 6 ¸Á«gÀ gÀÆ PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÀPÉÌ CªÀ£ÀÄ £À£Àß eÉÆvÉAiÀÄ°è dUÀ¼À vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤£ÀzÀÄ AiÀiÁªÀzÀÄ ºÀt §AUÁgÀ PÉÆqÀĪÀÅ¢zÉ PÉÆqÀĪÀÅ¢®è K£ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ vÀ£Àß ¥ÁåAn£À eÉé¤AzÀ ¥ÀAZÀ vÉUÉzÀÄ £À£Àß »A¨ÁUÀzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 71/08 PÀ®A. 324 504 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 31/2008 PÀ®A 147, 148, 504, 307, 326, 323, 324, 506, eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 24-2-2008 gÀAzÀÄ 1030 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁ𢠨sÁªÀŸÁ§ vÀAzÉ ¤ªÀÈwÛgÁªÀ ªÉÆÃgÉ ¸Á: PÉÆAUÀ½. ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è DgÉÆæ ²ªÁf , vÀAzÉ ¸ÉÆÃ¥Á£ÀgÁªÀ , vÁ£Áf , ²æêÀÄAvÀ gÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ DPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤ÃªÀÅ £ÀªÀÄä WÁuÁPÉÌ §AzÀ PÀÆ°UÁágÀjUÉ PÉ®¸ÀPÉÌ §AzÀgÉ JPÉ Nr¸ÀÄwÛ¢Ýj CAvÀ DªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ , ¤ªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ §AzÁj¬ÄAzÀ ºÉÃUÉ £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀ CAvÀ dUÀ¼À ªÀiÁr PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ EgÁzɬÄAzÀ F J¯Áè d£ÀgÀÄ vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°è §rUÉ PÀªÀÄäPÀwÛ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ²ªÁfAiÀÄÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀªÀiÁäPÀwÛAiÀÄÄ £À£ÀßUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ £À£Àß vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉAiÀÄĪÁUÀ £Á£ÀÄ vÀ¥Àà¹PÉÆAqÁUÀ £À£Àß ªÀÄÆV£À ªÀÄÄA¢£À ¨sÁUÀPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. E®è¢zÀÝgÉ £À£ÀßfêÀ ºÉÆÃUÀÄwÛvÀÄÛ. CzÀgÀ »r¬ÄAzÀ JqÀ PÀtÂÚ£À ºÀÄ©â ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. gÁªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÁ£Áf §rUɬÄAzÀ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÀÄÛ ²æêÀÄAvÀ EªÀ£ÀÄ §½gÁªÀÄ EªÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqÀ¹gÀÄvÁÛ£É. vÁ£Áf ªÀÄvÀÄÛ gÁªÀÄ EªÀgÀÄ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. UÉÆëAzÀ ¨ÉAqÀªÀ EªÀ¤UÉ JqÀ ¨sÀÄdzÀ ªÉÄÃ¯É vÁ£Áf EªÀ£ÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


3) ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. 32/2008 147, 148, 506, 504, 324, 323, eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 24-02-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1030 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ²ªÁf vÀAzÉ ¸ÉÆÃ¥À£ÀgÁªÀ ¸Á; PÉÆAUÀ½ gÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀĽvÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¨ÁªÀÅ ¸Á§ vÀAzÉ ¤ªÀÈwÛgÁªÀ ºÁUÀÄ 5 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á: PÉÆAUÀ½ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JPÉÆÃGzÉÝñÀ ¥ÀƪÀðPÀªÁV dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ DªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÆøÀr ªÀÄPÀÌ¼É ¤ÃªÀÅ ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖ¬ÄAzÀ ºÉÆÃUÀ¨ÁgÀzÀÄCAvÀ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ýj ¤ÃªÀÅ ºÉÃUÉ §gÀUÉÆÃqÀĪÀÅ¢®è MAzÀÄ jÃw ªÀiÁr°è ¤ªÀÄäUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ ¨ÁªÀŸÁ§ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUɬÄAzÀ £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀiÁzÀ ¸ÉÆÃ¥Á£ÀgÁªÀgÀªÀgÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. §½gÁªÀÄ EªÀ£ÀÄ ²æêÀÄAvÀ EªÀ£À §® ¨ÉÆÃPÁ½ ªÉÄÃ¯É PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥ÀqÀ¹gÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ«AzÀ EªÀ£ÀÄ JqÀgÉÆArAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÀUÉ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁææ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 21/08 PÀ®A 107 ¹.Cgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 24/02/08gÀ MAzÀÄ wAUÀ¼À »A¢¤AzÀ F ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ 1 ¥Ánð 1] CgÀ«AzÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÁªÀ ªÀiÁ£É ªÀAiÀÄ 55 ªÀµÀð ¸Á: gÁeÉñÀégÀ 2£Éà ¥Ánð 1] ªÀiÁtÂPÀ vÀAzÉ gÁªÀÄgÁªÀ ªÀiÁ£É ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð C¥Á¢vÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ zÁjAiÀÄ ¸ÀA§AzÀ vÀPÀgÁgÀÄ £ÀqÉ¢zÀÄÝ ¸ÀzÀj vÀPÀgÁgÀÄ ¸ÀA§AzsÀ JgÀqÀÄ ¥Ánð d£ÀgÀÄ vÀªÀÄä PÉÊUÀ¼À°è §rUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ MAzÀÄ ¥Ánð E£ÀÆßAzÀÄ ¥ÁnðUÉ fêÀ¢AzÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ZÁ¯ÉAd ªÀiÁqÀÄvÀÛ gÁeÉñÀégÀ UÁæªÀÄzÀ°è wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ EzÀjAzÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è C±ÁAvÁvÀ ªÁvÁgÀt GAmÁVzÀÄÝ ºÁUÀÆ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ WÉÆÃgÀ ¸ÀAeÉÕAiÀÄ C¥ÀgÁzÀ dgÀÄUÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÉæ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ 2 ¥Ánð ªÉÄÃ¯É oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 21/08 PÀ®A 107 ¹Cgï.¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

February 24, 2008

DAILY CRIME UP DATE ON 24-02-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 24-02-2008

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

ªÀiÁgÀuÁAwPÀ ªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj oÁuÉ 22/08 279 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ: 22/02/08 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ DgÉƦ ªÀĺÀäzÀ E¸ÀÆ¥sÀ vÀAzÉ C§ÄÝ® ªÀÄfÃzÀ ªÀAiÀÄ-24ªÀµÀð G::ZÁ®PÀ ¯Áj £ÀA PÉ.J-36/6187 ¸Á::¸ÉƯÁ¥ÀÄgÀ gÁ.ºÉ £ÀA 9gÀ ªÀÄÄ®PÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ ªÀÄÄA¨ÉÊ PÀqÉUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ vÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄ£Àß½î ¨ÁqÀðgÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆUÀÄwÛzÀ ¦üAiÀiÁ𢠯Áj £ÀA PÉ.J-01/K-7835 UÉ »A¢¤AzÀ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj WÀl£É ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ AiÀiÁjUÀÄ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀ¢¯Áè JAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ PÉÆlÖ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ oÁuÁ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA 22/08 PÀ®A 279 L.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.ªÀiÁ£ÀågÀ°è ªÀiÁ»wUÁV ¸À°è¸À¯ÁVzÉ.
C¸ÀºÀd ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå: 02/08 PÀ®A. 174 JPÀÖ

¢£ÁAPÀ 06-01-08 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ²æêÀÄw. UÉÆÃj© UÀAqÀ ªÀĺÀäzÀ ºÀ¤Ã¥sÀ ªÀÄįÁè ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄĹèA G: PágÀAeÁ ¥ÉÃ¥ÀgÀ «Ä®£À°è PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ¹AzÀ§AzÀV PÁgÀAeÁ ¥ÉÃ¥ÀgÀ «Ä®£À°è PÀÆ° PÉ®¸À ªÀÄÄV¹ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ°è PÀĽvÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ±Á»Ã£À EªÀ½UÉ ZÀºÁ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉýzÁUÀ ±Á»Ã£À EªÀ¼ÀÄ ZÀºÁ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÉÆÖà ºÀZÀÑ®Ä ¨ÉAQ PÀrØ VÃjzÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ½UÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ zsÀUÀ zsÀUÀ GjAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ªÀÄUÀ ¨ÉAQ Dj¹ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ±ÀjÃPÀ ªÀiÁr ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ C°èAzÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ G¸Áä¤AiÀiÁ D¸ÀàvÉæUÉ ±ÀjÃPÀ ªÀiÁrzÀÄÝ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 08-01-08 gÀAzÀÄ 1845 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. F §UÉÎ ºÉÊzÁæ¨Á¢£À C¥sÀd® UÀAd ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀĪÀgÀÄ ¦.JªÀÄ ªÀiÁr¹PÉÆnÖzÀÄÝ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ£À°èAiÉÄà CAwªÀÄ ¸ÀA¸ÁÌgÀ ªÀiÁr EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 23-02-08 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄlPÁ dÆeÁl ¥ÀæPÀgÀt :-

RlPÀ aAZÉÆý UÀÄ£Éß £ÀA. ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A:- 11/2008 PÀ®A-78[3] PÉ.¦. JPÀÖ

¢£ÁAPÀ 22/2/2008 gÀAzÀÄ 1915 UÀAmÉUÉ ZÀ¼ÀPÀ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆæ ¸ÀĨsÁµÀ PÀ£ÀßqÉ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¨Á«AiÀÄ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÀzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉÆqÀĪÁUÀ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ1] gÁZÀAiÀiÁå vÀAzÉ ZÉ£ÀßAiÀiÁå PÀ£ÀßqÉ ªÀaiÀÄ 35 ªÀµÀð eÁw ¸Áé«Ä ¸Á- ZÀ¼ÀPÁ¥ÀÆgÀ 2]. ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Áà ºÀqÀ¥ÀzÀ ªÀaiÀÄ 32 ªÀµÀð eÁw ºÀqÀ¥ÀzÀ ¸Á-C®ÆègÀ ¸ÀzÀå ºÀ½îSÉÃqÀ [©] 3]. ¨Á§Ä vÀAzÉ ©üêÀıÁ ªÀiÁ¸ÀįÁÝgÀ ªÀaiÀÄ 45 ªÀµÀð eÁw PÀ§â°ÃUÀ ¸Á- ZÀ¼ÀPÁ¥ÀÆgÀ 4]. ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ ZÉ£ÀßAiÀiÁå PÀ£ÀßqÉ eÁw ¸Áé«Ä ¸Á- ZÀ¼ÀPÁ¥ÀÆgÀ 5]. ªÀÄ®èAiÀiÁå ªÀÄoÀ¥Àw ¸Á- zÉêÀgÀ ºÁ®ºÀ½î vÁ®ÄPÀ ªÀ±À¢AzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA¨sÀAzsÀ ¥ÀlÖ 1]. £ÀUÀzÀÄ ºÀt 830=00 gÀÆ.UÀ¼ÀÄ 2]. ªÀÄÆgÀÄ ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ 3]. MAzÀÄ ªÀÄlPÁ ZÁlð 4]. ªÀÄÆgÀÄ ¨Á® ¥É£ïß 5]. JgÀqÀÄ PÉÊUÀrAiÀiÁgÀUÀ¼ÀÄ 6]. JgÀqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÀ¼ÀÄ [ JAEPÀÆå-5692 ªÀÄvÀÄÛ JA.ªÁAiÀiï.DAiÀiï-2888 ] EªÀÅUÀ¼À£À£ÀÄ d¦Û ªÀiÁr ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆgÀÄ d£À DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀgÀÄ ºÁUÀÄ WÀl£É ¸ÀܼÀ¢AzÀ Nr ºÉÆÃzÀ E§âgÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzsÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 11/2008 PÀ®A 78 [3] PÉ.¦.JPÀÖ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ


PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

1. d£ÀªÁqÁ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå: 20/08 PÀ®A. 457,380,511, L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 23/02/2008 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ °AUÀ¥Áà ºÀ«ÄïÁ¥ÀÆgÉ G/ r.¹.¹. ¨ÁåAPï ªÀiÁå£Édgï a®èVð ¸Á; vÉð UÀ°è UÀªÁ£ï ZËPï ©ÃzÀgÀ a®èVð UÁæªÀÄzÀ r.¹.¹. ¨ÁåAPïzÀ°è ªÀiÁå£Édgï CAvÁ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 22,23/02/2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÀå gÁwæAiÀÄ°è a®èVð UÁæªÀÄzÀ r.¹.¹. ¨ÁåAQ£À QlQ ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀĪÀÅ¢¯Áè r.¹.¹. ¨ÁåAQ£À QlQ ªÀÄÄjzÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ vÉUÉzÀÄPÉƼÀî®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ °TvÀ CfðAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2. ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå : 69/08 PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÀgÀt : 454, 457, 380 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 23-2-08 gÀAzÀÄ 2215 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ¨sÀzÀæ¥Áà gÉêÀV ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð G-®UÀeÉÃj §ÄQAUÀ PÉ®¸À eÁ-PÉƽ ¸Á-²ªÀZÀAzÀæ PÁ®Æ¤ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀªÉÄñÀ ªÀÄgÁoÀ ¨ÁåAPÀ£À°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀªÀgÀ ªÀÄ£É EgÀÄvÀÛzÉ. MAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 23-2-08 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ gÁwæ Hl ªÀiÁr £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÁQAUÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÀªÉÄñÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨ÁrUÉAiÀÄ°èzÀÝ ¥À£À߯Á® ¯ÉÆâü EªÀgÀÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ §AzÀÄ w½¹zÉ£ÉAzÀgÉ, £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀiÁ°ÃPÀgÀ ªÀÄ£É ¨ÁVî Qð AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÆ ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀAvÉ PÁtÄvÀÛzÉ CAvÁ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ ºÁUÀÆ ¥À£À߯Á® E§âgÀÆ ºÉÆÃV ªÀÄ£ÉAiÀÄ QlQ¬ÄAzÀ £ÉÆÃqÀ¯ÁV gÀªÉÄñÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ZÀ¯Á覰èAiÀiÁV ©¢ÝgÀÄvÀÛªÉ. DgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV® Qð ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀAvÉ PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ. PÀ¼ÀîgÀÆ AiÀiÁªÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ Qð ªÀÄÄj¢gÀÄvÁÛgÉ JA§ÄzÀÄ UÉÆwÛ®è. ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀiÁ°ÃPÀgÁzÀ gÀªÉÄñÀ EªÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ ¨ÁªÀĨÉUÉ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CªÀgÀÄ §AzÀ £ÀAvÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è J£ÀÆ PÀ¼ÀªÀÅ JµÀÄÖ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ ¨ÉÃ¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀÄ JA§ÄzÀÄ w½AiÀÄÄvÀÛzÉ. £Á£ÀÄ ¸ÀzÀj «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ AiÀiÁgÀÆ EgÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀt oÁuÉUÉ §AzÀÄ F £À£Àß ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆqÀÄvÉÛãÉ. ¸ÀzÀj C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀƤ£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 69/08 PÀ®A. 454 457 380 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀAZÀ£É ¥ÀæPÀgÀt :-

d£ÀªÁqÁ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 21/08 PÀ®A. 465,468,471,419,418,420,467,506, eÉÆvÉ 34, L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 23/02/2008 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà UÀt¥ÀvÀgÁªÀ vÀAzÉ ¤Ã®PÀAoÀ¥Áà ªÀlUÉ ¸Á; ªÀÄÄzsÉÆüÀ(©) ¸ÀzsÀå GzÀVÃgï oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ Cfð ¸À°è¹zÉÝãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 29/01/07 jAzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ DgÉÆævÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ U˽ ¸Á; ¯Á®¨ÁUï ºÁUÀÆ E£ÀÆß ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ £ÀPÀ° PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ vÀAiÀiÁj¹ ºÉÆî ªÀiÁgÀĪÀÅ¢zÉà CAvÁ ºÉý ¸ÀgÀPÁj ¥ÀvÀæUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¸À» ªÀiÁr £À¤ßAzÀ 799100/- gÀÆ. vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆî gÀf¸ÀÖgï ªÀiÁrPÉÆrj CAvÁ PÉýzÁUÀ ¸ÀzÀj ºÉÆî £ÀªÀÄä ºÉ¸Àj¤A¢¯Áè CAvÁ ºÉý ºÀt PÉýzÀgÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁPÀÄwÛzÁÝgÉ C®èzÉà DgÉÆæ £ÀA. 1 EvÀ£ÀÄ ¸ÀļÀÄî zÀ¸ÁÛªÉÃdÄ ¸Àȶֹ ªÀAa¸ÀĪÀ, ªÉÆøÀ, ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ °TvÀ CfðAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

February 23, 2008

DAILY CRIME UP DATE ON 23-02-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 23-02-2008.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 28/2008 PÀ®A 341, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹. :-

¢£ÁAPÀ: 21/2/2008 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà UËvÀªÀÄ vÀAzÉ C±ÉÆÃPÀ PÁA§¼É ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ PÀªÀÄÆå¤n ºÁ¯ï ªÉÄÃ¯É PÀĽvÁUÀ DgÉÆæ ¨Á¯Áf qÉÆAUÀgÉ EªÀgÀ E§âgÀÄ ¸ÀtÚ vÀªÀÄäA¢gÀÄ ZÀÄqÁ¬Ä¸ÀÄvÁÛ PÀ®Äè ©Ã¹ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV CªÀgÀ vÁ¬ÄUÉ ºÉ¼ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨Á¯Áf ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀ£ÁxÀ qÉÆAUÀgÉ ,¥ÀæPÁ±À qÉÆAUÀgÉ, UÉÆ«AzÀ qÉÆAUÀgÉ gÀªÀgÉ®ègÀÄ §AzÀªÀgÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ »A¢¤AzÀ £ÁUÀ£ÁxÀ qÉÆAUÀgÉ EªÀ£ÀÄ MwÛ »rzÀÄ UÉÆ«AzÀ qÉÆAUÀgÉ EªÀ£ÀÄ PÉÆqÉè PÁ«¤AzÀ, ¥ÀæPÁ±À qÉÆAUÀgÉ §rUɬÄAzÀ JqÀUÉÊ, ªÉƼÀPÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

2) ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. 29/2008 323,324,354,504, eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 22-02-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0800 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¨sÁªÀiÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ C©üªÀÄ£ÀÄå UÀÄgÀ£Á¼É ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð eÁw;J¸À.¹. ºÀjd£À ¸Á; ªÉĺÀPÀgÀ QgÁt CAUÀrUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ¥Àæ¯ÁízÀ PÉƧgÀUÀqÉØ ºÁUÀÄ E£ÀÄß 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á; ªÉĺÀPÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¤£Àß ªÀÄUÀ eÁvÉæAiÀÄ°è ¸ÀĪÀÄä£É dUÀ¼À ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ CAzÀªÀ£Éà §rUɬÄAzÀ ºÀuÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ CªÁZÀåªÁV ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÀUÉ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. 30/2008 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 22-02-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0800 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ¥Àæ¯ÁèzÀ PÉƨÁæUÀqÉ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð eÁw;J¸À.¹.ºÀjd£À ¸Á; ªÉĺÀPÀgÀ gÀªÀgÀÄ NtÂAiÀÄ°è ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ ¨Á¨Á¸Á§ vÀAzÉ C©üªÀÄ£ÀÄå UÀÄgÀ£Á¼É ºÁUÀÄ E£ÀÄß 2 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á; ªÉĺÀPÀgÀ EvÀ£ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ CAzÀªÀ£Éà §rUɬÄAzÀ ºÀuÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÀUÉ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


C¸ÀºÀd ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) §UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ. 04/2008 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹. :-

±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ¦ÃgÀ¥Àà ªÀAiÀÄ 55 ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀ EªÀ£ÀÄ PÀ¼ÉzÀ 2007 £Éà ¸Á°£À°è AiÀÄPÁvÀ¥ÀÄgÀ PÀȶ ¥ÀwÛ£À ¨ÁåAPÀ¤AzÀ 6500/- gÀÆ PÀȶ ¸Á® ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß JgÀqÀÄ ªÀÄPÀ̼À ªÀÄzÀÄªÉ PÁ®PÉÌ ©ÃgÀ¥Àà EªÀjAzÀ 35000/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ §¸ÀªÀgÁd EªÀjAzÀ 20,000/- gÀÆ SÁ¸ÀV ¸Á® ¥ÀqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj ¸Á® wj¸À®Ä DUÀzÉà fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì UÉÆAqÀÄ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 22/02/2008 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmɬÄAzÀ 1130 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è ¨Éë£À ªÀÄgÀPÉÌ zsÉÆÃw¬ÄAzÀ £ÉÃtÄ ºÁQ PÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è. ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ §UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ AiÀÄÄ.r.Dgï.¸ÀASÉå 04/2008 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


2) ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 03/2008 PÀ®A 174 (¹) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ: 22/02/2008 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. C§ÄÝ® ¸ÀªÀÄzÀ vÀAzÉ C§ÄÝ® CfÃd, ªÀAiÀÄ 55 ªÀµÀð ¸Á: CµÀÆÖgÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ ¤ÃrzÉÝ£ÉAzÀgÉ, ¨É½îUÉÎ §»zÉð¸ÉUÉ ZËPÀAr ¨Á« PÀqÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ZËPÀAr ¨Á«AiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÀåQÛAiÀÄ ±ÀªÀ vÉ®ÄwÛzÀÄÝ, F «µÀAiÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è §AzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ CµÀÆÖgÀ UÁæªÀÄzÀªÀ£ÀÄ CxÀªÁ ¨ÉÃgÉ UÁæªÀÄzÀªÀ£ÀÄ w½zÀÄ §A¢gÀĪÀ¢®è. ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ JPÉ ªÀÄÈvÀÛ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É J£ÀÄߪÀ §UÉÎ w½zÀÄ §gÀzÀ PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ¸Á«£À §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀåPÀÛ¥Àr¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

eÁw ¤AzÀ£É ¥ÀæPÀgÀt :-

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 11/2008 PÀ®A 323, 504, L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ 3(1)(10) J¸ï.¹/J¸ï.n. PÁAiÉÄÝ 1989 :-

¢£ÁAPÀ: 22/02/2008 gÀAzÀÄ 2015 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ¥Àw ¸Á/ ªÀĺÁqÉÆÃtUÁAªÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, C¥Á¢vÀ£ÁzÀ ¢°Ã¥À EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 21/02/2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 800 UÀAmÉUÉ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ¥sÀÄ®¹AUï EvÀ£À ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ¢°Ã¥À£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ “K ²æÃ¥Àw ¸Àƽ ªÀÄUÀ£É E°è ¨Á CAvÀ PÀgÉzÀ£ÀÄ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CªÀ£À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ £ÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ KPÉ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ §A¢¯Áè ¤£ÀUÉ ¸ÉÆPÀÄÌ §A¢zÉ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr £À£Àß ¨É£Àß ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. ¢£ÁAPÀ 22/02/2008 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0700 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¢°Ã¥À£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ PÀÆ°UÉ PÀgÉzÀgÉ §gÀĪÀÅ¢¯Áè ¸Àƽ ªÀÄPÀ̼Áå CAvÀ CªÀZÁå ±À§ÝUÀ½AzÀ eÁw¤AzÀ£Éà ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÁUÀÆ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ: 11/08 PÀ®A: 323, 504 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ 3(1)(10) J¸ï.¹/J¸ï.n. PÁAiÉÄÝ 1989 £ÉÃzÀgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀiÁzsÀPÀ ªÀ¸ÀÄÛ ¥Àæw¨sÀAzsÀPÀ PÁAiÉÄÝ :-

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ :- UÀÄ£Éß: 37/08 PÀ®A: 20 J£ï.r.¦.J¸ï.JPïÖ

¢£ÁAPÀ 23/02/08 gÀAzÀÄ ¦.L. ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ oÁuÉgÀªÀjUÉ vÀªÀÄä ¨ÁwäzÁgÀjAzÀ ªÀiÁ»w §A¢zÉãÉAzÀgÉ, ¨sÁ°Ì §¸À ¤¯ÁÝtzÀ°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ£ÉUÉ E®èzÉà C£Á¢üPÀÈvÀªÁV UÁAeÁ PÀ¼Àî ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀzÁV RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ vÀºÀ¹¯ÁÝgÀgÀÄ ¨sÁ°Ì ºÁUÀÄ ¥ÀAZÀjUÉ oÁuÉUÉ §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¨sÁ°Ì §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ°è ºÉÆÃV ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄ ºÀwÛgÀ«zÀÝ ¥Áè¹ÖÃPÀ aî ZÉPÀ ªÀiÁr £ÉÆÃrzÁÝUÀ ¸ÀzÀj aîzÀ°è 3 PÉ.f UÁAeÁ C.Q gÀÆ. 2400/- £ÉÃzÀÝ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

February 22, 2008

DAILY CRIME UP DATE ON 22-02-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 22-02-2008

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁgÁuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) OgÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 28/2008 PÀ®A. 279, 337, 338 L¦¹ ºÁUÀÄ 187 L.JªÀÄ.«. JPÀÖ :-

¢: 21/02/08 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ OgÁzÀ ¢AzÀ ¨sÁ°ÌUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ OgÁzÀ ©ÃzÀgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É mÉ°¥sÉÆ£À mÁªÀgÀ ºÀwÛgÀ ªÉÄQìPÁå§ ¸ÀA. PÉ.J 38/1876 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£À ¤±Á̼ÀfvÀ£À ºÁUÀÆ CwªÉÃUÀ¢AzÀ ªÁºÀ£ÀªÀÅ ¥À°Ö AiÀiÁV CzÀgÀ°ègÀĪÀ 22 d£ÀjUÉ ¸ÁzsÁgÀt ºÁUÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÀÆ GAmÁVgÀÄvÀÛªÉ. F ¸ÀA§AzsÀ OgÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 28/08 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ ºÁUÀÄ 187 LJA« JPÀÖ £ÉzÀÝgÀ° UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁgÁuÁAwPÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 11/2008 PÀ®A 279 304 [J] L¦¹ eÉÆvÉ 187 :-

¢£ÁAPÀ 21/2/08 gÀAzÀÄ 2215 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÁªÀıÉnÖ ªÀÄ®è¥Àà£ÉÆgÀ ¸Á; PËqÀUÁAªÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ ¦ügÁåzÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ°è ¢£ÁAPÀ 21/2/08 gÀAzÀÄ gÁwæ 2115 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ PÉÆý ªÀAiÀÄ 15 ªÀµÀð ¸Á; PËqÀUÁAªÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£É ªÀiÁqÀ®Ä PËqÀUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÁÝUÀ OgÁzÀ PÀqɬÄAzÀ PÀ©â£À ¯Áj £ÀA. JªÀiï.E,JZï-4958 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄß vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfìÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¸ÀÄgÉñÀ EvÀ¤UÉ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ ¯Áj ¤°è¸ÀzÉ Nr ºÉÆVzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ¸ÀägÉñÀ EvÀ¤UÉ ªÀÄÄRPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ ºÀuÉUÉ ºÀwÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ DV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ ªÀUÉÊgÉ EzÀÝ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 11/2008 PÀ®A. 279, 304 [J] L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«.PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è PÀæªÀÄ dgÀÄV¹ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 28/2008 PÀ®A :- PÀ®A 279, 337, 338, 304 (J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 21-02-2008 gÀAzÀÄ MAzÀÄ C¦à DmÉÆà £ÀA. PÉJ-39/ 5201 £ÉÃzÀgÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ zÉëzÁ¸À, ²æäªÁ¸À gÀªÀgÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt¢AzÀ ªÉĺÀPÀgÀ UÁæªÀÄPÉÌ eÁvÉæ EzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ. ¸ÀzÀj DmÉÆà PÀªÀÄ® ¸Á: UÀÄwÛ EvÀ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ, DmÉÆà UÀrUËAqÀUÁAªÀ PÁæ¸À zÁn ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ §AzÁUÀ 1900 UÀAlUÉ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä DmÉÆÃPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ²æäªÁ¸À EvÀ£ÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ zÉëzÁ¸À, qÉæöʪÀgÀ PÀªÀÄ®¤UÉ ¸ÁzsÁ ºÁUÀÄ gÀPÀÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVzÀÄÝ, D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁUÀĸÀÄwÛzÁÝUÀ ²æäªÁ¸À EvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. rQÌ ªÀiÁrzÀ ¯Áj ¤°è¸ÀzÉà Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ CzÀgÀ £ÀA§gÀ ªÀUÉÊgÉ £ÉÆÃrgÀĪÀ¢¯Áè. CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ü PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) alUÀÄ¥Àà ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 17/08 PÀ®A 279 ,337,338, 304 (J) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ B 21-02-08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ºÀ¸ÉÃ£ï ªÀAiÀÄ 24 ªÀµÀð ºÁUÀÄ ¦ÃgÀ¥Á±Á vÀAzÉ CfÃeï «ÄAiÀiÁå PÀÆr »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J. 39-E-6942 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ alUÀÄ¥Áà¢AzÀ ¨É¼ÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¨É¼ÀPÉÃgÁ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ CAzÁdÄ 1800 UÀAmÉUÉ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¦ÃgÀ¥Á±Á EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À vÉVΣÀ°è ºÉÆÃV ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ eÁj ©zÀÝgÀÄ. ¥ÀjuÁªÀÄ ºÀ¸Éãï EvÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¢£À ¨sÁUÀPÉÌ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV §®Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ ¸ÉÆÃgÀÄwÛzÉ. ºÁUÀÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ¤UÀÆ ºÀuÉUÉ, vÀÄnUÉ JgÀqÀÆ ªÉƼÀPÉÊ, ªÉƼÀPÁ°UÉ EvÁå¢ PÀqÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÀ¼ÁVªÉ. ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£À «gÀÄzsÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ EvÁå¢ü CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ alUÀÄ¥Áà oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 17/08 PÀ®A 279 ,337,338 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ. £ÀAvÀgÀ 2100 UÀAmÉUÉ ªÀÄvÉÛ ¦üAiÀiÁð¢ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀÄ£À: ºÉýPÉ PÉÆnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ ºÀ¸Éãï EvÀ¤UÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ alUÀÄ¥Áà D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ DA§Æå¯É£ÀìzÀ°è MAiÀÄÄåªÁUÀ ¤A§ÆgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ gÁ. ºÉ. £ÀA. 9 gÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÁUÀ gÁwæ 2030 UÀAmÉUÉ wÃjPÉÆArgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ EvÁå¢ü ºÉýPÉ ¤ÃrgÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è PÀ®A 304(J) L¦¹ C¼ÀªÀr¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

4) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 21/08 279, 337, 338, 304 (J) L¦¹

¢£ÁAPÀ 21-02-08 gÀAzÀÄ ¦ÃAiÀiÁ𢠲æà ±ÀgÀ°AUÀ vÀAzÉ ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ ¯ÁqÀªÀAw ªÀAiÀÄ-32ªÀµÀð G::MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:: ¯ÉAUÀn vÁ::D¼ÀAzÀ f::UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ¹zÀÝ¥Áà E¼Áå¼É CA¨ÁgÁAiÀÄ dªÀ¼ÀV ºÁUÀÄ ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà ZË¢æ »ÃUÉ £Á®ÄÌ d£À ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ¢AzÀ ¸À.§AUÁèPÉÌ §AzÀÄ C°è J®ègÀÄ Hl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ C¦à DmÉÆ £ÀA JA-39/5845 £ÉzÀgÀ°è PÀÄrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä HgÁzÀ ¯ÉAUÀnUÉ gÁ.ºÉ £ÀA-9gÀ ªÀÄÄ®PÀ ºÉÆUÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj C¦à DmÉÆ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ CªÀ¤UÉ ¤zsÁ£ÀªÁV ZÀ°¬Ä¸ÀÄ JAzÀÄ ºÉ½zÀgÀÄ ¸ÀºÀ CªÀ£À ªÀiÁwUÉ ¯ÉQ̸ÀzÉ DmÉƪÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆV ªÀÄAoÁ¼À PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ MAzÀÄ ©æqÀÓ ªÉÄÃ¯É ¥À°Ö ªÀiÁrzÀ£ÀÄ DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ gÁwæ 1130 UÀAmÉAiÀiÁVvÀÄÛ ¸ÀzÀj WÀl£É ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ DmÉÆzÀ°èzÀ CA¨ÁgÁAiÀÄ EªÀ¤UÉ ¨sÁjUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¦üÃAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 21/08 PÀ®A 279, 337, 338, 304 (J) L¦¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ


ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼À ªÉÄÃ¯É ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA, 24/08 PÀ®A 498(J), 323, 504, 506, eÉÆvÉ 34, L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ ;22/02/08 gÀAzÀÄ 10.00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw VÃvÁ UÀAqÀ zÉçªÀgÁd ¥Ánïï gÀªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ ªÀiÁPÉðl oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ PÉÆnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10 ªÀµÀðUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ ªÀÄAeÁæ CVæmÉÃPÀzÀ ©ÃzÀgÀzÀ°è SÁ¸ÀV PɸÀ® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ EgÀÄvÁÛ£É, CªÀ£ÀÄ ¢£À ¤vÉå ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CvÉÛ, ªÀiÁªÀ ªÀÄUÀ£À ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ PÀÄqÀ AiÀiÁªÀzÉ MAzÀÄ £É¥À ¤£ÀUÉ CrUÉ ªÀiÁqÀ°PÉ §gÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ ºÉý ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀÄ ¤ÃqÀÄvÁÛgÉ, CªÀgÀ «gÀzÀÝ AiÀiÁªÁzÁzÀgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀgÉ ªÀÄƪÀgÀÄ PÀÄr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¸ÀĪÀÄä£É PÀÆqÀÄ E®è¢zÀÝgÉ, ¤£ÀUÉ PÀÄwÛUÉ zÀ¨Á¬Ä¹ PÉÆ¯É ªÀiÁr ªÀÄvÉÆAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁqÀÄvÉÛêÉAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj QgÀÄPÀļÀªÀÅ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¢£ÁAPÀ;19-2-08 gÀªÀgÉUÉ £ÀqÉ¢gÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£ÀågÀ ªÀiÁ»w PÀÄjvÀÄ ¸À°è¯ÁVzÉ.


UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 10/2008 PÀ®A. 323.324.504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 21/2/08 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà ±ÁzÀÄ® vÀAzÉ C«ÄÃgÀ¸Á§ ªÀÄdPÀÄj ¸Á; ªÀ¯ÉèÃ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ªÀiËTPÀ ºÉýPÉ ¦ügÁåzÀÄ PÉÆnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 20/2/08 gÀAzÀÄ gÁwæ 11 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ C¼ÀÄwÛzÁÝUÀ £Á£ÀÄ £À£Àß ºÉAqÀwUÉ ¸ÀªÀÄzsÁ£À ªÀiÁqÀÄ CAvÀ ºÉüÀÄvÁÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆgÀUÉ §AzÁUÀ £ÀªÀÄÆägÀ ¤eÁªÀÄ vÀAzÉ ¯Á® CºÀªÀÄäzÀ ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÄß E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ªÀĸÁÛ£À EvÀ£ÀÄ ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£É ¤Ã£ÀÄ ¤£Àß ºÉAqÀw ºÉ¸ÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÁQ £ÀªÀÄäUÉ AiÀiÁPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ý CAvÀ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛ£É. ¤eÁªÀÄ EvÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. E¥sÁð£À EvÀ£ÀÄ EªÀ¤UÉ §ºÀ¼À ¸ÉÆPÀÄÌ EzÉ CAvÀ PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUɬÄAzÀ £À£Àß §®UÀqÉ ¨sÀÄdzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 10/2008 PÀ®A. 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


2) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁææ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 18/08 PÀ®A 353,341,324,504,506,336 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 21/02/08 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÉÆûzÁ¸À vÀAzÉ UÉÆÃ¥Á£ÁAiÀÄPÀ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð G: ²PÀëPÀgÀÄ ¸Á: ºÀvÁå¼À xÁAqÁ ¸ÀzsÀå §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀ °TvÀ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 21/02/08 gÀAzÀÄ 1445 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ zÀvÁÛwæ ¨sÉÆÃV¯É 2] ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ zÀvÁÛwæ ¨sÉÆÃV¯É 3] ¸ÀwõÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ¨sÉÆÃV¯É J®ègÀÆ ¸Á: WÉÆÃmÁ¼Á EªÀgÀÄ WÉÆÃmÁ¼Á UÁæªÀÄzÀ ¥ËæqÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄRå UÀÄgÀÄUÀ¼À PÀbÉÃjAiÀÄ°è §AzÀÄ ªÀiÁ¸ÀÖgÀUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ vÀ£ÀUÉ CPÀæªÀÄ vÀqÉ ªÀiÁr PÀvÀðªÀåPÉÌ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ PÀvÀðªÀåPÉÌ CqÉ vÀqÉ ªÀiÁr vÀ£Àß ºÉÆvÉ fAeÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr PÀmÉÖPÉ vÀÄAr¤AzÀ vÀ£Àß §®UÉÊ ºÉ§âgÀ½UÉ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ªÀiÁ¸ÀÖgÀ ¯Á fêÀ oÁgÀ PÀgÀvÀªÁ CAvÁ fêÀzÀ ºÉzÀjPÉ ºÁQ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¥Áæt C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀAvÉ PÀ®Äè J¸À¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 18/08 PÀ®A 353,341,324,504,506,336 eÉÆvÉ 34 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 27/2008 PÀ®A. 324, 326, 504 L¦¹. :-

¢£ÁAPÀ 21/02/2008 gÀAzÀÄ ¦üÃAiÀiÁ𢠲æà UÉÆëAzÀ vÀAzÉ §¸ÀéAvÀgÁªÀ qÉÆAUÀgÉ ¸Á; vÉÆÃgÀuÁ gÀªÀgÀ ªÀÄ£É ¥ÀPÀÌ EzÀÝ DgÉÆæ UËvÀªÀÄ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ «Ä vÀįÁ PÀªÁ ¨sÁAqÀ£À PɯÁªÀ vÀÄ ªÀiÁeÁ T¯Á¥À oÁuÉAiÀÄ°è eÁvÉƸÀ PÁ CAvÀ vÀįÁ ¸ÉÆqÀ£Á CAvÀ CªÀZÀå ±§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠨Á¬Ä ªÉÄÃ¯É PÉÊ¬Ä ªÀÄĶ֬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ JqÀUÀqÉAiÀÄ zÉÆqÀØ ºÀ®Äè ©zÀÄÝ ºÉÆVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ.

4) ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 12/2008 PÀ®A. 323.324.504.eÉÆvÉ 34 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 21/2/08 gÀAzÀÄ 2330 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà E¥sÁð£À vÀAzÉ ªÀĸÁÛ£À¸Á§ ªÀÄZÀPÀÆj ¸Á; ªÀ¯ÉèÃ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ ªÀiËTPÀ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉ PÉÆnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 20/2/2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 11 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ±ÁzÀÄ® vÀAzÉ C«ÄÃgÀ¸Á§ EvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄäUÉ «£Á PÁgÀt ¨ÉêzÀÄ dUÀ¼À vÉÃUÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢: 21/2/08 gÀAzÀÄ gÁwæ 0830 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÀªÉÄñÀ ©gÁzÁgÀ gÀªÀgÀ QgÁt CAUÀrUÉ ¸ÀPÀÌgÉ vÀgÀ®Ä ºÉÆzÁUÀ E¸Áä¬Ä® EvÀ£ÀÄ CªÁZÀå¨ÁV ¨ÉÊzÀÄ ªÉÄÃgÉ ¨sÁ¬Ä PÉÆà PÁåA ªÀiÁgÁ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ MwÛ »rzÀÄ PɼÀUÉ ºÁQ PÉÊ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ C¯Éè EzÀÝ ªÀĺɧƧ EvÀ£ÀÄ £À£Àß vÀ¯ÉAiÀÄ ªÀÄ¯É JqÀ¨sÁUÀPÉÌ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 12/2008 PÀ®A.323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 18/08 PÀ®A 457,380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 21/02/08 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¸À°ÃªÀiÁ ©Ã UÀAqÀ ªÉÄÊ£ÉÆâݣÀ 53 ªÀµÀð ªÀÄÄRå UÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀÄ GzÀÄð »jAiÀÄ ¥ÁæxÁ«ÄPÀ ±Á¯É ¤uÁð ¸Á// ©ÃzÀgÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 20-21/02/08 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¤uÁð UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj GzÀÄð ¥ÁæxÁ«ÄPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ Q° NqÉzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ 5 ¹°AqÀgïUÀ¼ÀÄ EªÀÅUÀ¼À ¥ÉÊQ 3 vÀÄA©zÀÄÝ 2 SÁ° EzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ F ªÉÆzÀ®Ä ¢£ÁAPÀ 18/02/08 gÀAzÀÄ MAzÀÄ CrUÉ C¤Ã® ¹°AqÀgÀ »ÃUÉ MlÄÖ 6 EArAiÀÄ£ï CrUÉ C¤Ã® ¹°AqÀgÀUÀ¼ÀÄ C.Q. 15,000/- gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ¹°AqÀgÀUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 18/08 PÀ®A 457,380 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤ÃSÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA, 23/08 PÀ®A 379 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ ;21-02-08 gÀAzÀÄ 1815 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀÄrªÁ¼À¥Áà vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Áà ±ÉnÖ ¸Á; ªÀÄAUÀ¯ï ¥ÉÃl ©ÃzÀgÀ ªÀiÁPÉðl oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ; 21-02-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 0300 UÀAmɬÄAzÀ 0330 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ©ÃzÀgÀ ªÀÄAUÀ¯ï ¥ÉÃl ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÀÄr¹zÀ »vÁÛ¼É PÀ¼À¸ÀUÀ¼À ¥ÉÊQ 5 PÀ¼À¸ÀUÀ¼ÀÄ C.Q-4250=00 gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ Cfð ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ,

ªÀÄlPÁ dÆeÁl ¥ÀæPÀgÀt :-

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 33/08 PÀ®A 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 22-02-08 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ²æÃ. ±ÁªÀÄgÁªÀ J.J¸À.L ¥Àæ¨sÁj ¦.J¸À.L ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ zÀħ®UÀÄAr UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÀwÃxÀð «zÁå¦ÃoÀ ¨É½î ºÀ§â §AzÉƧ¸ÀÛ «ªÀıÁð ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¨sÉÃn ¤ÃrzÁUÀ UÁæªÀÄzÀ gÉêÀt¹zÉÝñÀégÀ ªÀÄA¢gÀ JzÀÄjUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀ£ÁzÀ «oÀ® vÀAzÉ ¦ÃgÀ¥Áà »¯Á®¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ 62 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: zÀħ®UÀÄAr EªÀ£ÀÄ ªÀÄmÁÌ £ÀqɸÀÄwÛzÁÝ£É JAzÀÄ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆqÀ£É CªÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀ£À ªÀ±À¢AzÀ 210=00 gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt, JgÀqÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¨Á® ¥É£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DvÀ£À «gÀÄzÀÞ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 36/08 PÀ®A 109 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 21/02/08 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì ¨ÉƪÀÄäUÉÆAqÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ¸Àa£À vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ ¨sÁ¯ÉÃgÁªÀ 20 ªÀµÀð G. §Æl ¥Á°¸ï ªÀiÁqÀĪÀ PÉ®¸À ¸Á/ ªÀįÁÌ¥ÀÆgÀ vÀ. GzÀVÃgÀ f.¯ÁvÀÆg (JA.J¸À.) EvÀ£ÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀªÁV ¤AwzÀÄÝ ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçzÀ°èzÀÝ C¢üPÁjUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃr NqÀ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÀ£ÀÄ CªÀ¤UÉ »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½¹zÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ºÁUÉ ©lÖgÉ AiÀĪÀÅzÁzÀgÀÆ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁVzÉ.

2) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁææ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 19/08 PÀ®A 110(eÉ) ¹.Cgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 21/02/08 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ºÀ½î ¨sÉÃn PÀÄjvÀÄ ¦J¸ïL §.PÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°è ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ¹¦¹ 865 WÉÆÃmÁ¼Á UÁæªÀÄPÉÌ ¨sÉÃn ¤ÃrzÁUÀ C°è M§â ªÀåQÛ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ JzÀÄjUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ºÉÆÃV §gÀÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ, vÀ£Àß ±ÀjÃgÀzÀ CAUÁAUÀªÀ£ÀÄß ¥ÀæzÀ²ð¹ C¸À¨sÀå jÃw¬ÄAzÀ ªÀwð¹ ºÉÆÃV §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ vÉÆAzÀgÉ GAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁj ºÁUÀÆ C£ÀxÀðPÁj JAzÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ 1845 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

February 21, 2008

DAILY CRIME UP DATE ON 21-02-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 21-02-2008

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁgÁuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-


1) ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 27/2008 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 19/02/2008 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ.£ÀgÉñÀ vÀAzÉ ªÉAPÀl¥Áà ªÀ 12 ¸Á «ÄÃjAiÀiÁ¼À vÁ aAZÉƽ f UÀÄ®âUÁð gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ¸ÀA§A¢üPÀgÀ£ÀÄß ºÀÄrQPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀPÉÌ §AzÀÄ £ÉAlgÀÄ ¹UÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀt ªÀÄgÀ½ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ-PÀªÀÄoÁuÁ gÉÆÃqÀ ªÀiÁUÀðªÁV ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁwæ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ M§â C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÃlgÀ£Àj PÁ¯ÉÃdÄ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁr Nr ºÉÆÃzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ.

2) RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 10/2008 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ-20/2/08 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ®PÀëöät EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß MAzÀÄ «Ä¤qÉÆÃgÀ [lA.lA.] £ÀA. PÉJ-39-1077 £ÉÃzÀ£ÀÄ §¸ÀªÀ PÀ¯Áåt -¨sÁ°Ì gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¨ÁeÉÆüÀUÁ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ ¦ügÁå¢ ±ÁªÀįÁ®¹AUÀ EvÀ£ÀÄ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄjAzÀ ¸ÁzÁ gÀPÀÛ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀiÁUÉÆArgÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 26/08 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 20/2/08 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æà gÁd¥Áà ¨ÉîÆgÉ EvÀ£À mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA PÉ.J.- 37,n- 9454 ªÀÄvÀÄÛ mÁåç° £ÀA PÉ.- 38.n- 462 £ÉÃzÀgÀ°è £À£Àß ºÉÆîzÀ°è ¨ÉüÉzÀ PÀ§Äâ ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁr ªÀÄÄAzÉ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ UÁæªÀÄ¢AzÀ mÁæöåPÀÖgÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ Jj PÀ§Äâ ªÀÄÄjAiÀÄĪÁUÀ ºÀÄqÀÄUÀgÀ£ÀÄß Nr¹ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ ²æà gÁd¥Áà vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Áà ¨ÉîÆgÉ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA PÉ.J.- 37,n- 9454 ªÀÄvÀÄÛ mÁåç° £ÀA PÉ.- 38.n- 462 £ÉÃzÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ªÀiÁ£ÀªÀ£À fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀAvÉ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ rQÌ ºÉÆÃqÉzÀjAzÀ £É®zÀ ªÉÄÃ¯É ( gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ) ©¢ÝgÀÄvÉÛ£É. £À£ÀUÉ rQÌ ºÉÆÃqÉzÀjAzÀ §® PÉÊ gÀmÉÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ, ªÉƼÀPÉÊ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄAUÉÊ ªÀÄzsÀåzÀ ¨sÁUÀzÀ°è ¸ÉÆÃAlzÀ §®¨sÁUÀPÉÌ ºÀwÛ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÁV J®§Ä ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛzÉ. ¨É¤ß£À ºÀwÛgÀ §®PÁ°£À »ªÀÄär ºÀwÛgÀ ¸ÁzsÀUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀªÀÄÆäj£À°è ²æà UËqÀ¥Áà ªÀiÁºÁd£À gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É £ÀqÉ¢gÀÄvÀÛzÉ. £À£ÀUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ gÀ« vÀªÀÄäA¢gÁzÀ gÀªÉÄñÀ £ÁUÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄÆäj£À ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà gÀªÀgÀÄ mÁmÁ ¸ÉÆêÉÆzÀ°è £À£ÀUÉ D²éãÀ D¸ÀàvÉæ ¸ÉÆïÁ¥ÀÄgÀPÉÌ vÀA¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ ;²æà AiÀiÁzÀªÀgÁªÀ vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ PÁA§¼É gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼À ªÉÄÃ¯É ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀt:-

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁææ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 17/08 PÀ®A 498(J), 323, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 20/02/08 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ±À²PÀ¯Á UÀAqÀ ¨Á§Ä ªÀĸÀmÉ ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð G ªÀÄ£ÉPÀ®¸À ¸Á: zsÀ£ÀÆßgÀ(PÉ) gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ §gɬĹzÉãÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ¨Á§Ä EªÀ£À eÉÆvÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 12 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ DVzÀÄÝ, 2 UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ EgÀÄvÀÛªÉ. »ÃVgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ£ÀÄ FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 7 ªÀµÀð ¢AzÀ vÀ£Àß UÀAqÀ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀl ºÉÆA¢zÀÄÝ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ AiÀiÁgÀ eÉÆvÉAiÀiÁzÀgÀÄ ªÀiÁvÁrzÀgÉ CªÀgÀ eÉÆvÉÀ KPÉ ªÀiÁvÁrzÉ CAvÁ CªÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ«lÄÖ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀzÀÄ PÁ°¤AzÀ M¢AiÀÄĪÀzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ CªÀ£À QgÀÄPÀļÀ vÁ½PÉÆAqÀÄ ¸ÀĪÀÄä£É EzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 18/02/08 gÀAzÀÄ gÁwæ 9:00 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß UÀAqÀ ¨Á§Ä EªÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ G¥ÀªÁ¸À«zÀÝ PÁgÀt ¸ÀIJ¯Á ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ EnÖzÉ ¤Ã£ÀÄ EzÀÄ J°èAzÀ vÀA¢zÉ ¤£Àß ¨sÁqÀ EzÀÝ£É CAvÁ QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ ªÀiÁ£À¹PÀ vÁæ¸À PÉÆnÖzÀjAzÀ UÀAqÀ£À QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁSÁ®Ä vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C§PÁj ¥ÀæPÀgÀt:-

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 28/2008 32 PÉ.E. DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ: 20/02/2008 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ RavÀ ¨ÁwäAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¦.¹. 1196 eÉÆvÉAiÀÄ°è fÃ¥ï £ÀA. PÉ.J/38 f/41 £ÉÃzÀgÀ°è ºÀ«ÄïÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÀPÁgÀzÀ AiÀiÁªÀzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ PÀ¼Àî ¸ÀAvÉAiÀÄ°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä a®èVð UÁæªÀÄPÉÌ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀĪÁUÀ 1] MAzÀÄ PÁl£ÀzÀ°è 48 ZÉÃgÀªÉÄ£À «¹Ì 180 JªÀiï.J¯ï. D.Q. 1680/- gÀÆ 2] MAzÀÄ PÁl£ÀzÀ°è 40 AiÀÄÄ.J¸ï. «¹Ì 180 JªÀiï.J¯ï D/Q. 1400/- gÀÆ F ªÉÄð£À ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß ElÄÖ PÉÆAqÁUÀ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ DgÉÆævÀ eÉÊgÁd vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ ªÀ 24 eÁåw. Qæ±ÀÑ£ï GªÁå¥ÁgÀ ¸Á a®èVð vÁ f ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ «gÀÄzsÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) OgÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 27/2008 PÀ®A. 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 20-02-2008 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 0700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀÄ𢠲æà ²æêÀÄw P˱Á¨Á¬Ä UÀAqÀ zÀ¸ÀgÀxÀ EAUÉÆ¯É ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, G// PÀÆ° PÉ®¸À eÁ// ªÀÄgÁoÁ ¸Á: ¨ÁzÀ®UÁAªÀ vÁ: OgÁzÀ(©). ªÀÄ£ÉAiÀÄÀ°èzÁÝUÁ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀÄ𢠪ÉÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄĪÁUÀ ºÀAZÀ eÁUÁ ªÀÄ¢ PÁ§gÀ gÉÊ®¸À ¨ÁºÉgÀ eÁ CAvÀ PÁ°¤AzÀ ¦üÃAiÀiÁ𢠺ÉÆmÉÖAiÀÄ°è MzÉAiÀÄĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÀÄ §AzÀÄ £À£Àß vÁ¬ÄUÉ JPÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛ¢Ý CAvÀ PɽÃzÁÝUÀ ªÀÄUÀ¤UÀÄ CªÁZÀÑAiÀĪÁV ¨ÉÊ¢zÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉzÀªÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ vÉUÉzÀÄ PÉƽî CAvÀ PÉÆlÖ ºÉ½PÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ OgÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 27/08 PÀ®A 324, 504 L¦¹ £ÉzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


2) PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß. £ÀA. 26/2008 PÀ®A. 323, 324, 504, 506 L.¦.¹. :-

¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ£ÁzÀ ®PÀëöät EªÀ£ÀÄ ªÀÄ® «d£Àð£ÉUÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁdÄ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è ºÉÆV PÀĽvÁUÀ JzÀÄj£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ £ÁUÀªÀÄä UÀAqÀ ©üêÀÄgÁªÀ GzÀVÃgÉ ¸Á: PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ EªÀ¼ÀÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌ §»ðzɸÉUÉ KPÉ PÀÆr¹¢Ý CAvÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÀÛ PÀ®Äè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃrzÀjAzÀ ºÀuÉAiÀÄ JqÀUÀqÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

C¸ÀºÀd ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

alUÀÄ¥Àà ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 03/08 PÀ®A 174 ¹.DgÀ.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 21/01/08 gÀAzÀÄ 0200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw dUÀzÉë UÀAqÀ PÀAmÉ¥Áà ¥ÉưøÀ ¥Ánî gÀªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ PÉÆnÖzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÉÃtÄPÁ EªÀ¼À §Ä¢Ý ¨sÀæªÉÄ EzÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ B 20/01/08 gÀAzÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨sÁ«AiÀÄ°è ºÁj ©zÀÄÝ DvÀä ºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ JAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ .


EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 35/08 PÀ®A 109 ¹Cg惡 :-

¢£ÁAPÀ 20/02/08 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀzÀ°è ²æà ¦.DgïÀ.zsÀ¨Á° ¦.J¸À.L (C.«) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ºÀUÀ®Ä UÀ¸ÀÄÛ PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ ¨sÁ°Ì §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ »AzÉ M§â ªÀåQÛ ªÀÄÄR ªÀÄÄaÑPÉÆAqÀÄ ¤AwzÀÄÝ UÀªÀĤ¹ CªÀ£ÀÄ ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçzÀ°èzÀÝ £ÉÆÃr NqÀ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÀ£ÀÄ CªÀ¤UÉ »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½¹zÀ£ÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ºÁUÉ ©lÖgÉ AiÀĪÀÅzÁzÀgÀÆ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁVzÉ.

February 20, 2008

DAILY CRIME UP DATE ON 20-02-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 20-02-2008.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-


ªÀiÁgÁuÁAwPÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ 20/2008 PÀ®A 279,337,338,304 (J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«í DåPïÖ. :-

¢£ÁAPÀ 08-02-08 gÀAzÀÄ gÁwæ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ DvÀ£À UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ ±ÁªÀÄ vÀAzÉ PÀ®è¥Áà ¸Á C®èªÀÄ¥Àæ¨sÀÄ £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ SÁ¸ÀV PÉ®¸À ¤«ÄvÀå ªÀÄ£Àß½î UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ vÀªÀÄä ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉ.J/38 JZï/5264 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁwæ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 22-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄeÁð¥ÀÆgÀ (n) PÁæ¸À ºÀwÛgÀ »A¢¤AzÀ MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊQ°UÉ rQÌ ªÀiÁr Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É , rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JqÀ UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ ±ÁªÀÄ EvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ¥ÀmÁÖV ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV Q«UÀ½AzÀ gÀPÀÛ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ±ÁªÀÄgÀªÀjUÉ ªÉÊzÀågÀ ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ G¸Áä¤AiÀiÁ C¸ÀàvÉæUÉ (J.¦) ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV MAiÀiÁÝUÀ aQvÉì PÁ®PÉÌ ¸ÀzÀj ±ÁªÀÄ EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 09/02/2008 gÀAzÀÄ ¨É¼ÉîUÉÎ 4-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¢£ÁAPÀ: 20/02/2008 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À CuÁÚ£ÁzÀ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ PÀ®è¥Áà ¸Á C®ªÀiï¥Àæ¨sÀÄ £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£ÀßzÉÆAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀ ªÀiÁ»w ¥ÀvÀæ ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀiÁ»w ¥ÀvÀæ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è PÀ®A. 304 (J) L¦¹ C¼ÀªÀr¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁgÁuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 68/08 PÀ®A. 279, 337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 20-02-08 gÀAzÀÄ 0815 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL (PÁ¸ÀÄ) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁºÉ £ÀA.9 gÀ ªÉÄÃ¯É a¢æ ¥ÉmÉÆæî ¥ÀA¥À ºÀwÛgÀ JgÀqÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ M§âjUÉƧâgÀÄ JzÀÄgÀÄ-ªÀÄzÀgÀÄ rQÌ DV ºÁ¤AiÀiÁV ©¢ÝzÀÄÝ, £ÉÆÃqÀ¯ÁV MAzÀÄ LZÀgÀ ¯Áj £ÀA.feÉ-15 /gÉhÄÃqÀ-950 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ºÁdjzÀÄÝ CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ d«Äî CºÉäzÀ vÀAzÉ C§ÄÝ® CºÉäzÀ ¸Á-GvÀÛgÀįÁè f¯Áè-§®gÁªÀÄ¥ÀÄgÀ CAvÁ w½¹ £À£ÀUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ°è gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ E£ÉÆߧâ ZÁ®PÀ£ÀÄ ºÁdjzÀÄÝ CzÀgÀ £ÀA.J¦-13/ JPÀì-3725 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ¤zÀÄÝ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ gÁeÉñÀ vÀAzÉ D£ÀAvÀgÁªÀÄ ¸Á-§¸ÀªÀPÀ¯Áåt CAvÁ ºÉý vÀ£ÀUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ°è gÀPÀÛUÁAiÀÄ JqÀUÁ® ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ w½¹zÀgÀÄ ¸ÀzÀj E§âgÀÆ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀÄ vÀªÀÄä-vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄSÁªÀÄÄT rQÌ ªÀiÁrPÉÆAqÀ ªÉÄÃgÉUÉ JgÀqÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À JzÀÄj£À ±ÀÆå dfÓ ºÉÆÃV ºÁ¤AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj WÀl£É ªÀÄÄAeÁ£É 0730 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀqÉ¢gÀÄvÀÛzÉ. DzÀÞjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÞ UÀÄ£Éß £ÀA. 68/08 PÀ®A. 279, 337 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 19/08 PÀ®A 279 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 19/02/08 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ DgÉƦ E¨Áæ»A vÀAzÉ ªÉÄÊ£ÉƢݣÀ ¨ÁUÀ¨Á£À ªÀAiÀÄ-25 ªÀµÀð qÉæöʪÀgÀ ¯Áj £ÀA J.¦-9/n-4186 ¸Á::GªÀÄUÁð gÁ.ºÉ £ÀA. 9 gÀ ªÀÄÆ®PÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ §AUÁè PÀqÉUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ »A¢£À JqÀUÀqÉAiÀÄ mÉÊgÀ MªÉÄä¯É ªÁºÀ£À ªÉÃUÀzÀ ªÉÄÃ¯É »rvÀ vÀ¦à gÉÆr£À PɼÀUÉ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß E½¹ MAzÀÄ PÀ°èUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ JAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ D§ÄÝ® gÀ»ªÀiÁ£À vÀAzÉ G¸Áä£À ªÀAiÀÄ-50ªÀµÀð Qè£ÀgÀ ¯Áj £ÀA .J.¦-9/n-4186 ¸Á::ºÀ«ÄÃzÀ £ÀUÀgÀ GªÀÄUÁð gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ PÉÆlÖ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ oÁuÁ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA 19/08 PÀ®A 279 L.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ

3) alUÀÄ¥Àà ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 16/08 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ B 19-02-08 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ GqÀ¨Á¼À UÁæªÀÄzÀ ªÀUÉΣÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀzÉÆà M§â C¥ÀjavÀ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ eÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üÃgÉÆÃd ¸Á B GqÀ¨Á¼À EvÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁr ºÉÆÃVzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ EvÀ¤UÉ ºÉuÉUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ JgÀqÀÄ ªÉƼÀPÁ°UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

C¸ÀºÀd ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

§UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 03/2008 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹. :-

¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀiÁtÂPÀ vÀAzÉ ©ÃgÀ¥Àà ¨ÁªÀV 30 ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀ, ¸Á/ OgÁzÀ [J¸ï] vÁ/ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ vÀAzÉ ©ÃgÀ¥Àà gÀªÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ wAUÀ½AzÀ D¸ÀÛªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ HvÀ ¨É£É¬ÄAzÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è vÉÆÃj¹zÀgÀÆ PÀrªÉÄ DUÀ°®è ªÀiÁvÉæUÀ¼ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀÄÝ FUÀ 6-7 ¢ªÀ¸ÀzÀ »AzÉ ºÉÆî Rjâ¹zÀÄÝ CªÀjUÉ 50,000/- gÀÆ ªÀÄÄAUÀqÀªÁV PÉÆqÀĪÀ ªÀiÁvÁVzÀÄÝ ºÀt ºÉUÉ ºÉÆA¢¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÀ ªÀÄ£À¹ì£À°èAiÀÄ C¸ÀÛªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ HvÀ ¨É£ÀAiÀÄ°è §¼À®ÄvÁÛ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV £ÉÆAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 18-19/02/08 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉ¼ÉAiÀÄ°è PÉÆnÖUÉAiÀÄ PÀA§PÉÌ ºÀUÀ΢AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQ PÉÆAqÀÄ DvÀä ºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É. DvÀ£À ¸Á«£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀÅ¢®è. JAzÀÄ PÉÆlÖ °ÃTvÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ §UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ AiÀÄÄ.r.Dgï.¸ÀASÉå 03/2008 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.zsÁ«ÄðPÀ ¸ÀܼÀ CªÀªÀiÁ£À ¥ÀæPÀgÀt :-

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 09/2008 PÀ®A 295 L¦¹. :-

¢£ÁAPÀ 20-2-2008 gÀAzÀÄ 1115 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ²ªÀgÁªÀÄ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Áà ºÀ®UÉ ¸Á: «oÀ×®¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀ MAzÀÄ °TvÀ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 18-2-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è «oÀ×®¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ ¹ªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ¸ÀgÀPÁj d«ÄãÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA. 611 £ÉÃzÀgÀ°è Qæ±ÀÑ£ï ¸ÀªÀÄÆzÁAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ ¥ÀlÖ eÉÊ PÉæöʸÀÛ ªÀÄÆwð ( ²®Ä¨É ) £ÉÃzÀÄÝ EzÀÄÝzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ ¸ÀzÀj PÉæöʸÀÛ ªÀÄÆwð ( PÀ©âtzÀ ²®Ä¨É ) AiÀÄ£ÀÄß PÉæöʸÀÛ zsÀªÀÄðPÉÌ CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ C°èAzÀ PÉwÛ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj ²®Ä¨É PÀmÉÖAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ PÉæöʸÀÛ zsÀédzÀ PÀnÖUÉ QvÁÛr CzÀ£ÀÄß MAzÀÄ vÀÄAqÀÄ ªÀiÁr zsÀédzÀ §mÉÖAiÀÄ£ÀÄß ¨ÉÃgÉ PÀqÉUÉ ©¸Ár PÉæöʸÀÛ zsÀªÀÄðPÉÌ CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸ÁgÁA±ÀªÀżÀî CfðAiÀÄ£ÀÄß ¹éÃPÀj¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉÀUÉ ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 9/2008 PÀ®A. 295 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀt :-

1) ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 15/08 PÀ®A 323, 324, 355, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ3(1)(10) J¸ï¹/J¸ïn ¦.J. PÁAiÉÄÝ1989 :-

¢£ÁAPÀ: 19/02/2008 gÀAzÀÄ 1510 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ¸Á/ qÉÆÃtUÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 19/02/2008 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ qÉÆÃtUÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ ¨sÁ°Ì PÀqÉUÉ §gÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå PÉ.J-38/3473 £ÉÃzÀgÀ ªÀÄÄA¢£À ¹n£À ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ¨ÁåUÀ£ÀÄß ElÄÖ PɼÀUÉ ¤AvÁUÀ CµÀÖgÀ°è CzÉà UÁæªÀÄzÀ DgÉÆæ gÀªÉÄñ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠹n£À ªÉÄÃ¯É EnÖzÀ ¨ÁåV£À ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ PÀĽvÀzÀÝPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀ¤UÉ vÀ£Àß ¹nzÉ CAvÁ ºÉýzÀPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆvÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¤ªÀÄä¥Àà£À ¹nÖzÉÃAiÉÄãÉÆ CAvÁ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr CªÁZÀå ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ZÀ¥Àà°¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀPÀtÂÚ£À PɼÀUÉ ºÁUÀÄ JqÀ PÉÊ CAUÉÊAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥ÀqɹzÀÄÝ ºÁUÀÄ DgÉÆæ eÉÆÃvÉAiÀÄ°èzÀ E£ÉÆߧ⠦üÃAiÀiÁð¢ PÉÊ MwÛ»r¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ: 15/08 PÀ®A: 323, 324, 355, 504 ¸À.ªÁ. 34 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ3(1)(10) J¸ï¹/J¸ïn ¦.J. PÁAiÉÄÝ1989 £ÉÃzÀgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2) OgÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 26/08 PÀ®A 324,504 L¦¹ eÉÆÃvÉ PÀ®A 3 (1)(10) J¸ï¹/J¸ïn PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 20-2-08 gÀAzÀÄ 1145 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. Q±À£ï vÀAzÉ ¸ÀA¨sÁf ªÁUÀªÀiÁgÉ ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð ¸Á// ªÀ£ÀߪÀiÁgÀ¥À½î EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¨Á¬ÄªÀiÁw£À ºÉýPÉ ºÉ½ §gɹzÀÄÝ J£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 19-2-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 2200 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ ªÁgÉ¥Áà ºÀlPÀgï EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä UÁè¸ï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ºÉýzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ UÁè¸ï ¹UÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ºÉ½zÀÝjAzÀ CgÉÆæ ¦üAiÀiÁð¢UÉ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉåzÀÄ CAV »rzÀÄ PÀÄwÛUÉ MwÛ ¦üAiÀiÁð¢ JqÀ Q«UÉ PÀaÑ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ £É®PÉÌ ºÁQ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀĽwzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ gÁwæ DVzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ UÁAiÀÄzÀ CªÀ¸ÀgÀzÀ°è vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV vÀ£Àß ¸ÀA¨sÀA¢üPÀjUÉ w½¹ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ OgÁzÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 26/08 PÀ®A 324,504 L¦¹ eÉÆÃvÉ PÀ®A 324,504 L¦¹ eÉÆÃvÉ PÀ®A 3 (1)(10) J¸ï¹/J¸ïn PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉåUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì UÀÄ£Éß £ÀA 33/08 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 19/02/08 gÀAzÀÄ gÁwæ 2145 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÀeÁPÀ vÀAzÉ CfÃd ¨ÉÃUÀ «ÄeÁð ªÀAiÀÄ 38 ªÀµÀð G¥Á£À qÀ¨Áâ ¸Á/ZËr UÀ°è gÀªÀgÀ vÀAzÉgÀªÀgÀÄ ¨sÁ°ÌAiÀÄ ZËr ªÀÄfÃzÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÁUÀ CµÀÖgÀ°è CgÉÆævÀgÁzÀ 1] RAiÀÄĪÀÄ vÀAzÉ §¹gÀ«ÄAiÀiÁå 30 ªÀµÀð GvÀgÀPÁj ªÀiÁgÀÄ PÉ®¸À ¸Á/RqÀPÉñÀégÀ UÀ°è ¨sÁ°Ì 2] E¸Áä¬Ä® vÀAzÉ JA.r ºÀĸÉãÀ ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð G/vÀgÀPÁj ªÀiÁgÀĪÀ PÉ®¸À ¸Á/PÀÄA¨ÁgÀ UÀ°è ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ §AzÀÄ £À£Àß vÀAzÉUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤Ã£ÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ°è 10 ªÀµÀð¢AzÀ ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ý £ÁªÀÅ MAzÀÄ ªÀµÀð ªÀiÁqÀÄvÉÛªÉ CAzÀgÉ ¤Ã£ÀÄ CzÀPÉÌ M¥ÀÄàwÛ¯Áè CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ£ÀÄ £À£Àß vÀAzÉUÉ AiÀiÁPÉ §AiÀÄåwÛ¢Ýj CAvÀ «ZÁj¸À®Ä £À£ÀUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 23/08 PÀ®A 323, 324, 354, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢: 19/02/08 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ F ªÉÄî £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ DgÉƦüvÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw dUÀzÉë UÀAqÀ £ÁUÀ£ÁxÀ R¯Áè¼É 42 ªÀµÀð G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: ªÀÄAoÁ¼À gÀªÀgÀ ªÀiÁªÀ, CvÉÛ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊzÀÄ£ÀjzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ºÉÆ®ªÀÅ E£ÀÆß ºÀAaPÉAiÀiÁVgÀĪÀ¢¯Áè ¦üAiÀiÁð¢üvÀ¼ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ ºÉÆ®zÀ°è ªÀÄvÀÄÛ ºÉƸÀzÁV vÀAzÉ PÀæµÀgï ªÀĶ£À£À°è ¥Á®Ä ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆ®zÀ°è ¥Á®Ä JPÉ PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) CA¨Áf vÀAzÉ E¸ÁäAiÀįï R¯Áè¼É, eÁÕ£ÉñÀégÀ vÀAzÉ CA¨Áf R¯Áè¼É ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄ«ÄvÁæ UÀAqÀ CA¨Áf R¯Áè¼É J®ègÀÄ ¸Á: ©üêÀÄ £ÀUÀgÀ ªÀÄAoÁ¼À vÁ: §.PÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÉʬÄAzÀ J¼ÉzÀÄ fAeÁªÀÄÄ¶× ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. C®èzÉ eÁÕ£ÀzÉêÀ EªÀ£ÀÄ PÀ°è¤AzÀ £À£Àß ºÀuÉUÉ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁ£É. C°èzÉ CvÉÛ ªÀiÁªÀ E§âgÀÄ £À£Àß PÀÆzÀ®Ä »rzÉ J¼ÉzÀÄ ¨É¤ß£À°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄAoÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 23/08 PÀ®A 323, 324, 354, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3) ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 24/08 PÀ®A 341, 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹:-

¢: 19/02/08 gÀAzÀÄ 2300 UÀAmÉUÉ gÁwæ ¦üAiÀiÁ𢠨Á§Ä vÀAzÉ ¥ÀArvï ¨sÉÆøÉè 18ªÀµÀð eÁ: ¨ÉÃqÀgÀ ¸Á: Gd¼ÀA§ ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä ¨ÉÆÃgÀªÉ¯ï ¥ÀA¥À¸ÉmïUÉ ºÉÆÃVzÁÝUÀ C°è DgÉÆævÀgÁzÀ zÁªÀÄÄ vÀAzÉ ªÀ¸ÀAvÀ ¥Ánî, «PÁ¸À vÀAzÉ «£ÁAiÀÄPÀ ªÀiÁ£É, J®ègÀÄ ¸Á: Gd¼ÀA§ vÁ: §.PÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ £Á£ÀÄ ªÉÆzÀ®Ä ¤ÃgÀÄ vÀÄA©PÉƼÀÄî §A¢gÀÄªÉ ¤Ã£ÀÄ £À£ÀVAvÀ ªÀÄÄAZÉ JPÉ ¤ÃgÀÄ vÀÄA©PÉƼÀÄîwÛgÀÄªÉ CAvÁ DgÉÆævÀgÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ PÀ¥Á¼ÀzÀ°è ºÉÆqÉzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄä ªÀiÁ°PÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ Nr ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄvÉÛ DgÉÆævÀgÀÄ CqÀØUÀnÖ vÀqÉzÀÄ ªÀÄvÉÛ PÉʬÄAzÀ ªÉÄ®ÄQ£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ PÁ°¤AzÀ ªÉƼÀPÁ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄAoÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 24/08 PÀ®A 341, 323, 324 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì UÀÄ£Éß £ÀA 34/08 PÀ®A 110 (E & f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 20/02/08 gÀAzÀÄ 1045 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀzÀ°è ²æà ¥ÀæPÁ±À.© £ÁAiÀÄÄØ ¦.L ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉgÀªÀgÀÄ ºÀUÀ®Ä UÀ¸ÀÄÛ PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ ¨sÁ°Ì CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÀ §gÀĪÀ d£ÀjUÉ ºÁUÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ CqÉvÀqÉAiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀ¤UÉ »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½¹zÀ£ÀÄß ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ºÁUÉ ©lÖgÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ w½zÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁVzÉ.

2) ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 4/2008 PÀ®A 41, 102 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 19-02-08 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¦¹ 1039, 1436 gÀªÀgÀ eÉÆvÉ ¥ÉưøÀ fÃ¥À £ÀA. PÉJ 38/f-1 £ÉÃzÀgÀ°è ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ ¸ÀgÀºÀ¢ÝAiÀÄ°è ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄvÁÛ ©ÃzÀgÀ M¼ÀPÉÆmÉ PÁ¯Á §Äæeï ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ ¥ÉưøÀ fÃ¥À £ÉÆÃr DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ©lÄÖ NqÀÄwÛzÁÝUÀ ¨É£ÀÄß ºÀwÛ »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® §UÉÎ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀ GvÀÛgÀ ¤ÃqÀzÉ, PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹gÀĪÀ¢®è. C®èzÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄAzÉ ªÀÄvÀÄÛ »AzÉ £ÀA§gÀ ¥ÉèÃl ªÉÄÃ¯É ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ £ÀA§gÀ §gÉ¢zÀÝjAzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ DgÉÆævÀ ªÀ¸ÀAvÀ @ ¸ÀAdÄ vÀAzÉ oÁªÀgÁªÀ ZÀªÁít, ªÀAiÀÄ 24 ªÀµÀð ¸Á: §¸ÀªÀ£ÀªÁr xÁAqÁ vÁ: OgÁzÀ EvÀ£À£ÀÄß ºÁUÀÆ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ UÀÄ£Éß zÁR°¸À¯ÁVzÉ.