February 10, 2008

DAILY CRIME UP DATE ON 10-02-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 10-02-2008.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁgÁuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) OgÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 18/08 PÀ®A 279,338 L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 9-02-08 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÁªÀÄ vÀAzÉ ¨Á¥ÀÄgÁªÀ ¸Á: °AV EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¨Á¬ÄªÀiÁw£À ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 8-02-08 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉåPÀ¯ï £ÀA n«J¸ï ¸ÀÄdÄQ J¦-15/PÀÆå-3756 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ °AV UÁæªÀÄ¢AzÀ ¨ÉÆÃw UÁæªÀÄPÉÌ §gÀĪÁUÀ ¨Á§Ä ªÀÄZÀPÀÄjgÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É £À£ÀUÉ ®UÀ« §A¢zÉ ¤°è¸ÀÄ JAzÀÄ ¤°è¹zÁUÀ £Á£ÀÄ PÀĽvÀÄ ®UÀ« ªÀiÁqÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉåPÀ¯ï ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ rQÌ ºÉÆÃqÉzÀÄ ºÉÆÃVgÀĪÀ PÁgÀt ¨É¤ßUÉ ¨sÀÄdPÉÌ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƽîj CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ OgÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 18/08 PÀ®A 279,338 L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 L JA « JPÀÖ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 20/2008 PÀ®A 279,337,338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«í. JPïÖ. :-

¢£ÁAPÀ 08-02-08 gÀAzÀÄ gÁwæ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ªÀ¸ÀAvÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ¨É¼ÀÆîgÉ ªÀ 27 eÁåw ºÀjd£À ¸Á §¸ÀªÀ£ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ. ºÁUÀÄ DvÀ£À UɼÉAiÀÄ ±ÁªÀÄ vÀAzÉ PÀ®è¥Áà ¸Á C®èªÀÄ¥Àæ¨sÀÄ £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ SÁ¸ÀV PÉ®¸À ¤«ÄvÀå ªÀÄ£Àß½î UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ vÀªÀÄä ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉ.J/38 JZï/5264 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁwæ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 22-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄeÁð¥ÀÆgÀ (n) PÁæ¸À ºÀwÛgÀ »A¢¤AzÀ AiÀiÁªÀzÀÆ MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁr Nr ºÉÆVzÀÄÝ , rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JqÀ UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ ±ÁªÀÄ EvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ¥ÀmÁÖV ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÁV Q«UÀ½AzÀ gÀPÀÛ §A¢gÀÄvÀÛzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 12/08 PÀ®A 324,504 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 08/02/08 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ ªÀÄÄUÉð ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ G/ PÀÆ° PÉ®¸À ¸À/ ²ªÀt vÁ/ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß vÁ¬Ä ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV £À£Àß ¥Á°UÉ EzÀÝ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß £À£Àß ¥Á°UÉ JµÀÄÖ §gÀÄvÀÛzÉ CµÀÄÖ ºÉÆ® £À£ÀUÉ PÉÆqÀÄ CAvÁ CAzÁUÀ vÁ¬ÄAiÀÄÄ ¤£ÀUÉ PÉÆqÀĪÀ¢¯Áè £À£ÀUÉ G¥À fêÀ£ÀPÉÌ ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ C£ÀÄßwÛzÁUÀ CµÀÖgÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£ÁzÀ ¸ÀAfêÀ §AzÀÄ J ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É £À£Àß vÁ¬ÄAiÀÄ eÉÆvÉ KPÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛ¢ CAxÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀUÀqÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨É£Àß°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 12/08 PÀ®A 324,504 L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀ¯ÁVzÉ.

2) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 51/08 PÀ®A. 324, 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 09-2-08 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw PÁ±ÉªÀiÁä UÀAqÀ AiÀÄ®è¥Áà ªÀd£ÀzÁgÀ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð G-PÀÆ° PÉ®¸À eÁ-ºÉüÀÆgÀ ¸Á-eÉÃgÀ¥Él ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¥Àæ¨sÀÄ EvÀ¤UÉ PÁ¸ÀgÀ ¹¹ðAiÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¸É椀 JA§ÄªÀªÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄAUÀ¯Á EªÀ¼À eÉÆvÉ 8 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrgÀÄvÉÛêÉ. ºÁUÀÆ £ÀªÀÄä ¨sÁªÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ±ÉÃPÀªÀiÁä EªÀ½UÉ £À£Àß ¸ÉƸÉAiÀÄ PÁPÀ£ÁzÀ £ÀAzÀÄ JA§ÄªÀªÀjUÉ PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrgÀÄvÉÛêÉ. »ÃVzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÉƸÉAiÀÄ vÀAzÉAiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ±ÉPÀªÀiÁä ºÁUÀÆ DPÉAiÀÄ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀ eÉÆvÉ dUÀ¼ÁªÁVgÀÄvÀÛzÉ. CzÉà ªÉʪÀÄ£À¹ì¤AzÀ ¢£ÁAPÀ 9-2-08 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀªÀÄä ¸ÉÆ¸É ªÀÄAUÀ¯Á E§âgÀÆ vÀÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀĪÀ EgÀĪÀ £À¼ÀPÉÌ ¤ÃgÀÄ vÀÄA§ÄwÛgÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä ¨sÁªÀ£ÁzÀ PÁ±É¥Áà EªÀ£ÀÄ §AzÀªÀ£É CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ C½AiÀÄ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è ¤£Àß ¸ÉƸÉAiÀÄ vÁ¬Ä «£ÁBPÁgÀt PÁ¸ÀgÀ ¹¹ðAiÀÄ°è dUÀ¼À ªÀiÁrzÁÝgÀAvÉ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀ£À C½AiÀÄ £ÀAzÀÄ vÀAzÉ ¨Á¼À¥Àà EªÀ£ÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ gÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðèAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 51/08 PÀ®A. 324 323 504 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


3) UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 17/08 PÀ®A 325,504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 9-2-08 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÀ«PÁAvÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæPÁAvÀ ªÀAiÀÄ 33 ªÀµÀð G ªÁå¥ÀgÀ ¸Á zÉë PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ CgÉÆævÀgÁzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À vÀAzÉ ±ÀAPÀgÁªÀ ¹AzÉÆ® ªÀÄvÀÄÛ ºÀjñÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÁªÀ ¹AzÉÆ® gÀªÀgÀ UÁA¢ü UÀAf£À°ègÀĪÀ CAUÀrUÉ ºÉÆÃV £ÀªÀÄä CAUÀrAiÀÄ ±Àlgï Qð JPÉ ªÀÄÄj¢j CAvÀ PɼÀ®Ä ºÉÆzÁUÀ CgÉÆævÀgÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÆgÀ¼ÀÄ»rzÀÄ fAeÁªÀÄÄ²Ö ªÀiÁr PɼÀUÉ £ÀÆQ PÉÆmÁÖUÀ ¦üAiÀiÁð¢ÃAiÀÄÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ §® PÁ®Ä ªÀÄÄjzÀAvÉÛ ¨sÁj M¼ÀUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉÉ. JAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


4) ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 06/2008 PÀ®A 324, 504 L¦¹. :-

¢£ÁAPÀ 09-02-2008 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ UÁæªÀÄzÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà CdÄð£ï vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw PÁgÀPÀ£À¼Éî 45 ªÀµÀð PÀ§â®UÉÃgÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ. gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß vÁ¬Ä gÀvÀߪÀiÁä EªÀ½UÉ CªÀ¼À ¥Á°UÉ §AzÀ ºÉÆ®zÀ DzÁAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ DgÉÆæ ©üêÀıÁå vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw PÀgÀPÀ£À¼Éî ¸Á: ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ EªÀ¤AzÀ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ «µÀAiÀÄ w½ ºÉ¼ÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤£ÁågÉÆà PÉüÀĪÀªÀ£ÀÄ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÁUÀ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

5) PÀƱÀ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 08/2008 PÀ®A. 324,504 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 09/02/2008 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ¸Á: §¼ÀvÀ [©] EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¤ÃrzÉÝ£ÉAzÀgÉ, EAzÀÄ gÁwæ 2000 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄÆägÀ ZÉ£ÀߥÀà gÀªÀgÀ QgÁt CAUÀrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÀAdÄ vÀAzÉ gÁd¥Àà FvÀ¤UÉ ¤£ÀÄ AiÀiÁPÉ qÉÆAUÀgÀ ºÉÆqÉ¢¢ £Á£ÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÉÝ CAvÀ PɽzÀPÉÌ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤£ÁågÉÆà PÉüÀĪÀªÀ£ÀÄ CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ MAzÀÄ SÁ° ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál°¬ÄAzÀ £À£Àß vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ DzsÁgÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

6) ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 22/2008 PÀ®A 323, 324, 504, eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 09-02-2008 gÀAzÀÄ 1100 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà AiÀiÁzsÀªÀgÁªÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð eÁw; ªÀägÁoÀ ¸Á; RÄzÁ£À¥ÀÆgÀ. vÁ : ¨Á°Ì gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è ¤AvÁUÀ DgÉÆævÀ ¨sÀgÀvÀ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÁvÀgÁªÀ ¸ÀAUÀªÉÄ ºÁUÀÄ E£ÀÄß E§âgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á: RÄzÁ£À¥ÀÆgÀ. vÁ: ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ vÉÆUÀj ¨É¼É gÁ² ªÀiÁqÀĪÀ ªÀĶ£À §ArAiÀÄ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ £À£Àß ºÉÆ®zÀ°è §ArAiÀÄ£ÀÄß JPÉ vÀgÀÄwÛ¢Ýj £À£Àß ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁ¼ÁUÀÄwÛzÉ. CAvÀ PÉýzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ J ¸ÀƼÉî ªÀÄUÀ£É AiÀiÁªÁUÀ®Æ ¤Ã£ÀÄ EzÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ý CazÀªÀ£Éà §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÀqÉ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ CzÉà §rUɬÄAzÀ ²ªÁf EªÀ£ÀÄ JqÉUÀqÉ vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. ªÀĺÁzÉêÀ EªÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÀUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

C¸ÀºÀd ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA, 01/08 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ; 8,9-02-08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ ;-²æÃ. ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ gÁAiÀÄ¥Áà ªÀAiÀÄ-80 ªÀµÀð ¸Á; SÁf PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ UÀuÉñÀPÀĪÀiÁgÀ EªÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ £À±ÉAiÀÄ°è PÀ£ÁðlPÀ PÁ¯ÉÃdzÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À §¢ ©æÃeï ºÀwÛgÀ ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀÄðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ AiÀÄÄ.r.Dgï.£ÀA.1/08 PÀ®A.174 ¹.Dgï.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C§PÁj ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 13/08 PÀ®A 32 PÉ.E. JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 09/02/08 gÀAzÀÄ 1845 UÀAmÉUÉ ¦.J¸À.L. (PÁ¸ÀÄ) ²æà JªÀiï.Dgï. AiÀiÁvÀ£ÀÆgÀ vÀªÀÄäzÀÆAzÀÄ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæ ¢£ÁAPÀ 09-02-2008 £ÉzÀÄÝ ºÁUÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ «oÀ® vÀAzÉ gÀÆ¥ÀZÀAzÀ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð eÁw ®ªÀiÁt G/ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á/ zsÁgÀdªÁr ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ «oÀ¥Áà ¨sÁ« PÀnÖ ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð eÁw ªÀiÁ¢UÀ G/ PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á/ PÀgÀrAiÀiÁå¼À gÀªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÁdgÀ ¥Àr¹ CªÀjAzÀ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä 20 °ÃlgÀ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 1000/-gÀÆ. zÀµÀÄÖ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄzÀÆA¢UÉ vÀAzÀÄ ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀjAiÀĪgÀÀUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 13/08 PÀ®A 32 PÉ,E,JPÀÖ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


PÉÆÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt :-

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 6/2008 143.147.302.eÉÆvÉ 149 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 9/2/08 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà WÁ¼ÀUÉÆAqÀ vÀAzÉ ¨sÀAqÀUÉÆAqÀ UÀÄqÀÄgÉ ¸Á; D®ÆgÀ [PÉ] EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉ PÉÆnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 8/2/08 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ M§â£É vÀ£Àß CPÀÌ£À ªÀÄ£ÉUÉ ªÁAUÀzÁ¼ÀPÉÌ ºÉÆUÀĪÀÅzÀ£ÀÄß DgÉÆævÀgÁzÀ ªÀĵÀÚ¥Áà vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ºÁUÀÄ E£ÀÄß 11 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á; D®ÆgÀ [PÉ] d£À £ÉÆÃr ºÉÆAZÀÄ ºÁQ AiÀiÁjUÀÆ UÉÆvÁÛUÀzÀAvÉ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ dªÀÄV UÁæªÀÄzÀ°è E¢ÝzÀÝ£ÀÄß w½zÀÄ PÉÆAqÀÄ HgÀ ºÉÆgÀUÉ PÀÄwÛUÉ MwÛ ¸Á¬Ä¹ ¸ÀvÀÛ £ÀAvÀgÀ MAzÀÄ ªÀiÁ«£À ªÀÄgÀzÀ mÉÆAUÉUÉ d£ÀjUÉ £ÀA©PÉ §gÀĪÀAvÉ £ÉÃtÄ ºÁQ PÉÆAqÀ ºÁUÉ PÉÆgÀ½UÉ ºÁUÀÄ PÉÊUÀ½UÉ ºÀUÀÎ PÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ ªÀUÉÊgÉ EzÀÝ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 6/2008 PÀ®A. 143.147.302 eÉÆvÉ 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è PÀæªÀÄ dgÀÄV¹ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼À ªÉÄÃ¯É ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 14/08 PÀ®A 498 (J), 506 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. :-

¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 1/2 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¢£ÁAPÀ 20/01/08 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉAiÀÄ ªÀgÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw gÉÃSÁ UÀAqÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: CA¨É¸ÁAUÀ« vÁ: ¨sÁ°Ì gÀªÀjUÉ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ, CvÉÛ, ªÀiÁªÀ, ¨sÁªÀ, £ÉÃUÉt gÀªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj ªÀÄ£ÉAiÀÄ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ PÉ®¸ÀzÀ §UÉÎ vÀ¥ÀÄà vÉUÉzÀÄ zÉÊ»PÀ ºÁUÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀPÀļÀ PÉÆlÄÖ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ºÁUÀÄ RvÀA ªÀiÁr ©ÃqÀÄvÉÛªÉ CAvÁ ¥ÁætzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 14/08 PÀ®A 498 (J),506 eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀ¯ÁVzÉ.


EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 16/08 PÀ®A 323,504,506 L¦¹ :-

CgÉÆævÀgÁzÀ £ÁUÀAiÀiÁå vÀAzÉ UÀÄgÀıÁAvÀ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 8 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á UÁA¢ü £ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà £ÀgÀ¸À¥Áà vÀAzÉ ®PÀëöät ªÀAiÀÄ 75 ªÀµÀð G ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ ¸Á UÁA¢ü £ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ vÀqÀ PÀrØ ºÁPÀÄwÛzÀÝjAzÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢ÃvÀgÀÄ »ÃUÉ ºÁPÀ¨ÉÃrgÉAzÀÄ ºÉýzÀPÉÌ CgÉÆæÃvÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ÃvÀjUÉ ºÁUÀÄ CªÀgÀ PÀÄlÄA§zÀªÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ºÀÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ.

2) zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA.12/2008. PÀ®A 341,323,504,506 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 09/02/08 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠩üêÀÄuÁÚ vÀAzÉ PÁ±À¥Áà ¥ÀmÉß ¸Á/PÉÆãÀ ªÉļÀPÀÄAzÁ vÁ/ ¨sÁ°Ì. gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ ²ªÀgÁd vÀAzÉ PÁ±À¥Áà ¥ÀmÉß ªÀAiÀÄ 30 eÁw °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á/ PÉÆãÀ ªÉļÀPÀÄAzÁ EvÀ£ÀÄ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆqÀ° vÉÆÃj¹ fêÀ vÉUÉAiÀÄÄvÉÛÃ£É CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 12/08. 341,323,504,506 L.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊ PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 23/08 PÀ®A 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¦üAiÀiÁ𢠲æà «¯Á¸À vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ ªÉÆÃgÉ 35 ªÀµÀð eÁw zÀ°vÀ G/QgÁt CAUÀr ¸Á/£ÀÆå ©üêÀÄ£ÀUÀgÀzÀ°è ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß QgÁt CAUÀrAiÀÄ°è ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ PÀĽvÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ «zÀÄåvï ¢Ã¥ÀzÀ ¨É¼ÀQ£À°è DlªÁqÀÄwÛzÁÝUÀ CgÉÆævÀgÁzÀ 1] UËvÀªÀÄ vÀAzÉ «ÃgÀuÁÚ 2] UËvÀªÀÄ vÀAzÉ UÁå£À¥Áà E§âgÀ ¸Á: £ÀÆå ©üêÀÄ£ÀUÀgÀzÀ°è ¨sÁ°Ì ªÀÄPÀ̽UÉ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ZÁPÀÄ, §rUÉUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛªÉ CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉʼÀî¯ÁVzÉ.

4) ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 23/2008 PÀ®A 107 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 09-02-2008 gÀAzÀÄ 1800UÀAlUÉ UËgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ E§âgÀÄ DgÉÆævÀ ±ÉõÀgÁªÀ vÀAzÉ dlÖ¥Áà ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ªÀAiÀÄ: 45 eÁw; ºÀjd£À ¸Á: UËgÀ. ªÀÄvÀÄÛ gÁdÄ vÀAzÉ ¤AUÀ¥Áà ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð eÁw; ºÀjd£À ¸Á: UËgÀ vÁ;§PÀ¯Áåt zÀ°è ºÉÆ®zÀ eÁUÉAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀªÁV ªÉÊgÀvÀé ¨É¼É¹PÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄ°è ªÀiÁgÀPÀ¸ÀÛç »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ £ÉªÀÄä¢UÉ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀvÀÛ ¸ÁªÀðd¤PàjUÉ ¨sÀAiÀÄ ©ÃwAiÀiÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ªÀwð¸ÀÄwÛzÀÝjAzÀ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ, UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.