August 7, 2008

DAILY CRIME UPDATE 07-08-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 07-08-2008.

DPÀæªÀĪÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ 10 °Ã. PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀ±À :-

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 142/08 PÀ®A 328 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 32, 34 PÉ.E. DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ: 06-08-08 gÀAzÀÄ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ-OgÁzÀ gÉÆÃqÀ RvÀUÁAªÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¹¦L gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ eÉÆÃvÉAiÀÄ°è gÉÆÃqÀ ¥ÉmÉÆæ°AUï ªÀiÁqÀÄvÁÛ qÉÆÃtUÁAªÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥sÉÆ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀiÁ»w §AzÀªÉÄÃgÉUÉ ¥Áè¹ÖPï ¨ÁåUÀzÀ°è PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß »ÃrzÀÄ CªÀ£À ªÀ±À¢AzÀ 10 °Ãlgï PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä C.Q. 200/- £ÉÃzÀÝ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


PÀ¯Áåt ªÀÄAl¥ÀzÀ ºÁ¯ï¤AzÀ ¨ÉÊPï £Á¥ÀvÉÛ :-

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Àß £ÀA. 171/08 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 03-08-2008 gÀAzÀÄ ²æÃ. «oÀ×®gÁªÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ D®ÄgÀPÀgÀ ¸Á: a¢æ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß SÁ¸ÀV PÉ®¸À PÀÄjvÀÄ ¸Á¬Ä ¥ÀĵÁàAd° ¥sÀAPÀë£ï ºÁ®UÉ a¢æ¬ÄAzÀ vÀªÀÄä »ÃgÉÆ ¥ÀÄPï ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/ºÉZï-3090 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ CAzÁdÄ 4:00 UÀAmÉUÉ UÉÃl ºÉÆgÀUÀqÉ ¤°è¹ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ CAzÁdÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6:30 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ §AzÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ CªÀgÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 05-08-2008 gÀAzÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀ ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ ¸ÀzÀj ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨Á«UÉ C¼ÀªÀr¹zÀ ¥ÀA¥ï¸ÉÃmï ªÉÆÃmÁgÀ PÀ¼ÀªÀÅ :-

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 87/08 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 02/08/08 ºÁUÀÆ 3/08/2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÀå gÁwæAiÀÄ ªÉüÉAiÀÄ°è CAzÁd 0300 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ wæ¥sÉøï PÀgÉAl §A¢zÀÝjAzÀ ²æÃ.²ªÀ§¸À¥Áà vÀAzÉ ¤AUÀ¥ÁàgÀªÀgÀÄ ªÉÄPÉ eÉƼÀPÉÌ ¤ÃgÀÄ ©qÀ®Ä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV ¨sÁ«AiÀÄ ºÀwÛgÀ mÁZÀð ºÁQ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀzÀj ¨sÁ«UÉ C¼ÀªÀr¹zÀ 5 JZï.¦. ¥ÀA¥À¸ÉlÄÖ ºÁUÀÆ ¸ÁÖlgï ¸ÀªÉÄÃvÀ C: Q: 10,000/- gÀÆ. zÀÄÝ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjaÃvÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ¦üAiÀiÁð¢UÉ NzÀ®Ä §gÉAiÀÄ®Ä UÉÆwÛgÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀt, ¸ÀzÀj ¥ÀA¥À¸ÉlÖ AiÀiÁªÀ PÀA¥À¤UÉ ¸ÉÃjzÀÄÝ CAvÀ £À£ÀUÉ UÉÆwÛgÀĪÀÅ¢®è. ¸ÀzÀj £À£Àß ¥ÀA¥À¸ÉlÄÖ PÀ¼ÀĪÁzÀ §UÉÎ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀiÁtÂPÀ vÀAzÉ ¤AUÀ¥Áà ºÁUÀÆ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ vÀAzÉ ¤AUÀ¥Áà gÀªÀjUÉ w½¹ £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä ¸ÀÆvÀÛ°£À UÁæªÀÄUÀ¼À°è ¸ÀzÀj ¥ÀA¥À¸ÉnÖ£À §UÉÎ «ZÁj¹ ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV ¢£ÁAPÀ: 06-07-2008 gÀAzÀÄ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgï PÀ¼ÀªÀŪÁzÀ §UÉÎ ªÀgÀ¢ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è dÆeÁqÀÄwÛzÀݪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ :-

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 152/08 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢:06/08/08 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ PÉÆãÀªÉÄüÀPÀÄAzÁ UÁæªÀÄzÀ°è ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ RavÀ ¨sÁwä ªÉÄÃgÀUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ d£ÀgÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÀAUÀ¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ªÀiÁ£ÀPÁgÀ, vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ WÁ¼É¥Áà ªÉÄÃvÉæ, £ÁUÀ±ÉnÖ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÉ¥Áà ºÉƸÁ¼É, ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ PÀ®è¥Áà PÉƸÀA¨É J®ègÀÆ ¸Á/ PÉÆãÀªÉÄüÀPÀÄAzÁ gÀªÀgÀÄUÀ½AzÀ MlÄÖ ºÀt gÀÆ.470=00 ºÁUÀÄ 52 E¹àÃmï J¯É £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ zsÀ£ÀÆßgÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è dÆeÁqÀÄwÛzÀݪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ gÀÆ. 1400 d¦Û :-

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 136/08 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 07/08/08 gÀAzÀÄ ªÀÄ°èPÁdÄð£ÀªÁr UÁæªÀÄzÀ°è ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ ¥ÀÄuÉ gÀªÀgÀ QgÁt CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÉÄð£À DgÉÆævÀgÁzÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ, ªÀÄvÀÄÛ E¤ßvÀgÀ 5 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á: ªÀÄ°èPÁdÄð£ÀªÁr CAzÀgÀ ¨ÁºÀgï JA§ £À¹Ã©£À dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj dÆeÁlUÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¦J¸ïL §.PÀ¯ÁåtUÁæ«ÄÃt gÀªÀgÀÄ zÁ½ £Àqɹ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1400/- gÀÆ ºÁUÀÆ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

«£Á PÁgÀt dUÀ¼ÀªÀiÁr gÀPÀÛUÁAiÀÄ :-

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 144/08 PÀ®A 504. 324 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 6/8/08 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ±ÀºÁ¥ÀÄgÀ UÀ°èAiÀÄ°è EzÀÝ £ÀUÀgÀ ¸À¨sÉAiÀÄ UÁqÀð£À ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ gÀªÀjUÉ DgÉÆæ gÀ« ²ªÀtUÉ ¸Á:±ÁºÁ¥ÀÄgÀ UÀ°è EvÀ£ÀÄ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ¥ÀAZÀ¤AzÀ vÀÄnAiÀÄ ªÉÄÃ¯É & ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ£À°è ¸ÉÆÃvÀ CzsÀåPÀëjAzÀ fêÀ¨ÉÃzÀjPÉ :-

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 74/08 PÀ®A 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 7-08-08 gÀAzÀÄ 1250 UÀAmÉUÉ f¯Áè ¥sÀAZÁAiÀÄvÀ ¸À¨sÁAUÀtzÀ°è CzÀåPÀëgÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉ £ÀqÉ¢zÀÄÝ, DgÉÆæ «Ä£ÁQë UÀAqÉ ¸ÀAUÁæªÀÄ f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è ¸ÉæwzÀÝPÉÌ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ¹zÁæªÀÄ vÀAzÉ zsÀƼÀ¥Áà gÀªÀgÉ PÁgÀtªÉazÀÄ zÀƶ¹ ¤£Àß PÉÆ¯É ªÀiÁr¸ÀÄvÉÛ£É. F ¸ÀAeÉAiÀÄ M¼ÀUÁV ¤£Àß PÉÆ¯É £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁ¼É ºÁUÀÄ CªÀ¼À UÀAqÀ F ªÉÆzÀ®Ä fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.