February 17, 2008

DAILY CRIME UP DATE ON 17-02-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 17-02-2008.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁgÁuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-


§UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 24/2008 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 16/02/08 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ©üêÀıÁå UÁVð, ¸Á/ ªÀÄgÀPÀÄAzÁ EvÀ£ÀÄ ±Á¯ÉUÉ gÁºÉ-9 gÀ ªÀÄÆ®PÀ zÁj £ÀqÉzÀÄPÉÆAzÀÄ ºÉÆUÀĪÁUÀ ªÀÄ£ÁßKSÉýî PÀqɬÄAzÀ ¯Áj £ÀA. J¦-12/AiÀÄÄ-9467 £ÉÃzÀÝgÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ, F±ÀégÀ vÀAzÉ ¨Á§Ä ©Ã¢ ¸Á/ §£Àß½î vÁ/ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ f/ ©ÃzÀgÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÀtªÀÄAvÀ EvÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ¸ÀܼÀzÀ°è ¤°è¹ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É. F C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ºÀtªÀÄAvÀ£À §®UÁ°£À vÉÆqɬÄAzÀ ¥ÁzÀzÀªÀgÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVzÉ. JqÀPÁ®Ä ªÉƼÀPÁ°¤AzÀ ¥ÁzÀzÀvÀ£ÀPÀ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ JgÀqÀÄ PÉÊ ¨ÉgÀ½UÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉÉ. JAzÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ §UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ C. ¸ÀA. 24/2008 PÀ®A 279, 338, L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀiÁgÁuÁAwPÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 30/08 PÀ®A 279, 304 (J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 16-17/02/08 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ ªÁdAgÀSÉÃqÉ ªÀAiÀÄ 35 ªÀÄgÁoÁ ¸Á/zÁqÀV EvÀ£ÀÄ PÀ®ªÁr UÁæªÀÄ¢AzÀ ¨sÁ°Ì-ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆqÀ¢AzÀ vÀ£Àß UÁæªÀĪÁzÀ zÁqÀVUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÀ®ªÁr UÁæªÀÄzÀ PÉ£À® ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£À Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ CeÁUÀgÀÄPÀvɬÄAzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ªÀÄÈvÀ£À JgÀqÀÄ ªÉÆüÀPÉÊUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄjzÀAvÉ DV, JqÀUÁ® ªÉƼÀPÁ°UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ §®UÁ® ªÉƼÀPÁ®¢AzÀ ¥ÁzÀzÀ ªÀgÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁV gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¥ÁætÂUÀ¼ÀÄ wAzÀAvÉ PÀAqÀħgÀÄwÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 30/08 PÀ®A 279, 304 (J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.«í JPÀÖ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.


C¸ÀºÀd ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. AiÀÄÄrDgï £ÀA. 02/2008 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 7/2/08 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ªÀÄÄUÀð[PÉ] UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄÈvÀ ªÉêdAvÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ RAqÀÄ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð ¸Á; ªÀÄÄUÀð[PÉ] EªÀ¼ÀÄ «µÀ ¸ÉêÀ£É¬ÄAzÀ ¨ÉúÉÆõÀ ¹ÜwAiÀÄ°è CwÃzÀPÀëvÁ PÀÆågÀ D¸ÀàvÉæ GzÀVÃgÀzÀ°è zÁR¯ÁVzÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ 13/2/08 gÀAzÀÄ 2310 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ JªÀiï.J¯ï.¹. ¥ÀvÀæzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É GzÀVÃgÀ £ÀUÀgÀoÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA.0/2008 PÀ®A.174 ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀÄÝ zÁR¯ÁVzÀÄÝ UÀÄ£Éß ¸ÀܼÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ oÁuÉUÉ ªÀUÁðªÀuÉAiÀiÁV §A¢zÀÄÝ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA.02/2008 PÀ®A.174 ¹.Dgï.¦.¹. CrAiÀÄ°è AiÀÄÄrDgï ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


2) d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 03/08 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 16/02/2008 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw WÁ¼ÉªÀiÁä UÀAqÀ F±ÀégÀ CUÀ¸É£ÉÆÃgï ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð G/ ªÉÄ£É PÉ®¸À eÁåw ºÀjd£À ¸Á; aªÀÄPÉÆqï gÀªÀgÀ UÀAqÀ ªÀÄÈvÀ F±ÀégÀ vÀAzÉ §¸À¥Áà EªÀgÀÄ ºÉÆîPÉÌ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉÆîPÉÌ ºÉÆÃV 11.00 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ £À£ÀUÉ ºÉÆmÉÖ ¨ÉãÉAiÀiÁUÀÄwÛzÉ SÁ¸ÀV E¯Ád ªÀiÁr¹zÀgÀÄ UÀÄtªÀÄÄR DVgÀĪÀÅ¢¯Áè ºÉÆmÉÖ ¨ÉãÉAiÀiÁUÀÄwÛzÉ CAvÁ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÀgÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß Hl ªÀiÁqÀ®Ä J©â¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ CªÀgÀÄ «µÀ PÀÄrzÀ ªÁ¸À£É §gÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ §¸À¥Áà gÀªÀgÀ£ÀÄß ¤ªÀÄä CtÚ «µÀ PÀÄr¢zÁÝgÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ E¯Ád PÀÄjvÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÉÝêÀÅ ºÉÆmÉÖ £ÉÆë¤AzÀ «µÀ PÀÄrzÀÄ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄzsÁåºÀß ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2.45 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ 01/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 17/02/08 gÀAzÀÄ 1015 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ¥Ánî 50 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á/ ªÁAdgÀSÉÃqÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀ °TvÀ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ vÀ£Àß ªÀÄUÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄ ¨sÁ°Ì gÀhÄj ¨Á«AiÀÄ°è PÉÊ PÁ®Ä ªÀÄÄR vÉƼÉzÀÄPÉƼÀî®Ä ºÉÆÃV DPÀ¹äPÀªÁV ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ¤ÃrgÀĪÀ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 29/08 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 16/02/08 gÀAzÀÄ gÁwæ 2130 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ UÀuÉñÀ vÀAzÉ ®PÀëöät PÁ¸À¯É ªÀAiÀÄ 20 ªÀµÀð ¸Á/d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ CgÉÆævÀgÁzÀ 1] PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ PÀıÀ£ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð 2] zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ PÀıÀ£ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ 24 ªÀµÀð 3] ¸ÀAdÄ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà d£ÀªÁqÉ ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð J®ègÀ ¸Á:d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä ¨sÁ°Ì ºÀwÛgÀ mÁæöåPÀÖgÀ ªÉÄÃ¯É PÉ®¸À ªÀiÁrzÀÄÝ CzÀgÀ PÀÆ° 80/- gÀÆ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ CgÉÆævÀgÀÄ ¤£ÀUÉ AiÀiÁªÀ gÀÆ¥Á¬Ä ¨ÁQ EgÀĪÀ¢®è CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå : 61/08 PÀ®A 504, 324, 506 L¦¹ :-

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 16-2-08 gÀAzÀÄ 1945 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. ±ÁgÀzÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¸ÀĨsÁµÀ vÉîAUÀ ªÀAiÀÄ-30 ªÀµÀð G-ªÀÄ£ÉPÉ®¸À eÁ-vÉîAUÀ ¸Á-ªÁAdj ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ºÉýPÉ ¦AiÀiÁðzÀÄ PÉÆnÖzÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 16-2-08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1830 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÁÝUÀ ¸ÀAdÄ @ ¸ÀAeÁå EªÀ£ÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉʪÀÄ£À¹ì¤AzÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. CµÀÖgÀ°è ©r¸À®Ä §AzÀ 1) zsÀ£ÀgÁd 2) ¥Àæ¨sÁªÀw EªÀgÀÄ ©r¹PÉƼÀî®Ä §AzÁUÀ ©rj CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ CªÀ½UÉ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè. CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ºÉÆqÉzÀÄ, fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀªÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£À ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 61/08 PÀ®A. 504,324,506 L.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 24/08 PÀ®A 110 ( f) ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 116/2/08 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ²æà PÀ¦Ã®zÉÃªï ¦.J¸ï.L (PÁ¸ÀÄ) £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt, §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtzÀ°è ¥ÉÃmÉÆæ°AUÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ fÃ¥À£À°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ C°è M§â£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀÛ¼ÀzÀ°è gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ªÀÄ£À §AzÀAvÉ wgÀÄUÁqÀÄvÁÛ eÉÆÃgÁV aÃgÀqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¨sÀAiÀÄ ©üÃwAiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀĪÀAvÉ ¨ÉÊAiÀÄÄåvÁÛ ±ÁAvÀvÉ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. EvÀ¤UÉ ©lÖgÉ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ MAzÀÄ ¸ÀAeÉÕAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀ J¸ÀUÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ CªÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ 1630 UÀAmÉUÉ vÀAzÀÄ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 24/08 PÀ®A 110 ( f) ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀÝÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.