February 3, 2008

DAILY CRIME UP-DATE FOR 03-02-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 03-02-2008.
PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtzÀ
RlPÀaAZÉÆÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 04/2008 PÀ®A-302 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹:-
DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªÀ ¨Á¼ÀĪÁ¯É ¸Á-ªÀgÀªÀnÖ[©] EªÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ D±Á EªÀ¼À eÉÆÃvÉ ªÀÄzÀÄªÉ DUÀĪÀÅzÁV ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀÅzÁV ¦æÃw ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¸ÀA§AzsÀ ¨É¼É¹PÉÆAqÀÄ §A¢gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 wAUÀ¼À »AzÉ CªÀ£À zÀÄ£ÀðqÀvɬÄAzÀ ªÀÄÈvÀÛ D±Á¼À vÁ¬Ä DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀjUÉ £À£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ PÀÆqÀĪÀÅ¢¯Áè JAzÀÄ ºÉýzÀPÉÌ CªÀgÀ°è dUÀ¼À DVgÀÄvÀÛzÉ. CA¢¤AzÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀ ¤AvÀÄ ºÉÆÃVvÀÄÛ .
¢£ÁAPÀ-02/2/08 gÀAzÀÄ gÁwæ CAzÁdÄ 2230 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd ªÀÄÈvÀÛ D±Á½UÉ ªÉÆzÀ®Ä ¥sÉÆ£À ªÀiÁr ªÀiÁvÁr ¦ügÁå¢ ²æêÀÄw ¤ªÀÄð¯Á UÀAqÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ ²AzsÉ ªÀAiÀÄ-45 eÁw-ºÀjd£À ¸Á-ªÀgÀªÀnÖ[©] gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¨ÁV®Ä vÀnÖ D±Á½UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆÃgÀUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ ºÀuÁ¢AiÀÄ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1 vÁ¸ÀÄ ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ ¤AwÛgÀÄvÁÛgÉ. DUÀ ¦ügÁå¢ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd EªÀ£ÀÄ CªÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ¸ÀĪÀÄä£É PÀĽvÀ¼ÀÄ. ªÀÄvÉÛ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 wAUÀ½AzÀ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉ §gÀ¯ÁgÀzÀªÀ£ÀÄ AiÀiÁPÉ ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ C£ÀĪÀiÁ£À §AzÀÄ gÁwæ 0100 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¥ÀÄ£ÀB ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀgÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆqÀ®Ä CªÀgÀÄ C°è EgÀ¯ÁgÀzÀPÉÌ ¦ügÁå¢ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀÄV PÀgÉzÁUÀ CªÀ¼ÀÄ dªÁ§ PÀÆqÀ°¯Áè. ªÀÄvÉÛ ¸ÀĪÀÄä£ÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀĽvÀÄ ªÀÄvÉÛ gÁwæ CAzÁÀdÄ 0330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ CªÀ¼À vÁ¬Ä vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd ¤AvÀ eÁUÉ PÀqÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃrzÁUÀ ªÀÄÈvÀÛ D±Á EªÀ¼ÀÄ ºÀuÁ¢AiÀÄ°è ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀlÄÖ CAUÀvÁV ©¢ÝzÀ¼ÀÄ. CªÀ¼À ªÀÄÄV¤AzÀ gÀPÀÛzÀ £ÉÆÃgÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦ügÁå¢ C¼ÀĪÀ ±À§Ý PÉý ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉ®ègÀÄ £ÉÆÃrgÀÄvÁÛgÉ. DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd @ ©üêÀıÁ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À vÀAzÉAiÀiÁzÀ ªÉAPÀl vÀAzÉ ©üêÀÄ ¨Á¼ÀĪÁ¯É ºÁUÀÆ vÁ¬Ä ¸ÀĨsÀzÀæ UÀAqÀ ªÉAPÀl ¨Á¼ÀĪÁ¯É J®ègÀÄ eÁw-ºÀjd£À ¸Á-ªÀgÀªÀnÖ [©] GzÉÝñÀ ¥ÀƪÀðPÀªÁV vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ D±Á½UÉ gÁwæ CAzÁdÄ 2330 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CªÀ¼À ¨Á¬Ä ªÀÄÆUÀÄ MwÛ »rzÁUÀ°, CªÀ½UÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆ «µÀ PÀÆr¹ PÉÆ¯É ªÀiÁr Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ ºÉýzÀ ªÀiËTÃPÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA-4/08 PÀ®A-302 eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 16/08 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¥ÀæPÀgÀtzÀ ¸ÀAQë¥ÀÛ ¸ÁgÁA±À : EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 02/02/08 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. SÉʪÀÄÆ¢ÝãÀ ±ÁSÁ¢üPÁj eɸÁÌA¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TÃvÀ Cfð ¸À°è¹zÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 29-30/01/08 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀzÀ PÁn ¨ÉøÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ 250 PÉ«J mÁæ£Àì¥sÁªÀÄðzÀ°è£À 300 °ÃlgÀ JuÉÚ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁ°Ì mÉ°¥sÉÆãÀ JPÀìAeï KjAiÀiÁzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ 250 PÉ«J mÁæ£Àì¥sÁªÀÄðzÀ°è£À 300 °ÃlgÀ JuÉÚ »ÃUÉ MlÄÖ 600 °ÃlgÀ JuÉÚ CA.Q 12,000 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ °TÃvÀ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄgÉUÉ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 16/08 PÀ®A 379 L¦¹ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ, EgÀÄvÀÛzÉ..

2) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 45/08 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 3-2-08 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. C±ÉÆÃPÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀt¥Á ªÀÄgÀÆgÀ ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð G-¥Á£À CAUÀr eÁ-°AUÁ¬ÄvÀ ¸Á- PÀÄ¥sÀ®vÉÆÃqÀUÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢ªÀ¸ÀzÀAvÉ ¢£ÁAPÀ: 2-2-08 gÀAzÀÄ ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ gÁwæ 10. UÀAmÉUÉ CA©PÁ ¨ÁgÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ EzÀÝ ¥Á£À CAUÀrUÉ ©ÃUÀ ºÁQ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 3-2-08 gÀAzÀÄ AiÀÄxÁ¥ÀæPÁgÀ ªÀÄÄAeÁ£É CAUÀrUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ £À£Àß CAUÀr Qð ªÀÄÄjzÀÄ CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ UÀÄlPÁ ¥ÁåPÀlUÀ¼ÀÄ, ¹UÀgÉÃl ¥ÁåPÉlUÀ¼ÀÄ ºÀUÀÆ EvÀgÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ C.Q 7687/- gÀÆ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 45/08 PÀ®A. 457 380 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 13/08 PÀ®A 504, 341, 323, 324, eÉÆvÉ 34, L.¦.¹.:-

¢£ÁAPÀ 01/02/2008 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ¨sÀUÀªÁ£À ªÀAiÀÄ: 60 GzÉÆåÃUÀ PÀÆ° PÉ®¸À eÁåw:PÀA¨ÁgÀ gÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀiÁzÀuÁÚ ºÀÆUÁgï gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÀwõÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ ªÉÄÃvÉæ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 3 d£ÀgÀÆ J®ègÀÆ ¸Á: d£ÀªÁqÁ EªÀgÀÄ «£Á PÁgÀt vÀqÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ºÉÆÃmÉÖ, ¨É£Àß°è, ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 13/08 PÀ®A 504, 341, 323, 324, eÉÆvÉ 34, L.¦.¹. gÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ, EgÀÄvÀÛzÉ..


C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:-

ªÀiÁgÁuÁAwPÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 11/08 PÀ®A 279,304[J] L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«. JPÀÖ.:-

¢£ÁAPÀ: 02/02/08 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀiÁzÀ ²æÃ. eÁÕ£ÀzÉêÀ ¸Á/ CºÀªÀÄzÁ¨ÁzÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, £À£Àß »jAiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¨Á¯Áf EvÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10 ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ ±ÁAvÀÄPÀĪÀiÁgÀ ªÀÄÄzsÁ¼É gÀªÀgÀ eÉ.¹.©. £ÀA:PÉ.J-38 JªÀiï-1355 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É QèãÀgï CAvÁ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 01/02/08 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀågÁwæAiÀÄ°è AiÀiÁzsÀªÀgÁªÀ gÁeÉÆÃ¼É ¸Á/ M¼À¸ÀAUÀ gÀªÀgÀÄ §AzÀÄ w½¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ £À£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¨Á¯Áf EªÀ£ÀÄ ºÀ®§UÁð ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ PÁåA¦£À°è ¢£ÁAPÀ: :01/02/08 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß eÉ.¹.©. ºÀwÛgÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ CzÉà ªÉüÉUÉ CzÉà PÁåA¦£À°èzÀÝ n¥ÀàgÀ £ÀA:J.¦.-09 ¦-4775 £ÀzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ »AzÀPÉÌ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¨Á¯Áf FvÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ CªÀ£ÀÄ eÉ.¹.©. ªÀÄvÀÄÛ n¥ÀàgÀ £ÀqÀÄªÉ ¹QÌPÉÆArzÀÝjAzÀ CªÀ£À JqÀUÀqÉ vÀ¯ÉUÉ ªÉÄîÄQUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ JqÀ¨sÀÄdPÉÌ, ¨É£Àß°è, ºÁUÀÄ ¸ÉÆAlzÀ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÝjAzÀ Q«¬ÄAzÀ ªÀÄÆV¤AzÀ gÀPÀÛ gÀPÀÛ¸ÁÛªÀªÁVgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ PÀÆqÀ¯Éà n¥ÀàgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ NrºÉÆVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:11/08 PÀ®A:279,304[J] L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«. JPÀÖ. £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

C§PÁj PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÀgÀt

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 16/08 PÀ®A 32 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 02/02/08 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ dAiÀĪÀzsÀð£À vÀAzÉ §¸ÀªÀt¥Áà ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ £ÁUÀuÁÚ ©ÃgÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð E§âgÀÄ ¸Á: ¨ÉÆÃgÀA¥À½î vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä »gÉƺÉÆÃAqÁ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-32/eÉ-3965 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É 5 PÁlð£ï AiÀÄÄ,J¸ï,«¹Ì 180 G¼Àî 240 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q. 7620/- gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ¸ÀgÁ¬ÄaiÀÄ£ÀÄß C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄAoÁ¼À PÀqɬÄAzÀ ¨sÉÆøÀUÁ PÀqÉUÉ ¸ÁUÀuÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦¹-877, 945 gÀªÀgÀÄ GQð PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ E§âgÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦¹AiÀĪÀgÀ ªÀgÀ¢AiÀÄ DzÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄAoÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 16/08 PÀ®A 32 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁ¬ÄzÉ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 20/08 PÀ®A 109 ¹.DgÀ.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ:-01/02/2008 gÀAzÀÄ ¦.¹. 1023 .1504 gÀªÀgÀÄ gÁwæ 2300 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ:- 02/02/08 gÀAzÀÄ 0500 UÀAmÉAiÀÄ ªÀgÉUÉ gÁwÛ UÀ¸ÀÄÛ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÀUÁ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ J.¦.JªÀiï.¹. ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è NqÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄÄ £ÀªÀÄä£ÀÄ £ÉÆÃr NqÀÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀ¤UÉ »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉAiÀiÁV ºÉÆýgÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÉÛ ªÀÄvÉÛ PɽzÀgÉ ªÀAPÀl vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà UËqÁ ¸Á: vÉÆÃgÀuÁ CAvÀÀ ºÉýzÀ£ÀÄß CªÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀªÀÄAd¸ÀªÁzÀ GvÀÛgÀ PÉÆqÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀt AiÀiÁªÀzÁzÀgÀÄ C¥ÀgÁzÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ JAzÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr 109 ¹.Cgï.¦. CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 17/08 PÀ®A 109 ¹CgÀ¦¹:-

¢£ÁAPÀ 03/02/08 gÀAzÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄvÁÛ 1200 UÀAmÉUÉ CqÀvÀ §eÁgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ C°è M§â ªÀåQÛ gÁd¥Àà vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà DAiÀÄð ªÀAiÀÄ: 60 eÁåw: Qæ±ÀÑ£À ¸Á: zÀħ®UÀÄAr CAvÀ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ºÉýzÀÄÝ, ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀªÁV wgÀUÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ «ZÁj¸À¯ÁV AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀjAiÀiÁzÀ GvÀÛgÀ ¤ÃqÀ°®è ºÁUÉ ©lÖgÉ AiÀiÁªÀzÁzÀgÀÆ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ w½zÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 17/08 PÀ®A 109 ¹Dg惡 gÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.