December 31, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE : 31-12-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 31-12-2010

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 16/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 30/12/2010 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÉÃdªÀiÁä UÀAqÀ ®PÀëöät ºÀ®UÉ ªÀAiÀÄ: 58 ªÀµÀð eÁ: J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÀ ¸Á: ¸ÀįÁÛ£À¨ÁzÀªÁr EªÀ£À ªÀÄUÀ£À ªÀÄÈvÀ ¯Á®¥Áà vÀAzÉ ®PÀëöäät ºÀ®UÉ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð ¸Á: ¸ÀįÁÛ£À¨ÁzÀªÁr EªÀ¤UÉ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀÀl«zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 29-12-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉÃ¼É «µÀ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀjAzÀ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁqÀ¯ÁV aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 113/2010 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 30-12-20010 gÀAzÀÄ gÁwæ 2200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAfêÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ SÁåªÀiÁ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: Z˽ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ PÀÄlÄA§zÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆArzÁÝUÀ zÉêÀgÀ PÉÆÃuÉUÉ ºÁQzÀ ©ÃUÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¥ÉnÖUÉAiÀÄ°èzÀÝ 1) MAzÀÄ UÁæA. §AUÁgÀ £ÀvÀ¤ C.Q 1000 gÀÆ 2) 2 UÁæA. aPÀÌ GAUÀÄgÀÄ C.Q 2000 gÀÆ 3) 2 UÁæA. Q«AiÀÄ ºÀÆ UÀÄAqÀÄ C.Q 2000 gÀÆ 4) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 5000 gÀÆ 5) MAzÀÄ ªÀiÁåPÀì ªÉƨÉʯï C.Q 1500 gÀÆ »ÃUÉ MlÄÖ 11.500 gÀÆ £ÉÃzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 353/2010 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 30/12/2010 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C£ÀĵÀªÀiÁä UÀAqÀ £ÁUÀgÀrØ §¼ÀUÁgÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð eÁ: gÀrØ G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: ªÁAfæ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼À UÀAqÀ DgÉÆæ ªÀiÁtÂPÀgÀrØ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄgÀrØ ¸Á: §¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¸ÀzÀå ªÁAfæ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ½UÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr zÉÊ»PÀ ºÁUÀÆ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ wAUÀ½AzÀ vÀ£Àß vÀAzÉ vÁ¬Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀÄvÁÛ¼É »ÃVgÀĪÀ°è DgÉÆæ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄUÉÆý¹gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 184/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 30/12/2010 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ zÁªÉÆÃzÀÝgÀ vÀAzÉ zÀvÁÛwæ, ªÀAiÀÄ: 58 ªÀµÀð ¸Á: OgÁzÀ [J¸ï] ¸ÀzÀå ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¦æ£Àì ¯ÁqÀÓ PÀqɬÄAzÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÈvÀÛzÀ ªÀiÁUÀðªÁV £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀĪÁUÀ ªÀÄAiÀÄÆgÁ §jÃzÀ±Á» ºÉÆmÉ® JzÀÄjUÉ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÈvÀÛzÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ PÁwðPÀ vÀAzÉ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ §ZÁÑ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. J¦-09/©J¯ï-4453 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ¤¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ §®¨sÁUÀPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄRPÉÌ C®è°è vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 242/2010 PÀ®A 498 (J) 504 506 eÉÆÃvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 30/12/2010 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ«vÁ UÀAqÀ ¸ÀAfêÀPÀĪÀiÁgÀ vÉÆÃUÀ®ÄgÉ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: ²ÃªÀt ¸ÀzÀå : ºË¹AUÀ ¨ÉÆÃqÀð ¨sÁ°Ì EªÀgÀ UÀAqÀ DgÉÆæ ¸ÀAfêÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁzÀªÀgÁªÀ vÉÆÃUÀ®ÄgÉ ¸Á : ²ÃªÀt ¸ÀzÀå : ¨sÁ°Ì EªÀ£ÀÄ ¢£Á®Ä PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃgÀ ºÁPÀÄwzÀÝ, »ÃVgÀĪÀ°è EAzÀÄ DgÉÆæ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ºÀt PÉÆÃqÀÄ JAzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ºÁQ ¸ÀÄlÄÖ ºÁPÀÄvÉÛ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 171/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 30/12/2010 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdÄ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà gÉÃPÀļÀV ¸Á: GqÀĨÁ¼À EªÀgÀÄ GqÀĨÁ¼À¢AzÀ alUÀÄ¥ÁàzÀ°è QgÁt ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ vÀgÀ®Ä DgÉÆæ ªÀiÁtÂPÀ vÀAzÉ ºÀįÉèÃ¥Áà ¨sÀAUÉ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: GqÀĨÁ¼À EªÀ£À ªÁºÀ£À ¸ÀÄdÄQ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-38/E-4849 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ alUÀÄ¥Áà- GqÀĨÁ¼À gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É UÉÆëAzÀgÀrØ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À §® §¢UÉ ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj WÀl£É¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ DgÉÆæUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

December 30, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE : 30-12-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 30-12-2010

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 24/2010 PÀ®A 279, 338, 304[J] L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«. JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ : 28/10/2010 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀÄrªÁ¼À¥Áà ¸ÉÃjPÁgÀ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: ²ªÀ£ÀUÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄÈvÀ gÀ« vÀAzÉ ªÀÄrªÁ¼À¥Áà ¸ÉÃjPÁgÀ ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, G: ²PÀëPÀ, ¸Á: §¸ÀªÀ£ÀUÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ £ÀA:PÉ.J.18.JªÀiï.7966 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ gÁ.ºÉ-9 gÀ ªÀÄÆSÁAvÀgÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ a¢æ ¨ÉÊ¥Á¸ï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ §AzÀ MAzÀÄ ¯Áj £ÀA:JªÀiï.¦.20.ºÉZï.1861 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÁjUÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ gÀ« FvÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ UÀÄ£Éß zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ »ÃVgÀĪÀ°è aQvÉì PÀÄjvÀÄ UÀÄ®§UÁðPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ gÁwæ 2330 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 196/2010 PÀ®A 51, 63, 65 PÁ¦ gÉÊmï JPïÖ-1957 & 420 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 28-12-2010 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ UÀĪÉÄä, zÀÄUÁð ¹n PÉç® £ÉlªÀPÀð ºÁUÀÆ E£ÀÆß EvÀgÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C£À¢üPÀÈvÀªÁV AiÀiÁªÀÅzÉà C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉAiÀÄzÉ ¥ÀÄ£Àí vÀ£ï zÀÄUÁð ¹n PÉç¯ï £ÉlªÀPÀð ªÀÄÄSÁAvÀgÀ n« ZÁå£À¯ïUÀ¼À£ÀÄß ¥Àæ¸ÁgÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£ÉAzÀÄ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ, ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ ¯ÉçgÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°èzÀÝ, AiÉÆúÁ£À vÀAzÉ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉÆÃV «Që¹ n«AiÀÄ°è MAzÀgÀ £ÀAvÀgÀ MAzÀÄ ZÁ£À®UÀ¼À£ÀÄß §zÀ¯ÁªÀuÉ ªÀiÁr £ÉÆÃqÀ®Ä «AiÀÄAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ UÀĪÉÄä EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß UÁA¢ü UÀAdzÀ°èzÀ zÀÄUÁð ¹n PÉç¯ï £ÉlªÀPÀð ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¸ÀA¨sÀAzÀ¥ÀlÖ PÀA¥À¤¬ÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¯ÉʸÀ£Àì ¥ÀqÉAiÀÄzÉ CxÀªÁ £ÉÆAzÀt ªÀiÁr¸ÀzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀzÀj ZÁ£À®UÀ¼À£ÀÄß ¥Áæ¸ÀgÀ ªÀiÁr ¸ÁªÀðd¤PÀªÁV ©vÀÛj¹ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ, MAzÀÄ r.«.rAiÀÄ°è awæPÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 130/2010 PÀ®A 326, 504, 506 eÉÆvÉ. 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 28-12-10 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÉñÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ªÀAiÀÄ; 28 ªÀµÀð G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ªÀįÁÌ¥ÀÆgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ CªÀÄgÀ ¨ÁgÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ M§â£É ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄÄvÁÛ PÀĽwÛzÁÝUÀ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ CªÀÄ°£À°è ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ DgÉÆæ ¯ÁdðgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 3 d£ÀgÀÄ J®ÆgÀÄ ¸Á: ¸ÀįÁÛ£À¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄUÀ¼À ªÀÄzsÉå ZÀÄ£ÁªÀuÉ «µÀAiÀÄzÀ°è ªÀiÁwUÉ ªÀiÁvÀÄ ¨É¼ÉzÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 197/2010 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 504 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 29-12-2010 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdÄ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ªÀqÀØgÀ ¸Á: ªÀqÀØgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ®PÀëöät vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð eÁ: ªÀqÀØgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 5 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ªÀqÀØgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÉÊUÀ¼À°è §rUÉUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ CªÀ£ÀÀ vÁ¬ÄUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ §rUÉ ºÁUÀÆ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 198/2010 PÀ®A 498(J), 323, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 29/12/2010 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠮Qëöä UÀAqÀ ®ZÀÑ¥Áà ªÀÄPÀ̼À£ÀªÀgÀ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð eÁ: ªÀqÀØgÀ ¸Á: ªÀqÀØgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ UÀAqÀ DgÉÆæ ®ZÀÑ¥Áà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ªÀÄPÀ̼À£ÀªÀgÀ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð eÁ: ªÀqÀØgÀ ¸Á: ªÀqÀØgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ²Ã®zÀ §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀåQÛ¥Àr¹ CªÀ½UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄĪÀzÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ ¸ÀzÀj »A¸ÉAiÀÄ£ÀÄß vÁ¼À¯ÁgÀzÉà ¦üAiÀiÁ𢠨ÁrUÉ ªÀÄ£É ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ¼É. CzÀgÀÆ PÀÆqÁ ªÉÄðAzÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ CªÀ¼À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV »A¸É PÀÆqÀÄvÀÛ¯É §A¢gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. 39/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 28/12/10 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ gÁt vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ: 17 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß vÀAV vÀªÀÄääA¢gÀ eÉÆÃvÉ dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆÃAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨É¼ÉUÉ ºÉÆÃqÉAiÀÄĪÀ OµÀ¢ü PÀÄr¢gÀÄvÁÛ¼É aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¹zÀÄÝ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ gÁwæ 2030 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀngÀÄvÁÛ¼É ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Ä AiÀiÁªÀzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè JAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀAPÀgÀ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð ¸Á: §UÀzÀ® vÁAqÁ(J) EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 21/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 21-12-2010 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ avÁæ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¨Á§ÄgÁªÀ ¹AUÉ ¸Á: ®AdªÁqÀ EªÀ¼À UÀAqÀ ªÀÄÈvÀ ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ ±ÁæªÀt ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð ¸Á: ®AdªÁqÀ EvÀ£ÀÄ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ vÀ£Àß ªÀiÁ°PÀgÁzÀ gÀWÀÆ£ÁxÀ ©gÁzÁgÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è MPÀÌ®ÄvÀ£À PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÁÛ EzÁÝUÀ MAzÀÄ ºÀÄZÀÄÑ£Á¬Ä CªÀgÀ ºÀuÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÁUÀÄ UÀ®èzÀ ºÀwÛgÀ PÀaÑzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ G¥ÀZÁgÀ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ vÀA¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 29/12/2010 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. CªÀgÀ ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 183/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«í.JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 28/12/2010 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀÄä UÀAqÀ gÁd±ÉÃRgÀ DtzÀÆgÉ, ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á ¨É«£ÀaAZÉÆý ¸ÀzÀå CPÀ̪ÀĺÁzÉë PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ PÀ¸ÀÆÛj¨Á¬Ä UÀAqÀ £ÁUÀ£ÁxÀ EªÀj§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ gÁA¥ÀÆgÉ PÁ¯ÉÆä¬ÄAzÀ CPÀ̪ÀĺÁzÉë PÁ¯ÉÆä PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ, DgÉÆæ CmÉÆà jPÁë PÉJ-38/5200 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß CmÉÆêÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀ¸ÀÆÛj¨Á¬ÄUÉ rQÌ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ PÀ¸ÀÆÛj¨Á¬Ä PɼÀUÉ ©zÀÄÝ CªÀ¼À §® gÀmÉÖAiÀÄ J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀAvÉ ºÁUÀÆ ªÉÄð£À JgÀqÀÄ ºÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ©zÀÄÝ ¨sÁj UÁAiÀÄ¥Àr¹ DmÉÆà ¤°è¸ÀzÉà Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 26/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 29-12-10 gÀAzÀÄ 0630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀªÀļÀ¨Á¬Ä UÀAqÀ CªÀÄævÀgÁªÀ ¨ÉÆøÀ¯É ªÀAiÀÄ : 54 ªÀµÀð ¸Á; ¨É£ÀßPÀ£À½î EªÀgÀ UÀAqÀ CªÀÄævÀgÁªÀ vÀAzÉ UÉÆÃ¥Á®gÁªÀ ¨ÉÆøÀ¯É ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð ¸Á: ¨É£ÀßPÀ£À½î EªÀgÀÄ d«Ä¤£À ªÉÄÃ¯É PÀñ¶ ¸Á® CAzÁdÄ 60 jAzÀ 70 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ¸Á® ºÁUÀÆ SÁ¸ÀV ¸Á® CAzÁdÄ 1 ®PÀë 50 ¸Á«gÀ gÀÆ¥À¬Ä ¸Á® ªÀiÁrzÀÄÝ F ¸Á® wj¸À®Ä ¸ÁzÀå ªÁUÀzÉ EzÀÄÝzÀjAzÀ ªÀÄ£À¹£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆÃAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è QÃl£ÁµÀPÀ OµÀ¢ ¸Éë¹zÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR°¹zÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.]

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 110/2010 PÀ®A 498(J), 304(©), eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 29/12/2010 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ Gdé¯Á¨Á¬Ä UÀAqÀ PÁ²£ÁxÀgÁªÀ ªÀiÁ£É ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄgÁoÁ G: ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: UÀÄgÀ£Á¼À vÁ: zÉêÀt (JªÀiï.J¸ï) EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀ«vÁ EªÀgÀ ªÀÄzÀÄªÉ DgÉÆæ d£ÁzÀð£À vÀAzÉ CdÄð£ï ªÀÄgÁoÁ EªÀ£À eÉÆÃvÉ 5 vÀÆ¯É §AUÁgÀ ,7 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä, ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ »ÃgÀÆ ºÉÆÃAqÁ UÁr PÉÆlÄÖ «¢ü «zsÁ£À¢AzÀ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ CdÄð£ï zsÁªÀÄ£ÀUÁªÉ E£ÀÆß 6 d£À J®ègÀÆ PÀ«vÁ½UÉ ±ÀjÃjPÀªÁV ºÁUÀÆ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ E£ÀÆß 2 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ¸ÀzÀj PÀ«vÁ¼À vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ¢zÀ°è ¤£ÀUÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀÄUÉÆqÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ J®ègÀÄ JPÉÆÃzÉñÀ¢AzÀ ¸ÀzÀj PÀ«vÀ UÀAqÀ d£ÁzÀð£À EªÀ½UÉ zÉÊ»PÀªÁV ºÁUÀÆ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV QgÀÄPÀƼÀ PÉÆlÄÖ vÉÆAzÀgÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ Ql£Á±ÀPÀ OµÀ¢ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è OµÀ¢AiÀÄ£ÀÄß PÀÄr¹ ¸Á¬Ä¹gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆÃAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 122/2010 PÀ®A 380 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 29-12-2010 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉƺÀªÀÄäzÀ C§ÄÝ® ªÁfzÀ vÀAzÉ JA.J.UÀ¥sÁgÀ UÀrªÁ¯É ªÀAiÀÄ: 47 ªÀµÀð G: UÀr zÀÄgÀ¹Û ¸Á: ªÀÄ.£ÀA;6-4-85 UÀªÁ£À ZËPÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ : 19/12/10 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0700 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ SÁ°AiÀiÁzÀ EArAiÀÄ£À UÁå¸À ¹¯ÉAqÀgÀ UÁæºÀPÀ ¸ÀA;2792 ªÀÄvÀÄÛ ºÀAaPÉ £ÀA;2597636 C;Q1200/- gÀÆ.¨É¯ÉAiÀÄļÀîzÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV® ºÀwÛgÀ EmÁÖUÀ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁr¯ÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆÃAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 111/2010 PÀ®A 147, 148, 448, 324, 354, 355, 427, 504, eÉÆÃvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 29/12/2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 2130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ CdÄð£ï vÀAzÉ UÉÆÃ¥Á¼ÀgÁªÀ zsÁªÀÄ£ÀUÁªÉ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁ: ªÀÄgÁoÁ ¸Á: ºÁ®½î UÁæªÀÄ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ d£ÁzÀð£À EvÀ£À ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ PÀ«vÀ FPÉAiÀÄ eÉÆÃvÉAiÀiÁVzÀÄÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwÛ, ¸ÀƸÉ, ªÀÄUÀ J®ègÀÄ ¸ÀÄR¢AzÀ ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ 2 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ªÀĺÁgÁµÀÖçzÀ ±ÉÃ®Ä UÁæªÀÄzÀ°è ²PÀëPÀ CAvÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÀÄÝ vÀ£Àß ºÉAqÀwÛAiÀÄ£ÀÄß UÁæªÀÄzÀ°èAiÉÄà ElÄÖ UÁæªÀÄPÉÌ DUÁUÀ §AzÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ »ÃVgÀĪÁUÀ ¸ÀÆ¸É PÀ«vÀ FPÉAiÀÄÄ vÀ£ÀUÉ ªÀÄPÀ̼ÁUÀÄwÛ¯Áè CAvÀ ªÀÄ£ÀzÀ°èAiÉÄà PÉÆgÀUÀÄwÛzÀݼÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CvÉÛ, ªÀiÁªÀjUÉ F §UÉÎ w½¸ÀÄwÛzÀݼÀÄ »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 29/12/2010 gÀAzÀÄ CAzÁdÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0530 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß ªÀÄ£À¹£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ OµÀ¢ ¸Éë¹ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄ PÀ«vÁ EªÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ w½zÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ KPÉÆÌÃzÉÝñÀ¢AzÀ PÉÊAiÀÄ°è §rUÉ, ZÀ¥Àà°, PÀ®Äè »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 26/2010 PÀ®A 279, 304[J] L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«. JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ : 29/10/2010 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ.«ÄÃgÁd vÀAzÉ C.CfÃd UÁ°Ã§ ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, G: ¯Áj ZÁ®PÀ. ¸Á: ºÀÄqÀÄV EªÀ£À CtÚ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ªÀĺÀªÀÄäzÀ eÁ¥sÀgÀ vÀAzÉ ªÀĸÁÛ£À¸Á§ UÁ°Ã§ªÁ¯É, ªÀAiÀÄ: 15 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄĹèA, G: ¥sÀ¤ðZÀgï PÉ®¸À, ¸Á: ºÀÄqÀÄV EvÀ£ÀÄ alUÀÄ¥ÁàPÉÌ ¥sÀ¤ðZÀgï PÉ®¸ÀPÁÌV ºÉÆÃV §gÀÄwÛzÀÄÝ EAzÀÄ ªÀÄgÀ½ PÀÆædgï fÃ¥À £ÀA:PÉ.J.36.6016 £ÉÃzÀÝgÀ°è §gÀĪÁUÀ gÁwæ 2030 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ alUÀÄ¥Áà ºÀÄqÀV gÉÆÃqÀ ZËQ ¦ÃgÀ qË£À¯ï ºÀwÛgÀ fÃ¥À ZÁ®PÀ DgÉÆæ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ªÀÄ.eÁ¥sÀgÀ FvÀ£ÀÄ fæ£À PɼÀUÉ ¹®ÄQPÉÆAqÀÄ vÀ¯É MqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É fÃ¥À ZÁ®PÀ£ÀÄ CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr fÃ¥À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

December 29, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE :29/12/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 29-12-2010

d£ÀªÁqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 112/2010, PÀ®A 307, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 27-12-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ CdÄð£À ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð eÁ: ªÀqÀØgÀ G: PÁgï ZÁ®PÀ ¸Á: d£ÀªÁqÀ EvÀ£ÀÄ gÁwæ 8 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ d£ÀªÁqÁ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÁUÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ¨Á§Ä vÀAzÉ «ÃgÀ¥ÀuÁÚ ¥À£Áì¯É ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: d£ÀªÁqÀ ºÁUÀÆ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ®PÀëöät ªÀqÀØgÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð eÁ: ªÀqÀØgÀ ¸Á: d£ÀªÁqÀ EªÀj§âgÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÀ£À vÀªÀÄä£À «µÀAiÀÄzÀ°è CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÉÆrè¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¨sÁUÀPÉÌ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. ºÀtªÀÄAvÀ ªÀqÀØgÀ EvÀ£ÀÄ MwÛ »r¢gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹®PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 15/2010, PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ: 21-12-2010 gÀAzÀÄ 1045 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ PÀjñÁä UÀAqÀ CdAiÀÄ ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÉÆÖÃªï ºÉÆwÛ¸ÀĪÁUÀ CPÀ¹äPÀªÁV ¸ÉÆÖªÀ CxÀªÁ CzÀgÀ §£Àð® ¸ÉÆàÃlUÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ªÉÄʬÄUÉ ºÀwÛ ªÉÄʸÀÄlÄÖPÉÆArzÀjAzÀ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV C°è aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀt ªÀÄgÀ½ ¢£ÁAPÀ; 22-12-10 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÁAPÀ 28-12-10 gÀAzÀÄ 0600 UÀAmÉUÉ PÀjñÁä EªÀ¼ÀÄ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CªÀ¼À ¸Á«£À°è AiÀiÁªÀÅzÉ vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è. JAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸Áé«Ä²æà UÀAqÀ ¸Á£ÀÄ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð eÁ: ªÀiÁAUÀgÀªÁr ¸Á: UÉƪÀAr mÁmÁ £ÀUÀgÀ ªÀÄÄA§¬Ä (JªÀÄ.J¸À) EªÀgÀ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 181/2010 PÀ®A 279 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 28/12/2010 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzï ªÀÄPÀÆâ¯ï vÀAzÉ ªÀĺÀäzï ºÀ¤Ã¥sï, ªÀAiÀÄ: 58 ªÀµÀð, ¸Á eɸÁÌA PÀZÉÃj ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0630 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ ZÁ®PÀ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd G: ¸ÀA:JªÀÄ.ºÉZï-12/rE-9599 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀĺÁ«ÃgÀ ¨ÉƪÀÄäUÉÆAqÉñÀégÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ gÉïÉé ¥ÉƯï PÀA§PÉÌ rQÌ¥Àr¹ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10,000 gÀÆ. «zÀÄåvï PÀA§ £ÀµÀÖ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀHj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 92/2010 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ: 28/12/2010 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ zÀ±ÀgÀxÀ ±ÀªÀÄð ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð eÁ: J¸ï.¹ ¸Á: PÀ¥À¯Á¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÁzÀ DgÉÆæ 1] £ÁUÉñÀ vÀAzÉ «oÉÆèÁ PÁA¨Éî 2] ©üêÀÄ vÀAzÉ £ÁUÉñÀ PÁA¨Éî E§âgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ «£ÁPÁgÀt CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÀÄÛ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉAqÀwUÉ PÁ°¤AzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è MzÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 65/2010 PÀ®A 324, 504, eÉÆvÉ 34 L,¦,¹ :-
¢£ÁAPÀ : 28/12/2010 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ eÉʧģÀ©Ã UÀAqÀ gÀ¹ÃzÀSÁ£À ¥Á±ÁSÁ£À ªÀAiÀÄ; 50 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G; ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á; gÁAiÀÄ¥À½î vÁ; OgÁzÀ(©) EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÉÊeÁzÀ©Ã UÀAqÀ C¤Ã¸ÀSÁ£À EªÀ¼ÀÄ PÀ¸À UÀÆr¹ £ÀªÀÄä ¨sÁUÁ¢AiÀĪÀgÁzÀ DgÉÆæ RªÀÄgÀ¥Á±Á UÀAqÀ ¸ÉÊ,D¥sÀ¸ÀgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÄß ªÀÄƪÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: gÁAiÀÄ¥À½î vÁ: OgÁzÀ[©] EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÉÆqÉUÉ ºÀaÑzÀÝjAzÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄRzÀ §®UÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ PÉÊ ªÀÄĶ׬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 205/2010 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹. eÉÆÃvÉ 187 L.JªÀiï.DPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 28/12/2010 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ ¦gÁf ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁ: ®A¨Át ¸Á; «ÄgÀR® xÁAqÁ EªÀgÀÄ DgÉÆæ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ ¸ÁUÀgÀ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð ¸Á: «ÄgÀR® EvÀ£À DmÉÆà mÁæ° £ÀA.JªÀiï.ºÉZï.13/Dgï.6783 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ ZÁ®PÀ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤±ÀÑPÁ¼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄä¯É ¥À°ÖªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj WÀl£É¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 66/2010 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L,¦,¹ ;-
¢£ÁAPÀ : 28/12/2010 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ RªÀÄgÀ¥Á±Á UÀAqÀ ¸ÉÊ.C¥sÀ¸Àgï ªÀAiÀÄ; 50 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G; ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á ; gÁAiÀÄ¥À½î vÁ; OgÁzÀ(©) EªÀgÀ ¨sÁUÁ¢AiÀĪÀ¼ÁzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ eÉʧģÀ© UÀAqÀ gÀ¹ÃzÀSÁ£À ºÁUÀÆ E£ÀÄß LzÀÄ d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: gÁAiÀÄ¥À½î vÁ; OgÁzÀ [©] EªÀgÀÄ GzÉÝñÀ ¥ÀƪÀðPÀªÁV ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ »AzÉ PÀ¸À ºÁQzÁUÀ ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁ𢠫ZÁj¹zÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÊ ªÀÄĶ׬ÄAzÀ ªÉÄÊAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ, JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 147/2010, PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26/12/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄAUÀ¯Á¨Á¬Ä UÀAqÀ ¥Àæ¨sÀÄgÁªÀ ºÉÆüÀPÀgÀ ¸Á: ªÀÄÄQð ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À CAUÀ¼ÀzÀ°è PÀĽwzÁÝUÀ DgÉÆæ PÀªÀļÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¸ÀÄzsÁªÀÄ ºÁUÀÄ E£ÀÄß E§âgÀÄ ¸Á: ªÀÄÄQð EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆvÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄÝ PÀ°è¤AzÀ ¨É£Àß°è ºÁUÀÄ PÉʬÄAzÀ JzÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 112/2010, PÀ®A 279, 427 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28/12/10 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0615 UÀAmÉUÉ C¥ÀjavÀ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA PÉ.J.39/4566 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̽fvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ aAZÉÆýî PÀqɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ZÁAUÀ¯ÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ UÁA¢ü ZËPÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ qÁ ¨Á¨Á ¸ÁºÉç CA¨ÉÃqÀÌgÀ ¸ÀAWÀzÀ ªÀÄÆgÀÄ ªÀĽUÉUÀ½UÉ rQÌ ªÀiÁr CAzÁdÄ 8 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ºÁ¤ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 182/2010, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀÄ«í JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ: 28/12/2010 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ CmÉÆÃjPÁë ZÁ®PÀ vÀ£Àß CmÉÆêÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ a¢æ-ªÉÄÊ®ÆgÀ ¨ÉÊ¥Á¸ï gÉÆr£À ªÉÄÃ¯É ¥À°ÖAiÀiÁV gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©zÀÝ PÁgÀt CmÉÆÃzÀ°è PÀĽvÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw, 18 ªÀµÀð ¸Á: ±ÀªÀIJïÁ¥ÀÆgÀ [J¦] ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ E§âjUÉ ¨sÁj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁUÁAiÀÄUÀ¼ÁVªÉ. C¥ÀWÁvÀªÁzÀ £ÀAvÀgÀ CmÉÆÃZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß CmÉÆà ZÁ®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

December 28, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE : 28-12-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 28-12-2010

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 128/2010 PÀ®A 328 L¦¹ & 32, 34 PÉ.E DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 27-12-10 gÀAzÀÄ DgÉÆæ §¤ì vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ªÀiÁAUÀgÀªÁr ¸Á: ¢Ã£À zÀAiÀiÁ¼À £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ
EvÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ PÀ¥ÀÄà lƧzÀ°è ¹A¢AiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DvÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ C°èAzÀ CªÀ£ÀÄ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ C°¸Á§ ¦.J¸À.L (PÁ.¸ÀÄ) ªÀiÁPÉðl oÁuÉ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 129/2010 PÀ®A 323, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27-12-10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ G¸Áä£À vÀAzÉ C§ÄÝ¯ï ®wÃ¥sÀ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, ¸Á: CgÀPÀlUÀ°è ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ©ÃzÀgÀ ¹Ãn ¯ÁqÀÓ ºÀwÛgÀ ¸ÁUÀgÀ ¸À«ð¹ ¸ÉAlgÀ ºÀwÛgÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ ¤AvÁUÀ C°èUÉ DgÉÆæ ¦ügÁ¸ÀvÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ R°Ã® ¸Á: £ÀÆgÀSÁ vÁ°ÃªÀÄ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¸Á¯É vÀĪÀÄä ¥ÀºÀ¯É QgÁ¬Ä¸É gÀºÉ¸ÉÆ WÀgÀPÀÆ £À» D£Á DAiÉÄvÀÆ vÉgÉPÉÆ eÁ£À¸É ªÀiÁgÀzÉÃvÉ CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ vÀ£Àß PÉÊ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÀqÉ ¨sÀPÀ½AiÀÄ°è JgÀqÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ¸À® ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 110/2010 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27/12/10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫ÃgÀ±ÉnÖ vÀAzÉ zÀ±ÀgÀxÀ £ÁAiÀÄPÀÄgÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÀ, ¸Á: §¹gÁ¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÄ EvÀ£À CtÚ E§âgÀÄ PÉÆrPÉÆAqÀÄ ©üêÀıÁå EvÀ£À ºÉÆÃmÉ®UÉ ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄ®Ä §AzÁUÀ DgÉÆæ ©üêÀıÁå vÀAzÉ FgÀuÁÚ ¤uÉð eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: §¹gÁ¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £À£ÀUÉ PÉÆqÀĪÀ 2100=00 gÀÆ PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ DgÉÆæUÉ 2100=00 gÀÆ PÉÆlÖ£ÀÄ DzÀgÀÆ CºÀ DgÉÆæ PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ FgÀuÁÚ ¤uÉð eÁw: PÀÄgÀħ EvÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¢£À ¨sÁUÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ ºÁUÀÄ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è PÁ°¤AzÀ MzÀÝ£ÀÄß ºÁUÀÆ E£ÉÆßçâ DgÉÆæ ¥ÀArvÀ vÀAzÉ FgÀuÁÚ ¤uÉð eÁw: PÀÄgÀħ ¸Á: §¹gÁ¥ÉÆgÀ JA§ÄªÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ JqÀPÁ® ªÉƼÀPÁ® PɼÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 111/2010 PÀ®A 341, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27/12/10 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ zÀ±ÀgÀxÀ £ÁAiÀÄPÀÄgÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 3 d£À J®ègÀÆ ¸Á: §¹gÁ¥ÉÆgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁ𢠩üêÀıÁå vÀAzÉ FgÀuÁÚ ¤uÉð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: §¹gÁ¥ÀÆgÀ EvÀ£À ºÉÆÃmÉ®UÉ §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆævÀjUÉ F »AzÉ ZÀºÁ PÀÄrzÀ ºÀt 2285=00 gÀÆ §ºÀ¼À ¢ªÀ¸À D¬ÄvÀÄ PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÁUÀ ¤£ÀUÉ AiÀiÁªÀzÀÄ ºÀt PÉÆqÀĪÀ¢® èE£ÉÆßAzÀÄ ¸Áj PÉýzÀgÉ ©qÀĪÀ¢®è CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CAV »rzÀÄ J¼ÉzÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 221/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 27/12/2010 gÀAzÀÄ gÁ.ºÉ.£ÀA 09gÀ ªÉÄÃ¯É ZÀAqÀPÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ PÀ¯Á® gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¢Ã¥À vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: ºÀ½î, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ ºÉAqÀwAiÉÆA¢UÉ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ M§â C¥ÀjavÀ »gÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÊPÀ®PÉÌ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¤°è¸ÀzÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 112/2010 PÀ®A 326, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26-12-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ¯ï 6 UÀAmÉUÉ d£ÀªÁqÀ UÁæªÀÄzÀ CAdªÀiÁä UÀAqÀ ºÀtªÀÄAvÀ EªÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ CdÄð£À ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, eÁw: ªÀqÀØgÀ, ¸Á: d£ÀªÁqÀ EvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£ÁzÀ zsÀ£ÀgÁeï ªÀAiÀÄ: 12 ªÀµÀð, EªÀ¤UÉ J ¨sÁqÁå £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ½UÉ ®ªï ªÀiÁqÀÄwÛ CAvÁ ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 27-12-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¨Á§Ä FgÀ¥ÀuÁÚ ¥À£Áì¯É ºÁUÀÆ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ®PÀëöät E§âgÀÆ eÁw: ªÀqÀØgÀ, ¸Á: d£ÀªÁqÁ EªÀj§âgÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ DgÉÆævÀjUÉ KPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ýj CAvÁ ºÉýzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¤£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ zsÀ£ÀgÁeï EvÀ£ÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ¼À eÉÆvÉ ®ªï ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É DvÀ¤UÉ ºÉüÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ºÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £À£Àß vÀªÀÄä E£ÀÆß ¸ÀtÚªÀ¤zÁÝ£É DvÀ£ÀÄ ºÉÃUÉ ®ªï ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ ºÉýzÁUÀ DgÉÆæ ¨Á§Ä FgÀ¥ÀuÁÚ ¥À£Áì¯É EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÆrè¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄA¨sÁUÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀ£ÀÄ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

December 27, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 27-12-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 27-12-2010

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 111/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 26-12-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ±ÁªÀÄuÁÚ ¨ÉÆqÀPÉ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: Qæ±ÀÑ£À ¸Á: DtzÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ f¯Áè ªÀÄvÀÄÛ vÁ®ÆèPÁ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ZÀÄ£ÁuÉAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ vÀªÀÄä ªÀÄvÀªÀ£ÀÄß UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ ªÀÄvÀUÀmÉÖAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÀÄgÀ½ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ §gÀ®Ä ©ÃzÀgÀ - ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-38/ºÉZï-0448 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ EzÀgÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄÆVUÉ, vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀÄdPÉÌ ¸ÁzÁ gÀPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 350/2010 PÀ®A 341, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26/12/10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà £ÁUÀUÉÆAqÁ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: ¸ÉqÉÆüÀ EvÀ£ÀÄ ¨ÉÆêÀÄäUÉÆqÉñÀégÀ ZËPï ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ¨sÁ¯Áf vÀAzÉ gÁªÀÄ qÉÆÃPÉæ ªÀÄgÁoÀ ¸Á: ¸ÉqÉÆüÀ EvÀ£À PÁPÀ£ÁzÀ PÉñÀªÀ EvÀ£ÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀzÀj PÉñÀªÀ¤UÉ PÀgÉzÀÄ ¤£Éß ¤£ÀÄ £À£Àß ºÉArwUÉ AiÀiÁPÉ ¸ÀĪÀÄä£É ¨ÉÊ¢¢AiÀiÁ CAvÀ PÉýzÁUÀ ¸ÀzÀj PÉñÀªÀ£ÀÄ ¤Ã ¨ÉÃgÉ PÉüÀ°PÉÌ §A¢¢ÝAiÀiÁ CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀĪÀÄä£É EªÀ£À eÉÆvÉ AiÀiÁPÉ dUÀ¼À CAvÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁUÀ »A¢¤AzÀ ¸ÀzÀj PÉñÀªÀ£À CtÚvÀªÀÄäA¢gÀ ¥ÉÊQ ¨Á¯Áf EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¤£ÀÄ ¨ÉÃgÉ PÉüÀ°PÉÌ §A¢¢AiÀiÁ CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ PÉʪÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr £À£Àß §® vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 125/2010 PÀ®A 171 (J¥sï) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 34 PÉ.E.DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 26/12/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ºÀįï¸ÀÆgÀPÀgï ¸ÀºÁAiÀÄPÀ PÁAiÀÄð¤ªÀðºÀPÀgÀÄ C©üAiÀÄAvÀgÀgÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt, ¸ÀzÀå: Gd¼ÀA§ JjAiÀiÁ ¸ÉÃPÀÖgÀ D¦ü¸Àgï EªÀgÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤«ÄvÀå Gd¼ÀA§ JjAiÀiÁ ¸ÉÃPÀÖgÀ D¦ü¸Àgï CAvÁ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwgÀĪÁUÀ Gd¼ÀA§ JPÀA¨Á gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É f¥À £ÀA JªÀiï.JZï-25/J-3174 £ÉÃzÀ£ÀÄß §A¢zÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ZÉPÀÌ ªÀiÁr £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÄ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ°è 180 JAJ¯ï G¼Àî MlÄÖ 170 «¶Ì ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.QÃ. 6500=00 gÀÆ EgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 89/2010 PÀ®A 143, 147, 148, 504, 324, 504, 506, 307 eÉÆÃvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26/12/2010 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ £ÉëģÁxÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ¸ÉÆãÀPÉÃgÉ ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÆß 6 d£ÀgÀÆ J®ègÀÆ ¸Á: ZÀ¼ÀPÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ KPÉÆÃzÉÝñÀ¢AzÀ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä-vÀªÀÄä PÉÊUÀ¼À°è §rUÉ ºÁUÀÆ ¯ÁpUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁd ªÀiÁ¸ÀįÁÝgÀ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÀ, ¸Á: ZÀ¼ÀPÁ¥ÀÆgÀ EvÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è dUÀ¼À ªÀiÁqÀĪÁUÀ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀgÀªÀjUÉ CªÁZÁåªÁV ¨ÉÊzÀÄ §rUÉ ºÁUÀÆ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ PÉÆÃ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.December 26, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 26-12-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 26-12-2010

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 13/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 23/12/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¨sÁ°Ì r.¹.¹ ¨ÁåAPÀ JzÀgÀÄUÀqÉ M§â CgÉ ºÀÄZÀÑ CAzÁd ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀðzÀ ºÀÄqÀUÀ EvÀ£ÀÄ wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀzÉÆà MAzÀÄ PÁ¬Ä¯É¬ÄAzÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ EvÀ£ÀÄ AiÀiÁjUÀÆ ªÀiÁvÀ£ÁqÀzÉ EzÀÄÝ DvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 24/12/2010 gÀAzÀÄ r.¹.¹ ¨ÁåAPÀ ¨sÁ°Ì JzÀgÀÄ §AzÀÄ ªÀÄ®VPÉÆArzÀÝ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, G: r.¹.¹ ¨ÁåAPÀ ªÁZÀÀªÀiÁå£À, ¸Á: ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ DvÀ¤UÉ £ÉÆÃqÀ®Ä CªÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ w¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 110/2010 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25-12-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ GªÀiÁPÁAvÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ZË¢æ ¨É¼ÀPÉÆÃt EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ EvÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ C¦ðvÁ ªÀAiÀÄ: 9 ªÀµÀð E§âgÀÆ £ÁgÀAeÁ ¸ÀºÀPÁj ¸ÀPÀÌgÉ PÁSÁð£ÉAiÀÄ°è ¸ÀA§A¢üPÀgÀ£ÀÄß ¨sÉÃn ªÀiÁr DgÉÆæ ¯Áj £ÀA§gÀ PÉJ-39/2239 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð ¸Á: ªÀĪÀÄzÁ¥ÀÆgï EvÀ£À ¯ÁjAiÀÄ°è PÀĽvÀÄ d£ÀªÁqÀ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ©ÃzÀgÀ - OgÁzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀĺÁzÉêÀ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢ EgÀĪÀ vÀVΣÀ°è ¥À°Ö ªÀiÁrzÀ£ÀÄ, ¸ÀzÀj ¥À°Ö¬ÄazÀ DgÉÆævÀ£À vÀ¯ÉUÉ, ºÀuÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨sÁj gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼À vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 220/2010 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 26/12/2010 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀgÁd vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: gÁeÉñÀégÀ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£À vÀAzÉ ªÀÄÈvÀ w¥ÀàuÁÚ vÀAzÉ «ÃgÀ±Él¥Áà ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 60ªÀµÀð, ¸Á: gÁeÉñÀégÀ, EªÀgÀÄ gÁ.ºÉ. £ÀA-9 £ÀÄß zÁn EZÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ mÁåAPÀgÀ £ÀA J¦-13/8530 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀiÁzÀ ªÀÄÈvÀ w¥ÀàuÁÚ EªÀjUÉ eÉÆÃgÁV rQÌ ºÉÆÃqÉzÀÄ vÀ£Àß mÁåAPÀgÀ ¤°è¸ÀzÉ §AUÁèzÀ PÀqÉUÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉUÉ JqÀUÁ® ¥ÁzÀ¢AzÀ vÉÆÃqÉAiÀĪÉgÀUÉ ZÀªÀÄð ¸ÀÄ°zÀÄ ªÉÆÃtPÁ® PÉüÀUÉ ¥ÁzÀzÀ ºÀwÛgÀ PÁ®Ä ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁjgÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §®UÁ® ¥ÁzÀ¢AzÀ vÉÆÃqÉAiÀĪÉgÉUÉ ZÀªÀÄð ¸ÀÄ°zÀAvÉ ¨sÁjgÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ vÀ¯ÉAiÀÄ »A§¢AiÀÄ°è ¨sÁjgÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §®UÉÊ ªÉÆÃtPÉÊ PɼÀUÉ ¨sÁjgÀPÀÛUÁAiÀĪÁV PÉÊ ªÀÄÄjzÀAvÉ DVgÀÄvÀÛzÉ, PÀÆqÀ¯É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß vÀAzÉAiÀĪÀjUÉ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ aQvÉìUÁV ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÀæUÉ vÀAzÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 145/2010 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25/12/10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠩üêÀÄgÁªÀ vÀAzÉ PÁqÀÄ vÉîAUï ¸Á: ªÀÄÄQð EvÀ£ÀÄ ºÉ½zÉݣɪÀÄzÀgÉ ªÉÄà wAUÀ¼À°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£É PÀ¼ÀªÀÅ DVzÀÄÝ F §UÉÎ DgÉÆævÀgÁzÀ ªÀÄAUÀ¯Á¨Á¬Ä UÀAqÀ ¥Àæ¨sÀÄ ºÉÆîPÀgï ¸Á: ªÀÄÄQð ºÁUÀÄ E£ÉÆßçâ¼ÀÄ ¸Á: RvÀUÁAªÀ EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀzÀjAzÀ ¢£ÁAPÀ 24/12/2010 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwAiÀÄ eÉÆvÉUÉ dUÀ¼À ªÀiÁr ¤£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É ¸ÀļÀÄî C¥ÀªÁzÀ ºÁPÀÄw¢Ý CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÁUÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀÄð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 260/2010 PÀ®A 419, 420, 465, 467, 471 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 30-07-2007 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ¥Á±Á«ÄAiÀÄå vÀAzÉ E¨Áæ»A ¸Á§ ¸Á: °AiÀiÁ¨ÁzÀ, 2] ªÀ¸ÀAvÀgÁªÀ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀgÀ ¥Ánî ¸Á: PɺÀZï© PÁ¯ÉÆä, 3] ±ÁªÀÄgÁªÀ vÀAzÉ gÀAUÀ£ÁxÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥Ánî ¸Á: UÉÆÃqÀA¥À½î EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 40 ¸Á: ©Ãj, ¸ÀzÀå: ²ªÀ£ÀUÀgÀ GvÀÛgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ¤UÉ C°AiÀiÁ¨ÁzÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA 67/J £ÉÃzÀgÀ°è 1 JPÀgÉ 1 UÀÄAmÉ eÁ«ÄãÀ 2,05,000 gÀÆ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸Éïï rÃqÀ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CzÀgÉ ¸ÀzÀj eÁ«ÄãÀ £ÀPÀ° PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ vÀAiÀiÁgÀÄ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀÄ ¸Éïï rÃqÀ ªÀiÁrPÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 25-12-2010 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 87/2010 PÀ®A 295 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24/12/2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ªÀgÀªÀnÖ (©) ªÁrAiÀÄ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ qÁ: ©Dgï CA¨ÉÃqÀÌgÀ gÀªÀgÀ gÀhÄAqÁ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ PÀnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ QvÀÄÛ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ UËvÀªÀÄ §ÄzsÀÝ vÀAzÉ ¨sÀªÀiÁðf ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: ¥Àj²µÀÖ eÁw zÀ°vÀ, ¸Á: ªÀgÀªÀnÖ(©), vÁ: ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÀ zÀ°vÀ d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ªÀgÀªÀnÖ (©) EªÀgÉ®ègÀÆ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

December 25, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 25-12-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w zÀE£ÁAPÀ: 25-12-2010

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 20/2010 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 23-12-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÀt¥Àw vÀAzÉ §¸Àét¥Áà ªÀÄÆ®UÉ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð: eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¤qÉèÁ£À EvÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ¨Á°PÁ UÀAqÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ ¨sÁ¯ÉÌ ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð EªÀ½UÉ gÁwæ EPÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è UÉÆÃqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ElÖ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¢Ã¥À ªÀÄ®VzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É DPÀ¹äPÀªÁV ©zÀÄÝ ¢Ã¥À¢AzÀ ¨ÉAQ ºÁ¹UÉ ªÀÄvÀÄÛ §mÉÖUÉ ºÀwÛPÉÆAqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀUÀÆ ¸ÀºÀ ºÀwÛPÉÆAqÀÄ ªÉÄÊ ¥ÀÆwðAiÀiÁV ¸ÀÄnÖzÀÄÝ Dj¸À®Ä ºÉÆÃzÀ C½AiÀÄ gÁdPÀĪÀiÁgÀ EªÀgÀ ªÉÄÊUÀÆ ¸ÀºÀ ¨ÉAQ ºÀwÛ E§âjUÀÆ ¨sÁj ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¨Á°PÁ EªÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrzÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ 24-12-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É ªÀÄvÀÄÛ C½AiÀĤUÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 195/2010 PÀ®A 51, 63, 65 PÁ¦ gÉÊmï DåPïÖ 1957 & 420 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 24-12-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ dAiÀĪÀAvÀ C zÀįÁj ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ EªÀjUÉ DgÉÆæ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ UÀĪÉÄä , zÀÄUÁð ¹n PÉç¯ï £ÉlªÀPÀð UÁA¢ü UÀAd ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ, ¸ÁÖgÀ qÉ£ï «ÄrAiÀiÁ ¸À«ð¸É¸ï PÀA¥À¤AiÀÄ ZÁ£À®UÀ¼À£ÀÄß PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C£À¢üPÀÈvÀªÁV AiÀiÁªÀÅzÉà C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉAiÀÄzÉ PÀrªÉÄ zÀgÀzÀ°è ¥ÀÄ£Àí vÀ£ï zÀÄUÁð ¹n PÉç¯ï £ÉlªÀPÀð ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¥Àæ¸ÁgÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£ÉAzÀÄ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è SÁ¸ÀV CAUÀrUÉ ºÉÆÃV, n.« ZÁ®Ä ªÀiÁr zÀÄUÁð ¹n PÉç¯ï £ÉlªÀPÀð ZÁ£À®UÀ¼À£ÀÄß «Që¸À®Ä CzÀgÀ°è ¸ÁÖgÀ qÉ£ï «ÄrAiÀiÁ ¸À«ð¸É¸ï ¥ÉæöÊ. °Ã. £ÉÃzÀgÀ ¸ÁÖgÀ n« ZÁ£À¯ï, ¸ÁÖgÀ ªÉÆë¸À, ¸ÁÖgÀ ¥Àè¸ï, ¸ÁÖgÀ ªÀ®Ø, ¸ÁÖgÀ £ÀÆå¸ï, ¸ÁÖgÀ UÉÆîØ, ¸ÁÖgÀ GvÀìªÀ, ¸ÁÖgÀ ªÀ£ï mÉʪÀiï, dƪÀiï, JA.f.JA., ¸ÁÖgÀ d¯Áì, ¸ÁÖgÀ D£ÀAzÀ, ¥sÁPÀì PÉʪÀiï J¥sï JPÀì ¨Éé, n« £ÉõÀ£ï¯ï eÁUÀæ¦ü ªÉʯïØ, £ÁåµÀ£À¯ï fÃAiÉÆÃUÁæ¦ü CqÀªÉÃAZÀgï, £ÁåµÀ£À¯ï fAiÉÆÃUÁæ¦Pï ªÀÄÆåfPï ªÀÄvÀÄÛ J£ï.f.¹.ºÉZï.r ZÁ£À®UÀ¼À£ÀÄß «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ UÀĪÉÄä EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ©ÃzÀgÀ UÁA¢ü UÀAdzÀ°èzÀÝ CAUÀr¬ÄAzÀ zÀÄUÁð ¹n PÉç® £ÉlªÀPÀð¢AzÀ ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ ZÁ£À®UÀ¼À£ÀÄß ¥Àæ¸ÁgÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ CzÀ£ÀÄß MAzÀÄ ¸ÉƤ PÀA¥À¤AiÀÄ ¹.rAiÀÄ°è awæPÀgÀt ªÀiÁr¹ ¸ÀzÀj ¹.rAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÀUÉ ºÁUÀÆ F »AzÉ ¢£ÁAPÀ 29-11-2010 gÀAzÀÄ DgÉÆæ «dAiÀÄ PÀĪÀiÁgÀ UÀĪÉÄä EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß zÀÄUÁð ¹n PÉç¯ï £ÉlªÀPÀðzÀ°è, ¸ÁÖgÀ qÉÃ£ï «ÄÃrAiÀiÁ ¸À«ð¸É¸À PÀA¥À¤¬ÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¯ÉʸÀ£Àì ¥ÀqÉAiÀÄzÉ CxÀªÁ £ÉÆAzÀt ªÀiÁr¸ÀzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀzÀj ZÁ£À®UÀ¼À£ÀÄß ¥Áæ¸ÀgÀ ªÀiÁr PÀrªÉÄ ¨É¯ÉUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è ©vÀÛj¹ ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠰AiÀiÁRvÀC° vÀAzÉ £ÀdgÀ C° ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, ¸Á: ºÉÆÃAqÁ C¥ÁlðªÉÄÃAl 4 £Éà ªÀĺÀr gÉÆA. £ÀA. 18 ¸ÉÖñÀ£ï gÉÆÃqÀ ¨ÉÊPÀįÁ ¨ÁA¨É - 400008 EªÀgÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÉ®ªÀÅ G¥ÀPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrzÀgÀÆ PÀÆqÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¥ÀÄ£Àí vÀ£Àß zÀÄUÁð ¹n PÉç¯ï £ÉlªÀPÀðzÀ°è ¸ÁÖgÀ qÉÃ£ï «ÄÃrAiÀiÁ ¸À«ð¸É¸À PÀA¥À¤ ZÁ£À®UÀ¼À£ÀÄß C£ÀĪÀÄw (¯ÉʸÀ£Àì) ¥ÀqÉAiÀÄzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¥Àæ¸ÁgÀ ªÀiÁr PÀrªÉÄzÀgÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ©vÀÛj¹ ªÉÆøÀ ªÀiÁrqÀÄwÛzÁÝ£ÉAzÀÄ RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 240/2010 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 24/12/2010 gÀAzÀÄ ¨sÁ°Ì ¥sÀÄ¯É ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà vÀÆUÁAªÉ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ZÀªÀr UÀ°è ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁrzÀ ªÀiÁåQë PÁå§ ªÀiÁ°PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà zÁ§PÉ ¸Á: ZÀªÀr ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ ªÀiÁåQë PÁå§ ªÉÄÃ¯É PÉ®¸À ªÀiÁrzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ 4 ¢ªÀ¸ÀzÀÀ ¨ÁQ EzÀÝ 600=00 gÀÆ¥Á¬Ä PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ K£ÀÄ PÉüÀ®Ä §gÀÄwÛ £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄ JAzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆæUÉ £Á£ÀÄ ¤ªÀÄä ºÀwÛgÀ PÉ®¸À ªÀiÁrgÀÄvÉÛ£É ¤ÃªÀÅ PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ CAzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ £À£ÀUÉ JzÀgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛ CAvÁ CAzÀÄ §rUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ°è §®UÀqÉ, JqÀUÀqÉ ªÀÄvÀÄÛ £ÀqÀÄ vÀ¯É ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 109/2010 PÀ®A 302 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 23/12/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ gÁzsÁ UÀAqÀ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ PÀAzÀUÀÄ¼É ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: ªÀĺÁqÉÆÃtUÁAªÀ EPÉAiÀÄ 10 wAUÀ¼À ªÀÄUÀÄ«UÉ UÀAqÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ vÀAzÉ vÁ£Áf PÀAzÀUÀÄ¼É ¸Á: ªÀĺÁqÉÆÃtUÁAªÀ, vÁ: OgÁzÀ (©) EvÀ£ÀÄ PËlÄA©PÀ PÁgÀtUÀ½AzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À 10 wAUÀ¼À ªÀÄUÀÄ«UÉ JwÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¨Á«AiÀÄ°è ©¸Ár PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 219/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 24/12/2010 gÀAzÀÄ gÁ.ºÉ.£ÀA 09gÀ ªÉÄÃ¯É PËrAiÀiÁ¼À (J¸ï) UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀįÁègÉrØ @ ¦AlÄ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÉrØ ªÀqÀتÀÄÄUÉð ¸Á: ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA PÉJ-39/5094 £ÉÃzÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ §AUÁè PÀqɬÄAzÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA PÉJ-39/124 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¸ÀzÁ²ÃªÀ vÀAzÉ gÁeÁgÁªÀÄ ¨sÀÆAiÀÄå ªÀAiÀÄ: 49 ªÀµÀð, eÁw: PÀ¯Á® ¸Á: ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¯ÁjAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀPÉÌ EgÀĪÀ ¨ÁrUÉ MgɸÀÄvÁÛ ºÉÆÃV ªÀÄÄAzÉ MAzÀÄ gÉÆÃr£À JqÀ¨sÁWÀPÉÌ EgÀĪÀ D®zÀ ªÀÄgÀPÉÌ rQÌ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 99/2010 PÀ®A 341, 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 25-12-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ PÀÄ. UÀÄAqÀªÀiÁä UÀAqÀ D£ÀAzÀ ¥ÀÆeÁj ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: §UÀzÀÆj EPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¸ÀgÀ¸Àéw UÀAqÀ £ÀgÀ¸À¥Áà, 2) ¸Á«vÁæ vÀAzÉ D£ÀazÀ, 3) ªÀÄÄgÀ½ vÀAzÉ CdÄð£À J®ègÀÆ ¸Á: §UÀzÀÆj vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÉ®ègÀÆ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ gÁwæ ¤ªÀÄä vÀAzÉ £ÀªÉÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ §AzÀÄ £ÀªÀÄäUÉ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ¤ªÀÄäUÉ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ CAzÀÄ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ & ¸ÀįÉÆÃZÀ£Á, ±ÉÆèsÁªÀw, EªÀjUÉ UÀrUɬÄAzÀ ºÉÆÃqÉ §qÉ ªÀiÁr ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
December 24, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE : 24-12-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 24-12-2010

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 15/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 23-12-10 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ PÉÆAr¨Á vÀAzÉ ªÀÄj¨Á U˽ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð eÁw: J¸ï.¹ ªÀiÁAUÀ ¸Á: °A§ÄgÁ ªÀÄzÀ£ÀÆgï ªÀÄAqÀ¯ï f: ¤eÁªÀiÁ¨ÁzÀ (J¦) EªÀ£ÀÄ ©.J¸ï.J¸ï.PÉ AiÀÄ°è ¯Éçgï PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ PÀ©â£À §ArAiÀÄ£ÀÄß MªÉÄäÃ¯É JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É £ÉÆUÀ ©¢ÝgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄ®VzÁÝUÀ JzÉ £ÉÆêÀÅ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ zÉë¨Á UÀAqÀ PÉÆAr¨Á U˽ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð eÁ: ªÀiÁAUÀ ¸Á: °A§ÄgÁ ªÀÄzÀ£ÀÆgï ªÀÄAqÀ¯ï f ¤eÁªÀiÁ¨ÁzÀ (J¦) EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 218/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹. eÉÆvÉ 187 L.JA.«. DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ : 23/12/2010 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀÄ ªÀÄAzÁQ¤ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ©gÀUÉ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð. eÁ: ºÀjd£À G: «zÁåy𤠸Á £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÄgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ EªÀ¼À vÁ¬Ä ºÁUÀÆ EvÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ C¦à CmÉÆ £ÀA PÉJ- 39/3614 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÄgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÁºÀ£À ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj WÀl£É¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ¼À vÁ¬ÄUÉ ºÁUÀÆ EvÀgÉ d£ÀjUÉ ¸ÁzsÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 249/2010 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. DPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 23-12-2010 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ §AzÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ C®ÄègÁ UÁæªÀÄzÀ°è CPÀæªÀÄ ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆæ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ºÀ¸ÀgÀÄ «ZÁj¹zÁUÀ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà ªÉÄÃvÉæ ¸Á: C®ÄègÁ JAzÀÄ w½¹ Mr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É DvÀ£À ªÀ±À¢AzÀ 180 JªÀiï.J¯ï ªÀżÀî 60 AiÀÄÄ.J¸ï. «¹Ì ¨Ál¯ï CA.Q 2400/- d¦Û ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 172/2010 PÀ®A 323, 324, 363, 365, 368, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 23/12/2010 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ±ÁAvÀ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ±ÀgÀUÁgÀ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð G: UÁæA.¥ÀA. ¸ÀzÀ¸Àå ªÀÄvÀÄÛ ¹zÁÝgÀÆqsÀ ªÀÄoÀzÀ ¥ÀÄeÁj ¸Á PÉƼÁgÀ(PÉ) vÁ f ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ UɼÉAiÀÄ gÁd±ÉÃRgÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¥ÀæZÁgÀPÉÌ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-32/G-2144 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ PÀªÀÄoÁt ªÀiÁUÀðzÀ°è EgÀĪÀ CªÀįÁ¥ÀÆgÀ ²ªÁgÀzÀ CgÀtå ªÀiÁUÀðªÁV ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ MAzÀÄ ©½ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆÃzÀ°èAiÀÄ £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ UɼÉAiÀÄ£À£ÀÄß vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¸ÀévÀAvÀæ C¨sÀåyðAiÀiÁzÀ gÁd±ÉÃRgï EªÀgÀ£ÀÄß ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤®è¨ÉÃqÀªÉAzÀÄ ºÁUÀÆ zÀÄrØ£À C«ÄõÀ MrØgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢ PÉýzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄÆRPÉÌ SÁgÀ J¸ÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¥ÀæeÉÕ vÀ¦à¹gÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÀÄÛ gÁd±ÉÃRgÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ±ÀA¨sÀÄ ¸Á PÉƼÁgÀ (PÉ) EªÀgÀ£ÀÄß ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è ¸Àà¢ð¸À¨ÁgÀzÉAzÀÄ GzÉÝñÀ¥ÀƪÀðPÀªÁV C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

December 23, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 23-12-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 23-12-2010

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 121/2010 PÀ®A 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 22-12-2010 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ d£ÁðzsÀ£À vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ eÉÆö ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð, eÁ: ¨ÁæºÀät G: ¥ÀÆeÁj PÉ®¸À ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 3-2-244, zÀvÀÛAiÀiÁå UÀ°è, ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 23-11-2010 gÀAzÀÄ ºÉZï¦ UÁå¸ï ¹¯ÉAqÀgï ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°£À ºÀwÛgÀ ElÄÖ ªÀÄzÀĪÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀzÀj ºÉZï¦ UÁå¸À ¹¯ÉAqÀgï£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 152/2010 PÀ®A 32, 34 PÉ.E.DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ : 21/122010 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃgÀRAr UÁæªÀÄzÀ CUÀ¹ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¯Éên£À ¨É¼ÀQ£À°è ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ£ÀV E®èzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁmÁ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¹zÁUÀ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw PÀ¯Áåt ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħ ¸Á ªÉÆÃgÀRAr JAzÀÄ w½¹zÀ£ÀÄ £ÀAvÀgÀ DvÀ£À ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ 180 JA.J¯ï£À 29 AiÀÄÄ.J¸ï «¹Ì ¸ÀgÁ¬Ä §l¯ïUÀ¼ÀÄ C.Q 1100/- gÀÆ d¦Û ªÀiÁr DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 194/2010 PÀ®A PÀ®A 143, 147, 323, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 22-12-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ jÃvɱÀ PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ zÀĨÉ, ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, G: f.J£ï.r.E PÁ¯ÉÃd «zsÁåyð ¸Á gÀhiÁgÀRAqÀ gÁdå ¸ÀzÀå f.J£ï.r.E PÁ¯ÉÃd ºÁ¸ÀÖ¯ï ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ UɼÉAiÀÄ ²ªÀAPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£À PÉÆÃuÉUÉ CgÉÆævÀgÁzÀ 1) ©¸ÀéfÃvÀ ¸ÉÊTAiÀiÁ & E£ÀÆß (9) d£ÀgÀÆ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÆ J®ègÀÆ ¸Á fJ£ïrE PÁ¯ÉÃd «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÀ¼É zÉéñÀ¢AzÀ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ «ÄvÀæ£ÁzÀ ²ªÀAPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£À PÉÆuÉUÉ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ CªÀ¤UÉ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ PÁ®ÄUÀ½AzÀ MzÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ, ¦üAiÀiÁð¢vÀgÀÄ £ÉÆÃr vÀqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ CªÀ¤UÀÆ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÁÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 238/2010 PÀ®A 409 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 22/12/2010 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠹.r EªÀiÁ£ÀªÉïï vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀgÀÄ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ DgÉÆæ ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà ¤ªÀÈvÀ ¥Àæ.zÀ.¸À vÀºÀ¹Ã® PÀbÉÃj ¨sÁ°Ì ¸ÀzÀå : r.¹.¹ ¨ÁåAPÀ »AzÀÄUÀqÉ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¨sÁ°Ì vÀºÀ¹Ã¯ï PÀbÉÃjAiÀÄ°è 1994 ¸Á°¤AzÀ 2003 ¸Á°£À ªÀgÉUÉ ¯ÉPÀÌ ±ÁSÉAiÀÄ°è PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1,49,310=00 gÀÆ ¸ÀPÁðgÀzÀ ºÀt zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.
December 22, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE : 22-12-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 22-12-2010

£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì UÀÄ£Éß £ÀA 234/2010 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 21/12/2010 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠨Á®ZÀAzÀæ vÀAzÉ gÁªÀÄZÁj ªÀAiÀÄ: 59 G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á ºÀjPÁgÀ UÀ°è ¨sÁ°Ì vÁ ¨sÁ°Ì f ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ : 20-21/12/10 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆîzÀ°è ¨Á«UÉ PÀÆr¹zÀ PÀgÉAl ªÉÆlgÀUÉ eÉÆÃqÀ£É ªÀiÁrzÀ ¸ÁÖ¸ÀgÀ ¨ÉÆqÀð PÀ£ÉPÀë£ï PÀmï ªÀiÁr, ¸ÁÖlgï ¨ÉÆÃqÀð£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj ¸ÁÖlgï ¨ÉÆÃqÀð£À C.Q. 20000/-gÀÆ zÀµÀÄÖ EgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ °TvÀ gÀÆ¥ÀzÀ°è ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì UÀÄ£Éß £ÀA 235/2010 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 21/12/2010 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀªÀıÉƢݣÀ vÀAzÉ ¥sÀPÉÆæ¢Ý£À ªÀÄįÁèªÁ¯É ªÀAiÀÄ: 30 G: MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁ: ªÀÄĹèA ¸Á »ÃgÉ ªÀÄoÀ UÀ°è ¨sÁ°Ì vÁ ¨sÁ°Ì f ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ¢£ÁAPÀ : 16-17/12/10 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è ¹Ã¨É(eÁ¥À¼À) ªÀÄgÀPÉÌ PÀnÖzÀ 1) JgÀqÀÄ JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ C.Q. 20,000/- gÀÆ 2) MAzÀÄ ºÉÆÃj C.Q. 5,000/- »ÃUÉ MlÄÖ 25,000/-gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ JvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ °TvÀ gÀÆ¥ÀzÀ°è ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 19/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 21-12-2010 gÀAzÀÄ 1945 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀÄPÀgÁªÀÄ vÀAzÉ CdÄð£ÀgÁªÀÀ AiÀiÁzsÀªÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄgÁoÁ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¨sÁvÀA¨Áæ ¨sÁ°Ì EªÀgÀ vÀAVAiÀiÁzÀ ªÀÄÈvÀ gÀÆ¥ÁªÀw vÀAzÉ CdÄð£ÀgÁªÀÀ AiÀiÁzsÀªÀ ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄgÁoÁ G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: ¨sÁvÀA¨Áæ EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 21-12-2010 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¨sÁvÀA¨Áæ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°è 107/1 £ÉÃzÀÝgÀ ºÉÆ®zÀ°è zÀ£ÀUÀ½UÉ ªÉÄêÀÅ ºÁPÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÁ°UÉ ºÁªÀÅ PÀr¢gÀÄvÀÛzÉ. aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¨sÁ°Ì ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¸À¯ÁV 1840 aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀAiÀÄAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 196/2010 PÀ®A 196/2010 PÀ®A 279, 337, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 21/12/2010 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁåªÀÄuÁ vÀAzÉ WÁ¼É¥Áàà ZÀ¼ÀPÁ¥ÀÄgÉà ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀ ¸Á: ªÀÄ£ÁßJSÉý EªÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ DgÉÆæ dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Àà ¥ÀArvÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ -39-eÉ 3163 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ G¥ÁàgÀ ¸Á: ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ºÁUÀÆ ªÀÄÈvÀ ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ FgÀ¥Àà £ÁnÃPÁgÀ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð G: DmÉÆà ZÁ®PÀ ¸Á: ªÀÄ£ÁßJSÉýî EªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-39-eÉ 3163 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ gÉÃPÀļÀV UÁæªÀÄ¢AzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §A§¼ÀV ²ÃªÁgÀzÀ°è ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj WÀl£É¬ÄAzÀ »AzÉ PÀĽvÀ ªÀĺÉñÀ EvÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¢£À ¨sÁUÀPÉÌ ¨sÁj ¥ÉmÁÖV JgÀqÀÄ Q«UÀ½AzÀ gÀPÀÛ ¸ÉÆÃj aQvÉì PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ°è 1830 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀºÉÆâgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæUÉ C®è°è vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. JAzÀÆ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 236/2010 PÀ®A 504, 307 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 21/12/2010 gÀAzÀÄ 2120 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ DjÃ¥sÀ vÀAzÉ C«ÄÃgÀ ¥ÀmÉî ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: UÁè¸À PÀnÃAUÀ PÉ®¸À ¸Á : ©Ã®£ï ¥ÀªÀð±À PÁ¯ÉÆä ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ jAUÀ gÉÆÃqï UÀÄ®âUÁð ¸ÀzÀå : PÁaUÀÄqÁ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ EªÀ£ÀÄ ªÀÄgÀÆgÀ zÀUÁðPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¨sÁ°Ì §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è ¤AvÁUÀ 2100 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ 1) E¸Áä¬Ä¯ï vÀAzÉ ªÀĸÁÛ£À¸Á§ 2) d«ÄÃgÀ vÀAzÉ ±À¥sÉÆð¢Ý£À ¨Á£ÉPÀgÀ E§âgÀÄ ¸Á : ¨sÁ°Ì ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀÄ §AzÀÄ ºÀ¥ÁÛ ªÀ¸ÀÆ° JAzÀÄ ºÀt PÉýzÀÄÝ CzÀPÉÌ £Á£ÀÄ PÉÆÃqÀĪÀÅ¢®è JAzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ JzÉUÉ, vÀ¯ÉUÉ ºÁUÀÆ ºÉÆmÉÖUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 237/2010 PÀ®A 392 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 21/12/2010 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÉʯÁ¸À vÀAzÉ ªÀiÁºÀzÀ¥Áà ¸ÀÄAmÉ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð eÁ : °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á : ºÀ¼É ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ¨sÁ°Ì ¸ÀAUÀªÉÄñÀ avÀæ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) E¸Áä¬Ä¯ï vÀAzÉ ªÀĸÁÛ£À¸Á§ 2) d«ÄÃgÀ vÀAzÉ ±À¥sÉÆð¢Ý£À ¨Á£ÉPÀgÀ E§âgÀÄ ¸Á : ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ vÀªÀÄä JªÀĺÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-38-E-3996 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ±Ànð£À°èzÀÝ 500=00 gÀÆ¥Á¬Ä §®ªÀAvÀªÁV PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ ZÁPÀÄ ºÁUÀÆ jªÁ¯Áégï CAvÁ ªÀ¸ÀÄÛ vÉÆÃj¹ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

December 21, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 21/12/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 21-12-2010

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 217/2010, PÀ®A 279 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19/12/2010 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ gÁ.ºÉ.£ÀA 09gÀ ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÊ£ÉƢݣÀ vÀAzÉ ªÉÆâ£À ªÀĺÀäzÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, Q±À£À ¨ÁUÀ DgÀ.n.M PÀbÉÃj »AzÀUÀqÉ ªÉĺÀA¢ ¥ÀlßA ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¸À®Ä EArPÉÃlgÀ ºÁQ PÉÊ ¸À£Éß ªÀiÁr zsÁ§zÀ PÉqÀUÉ wgÀÄV¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄÄA¨ÉÊ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ gÁºÀÄ® vÀAzÉ ²ªÁf ¹ÃgÀ¹l 24 ªÀµÀð, G:PÁgÀ £ÀA JA.ºÉZï-23, E-3044 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á; gÁAiÀÄUÀqÀ £ÀUÀgÀ CA¨Éà eÉÆÃUÁ¬Ä f¯Áè ©üÃqÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¯ÁjUÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ JgÀqÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ qÁåªÉÄÃd DVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 191/2010, PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 20/12/2010 gÀAzÀÄ 1345 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀvÀqÀ¸Á§ vÀAzÉ WÁ¹¸Á§ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA ¸Á: ªÀiÁ¹ªÀiÁqÀ vÁ: ¨sÁ°Ì f: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è HmÁ ªÀiÁqÀÄvÁÛ EzÁÝUÀ DgÉƦ ªÀĺÉçħ¸Á§ vÀAzÉ WÁ¹¸Á§ E£ÀÆß 1 ¸Á: ªÀiÁ¹ªÀiÁqÀ vÁ: ¨sÁ°Ì f: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉʱÀªÉÄä¢AzÀ dUÀ¼ÀvÉUÉzÀÄ CªÁZÀÑ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ PÀ®Äè ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥sÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 190/2010, PÀ®A 324, 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20/12/2010 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÉçħ¸Á§ vÀAzÉ E¸Áä¬Ä¯ï ¸Á§ ªÀAiÀÄ25 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA ¸Á: ªÀiÁ¹ªÀiÁqÀ vÁ: ¨sÁ°Ì f: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤AvÁUÀ DgÉƦ £ÀvÀqÀ¸Á§ vÀAzÉ WÁ¹¸Á§ E£ÀÆß 3 d£À J®ègÀÆ ¸Á: ªÀiÁ¹ªÀiÁqÀ vÁ: ¨sÁ°Ì f: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ §AzÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉʱÀªÉÄä¢AzÀ dUÀ¼ÀvÉUÉzÀÄ CªÁZÀÑ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ PÀ®Äè ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àqɹ fêÀzÀ ¨ÉâPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

December 20, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 20-12-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 20-12-2010

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 19/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 17/12/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ C£ÀĸÀÄAiÀiÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ gÁªÀÄgÁªÀ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, ¸Á: JPÀA¨Á EPÉAiÀÄÄ ºÀÄqÀV UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°è PÀ§Äâ PÀrAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ MAzÀÄ ºÁªÀÅ §®UÁ® ¥ÁzÀPÉÌ PÀrzÁUÀ PÁ¸ÀV aQvÉì ºÀÄqÀVAiÀÄ°è ªÀiÁr¹ £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 18/12/2010 gÀAzÀÄ OgÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ aQvÉì PÁ®PÉÌ ¢£ÁAPÀ 20/12/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0830 UÀAmÉUÉ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ AiÀıÀªÀAvÀ vÀAzÉ £ÀAzÀÄ gÁoÉÆÃqÀ ªÀaiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: ®ªÀiÁtÂ, ¸Á: JPÀA¨Á EvÀ£ÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀªÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 13/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 18/12/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ªÀĺÁzÉë UÀAqÀ z˪À®vÀgÁªÀ ºÉÆ£Áß ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð eÁw: ºÀjd£À, ¸Á: d£ÀvÁ £ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä alUÀÄ¥Áà EªÀgÀ UÀAqÀ¤UÉ ¥Á±ÀéðªÁAiÀÄÄ(¥ÁågÁ¯Éʹ¸ï) DVgÀÄvÀÛzÉ »ÃVgÀĪÁUÀ ¸ÀA¸ÁgÀ £ÀqɸÀ®Ä »jAiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀĺÉñÀ EvÀ¤UÉ SÉÃt gÀAeÉÆÃ¼ï ªÉÄʸÀÆgÀ ¨ÁåAPÀzÀ°è ¸Á® ¥ÀqÉzÀÄ MAzÀÄ mÁæPÀÖgï PÉÆr¹gÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÄ 5 d£À ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼À ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr §ºÀ¼À ¸Á®ªÁVzÀÄÝ EzÀjAzÀ ªÀÄÈvÀ ªÀĺÉñÀ EvÀ£ÀÄ ¸Á® ºÉÃUÉ wj¸ÀĪÀÅzÀÄ CAvÀ ¸ÀzÁ aAvÉAiÀÄ°è EgÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß »ÃVgÀĪÁUÀ ªÀÄÈvÀ ªÀĺÉñÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄzÁåºÀß 3 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ Ql£Á±ÀPÀ OµÀzÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀjAzÀ CªÀ¤UÉ E¯Ád PÀÄjvÀÄ alUÀÄ¥Áà ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV C°èAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ E¯Ád ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, £À£Àß ªÀÄUÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ AiÀiÁªÀÅzÉ vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¤Ãr¢ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 07/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 18/12/10 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ UÀt¥Àw vÀAzÉ ¨Á¼À¥Áà ¸ÀÄPÀ®wxÀð ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹. ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: aQè (eÉ), vÁ: OgÁzÀ [©], f: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà ºÁUÀÄ ¸Á®zÀ ¨ÁzsɬÄAzÀ ªÀÄ£À¹ìUÉ fUÀÄ¥Éì ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ºÉÆmÉÖ ¨ÉÃ£É OµÀ¢ü §zÀ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉÆà «µÀ ¸Éë¹ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ªÀÄÈvÀ£À vÁ¬Ä ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ vÀļÀ¸ÀªÀÄä UÀAqÀ ¨Á¼À¥Áà ¸ÀÄPÀ®wxÀð gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁ±ÀAzÀ ªÉÄÃgÉUÉÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 192/2010 PÀ®A 279, 388, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19-12-2010 gÀAzÀÄ DgÉÆæ zÀvÀÛwæ vÀAzÉ AiÀiÁzÀªÀgÁªÀ ¸Á: ¸ÁªÀ½ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA JªÀÄ. JZÀ-26/ªÁAiÀÄ-5284 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß vÁ¬Ä ®Qëöä¨Á¬Ä EªÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ KqÀÆgÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ ¨ÉÆÃgÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ NªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPï ºÁQzÁUÀ DgÉÆævÀ£À vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁV Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ §gÀÄwÛzÀÄÝ, aQvÉì PÀÄjvÀÄ OgÁzÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ DAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, eÁw: ªÀägÁoÁ, ¸Á: ¸ÁªÀ½ EvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 127/2010 PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 19-12-10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C°¸Á§ ¦.J¸À.L (PÁ.¸ÀÄ) ªÀiÁPÉðl oÁuÉ ©ÃzÀgÀ EªÀj¨É ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ E§âgÀÄ ¸ÀܽAiÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀAUÀªÀÄ avÀæ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ C°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è MlÄÖ 04 d£À DgÉÆævÀgÁzÀ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ®Qëöät ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀįÁÌ¥ÀÆgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 03 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ E¹àmï JA§ dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀgÀ CAUÀ drÛ ªÀiÁr CªÀjAzÀ 1) £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ 2670=00 ªÀÄvÀÄÛ 2) 52 E¹àl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¹ÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 170/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19/12/10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ ¥sÀįÁgÉ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: ºÀÆUÁgÀ, ¸Á: CªÀÄzÀ¯ï ¥ÁqÀ, vÁf ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ CªÀÄzÀ¯ï¥ÁqÀ¢AzÀ DgÉÆæ ªÉƺÀªÀÄäzÀ gÀ¦ü vÀAzÉ ªÀiÁ¹ªÀÄ «ÄAiÀiÁ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀiÁ¼ÉUÁªÀ FvÀ£À mÁmÁ ªÀiÁåfPÀ DmÉÆà £ÀA PÉJ-38/5530 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀĪÁUÀ §gÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ-UÀĪÀiÁä gÀ¸ÉÛ ZËRAr §½ gÉÆÃr£À wgÀÄ«£À°è JzÀÄj¤AzÀ DgÉÆæ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ £ÀA. J¦-23/J¥sÀ-149 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ gÁªÀÄ®Ä ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄSÁªÀÄÄT rQÌ ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀ ¥ÀjuÁªÀÄ DmÉÆÃzÀ°è PÀĽvÀ gÉÆûvÀ, gÉÃtÄPÁ ºÁUÀÆ »gÉÆà ºÉÆAqÁ »AzÉ PÀĽwzÀÝ ªÀiÁtÂPÀªÀiÁä ºÁUÀÆ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¸ÀĨsÁµÀ EªÀjUÉ gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 144/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19/12/10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ gÁªÀĹAUÀ eÁzsÀªÀÀ ¸Á: ºÀA¢PÉÃgÁ vÁAqÁ EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÄ EvÀ£À ¸ÉÆÃzÀgÀ C½AiÀÄ ±ÀAPÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁUÁ¢AiÀiÁzÀ zÀvÁÛwæ gÀªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA JA.JZï-24/AiÀÄÄ-8487 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ GzÀVÃgÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ §gÀĪÁUÀ ªÀÄÄQ𠲪ÁgÀzÀ°è OgÁzÀ-GzÀVÃgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÀ¯Á¬Ä¹wÛzÀÝ DgÉÆæ zÀvÁÛwæ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á: jAUÀgÉÆÃqÀ PÀ£ÉßÃj vÁAqÁ ¯ÁvÀÆgÀ (JA.J¸ï) EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄä¯É ¨ÉæPï ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÉÆÃzÀgÀ C½AiÀÄ ±ÀAPÀgÀ E§âgÀÄ PÉüÀUÉ ©zÀÄÝ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁ¢AiÀÄ JqÀPÉÊ ªÉƼÀPÉÊ ªÀÄÄj¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀÄð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


December 19, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 19/12/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 19-12-2010

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 120/2010 PÀ®A 279, 304(J) L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 18-12-2010 gÀAzÀÄ 1945 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥sÉÊ«ÄzÁ ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ±ÉÃR C¯Áè§PÁÌ¸ï ªÀÄÄPÉ̪Á¯É ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄĹèA G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: ºÀ«ÄïÁ¥ÀÆgÀ vÁ: f: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ UÀAqÀ : ±ÉÃR C¯Áè§PÁ̸ï vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzï ¸ÁzÀvï C° ªÀÄÄPÉ̪Á¯É ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄĹèA G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ºÀ«ÄïÁ¥ÀÆgÀ vÁ: f: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ aPÀ¥ÉÃl PÀqÉUÉ mÁæPÀÖgïzÀ ªÉÄÃ¯É PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ, PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ªÀÄ£ÉPÀqÉ §gÀĪÁUÀ DgÉÆæ ¸ÉÊAiÀÄzï PÀ°ªÉÆâݣï vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzï gÀ²ÃzÀ«ÄÃAiÀiÁå , ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, mÁæPÀÖgï £ÀA. PÉJ-38/4793 mÁæ° £ÀA. PÉJ-38/4794 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ. ¸Á: ºÀ«Ä¯Á¥ÀÆgÀ vÁ: f: ©ÃzÀgÀ. EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖgïªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÁ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CUÀæºÁgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢ UÀAqÀ ±ÉÃPï C¯Áè§PÁ̸À¤UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj ¥ÉlÄÖ vÀUÀÄ° ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 12/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁA® : 18/12/2010 gÀAzÀÄ 1045 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÊAiÀÄzÀ ªÀÄÄPÀgÀA vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ¨Á§Ä¤AiÀiÁå ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð eÁ : ªÀÄĹèA G: QgÀuÁ CAUÀr ¸Á: ¨sÁvÀA¨Áæ EªÀ£À vÀªÀÄä ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÉƬÄAiÉÆâݣÀ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ¨Á§Ä¤AiÀiÁå ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð eÁ : ªÀÄĹèA G : QgÀuÁ CAUÀr ¸Á : ¨sÁvÀA¨Áæ vÁ: ¨sÁ°Ì EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ : 16/12/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß ¨sÁvÀA¨Áæ¢AzÀ ¨sÁ°ÌUÉ ºÀ®Äè £ÉÆë£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ §A¢zÀÄÝ £ÉÆë£À ¨ÁzÉà vÀqÉAiÀįÁgÀzÉà gÀhÄgÁ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ DvÀä ºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 06/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 17-18/12/10 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ ºÀÄ®èªÀé UÀAqÀ ªÀiÁzÀUÉÆAqÀ gÁåPÀ¯É ªÀAiÀÄ; 75 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħ ¸Á: PÉƼÀÆîgÀ vÁ: OgÁzÀ [©] EªÀ¼ÀÄ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ EzÀÝ PÁgÀt fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ PÉƼÀÆîgÀ UÁæªÀÄ ²ªÁgÀzÀ°è£À zsÀƼÀ¥Áà JA§ÄªÀgÀ vÉÆÃlzÀ ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É JAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ªÀiÁzÀUÉÆAqÀ gÁåPÀ¯É ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÉƼÀÆîgÀ vÁ: OgÁzÀ [©] EªÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 216/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹. eÉÆvÉ 187 L.JA.«. DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ : 18/12/2010 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫±Àé£ÁxÉ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà ¸ÀdÓ£À±ÉnÖ ªÀAiÀÄ: 65 eÁ: UÁtÂUÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ EªÀ£À ªÉƪÀÄäUÀ£ÁzÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¸ÀaãÀ ªÀAiÀÄ: 7 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä ¤AwgÀĪÁUÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt PÀqɬÄAzÀ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ DgÉÆæ »gÉƺÉÆAqÁ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ J 39-JZÀ-7220 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀaãÀ EvÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁr ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹ ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 198/2010 PÀ®A 324, 323, 504, eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 17/12/2010 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ SÁeÁ vÀAzÉ §ÄgÁ£À¸Á§ ¸ÀAUÉÆüÀUÉ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: vÉÆUÀ®ÆgÀ EªÀgÀÄ ªÉÆúÀgÀªÀÄ ºÀ§â EzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦ÃgÀUÀ¼ÀÄ PÀÆr¸ÀĪÀ ªÀĹâ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ ªÉÄúÀ§Æ§ ¥ÀmÉî EªÀjUÉ ªÀÄPÀ§Æ¯ï vÀAzÉ G¸Áä£À ¥ÀmÉî FvÀ£ÀÄ ¦ÃgïUÀ¼À ªÉÄÃgÀªÀtÂUÉ ¨ÉÃUÀ£É ªÀÄÄV¹¢ÝAiÀÄ CAvÀ dUÀ¼À vÉUÉzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ¸ÀzÀj ªÀÄPÀ§Æ¯ï FvÀ¤UÉ £À£Àß CtÚ£À ¸ÀAUÀqÀ KPÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ý CAvÀ PÉüÀ®Ä ºÉÆzÁUÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À UÀÄrAiÀÄ ¸À«ÄÃ¥À ªÀĹâ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ £À¢ÃªÀÄ vÀAzÉ G¸Áä£À ¥ÀmÉî ºÁUÀÆ JPÁâ® E§âgÀÆ ¸Á: vÉÆUÀ®ÆgÀ vÁ: §.PÀ¯Áåt FvÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ JPÀ¨Á® FvÀ£ÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ¨É£Àß°è ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 151/2010 PÀ®A 324. 504. eÉÆvÉ 34., L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 18/12/2010 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÁzÀÄ vÀAzÉ ¨Á§Ä gÀ£ÀߪÀįÉè ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁ: ºÀjd£À ¸Á KgÀAqÀV vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀ£ÀÄ vÀAzÉ DgÉÆæ ¨Á§Ä vÀAzÉ ªÀĺÁzÀÄ gÀ£ÀߪÀįÉè EªÀ£À ªÉÆzÀ®£É ºÉAqÀw PÀ¯ÁªÀw EªÀ½UÉ DUÁUÀ «£ÁPÁgÀt ¨ÉêAiÀÄĪÀÅzÀÄ, ºÉÆqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwzÀÄÝ EzÀÝ£ÀÄ »ÃVgÀĪÀ°è EAzÀÄ KgÀAqÀV UÁæªÀÄzÀ CA¨ÉqÀÌgï ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä PÀ¯ÁªÀw EªÀ¼ÀÄ ¤AwzÁÝUÀ DgÉÆæ ¨Á§Ä ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ªÉÆzÀ®£É ºÉAqÀw ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÀAdÄ vÀAzÉ ¨Á§Ä EªÀ£ÀÄ §AzÀÄ CªÀ½UÉ ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢ F §UÉÎ PÉüÀ®Ä §AzÁUÀ DgÉÆævÀj§âgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉʬÄAzÀ, PÁ°¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 163/2010 PÀ®A 323, 325, 448, 497, 504, 506 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 18/10/2010 gÀAzÀÄ 2300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ JA.r. d«Äïï vÀAzÉ G¸Áä£À¸Á¨ï ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: vÁd PÁ¯ÉÆä §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀ£ÀÄ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ DgÉÆæ ªÀÄÄfèï vÀAzÉ d¨ÁâgÀ ¥ÀmÉÃ¯ï ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð G: ªÁå¥ÁgÀ vÁ: vÁd PÁ¯ÉÆä §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwAiÉÆA¢UÉ alÖZÁnAUÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ºÁUÀÄ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ ElÄÖPÉÆArzÀÄÝ D¥Á¢vÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ £ÀÆQ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 27/10/2010 gÀAzÀÄ ±ÁjAiÀÄvÀ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß CªÀ¼À vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ 12/11/2010 gÀAzÀÄ 1600 UÀAlUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀzÀj £À£Àß «gÀÄzÀÝ ±ÀjAiÀÄvÀ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ£À°è ¤ÃrzÀ zÀÆgÀÄ ªÁ¥Á¸À ¥ÀqÉAiÀÄĪÀAvÉ ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ PÁ°¤AzÀ M¢ÝgÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ fêÀ¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢vÀ£À vÀªÀÄä£ÉÆA¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ CªÀ¤UÀÆ PÀÆqÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

December 18, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 18/12/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 18-12-2010

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 349, PÀ®A 341, 504, 302 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 17/12/2010 gÀAzÀÄ 18:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÀÄAqÀ¥Áà vÀAzÉ ªÀÄ®±ÉÃmÉÖ¥Áà ªÀÄ®±ÉnÖ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ G: PÉ.E.©. ¯ÉÊ£ÀªÉÄ£ï ¸Á: PÀ®ÆègÀ UÁæªÀÄ, ²ªÁ£ÀAzÀ ºÁUÀÄ ªÀÄÈvÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ CuÉÃ¥Áà ©üêÀıÉnÖ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ G: PÀ®ÆègÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ CzÀåPÀë ¸Á: PÀ®ÆègÀ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ ªÉÄÃ¯É PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ «ÃgÀ¨sÀzsÉæñÀégÀ rVæ PÁ¯ÉÃd ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ CªÀgÀ »A¢¤AzÀ E§âgÀÄ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ DgÉÆæUÀ¼ÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÀªÁgÀgÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀUÉ CqÀØUÀnÖ ¤AvÀÄ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¤°è¹zÁUÀ ªÀÄÈvÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ£ÀÄß CªÀjUÉ AiÀiÁPÀæ¥Áà K£À ¸ÀÄ¢Ý AiÀiÁPÀ £À£ÀUÉ CqÀØUÀnÖ ¤Aw¢Ýj JAzÀÄ PÉýzÁUÀ CªÀgÀÄ K£ÀÄ ªÀiÁvÁqÀzÉà ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ »AzÀÄUÀqÉ PÀĽvÀ C¥ÀjavÀ DgÉÆæ vÀ£Àß ±Ànð£À PÁ®gï ºÀwÛgÀ¢AzÀ MAzÀÄ dA©AiÀiÁ vÉUÉzÀÄ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ£À §®UÀqÉ PÀ¥Á¼ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÁUÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ºÁUÀÄ CvÀ£À eÉÆÃvÉ EzÀÝ E£ÀÄß E§âgÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ CªÀgÀÄ ¸ÀÄzsÁj¹PÉÆAqÀÄ ªÉÄîPÉÌ J¼ÀĪÀµÀÖgÀ°è DgÉÆævÀgÀÄ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ¤UÉ dA©AiÀiÁ¢AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ w«AiÀÄĪÁUÀ CªÀ£À eÉÆÃvÉVzÀÝ ¦üÃAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ²ªÁ£ÀAzÀ E§âgÀÄ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ¤UÉ ºÉÆrAiÀĨÉÃræ CAvÀ PÉÊeÉÆÃr¸ÀĪÁUÀ CªÀjUÀÆ PÀÆqÀ dA©AiÀiÁ¢AzÀ ºÉÆÃqÉAiÀÄĪÁUÀ CªÀgÀÄ vÀ¦à¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ DgÉÆæUÀ½AzÀ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸À ¨ÉÊ¥Á¸À PÀqÉ Nr §gÀÄwgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ DvÀ¤UÉ ¨É£ÀÄß ºÀwÛ «ÃgÀ¨sÀzÉæñÀégÀ PÁ¯ÉÃd ºÀwÛgÀ »rzÀÄ dA©AiÀiÁUÀ½AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, JgÀqÀÄ PÀ¥Á¼ÀzÀ ªÉÄïÉ, PÀÄwÛUÉ »A¨ÁUÀzÀ°è, §®UÀqÉ ¨sÀÄdzÀ ªÉÄïÉ, §®UÀqÉ ¨É£Àß°è, §®UÀqÉ ¸ÉÆAlzÀ ªÉÄïÁãUÀzÀ°è, ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÉÊ CAUÉÊAiÀÄ°è ºÉÆÃqÉzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ w«zÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÉÆý¹ vÀªÀÄä ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ eÉÆÃvÉ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ¨sÁj UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ¤UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÁUÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À ¹Üw aAvÀd£ÀPÀ DVgÀĪÀzÀjAzÀ ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ DvÀ¤UÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ UÀÄ®§UÁð D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀAvÉ ¸À®ºÉ ¤Ãr CA§Ä¯ÉãÀìzÀ°è PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆmÁÖUÀ ¸ÀzÀj ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄ zÁj ªÀÄzÀåzÀ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ EvÀ¤UÉ C¥ÀjavÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÀªÁgÀjçâgÀÄ §¸ÀAvÀ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°ègÀĪÀ ºÉÆîzÀ dUÀ¼À ¸ÀA¨sÀAzsÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉÆüÀ¹ PÉÆÃ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 18/2010, AiÀÄÄrDgï 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ 17/12/2010 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄ®èUÉÆAqÀ vÀAzÉ CA§ÄgÀUÉÆAqÀ ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ 55 ªÀµÀð eÁw PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á: OgÁzÀ(©), EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ §¸ÀªÀÄä EªÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5-6 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÉÆmÉ £ÉÆë¤AzÀ §¼À®ÄwÛzÀݼÀÄ, CªÀ½UÉ SÁ¸ÀV D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ªÀiÁr¹zÀgÀÄ ¸ÀºÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁj AiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è. ¢£ÁAPÀ 16/12/2010 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ §¸ÀªÀÄä ºÉÆmÉÖ ¨É£É ºÉÃZÁÑV £ÉÆêÀÅ PÀrªÀiÁAiÀiÁUÀĪÀ¢®è CAvÀ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ©ÃjPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ° fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EnÖzÀ ¨ÉüÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ QÃl £Á±ÀPÀ OµÀzsÀ ¸Éë¹zÀÄÝ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ½UÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ C½AiÀÄ ºÁUÀÄ UÁæªÀÄzÀ EvÀgÀ ªÀåQUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃj¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Ä ¸ÀA±ÀAiÀÄ «gÀĪÀ¢®è CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 230/2010, PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 17/12/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ PÉÆqÀA§¯É ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð G: QgÁuÁ CAUÀr PÉ®¸À ¸Á: zsÀ£ÀUÀgÀ UÀ°è ¨sÁ°, EªÀgÀ vÀªÀÄä¤UÉ PÀ®ªÁr UÁæªÀÄzÀ d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ 4 d£À dUÀ¼À ªÀiÁr ºÉÆqÉzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁ¢AiÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀÄgÉñÀ EvÀ¤UÉ §®UÉÊ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ½UÉ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 21/2010, PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ : 17/12/2010 gÀAzÀÄ 1115 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀzÁݪÀÄ vÀAzÉ SÁeÁ¨sÁ¬Ä ¸ÉÊAiÀÄåzÀ ªÀAiÀÄ 20 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ¨ÉÆêÀÄä£À½î vÁ: ¸ÉÃqÀA ¸ÀzÀå §ºÁzÀÆÝgÀ¥ÀÆgÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ DgÉÆæ ªÀÄĤÃgÀ vÀAzÉ SÁeÁ¨sÁ¬Ä ¸ÀAiÀÄåzÀ eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ¨ÉÆêÀÄä£À½î vÁ: ¸ÉÃqÀA ¸ÀzÀå §ºÁzÀÆÝgÀ¥ÀÆgÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ EªÀgÀÄ CtÚ vÀªÀÄäA¢gÁVzÀÄÝ ªÉÆúÀgÀA ºÀ§âPÁÌV ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ¢AzÀ ¸ÀéAvÀ HgÁzÀ ¨ÉÆêÀÄä£À½îUÉ vÀªÀÄä ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA. J.¦.12.PÉ.1352 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ gÁ.ºÉzÁÝj-9gÀ ªÉÄÃ¯É ºÀÄqÀÄV ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨sÁj ºÁUÀÄ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ PÉÆÃlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 119/2010, PÀ®A 504, 324 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 16,17-12-10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÀAUÀ±ÉnÖ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀıÉnÖ ºÉƸÀzÉÆrØ ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: CUÀæºÁgÀ vÁ: f: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ¸ÀºÉÆÃgÀ C½AiÀÄ £ÁUÀ±ÉnÖ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ jAiÀiÁeï vÀAzÉ C§ÄÝ¯ï ¸Á§ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄĹèA G: V¯ÁªÁ PÉ®¸À ¸Á: CUÀæºÁgÀ UÁæªÀÄ ©ÃzÀgÀ. EªÀj§âgÀ ªÀÄzsÀå ¦ÃgÀ ªÉÄgÀtªÀtÂUÉAiÀÄ°è PÀÄtÂzÁqÀĪÁUÀ ªÀiÁw£À vÀPÀgÁgÀÄ DVzÀÄÝ EzÉ, EzÉ »£É߯ÉAiÀÄ°è ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ ¥ÀÄ£ÀB ¦üÃAiÀiÁ¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ, K UÀAUÀ±ÉnÖ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤£Àß ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ C½AiÀÄ J°èzÁÝ£É ºÉÆgÀUÉ PÀj ¨sÉƸÀr ªÀÄUÀ£É CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üÃAiÀÄð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 167/2010, PÀ®A 465, 468, 420 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 17/12/2010 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦ÃAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ «±Àé£ÁvÀAiÀiÁå ²¸ÀÄ C©üªÀÈ¢ AiÉÆÃd£Á C¢PÁjUÀ¼ÀÄ CA.PÁ.PÀ.LPÀå ¸À«ÄÃw ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ. ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ 3 £Éà ºÀAvÀzÀ°è 66 CAUÀ£ÀªÁr PÉAzÀæUÀ¼ÀÄ ºÉÆøÀzÁV ªÀÄAdÆjAiÀiÁzÁUÀ SÁ°EgÀĪÀ UÁæªÀÄUÀ½ÃAzÀ CAUÀ£ÀªÁr PÁAiÀÄðPÀvÉð ºÀÄzÉÝUÀ¼À£ÀÄß vÀÄA§®Ä CfðUÀ¼À£ÀÄß CªÁ餸À¯ÁVvÀÄÛ, CzÀgÀAvÉ J¯Áè C¨ÁåyðUÀ¼ÀÄ gÀhÄgÁPÀì zÀÈrPÀj¹gÀÄvÁÛgÉ. DzÀgÉ DgÉÆæ UÀAUÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¥ÀAqÀj£ÁxÀ ºÁUÀÆ dUÀzÉë UÀAqÀ ¥Àæ¨sÀÄ E§âgÀÄ ¸Á: UÉÆ«AzÀ vÁAqÁ EªÀgÀÄ eÁ° ºÁUÀÄ CAPÀ¥ÀnÖ wzÀÄÝ ¥ÀqɪÀiÁr zÁ¼À¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß ¸À°è¹ DAiÉÄÌAiÀiÁVzÁÝgÉAzÀÄ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj¹°¸À®Ä E¯ÁSÉAiÀÄ ªÀÄÄRå¸ÀÜgÀÄ ºÁUÀÄ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄîéZÁjPÀgÀÄ C¨sÁåyðUÀ½UÉ £ÉÆÃn¸À ¤ÃrzÀgÀÄ ¸ÀºÀ ªÀÄÆ® zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß vÀAzÀÄ vÉÆÃj¹gÀĪÀÅ¢®è UÀAUÁ¨Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ dUÀzÉë EªÀgÀ£ÀÄß Njd£À¯ï zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ PɽzÀgÉ E®è £Á£ÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛzÉÝ£É £À£ÀUÉ £ËPÀj ¨ÉÃqÀ »ÃUÉ ºÀ®ªÁgÀÄ ¸ÀļÀÄîUÀ¼À£ÀÄß ºÉý vÁªÀÅ ªÀiÁrzÀ £ÀPÀ° CAPÀ¥ÀnÖ ¸ÀªÀÄwð¹PÉƼÀî®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 143/2010, PÀ®A 143, 147, 148, 324, 323, 504 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 17/12/10 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ JPÀ£ÁxÀ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt gÁoÉÆÃqÀ ¸Á: aªÉÄäUÁAªÀ vÁAqÁ EªÀgÀÄ DgÉÆæ UÉÆÃ¥Á¼À vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt gÁoÉÆÃqÀ ¸Á: aªÉÄäUÁAªÀ vÁAqÁ ºÁUÀÄ E£ÀÄß ºÀvÀÄÛ d£ÀgÀÄ ¸Á: J®ègÀÄ aªÉÄäUÁAªÀ vÁAqÁ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À gÉÆÃr£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è AiÀiÁPÉà ¤ªÀÄä zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ ªÉÄìĹ¢Ý CAvÁ CAzÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä¤UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄÝ ºÁUÀÄ DvÀ£À ºÉAqÀw, ªÀÄUÀ¤UÉ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÉÄʪÉÄÃ¯É C®è°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

December 17, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE : 17-12-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 17-12-2010

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 162/2010 PÀ®A 379, L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 16/12/2010 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ zsÀƼÀ¥Áà vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ¸ÉÊUÁAªÉ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: ªÉÆÃmÁgï ªÉÄÃPÁ¤PÀ ¸Á: ¨ÉîÆgÀ vÁ: §.PÀ¯Áåt EvÀ£À ºÀÄ®¸ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛ §¢AiÀÄ°è £ÁUÀªÀA² PÁA¥ÉèPÀìzÀ°è ¨sÀªÁ¤ EAf£ÉÃjAUÀ ªÀPÀìð ºÉ¸Àj£À CAUÀrAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ 19-20/11/2010 gÀ gÁwæ 0230 UÀAmÉ ªÀgÉUÉ PÉ®¸À ªÀiÁr ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ PÉæãÀUÀ½UÉ C¼ÀªÀr¸ÀĪÀ 10,000/- gÀÆ. ¨É¯ÉAiÀÄ 2 UÉÃgïUÀ¼À£ÀÄß CAUÀr ªÀÄÄAzÉ ªÀÄgÉvÀÄ ±ÀlÖgÀ ªÀÄÄaÑ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄgÀ½ ¢£ÁAPÀ 20/11/2010 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmÉUÉ CAUÀrUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä 2 UÉÃgïUÀ¼ÀÄ EgÀ°¯Áè AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 33/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 16-12-2010 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÁA¢ü vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ ºÉƸÀ½î ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð eÁ: J¸ï.¹. ªÀiÁ¢ÃUÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: §£Àß½î vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ EªÀgÀ vÀªÀÄä£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ¥À«vÀæ @ ¥Àæ«Ãt ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, EªÀ£ÀÄ ªÀÄÆZÉðgÉÆÃUÀ (¥sÉææ) ¢AzÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ zÁQë vÉÆÃlzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¥sÉÃ¦æ ¨ÉÃ£É §AzÀÄ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ zÁæQë ªÀiÁ°PÀ §AzÀÄ ¨ÉÊzÁUÀ vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄzsÁå£À 1330 UÀAmÉUÉ Ä ªÀÄ®VzÀ PÉÆÃuÉAiÀįÉèà ºÀUÀ΢AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢Ý¯Áè JAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 18/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 15/12/2010 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÀAUÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ gÁeÉÃAzÀæ PÀÄA¨ÁgÀ ¸Á : ªÀÄÄQð FPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¨sÁVgÀw vÀAzÉ gÁeÉÃAzÀæ PÀÄA¨ÁgÀ ªÀAiÀÄ: 10 ªÀµÀð ¸Á: ªÀÄÄQð UÁæªÀÄ EªÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ QæëģÁ±ÀPÀªÀ£ÀÄß ¸Éë¹gÀÄvÁÛ¼É aQvÉì PÀÄjvÀÄ GzÀVÃgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 14/12/10 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1230 UÀAmÉUÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É JAzÀÄ GzÀVÃgÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA.00/10 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃgÉUÉ ±ÀªÀzÀ ªÀĺÁdgÀ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ºÁUÀÆ ±ÀªÀ ¥ÀjPÉëAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ ¸ÀgÀºÀ¢ÝAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉUÉ ªÀUÁðªÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁV ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 245/2010 PÀ®A 323. 504. 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 16-12-2010 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÉçƧ ¸Á§ vÀAzÉ ¥sÀvÀÄæ¸Á§ ªÀAiÀÄ: 59 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: £ÀAzÀUÁAªÀ EªÀ¤UÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) E¸Áä¬Ä¯ï vÀAzÉ ºÀ¸À£À¸Á§ PÁgÀ¥ÉAlgï 2) ªÀi˯Á£Á vÀAzÉ E¸Áä¬Ä¯ï E§âgÀÆ ¸Á: £ÀAzÀUÁAªÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÀtzÀ «µÀAiÀĪÁV CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 169/2010 PÀ®A 323, 341, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 16/12/10 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ dªÀiÁ® vÀAzÉ ¨Á§Ä RÄgÉò ªÀAiÀÄ: 22 ¸Á: ªÀÄĸÉÛöÊzï¥ÀÄgÁ ©ÃzÀgÀ EªÀ£ÀÄ ¥À±ÀÄ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ PÁ¯ÉÃd JzÀÄjUÉ ºÉÆÃl¯ï ºÀwÛgÀ ªÀÄÄR vÉƼÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÀ ¸Àé®à ¤ÃgÀÄ DgÉÆæ ªÀĺÀäzÀ SÉʸÀgï vÀAzÉ C§ÄÝ® £À© ¸Á: £É®ªÁ¼À UÁæªÀÄ EªÀ£À ªÉÄÃ¯É ©zÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀÑAiÀÄ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 348/2010 PÀ®A 435, 436, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 16-12-2010 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁ®£Á¨Á¬Ä UÀAqÀ ²ªÀgÁªÀÄ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ : 50 ªÀµÀð eÁ: ®ªÀiÁt G: MPÀÌ®vÀ£À ¸Á: PÀĪÀiÁgÀ aAZÉÆý D±ÀæAiÀÄ PÁ®Æ¤ EªÀgÀÄ PÀµÀÖ ¥ÀlÄÖ 10 KPÀgÉ ºÉÆ® Rjâ ªÀiÁr C®èzÉà ¨ÉÃgÉ ºÉÆ®UÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀ ¥Á¯Á ªÀiÁqÀÄvÁÛ »ÃUÉ £Á®ÄÌ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ PÀĪÀiÁgÀ aAZÉÆý D±ÀæAiÀÄ PÁ®Æ¤zÀ°è ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ ªÀÄ£É eÁUÀ ¥ÀqÉzÀÄ UÀÄr¸À®Ä ªÀÄ£É ºÁUÀÆ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸ÁªÀiÁ£ÀUÀ¼ÀÄ EqÀĪÀ PÉÆnÖUÉ PÀnÖPÉÆAqÀÄ EzÁÝUÀ CzÉà PÁ¯ÉÆä DgÉÆæ gÁeÉÃ¥Áà vÀAzÉ PÀ®è¥Áà ¹AzsÉ eÁ: J¸ï¹ ºÉÆ°AiÀiÁ ¸Á: PÀĪÀiÁgÀ aAZÉÆý D±ÀæAiÀÄ PÁ®Æ¤ EªÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä Nt¬ÄAzÀ ªÀÄ£É SÁ° ªÀiÁr ºÉÆÃVj CAvÁ AiÀiÁªÁUÀ®Æ ºÉüÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 15/12/10 gÀAzÀÄ gÁwæ 0830 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½A§ §AiÀÄÄÝ PÉÆnÖUÉ bÀ¥ÀàgÀPÉÌ ¨ÉAQ ºÀaÑzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÀÄ£É §¼ÀPÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ ºÁUÀÄ MPÀÌ®vÀ£À ¸ÁªÀiÁ£ÁUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ C,Q 45,000/- gÀÆ UÀ¼ÀļÀî ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ ºÁ¤ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 193/2010 PÀ®A 324, 504, 506 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 15/12/2010 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ«vÁ UÀAqÀ ²æÃ¥Àw ªÀÄgÁp ªÀAiÀÄ: 25 ¸Á: PÀAzÀUÀƼÀ EPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ DgÉÆæ avÀæªÀiÁä UÀAqÀ ¯Á®¥Áà ¨ÁeÉ£ÉÆÃgÀ ¸Á: PÀAzÀUÀƼÀ EªÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ£À vÉÆÃgÀrUÉ, ¸ÀA¸ÁgÀPÉÌ ºÁUÀÄ JqÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ PÁågÀ¼À ºÀaÑ G©âzÀ UÁAiÀÄ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ¼É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 170/2010 PÀ®A 379 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 15/12/2010 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ D£ÀAzÀgÁªÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð,eÁw,°AUÁAiÀÄvÀ G/ JA.©.©.J¸ï qÁPÀÖgÀ ¸Á: §¸ÀªÀ £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ PÀ©â£À ºÉÆîPÉÌ ºÁQzÀ ¥ÀA¥ï ¸ÉÃl£ÀÄß gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 125/2010 PÀ®A 317 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 16-12-10 gÀAzÀÄ 0815 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÀÄgÀÄgÁeÉÃAzÀæ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Áà SÁ£À¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: ªÉÊjAUï PÉ®¸À ¸Á: ±ÁºÀ¥ÀÆgÀ UÉÃl ©ÃzÀgÀ EªÀ£ÀÄ jAUï gÉÆÃqÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÁQAUï ªÀiÁqÀÄvÁÛ PÉgɬÄAzÀ ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ C°è MAzÀÄ ªÀÄUÀÄ C¼ÀĪÀzÀÄ PÉý §A¢zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀzÀj ªÀÄUÀÄ«£À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃr C°è AiÀiÁgÀÄ ªÀÄUÀÄ«£À ªÁgÀ¸ÀÄzÁgÀgÀÄ PÁt¯ÁgÀzÀ PÁgÀt ¦üAiÀiÁ𢠸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÀæUÉ PÀ¼ÀÄ»¹ PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 108/2010 PÀ®A 87 PÉ.¦. DPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 17/12/2010 gÀAzÀÄ 0230 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀĸÀÌ® UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV UÁæªÀÄzÀ QgÁt CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è £ÉÆÃqÀ®Ä PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÁQ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ²ªÀ°AUÀ¥Áà ©gÁzÀgÀ E£ÀÄß 8 d£À J®ègÀÄ ºÀt & E¹àmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ NrºÉÆÃVzÀÄÝ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ Nr ºÉÆÃzÀªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ MlÄÖ 2325/- gÀÆUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

December 16, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE : 16-12-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 16-12-2010

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 163/2010 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 15/12/2010 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠹¢ÝPÀ vÀAzÉ C§Ý®¸Á§ ªÀÄÄeÁªÀgÀ ªÀAiÀÄ : 22 ªÀµÀð ¸Á: PÀgÀrAiÀiÁå¼À EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°èAiÀÄ ¨ÁgÉVqÀUÀ¼À£ÀÄß DgÉÆæ zÉÆqÀØ¥Àà ªÉÄÊ£ÉÆâ£ï vÀAzÉ CºÀäzÀ¸Á§ «ÄeÁªÀgÀ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÀgÀrAiÀiÁå¼À EvÀ£ÀÄ PÀrAiÀÄÄwÛzÀÝ£ÀÄ. CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr vÁ£ÀÄ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÀgÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ vÀ£Àß JqÀ PÀ¥Á¼ÀzÀ°è ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ, ºÁUÀÆ MAzÀÄ PÀ°è¤AzÀ vÀ£Àß ¨É£Àß°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 25/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 15-12-10 gÀAzÀÄ 1320 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ ºÀjZÀAzÀæ eÁzÀªÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð ¸Á: ºÉÆãÀßPÉÃj vÁAqÀ EªÀ£À vÀAzÉ ªÀÄÈvÀ ºÀjZÀAzÀæ gÀªÀgÀÄ 4-5 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÉÆÃmÉÖ £ÉÆêÀÅ. ¥sɦüæ. ©.¦ ¬ÄAzÀ §¼À®ÄwÛzÀÝgÀÄ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ºÉÆÃmÉÖ £ÉÆêÀÅ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄ EzÀÝ ¨É¼ÉUÉ ¹A¥Àr¸ÀĪÀ Qæ«Ä£Áó±ÀPÀªÀ£ÀÄß ¸Éë¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR¹zÀÄÝ, aQvÉì¬ÄAzÀ UÀÄtªÀÄÄRgÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ : 15/12/10 gÀAzÀÄ 1215 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.