August 31, 2008

Daily Crime Update-Bidar, 31-08-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 31-08-2008.

¯Áj ¥À°Ö : M§â£À ¸ÁªÀÅ E§âjUÉ UÁAiÀÄ

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå99/08 PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀ®A279 337 338 304 (J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA.«. PÁ¬ÄzÉ.

¢::30/08/08 gÀAzÀÄ gÁwæ ¦üÃAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ¸ÉßûvÀgÁzÀ £ÁUÉñÀ , FgÀ¥Áà PÀÆrPÀÆAqÀÄ «ÄÃgÁ£ï zsÁ¨ÁzÀ°è Hl ªÀiÁrPÀÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀgÀ Hj£ÀªÀ£ÁzÀ dUÀ£ÁßzsÀ vÀAzÉ UÀÄgÀuÁÚ EªÀ£À ¯Áj£ÀA. J.¦. 9/ ªÁAiÀiï 431 £ÉÃzÀgÀ°è PÀƽvÀÄPÀÆAqÀÄ gÁeÉñÀégÀ PÀqɬÄAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨Ázï PÀqÉUÉ gÁ.ºÉ £ÀA 9gÀ ªÀÄÆ®PÀ ºÉÆÃgÀqÀĪÁUÀ gÁeÉñÀégï eÉÊ ¨sÀªÁ¤ SÁAqÀ¸Áj ¸ÀPÀÌgÉ PÁSÁð£É zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ UÀÄgÀuÁÚ ¨É¼À£ÀÆgÀ JA§ ºÉ¸Àj£À ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ CqÁØwrØAiÀiÁV ZÀ¯Á¬Ä¹ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÃUÀzÀ ªÉÄÃ¯É »rvÀ «®èzÉ ¯Áj §® ªÀÄUÀίÁV ¥À°ÖªÀiÁrzÀ£ÀÄ . DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 2300 UÀAmÉAiÀiÁVvÀÄÛ . ¸ÀzÀj WÀl£É¬ÄAzÀ ¦üÃAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ FgÀ¥Áà EªÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ . £ÁUÉñÀ EvÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ PɼÀUÉ ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ, ªÀÄÈvÀÛ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É . CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

DPÀ¹äPÀªÁV zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ PÀÄAqÀzÀ°è ©zÀÄÝ ¨Á®PÀ£À ¸ÁªÀÅ

zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ. AiÀÄÄ.r.DgÀ £ÀA. 18/08 PÀ®A174 ¹.Dgï.¦.¹

¢£ÁAPÀ:30/08/2008 gÀAzÀÄ SÁ£Á¥ÀÆgÀzÀ ²æà ±À£ÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÞ£ÀzÀ eÁvÉæ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ §AzÉÆç¹Û£À°èzÁÝUÀ C¯Éè EzÀÝ «oÀ® gÀÄQät zÉêÀ¸ÁÞ£ÀzÀ ¤Ãj£À PÀÄAqÀzÀ°è ¸ÀªÀÄAiÀÄ 1600 PÉÌ M§â ºÀÄqÀÄUÀ ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄVgÀÄvÁÛ£É 1800 UÀAmÉ ªÀÄÈvÀ zÉúÀªÀ£ÀÄß PÀÄAqÀ¢AzÀ ªÉÄÃ¯É vÉUɬĹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀiÁzÀ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ PÀæµÁÚf ¤A¨Á¼ÀPÀgÀ ªÀAiÀÄ 50 ªÀÄgÁoÁ G: ¥ÀÆeÁj ¸Á/ zsÀ£ÀÆßgÀ. gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä DvÀ M§â C¥ÀjavÀ ºÀÄqÀÄUÀ ªÀAiÀÄ CAzÁd 16 ªÀµÀðzÀªÀ£ÀÄ EAzÀÄ 1600 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DPÀ¹äPÀªÁV PÀÄAqÀzÀ°è ªÀÄļÀÄV ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è UɼÉAiÀÄ£À vÀ¯ÉAiÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀ «ÄvÀæ

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 149/2008 PÀ®A. 324,504 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 30/08/08 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ PÉÆlUÁå¼À UÁæªÀÄzÀ°è ºÉÆüÁ ºÀ§â EzÀÝ PÁgÀt ²æà zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ 27 ªÀµÀð eÁw ªÀÄgÁoÁ ¸Á; PÉÆlUÁå¼À vÀ£Àß JvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÉÄìĸÀ®Ä ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀAfêÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ©gÁzÁgÀ eÁw ªÀÄgÁoÁ ¸Á; PÉÆlUÁå¼À £À£Àß JvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀqÉ CAvÀ ºÉý zsÀ£ÀgÁd£ÀÄ ¸Àé®à ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ £ÀAvÀgÀ §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉý JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ ªÉÄìĹPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ HgÀ°è ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ wgÀÄUÁqÀÄwÛzÁÝUÀ EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr zsÀ£ÀgÁd£ÀÄ DgÉÆævÀ¤UÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ HgÀ°è wgÀÄUÁqÀÄwÛ¢Ý CAvÀ ¹nÖUÉ §AzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄUÀ£É £À£ÀUÉ ªÀAPÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛ CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUɬÄAzÀ £À£Àß vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §®¨sÁUÀzÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ E£ÉÆßAzÀÄ KlÄ vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ°è ºÉÆqÉzÀjAzÀ UÁAiÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ¸À°è¹zÀ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ 1445 UÀAmÉUÉ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀUÀ®¯Éè PÀ¼ÀªÀŪÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV ¹QÌ ©zÀÝ PÀ¼Àî

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 181/08 PÀ®A: 457,511 L¦¹

¢£ÁAPÀ 30/08/08 gÀAzÀÄ 2300 UÀAmÉUÉ : ²æà ²ªÀgÁd vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ©gÁzÁgÀ 36 ªÀµÀð G. dªÁºÀgÀ¯Á® £ÉºÀgÀÄ r.JqÀ PÁ¯ÉÃd ªÁZÀªÀiÁå£À PÉ®¸À ¸Á. ªÉÄÃy ªÉÄüÀPÀÄAzÁ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß °TvÀ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 30/08/08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 9 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄä PÁ¯ÉÃf£À ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¸ÀÄAmÉ zsÁ¨ÁzÀ°è ZÀºÁ PÀÄrzÀÄ ªÀÄgÀ½ PÁ¯ÉÃf£À ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ E§âgÀÄ PÀ¼ÀîgÀÄ PÁ¯ÉÃdÄ JzÀÄgÀÄUÀqÉ EnÖzÀÝ PÀ©âtzÀ gÁqÀÄ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. vÁ£ÀÄ ºÁUÀÄ vÀ£Àß eÉÆvÉAiÀÄ°è EzÀÝ ªÀÄvÉÆۧ⠪ÁZÀªÀiÁå£À ªÉÄÊ£ÉƢݣÀ ¸ÉÃj M§â¤UÉ »rzɪÀÅ ªÀÄvÉÆÛ§â NrºÉÆÃzÀ£ÀÄ . »rzÀÄPÉÆAqÀªÀ¤UÉ ºÉ¸ÀgÀÄ PÉüÀ®Ä DvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¥ÀæPÁ±À CAvÀ ªÀÄvÀÄÛ NrºÉÆÃzÀªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÉAPÀl ¸Á/ ¨sÁ°Ì CAvÀ w½¹gÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÄ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÁ±À EvÀ¤UÉ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ M¦à¹zÀÄÝ CªÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ ¸À°è¹zÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¢éÃ-ZÀPÀæªÁºÀ£À ¸ÀªÁgÀ¤AzÀ rQÌ, UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ªÀÄ»¼É

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ. C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 67/2008, PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÀgÀt : PÀ®A, 279,337,338, L¦¹.eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« CPïÖ

¢£ÁAPÀ 30-8-2008 gÀAzÀÄ ²æêÀÄw dUÀzÉë UÀAqÀ ªÀiÁgÀÄw PÀÄvÁ¨ÁzÉ ¸Á: ¨ÉêÀļÀSÉqÁ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1900 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ºÉÆ®PÉÌ DqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄʬĸÀ®Ä ºÉÆÃV vÀ£Àß DqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄʬĹPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ UÁæªÀÄzÀ°è «oÀ®¥ÀÆgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ²æêÀÄw dUÀzÉë ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ C£ÀégÀ vÀAzÉ ºÀ«ÄÃzÀ ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÀ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁr ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ªÀÄ»¼ÉAiÀÄÄ rQÌDVzÀjAzÀ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÁUÀÆ CªÀ¼ÀÄ PÉüÀUÉ ©zÁÝUÀ JqÀ vÉÆÃqÉUÉ UÀÄ¥ÁÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

August 30, 2008

Daily Crime Update-Bidar 30-08-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 30-08-2008

PÀnÖPÉÆAqÀ ºÉAqÀwAiÀÄ£Éß ªÀÄgÀPÉÌ PÀnÖ »A¸É ¤ÃrzÀ ¥Àw ªÀĺÁ±ÀAiÀÄ

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 346/08 PÀ®A 342, 504, 498(J) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 29/8/2008 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw AiÉıÉÆzÁ dUÀ£ÁxÀ PÀnÖªÀĤ G-ªÀÄ£É PÉ®¸À EªÀgÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀĪÀgÉ ªÀµÀðzÀ dUÀ£ÁßxÀ gÀªÀgÀ eÉÆvÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ 6 wAUÀ¼ÀªÀgÉUÉ ZÀ£ÁßV ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ «£ÁPÁgÀt AiÉÄøÉÆÃzÁgÀªÀgÀ eÉÆÃvÉAiÀÄ°è vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀªÁV vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀÄwÛzÀÝgÀÄ ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉA§ GzÉÝñÀ¢AzÀ UÀAqÀ£À QjPÀļÀªÀ£ÀÄß vÁ¼ÀÄwÛzÀÄÝ vÀ£Àß vÀAzÉ vÁ¬Ä ºÁUÀÄ CvÉÛ ¨sÁªÀgÀªÀjUÉ F §UÉÎ K£ÀÄ ºÉýgÀĪÀ¢¯Áè »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 25/08/08 gÀAzÀÄ ¨ÁA¨ÉUÉ ºÉÆUÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ ºÉý ºÉÆÃV ¢£ÁAPÀ 26-08-08 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÁ¥À¸ÀÄ ºÀÄt¸ÉUÉÃgÁ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ ªÀÄzÁå£À Hl ªÀiÁr £Àr ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÉÆuÁ CAvÁ ºÉýzÀ ªÉÄÃgÉUÉ AiÉıÉÆzÁ gÀªÀgÀÄ CªÀ£À eÉÆÃvÉAiÀÄ°è ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ ºÉÆ®PÉÌ MAiÀÄåzÉ CgÀtåzÀ PÀqÉUÉ MAiÀÄÄÝ MAzÀÄ ªÀÄgÀPÉÌ PÀnÖ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÁªÀÅ PÀrzÀÄ ªÀåPÀÛAiÉÆêÀð£À ¸ÁªÀÅ

d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 24/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 29/08/08 gÀAzÀÄ CtzÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è «±Á® EvÀ¤UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°zÁÝUÀ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÝjAzÀ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ aQvÉì PÉÆr¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ 29/08/08 gÀAzÀÄ 04.00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¥ÀævÉÃPÀ ªÀÄÆgÀÄ PÀqÉ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ fêÀ¨ÉzÀjPÉAiÉÆrØzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ zÁR®Ä

1) OgÁzÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 136/08 PÀ®A 447, 324, 504, 506, ,354 eÉÆvÉ 34 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 28-08-2008 gÀAzÀÄ ²æêÀÄw. ¸ÀAVÃvÁ UÀAqÀ gÁeÉÃAzÀæ UÉÆøÁ¬Ä gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ¼ÁzÀ gÁeÁ¨Á¬Ä EªÀ¼ÀÄ ¨Á CAvÀ PÀgÉ¢zÀÝPÉÌ ¸ÀAVvÁ gÀªÀgÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ ¸ÉÆÃ¥Á£À EvÀ£ÀÄ CªÀ¼À PÉÊ »rzÀÄ £Àr £À£Àß eÉÆvÉ CAvÀ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀ¤AzÀ ©r¹PÉÆAqÀÄ NqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÉÆÃ¥Á£À ªÀÄvÀÄÛ gÁeÁ¨Á¬Ä EªÀgÀÄ »rzÀÄ F «µÀAiÀÄ AiÀiÁjUÁzÀgÀÆ w½¹zÀgÉ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) ªÀÄÄqÀ© ¥ÉÆðøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 69/08 PÀ®A 323, 341, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 26/08/08 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ gÀªÀiÁPÁAvÀ vÀAzÉ zÀvÀÄÛgÁªï PÀÄ®PÀtÂð ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÄß ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ¸Á ; gÉÆüÁ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ D¹ÛUÉÆøÀÌgÀ ¦üÃAiÀiÁ𢠣ÁgÁAiÀÄtgÁªÀ vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªÀ PÀÄ®PÀtÂðgÀªÀjUÉ DPÀæªÀÄ vÀqɪÀiÁr ºÉÆî¸ÀÄ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3) ªÀÄÄqÀ© ¥ÉÆðøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 70/08 PÀ®A 341, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 29/08/08 gÀAzÀÄ UÀzÀ¯ÉUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ §¸À¥Áà vÀAzÉPÀ PÀªÀįÁPÀgÀ »¥ÀàUÁð ªÁr gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CuÁÚgÁªÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀÄgÀªÀjUÉ ºÉÆîzÀ ¸ÀA§AzsÀ DPÀæªÀÄ vÀqɪÀiÁr ºÉÆî¸ÀÄ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÀ.. CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

August 29, 2008

Daily Crime Update 29-08-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 29-08-2008

ªÁºÀ£À rQÌ JªÉÄä ¸ÁªÀÅ :-

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 152/08 PÀ®A 279 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 27-08-08 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. ¸ÀIJïÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ UÀÄAqÀ¥Áà ZÀUÀmÉ JªÉÄÃääAiÀÄ£ÀÄß ªÉÄìĹPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ JªÉÄä ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ - ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ ©½ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JªÉÄääUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ JªÉÄäAiÀÄÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉà Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


PÀëÄ®èPÀ PÁgÀtPÁÌV dUÀ¼À ªÀåQÛUÉ UÁAiÀÄ

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 105/08 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 28/08/08 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ PÀȵÁÚf ªÉÄÃvÉæ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ §AzÁjAiÀÄ ªÉÄÃ¯É EzÀÝ gÀhÄqÀÄØ PÀrAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ C°èUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÉÆÃ¥Á£ï ºÁUÀÆ E£ÀÆß 3 d£ÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ J PÀÄgÀħ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤£Àß ºÉÆî J°èzÉà E°è AiÀiÁPÉ gÀhÄÄqÀÄØ PÀrAiÀÄÄwÛ¢ CAvÁ CA¢zÀPÉÌ ¦üAiÀiÁ𢠣À£Àß ºÉÆ® E¢ÝzÀPÉÌ gÀhÄÄqÀÄØ PÀrAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ CA¢zÀPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ JzÀÄgÀÄ ªÀiÁvÁqÀÄwÛ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É JqÀUÉÊ ªÉÄÃ¯É §rUɬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¥ÁzÀZÁjUÉ DmÉÆà rQÌ :-

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 97/08 PÀ®A 279, 338, L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢::28/08/08 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ªÀiÁgÀÄw ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¥Àwß PÀÆrPÉÆAqÀÄ CªÀgÀ ¸ÀéUÁæªÀĪÁzÀ ¤gÀÄUÀÄrUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä CA¨ÉÃqÀÌgï ZËPï PÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÀÄAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉƦ C¦à DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ , ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üÃAiÀiÁ𢠺ÉAqÀwAiÀiÁzÀ PÀ¸ÉÆÛÃj¨Á¬Ä EvÀ½UÉ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ¸ÀݼÀzÀ°è ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É .EzÀjAzÀ PÀ¸ÉÆÛÃj¨Á¬Ä EªÀ½UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ ¸Á̦ÃðAiÉÆUÉ mÉA¥ÉÆà rQÌ :-

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 98/08 PÀ®A 279 L¦¹ eÉÆvÉ 185 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 28/08/08 gÀAzÀÄ 1945 UÀAmÉUÉ ¸ÀĤïï vÀAzÉ ªÀÄrªÁ¼À¥Áà ¥Ánïï EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀģɬÄAzÀ ¸Á̦ðAiÉÆà PÁgï £ÀA. PÉ.J. 39/2323 £ÉÃzÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÀÆAqÀÄ ©.eÉ.¦. PÁAiÀiÁð®AiÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ªÁºÀ£À ¤°è¹zÁUÀ DgÉƦ mÉA¥ÉÆ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ, ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÁºÀ£ÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ ªÀÄÄA¢£À ¨sÁUÀ ºÁ¤AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃ¯É oÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆÃqÀ°¥ÉnÖ¤AzÀ ªÀåQÛAiÉÆêÀð¤UÉ UÁAiÀÄ :-

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 66/08 PÀ®A 341,324,504, eÉÆvÉ 34 L¦¹. :-

¢£ÁAPÀ 28-8-2008 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ.¥ÁAqÀÄ vÀAzÉ ®PÀëöät gÁoÉÆÃqÀ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸ÀA¢AiÀÄ°è vÁAqÁzÀ dAiÀĹAUÀ, ©üêÀįÁ ªÀÄvÀÄÛ ¯Á®Ä £ÁAiÀÄPÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ vÀqÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ JqÀ Q«AiÀÄ PɼÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.August 28, 2008

Daily Crime Update 28-08-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 28-08-2008.

¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄ»¼É ¸ÁªÀÅ :

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 13/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

eÁ£ÀªÀÄÄUÀ½ UÁæªÀÄzÀ°è ¥ÁgÀĨÁÄ @ ¥ÁªÀðw UÀAqÀ ªÉAPÀlgÁªÀ ªÀAiÀÄ 66 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20-25 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ zÀªÀÄÄä ¨ÉãÉÄAzÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ UÀÄt ªÀÄÄRªÁUÀzÉ £ÉÆêÀÅ ºÉZÁÑUÀÄwÛzÀÝjAzÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ fêÀ£ÀzÀ°è aUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 27/08/08 gÀAzÀÄ 0030 WÀAmÉÄAzÀ 0430 WÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¸ÀzÀj ¥ÁgÀĨÁÄ @ ¥ÁªÀðw EªÀ¼ÀÄ ¨Á«AiÀÄ°è fVzÀÄ DvÀä ºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É.


ºÁªÀÅ PÀaÑ ¨Á®Q ¸ÁªÀÅ :-

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 5/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ: 26-08-08 gÀAzÀÄ §dgÁªÀÄ vÁAqÁ aQè UÁæªÀÄzÀ°è PÀĪÀiÁj eÉÆåÃw vÀAzÉ zÉëzÁ¸À gÁoÉÆÃqï ªÀAiÀÄ: 9 ªÀµÀð gÀªÀgÀÄ ±Á¯ÉÄAzsÀ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÝjAzÀ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ zÉëzÁ¸À vÀAzÉ zÀÄUÁgÁªÀÄ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É ¢: 27-08-2008 gÀAzÀÄ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

10 °Ã PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁÄ d¦Û :-

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 103/08 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 27-08-08 gÀAzÀÄ PÀgÀrAiÀiÁå¼À UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆævÀ ±ÁAvÀ¥Áà vÀAzÉ ªÀĻåÀw ¸ÉÆ£Á¼É JA¨ÁvÀ£ÀÄ UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÉ±ÀégÀ PÀnÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ MAzÀÄ ©½ PÁ夣À°è 10 °ÃlgÀ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÀ®Ä ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦J¸ïL JªÀiï.Dgï. AiÀiÁvÀ£ÀÆgÀ ºÁUÀÆ ¹§âA¢UÀ¼ÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀgÁÄ d¦Û ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

«µÀ ¸Éë¹ ªÀÄ»¼É ¸ÁªÀÅ :-

OgÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 08/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 26-08-2008 gÀAzÀÄ OgÁzÀ£À°è ¸ÁAiÀÄAPÁ® ²æêÀÄw. gÁeÉòæ gÀªÀgÀ UÀAqÀ ¥ÀÄAqÀ°PÀ ªÀÄrªÁ¼À EvÀ£ÀÄ ºÀÈzÀAiÀÄ gÉÆÃUÀ ºÉZÁÑV £ÉÆêÀÅ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ aQvÉì PÁ®PÉÌ 1645 UÀAmÉUÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ¸Á«£À ªÉÄÃ¯É AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà jÃw C£ÀĪÀiÁ£À EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É OgÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

dÆeÁlzÀ°è vÉÆÃqÀVzÀÝ 6 d£ÀgÀ §AzsÀ£À :-

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 142/08 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 27-08-08 gÀAzÀÄ 15-00 UÀAmÉUÉ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ §PÀÌZËr UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV, UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ gÀ¦üÃPï, ±Éò£ÁxÀ, ¸ÀAvÉÆõÀ, ªÀĺÁzÉêÀ, ªÀÄvÀÄÛ gÀ«ÃAzÀæ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÀt ºÀaÑ ¥Àt vÉÆlÄÖ CAzÀgÀ ¨ÁºÁgÀ JA§ £À¹Ã©£À E¹àÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀgÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1200/- gÀÆ ºÁUÀÆ 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ºÉÆîzÀ ¸ÀA§AzsÀ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ ªÀÄzsÉå dUÀ¼À :

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 89/08 PÀ®A 341, 324, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ ;-

¢£ÁAPÀ-23/8/08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0900 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢ ±ÁAvÀ¥Áà gÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉÄAzÀ ªÀÄ®«¸Àdð£ÉUÉÆøÀÌgÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ, ¸ÀAUÀªÉÄñÀ ªÀÄvÀÄÛ gÀªÉÄñÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆîUÀ¼À ¸ÀA§AzsÀ [¦ügÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÀÄ CtÚ-vÀªÀÄäA¢jgÀÄvÁÛgÉ] ¦ügÁå¢UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ ²æÃ. ±ÁAvÀ¥Áà gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ RlPÀ aAZÉÆ½î ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁqÀPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

DPÀ¹äPÀ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¸ÉÆÖÃªï ¹rzÀÄ UÀÈ»t ¸ÁªÀÅ

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 17/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ: 27/08/08 gÀAzÀÄ ²æêÀÄw. ²ÃªÀ°¯Á UÀAqÀ «ÃgÀ±ÉÃnÖ gÀªÀgÀÄ ZÀºÁ ªÀiÁqÀ®Ä ºÁ®Ä PÁĸÀ®Ä ¸ÉÆÖêïUÉ ¨ÉAQ ºÀaÑzÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV MªÉÄä¯Éà ¸ÉÆÖÃªï §¸ïÖ DV ªÉÄÊUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛzÀjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj C¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ aQvÉì UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. ¸ÀzÀj ²ªÀ°Ã¯Á EªÀ¼À ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ªÉÆÃlgÀ¸ÉÊPÀ¯ï rQÌ ¨ÉÊPÀ ¸ÀªÁgÀ¤UÉ UÁAiÀÄ :-

alUÀÄ¥Àà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 145/08 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 27-08-08 gÀAzÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢ CfªÉÆâݣÀ vÀAzÉ ºÀ©§¸ÁªÀ gÀªÀgÀÄ SÁ¸ÀV PÉ®¸À PÀÄjvÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀUÉ ºÉÆÃV £ÀAvÀgÀ alUÀÄ¥Àà §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ JzÀÄgÀUÀqÉ ¤AvÁUÀ ªÀÄPÀÄä® «ÄAiÀiÁå vÀAzÉ ºÀ£ÀÄ߸Á§ JA¨ÁvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA.PÉJ-39 E-8870 ¸ÁB ¤uÁð EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® Dw ªÉÃUÀ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MAzÀÄ ©ærÓ£À PÀ°èUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ §®Q«UÉ ºÀwÛ UÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÀ PÉÆmÁÖ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

DPÀ¹äPÀªÁV ¸ÉÆÖêÀ ¹rzÀÄ AiÀÄĪÀw ¸ÁªÀÅ

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 14/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 27-8-08 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ªÉÄÊ®Ægï UÁæªÀÄzÀ°è PÀÄ: ¸ÀÄgÉÃSÁ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀÄAUÀ®V, EªÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÉÆÖêÀ£À ªÉÄÃ¯É CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀĪÁUÀ CPÀ¹äPÀªÁV ¸ÉÆÖà §¸ÀÖ DVzÀÝjAzÀ CªÀ¼À ªÉÄÊUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ ¸ÀÄlÄÖ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ aQvÀì PÀÄjvÀÄÛ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ aQvÉìAiÀÄ PÁ®PÉÌ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É.


DmÉÆÃUÉ »A¢¤AzÀ ¯Áj rQÌ 4 d£ÀjUÉ UÁAiÀÄ

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 343/08 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 27-08-08 gÀAzÀÄ 1415 UÀAmÉUÉ J±À¥Áà vÀAzÉ FgÀ¥Áà gÀªÀgÀÄ SÁ¸ÀV PÉ®¸À PÀÄjvÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ¢AzÀ ªÀÄ£ÁßKSÉýîUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä MAzÀÄ DmÉÆà £ÀA. PÉ.J-39-2598 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁ.ºÉ. 9 gÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ¢AzÀ ±ÀPÀÄAvÀ¯Á ªÀ¸Àw ±Á¯É ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ »A¢¤AzÀ CAzÀgÉ ªÀÄÄA¨ÉÊ PÀqÉÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ¯Áj ZÁ®Q£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯ÁĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ DmÉÆÃUÉ rQÌ ºÉÆÃqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ DmÉÆÃzÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ §¸À¥Áà PÉÆÃmÉ ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÄß 3 d£ÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

DmÉÆà ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉÊPï ªÀÄzsÉå rQÌ ¨ÉÊPï ¸ÀªÁgÀ¤UÉ UÁAiÀÄ

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 151/08 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 28-08-2008 gÀAzÀAiÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt SÁ£Á¥ÀÆgÀ PÁæ¸ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É C¦à DmÉÆà £ÀA. PÉJ-39-3009 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯ÁĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀgÀÄj¤AzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ ZÀ£Àߧ¸Àì¥Áà gÀªÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ºÉÆÃqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¨Á§ÄgÁªÀgÀªÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ CPÀ̼ÁzÀ ¸ÀIJïÁ¨ÁÄ gÀªÀjUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ.

August 27, 2008

Daily Crime Update-Bidar, 27-08-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 27-08-2008

ºÀ¼É zÉéõÀ J¸ï.n.r. ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉÃPÀj ¸ÀÄlÄÖ ¨sÀ¸Àä
¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 87/2008 PÀ®A. 436 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 27/8/08 gÀAzÀÄ gÁwæ 0045 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ ±ÀgÀt¥Áà ¸ÁªÀ¼É ºÁUÀÄ CªÀ£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ºÁUÀÆ £ÁUÀ¥Áà gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ eÁUÉAiÀÄ «µÀAiÀÄzÀ°è ºÀ¼É zÉéµÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁ𢠱ËPÀvÀ vÀAzÉ R§Ä¯Á¸Á§ gÀªÀgÀ eÁUÉAiÀÄ°èzÀÝ ¸Á¬Ä J¸ï.n.r ºÁUÀÄ CzÀgÀ ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÝ gÁWÀªÉAzÀæ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ ¨ÉPÀj £ÉÃzÀPÉÌ GzÉÝñÀ ¥ÀƪÀðPÀªÁV DgÉÆæUÀ¼ÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ JgÀqÀÄ ®PÀëzÀµÀÄÖ J¸ï.n.r ºÁUÀÄ ¨ÉÃPÀjAiÀÄ°è£À ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ ºÁ¤AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ¨ÉAQ ºÀZÀÄѪÀÅzÀ£ÀÄß ªÀqÀUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ ªÉÆeÁªÀÄ vÀAzÉ ªÀÄĸÁÛ¥sÁ ªÀÄvÀÄÛ ±ÀAPÀæAiÀiÁå ¸Áé«Ä EªÀgÀÄ PÀuÁÚgÉ £ÉÆrgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ ªÀUÉÊgÉ EzÀÝ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¸Á® ¨ÁzsÉ: ¨Á«UÉ ºÁj ªÀåQÛAiÉÆêÀð£À ¸ÁªÀÅ :-

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 14/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¥ÁAræ ²ªÁgÀzÀ°è ²æêÀÄw. PÀ«vÁ gÀªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ ¨Á¯Áf CA§Ä®UÉ gÀªÀgÀÄ PÀȵÁÚ UÁæ«ÄÃt ¨ÁåAPÀ¤AzÀ ¸ÀªÉð £ÀA. 213 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀȵÁÚUÁæ«ÄÃt ¨ÁåAPÀ¤AzÀ gÀÆ. 35000 ªÀÄvÀÄÛ SÁ¸ÁVAiÀĪÀjAzÀ 25000 gÀÆ. »ÃUÉ MlÄÖ gÀÆ. 60,000 ¸Á® ¥ÀqÉ¢zÀÄÝ. F ¸Á® ºÉÃUÉ wÃj¸À ¨ÉÃPÀÄ CAvÀ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ©ÃjPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 25/08/08 ªÀÄzÁåºÀßzÀ ªÉüÉAiÀÄ°è ¸ÀA¨Áf gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ¨Á¯ÁfgÀªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. ¸Á®zÀ ¨sÁzɬÄAzÀ ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¢: 26-08-08 gÀAzÀÄ ²æêÀÄw. PÀ«vÁ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É AiÀÄÄ.r.DgÀ £ÀA. 14/2008 PÀ®A 174 ¹DgÀ¦¹ £ÉÃzÀgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ

DPÀæªÀÄ UÀÄA¦¤AzÀ ºÀ¯Éè

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 88/08 PÀ®A -143, 147, 448, 323, 504, 506 eÉÆÃvÉ 149 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ-12/8/08 gÀAzÀÄ gÁwæ 2000 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ KtPÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ «oÀ®, ªÀÄ°èPÁdÄð£À, UÀÄAqÀªÀiÁä, ªÀĺÁzÉë, dUÀzÉë, ²æÃzÉë ªÀivÀÄÛ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦ügÁå¢ ²æà PÁ±É¥Áà @ dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°PÀ¥Áà ºÉƸÀzÉÆrØ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Cw PÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦ügÁå¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦gÁåzÀÄ °TvÀ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁqÀPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

mÉA¥ÀÄ-fÃ¥ï rQÌ : mÉA¥ÀÄ ZÁ®PÀ ¥ÀgÁj

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 342/08 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 26-8-08 gÀAzÀÄ 0630 UÀAmÉUÉ gÁ.ºÉ. 9 gÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀÄuɬÄAzÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ alÖUÀÄ¥Áà PÁæ¸À ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ªÀÄ»AzÁæ ªÀiÁåPÀì £ÀA.PÉJ-39/6337 mÉA¥ÀÄ £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÁ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ vÀªÉÃgÁ ªÁºÀ£ÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁ𢠲æà PÀȵÀÚzÉêÀ vÀAzÉ D£ÀAzÀ eÁzsÀªÀ gÀªÀjUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ rQÌ ªÀiÁrzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÁ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV ªÀ²ÃªÀÄ vÀAzÉ ¨Á§Ä«ÄAiÀiÁå ¸Á-¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆÃArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÁ®Ä eÁj ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄ»¼ÉAiÉƧâ¼À ¸ÁªÀÅ

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 8/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 26/08/08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0600 UÀAmÉUÉ PÉÆlUÁå¼À UÁæªÀÄzÀ°è ²æêÀÄw gÀÄQät¨Á¬Ä UÀAqÀ ²ªÀÅPÁAvÀ ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð eÁw PÀÄgÀ§ÄgÀ ¸Á; PÉÆlUÁå¼À EªÀ¼ÀÄ ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä NtÂAiÀÄ°ègÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¨Á«UÉ ºÉÆÃV ¤ÃgÀÄ ¸ÉÃzÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV PÁ®Ä eÁj ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄV ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ zÀÆgÀÄ Cfð ¸À°è¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ 1300 UÀAmÉUÉ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA.08/08 PÀ®A.174 ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£ÉßzÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¤ªÀiÁðtºÀAvÀzÀ ¥À±ÀÄ D¸ÀàvÉæ : QlQ ¨ÁV®ÄUÀ¼ÀÄ ¨Á«UÉ

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 163/08 PÀ®A 427 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 26-08-2008 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. C±ÉÆÃPï vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªÀ ¥Ánïï, UÀÄwÛUÉzÁgÀgÀÄ ¸Á: ºÀÄ¥À¼Á gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ºÀÄ¥À¼Á UÁæªÀÄPÉÌ ¥À±ÀÄ D¸ÀàvÉæ ªÀÄAdÆgÁVzÀÄÝ, CzÀ£ÀÄß MAzÀÄ wAUÀ½AzÀ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ eÁUÉAiÀÄ°è PÀlÖqÀ PÀlÄÖwÛzÀÄÝ, PÀlÖqÀzÀ PÉ®¸À ¨É¸ïªÉÄAmïªÀgÉUÉ ªÀÄÄV¹ MAzÀÄ ©®è£ÀÄß ¸ÀºÀ C±ÉÆÃPÀgÀªÀgÀÄ JwÛgÀÄvÁÛgÉ. »ÃVgÀĪÀ°è UÁæªÀÄzÀ ¥Àæ¨sÀÄ ªÀÄÄgÁ¼É ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæ¯ÁízÀ ¸Á£É gÀªÀgÀÄ PÀÆ° d£ÀjUÉ E°è PÀlÖqÀ PÀlÖ¨ÉÃrj ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ £ÀªÀgÀÄ £ÀªÀÄUÉ D±ÀæAiÀÄ ªÀÄ£É PÀnÖPÉƼÀÄîªÀ ¸À®ÄªÁV eÁUÉ PÉÆqÀĪÀªÀjzÁÝgÉ CAvÁ ºÉý ºÉÆÃVgÀĪÀzÁV w½¹gÀÄvÁÛgÉ. CzÁzÀ £ÀAvÀgÀ 8 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ ¢: 10/08/08 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà QrUÉÃrUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀj PÀlÖqÀzÀ QlQ, ¨ÁV®Ä QwÛ UÁæªÀÄzÀ £À¢ÃªÀĸÁ§ gÀªÀgÀ ¨Á«AiÀÄ°è ªÉÆÃwgÁªÀÄ ªÀÄÄzÁ¼É gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ©¸Ár AiÀiÁgÉÆà QÃrUÉrUÀ¼ÀÄ GzÉÝñÀ¥ÀƪÀðPÀªÁV ¸ÀzÀj PÀlÖqÀzÀ QlQ, ¨ÁV®Ä QwÛºÁQ £ÀµÀÖªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. F §UÉÎ J¯Áè jÃw¬ÄAzÀ ºÀÄqÀÄPÁr «ZÁgÀuÉ ªÀiÁr oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆqÀ®Ä vÀqÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ zsÀ£ÀÆßgÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¸Á® ªÀ¸ÀÆ°AiÀÄ £ÉªÀ : ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ AiÀÄvÀß

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 147/08 PÀ®A 324, 504, 506, 354, 448 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 26-08-08 gÀAzÀÄ 0030 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæ vÀÄPÁgÁA vÀAzÉ §£ÀߥÁà ¨ÉüÀPÉj EvÀ£ÀÄ ²æêÀÄw. ¸ÀA¥ÀvÀ¨Á¬Ä UÀAqÀ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀgÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¨ÁV®Ä §rzÀÄ J gÁeÁ J°è¢Ý JAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ 100 gÀÆ ªÁ¥À¸À PÉÆqÀÄ E®è ºÉÆÃzÀgÉ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀ¯Áè JAzÀÄ ¨ÁV°UÉ eÉÆÃgÁV MzÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¤£Àß ªÀÄUÀ J°è ºÉüÀÄ E®è¢zÀÝgÉ ¤£ÀUÉ fêÀ¸À»vÀ ©qÀ¯Áè JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ, UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ ¥ÀÄ£ÀB ¹ÃgÉ J¼ÉzÀÄ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄUÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ ©r¸À®Ä §AzÁUÀ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §vÁ¬Ä¬ÄAzÀ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀĪÀ£ÀÄ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

vÀAzɬÄAzÀ ºÉÆ® Rjâ¹zÀÝPÉÌ ªÀÄUÀ¤AzÀ ºÀ¯Éè

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 150/08 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ ;-

¢£ÁAPÀ 26-08-08 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæ §¸À¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ªÀiÁ¼ÉUÁ¬Ä EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà gÀªÀgÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ £À£Àß vÀAzÉ ºÀwÛgÀ ºÉÆ® £À£ÀUÉ ºÉüÀzÉ PÉüÀzÉ ºÉÃUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAr¢Ý CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀªÀÄeÁ¬ÄµÀ ºÉÆÃV ¥ÉlÄÖ wAzÀ DmÉÆà ZÁ®PÀ

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 102/08 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 26/08/08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® DtÚ ¨sÁªÀ¸ÁoÉ dAiÀÄAw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀÄÄVzÀ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄgÉñÀ gÀªÀgÀÄ «¯Á¸À vÀAzÉ CASÁf gÀªÀgÀ eÉÆÃvÉ ªÀiÁvÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zÁAiÀÄ¢AiÀiÁzÀ ¸ÀAdÄ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ vÁASÉî EvÀ£ÀÄ C¯Éè EzÀÝ DmÉÆÃjPÁë ZÁ®PÀ £ÁzÀ ¨Á§Ä vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ vÁASÉî EªÀ£À eÉÆÃvÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀªÀ£À£ÀÄß ¸ÀªÀÄeÁ¬Ä¹ £ÀAvÀgÀ CAUÀrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤£ÀÄ AiÀiÁgÉÆà £À£ÀUÉ ºÉüÀĪÀªÀ£ÀÄ CAvÁ CªÁZÀå ±À§Ý¢AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ¼ÉzÉéõÀ : ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ AiÀÄvÀß ºÁUÀÄ UÁAiÀÄ

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 148/08 PÀ®A 323, 324, 504, 506, 354 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 26-08-08 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÄUÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆæ ¨Á¯Áf vÀAzÉ CdÄð£À EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. ªÀĺÁzÉë UÀAqÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀvÀ½UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¤Ã£ÀÄ ¤£Éß £À£ÀUÉ zÁjAiÀÄ°è ºÁQzÀ ªÀÄtÚ£ÀÄß vÉUÉAiÀÄĪÀAvÉ ªÀiÁr¢Ý ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆgÀUÉ §AzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUɬÄAzÀ §®UÉÊ ªÉÆtPÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥ÀqÀ¹gÀÄvÁÛ£É. ºÁUÀÆ ¹ÃgÉAiÀÄ ¸ÉgÀUÀÄ »rzÀÄ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÆ ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üÃAiÀiÁð¢vÀ¼À vÀAzÉ, vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ PÉÆrè¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀëÄ®èPÀ PÁgÀtPÁÌV dUÀ¼À gÀPÀÛUÁAiÀÄ

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 149/08 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ ;-

¢£ÁAPÀ 26-08-08 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠨Á¯Áf vÀAzÉ CdÄð£À gÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ CgÉƦvÀ¼ÁzÀ ªÀĺÁzÉë UÀAqÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¨Á¯Áf EvÀ£ÀÄ JPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ý CAvÁ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ KPÉà §A¢¢Ý CAvÁ §rUɬÄAzÀ ºÀuÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

August 26, 2008

Daily Crime Update 26-08-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 26-08-2008.

ºÀ¼É zÉéõÀ, MAzÉà PÀÄlÄA§zÀ E§âjUÉ UÁAiÀÄ M§â£À PÉƯÉ

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ. 120/08, PÀ®A: 323, 324, 504, 302 eÉÆvÉ 34 L¦¹. :-

¢£ÁAPÀ: 24/08/08 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ PÁA§¼ÉªÁr UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ¨Á¯Áf ªÀÄvÀÄÛ UÉÆÃgÀR gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉݱÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. PÁAvÁ¨Á¬Ä gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¤£Àß ªÀÄUÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À E¹àÃmï DqÀĪÁUÀ dUÀ¼À ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¤£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÀ CAzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ UÀAqÀ gÁªÀÄ°AUÀ ©r¹PÉƼÀî®Ä ºÉÆÃzÁUÀ gÀhÄA©AiÀiÁ¢AzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è w«zÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ ªÀÄPÀ̽UÉ PÀ©âtzÀ ¨ÉïïÖ¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ ¢£ÁAPÀ: 25-08-2008 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢ DzsÁgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁåQì PÁå¨ï ¥À°Ö ¨Á®QUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 141/08 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 25-08-2008 gÀAzÀÄ ¦üÃAiÀiÁ𢠥sÀAiÀiÁeï vÀAzÉ ªÀi˯Á£À¸Á§ gÀªÀgÀÄ CªÀgÀ CtÚ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ £ÀdªÀiÁ¨ÉÃUÀA½UÉ ºÀĵÁj®èzÀ PÁgÀt CªÀ¼À£ÀÄß ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÉÆAiÀÄå®Ä ªÀÄeÁð¥ÀÆgÀ (JªÀiï) UÁæªÀÄ¢AzÀ ªÀiÁåQì PÁå¨ï £ÀA. PÉ.J-28-4445 £ÉÃzÀgÀ°è PÀƽvÀÄPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ªÀiÁåQìPÁå¨ï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ MªÉÄä¯É ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÝjAzÀ PÀªÀÄoÁt UÁæªÀÄzÀ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀiÁåQì PÁå§ ¥À°Ö DzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ £ÀfªÀiÁ ¨ÉÃUÀA ½UÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ ¸ÉÊPÀ¯ï PÀ¼ÀªÀÅ

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 178/08 PÀ®A 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 25/08/08 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¨sÁ°Ì RAqÉæUÀ°è EAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ¸Àa£ï vÀAzÉ £ÀAzÀ¯Á® gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀA¥ËqÀ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ »gÉÆà ¸ÉÊPÀ® C.Q 1000/- gÀÆ £ÉÃzÀÝ£ÀÄß gÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

August 25, 2008

Daily Crime Update-Bidar, 25-08-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 25-08-2008.

¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è dUÀ¼À, gÀPÀÛUÁAiÀÄ

alUÀÄ¥Àà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 143/08 PÀ®A 324, 354, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 24-08-08 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ²æêÀÄw. vÁgÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ gÁªÀÄÄ gÀªÀgÀÄ UÉÆ«AzÀ vÁAqÁzÀ ºÉÆîzÀ°è PÀ¼É vÉUÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ CzÉà UÁæªÀÄzÀ ªÉÆãÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀĨsÁóµÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÁgÁ¨Á¬Ä gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è §AzÀÄ CªÁZÁå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ RĶð »rPɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É £ÀAvÀÀgÀ CªÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÀĨÁµÀ EvÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ M¢ÝgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆmÁÖ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀt ªÀ¸ÀÆ°UÁV §AzÀ, vÀ¯ÉAiÉÆÃqÉzÀÄ ºÉÆÃzÀ

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 68/08 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 24-08-08 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ.gÀhÄgÀt¥Áà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà §®ªÁ¹ gÀªÀgÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¨Á§Ä vÀAzÉ PÁ±À¥Áà gÀªÀgÀ CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄA¢¤AzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛªÁUÀ »A¢£À ¨ÁQ PÉÆqÉÆà ªÀÄUÀ£É gÀÆ¥Á¬ÄPÉÆlÄÖ ºÉÆÃUÀÄ CAvÀ CªÁZÀåªÁV JA¢ÝzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ gÀÆ¥Á¬Ä PɼÀÄ ºÉÆî¸ÀÄ KPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ý JA¢ÝzÀPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ MAzÀÄ §rUÉ vÉÃUÉzÀÄPÀPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §® vÀ¯ÉUÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÁÝ£É CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 68/08 PÀ®A: 324,504 L¦¹ gÀAvÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ LªÀgÀ §AzsÀ£À

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 97/08 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 25/08/2008 gÀAzÀÄ ²æà JªÀÄ.J¯ï.zÀ¼ÀªÁ¬Ä J.J¸ï.L. PÀıÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ RavÀ ¨ÁwäAiÀÄ ªÉÄgÉUÉ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ªÀĸÀ̯ï UÁæªÀÄzÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ JzÀÄgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è ¥ÀgÉ® JA§ £À¹Ã©£À dÆeÁl ºÀt ºÀaÑ ¥ÀtvÉÆlÄÖ CqÀÄwÛzÀÝ C¥Á¢vÀgÁzÀ zsÀ£ÀgÁd, ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ, C¤Ã®, ¸ÀAvÉÆõÀ, ¸Á¬ÄgÉrØ, ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ gÁZÀ¥Àà J®ègÀÆ ¸Á: ªÀĸÀ̯ï gÀªÀgÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr MlÄÖ 1585/- gÀÆ. 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¸ÀÆAiÀÄð PÀA¥À¤AiÀÄ §¯ïâ d¦Û ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl, ªÀiÁ®Ä ¸ÀªÉÄÃvÀ ªÀiÁgÁlUÁgÀ£À §AzsÀ£À

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 98/08 PÀ®A 328 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ ;-

¢£ÁAPÀ 25/08/2008 gÀAzÀÄ 0745 UÀAmÉUÉ ²æà JªÀÄ.J¯ï. zÀ¼ÀªÁ¬Ä ¦.J¸ï.L. PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉgÀªÀgÀÄ ¹.¦.L. PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ RavÀ ¨ÁwäAiÀÄ ªÉÄgÉUÉ ¹§âA¢üAiÉÆA¢UÉ ªÀĸÀ̯ï UÁæªÀÄzÀ ºÁªÀVgÁªÀ UÀÄdgÉ EªÀgÀ QgÁt CAUÀr JzÀÄgÀÄ C¥Á¢vÀ£ÁzÀ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ¥ÀAqÀj ¥ÀªÁgÀ ¸Á: ªÀĸÀ̯ï FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ 6 °ÃlgÀ PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ªÀiÁr 6 °ÃlgÀ PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä C: QÃ; 180/- gÀÆ. zÀÄÝ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀƱÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀAqÀ ºÉArgÀ £ÀqÀÄ«£À dUÀ¼À zÁAiÀiÁ¢ dUÀ¼ÀzÀ°è CAvÀå

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 340/08 PÀ®A 506, 323, 354, 504, 355 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ:24/8/2008 gÀAzÀÄ ²æêÀÄw. dAiÀĪÀiÁ¯Á ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ UÀAqÀ CdÄð£À gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀĽvÀÄ ªÁzÀ «ªÁzÀ ªÀiÁqÀÄwzÁÝUÀ CªÀgÀ zÁAiÀiÁ¢UÀ¼ÁzÀ £ÀªÀ£ÁxÀ ºÁUÀÄ ªÀĺÁzÉêÀ gÀªÀgÀÄ «£ÁPÁgÀt ªÀÄzÀå ¥ÀæªÉò¹ dAiÀĪÀiÁ¯Á ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¥ÀwAiÀĪÀjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆgÀUÉ PÀgɬĹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ E§âjUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ £ÀªÀ£ÁxÀ EªÀ£ÀÄ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦ÃgÁåzÀÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄðAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÁºÀ£ÀPÉÌ mÁæöå°¬ÄAzÀ C¥ÀWÁvÀ

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 339/08 PÀ®A 279 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 24-08-08 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ°è ºÀUÀ®Ä ¥ÉmÉÆæ°AUÀ PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄvÁÛ gÁ.ºÉ. £ÀA.9 gÀ ªÀÄÆ®PÀ ºÀÄqÀÄV UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ²æÃ. Q±À£À¹AUÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀĹAUÀ gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ ºÀwÛgÀ MAzÀÄ PÀAmÉ£ÀgÀ mÁæ° £ÀA. JA.JZï-06\JE- 9059 £ÉÃzÀÄÝ ¤AwzÀÝö£ÀÄß £ÉÆÃr CzÀgÀ ±ÉÆà dfÓ ºÉÆVgÀÄvÀÛzÉ. C°è ¤AwzÀÝ M§â ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß PÀgÉzÀÄ «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ gÁªÀÄ CUÉ ²æÃgÁd£ÁxÀ CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ §UÉÎ PɼÀ®Ä vÁ£ÀÄ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ¤zÀÄÝ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ¢AzÀ gÁºÉ £ÀA.9 gÀªÀÄÆ®PÀ ¨ÁA¨É UÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀªÁUÀ ¢£ÁAPÀ 22-8-08 gÀAzÀÄ 0400 UÀAmÉUÉ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ±ÉÆà dfÓ ºÉÆÃVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ºÉýzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ¤UÉ ¦üÃAiÀiÁðzÀÄ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

August 24, 2008

Daily Crime Update-Bidar 24-08-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 24-08-2008.

ºÉÆ®¸ÀÄ vÀUÀÄ°zÀ £ÉªÀ ºÉý MA§vÀÄÛ ¸Á«gÀ zÉÆÃazÀ PÀ¼ÀîgÀÄ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA: 337/08 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 23-08-08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀAPÀgÀ vÀAzÉ zÉÆÃqÀا¸ÀªÀ UËqÀ G: ªÀiÁPÉÃðnAUï JQìPÀÆånªï, gÀªÀgÀÄ gÀÆ. 9000-00 UÀ¼À ZÉÃPï ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀȵÁÚ UÁæ«ÄÃt ¨ÁåAPÀ¤AzÀ qÁæ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÀÄ®âUÁðPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä §¸Àì ¤¯ÁÝtPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ M§â ªÀåQÛ §AzÀÄ ¤ªÀÄä ±ÀnðUÉ ºÉÆî¸ÀÄ ºÀwÛzÉ ºÉÆÃmɯïUÉ ºÉÆÃV vÉÆüÉzÀÄPÉÆýî CA¢zÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀÄ ±Àlïð£ÀÄß £ÉÆÃrPÉÆAqÁUÀ ±Àlð ªÉÄÃ¯É QæêÀiï PÀ®gÀ ¥ËqÀgï ©¢ÝzÀÄÝ PÀAqÀÄ CzÀ£ÀÄß vÉÆüÉzÀÄPÉÆüÀî®Ä PÁå±À ¨ÁåUÀ£ÀÄß ¨ÉÃPÀjAiÀÄ PËAlgï ªÉÄÃ¯É ElÄÖ ±Àlð£ÀÄß ¸ÀéZÀÒ¥Àr¸ÀÄPÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ ±ÀAPÀgÀ gÀªÀgÀ PÁåµÀ ¨ÁåUÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. DzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

«zÀÄåvï vÀUÀÄ° ªÀåQÛAiÉÆêÀð£À ¸ÁªÀÅ :-

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¸ÀA. 09/08 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ: 22-08-2008 gÀAzÀÄ ²æà ¸ÀÄgÉñÀ ¨Á§Ä vÀAzÉ £ÁUÀ¨sÀƵÀt ¥ÁnÃ¯ï ¸Á:©ÃzÀgÀ SÉÃqÀ vÁ:¸ÉqÀA gÀªÀgÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtzÀ°ègÀĪÀ PÉ.E.©. ªÀ¸Àw UÀȺÀzÀ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è gÁwæ 2200 UÀAmÉUÉ ¸ÁߣÀzÀ PÉÆuÉAiÀÄ°è ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀ®Ä, ¤ÃgÀÄ PÁ¬Ä¸ÀĪÀ »ÃlgÀ¢AzÀ ¤ÃgÀÄ PÁ¬Ä¸À®Ä ºÉÆÃVzÁUÀ DPÀ¹äPÀ «zÀÄåvï vÀUÀ° ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ gÀ« ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¨sÀƵÀt ¥Ánïï gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ZÉPï CªÀåªÀºÁgÀPÉÌ ªÀÄaÑ£À ¥ÉlÄÖ

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 177/08 PÀ®A 143,147,148,324,504,506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 23/08/08 gÀAzÀÄ gÁwæ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀt¥Áà ¸ÉÆãÁ¼É gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ zÉëAzÀæ¥Áà EvÀ£ÉÆA¢UÉ ¨sÁ°Ì ¥Àæ¨sÀÄ ¯ÁqÀÓ gÀÆA £ÀA 1 gÀ°è Hl ªÀiÁqÀÄvÁÛ PÀĽvÁUÀ PÀÄgÀħSÉüÀV UÁæªÀÄzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ©üêÀÄ, gÁdPÀĪÀiÁgÀ, §¸ÀªÀgÁd, UÀÆPÀtð ªÀÄvÀÄÛ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ «£ÁAiÀÄPÀ ©ÃgÀzÁgÀgÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ PÀÄgÀ§SÉüÀV UÁæªÀÄzÀ PÉ.f.© ¨ÁåAPÀzÀ°è ªÀiÁå£ÉÃdgÀªÀjUÉ ZÉÃPÀ qÁæ ªÀiÁqÀ¨ÉÃqÀ CAvÀ AiÀiÁPÉ ºÉý¢ CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ªÀÄaѤAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ïì-¨ÉÊPï rQÌ ¨ÉÊPï¸ÀªÁgÀ£À ¸ÁªÀÅ

alUÀÄ¥Àà ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ zÀA: 142/08 PÀ®A 279, 338 , 304 (J) L.¦.¹. eÉÆÃvÉ 187. LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 23/08/2008 gÀAzÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ - UÀÄ®âUÁð gÁdå ºÉzÁÝj ªÉÄÃ¯É ºÀ½îSÉÃqÀ (PÉ) N.¦ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ UÀÄ®âUÁðUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ ¥ÀÆeÁ mÁæªÉïïì £ÀA PÉJ-39-5541 £ÉÃzÀgÀ §¸ÉÆìÃAzÀÄ UÀÄ®âUÁð PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛgÀĪÀ C«lgï ºÉÆÃAqÁ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¨ÉÊPï ¸ÀªÁgÀ£ÁzÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ vÀAzÀ ±ÁåªÀÄgÁªÀ ªÀUÉÎ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, G: ªÉÄÃPÁ¤PÀ ¸Á: ZÁAUÀ¯ÉÃgÁ JA¨ÁvÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, ªÀÄvÀÄÛ »A§¢ ¸ÀªÁgÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd EvÀ£ÀÄ UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀÄvÁÛ£É. DzÀÝjAzÀ ±ÁåªÀÄgÁªÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà gÀªÀgÀ ¦üAiÀiÁðzÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ alUÀÄ¥Àà ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

«zsÀÆåvÀ ¢Ã¥À C¼ÀªÀr¹zÁvÀ¤UÉ ©zÀÝ MzÉ

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 85/08 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 23/8/08 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢ ²æà «oÀ® vÀAzÉ ªÀiÁtÂÃPÀ¥Áà ºÀ½îSÉÃqÉ gÀªÀgÀÄ KtPÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ qÁ// CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀzÀ PÀA§PÉÌ ¯ÉÊl ºÁQ¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ «£ÀB PÁgÀt DgÉÆævÀgÁzÀ ±ÀgÀt¥Áà, zÉëÃAzÀæ ªÀÄvÀÄÛ PÀªÀįÁ¨Á¬ÄgÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦ügÁå¢UÉ K ªÀÄUÀ£É F ªÉÆÃzÀ®Ä PÀA§zÀ ¦üªÀÅd ºÁQzÉ FUÀ ¤Ã£ÀÄ KPÉ ¯ÉÊl ºÁQ¸ÀÄwÛ¢Ý JAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄUÉÆüÀ¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£À¤©qÀ ZËPÀ£À°è C¥ÀjavÀ ªÀåQÛAiÀÄ C¸ÀºÀd ¸ÁªÀÅ

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 14/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ; 22/08/08 gÀAzÀÄ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ ©ÃzÀgÀ §¸ÀªÉ±ÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ EzÀÝ mÁæ¦üPÀ ¹UÀß®zÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀĽwzÀÄÝ CªÀ£ÀÄ ºÀÈzÀAiÀÄ WÁvÀ¢AzÀ¯Éà CxÀªÁ AiÀiÁªÀzÉà PÁ¬Ä¯É¬ÄAzÀ¯Éà PÀĽvÀ°AiÉÄ 1900 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É,

ªÁlgÀ ¸À«ð¹AUÀUÉ ¤gÁPÀgÀuÉ, PÀnÖUÉAiÀÄ ¥ÉlÄÖ

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 126/08 PÀ®A 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ ; 23-08-08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É. 1100 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ ªÀĺÉÃAzÀæ ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÆß ªÀiÁAUÀgÀªÁrAiÀÄ 4 d£À J®ègÀÆ ¸Á: zÀAiÀiÁ¼À £ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÀÄ vÀ£Àß »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢AiÀiÁzÀ ²æÃ. ªÀĺÀäzÀ ªÀÄ°PÀ gÀªÀgÀ ªÁlgÀ ¸À«ð¹AUÀ ¸ÉAlgÀUÉ ºÉÆÃV ªÁlgÀ ¸À«ð¹AUï ªÀiÁrPÀÆr CAvÀ ºÉ½gÀÄvÁÛ£É, DUÀ PÀgÉAl ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀgÉAl §AzÀ £ÀAvÀgÀ ªÀiÁr PÉÆqÀÄvÉÛãÉ, CA¢zÀPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÁUÀ ªÀĺÀäzÀ ªÀÄ°PÀ EvÀ£ÀÄ AiÀiÁPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ý CA¢zÀPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÀiÁAUÀgÀªÁrAiÀÄ 3-4 d£ÀjUÉ PÀgÉzÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É, CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

August 23, 2008

Daily Crime Update-Bidar, 23-08-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 23-08-2008

UÁAeÁ ¨É¼ÉzÀ gÉÊvÀ£À zÀ¸ÀÛVj

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 152/08 PÀ®A 20(1), (J) J£ïr¦J¸ï PÁAiÉÄÝ ;-

¢£ÁAPÀ 22/08/08 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL ºÀÄ®¸ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ vÀºÀ¹¯ÁÝgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ PÉÆlªÀiÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°è zÀıÁAvÀ vÀAzÉ ¨ÁfgÁªÀ ¹AzÉ gÀªÀgÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA 19 £ÉÃzÀgÀ°è C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¨ÉüɹzÀ UÁAeÁ VqÀUÀ¼ÀÄ ¨Éý¹zÀÝjAzÀ DvÀ£À ºÉÆîzÀ°è zÁ½ªÀiÁr ¨ÉüÉAiÀÄ£ÀÄß £Á±À ªÀiÁr DgÉƦvÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸ÀPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÉAqÀwAiÀÄ ºÉÆ® UÉÃt ¥ÀqÉ¢zÀÝPÉÌ UÀAqÀ¤AzÀ fêÀ¨ÉzÀjPÉ

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 100/08 PÀ®A 323, 324ªÀÄ 504, 506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 22/08/08 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ qÉÆÃtUÁ¥ÀÆgÀ ²ªÁgÀzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠨Á§Ä vÀAzÉ gÁZÀ¥Áà ©gÁzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ºÉÆ®zÀ°è PÀÄAmÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÁUÀ DgÉÆævÀ ªÀĺÉçƧ JA¨ÁvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £À£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ ºÉÆ® ¥Á®¢AzÀ ªÀiÁqÀ ¨ÉÃqÀ CAvÁ CAzÀgÀÄ PÀÆqÁ ¤Ã£ÀÄ CªÀ¼À ºÉÆ® ¥Á®¢AzÀ ªÀiÁr¢ ¤£ÀUÉ §ºÀ¼À ¸ÉÆÃPÀÄÌ §A¢zÉ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉÊAiÀÄ°èzÀ PÀ©ât¢AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ ªÀÄUÀ£É ¤£ÀUÉ E°èAiÉÄ ªÀÄÄV¹ ©ÃqÀÄvÉÛ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£É ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸Á®zÀ ±ÀÆ®PÉÌ ªÀåQÛAiÉÆêÀð£À §°

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 13/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

CA¨É¸ÁAUÀ« UÁæªÀÄzÀ°è ªÉAPÀlgÁªÀ ©ÃgÀzÁgÀ gÀªÀgÀÄ ªÀÄ£É PÀlÖ®Ä ¸Á® ªÀiÁrPÉÆArzÀ §UÉÎ aAw¹ ¢£ÁAPÀ 22/08/08 gÀAzÀÄ CA¨É¸ÁAUÀ« ²ªÁgÀzÀ°è ªÉAPÀlgÁªÀ ©gÁzÁgÀ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ ¨Éë£À ªÀÄgÀPÉÌ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀä ºÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É. DzÀÝjAzÀ ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt oÁuÉ AiÀÄ°è AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸ÀPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨Á«AiÀÄ°è PÁ®Ä eÁj ¨Á®PÀ£À ¸ÁªÀÅ

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 14/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

CA¨É¸ÁAUÀ« UÁæªÀÄzÀ°è ²ÃªÀgÁd gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽UÉ PÀ¼É vÉUÉAiÀÄ®Ä ºÀaÑzÀÄÝ 1630 UÀAmÉUÉ PÀ¼É vÉUÉAiÀÄĪÀ ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼ÀÄ GlPÉÌ PÀĽvÁUÀ ²ÃªÀgÁdgÀªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁUÀ ªÀĺÁAvÉñÀ ªÀAiÀÄ 21 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ ºÉÆ®zÀ°èzÀ ¨Á«AiÀÄ°è ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃV DPÀ¹äPÀªÁV PÁ®Ä eÁj ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. DzÀÝjAzÀ ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÉÆÃqÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹ §rzÁr dUÀ¼À

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 335/08 PÀ®A 448.427,504,506 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-

©© UÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀzÀ°è ¢£ÁAPÀ: 10-08-2008 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. zÉëAzÀæAiÀiÁå ªÀÄ£É £ÀA 13-191 £ÉÃzÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÉÆqÉAiÀÄ£ÀÄß DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ UÉÆÃ¥Á®gÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¥Àwß C£ÀÄgÁzsÀ gÀªÀj§âgÀÄ PÀÄrPÉÆAqÀÄ ºÁ¤ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÉëAzÀæAiÀiÁå gÀªÀgÀÄ »ÃUÉPÉ ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ýj JAzÀÄ PÉýzÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉƦUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆÃqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¢: 22-08-2008 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Cwà ªÉÃUÀªÁV ZÀ°¸ÀÄwÛgÀĪÀªÀ£À fÃ¥À zÀ¸ÀÛVj

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 146/08 PÀ®A 279 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 22/08/08 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£À 1500 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ gÉÆÃqÀ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄvÁÛ qÉÆÃtUÁAªÀ [JªÀiï] PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ-gÁªÀÄ¥ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É fÃ¥À £ÀA.JªÀiï.JZï-24/¹-964 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ªÀĺÉçƧ vÀAzÉ ¥Á±Á«ÄAiÀiÁå EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ £ÀqɬĹzÀjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DvÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PËlÄA©PÀ PÀ®ºÀ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 86/08 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 22/08/2008 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æÃ.¥ÀÄAqÀ°PÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄgÀªÀgÀÄ £À£Àß ºÉÆ®zÀ°è ºÀÄ®Äè vÉUÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ CªÀgÀ ¨sÁªÀ UÀÄgÀ¥Áà EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ªÀÄUÀ£É ¤£Éß £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À AiÀiÁPÉ ªÀiÁr¢ CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zÁAiÀiÁ¢ dUÀ¼À, gÀPÀÛUÁAiÀÄ

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 336/08 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 22-08-08 gÀAzÀÄ ²æêÀÄw. gÀvÀߪÀiÁä UÀAqÀ ¥Àæ¨sÀÄgÀªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ±ÀAPÀgÀ ºÁUÀÆ zÁAiÀiÁ¢AiÀiÁzÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ E§âgÀÄ dUÀ¼ÀªÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ dUÀ¼À ©r¸À®Ä gÀvÀߪÀiÁä gÀªÀgÀÄ DgÉƦ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ EªÀ£ÀÄ CªÁZÉå ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ºÀ¥sÁÛ ªÀ¸ÀÆ° PÉÃ¼É ªÀåPÀÛAiÉÆêÀð£À ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè

OgÁzÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 134/08 PÀ®A 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 22-08-2008 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÉÄñÀ zÉêÀPÀvÉ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ £ÁUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ UÀt¥Àw, zÉëzÁ¸À vÀAzÉ UÀt¥Àw ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀiÁ vÀAzÉ zÉëzÁ¸À EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV MAzÀÄ ®PÀë gÀÆ PÉÆqÀĪÀAvÉ MvÁ۬Ĺ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ OgÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÁé°¸ï ªÀÄgÀPÉÌ rQÌ ªÁºÀ£À dRA

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 140/08 PÀ®A 279 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 22/08/2008 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀîUÉ 07-00 UÀAmÉUÉ ²æÃ.ªÀĺÀäzï ¸À¯ÁªÀŢݣï gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß PÁé°¸À ªÁºÀ£À £ÀA. JªÀiï.JZï-24/¹/5141 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß UÁrAiÀÄ qÉæöʪÀgÀ£ÁzÀ ªÀĺÀäzÀ ¸À¬ÄÃzÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ R°® EvÀ£ÉÆA¢UÉ vÀ£Àß SÁ¸ÀV PɸÀ® ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ d»gÁ¨ÁzÀ¢AzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ ªÀÄgÀ½ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj PÁé°Ã¸À ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ zÉêÀ zÉêÀ ªÀ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ VqÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¸ÀzÀj ¦ügÁå¢ ºÁUÀÄ qÉæöʪÀjUÉÉ AiÀiÁªÀzÉà UÁAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ AiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è ¸ÀzÀj PÁé°¸À UÁrAiÀÄ JzÀÄj£À ¨sÁUÀ ªÀÄÄjzÀÄ ºÁ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

August 22, 2008

Daily Crime Update-Bidar, 22-08-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 22-08-2008.

CAUÀr PÉqÀªÀÅwÛgÀĪÁUÀ bÁªÀt ©zÀÄÝ ªÀåQÛAiÉÆêÀð¤UÉ UÁAiÀÄ

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 79/2008 PÀ®A. 288, 337, 338 L¦¹

¢£ÁAPÀ 21-08-08 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀévÉÄAzÀ JªÀiï.J¯ï.¹ ªÀiÁ»w §AzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 21-8-08 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉÄAzÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ Z˨ÁgÁ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ£À CAUÀr PÀlÖqÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀÄgÀPÀëvÉ E®èzÉ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ CAUÀr PÉqÀªÀÅwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¹ªÉÄAl ªÀÄvÀÄÛ PÀ®Äè ©zÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ C®èzÉ CzÉà gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è §gÀÄwÛzÀÝ ¸ÉÊPÀ® jPÁë ZÁ®PÀ °AUÀ¥Áà EvÀ£À JqÀ ªÉÆüÀPÁ® ªÀÄvÀÄÛ JqÀPÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ PÀ®Äè ªÀÄvÀÄÛ ¹ªÉÄAl ©zÀÄÝ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ«£À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¸ÀPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ

¯Áj ªÉÆlgï ¨ÉÊPï rQÌ ¨ÉÊPï ZÁ®PÀ¤UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA138/2008 PÀ®A279,337,338 L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 L JªÀiï.«í KPïÖ

¢£ÁAPÀ: 20/08/2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 20-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ºÁUÀÄ EvÀ£À ¨ÁrUÉÄAzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀiÁ°PÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÀzÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ®QëöätgÁªÀ ¸Á §¸ÀªÀ £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ. EªÀj§âgÀÄ §eÁd ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉ.J-02/E.JªÀiï/2757 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É gÉfAvÀ® UÀuÉñÀ£À zÀ±Àð£À UÉÆøÀÌgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ-d»ÃgÁ¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É zÉêÀ zÉêÀ ªÀ£À zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ wgÀÄ«£À°è ºÉÆÃzÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉÄAzÀ ¯Áj £ÀA. PÉ.J/01-7835 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ NªÉÄäÃ¯É »rvÀ vÀ¦à ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÀÆÌljUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ E§âgÀÄ ¸ÀÆÌlgÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÝjAzÀ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ EvÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ . ºÁUÀÄ ¸ÀzÁ£ÀAzÀ EvÀ¤UÉ §®PÁ®Ä ªÉÆüÀPÁ®Ä PɼÀUÉ §® UÉÊ ªÉƼÀ PÉÊ PɼÀUÉ ºÀwÛ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ.

mÉA¥ÉÆ ZÁ®PÀ¤AzÀ rQÌ ºÀ¸ÀĪÉÇAzÀgÀ ¸ÁªÀÅ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA139/2008 PÀ®A279,427 L¦¹ 187 L.JªÀiï.«í. JPïÖ

¢£ÁAPÀ: 21/08/2008 13-45 gÀAzÀÄ ±ÁºÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ªÉÄÃvÉæ ªÀÄvÀÄÛ QÃgÀt vÀAzÉ gÉhÄgÀ¥Áà EªÀj§âgÀÄ ¥Àæw ¢ªÀ¸ÀzÀAvÉ JªÉÄäà zÀ£À PÀgÀUÀ¼ÀÄ ªÉÄÊĸÀÄvÁÛ ©ÃzÀgÀ-d»ÃgÁ¨ÁzÀ gÉÆÃqÀ zÉêÀ zÉêÀ ªÀ£ÀzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ d»gÁ¨ÁzÀ PÀqÉÄAzÀ ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ MAzÀÄ mÉA¥ÀÆ £ÀA. PÉ.J/39- 7400 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MAzÀÄ ºÉÆÃjUÉ (D/Q. 15000/- gÀÆ) rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¸ÀzÀj ºÉÆÃjAiÉÆAzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj F mÉA¥ÀÄ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É.

¸ÀtÚ ¤gÁªÀj AiÉÆÃd£ÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ PÁ®ÄªÉAiÀÄ UÉÃl PÀ¼ÀªÀÅ

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ. C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 64/2008, PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÀgÀt PÀ®A, 379 L¦¹.
¢£ÁAPÀ 21-8-2008 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ²æà zÀvÁÛwæ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà ªÉÄÃzsÁ 40 ªÀµÀð ¸ÀºÁAiÀÄPÀ EAf¤ÃAiÀÄgÀ ¸ÀtÚ ¤ÃgÁªÀj G¥À «¨sÁUÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ MAzÀÄ °TvÀ Cfð ¤ÃrzÉÝ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 16-08-2008 gÀ 1000 UÀAmÉÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 18-08-08 gÀ 1000 UÀAmÉ CªÀ¢üAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ°è ZÁAUÀ¯ÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°è ²æà ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀA¨ÁPÉ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀzÀ ZÁAUÉèÃgÁ PÉgÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¸ÀtÚ ¤gÁªÀj AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ PÁ®ÄªÉAiÀÄ MAzÀÄ PÀ©âtzÀ 6 Cr JvÀÛgÀ, 3 Cr CUÀ®ªÀżÀî CAzÁdÄ 3 QéÃAmÁ¯ï vÀÆPÀªÀżÀî PÉ£À® UÉÃmï CzÀgÀ C.Q. 20,000=00 gÀÆ. ¨É¯ÉªÀżÀîzÀÄÝ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 64/2008 PÀ®A 379 £ÉÃzÀgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¢é-ZÀPÀæªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀ E§âjUÉ UÁAiÀÄ

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå :109/2008 PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÀgÀt :279,337,338 L¦¹

¢£ÁAPÀ 21/08/08 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ £ÁªÀÄzÉêÀ vÀAzÉ «ÃgÀ±ÉnÖ ªÀÄÄ®UÉ ªÉÆÃ/¸ÉÊ £ÀA J¥sï/Dgï.£ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á// ¹vÁ¼ÀUÉÃgÁ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ/¸ÉÊ £ÉÃzÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯ÁĹPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÁßJSÉýîAiÀÄ PÉÆPÁPÉƼÁ ¥ÀA¥À¤ ºÀwÛgÀ JvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ »A¢¤AvÀ MªÉÄä® rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ ZÁ®PÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À »AzÉ PÀĽwzÀÝ E£ÀÄß E§âjUÉ ¨sÁj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® »gÉƺÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï EzÀÄÝ EzÀgÀ £ÀA§gÀ EgÀzÉ J¥sï/Dgï CAvÀ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦üAiÀiÁð¢ eÉÆvÉAiÀÄ°èzÀÝ ¹gÁd EvÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀĪÀÅ¢®è. CAvÀ EzÀÝ EvÁå¢ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ£ÁßJSÉýî oÁuÉ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁÄvÀÄ.

zÀıÀÑlPÉÌ §°AiÀiÁV fêÀ vÉvÀÛ PÀÄqÀÄPÀ

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA.: 06/2008 PÀ®A.: 174 ¹.Dgï.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 21/08/2008 gÀAzÀÄ 2330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ²ªÁf vÀAzÉ CªÀÄÈvÀgÁªÀ aAZÉÆÃ¼É ¸Á: ºÉƤßPÉÃj vÁ:fÃ: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TÃvÀ Cfð ¤ÃrzÉÝãÉAzÀgÉ, vÀ£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ vÁ£Áf vÀAzÉ CªÀÄÈvÀgÁªÀ aAZÉÆÃ¼É ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð eÁåw ªÀÄgÁoÁ ¸Á: ºÉƤßPÉÃj FvÀ£À ºÉAqÀwAiÀÄÄ FvÀ£À zÀıÀÑlPÉÌ ¸ÉÃgÀzÉ ©lÄÖ PÉÆlÄÖ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀzÀ°è vÀ£Àß JgÀqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ¨ÉÃgÉ PÀqÉUÉ G½zÀÄ DvÀ¤UÉ ºÀwÛgÀ §gÀUÉÆqÀzÀAvÉ ªÀiÁr ¨ÉÃgÉ EgÀĪÀåzÀjAzÀ DvÀ£ÀÄ zÀıÀÑl ©qÀzÉ ¸ÀgÁÄ PÀÄrAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ §AzÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì GAlÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÉÆgÉPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ°è E¸Áäįï vÀAzÉ gÀ¸ÀÄ¯ï ¸Á§ EªÀgÀ ºÀwÛgÀ £ËPÀj G½zÀÄ ªÉÄïÉÆÛÃj¹zÀAvÉ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 21/08/2008 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ºÉÆ®zÀ°è PÉÆoÀrAiÀÄ°è EnÖgÀĪÀ Ql £Á±ÀPÀ OµÀ¢ ¸Éë¹ DvÀä ºÀvÉåà ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É. DvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀåzÉÃjÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è. CAvÀ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 6/08 PÀ®A. 174 ¹.DgÀ.¦.¹. DrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ºÉÆ®zÀ G½ªÉÄ ªÀiÁqÀĪÁUÀ §rzÁr gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹PÉÆAqÀ gÉÊvÀPÀÄlÄA§

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 149/08 PÀ®A 324.504 eÉÆvÉ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ 21/08/08 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÁªÀÄ vÀAzÉ ²æêÀÄAvÀgÁªÀ ¸Á; ¯ÁzsÁ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¨ÁĪÀiÁw£À ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 21/08/08 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è £ÉÃV®Ä ºÉÆqÉAiÀÄĪÁUÀ £ÀªÀÄä ¥ÀPÀÌzÀ ºÉÆ®zÀªÀgÁzÀ ¸ÀwñÀ, «oÀ®, ¸ÀįÉÆZÀ£Á EªÀgÀÄ §AzÀÄ, CªÀgÀ°è ¸ÀwñÀ£ÀÄ CªÁZÀåªÁV ªÀiÁvÀ£Ár ªÀÄUÀ£É £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ ¸Á®ÄUÀ¼ÀÄ ¤£ÉÃPÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛ¢Ý CAvÁ CAzÀªÀ£É PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ ZÁ§ÄPÀzÀ EtaÄAzÀ £À£Àß §®UÁ® ªÉƼÀPÁ® PÉüÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹzÀ£ÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ «oÀ® EªÀ£ÀÄ PÉÊÄAzÀ §®UÀqÉ PÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ §PÀÌj¹zÀ£ÀÄ. ¸ÀƯÉÆZÀ£Á EªÀ¼ÀÄ PÉÊÄAzÀ ¨ÉãÀß°è ºÉÆqÉzÀ¼ÀÄ. CµÀÖgÀ°è ¸ÀzÀj dUÀ¼À £ÉÆr ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ PÁ±À¥Áà ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä vÀAzÉ ²æêÀÄAvÀ EªÀgÀÄ §AzÀÄ ©r¹PÉÆAqÀgÀÄ. PÁgÀt £À£Àß eÉÆvÉ d£À¼À vÀUÉzÀÄ ºÉÆqÉzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÆV¹ £À£ÀUÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæ PÀ½¹PÉÆqÀ®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÉÆÃmÁgÀ ¥ÀA¥À¸Él£À ªÉÊgÀ PÀ¼ÀªÀÅ

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 150/08 PÀ®A 379 L¦¹

¢£ÁAPÀ 21/08/08 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÁf vÀAzÉ CuÁÚgÁªÀ zÉñÀªÀÄÄR ¸Á: PÉÆAUÀ½ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ £ÀªÀÄÆä ªÀiÁAeÁæ £À¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ 10 JPÀÌgÉ d«ÄãÀ EzÀÄÝ ¸ÀzÀj ºÉÆ®PÉÌ ¤ÃgÀÄ ¸ÀgÀ§ÄgÁdÄ ªÀiÁqÀ®Ä ªÀiÁAeÁæ £À¢AiÀÄ zÀqÀzÀ°è ¹DgïL PÀA¥À¤AiÀÄ PÀgÉAmï ªÉÆmÁgÀ PÀÆr¹zÀÄÝ £À£ÀßAvÉAiÉÄ £ÀªÀÄÆägÀ £ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ, ¨sÁªÀŸÁ§ vÀAzÉ ¤ªÀwðgÁªÀ, PÁ½zÁ¸À vÀAzÉ UÉÆÃ¥Á¼ÀgÁªÀ, EªÀgÀÄ PÀÆqÁ ¸ÀzÀj £À¢AiÀÄ zÀqÀPÉÌ PÀgÉAmï ªÉÆÃmÁgÀ PÀÆr¹zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 19/08/08 gÀAzÀÄ gÁwæªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ £ÀªÀÄä®ègÀ PÀgÉAmï ªÉÆÃmÁgÀUÀ¼À°èzÀÝ vÁA§æzÀ ªÉÊgÀ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 1000=00 gÀÆ QªÀÄäwÛ£À ªÀiÁ®Ä PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ. £ÁªÀÅ C®è°è ºÀÆqÀÄPÁr £ÉÆÃr F ¢ªÀ¸À oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÉÝ£É. F §UÀÎ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹, DgÉƦ ºÁUÀÆ ªÀiÁ°£À ¥ÀvÉÛ ºÀZÀÑ®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÉÆ®zÀ°è §rzÁr UÁAiÀÄ¥Àr¹PÉÆAqÀ ªÀÄtÂÚ£À ªÀÄPÀ̼ÀÄ

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 151/08 PÀ®A 143.147.323.324.504 eÉÆvÉ 149 L¦¹

¢£ÁAPÀ 21/08/08 gÀAzÀÄ 2400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫oÀ® vÀAzÉ ¦ÃgÀ¥Áà EAZÀÆgÉ ¸Á: ¯ÁzsÁ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ PÉÆnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 21/08/08 3.30 ¦JA UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ºÉAqÀw ºÉÆ®zÀ°è ºÀÄ®Äè vÀUÉAiÀÄĪÁUÀ ¨ÁdÄ ºÉÆ®zÀªÀgÁzÀ gÁªÀÄ vÀAzÉ ²æêÀÄAvÀ ªÀi¼ÀZÁ¥ÀÆgÉ EvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ºÉ¸Àj£À ¨É¼ÉAiÀÄ°è §AzÀÄ £ÉV®Ä ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ £À£Àß ºÉAqÀw KPÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛ¢Ý CAvÀ CA¢zÀÝPÉÌ gÁªÀÄ EvÀ£ÀÄ £À£Àß ºÉÆ®zÀ°è £Á£ÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛ¤ CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÝ£ÀÄ. EzÀ£Àß £ÉÆr £Á£ÀÄ KPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ý CAvÀ PÉýzÁUÀ gÁªÀÄ EvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ £ÀÆQ ºÁQzÀ£ÀÄ. 1. ²æêÀÄAvÀ vÀAzÉ PÀ¯ï¥Áà 2.gÁªÀÄ vÀAzÉ ²æêÀÄAvÀ, 3.eÁÕ£ÉñÀégÀ vÀAzÉ ²æêÀÄAvÀ, 4. fÃvÉAzÀæ vÀAzÉ ²æêÀÄAvÀ, 5. ªÉÊd¥Áà vÀAzÉ PÀ®è¥Áà 6. ±Á®Ä¨ÁÄ UÀAqÀ ªÉÊd¥Áà, 7 ªÀÄ®ªÀiÁä UÀAqÀ ²æêÀÄAvÀ J®ègÀÆ ¸Á : ¯ÁzsÁ EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj £À£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ºÉAqÀw UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

August 21, 2008

Daily Crime Update-Bidar, 21-08-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 21-08-2008

ªÀiÁgÀPÁ¸ÀÛç¢AzÀ w«zÀÄ ªÀåQÛAiÀÄ PÉÆ¯É :-

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 333/08 PÀ®A 302 L¦¹ :-

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀzÀ°è £Àfç EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß CPÀ̼ÁzÀ ±À¦üPÁ EªÀ¼À£ÀÄß ¸ÉÊAiÀÄzï DjÃ¥sï EvÀ£À eÉÆvÉUÉ 7 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ MAzÀĪÀgÉ wAUÀ¼À°è £Àfç EvÀ£À ¨sÁªÀ ¸Ë¢AiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, CªÀ£À CPÀ̽UÉ MAzÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀÄ EzÀÄÝ D ªÀÄUÀÄ £À£ÀßzÀ®è JAzÀÄ £Àfç£À ¨sÁªÀ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr CªÀ£À CPÀ̽UÉ vÀ¯ÁR PÉÆqÀĪÀªÀ¤zÀÄÝzÀÝjAzÀ CªÀ£À£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 21-08-2008 gÀAzÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ«zÀÝ gÀhÄA©AiÀiÁ¢AzÀ vÀºÀ¹Ã¯ï PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ºÉÆmÉÃ¯ï ªÀÄÄAzÉ ºÉÆmÉAiÀÄ°è 6-7 ¸À® gÀhÄA©AiÀiÁ¢AzÀ w«zÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ DgÉÆævÀ RÄzÁÝV oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA 333/08 PÀ®A: 302 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ..

ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ QÃl£Á±ÀPÀ ¸Éë¹ ªÀÄ»¼É ¸ÁªÀÅ :-

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 05/2008 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ: 20-08-08 gÀAzÀÄ ±ÉñÀgÁªÀ gÀªÀgÀ ¥Àwß PÉêÀ¼Á¨Á¬Ä gÀªÀjUÉ 15 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆ«zÀÄÝ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è UÀqÉØ DV 3 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ «°Öçà C¸ÀàvÉæAiÀÄ°è C¥ÀgÉõÀ£À ªÀiÁr¹ vÉUɹzÀÄÝ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ PÀrªÉÄ DUÀzÉ £ÉÆêÀÅ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 20/08/2008 gÀAzÀÄ 0200 UÀAmÉUÉ Ql£Á±ÀPÀ OµÀzÀ ¸Éë¹zÀjAzÀ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃj¹zÁUÀ G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. DzÀÝjAzÀ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¥ÁzÀZÁjUÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï rQÌ :-

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 96/08 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹. :-


¢£ÁAPÀ 20/08/2008 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ ªÀĸÀ̯ï vÁAqÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà zÉëzÁ¸À vÀAzÉ UÀt¥Àw gÁoÉÆÃqÀ gÀªÀgÀ vÀªÀÄä£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ UÀAUÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ FvÀ£ÀÄ £ÉʸÀVðPÀ QæAiÉÄUÉ ºÉÆÃV ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ C¥Á¢vÀ£ÁzÀ ªÀĺÁgÀÄzÀæ¥Áà vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Áà aPÀ° ¸Á: ¯ÁqÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J.30/ E-2798 »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¹.r. 100 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï UÁ° UÀAUÀÄPÀĪÀiÁgÀ£À §®UÁ® ªÉÄð¤AzÀ ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ M¼ÀUÉ J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁjgÀPÀÛUÁAiÀĪÁUÀgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


¨ÁgÀ ªÀiÁ°PÀ¤AzÀ UÁæºÀPÀ¤UÉ ±ÀgÁ¬Ä ¨ÁnèAiÀÄ ¥ÉlÄÖ, gÀPÀÛUÁAiÀÄ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 155/2008 PÀ®A 341,324,504 eÉÆvÉ 34 L¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 20/8/08 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß ¸ÀĨÁµÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUïgÀªÀgÀÄ ¸ÀÄeÁvÁ ¨ÁgÀ zÀ°èAzÀ Hl ¥Á¸Àð® vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DUÀ CªÀgÀ ¥ÀjZÀAiÀĸÀÜgÁzÀ ±Á°ªÁ£À, »gÁªÀÄt ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄÄvÁÛ £À±ÉÃAiÀÄ°è CªÀgÀÄ ¸Àé®à eÉÆÃgÁV ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ M¨ÉÆâÃjUÉƧâgÀÄ ¨ÉÊzÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ, EªÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀÄ CªÀgÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV, ªÀiÁvÁ£Ár¹gÀÄvÁÛgÉ CµÀÖgÀ°è ¸ÀÄeÁvÁ ¨ÁgÀ ªÀiÁ°PÀ D£ÀAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨Áj£À°è ªÉÃlgÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀªÀgÀÄ §AzÀÄ ±Á°ªÁ£À ªÀÄvÀÄÛ »gÁªÀÄtÂUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ AiÀiÁPÉ agÁqÀÄwÛ¢Ýj, CAvÁ CªÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀÄ ¸ÀÄeÁvÁ ¨ÁgÀ ªÀiÁ°PÀ¤UÉ CªÀjUÉ £Á£ÀÄ ºÉÆgÀUÉ PÀ¼ÀÄ»¸ÀÄvÀÛ£É ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄr¢zÁÝgÉ CªÀjUÉ ºÉÆqÉAiÀĨÉÃræ CAvÁ ºÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÀÄeÁvÁ ¨ÁgÀ ªÀiÁ°PÀ D£ÀAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨Áj£À°è ªÉÃlgÀ gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤Ã£ÁågÀÄ ¤£ÀUɺÉÆgÀUÉ PÀ¼ÀÄ»¸ÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ vÀ½îzÀÝjAzÀ MAzÀÄ ©ÃgÀ ¨Ál°AiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ°è eÉÆÃgÁV ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


¨ÁgÀ£À°è zÁAzsÀ¯É ªÀåQÛAiÉƪÀð¤UÉ UÁAiÀÄ

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 156/2008 PÀ®A 341,504,323,506,427 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 20/08/2008 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ²æà D£ÀAzÀ vÀAzÉ §Al¥Áà UÀnÖ gÀªÀgÀ ºÉÆÃmÉ®UÉ PÁ½UÀ°èAiÀÄ ¸ÀĨsÁµÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß E§âgÀÄ §AzÀÄ PÁå©£À £ÀA. 1 gÀ°è PÀĽvÀÄ ¨ÉÆä ¸Éà±À¯ï «¹Ì PÀÄrzÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÁå©£À £ÀA. 1 gÀ°è agÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ ºÁUÀÆ ¨ÉÊzÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. DUÀ ¨ÁgÀ ªÀiÁ°PÀgÁzÀ D£ÀAzÀgÀªÀgÀÄ ¨ÉÃgÉ PÁå©£ï UÁæºÀPÀjUÉ vÉÆAzÀgÉAiÀiÁUÀÄwÛzÀÝjAzÀ KPÉ agÁqÀÄwÛ¢Ýj CAvÀ PÉýzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÀĨsÁµÀ, gÀÆ¥ÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À eÉÆvÉ E£ÉÆߧ⠦üAiÀiÁð¢UÉ vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ D£ÀAzÀ gÀªÀgÀ ±Àlð »rzÀÄ MzÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ & dUÀ¼À ©r¸À®Ä§AzÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ «ÄeÁðgÀ¥ÀÆgÀ FvÀ¤UÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §®PÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ PËAlgÀ PÀqÉUÉ §AzÀÄ ±ÉÆà UÁè¸À MqÉzÀÄ ®ÄPÁì£À ªÀiÁrzÀgÀÄ & ¸ÀĨsÁµÀ FvÀ£ÀÄ ¤ªÀÄUÉ fêÀ¢AzÀ PÉÆ®ÄèvÉÛÃ£É CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

August 20, 2008

Daily Crime Update-Bidar, 20-08-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 20-08-2008

vÀªÀgÀĪÀģɬÄAzÀ £ÀªÀ ªÀzsÀÄ«£À C¥ÀgÀºÀgÀt

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 148/08 PÀ®A 448, 363 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 19/08/08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ ¸ÉʧuÁÚ PÉÆgÉ ¸Á: UÀrUËAqÀUÁAªÀ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀµÁð EªÀ½UÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ UÁæªÀÄzÀ gÀ« vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ¥À¯Éèj EªÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è 30 £Éà K¦æïï 2008 gÀAzÀÄ ªÀiÁtÂPÀ ¥Àæ¨sÀÄ zÉêÀ¸ÁÞ£ÀzÀ°è ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ 04/08/08 gÀAzÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀµÁð EªÀ¼ÀÄ £ÁUÀ¥ÀAZÀ«Ä ºÀ§âPÉÌ §A¢gÀÄvÁÛ¼É ¢£ÁAPÀ 06/08/08 gÀAzÀÄ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆzÁUÀ DgÉÆæ ¥Àæ±ÁAvÀ, gÁd¥Áà, ¨Á°PÁ EªÀgÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀµÁð EªÀ½UÉ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆV ¨ÉÃAUÀ¼ÀÆj£À°è ElÄÖPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄUÀ¼À ªÉÄʪÉÄð£À 10 vÉÆ¯É §AUÁgÀ MqÀªÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 5 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä EzÀݪÀÅ. PÁgÀt F §UÉÎ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

«zÀÆåvï PÀA§UÀ½AzÀ E¥ÀàvÀÆägÀÄ ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ªÀiË®åzÀ C®Æå«Ä¤AiÀÄA vÀAw PÀ¼ÀªÀÅ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 329/08 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 19-08-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 0200 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ eɸÁÌA£À QjAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ(eÉ.E) ²æÃ. ºÀįÉèÃ¥Áà vÀAzÉ ¸ÀAUÁæªÀÄ¥sÁá gÀªÀgÀÄ zsÀĪÀÄä£À¸ÀÆgÀ ²ªÁgÀzÀ°è ¤ÃjPÀëuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ¢AzÀ ¨sÁ°ÌUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ 33 PÉ.«. ªÀiÁUÀðzÀ MAzÀÄ PÀA§zÀ UÉÆÃ¥ÀÄgÀzÀ 4.5 QÃ.«Ä. ªÀgÉV£À C®Æå«Ä¤AiÀÄA vÀAw CQ 23000/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁlUÁgÀ£À zÀ¸ÀÛVj

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA: 93/08 PÀ®A 328 L¦¹ ºÁUÀÆ 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 19/08/2008 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL ²æÃ.JªÀiï.J¯ï. zÀ¼ÀªÁ¬Ä gÀªÀgÀÄ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ »¥Àà¼ÀUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ ºÁ°£À ¸ÀƸÉÊn ºÀwÛgÀ PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¤AwgÀĪÀ DgÉÆæ ²ªÁf vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ G¥ÁàgÀ ¸Á: »¥Àà¼ÀUÁAªÀ FvÀ£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀ£ÀÀ ªÀ±À¢AzÀ CAzÁdÄ 5 °ÃlgÀ PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä C:Q: 150/- gÀÆ. £ÉÃzÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


ªÀiÁf DgÉÆÃUÀå ¸À®ºÁ ¸À«ÄÃw ¸ÀzÀ¸Àå¤AzÀ ªÀÄ»¼Á ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÉ QgÀÄPÀļÀ

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 176/08 504, 353, 506 L¦¹ :-

gÁdPÀĪÀiÁgÀ ¥ÀÆeÁ ªÉÄrPÀ® CAUÀrAiÀÄ ªÀiÁ°PÀ ¸Á/ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ ªÉÆzÀ®Ä ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ DgÉÆÃUÀå ¸À®ºÁ ¸À«ÄÃw ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ EzÀÄÝ gÁµÀÖç¥Àw DqÀ½vÀzÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ¸ÀzÀ¸ÀåvÀé gÀzÁÝVzÀÄÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8 wAUÀ½AzÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ EªÀgÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ «£ÁPÁgÀt ªÉÄðAzÀ ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ ¨sÁ°Ì vÁ®ÆQ£À ªÉÊzÁå¢üPÁjAiÀiÁzÀ qÁ: ªÀÄ®èªÀiÁä ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¹§âA¢AiÀĪÀjUÉ C®è ¸À®èzÀ ªÀiÁvÀÄ DqÀĪÀÅzÀÄ ¯ÉPÀÌ ¥ÀvÀæ PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÀ KPÀªÀZÀ£ÀzÀ°è ªÀiÁvÁr ¨ÉzÀj¹zÀ®èzÉà ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÀ ªÉÊzsÁå¢üPÁjAiÀĪÀjUÉ, ±ÀĵÀÄæPÀgÀÄ, ¸ÉêÀPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæxÀªÀÄ zÀeÉðAiÀÄ ¢éwAiÀÄ zÀeÉðAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀjUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛgÉ. F §UÉÎ f¯Áè DgÉÆÃUÀå C¢üPÁjUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀÄlÄA§ PÀ¯Áåt C¢üÃPÁjUÀ½UÉ DvÀ£À G¥Àl¼ÀzÀ §UÉÎ Cfð ¸À°è¹gÀĪÀÅzÁV DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀÄîªÀAvÉ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É ¢: 19-08-08 gÀAzÀÄ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¢éÃ-ZÀPÀæ ªÁºÀ£À ¸ÀªÁgÀ¤AzÀ rQÌ, ¨Á®PÀ¤UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 94/08 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 19/08/08 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ DgÉƦ EªÀiÁªÉÆâݣï EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-39-JZï-5197 £ÉÃzÀ£ÀÄß §.PÀ¯Áåt ¥ÀlÖtzÀ xÉÃgÀ ªÉÄÊzÁ£À¢AzÀ zÀUÁð PÀqÉUÉ ZÁ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ qÁ: zsÁgÀªÁqÀ gÀªÀgÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ , ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ.ªÀĸÁÛ£À ¸Á§ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ C«ÄÃgÀ¸Á§¤UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ JqÀ ªÉƼÀPÁ® ºÀwÛ gÀPÀÛUÁAiÀiÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üÃAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

CtÚ£À ®PÀëUÀlÖ¯É D¹ÛAiÀÄ£ÀÄß ®¥ÀmÁ¬Ä¹zÀ vÀªÀÄä

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 330/08 PÀ®A 419,420,467,471 L¦¹ :-

¢: 09-08-08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ bÀvÀÄæ gÁoÉÆÃqÀ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä d«Ää£À ªÉÄÃ¯É ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ ¸ÉêÁ ¸ÀºÀPÁj ¸ÀAWÀ ¸ÉÆøÉʬÄn¬ÄAzÀ ¸Á® vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ ¸À®ÄªÁV ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄÄvÀÛAV UÁæªÀÄzÀ ²æêÀÄw ¸ÀAUÀªÀiÁä UÀAqÀ ±ÀAPÉæAiÀiÁå ªÀÄqÀ¥Àw gÀªÀgÀ ºÉ¸ÀjUÉ EzÀÝzÀÝ£ÀÄß ¥ÀºÀt ¥ÀwæPÉAiÀÄ°è §A¢zÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr «ZÁj¸À®Ä, ºÉÆÃzÀ ªÀµÀð ¢£ÁAPÀ 9-8-07 gÀAzÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ G¥À £ÉÆAzÀt PÀbÉÃjAiÀÄ°è £ÀªÀÄä vÀªÀÄä£ÁzÀ ªÉÄÃWÀÄ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀAUÀrUÁgÀgÁzÀ ZËQ vÁAqÁ TÃgÀÄ vÀAzÉ ZÀAzÀÄæ, ¸ÉÆêÀĹAUÀ vÀAzÉ ZÀAzÀÄ, eÉʹAUÀ vÀAzÉ UÉêÀÄÄ, UÉêÀÄÄ vÀAzÉ ZÀAzÀÄæ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á- J®ègÀÄ ¨ÁzÀ¯Á¥ÀÄgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¹ÃvÁ UÀAqÀ UÉêÀÄÄ §zÁ¯Á¥ÀÄgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj vÀªÀÄäA¢AiÀÄgÀAvÉ ºÁUÀÆ CwÛUÉAiÀiÁzÀ ¸À¤Ã¨Á¬ÄAiÀÄAvÉ £Àn¹ ¸ÀzÀj d«ÄãÀ£ÀÄß ¸ÀAUÀªÀiÁä UÀAqÀ ±ÀAPÉæAiÀiÁå ªÀÄqÀ¥Àw gÀªÀgÀªÀ ºÉ¸Àj£À°è AiÀiÁjUÀÆ UÉÆvÁÛUÀzÀAvÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ EzÀPÉÌ UÁæªÀÄzÀ À vÀ¯Án ºÁUÀÆ VgÀzÁªÀgÀ G¥À £ÉÆAzÁt PÀbÉÃjAiÀÄ PÉ®ªÀgÀÄ ºÁUÀÆ £ÀªÀÄä vÀªÀÄä ªÉÄÃWÀÄ ºÁUÀÆ CªÀ£À ¸ÀAUÀrUÁgÀgÁzÀ TÃgÀÄ ¸ÉÆêÀĹAUÀ, eÉʹAUÀ UÉêÀÄÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹ÃvÁ¨Á¬Ä EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÉÆîzÀ ªÀiÁ°ÃPÀgÁzÀAvÉ £Àn¹ £ÀªÀÄä d«ÄãÀ£ÀÄß ²æêÀÄw ¸ÀAUÀªÀiÁä UÀAqÀ ±ÀAPÉæAiÀiÁå ªÀÄqÀ¥Àw gÀªÀjUÉ gÀÆ 337000/- UÀ½UÉ ªÀiÁgÁmÁ ªÀiÁr ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ . EzÀgÀ°è ¸ÀAUÀªÀiÁä ºÁUÀÆ CªÀ¼À ªÀÄUÀ CtÚAiÀiÁå EªÀgÀ PÉʪÁqÀ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 19-8-08 gÀAzÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢ bÀvÀÄæ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¯ÉêÁzÉë ªÁåªÀºÁgÀzÀ°è PÉÆ¯É AiÀÄvÀß

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 95/08 PÀ®A 448, 504,506, 307, 324, 109 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹.:-

¢£ÁAPÀ 18/8/2008 gÀAzÀÄ PÁ½zÁ¸À vÀAzÉ ®PÀëöät FvÀ¤UÉ ¹ªÉÄAl ºÀtªÀ£ÀÄß PÉÆqÀĪÀAvÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ §AqÉ¥Áà gÀªÀgÀÄ PÉýzÀPÉÌ ¤£Àß AiÀiÁªÀÅzÉ ºÀt PÉÆqÀĪÀÅ¢®è £À£Àß vÀAzÉUÉ «ZÁj¹ PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É E£ÉÆßAzÀÄ ¸À® ¤£ÀÄ ºÀt PÉýzÀgÉ ¤£Àß ºÀuɧgÀºÀ ¸ÀjAiÀiÁV EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ CA¢gÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ CªÁZÀÑ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¸ÀĪÀÄä£É ºÉÆÃUÀÄ E®è¢zÀÝgÉ ¤£ÀߣÀÄß ªÀÄÄV¹ ©qÀÄvÉÛÃ£É JA¢gÀÄvÁÛ£É. £ÀAvÀgÀ gÁwæ 0930 UÀAmÉUÉ ®PÀëöät, PÁ½zÁ¸À EªÀj§âgÀÆ ªÀÄ£ÉUÉ £ÀÄVÎ ¤£Àß AiÀiÁªÀÅzÉ ºÀt PÉÆqÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ®PÀëöät FvÀ£ÀÄ ¨ÉÊzÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ ZÁPÀĪÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¤£ÀUÉ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè JAzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉÆmÉÖAiÀÄ°è w«AiÀÄ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß¹zÁUÀ ¸ÀzÀj JlÄ vÀ¦à¹PÉƼÀî®Ä §®UÉʬÄAzÀ ZÁPÀÄ »rzÁUÀ £À£Àß PÉʨÉÃgÀ¼ÀÄUÀ½UÉ ZÁPÀÄ ºÀwÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

eÁw ¤AzÀ£É ºÁUÀÄ UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 94/08 PÀ®A 323,324,342,504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. & 3[1][10] :-

¢£ÁAPÀ 18/8/2008 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ C¥Á¢vÀ£ÁzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ ©gÁzÁgÀ FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. PÁ½zÁ¸À gÀªÀjUÉ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¤£Àß vÀAzÉ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÝ ¹ÃªÉÄAl aîzÀ zÀÄqÀÄØ PÉÆrÛAiÉÆà E®è JAzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ±Àlð£ÀÄß »rzÀÄ PÉÆAqÀÄ ¹ªÉÄAl CAUÀrUÉ zÀgÀzÀgÀ£É J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV 15 ¤«ÄµÀ PÀÆr¹gÀÄvÁÛ£É. £ÀAvÀgÀ gÁwæ 2130 UÀAmÉUÉ ¸ÀAvÉÆõÀ ©gÁzÁgÀ EªÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆV EªÀ¤UÉ PÉÆqÀ¨ÉÃPÁzÀ 240 gÀÆ. ¹ªÉÄAl aîzÀ zÀÄqÀÄØ PÉÆlÖ ªÉÄÃ¯É ¸ÀAvÉÆõÀ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À E§âgÀÄ CtÚA¢gÀÄ ºÁUÀÆ M§â ªÀÄĹèA ºÀÄqÀUÀ£ÉÆA¢UÉ PÁ½zÁ¸À£À eÉÆvÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄïÉ, ªÉÄʪÉÄïÉ, ºÉÆÃqÉzÀÄ PɼÀUÉ ºÉƼÁîr¹ ªÀÄvÀÄÛ PÁ°¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ MzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ eÁåwAiÀÄvɬÄAzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀ ºÉÆUÀĪÀ ¥Àj¹ÜwAiÀÄ ªÀgÉUÉ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ PÀƱÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁgÀPÁ¸ÀÛçUÀ½AzÀ ªÀåQÛAiÉƪÀð£À PÉÆ¯É AiÀÄvÀß

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 122/08 PÀ®A 143,147,148,323,324,504,307,eÉÆvÉ,
149 L¦¹ :-


ºÀ¼ÉAiÀÄ MAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è ¥ÀæPÁ±À£ÀÄ (DgÉÆæ) ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄ«ÄÃvÀæ EvÀ£À «gÀÄzÀÝ PÉøÀ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è gÁfà ¸ÀAzÁ£À ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀUÉƸÀÌgÀ, ¸ÀÄ«ÄvÁæ ºÁUÀÆ DgÉÆævÀgÀ ªÀÄzÉå 2000/- gÀÆ C£ÀÄß ¸ÀÄ«ÄvÁæ EvÀ£ÀÄ DgÉÆæ ¥ÀæPÁ±À¤UÉ PÉÆqÀĪÀ ªÀiÁvÁ£ÁrPÉÆArzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀt ¢£ÁAPÀ: 19-08-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¸ÀÄ«ÄvÁæ vÀAzÉ qÉëqÀ gÀªÀjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ gÁPÉñÀPÉÆmÉ, °£À¸ï, ¥ÀæPÁ±À, zÀ±ÀgÀxÀ, ªÉÆúÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÉ 14 d£ÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ®ªÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥ÀqɬĹ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸ïì ¥À°Ö AiÀiÁªÀÅzÉà fêÀ ºÁ¤ E®è

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 145/08 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 19-08-08 gÀAzÀÄ ²æÃ.ZÉãÀߧ¸ÀªÉñÀégÀ gÀªÀgÀÄ GzÀVÃgÀ¢AzÀ UÀÄ®§UÁðzÀ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä CtÚ£À ªÀÄUÀ¼À Gr vÀÄA§ ±Á¸ÀÛçªÀ£ÀÄß ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ªÀÄgÀ½ ¨sÁ°Ì¬ÄAzÀ §¸ï £ÀA.PÉJ-38/J¥sï-380 gÀ°è PÀĽvÀÄ ¸ÀAUÀªÀÄ, PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ªÀÄUÀðªÁV GzÀVÃgÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ §¸ï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ £ÀqɬĹ ºÀ¯Éì ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ¥ÀA¥ï ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À JqÀ§¢UÉ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀ¯ÉUÉ JqÀ¨sÁUÀzÀ°è gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV JqÀ¨sÀÄdzÀ ºÀwÛgÀ J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¢éÃ-ZÀPÀæ ªÁºÀ£À ¸ÀªÁgÀ¤AzÀ rQÌ, ¥ÁzÀZÁjUÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ.
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 93/08 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ: 19/08/08 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ DgÉƦ vÀ£Àß ¯Áj No KA-39/6319 £ÉÃzÀ£ÀÄß §AUÁè PÀqɬÄAzÀ §.PÀ¯Áåt PÀqÉUÉ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÀgÀ¼ÀAiÀiÁå ZËPÀ ºÀwÛgÀ¢AzÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ, ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆUÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀtªÀÄAvÀ JA¨ÁvÀ¤UÉ »A¢¤AzÀ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ £ÀUÀgÀzÀ §¸ÀªÉ±ÀégÀ ZËPÀ PÀqÉUÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ºÀtªÀÄAvÀ¤UÉ ¨Á¬ÄUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ DzÀÝjAzÀ §.PÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ÄªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀåzsÁå¢üPÁj ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï PÀ¼ÀªÀÅ

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 177/08 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 12-05-2008 gÀAzÀÄ ²ÃªÀ£ÀUÀgÀzÀ®è qÁ: gÀUÀmÉ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä »gÉÆúÉÆAqÁ ¸ÉàÃAqÉÆÃgï ªÉÆÃl ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J-38/ºÉZï-3995 £ÉÃzÀÄÝ C/Q 24,000/- £ÉzÀÄÝ ºÉÆgÀUÀqÉ ¤°è¹ vÀªÀÄä PÀvÀðªÀåªÀ£ÀÄß ¤ªÀð»¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ §AzÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ CªÀgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï®£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CªÀgÀÄ J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ¹QÌgÀĪÀ¢¯Áè. PÁgÀt ¢£ÁAPÀ: 19-08-2007 gÀAzÀÄ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀ£ÀÄß ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ.

DgÀÄ ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ªÀiË®åzÀ mÁæ£Àì¥sÁªÀÄðgï D¬Ä¯ï PÀ¼ÀªÀÅ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 161/08 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¸ÉêÁ£ÀUÀgÀ zsÀ£ÀÆßgÀ vÁAqÁ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ 100 PÉ.«.J. mÁæ£Àì¥sÁgÀªÀiï £ÉÃzÀgÀ°èAiÀÄ 10 °ÃlgÀ mÁæ£Àì¥sÁªÀÄðgÀ D¬Ä® CA.Q. gÀÆ. 6000/-. £ÉÃzÀ£ÀÄß ¢:16/08/08 gÀAzÀÄ gÁwæà ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ªÀÄÄPÀÄAzÀgÁªÀ ±ÁSÁ¢üPÁj eɸÁÌA ±ÁSÉ ºÀ®âUÁð gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

August 19, 2008

DAILY CRIME UPDATE 19-08-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 19-08-2008.

¯Áj ¥À°ÖAiÀiÁV ZÁ®PÀ£À zÀĪÀÄðgÀt :-

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA: 107/08 PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 19/08/08 gÀAzÀÄ gÁdªÀÄAræ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ ¯ÁjAiÀÄ°è ¥ËqÀgÀ ¯ÉÆÃqÀ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ gÁ.ºÉ. 9 gÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¥ÀAqÀgÁ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß C©üªÀÄ£ÀÄå ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwzÀÄÝ £À¸ÀÄQ£À eÁªÀ vÁ¼ÀªÀÄqÀV UÁæªÀÄ zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ ¯Áj ZÁ®PÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UÁA¢ü£ÀUÀgÀ ºÀwÛgÀ MªÉÄä¯É ¨ÉæÃPï ºÁQzÀjAzÀ gÉÆÃr£À JqÀ§¢ vÀVΣÀ°è ¸ÀzÀj ¯Áj ¥À°ÖAiÀiÁzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¨Á¯Áf vÀAzÉ ¢UÀA§gÀ ®qÀPÀgÀ EvÀ£À ºÀuÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁV JgÀqÀÄ PÉÊUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ PÁ®ÄUÀ½UÉ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. EzÀgÀAvÉ ¯Áj ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwzÀÝ C©üªÀÄ£ÀÆå EªÀ£ÀÄ ¯Áj PÁå©£À PɼÀUÀqÉ ¹QÌ ©zÀÄÝ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À PÀ¼ÀªÀÅ :-

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 153/08 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 18-8-08 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà ¸ÉÊAiÀÄzÀ eÉÊ£ÀįÁ C¨Éâ£À vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ C°ªÉƢݣÀ ¸Á:OgÁzÀ ¹¹ð ¸ÀzÀå ºÀPÀÌ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ. (¸ÀÄUÁæ ªÀÄfÃzÀ ºÀwÛgÀ) EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ªÀiËTPÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢:17,18-08-08 ªÀÄzsÀå gÁwæ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ¸ÉÊAiÀÄzÀ eÉÊ£ÀįÁ C¨Éâ£À gÀªÀgÀ ªÀÄ£É ¨ÁV°UÉ ºÁQzÀ QðAiÀÄ PÉÆArAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr JgÀqÀÄ C®ªÀiÁjAiÀÄ°èzÀÝ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ n.«. ºÁUÀÄ ¹ÃgÉUÀ¼ÀÄ ªÀUÉÊgÉ MlÄÖ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 52,000/- gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ ªÀåQÛ¬ÄAzÀ PÀ¼ÀªÀÅ ªÁºÀ£À d¦Û :-

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå : 326/08 PÀ®A 41 (r) ¹Dg惡 eÉÆvÉ 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 18-8-08 gÀAzÀÄ 1415 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¹JZÀ¹-528 E§âgÀÆ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 321/08 PÀ®A. 457 380 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ°è DgÉÆæ vÀ¥Á¸ÀuÉ PÀvÀðªÀåPÉÌ ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÁdå ºÉzÁÝjAiÀÄ ªÉÄÃ¯É d®¸ÀAV PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ¢AzÀ ¥ÉưøÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ M§â ¸ÀA±ÁAiÀiÁ¸ÀàzÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ ¥ÉÆð¸ÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr »gÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀ¤UÉ £ÁªÀÅ E§âgÀÆ ¨É£ÀÄß ºÀwÛ »rzÀÄ CªÀ¤UÉ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä ºÁUÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ EzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-33/E-7067 £ÉÃzÀÝgÀ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß PÉýzÁUÀ CªÀ£ÀÄ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀ PÉÆqÀ°®è. CªÀ¤UÉ ¥ÀÄ£ÀB ¥ÀÄ£ÀB «Záj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ vÀAzÉ £ÁªÀÄzÉêÀ £ÀªÁuÉ ªÀAiÀÄ 24 ªÀµÀð eÁ-QæñÀÑ£À G-¸ÉAnæÃAUÀ PÉ®¸À ¸Á-ºÀA¢PÉÃgÁ CAvÁ wý¹gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj »gÉƺÉÆAqÀ §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä CzÀ£ÀÄß vÁ£ÀÄ 15-20 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ UÀÄ®§UÁð ªÀiÁPÉÃðlzÀ°è §eÁgÀ¢AzÀ PÀ¼ÀªÀÅ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀÄDrPÉÆAqÀÄ §A¢zÉÝÃ£É CAvÁ ºÉýgÀÄvÁÛ£É. DzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


ªÀåQÛAiÉƪÀð¤UÉ ªÁºÀ£À rQÌ ºÉÆÃqÉzÀÄ ªÁºÀ£À ¥ÀgÁj :-

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA: 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 18-8-08 gÀAzÀÄ ªÉÄʯÁgÉrØ vÀAzÉ §¸ÀAvÀgÉrØ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀAzÉUÉ Hl vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ d®¸ÀAV j¯ÁAiÀÄ£Àì PÀA¥À¤UÉ PÁ®£ÀrUɬÄAzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV Hl PÉÆlÄÖ ªÀÄgÀ½ aãÀPÉÃgÁ PÁæ¸À §½¬ÄAzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ CAzÀgÉ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ mÁmÁ EArPÁ PÁgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÁ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÄʯÁgÉrØUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É PÁgÀt ªÉÄʯÁgÉrØUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ªÀÄÄRPÉÌ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ JgÀqÀÄ ªÉƼÀPÁ® ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÉÄʯÁgÉrØgÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqsÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀgÁ¬Ä zÁ½ 5 °Ã. PÀ¼Àî¨sÀnÖ ªÀÄzÀå d¦Û :-

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA: 90/08 PÀ®A 328 L¦¹ ºÁUÀÆ 32, 34 PÉ.E. DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 18/08/2008 gÀAzÀÄ 0600 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL ²æÃ. JªÀiï.J¯ï. zÀ¼ÀªÁ¬Ä gÀªÀgÀÄ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ªÀĺÁqÉÆÃtUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ ¤Ãj£À mÁQ ºÀwÛgÀ PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä §A¢zÀÝ CgÉÆævÀgÁzÀ zÉëzÁ¸À, ±ÀAPÀgÀ, gÀªÀgÀÄUÀ¼À ¹¦L PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ªÀÈvÀÛgÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ 5 °ÃlgÀ PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä C:Q: 150/- gÀÆ. £ÉzÀÄÝ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

»¥Àà¼ÀUÁAªÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ 5 °Ã. PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä d¦Û :-

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 91/08 PÀ®A 328 L¦¹ ºÁUÀÆ 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 18/08/2008 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ²æà JªÀiï.J¯ï.zÀ¼ÀªÁ¬Ä J.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ »¥Àà¼ÀUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ §ÄzÀÝ ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¤AwgÀĪÀ DgÉÆæ «dAiÀÄ vÀAzÉ CªÀÄÈvÀ ¸Á: UÉÆëAzÀ vÁAqÁ ªÀĺÁqÉÆÃtUÁAªÀ EvÀ£À£ÀÄß ¹.¦.L. PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ªÀÈvÀÛ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è zÁ½ ªÀiÁr CªÀ£À ªÀ±À¢AzÀ CAzÁd 5 °ÃlgÀ PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä C:Q: 150/- gÀÆ. £ÉzÀÄÝ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨Á«AiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ zÉúÀ ¥ÀvÉÛ :-

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 16/08 PÀ®A 174 (¹) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ: 18/08/08 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ¥sÉÆãÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀļÀZÁ¥ÀÆgÀ ²ªÁgÀzÀ ªÉAPÀmÉñÀégÀ r¹Öîj ¨Á«AiÀÄ°è MAzÀÄ ªÀÄUÀÄ«£À ªÀÄÈvÀ zÉúÀ ¤Ãj£À ªÉÄÃ¯É vÉïÁqÀÄwÛzÉ CAvÁ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ 0900 UÀAmÉUÉ WÀl£É ¸ÀܼÀPÉÌ ¨sÉÃnÖ PÉÆÃlÄÖ ¦üAiÀiÁð¢vÀ£ÁzÀ ¸ÀAdÄgÀrØ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ C¥ÀjavÀ CAzÁdÄ 4 ªÀµÀðzÀ ªÀÄUÀÄ«£À ªÀÄÈvÀzÉúÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4-5 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ ªÀļÀZÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°ègÀĪÀ ªÉAPÀmÉñÀégÀ r¹Öîj ¥ÁåPÀÖjAiÀÄ ºÉÆ®zÀ ¨Á«AiÀÄ°è ªÀÄUÀÄ«£À ªÀÄÈvÀ zÉúÀ vÉïÁqÀÄwÛzÀÄÝ, CzÀÄ ºÉÃUÉ ¨Á«AiÀÄ°è ©¢ÝgÀÄvÀÛzÉ JA§ÄzÀgÀ §UÉÎ UÉÆÃwÛgÀĪÀ¢¯Áè. ¸ÀzÀj ªÀÄUÀÄ«£À ¸Á«£À §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA:16/08 PÀ®A:174 [¹] ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀgÁ¬Ä zÁ½ MAzÀÄ ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ¯ï ªÀÄvÀÄÛ 1500 gÀÆ. £À ªÀÄzÀå ªÀ±À :-

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 328/08 PÀ®A 32, 34 PÉ.E, PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 18-08-08 gÀAzÀÄ gÁ.ºÉ. £ÀA. 9 gÀ ¨ÉÊ¥Á¸ï gÉÆÃqÀ PÀ®ÆègÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ MAzÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV PÀ®ÆègÀ gÉÆÃqÀ PÀqÉUÉ ¸ÀgÁ¬Ä ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝ£É JA§ ¨sÁwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL ºÁUÀÆ ¹§âA¢UÀ¼ÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃrzÁUÀ C°è M§â ªÀåQÛ MAzÀÄ ¸ÉÊPÀ® ªÉÆmÁgÀ ªÉÄ¯É MAzÀÄ PÀ¥ÀÄà §tÚ ZÀÄQ̪ÀżÀî PÉÊaîªÀ£ÀÄß ªÀÄÆAzÉ ElÄÖPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀÄzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀÄ PÉÊ ªÀiÁr ¤°è¹ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ «oÀ×® vÀAzÉ ±ÀAPÉæ¥Áà ¹jªÀÄnÖ CAvÁ w½¹zÀªÀÄÄ. ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ºÀwÛgÀ«zÀÝ PÉÊaîzÀ°è£À ªÀiÁ®£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä MlÄÖ 30, 180 JªÀiï.J¯ï.£À ¨Ál®UÀ½zÀÄÝ CQ 1350/- gÀÆ. £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£ÀÄ ºÀwÛgÀ«zÀÝ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-39/ E-2109 n«J¸ï ZÁA¥ï ( ªÉÆÃ¥Éqï ) EzÀgÀ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄ 3000/- gÀÆ »ÃUÉ MlÄÖ 4350/- gÀÆ UÀ¼À ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®Ä ºÁUÀÄ DgÉÆævÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ªÀåQÛAiÉÆêÀð£À ¸ÁªÀÅ :-

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 91/08 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢: 18/08/08 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ DgÉƦ ¯Áj No KA-39/6955 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ²ªÀ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ §.PÀ¯Áåt ¥ÀlÖtzÀ wæ¥ÀÆgÁAvÀ »AzÉ ²ÃªÀ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆV gÉÆÃqÀ£À ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ , ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸À«ÄAiÉƢݣï vÀAzÉ ªÉÄÊ£ÉƢݣï EvÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁr ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ºÉÆmÉÖAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¯ÁjAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ UÁ° ºÁ¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¹zÁUÀ aQvÉìAiÀÄ PÁ®PÉÌ ªÀÄÈvÀÛ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠲æà E¸ÁªÉÆâݣï vÀAzÉ C§ÄÝ®UÀ¤ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 92/08 PÀ®A 341, 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 18/08/2008 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ¨sÀªÀ£ÀzÀ bÀwÛ£À zÀÄgÀÄ¹Ü PÉ®¸À ªÀiÁr¸ÀÄvÁÛ »¥Àà¼ÀUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À UÀÄrAiÀĺÀwÛgÀ ¤AwgÀĪÁUÀ C¥Á¢vÀgÁzÀ gÁªÀÄZÀAzÀæ, zÀvÁÛwæ, zÉêÉAzÀæ ªÀÄvÀÄÛ PÁ²Ã£ÁxÀ EªÀgÀÄ §AzÀÄ ²æÃ. zsÀ£ÀgÁd gÀªÀjUÉ ¤Ã£ÀÄ §j CªÀÄzÁ¤ w£ÀÄߪÀ PÉ®¸À ªÀiÁvÀæ ªÀiÁrÛ ¸ÀzÀj PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÁUÀ £Á°AiÀÄ°è ºÀƼÁ vÀÄA©zÉ ¤ÃgÀÄ ºÉÆÃUÀwÛ®è £Á° PÉ®¸À AiÀiÁgÀ ªÀiÁqÉâÃPÀÄ D PÉ®¸À ªÉÆzÀ®Ä ªÀiÁqÀÄ CAvÀ CAzÀgÀÄ CzÀPÉÌ »¥Àà¼ÀUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ°è £Á£ÉÆçâ£É ¥ÀAZÁAiÀÄw ªÉÄA§gÀ E®è E£ÀÆß 3-4 d£À EzÁÝgÉ CªÀjUÉ ºÉÆÃV PÉý CAvÀ ºÉý ªÀÄ£É PÀqÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆUÀzÀAvÉ vÀqÉzÀÄ £ÀªÀÄUÉ G¯ÁÖ ªÀiÁvÀ£ÁrÛ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÀ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ C¯Éè PɼÀUÉ ©zÀÝ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üÃAiÀiÁðzÀÄ ºÉýÃPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀlgï ¢AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÁAiÀÄ :-

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 99/08 PÀ®A 326, 324, 506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 18/08/08 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ ²æà ªÀiÁºÁzÀ¥Áà vÀAzÉ ªÀÄqÉÆüÀ¥Áà aPÀÌ®ZÀAzÉ ¨sÁ°Ì¬ÄAzÀ vÀ¼ÀªÁqÀPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÀgÀPÁj ¥ÁæxÀ«ÄÃPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÀAfªÀ vÀAzÉ ºÁªÀUÉ¥Áà gÁZÀuÁÚ EvÀ£ÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀAvÉÆñÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁd «gÀ±ÉÃnÖ gÀªÀjUÉ ±Àlð »rzÀÄ ºÉÆÃqÀ§qÉ ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ ¥Ánî gÀªÀgÀÄ ºÀÄqÀUÀ¤UÉ AiÀiÁPÉ ºÉÆÃqÉAiÀÄÄwÛ¢Ý CAvÁ «ZÁj¹zÀÝPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÀĺÁzÀ¥Áà gÀªÀjUÉ ¤£ÁågÀÄ “¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É” ªÀÄzÀå §gÀĪÀ£ÀÄ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀlgÀ ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÀ®èzÀ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ JqÀQ«AiÀÄ »AzÉ EjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ ¥Ánî gÀªÀjUÀÄ PÀÆqÁ CzÉ PÀlgÀ¤AzÀ JqÀUÀ®èzÀ ªÉÄÃ¯É EjzÀÄ ¨sÁjgÀPÀÛ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ ¥ÀÄ£ÁB ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆV vÀ®ªÁgÀ »rzÀÄPÉÆÃAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀAvÉÆñÀ EvÀ¤UÉ “¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É” ¤£ÀUÉ ªÀÄÄV¹©qÀÄvÉÛ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÉÆîzÀ°è CPÀæªÀĪÁV ¥ÀæªÉò¹ ¨ÉÃ¼É £Á±À :-

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 137/08 PÀ®A 447, 427, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 17/08/08 gÀAzÀÄ gÁwæ 12-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀÆ£À½î UÁæªÀÄzÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA§gÀ 216 gÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ gÁªÀÄZÀAzÀæ UÁAzÀUÉ ºÁUÀÄ E£ÀÄß 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á UÀÆ£À½î UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ¸ÀAdÄgÉrØ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ gÉrØ gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ°è Cwà PÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ºÉÆîzÀ°è ©wÛzÀ ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß mÁæPÀÖgÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ CAzÁdÄ 50,000/- gÀÆ UÀ¼ÀµÀÆÖ £Á±ÀÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


ªÀgÀzÀQëuÉ QgÀÄPÀļÀ :-

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 136/08 PÀ®A 498 (J) 323,504,506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ ºÁUÀÄ 3 ªÀÄvÀÄÛ 4 r.¦.JPïÖ. :-

¢£ÁAPÀ: 18-08-2008 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. zËæ¥À¢ UÀAqÀ ¹zÁæªÀÄ wæªÀÄÄSÉ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üÃAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÉ£ÉAzÀgÉ, ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ©ÃzÀgÀ f¯ÉèAiÀÄ ZÉE¢æ UÁæªÀÄzÀ gÁdÄ EvÀ¤UÉ PÉÆÃlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉUÉ ªÀgÀQëuÉ gÀÆ¥ÀzÀ°è NlÄÖ 35,000/- gÀÆ. PÉÆÃnÖzÀÄÝ ®UÀߪÁVzÀ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀªÀgÉUÉ UÀAqÀ ºÉAqÀwAiÀÄgÀÄ C£ÀÄ£ÀåªÁVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀzÀ ¢£ÀUÀ¼À°è UÀAqÀ CvÉÛ EªÀgÀÄ £Á¢£À ®UÀßzÀ Rað£À ¸À®ÄªÁV vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ 10,000/- gÀÆ. vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ QgÀÄPÀļÀ PÉÆmÁÖUÀ 10,000/- gÀÆ. PÉÆnÖzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 14/08/2008 gÀAzÀÄ ¨É¼ÉUÉÎ C½AiÀÄ gÁdÄ, CvÉÛ ¸ÀIJ¯Á¨Á¬Ä EªÀgÀÄ ¸ÀÆÌlgÀ ºÁUÀÄ ºÀt E£ÀÄß KPÉ vÀA¢gÀĪÀ¢®è CAvÀ CAzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ E£ÀÆß JµÀÄÖ ¢ªÀ¸À ºÀt vÀgÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ jhÄAeÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆgÀUÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆgÀUÉ ºÁQzÀÝjAzÀ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ CvÉÛAiÀÄ QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ¢£ÁAPÀ: 14/08/08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ¹ªÉÄà JuÉÚ ºÁQPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ¸ÀÄlÄÖPÉÆArgÀÄvÁÛ¼É. CAvÁ EvÁå¢ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.