December 3, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 03/12/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 03-12-2010

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 105/2010, PÀ®A 354. 504. 506. 509 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 28-11-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. ¥Á±Á©Ã UÀAqÀ ºÀ¦üÃeï eÁA¥ÁqÀªÁ¯É ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄĹèA G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: DtzÀÆgÀ EªÀgÀ §UÉÎ DgÉÆæ 1) zÀvÁÛwæ vÀAzÉ £ÁUÀ±ÉmÉÖ¥Áà 2) ¹zÀÄÝ Z˽ 3) ZÀAzÀÄ ZɤßPÉÃj 4) dĪÀiÁä ªÀiÁtÂÃPÀ J®ègÀÆ ¸Á: DtzÀÆgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §UÉÎ CªÁZÀå ¥ÀzÀUÀ½AzÀ ªÀiÁvÀ£ÁrgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ ¢£ÁAPÀ 01-12-2010 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ zÀvÁÛwæ ºÁUÀÆ DvÀ£À ¸ÀAUÀrUÀgÀÄ UÁæªÀÄzÀ PÀªÀiÁ£À ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ¢£ÁAPÀ 28-11-2010 gÀAzÀÄ F «µÀAiÀÄ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊ ¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 167/2010, PÀ®A 270 L¦¹ 11 eÉÆÃvÉ 12 ¦¹J JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 02-12-2010 gÀAzÀÄ 1215 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÁ²Ã£ÁzsÀ ¹JZï¹ 572 §UÀzÀ® oÁuÉ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1)²Ã ªÀiÁtÂPÀ vÀAzÉ ©üªÀıÁ, ¨ÉÆÃ¬Ä 2)²æà C¤® vÀAzÉ £ÁUÀ£ÁzsÀ, ¥Ánî E§âgÀÄ ¸Á: §UÀzÀ® gÀªÀjUÉ §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ MAzÀÄ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è §UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÉÆÃA¢UÉ ºÉÆÃPÀæuÁ UÁæªÀÄzÀ ¹ªÀiÁzÀ°è ¸ÀgÀPÁj vÉUÀÄÎ ¥ÀæzÉñÀzÀ°è ºÁUÉ £ÉÆÃqÀ®Ä C°è ¥ÀætÂUÀ¼À C£À¢üPÀÈvÀªÁV ºÀvÉåUÉÊzÀ J®Ä§Ä ªÀiËA¸Á ¸ÀªÉÄÃvÀ vÀAzÀÄ ¸ÀÄlÄÖ zÉÊqÀ¥ÀnÖzÀÄÝ C°è ºÁdjzÀÝ DgÉÆæUÀ½UÉ «ZÁj¹zÁUÀ £À«zï RÄgÀȹ ºÁUÀÄ ¸ÉÊAiÀÄzÀ d°® JAzÀÄ w½¹zÀgÀÄ ¸ÀzÀj WÀl£É ¸ÀݼÀzÀ°è EzÀÝ ºÀvÉå UÉÊzÀ J®Ä§UÀ¼ÀÄ vÀAzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄlÄÖ §Ä¢ ºÁUÀÄ J®Ä§ÄUÀ¼À vÀÄAqÀÄ MlÄÖ 5 aîzÀ°è vÀÄA©zÀÄÝ ¥Àæw aîzÀ vÀÆPÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 40 PÉf AiÀÄAvÉ EzÀÄÝ ºÁUÀÄ £Á®ÄÌ d£À DgÀƦvÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVgÀÄ ªÀiÁrPÉÆÃAqÀÄ CªÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 16/2010, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 02-12-2010 gÀAzÀÄ 1015 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà «±Àé£ÁxÉ ¸Á: ²ªÀt EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÄ. ²¯Áà ªÀAiÀÄ 20 ªÀµÀð ¸Á: ²ªÀt EªÀ¼ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ wAUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ ¨ÉÃ£É EzÀÄÝ SÁ¸ÀVAiÀiÁV aQvÉì ¤Ãr¹zÀgÀÆ UÀÄtªÀÄÄRªÁVgÀĪÀÅ¢®è. ºÉÆmÉÖ ¨ÉÃ£É eÁ¹ÛAiÀiÁVzÀÝjAzÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ¸ÁAiÀĨÉÃPÉAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ OµÀ¢ü PÀÄr¢gÀÄvÁÛ¼É D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw ²¯ÁàUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¹zÀÄÝ aQvÉì PÁ®PÉÌ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 02-12-2010 gÀAzÀÄ 09:55 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 157/2010, PÀ®A 324, 504, 506 L.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ:01/12/2010 gÀAzÀÄ 2300 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ C¯ÁÛ¥sÀ vÀAzÉ eÁ¥sÀgÀ ,±ÉÃPï, G: ¯Áj Qè£Àgï ¸Á: PÉ.JZï.© PÁ¯ÉÆä §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀiÁªÀ£ÁzÀ ¦üAiÀiÁ¢ð ªÀÄÄ£Áß vÀAzÉ ¯Á¯Á¸Á§ SÁ£ï, ªÀAiÀÄ 48 ªÀµÀð G: ¯Áj ZÁ®PÀ ¸Á; PÉ.JZï.© PÁ¯ÉƤ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀ£ÀÄß «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À ªÀiÁr, CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÀnÖUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, §® ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ¥Àr¹ ¸ÀzÀj dUÀ¼À ªÀiÁrzÀ §UÉÎ oÁuÉUÉ ºÉÆÃzÀgÉ ¤£ÀUÉ fêÀ¢AzÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄvÉÛÃ£É CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 340/2010, PÀ®A 147, 148, 341, 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 2/12/10 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀÄ ªÀµÁð vÀAzÉ «ÃgÀAiÀiÁå ªÀÄoÀ ªÀ-22 ªÀµÀð G-«zsÁåyð eÁ-¸Áé«Ä ¸Á-d®¹AV EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è DgÉÆæ «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ FgÀAiÀiÁå, zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ FgÀAiÀiÁå ºÁUÀÆ E£ÀÆß 7-8 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸ÀD-RlPÀ aAZÉÆý EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÀgÉUÉ Cwà PÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ vÁ¬ÄUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ½UÉ PÉÆqÀÄ CAzÉæ PÉÆqÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ PÉʬÄAzÀ ºÁUÀÆ PÁ°¤AzÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ CPÀÌ ®Ì¶ä EvÀ½ CªÀjUÉ AiÀiÁPÉà ºÉÆqÉAiÀÄwÛ¢Ýj CAvÁ PÉýzÁUÀ CªÀ½UÀÆ PÀÆqÀ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄĪÁUÀ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ Nr ºÉÆÃzÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ dUÀ¼À ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢UÀÆ PÀÆqÀ PÉʬÄAzÀ ºÁUÀÆ PÁ°¤AzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ¸ÉÆAlzÀ°è JzÉAiÀÄ°è MzÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 61/2010, PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 30/11/10 gÀAzÀÄ gÁwæ DgÉÆæ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¸ÀgÀPÁj QjAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯É £ÀAzÁå¼ÀzÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ ©ÃUÀ £ÀPÀ° ©ÃUÀzÀ PÉʬÄAzÀ vÉUÉzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CVß ±ÁªÀÄPÀ AiÀÄAvÀæ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ zsÉÆAr¨ÁgÁªÀ eÁzsÀªÀ ªÀÄÄRå UÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀgÀPÁj QjAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯É £ÀAzÁå¼À vÁ; OgÁzÀ [©] f; ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 341/2010, PÀ®A 324, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 2/12/10 gÀAzÀÄ gÁwæ 2215 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ gÀhÄgÀuÉÃ¥Áà ZËzsÀj ªÀAiÀÄ: 59 ªÀµÀð eÁ: ¸ÀªÀÄUÁgÀ ¸Á: ºË¹AUï ¨ÉÆÃqÀð PÁ®Æ¤ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀ vÀªÀÄä£ÁzÀ DgÉÆæ zÀ±ÀgÀxÀ vÀAzÉ gÉhÄÃgÀuÉÃ¥Áà ZËzsÀj ¸Á-alUÀÄ¥Áà ¸ÀzÀå ¹L© PÁ®Æ¤ UÀÄ®§UÁð EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ¢AiÀÄ ¸ÀéAvÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀ£ÀUÀÆ ¸ÀºÀ ¥Á®Ä ¨ÉÃPÉAzÀÄ ªÀiÁ£Àå ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¹«¯ï PÉøÀ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. ¢£ÁAPÀ 19/11/10 gÀAzÀÄ ¹«¯ï PÉøÀ PÀÄjvÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÁQëzÁgÀjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÝPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÁQëzÁgÀjUÉ KPÉ vÀA¢¢ÝAiÀiÁ JAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ±Àlð »rzÀÄ PÉʬÄAzÀ ¦üAiÀÄð¢AiÀÄ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ JqÀUÉÊ ºÁUÀÆ §®UÉÊUÉ PÀaÑ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àqɹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 17/2010, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 1/12/2010 gÀAzÀÄ 1115 UÀAmÉUÉ ¦ÃAiÀiÁ𢠲ªÁf vÀAzÉ gÁªÀÄÄ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ 33 ªÀµÀð eÁåw ®A¨Át ¸Á: ªÀĸÀÌ® vÁAqÁ EªÀgÀ vÀAzÉAiÀiÁzÀ gÁªÀÄÄ ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð ¸Á: ªÀĸÀÌ® vÁAqÁ EvÀ¤UÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlG¼ÀîªÀ¤zÀÄÝ vÁAqÁzÀ°è C£ÀıÁ¨Á¬Ä EªÀ¼À eÉÆÃvÉAiÀÄ°è EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÁzÀ«ªÁzÀ ªÀiÁr ªÀÄ£À¸ÁÛ¥ÀªÁV ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 1/12/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1100 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj §UÉÎ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÁzÀ«ªÁzÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ «µÀPÁj JAqÉÆøÀ®à£ï «µÀ ¸Éë¹zÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃj¹zÁUÀ ¢£ÁAPÀ 2/12/2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 0425 UÀAmÉUÉ G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ ªÀÄÈvÀÛ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.