December 23, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 23-12-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 23-12-2010

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 121/2010 PÀ®A 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 22-12-2010 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ d£ÁðzsÀ£À vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ eÉÆö ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð, eÁ: ¨ÁæºÀät G: ¥ÀÆeÁj PÉ®¸À ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 3-2-244, zÀvÀÛAiÀiÁå UÀ°è, ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 23-11-2010 gÀAzÀÄ ºÉZï¦ UÁå¸ï ¹¯ÉAqÀgï ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°£À ºÀwÛgÀ ElÄÖ ªÀÄzÀĪÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀzÀj ºÉZï¦ UÁå¸À ¹¯ÉAqÀgï£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 152/2010 PÀ®A 32, 34 PÉ.E.DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ : 21/122010 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃgÀRAr UÁæªÀÄzÀ CUÀ¹ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¯Éên£À ¨É¼ÀQ£À°è ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ£ÀV E®èzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁmÁ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¹zÁUÀ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw PÀ¯Áåt ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħ ¸Á ªÉÆÃgÀRAr JAzÀÄ w½¹zÀ£ÀÄ £ÀAvÀgÀ DvÀ£À ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ 180 JA.J¯ï£À 29 AiÀÄÄ.J¸ï «¹Ì ¸ÀgÁ¬Ä §l¯ïUÀ¼ÀÄ C.Q 1100/- gÀÆ d¦Û ªÀiÁr DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 194/2010 PÀ®A PÀ®A 143, 147, 323, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 22-12-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ jÃvɱÀ PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ zÀĨÉ, ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, G: f.J£ï.r.E PÁ¯ÉÃd «zsÁåyð ¸Á gÀhiÁgÀRAqÀ gÁdå ¸ÀzÀå f.J£ï.r.E PÁ¯ÉÃd ºÁ¸ÀÖ¯ï ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ UɼÉAiÀÄ ²ªÀAPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£À PÉÆÃuÉUÉ CgÉÆævÀgÁzÀ 1) ©¸ÀéfÃvÀ ¸ÉÊTAiÀiÁ & E£ÀÆß (9) d£ÀgÀÆ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÆ J®ègÀÆ ¸Á fJ£ïrE PÁ¯ÉÃd «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÀ¼É zÉéñÀ¢AzÀ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ «ÄvÀæ£ÁzÀ ²ªÀAPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£À PÉÆuÉUÉ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ CªÀ¤UÉ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ PÁ®ÄUÀ½AzÀ MzÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ, ¦üAiÀiÁð¢vÀgÀÄ £ÉÆÃr vÀqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ CªÀ¤UÀÆ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÁÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 238/2010 PÀ®A 409 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 22/12/2010 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠹.r EªÀiÁ£ÀªÉïï vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀgÀÄ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ DgÉÆæ ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà ¤ªÀÈvÀ ¥Àæ.zÀ.¸À vÀºÀ¹Ã® PÀbÉÃj ¨sÁ°Ì ¸ÀzÀå : r.¹.¹ ¨ÁåAPÀ »AzÀÄUÀqÉ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¨sÁ°Ì vÀºÀ¹Ã¯ï PÀbÉÃjAiÀÄ°è 1994 ¸Á°¤AzÀ 2003 ¸Á°£À ªÀgÉUÉ ¯ÉPÀÌ ±ÁSÉAiÀÄ°è PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1,49,310=00 gÀÆ ¸ÀPÁðgÀzÀ ºÀt zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.