December 31, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE : 31-12-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 31-12-2010

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 16/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 30/12/2010 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÉÃdªÀiÁä UÀAqÀ ®PÀëöät ºÀ®UÉ ªÀAiÀÄ: 58 ªÀµÀð eÁ: J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÀ ¸Á: ¸ÀįÁÛ£À¨ÁzÀªÁr EªÀ£À ªÀÄUÀ£À ªÀÄÈvÀ ¯Á®¥Áà vÀAzÉ ®PÀëöäät ºÀ®UÉ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð ¸Á: ¸ÀįÁÛ£À¨ÁzÀªÁr EªÀ¤UÉ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀÀl«zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 29-12-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉÃ¼É «µÀ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀjAzÀ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁqÀ¯ÁV aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 113/2010 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 30-12-20010 gÀAzÀÄ gÁwæ 2200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAfêÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ SÁåªÀiÁ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: Z˽ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ PÀÄlÄA§zÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆArzÁÝUÀ zÉêÀgÀ PÉÆÃuÉUÉ ºÁQzÀ ©ÃUÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¥ÉnÖUÉAiÀÄ°èzÀÝ 1) MAzÀÄ UÁæA. §AUÁgÀ £ÀvÀ¤ C.Q 1000 gÀÆ 2) 2 UÁæA. aPÀÌ GAUÀÄgÀÄ C.Q 2000 gÀÆ 3) 2 UÁæA. Q«AiÀÄ ºÀÆ UÀÄAqÀÄ C.Q 2000 gÀÆ 4) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 5000 gÀÆ 5) MAzÀÄ ªÀiÁåPÀì ªÉƨÉʯï C.Q 1500 gÀÆ »ÃUÉ MlÄÖ 11.500 gÀÆ £ÉÃzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 353/2010 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 30/12/2010 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C£ÀĵÀªÀiÁä UÀAqÀ £ÁUÀgÀrØ §¼ÀUÁgÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð eÁ: gÀrØ G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: ªÁAfæ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼À UÀAqÀ DgÉÆæ ªÀiÁtÂPÀgÀrØ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄgÀrØ ¸Á: §¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¸ÀzÀå ªÁAfæ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ½UÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr zÉÊ»PÀ ºÁUÀÆ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ wAUÀ½AzÀ vÀ£Àß vÀAzÉ vÁ¬Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀÄvÁÛ¼É »ÃVgÀĪÀ°è DgÉÆæ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄUÉÆý¹gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 184/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 30/12/2010 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ zÁªÉÆÃzÀÝgÀ vÀAzÉ zÀvÁÛwæ, ªÀAiÀÄ: 58 ªÀµÀð ¸Á: OgÁzÀ [J¸ï] ¸ÀzÀå ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¦æ£Àì ¯ÁqÀÓ PÀqɬÄAzÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÈvÀÛzÀ ªÀiÁUÀðªÁV £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀĪÁUÀ ªÀÄAiÀÄÆgÁ §jÃzÀ±Á» ºÉÆmÉ® JzÀÄjUÉ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÈvÀÛzÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ PÁwðPÀ vÀAzÉ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ §ZÁÑ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. J¦-09/©J¯ï-4453 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ¤¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ §®¨sÁUÀPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄRPÉÌ C®è°è vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 242/2010 PÀ®A 498 (J) 504 506 eÉÆÃvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 30/12/2010 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ«vÁ UÀAqÀ ¸ÀAfêÀPÀĪÀiÁgÀ vÉÆÃUÀ®ÄgÉ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: ²ÃªÀt ¸ÀzÀå : ºË¹AUÀ ¨ÉÆÃqÀð ¨sÁ°Ì EªÀgÀ UÀAqÀ DgÉÆæ ¸ÀAfêÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁzÀªÀgÁªÀ vÉÆÃUÀ®ÄgÉ ¸Á : ²ÃªÀt ¸ÀzÀå : ¨sÁ°Ì EªÀ£ÀÄ ¢£Á®Ä PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃgÀ ºÁPÀÄwzÀÝ, »ÃVgÀĪÀ°è EAzÀÄ DgÉÆæ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ºÀt PÉÆÃqÀÄ JAzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ºÁQ ¸ÀÄlÄÖ ºÁPÀÄvÉÛ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 171/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 30/12/2010 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdÄ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà gÉÃPÀļÀV ¸Á: GqÀĨÁ¼À EªÀgÀÄ GqÀĨÁ¼À¢AzÀ alUÀÄ¥ÁàzÀ°è QgÁt ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ vÀgÀ®Ä DgÉÆæ ªÀiÁtÂPÀ vÀAzÉ ºÀįÉèÃ¥Áà ¨sÀAUÉ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: GqÀĨÁ¼À EªÀ£À ªÁºÀ£À ¸ÀÄdÄQ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-38/E-4849 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ alUÀÄ¥Áà- GqÀĨÁ¼À gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É UÉÆëAzÀgÀrØ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À §® §¢UÉ ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj WÀl£É¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ DgÉÆæUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.