February 11, 2008

DAILY CRIME UP DATE ON 11-02-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 11-02-2008.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁgÁuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 24/08 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 10/02/08 gÀAzÀÄ gÁwæ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¨Á§±ÉnÖ vÀAzÉ ²ªÀgÀÄzÀæ¥Áà ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ 60 ªÀµÀð G/ªÁå¥ÁgÀ eÁ/°AUÁAiÀÄvÀ ¸Á/PÉÆÃmÉUÉÃgÁ vÁ/¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ §¸ï £ÀA PÉ.J/38 J¥sï/184 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ vÀ£Àß UÁæªÀĪÁzÀ PÉÆÃmÉUÉÃgÁ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀÄ PÀĽwgÀĪÀ §¸ï ¨sÁ°Ì PÀqɬÄAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ §¸ïUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ ¨sÁ°Ì PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÀ ¯Áj £ÀA JA.qÀ§Æèöå.AiÀÄÄ-7346 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ CeÁUÀÄgÀPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ §¹ìUÉ rQÌ ªÀiÁrgÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ M¼ÀUÉ PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÀtÂÚUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ,ªÀÄÆVUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ §¹£À°èzÀÝ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÁzÀ ²ªÀgÁd vÀAzÉ ©üªÀÄgÁªÀ ¸Á/vÉÆAqÁgÀ, PÀjA vÀAzÉ ¨Á§Ä«ÄAiÀiÁå ¸Á/¨ÁeÉÆüÀUÁ,¥ÀgÉÃUÀ¨Á¬Ä UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Áà ¸Á/zÁqÀV, ¥ÀzÀäªÀw UÀAqÀ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ ¸Á/zÁqÀV ºÁUÀÄ E£ÀÆß E§âjUÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 24/2008 PÀ®A 323,324,504, eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 09-02-2008 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ²ªÁfgÁªÀ vÀAzÉ ¥ÀgÀ§vÀgÁªÀ ¸ÀAUÀªÉÄ ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð eÁw; ªÀÄgÁoÀ ¸Á; RÄzÁ£À¥ÀÆgÀ. vÁ : ¨Á°Ì gÀªÀj vÉÆUÀj ¨É¼É gÁ² ªÀiÁqÀĪÀ ªÀĶ£À §ArAiÀÄ£ÀÄß DgÉÆævÀ AiÀiÁzsÀªÀgÁªÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ºÀÄ¥À¼É ºÁUÀÄ E£ÀÄß M§â E§âgÀÄ ¸Á: RÄzÁ£À¥ÀÆgÀ. vÁ: ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ PÀnÖ¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ £À£Àß ºÉÆ®zÀ PÀnÖ¬ÄAzÀ §ArAiÀÄ£ÀÄß JPÉ vÀgÀÄwÛ¢Ýj £À£Àß ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁ¼ÁUÀÄwÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ AiÀiÁªÁUÀ®Æ ¤Ã£ÀÄ EzÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ý CAzÀªÀ£Éà §rUɬÄAzÀ AiÀiÁzsÀªÀ EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÀqÉ »A§¢AiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ CzÉà §rUɬÄAzÀ ¨Á§ÄgÁªÀ ºÀÄ¥À¼É EªÀ£ÀÄ JqÉUÀqÉ vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÀUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 20/08 PÀ®A PÀ®A : 504, 323, 324, 341 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 10/02/08 gÀAzÀÄ gÁwæ CAzÁdÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À EvÀ£ÀÄ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÀiË£À¥Áà ªÀÄrªÁ¼À ¸Á: gÉuÁ UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt, gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ §AzÀÄ ¨sÉÆøÀr ªÀÄUÀ£É £À£Àß ªÀÄzÀÄªÉ EzÉ, £ÀªÀÄUÉ ªÀÄ£É AiÀiÁªÁUÀ ºÀAaPÉÆqÀÄwÛ CAvÁ ¨ÉÊAiÀÄÄåwÛzÁÝUÀ CªÀ£À ¨sÁªÀ ¸ÉÆêÀi£ÁxÀ ¤gÀUÀÄr vÁ:§¸ÀªÀPÀ¯Áåt §AzÀÄ £À£ÀUÉ »rzÀÄ PÉÆAqÁUÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À FvÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ JqÀUÀqÉ vÀ¯É ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ CAvÁ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ªÉÄÃgÉUÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 20/08 PÀ®A 504, 323, 324, 341 eÉÆvÉ 34 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C§PÁj ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) d£ÀªÁqÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 16/08 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 10/02/2008 gÀAzÀÄ d£ÀªÁqÀ UÁæªÀÄzÀ zsÁ¨sÁzÀ°è C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL d£ÀªÁqÁ gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÁzÀ §¸ÀªÀgÁd ¥À£À¸Á¯É ,gÁdPÀĪÀiÁgÀ ©gÁzÀgÀ E§âgÀÄ ¸Á: d£ÀªÁqÀ gÀªÀjUÉ §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¹§âA¢UÀ¼ÁzÀ ¹¦¹ 1584,1549,1022 J®ègÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ fÃ¥À £ÀA, PÉJ 38-f-79 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆV zsÁ¨ÁzÀ ªÉÄÃ¯É NªÉÄäÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr zsÁ¨Á ªÀiÁ°PÀ¤UÉ »rzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ²ªÀgÁd vÀAzÉ ±ÉgÀt¥Àà ¸Á// d£ÀªÁqÀ CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj zsÁ¨ÁzÀ°è £ÉÆqÀ¯ÁV MAzÀÄ PÉÆuÉAiÀÄ°è EnÖzÀ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼À §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV AiÀiÁªÀÅzÉ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À «ªÀgÀ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀj ¨Ál®ÄUÀ¼ÀÄ £ÉÆqÀ¯ÁV 5 £ÁPËl ºÉÊ ¥ÀAZÀ ©ÃgÀ 6.50 JªÀiï J¯ï G¼ÀîzÀÄ C.Q.325/-2)QAUÀ ¦üõÀgÀ 3 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ¨É¯É 180/- 3) £ÁPËl ºË ¥ÀAZÀ ¸ÁÖçAUÀ «Ää 12 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ¨É¯É 360/- 4) ¨ÉƤ ¸Éà±À® «¹Ì 180 JªÀiï J¯ï 13 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ¨É¯É 455/- 5) N®Ø vÀªÀ gÀªÀiïä «¹Ì 180JªÀÄä J¯ï 11 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ¨É¯É 550/- 6) ªÀiÁåUÀ qÉÆ® £ÀA§gÀ N£ï «¹Ì 4 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ¨É¯É 260/- 7) gÁAiÀÄ® «¹Ì 180 JªÀÄä J¯ï 3 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ¨É¯É 225/- »UÉ MlÄÖ 2355/- gÀÆ¥Á¬Ä ¸ÀgÁ¬Ä EzÀÄÝ J¯Áè ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁr DgÉƦUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆæ «gÀÄzÀÝ d£ÀªÁqÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA, 16/08 PÀ®A 32,34 PÉ E DPÀÖ £ÉÃzÀgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 7/2008 PÀ®A. 36 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 10/2/08 gÀAzÀÄ 8.35 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ ªÀĺÁzÉêÀ ¦.J¸ï.L. ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ oÁuÉ eÉÆvÉAiÀÄ°è ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ£ÀÄß vÉÃUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ oÁuÉAiÀÄ fÃ¥À£À°è PÀĽvÀÄ 8.40 UÀAmÉUÉ £ÁUÉÃAzÀæ ªÉÊ£ï ±Á¥ï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆqÀ¯ÁV ªÉÊ£ï ±Á¥À CAUÀr ªÀÄÄAzÉ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ £ÁUÉÃAzÀæ PÀ¯Á® EªÀgÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ ¨Ál°UÀ¼ÀÄ ¹Ã®Ä vÉÃUÉzÀÄ a®ègÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è zÁ½ ªÀiÁqÀĪÁUÀ DgÉÆæ ZÀAzÀæPÁAvÀ EvÀ£ÀÄ ¥ÉưøÀjUÉ £ÉÆÃr Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀܼÀzÀ°èzÀÝ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼ÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è d¦Û ªÀiÁr ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 7/2008 PÀ®A. 36 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁVzÉ.


EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.13/2008 PÀ®A. 436, 427 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ: 10/02/08 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀiÁzÀ vÀļÀ¹zÁ¸À UÀdgÉ ¸Á/ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ PÉÆnÖzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ wAUÀ½AzÀ ºÀ®§UÁð ºÀwÛgÀ j¯ÁAiÀÄ£Àì PÀªÀÄÆå¤PÉñÀ£À mÁªÀgÀ PÀÆr¸À®Ä ¥ÁægÀA©ü¹ ¢£ÁAPÀ 05/02/08 gÀAzÀÄ ¥ÀÆwðAiÀiÁV PÉ®¸À ªÀÄÄV¹gÀÄvÉÛêÉ. CzÀgÀ PÁªÀ°UÉAzÀÄ EqÀ¯ÁzÀ PÁªÀ®ÄUÁgÀ£ÁzÀ ºÀtªÀÄAvÀ zsÀ£ÀUÀgÀ EvÀ£ÀÄ w½¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 09-10/02/08 gÀ ªÀÄzsÀå gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¸É®Öj£À qÉÆÃgÀ MqÉzÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¥sÉÆãÀ ªÀÄÆ®PÀ PÉÆlÖ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺À®§UÁð ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ mÁªÀgÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä qÉÆÃgÀ MqÉzÀÄ ¸É®ÖjUÉ ¨ÉAQ ºÀaÑzÀÄÝ PÀAqÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. CzÀgÀ°èzÀÝ J¯ÉÃPÁÖç¤PÀ & J¯ÉÃQÖçPÀ® EPÀÆå¥ÀªÉÄAnUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ ¸ÀÄnÖzÀÝjAzÀ MlÄÖ CA.Q 2,00,000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀµÀÄÖ £ÀµÀÖ DVgÀÄvÀÛÀzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 13/08 PÀ®A:436, 427 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 18/08 PÀ®A 18/08 PÀ®A 18(J)PÀ. CªÀ±ÀåPÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À ¸ÁªÀðd¤PÀ «vÀgÀuÁ ¥ÀzÀÝw ¤AiÀÄAvÀæt CzÉñÀ 1992 ºÁUÀÆ 3&7 E.¹.JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 10-2-08 gÀAzÀÄ 0230 UÀAmÉUÉ ¸ÀA¨sÀAzÀÞ ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÀ ¯ÉʸÀ£ïì ªÉÊUÉÊgÉ ¥ÀqÉAiÀÄzÀ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¹ÃªÉÄ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀAUÀ滹 mÁæªÉ¯ïì §¹ìUÉ r¸ÉÃ¯ï §zÀ®Ä ¹ÃªÉÄ JuÉÚ G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ J¸ï.PÉ mÁæªÉ¯ïì §¸ïì £ÀA. PÉJ01/Jr-9922 £ÉÃzÀ£ÀÄß ¤°è¹ CzÀgÀ°èzÀÝ 50 °ÃlgÀ ¹ªÉÄ JuÉÚ vÀA©zÀ PÁå£ï ªÀÄvÀÄÛ §¹ì£À r¸Éïï mÁåAQ£À°èzÀ 60 °Ãlgï C.Q. gÀÆ. 1100/- ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj §¸ïì C.Q. gÀÆ. 15,00000/- £ÉÃzÀÝ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.