December 8, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 08/12/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 08-12-2010

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 226/2010, PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 05/12/2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ¦üAiÀiÁð¢ D£ÀAzÀ vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ 21 ªÀµÀð «zÁåyð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: ©Ãj (PÉ) ¸ÀzsÀå ºË¹AUÀ ¨ÉÆqÀð PÁ¯ÉÆä ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ vÀªÀÄä UÉüÉAiÀÄ ZÀ£Àß«ÃgÀ qÁªÀgÀUÁAªÉ EvÀ£À gÀÆ«ÄUÉ vÀªÀÄä »gÉÆ ºÉÆAqÁ ¸ÉàîAqÀgÀ ¥Àè¸À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA : PÉJ-39-ºÉZÀ-1326 £ÉÃzÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹ gÀÆ«Ä£À°è «zÁå¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 193/2010, PÀ®A 324, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 07/12/2010 gÀAzÀÄ 0630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ gÁªÀÄQñÀ£À vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªÀ ¸ÉƼÀAPÉ ¸Á: UÀÄwÛ EªÀgÀ ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ¢AzÀ ¸ÀzÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ eÁÕ£ÉÆèÁ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄgÁoÁ G: MPÀÌ®ÄvÀ£ÀÀ FvÀ£ÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £À«Ää§âgÀ £ÀqÀÄªÉ EzÀÝ ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖ KPÉ ºÉÆqÉ¢¢Ý CAvÀ «ZÁj¹zÀPÉÌ DgÉÆæ vÁ£Áf vÀAzÉ zÀ±ÀgÀxÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄgÁoÁ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 4 d£À ¸ÉÃj dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁT¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 194/2010, PÀ®A 324, 323,5 04 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 07/12/2010 gÀAzÀÄ 0630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÁ£Áf vÀAzÉ zÀ±ÀgÀxÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄgÁoÁ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UÀÄwÛ. EªÀgÀÄ ¸ÀzÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ eÁÕ£ÉÆèÁ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄgÁoÁ gÀªÀgÀ ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ¢AzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ gÁªÀÄQñÀ£À vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªÀ ¸ÉƼÀAPÉ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄgÁoÁ ¸Á: UÀÄwÛ UÁæªÀÄ vÁ: §.PÀ¯Áåt FvÀ¤UÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉÆ®zÀ PÀmÉÖ KPÉ ºÉÆqÉ¢¢Ý JAzÀÄ «ZÁj¹zÀÝPÉÌ ¸ÀzÀj DgÉÆæ gÁªÀÄQñÀ£À ºÁUÀÆ ±ÀAPÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ¸ÀÆÛgÀ¨Á¬Ä EªÀgÀÄ dUÀ¼À vÀUÉzÀÄ §rUɬÄAzÀ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C®èzÉ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 138/2010. PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 07/12/10 gÀAzÀÄ 1850 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀd¤PÁAvÀ vÀAzÉ ªÀÄÄgÁj PÁA§¼É ¸Á: PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ-¸ÉÆãÁ¼À gÉÆÃqÀ zÁlÄwÛzÁÝUÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ DgÉÆæ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §® ªÉƼÀPÁ® ªÉÄðAzÀ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §® ªÉƼÀPÁ®UÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 244/2010, PÀ®A 51, 63 PÁ¦gÉÊmï DPÀÖ 1957 :-
¢£ÁAPÀ 07-12-2010 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁ𢠸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ ±ÀħgÁªÀ RgÁvï ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð G: PÁå¸ÉÆÖçïï PÀA¥À¤AiÀÄ vÀ¤ÃSÁ¢üPÁj ¸Á: ZÉA§ÄgÀ ªÀÄÄA¨ÉÊ EªÀgÀ PÀA¥À¤AiÀÄ PÁå¸ÉÆÖçïï D¬Ä¯ï£ÀÄß DgÉÆæ ¸ÉÊAiÀÄåzÀ zÁªÀÅzÀ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄåzÀ G¸Áä£ï ªÀiÁqÀ£Àð DmÉÆêÉƨÉÊ¯ï ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©) E£ÀvÀÄ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) UÁæªÀÄzÀ ªÀiÁqÀ£Àð DmÉÆà ¥Álð CAUÀrAiÀÄ°è PÁå¸ÉÆÖçïï D¬Ä¯ï 40 UÁæA ¥ÁåPÉlUÀ¼ÀÄ £ÀPÀ° ªÀiÁ®Ä C¸À° PÁå¸ÉÆÖçïï D¬Ä¯ï CAvÁ ºÉý ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.