December 7, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 07-12-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 07-12-2010

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 208/2010 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 06/12/2010 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫oÀ×®gÁªÀ vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ªÀAiÀÄ: 70 ªÀµÀð eÁ: J¸À.¹ ªÀiÁ¢UÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: vÉÆÃUÀ®ÆgÀ vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀ ªÀÄUÀ gÁeÉÃAzÀæ EªÀgÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtzÀ ºÀgÀ¼ÀAiÀiÁå ZËPÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃqÀ zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ J£À.F.PÉ.DgÀ.n.¹ §¸Àì £ÀA PÉJ-32, J¥sÀ-1278 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ DgÉÆæ PÀgÉ¥Áà vÀAzÉ ªÉÄUÀ¥Áà ¹AUÉ ªÀAiÀÄ: 49 ªÀµÀð ¸Á: gÁeɱÀégÀ vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ PÀqɬÄAzÀ §AUÁèzÀ PÀqÉUÉ §¸Àì£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃqÀ zÁlÄwÛzÀÝ ªÀÄÈvÀ gÁeÉÃAzÀæ vÀAzÉ «oÀ×®gÁªÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁ: ªÀiÁ¢UÀ, G: ªÁå¥ÁgÀ. ¸Á vÉÆÃUÀ®ÆgÀ EªÀjUÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ gÁeÉAzÀæ£À §®UÉÊUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ZÀªÀÄð ¸ÀÄ°¢zÀÄÝ, §®UÀqÉ ªÉÄ®Q£À°è ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV ¨Á¬ÄAzÀ ºÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ©¢ÝgÀÄvÀÛªÉ. ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÀqÉ JzÉAiÀÄ°è ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁj ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 159/2010 PÀ®A 379, L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 06/12/2010 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ ±ÁAvÀ¥Áà ªÀÄÆ®UÉ ªÀAiÀÄ : 45 ªÀµÀð eÁåw °AUÁAiÀÄvÀ G: UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ PÁAiÀÄðzÀ²ð ¸Á: d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä ¨sÁ°Ì EªÀ£À ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ PÀȵÁÚ UÁæ«ÄÃt ¨ÁåAPïzÀ°ègÀĪÀ ºÀt 1,93,000/- gÀÆ. qÁæ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÁ£ÀzÀ rQÌAiÀÄ°è ElÄÖ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ jhÄÃgÁPïì CAUÀr JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÁ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¹ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ UÉÆAl¯ï ¥sÉÆÃmÉÆ ¸ÉÆÖÃrAiÉÆzÀ°è ¥sÉÆÃmÉÆ vÉUɹPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÁ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÁºÁ£ÀzÀ rQÌAiÀÄ£ÀÄß vÉgÉzÀÄ EzÀÄÝ M¼ÀUÉ EzÀÝ PÀ¥ÀÄà ¨ÁåUÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ°è EnÖgÀĪÀ 1,93,000/- gÀÆ. zÀ¹Û AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ rQÌAiÀÄ£ÀÄß vÉgÉzÀÄ CzÀgÀ°è EnÖgÀĪÀ 1,93,000/- gÀÆ. zÀ¹Û ¸ÀªÉÄÃvÀ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 241/2010 PÀ®A 454, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 06-12-2010 gÀAzÀÄ 1045 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ JªÀiï.r RªÀÄgÀĢݣï vÀAzÉ JªÀiï.r gÀ»ÃªÀÄĢݣï SÁ£ï ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: £ÀAzÀUÁAªÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ PÀÄlÄA§ ªÀUÀðzÀªÀgÀÄ ªÀÄzÀĪÉUÉ ºÉÆÃV §AzÀÄ £ÉÆrzÁUÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÁQzÀ Q° ªÀÄÄjzÀÄ C®ªÀiÁj ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ZɯÁ覰èAiÀiÁV CzÀgÀ°è EzÀÝ 1) ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼À PÉÆgÀ¼À°è ºÁPÀĪÀ §AUÁgÀ 10 UÁæA 2) Q«AiÀÄ°è£À §AUÀgÀzÀ JgÀqÀÄ ¨ÉAqÉÆ° 2 UÁæA 3) ¸ÀtÚ ªÀÄPÀ̼À Q«AiÀÄ°è£À N¯É »ÃUÉ MlÄÖ CA.Q 22,000/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA, 207/2010, PÀ®A 279 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 05/12/2010 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ gÁ.ºÉ £ÀA 09gÀ ªÉÄÃ¯É DgÉÆæ ¸ÉÊAiÀÄzÀ AiÀÄĸÀÄ¥sÀ° vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ E¸ÁPÀC° ªÀÄÄeÁªÀgÀ ªÀAiÀÄ:35 ªÀµÀð, ¯Áj £ÀA J¦-13, JPÀì-2921 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á:£ÀAzÀUÁAªÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À JqÀUÀqÉ vÀVΣÀ°è ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ ªÀÄĤgÉÆâݣÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ RAiÀiÁåªÉÆ¢ÝãÀ 35 ªÀµÀð, G:ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á:c¯Áè UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 242/2010 PÀ®A 376 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 06-12-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 7:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠮Qëöä UÀAqÀ ¸Àé: ²ªÀgÁd vÉÆUÀgÉ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð eÁ: J¸ï.¹ zÀ°vÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: »¯Á®¥ÀÆgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ gÁt vÀAzÉ ²ªÀgÁd vÉÆUÀgÉ ªÀAiÀÄ: 10 ªÀµÀð ¸Á : »¯Á®¥ÀÆgÀ JA§ ºÀÄqÀÄV ¢£ÁAPÀ : 05-12-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 9:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ°è ¤AwzÁÝUÀ DgÉÆæ ¸ÀA¢Ã¥À vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ eÁ: J¸ï.¹ zÀ°vÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: »¯Á®¥ÀÆgÀ EªÀ£ÀÄ §AzÀÄ gÁt EªÀ¼À ¨Á¬ÄUÉ zÀ¹Û ºÀaÑ £É®PÉÌ ªÀÄ®V¹ d§j ¸ÀA¨ÉÆÃUÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢ NqÀÄvÁÛ ºÉÆÃUÀ®Ä DgÉÆæ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢ DgÉÆæ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV «ZÁj¸À®Ä CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ AiÀiÁjzÀgÀÆ ºÉýzÀgÉ fêÀ ¸À»vÀ ©ÃqÀĪÀÅ¢®è JAzÀÄ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 62/2010, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 184, 187 L.JªÀiï« JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ : 06/12/10 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀgÁd vÀAzÉ ¨sÀƪÀÄgÁd zsÉÆé ªÀAiÀÄ; 35 ªÀµÀð eÁ: zsÉÆé G: DmÉÆà £ÀA PÉ.J.38/3790 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ vÁ: OgÁzÀ [©] f: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ªÉÄqÀ¥À½î¬ÄAzÀ UÀÄqÀ¥À½î PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ §gÀÄwÛzÀÝ DgÉÆæ dUÀ¥Áà ¸Á: PËqÀUÁAªÀ ªÀiÁåQìPÁå§ £ÀA PÉ.J. 38/866 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ DUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JqÀUÀqɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ DmÉÆÃUÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ DmÉÆà ªÀÄÄA¢£À UÁè¸ï ªÀÄvÀÄÛ §®UÀqÉ ±ÉÆà ºÁ¤AiÀiÁVzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JqÀvÉÆqÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §® gÀmÉUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. C®èzÉà ªÀiÁåQìPÁå§zÀ°èzÀÝ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ ¨sÁj ºÁUÀÆ ¸ÀzÁ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 209/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 06/12/2010 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ CªÀÄgÀ¹AUÀ vÀAzÉ ¨Á§Ä¹AUÀ oÁPÀÆgÀ ¸Á: ªÀÄļÀd vÁ: GªÀÄUÁð EªÀgÀÄ gÁ.ºÉ £ÀA 09gÀ ªÉÄÃ¯É EzÁÝUÀ DgÉÆæ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ «oÀ×®gÁªÀ dªÀiÁzÁgÀ ¯Áj £ÀA PÉJ-39/7053 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ªÀÄļÀd vÁ : GªÀÄUÁð EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À §®§¢UÉ EzÀÝ ªÀÄtÂÚ£À PÀÄA¦UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ QèãÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 14/2010 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 06/12/10 gÀAzÀÄ 1715 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀgÀ§¸À¥Áà vÀAzÉ PÀ®è¥Áà ªÀÄtUÉÃgÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð ¸Á: PÀ£ÀPÀmÁÖ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀ£ÀÄ DgÉÆæü PÀgÉ¥Áà £ÀAzÉ ªÉÆÃ.¸ÉÃ. £ÀA:PÉ.J 39.6444 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ºÀÄqÀV EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UÁAiÀÄUÉÆArgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀHj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 11/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 06/12/2010 gÀAzÀÄ 1415 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĪÀPÁÌ UÀAqÀ «ÃgÀ¨sÀzÀæAiÀiÁå ¨sÀĸÀ£ÀÆgÀ ªÀÄoÀ ªÀAiÀÄ : 50 ªÀµÀð eÁ: ¸Áé«Ä G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: CQÌUÀÄAqÁ vÁ: ²gÀºÀnÖ f: UÀzÀUÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ «dAiÀÄ®Qëöä UÀAqÀ ±ÀgÀtAiÀiÁå »ÃgɪÀÄoÀ ªÀAiÀÄ : 25 ªÀµÀð eÁ: ¸Áé«Ä G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: PÀqÀPÉÆüÀ f: UÀzÀUÀ ¸ÀzÀå RlPÀ aAZÉÆý EªÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ EªÀgÀ UÀAqÀ E§âgÀÄ 24/11/2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 1130 UÀAmÉUÉ RlPÀ aAZÉƽ UÁæªÀÄzÀ ¨ÁrUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÀaÑ ElÖ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¢Ã¥À ¦üAiÀiÁð¢ü ªÀÄUÀ¼À ¹ÃgÉUÉ DPÀ¹äPÀªÁV ºÀwÛzÀjAzÀ ªÉÄʸÀÄnÖzÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR°¹zÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ¢AzÀ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ : 06/12/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 137/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« AiÀiÁåPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ : 06/12/10 gÀAzÀÄ 1110 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀªÀ£ÁxÀ vÀAzÉ UÀÄgÀħ¸À¥Áà gÁA¥ÀÆgÉ ¸Á: rVÎ EªÀgÀÄ ºÁWÀÆ EªÀgÀ D¼ÀÄ ªÀÄ£ÀĵÀ E§âgÀÄ PÀÆr ºÉÆ®PÉÌ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ-GzÀVÃgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ MAzÀÄ fÃ¥À £ÀA JA.JZï-24/¹-7985 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ D¼ÀÄ ªÀÄ£ÀĵÀ ±ÀgÀt¥Áà EvÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ±ÀgÀt¥Áà EvÀ¤UÉ ªÀÄÄRPÉÌ ºÁUÀÆ vÀÄnUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ JAzsÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 342/2010 PÀ®A 504, 324 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 06/12/10 gÀAzÀÄ gÁwæ 1215 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ¥ÀgÀ§uÁÚ ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð eÁ: ªÀiÁ¢ÃUÀ G: MPÀ̮ģÀ ¸Á : ºÀÄqÀV UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AwgÀĪÁUÀ DgÉÆæ E¸Á䮥Áà vÀAzÉ §gÀ§uÁÚ ºÁUÀÄ E£ÀÄß E§âgÀÄ ¸Á: ºÀÄqÀV UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ eÉÆÃvÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ PÀnÖUɬÄAzÀ ¦AiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ CªÀ£À ºÉAqÀwUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÉÆý¹gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.