February 21, 2008

DAILY CRIME UP DATE ON 21-02-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 21-02-2008

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁgÁuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-


1) ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 27/2008 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 19/02/2008 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ.£ÀgÉñÀ vÀAzÉ ªÉAPÀl¥Áà ªÀ 12 ¸Á «ÄÃjAiÀiÁ¼À vÁ aAZÉƽ f UÀÄ®âUÁð gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ¸ÀA§A¢üPÀgÀ£ÀÄß ºÀÄrQPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀPÉÌ §AzÀÄ £ÉAlgÀÄ ¹UÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀt ªÀÄgÀ½ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ-PÀªÀÄoÁuÁ gÉÆÃqÀ ªÀiÁUÀðªÁV ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁwæ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ M§â C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÃlgÀ£Àj PÁ¯ÉÃdÄ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁr Nr ºÉÆÃzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ.

2) RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 10/2008 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ-20/2/08 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ®PÀëöät EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß MAzÀÄ «Ä¤qÉÆÃgÀ [lA.lA.] £ÀA. PÉJ-39-1077 £ÉÃzÀ£ÀÄ §¸ÀªÀ PÀ¯Áåt -¨sÁ°Ì gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¨ÁeÉÆüÀUÁ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ ¦ügÁå¢ ±ÁªÀįÁ®¹AUÀ EvÀ£ÀÄ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄjAzÀ ¸ÁzÁ gÀPÀÛ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀiÁUÉÆArgÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 26/08 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 20/2/08 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æà gÁd¥Áà ¨ÉîÆgÉ EvÀ£À mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA PÉ.J.- 37,n- 9454 ªÀÄvÀÄÛ mÁåç° £ÀA PÉ.- 38.n- 462 £ÉÃzÀgÀ°è £À£Àß ºÉÆîzÀ°è ¨ÉüÉzÀ PÀ§Äâ ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁr ªÀÄÄAzÉ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ UÁæªÀÄ¢AzÀ mÁæöåPÀÖgÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ Jj PÀ§Äâ ªÀÄÄjAiÀÄĪÁUÀ ºÀÄqÀÄUÀgÀ£ÀÄß Nr¹ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ ²æà gÁd¥Áà vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Áà ¨ÉîÆgÉ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA PÉ.J.- 37,n- 9454 ªÀÄvÀÄÛ mÁåç° £ÀA PÉ.- 38.n- 462 £ÉÃzÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ªÀiÁ£ÀªÀ£À fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀAvÉ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ rQÌ ºÉÆÃqÉzÀjAzÀ £É®zÀ ªÉÄÃ¯É ( gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ) ©¢ÝgÀÄvÉÛ£É. £À£ÀUÉ rQÌ ºÉÆÃqÉzÀjAzÀ §® PÉÊ gÀmÉÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ, ªÉƼÀPÉÊ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄAUÉÊ ªÀÄzsÀåzÀ ¨sÁUÀzÀ°è ¸ÉÆÃAlzÀ §®¨sÁUÀPÉÌ ºÀwÛ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÁV J®§Ä ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛzÉ. ¨É¤ß£À ºÀwÛgÀ §®PÁ°£À »ªÀÄär ºÀwÛgÀ ¸ÁzsÀUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀªÀÄÆäj£À°è ²æà UËqÀ¥Áà ªÀiÁºÁd£À gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É £ÀqÉ¢gÀÄvÀÛzÉ. £À£ÀUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ gÀ« vÀªÀÄäA¢gÁzÀ gÀªÉÄñÀ £ÁUÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄÆäj£À ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà gÀªÀgÀÄ mÁmÁ ¸ÉÆêÉÆzÀ°è £À£ÀUÉ D²éãÀ D¸ÀàvÉæ ¸ÉÆïÁ¥ÀÄgÀPÉÌ vÀA¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ ;²æà AiÀiÁzÀªÀgÁªÀ vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ PÁA§¼É gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼À ªÉÄÃ¯É ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀt:-

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁææ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 17/08 PÀ®A 498(J), 323, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 20/02/08 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ±À²PÀ¯Á UÀAqÀ ¨Á§Ä ªÀĸÀmÉ ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð G ªÀÄ£ÉPÀ®¸À ¸Á: zsÀ£ÀÆßgÀ(PÉ) gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ §gɬĹzÉãÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ¨Á§Ä EªÀ£À eÉÆvÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 12 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ DVzÀÄÝ, 2 UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ EgÀÄvÀÛªÉ. »ÃVgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ£ÀÄ FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 7 ªÀµÀð ¢AzÀ vÀ£Àß UÀAqÀ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀl ºÉÆA¢zÀÄÝ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ AiÀiÁgÀ eÉÆvÉAiÀiÁzÀgÀÄ ªÀiÁvÁrzÀgÉ CªÀgÀ eÉÆvÉÀ KPÉ ªÀiÁvÁrzÉ CAvÁ CªÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ«lÄÖ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀzÀÄ PÁ°¤AzÀ M¢AiÀÄĪÀzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ CªÀ£À QgÀÄPÀļÀ vÁ½PÉÆAqÀÄ ¸ÀĪÀÄä£É EzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 18/02/08 gÀAzÀÄ gÁwæ 9:00 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß UÀAqÀ ¨Á§Ä EªÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ G¥ÀªÁ¸À«zÀÝ PÁgÀt ¸ÀIJ¯Á ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ EnÖzÉ ¤Ã£ÀÄ EzÀÄ J°èAzÀ vÀA¢zÉ ¤£Àß ¨sÁqÀ EzÀÝ£É CAvÁ QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ ªÀiÁ£À¹PÀ vÁæ¸À PÉÆnÖzÀjAzÀ UÀAqÀ£À QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁSÁ®Ä vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C§PÁj ¥ÀæPÀgÀt:-

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 28/2008 32 PÉ.E. DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ: 20/02/2008 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ RavÀ ¨ÁwäAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¦.¹. 1196 eÉÆvÉAiÀÄ°è fÃ¥ï £ÀA. PÉ.J/38 f/41 £ÉÃzÀgÀ°è ºÀ«ÄïÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÀPÁgÀzÀ AiÀiÁªÀzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ PÀ¼Àî ¸ÀAvÉAiÀÄ°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä a®èVð UÁæªÀÄPÉÌ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀĪÁUÀ 1] MAzÀÄ PÁl£ÀzÀ°è 48 ZÉÃgÀªÉÄ£À «¹Ì 180 JªÀiï.J¯ï. D.Q. 1680/- gÀÆ 2] MAzÀÄ PÁl£ÀzÀ°è 40 AiÀÄÄ.J¸ï. «¹Ì 180 JªÀiï.J¯ï D/Q. 1400/- gÀÆ F ªÉÄð£À ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß ElÄÖ PÉÆAqÁUÀ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ DgÉÆævÀ eÉÊgÁd vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ ªÀ 24 eÁåw. Qæ±ÀÑ£ï GªÁå¥ÁgÀ ¸Á a®èVð vÁ f ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ «gÀÄzsÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) OgÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 27/2008 PÀ®A. 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 20-02-2008 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 0700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀÄ𢠲æà ²æêÀÄw P˱Á¨Á¬Ä UÀAqÀ zÀ¸ÀgÀxÀ EAUÉÆ¯É ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, G// PÀÆ° PÉ®¸À eÁ// ªÀÄgÁoÁ ¸Á: ¨ÁzÀ®UÁAªÀ vÁ: OgÁzÀ(©). ªÀÄ£ÉAiÀÄÀ°èzÁÝUÁ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀÄ𢠪ÉÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄĪÁUÀ ºÀAZÀ eÁUÁ ªÀÄ¢ PÁ§gÀ gÉÊ®¸À ¨ÁºÉgÀ eÁ CAvÀ PÁ°¤AzÀ ¦üÃAiÀiÁ𢠺ÉÆmÉÖAiÀÄ°è MzÉAiÀÄĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÀÄ §AzÀÄ £À£Àß vÁ¬ÄUÉ JPÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛ¢Ý CAvÀ PɽÃzÁÝUÀ ªÀÄUÀ¤UÀÄ CªÁZÀÑAiÀĪÁV ¨ÉÊ¢zÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉzÀªÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ vÉUÉzÀÄ PÉƽî CAvÀ PÉÆlÖ ºÉ½PÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ OgÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 27/08 PÀ®A 324, 504 L¦¹ £ÉzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


2) PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß. £ÀA. 26/2008 PÀ®A. 323, 324, 504, 506 L.¦.¹. :-

¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ£ÁzÀ ®PÀëöät EªÀ£ÀÄ ªÀÄ® «d£Àð£ÉUÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁdÄ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è ºÉÆV PÀĽvÁUÀ JzÀÄj£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ £ÁUÀªÀÄä UÀAqÀ ©üêÀÄgÁªÀ GzÀVÃgÉ ¸Á: PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ EªÀ¼ÀÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌ §»ðzɸÉUÉ KPÉ PÀÆr¹¢Ý CAvÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÀÛ PÀ®Äè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃrzÀjAzÀ ºÀuÉAiÀÄ JqÀUÀqÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

C¸ÀºÀd ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

alUÀÄ¥Àà ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 03/08 PÀ®A 174 ¹.DgÀ.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 21/01/08 gÀAzÀÄ 0200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw dUÀzÉë UÀAqÀ PÀAmÉ¥Áà ¥ÉưøÀ ¥Ánî gÀªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ PÉÆnÖzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÉÃtÄPÁ EªÀ¼À §Ä¢Ý ¨sÀæªÉÄ EzÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ B 20/01/08 gÀAzÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨sÁ«AiÀÄ°è ºÁj ©zÀÄÝ DvÀä ºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ JAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ .


EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 35/08 PÀ®A 109 ¹Cg惡 :-

¢£ÁAPÀ 20/02/08 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀzÀ°è ²æà ¦.DgïÀ.zsÀ¨Á° ¦.J¸À.L (C.«) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ºÀUÀ®Ä UÀ¸ÀÄÛ PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ ¨sÁ°Ì §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ »AzÉ M§â ªÀåQÛ ªÀÄÄR ªÀÄÄaÑPÉÆAqÀÄ ¤AwzÀÄÝ UÀªÀĤ¹ CªÀ£ÀÄ ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçzÀ°èzÀÝ £ÉÆÃr NqÀ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÀ£ÀÄ CªÀ¤UÉ »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½¹zÀ£ÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ºÁUÉ ©lÖgÉ AiÀĪÀÅzÁzÀgÀÆ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁVzÉ.