August 2, 2008

DAILY CRIME UPDATE 02/08/2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 02-08-2008

fÃ¥À C¥ÀWÁvÀ M§â£À zÀĪÀÄðgÀt

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA 304/08 PÀ®A: 279, 338, 304(J) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ : 02/08/2008 gÀAzÀÄ 0500 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀPÁðj D¸À¸ÀàvÉæAiÀÄ°è C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà PÁæAw vÀAzÉ gÁeÉÃAzÀæ gÀªÀgÀÄ CªÀgÀ «ÄvÀægÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÉƸÀ ¸ÁÌgÀ¦AiÉÆà fÃ¥ï£À°è ¹QAzÁæ¨ÁzÀ ¢AzÀ ²gÀrUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀÄqÀV UÁæªÀÄzÀ ©æqïÓ ºÀwÛgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̽fvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ZÁ®PÀ PÉ.²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ®PÀëöät EvÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀvÁÛ£É ºÁUÀÆ E£ÀÄß½zÀªÀjUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ DzÀÝjAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA 304/08 PÀ®A: 279, 338, 304(J) L¦¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

DPÀæªÀÄ ¹ªÉÄà JuÉÚ ªÀiÁgÁlzÀ ªÉÄÃ¯É DºÁgÀ ¤jÃPÀëPÀjAzÀ zÁ½

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA: 166/08 PÀ®A CªÀ±ÀåÀPÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À PÁAiÉÄÝ 1992 PÀ®A. 3 & 7. :-

¢£ÁAPÀ 31-07-2008 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ £À¬ÄêÀÄ EPÁâ¯ï EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃw ¯Éʸɣïì ¥ÀqÉAiÀÄzÉ PÀ¼Àî ¸ÀAvÉAiÀÄ°è ¹ÃªÉÄ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß Rj¢ ªÀiÁr CPÀæªÀĪÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ vÀÄA©zÀ 2 ¥Áè¹ÖPï PÁå£ÀÄUÀ¼ÀÄ vÉUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ¸ÉÖÃrAiÀÄA ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ J.¸ÀÄzsÁPÁgÀ DºÁgÀ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ zÁ½ªÀiÁr DgÉÆæ zÀ¸ÀÛVÃj ºÁUÀÆ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ¸ÀÄzsÁPÁgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjAzÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉUÉ £À®ÄVzÀ ªÀÄ»¼É

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 169/08 PÀ®A: 498(J), 506(©) L.¦.¹. eÉÆvÉ 3, 7 r¦ DPïÖ
¢£ÁAPÀ: 01-08-2008 gÀAzÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀÄ eÉ.JA.J¥sï.¹ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ gÀªÀgÀÄ PÀ®A 153(3) ¹Dg惡 ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀÄîªÀAvÉ ¤zÉÃð±À£À ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 23-08-07 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ªÀĹgï ªÀÄÄeÁªÁgÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, EwÛÃaUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¸À«ÄãÁ UÉ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ ºÁUÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ PÀÆr vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ vÀgÀĪÀAvÉ zÉÊ»PÀ ºÁUÀÆ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr vÀgÀzÉà ºÉÆÃzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ(.) CAvÀ EzÀÝ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ G¯ÉèÃTvÀ CfðAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 169/08 PÀ®A: 498(J), 506(©) L.¦.¹. eÉÆvÉ 3, 7 r¦ DPïÖ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ(.)

¢éÃ-ZÀPÀæ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ¤AzÀ ªÀÄ»¼ÉUÉ rQÌ

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 168/08 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 01-08-2008 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. gÁªÀÄzÁ¸À vÀAzÉ «oÀ×®gÁªÀ CªÀgÀ vÁ¬Ä gÀÄQät¨Á¬Ä EªÀgÀÄ ºÉÆÃmɯïUÉ ºÉÆÃV ZÀºÁ PÀÄrzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ CªÀÄÈvÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉ.J. 39-4620 £ÉÃzÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ CeÁUÀgÀÄPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀÄQäÃt¨Á¬ÄgÀªÀjUÉ rQ̪ÀiÁrzÀÝjAzÀ CªÀgÀ JqÀUÁ®UÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÁ® »ªÀÄärAiÀÄ ªÉÄîUÀqÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ EgÀĪÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¥ÁzÀZÁjUÉ rQÌ ªÀiÁr ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ªÁºÀ£À ©lÄÖ ¥ÀgÁjAiÀiÁzÀ ¢éÃ-ZÀPÀæªÁºÀ£À ZÁ®PÀ

OgÁzÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 132/08 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 01-08-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1245 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ vÀ£Àß »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. JAJZÀ-24/J£ï-7024 £ÉÃzÀ£ÀÄß OgÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ J.¦.JA.¹ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ®PÀëöät vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ gÀªÀjUÉ »A¢¤AzÀ rQÌ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üÃAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÀÛzÉ.

¯Áj ªÀÄvÀÄÛ fÃ¥À£À ªÀÄzsÀå rQÌ AiÀiÁªÀÅzÉà fêÀ ºÁ¤ E®è.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 279 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 01/08/08 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ DgÉƦ ¯Áj £ÀA. PÉJ-39-5360 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß gÁ.ºÉ £ÀA-9 gÀ ªÀÄÆ®PÀ GªÀÄUÁð¢AzÀ ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ §AUÁè PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀÄÈvÀPÀÄAqÀ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ , ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è CqÁØwrØAiÀiÁV ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ²æñÉÊ® ¨ÉÆA¨Éè gÀªÀgÀ fÃ¥ï £ÀA. PÉJ-32-JªÀiï-1167 fÃ¥ÀUÉ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ©lÄÖ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj WÀl£É ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ AiÀiÁjUÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉ jÃwAiÀÄ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀÅ¢®è DzÀgÉ fÃ¥À£À ªÀÄÄA¢£À ¨sÁUÀ dRAUÉÆAqÀÄ ºÁ¤AiÀiÁVgÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ PÀ®A 279 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀ¯Á¬ÄvÀÄ.

£ÀªÀeÁvÀ ²±ÀĪÀ£ÀÄß §AiÀÄ® ºÉÆ®zÀ°è ©lÄÖ ºÉÆÃzÀ ªÀĺÁvÁ¬Ä

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 134/08 PÀ®A 317 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 02/08/08 gÀAzÀÄ 0600 jAzÀ 0700 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢ü ªÀÄzsÀåzÀ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ ºÉtÄÚªÀÄUÀ¼ÀÄ CUÀ vÁ£É d¤¹zÀ £ÀªÀeÁvÀ ºÉtÄÚ ²±ÀĪÀ£ÀÄß CzÀgÀ d£À£À ªÀÄÄaÑqÀĪÀPÉƸÀÌgÀ ªÀÄUÀªÀ£À£ÀÄ ¥ÀjvÀåf¹ gÀPÀëuÉ E®èzÉ UÀrgÁ¬Ä¥À½î UÁæªÀÄzÀ ºÀ¢ÝAiÀÄ°è ²æÃ. ²æêÀÄAvÀ vÀAzÉ «oÉÆèÁ qsÀUÉ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ®è ©lÄÖ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 167/08 PÀ®A ºÀÄqÀÄV PÁuÉ :-

¢£ÁAPÀ 01-08-2008 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ªÉÄîÌAqÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä ºÉýPÉ PÉÆnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ, vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀÄ. D±ÁeÉÆåÃw EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 31-07-2008 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ lÆåµÀ£ïUÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æÃ. §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀiÁå gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀÄ. D±Á ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ wgÀÄV ªÀÄ£ÉUÉ §gÀzÉà PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ. PÀ®A. ºÀÄqÀÄV PÁuÉ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƼÁîVzÉ.

PÁuÉAiÀiÁzÀ ºÀÄqÀÄVAiÀÄ ZÀºÀgÁ ¥ÀnÖ F PÉüÀV£ÀAvÉ EgÀÄvÀÛzÉ.

1. ºÉ¸ÀgÀÄ PÀÄ, D±Á eÉÆåÃw
2. vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd
3. ªÀAiÀÄ 17 ªÀµÀð
4. eÁw °AUÁAiÀÄvÀ
5. JvÀÛgÀ CAzÁd 4 ªÀgÉ Cr GzÀÝ
6. §tÚ UÉÆ¢ §tÚ
7 §mÉÖUÀ¼ÀÄ PÉA¥ÀÄ ZÉÆrzÁgÀ
8. ªÀiÁvÁqÀĪÀ ¨ÁµÉ PÀ£ÀßqÀ ,»A¢,EAVèõÀ