August 27, 2008

Daily Crime Update-Bidar, 27-08-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 27-08-2008

ºÀ¼É zÉéõÀ J¸ï.n.r. ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉÃPÀj ¸ÀÄlÄÖ ¨sÀ¸Àä
¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 87/2008 PÀ®A. 436 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 27/8/08 gÀAzÀÄ gÁwæ 0045 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ ±ÀgÀt¥Áà ¸ÁªÀ¼É ºÁUÀÄ CªÀ£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ºÁUÀÆ £ÁUÀ¥Áà gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ eÁUÉAiÀÄ «µÀAiÀÄzÀ°è ºÀ¼É zÉéµÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁ𢠱ËPÀvÀ vÀAzÉ R§Ä¯Á¸Á§ gÀªÀgÀ eÁUÉAiÀÄ°èzÀÝ ¸Á¬Ä J¸ï.n.r ºÁUÀÄ CzÀgÀ ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÝ gÁWÀªÉAzÀæ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ ¨ÉPÀj £ÉÃzÀPÉÌ GzÉÝñÀ ¥ÀƪÀðPÀªÁV DgÉÆæUÀ¼ÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ JgÀqÀÄ ®PÀëzÀµÀÄÖ J¸ï.n.r ºÁUÀÄ ¨ÉÃPÀjAiÀÄ°è£À ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ ºÁ¤AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ¨ÉAQ ºÀZÀÄѪÀÅzÀ£ÀÄß ªÀqÀUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ ªÉÆeÁªÀÄ vÀAzÉ ªÀÄĸÁÛ¥sÁ ªÀÄvÀÄÛ ±ÀAPÀæAiÀiÁå ¸Áé«Ä EªÀgÀÄ PÀuÁÚgÉ £ÉÆrgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ ªÀUÉÊgÉ EzÀÝ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¸Á® ¨ÁzsÉ: ¨Á«UÉ ºÁj ªÀåQÛAiÉÆêÀð£À ¸ÁªÀÅ :-

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 14/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¥ÁAræ ²ªÁgÀzÀ°è ²æêÀÄw. PÀ«vÁ gÀªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ ¨Á¯Áf CA§Ä®UÉ gÀªÀgÀÄ PÀȵÁÚ UÁæ«ÄÃt ¨ÁåAPÀ¤AzÀ ¸ÀªÉð £ÀA. 213 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀȵÁÚUÁæ«ÄÃt ¨ÁåAPÀ¤AzÀ gÀÆ. 35000 ªÀÄvÀÄÛ SÁ¸ÁVAiÀĪÀjAzÀ 25000 gÀÆ. »ÃUÉ MlÄÖ gÀÆ. 60,000 ¸Á® ¥ÀqÉ¢zÀÄÝ. F ¸Á® ºÉÃUÉ wÃj¸À ¨ÉÃPÀÄ CAvÀ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ©ÃjPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 25/08/08 ªÀÄzÁåºÀßzÀ ªÉüÉAiÀÄ°è ¸ÀA¨Áf gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ¨Á¯ÁfgÀªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. ¸Á®zÀ ¨sÁzɬÄAzÀ ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¢: 26-08-08 gÀAzÀÄ ²æêÀÄw. PÀ«vÁ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É AiÀÄÄ.r.DgÀ £ÀA. 14/2008 PÀ®A 174 ¹DgÀ¦¹ £ÉÃzÀgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ

DPÀæªÀÄ UÀÄA¦¤AzÀ ºÀ¯Éè

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 88/08 PÀ®A -143, 147, 448, 323, 504, 506 eÉÆÃvÉ 149 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ-12/8/08 gÀAzÀÄ gÁwæ 2000 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ KtPÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ «oÀ®, ªÀÄ°èPÁdÄð£À, UÀÄAqÀªÀiÁä, ªÀĺÁzÉë, dUÀzÉë, ²æÃzÉë ªÀivÀÄÛ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦ügÁå¢ ²æà PÁ±É¥Áà @ dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°PÀ¥Áà ºÉƸÀzÉÆrØ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Cw PÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦ügÁå¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦gÁåzÀÄ °TvÀ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁqÀPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

mÉA¥ÀÄ-fÃ¥ï rQÌ : mÉA¥ÀÄ ZÁ®PÀ ¥ÀgÁj

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 342/08 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 26-8-08 gÀAzÀÄ 0630 UÀAmÉUÉ gÁ.ºÉ. 9 gÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀÄuɬÄAzÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ alÖUÀÄ¥Áà PÁæ¸À ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ªÀÄ»AzÁæ ªÀiÁåPÀì £ÀA.PÉJ-39/6337 mÉA¥ÀÄ £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÁ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ vÀªÉÃgÁ ªÁºÀ£ÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁ𢠲æà PÀȵÀÚzÉêÀ vÀAzÉ D£ÀAzÀ eÁzsÀªÀ gÀªÀjUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ rQÌ ªÀiÁrzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÁ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV ªÀ²ÃªÀÄ vÀAzÉ ¨Á§Ä«ÄAiÀiÁå ¸Á-¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆÃArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÁ®Ä eÁj ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄ»¼ÉAiÉƧâ¼À ¸ÁªÀÅ

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 8/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 26/08/08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0600 UÀAmÉUÉ PÉÆlUÁå¼À UÁæªÀÄzÀ°è ²æêÀÄw gÀÄQät¨Á¬Ä UÀAqÀ ²ªÀÅPÁAvÀ ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð eÁw PÀÄgÀ§ÄgÀ ¸Á; PÉÆlUÁå¼À EªÀ¼ÀÄ ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä NtÂAiÀÄ°ègÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¨Á«UÉ ºÉÆÃV ¤ÃgÀÄ ¸ÉÃzÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV PÁ®Ä eÁj ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄV ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ zÀÆgÀÄ Cfð ¸À°è¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ 1300 UÀAmÉUÉ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA.08/08 PÀ®A.174 ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£ÉßzÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¤ªÀiÁðtºÀAvÀzÀ ¥À±ÀÄ D¸ÀàvÉæ : QlQ ¨ÁV®ÄUÀ¼ÀÄ ¨Á«UÉ

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 163/08 PÀ®A 427 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 26-08-2008 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. C±ÉÆÃPï vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªÀ ¥Ánïï, UÀÄwÛUÉzÁgÀgÀÄ ¸Á: ºÀÄ¥À¼Á gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ºÀÄ¥À¼Á UÁæªÀÄPÉÌ ¥À±ÀÄ D¸ÀàvÉæ ªÀÄAdÆgÁVzÀÄÝ, CzÀ£ÀÄß MAzÀÄ wAUÀ½AzÀ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ eÁUÉAiÀÄ°è PÀlÖqÀ PÀlÄÖwÛzÀÄÝ, PÀlÖqÀzÀ PÉ®¸À ¨É¸ïªÉÄAmïªÀgÉUÉ ªÀÄÄV¹ MAzÀÄ ©®è£ÀÄß ¸ÀºÀ C±ÉÆÃPÀgÀªÀgÀÄ JwÛgÀÄvÁÛgÉ. »ÃVgÀĪÀ°è UÁæªÀÄzÀ ¥Àæ¨sÀÄ ªÀÄÄgÁ¼É ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæ¯ÁízÀ ¸Á£É gÀªÀgÀÄ PÀÆ° d£ÀjUÉ E°è PÀlÖqÀ PÀlÖ¨ÉÃrj ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ £ÀªÀgÀÄ £ÀªÀÄUÉ D±ÀæAiÀÄ ªÀÄ£É PÀnÖPÉƼÀÄîªÀ ¸À®ÄªÁV eÁUÉ PÉÆqÀĪÀªÀjzÁÝgÉ CAvÁ ºÉý ºÉÆÃVgÀĪÀzÁV w½¹gÀÄvÁÛgÉ. CzÁzÀ £ÀAvÀgÀ 8 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ ¢: 10/08/08 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà QrUÉÃrUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀj PÀlÖqÀzÀ QlQ, ¨ÁV®Ä QwÛ UÁæªÀÄzÀ £À¢ÃªÀĸÁ§ gÀªÀgÀ ¨Á«AiÀÄ°è ªÉÆÃwgÁªÀÄ ªÀÄÄzÁ¼É gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ©¸Ár AiÀiÁgÉÆà QÃrUÉrUÀ¼ÀÄ GzÉÝñÀ¥ÀƪÀðPÀªÁV ¸ÀzÀj PÀlÖqÀzÀ QlQ, ¨ÁV®Ä QwÛºÁQ £ÀµÀÖªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. F §UÉÎ J¯Áè jÃw¬ÄAzÀ ºÀÄqÀÄPÁr «ZÁgÀuÉ ªÀiÁr oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆqÀ®Ä vÀqÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ zsÀ£ÀÆßgÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¸Á® ªÀ¸ÀÆ°AiÀÄ £ÉªÀ : ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ AiÀÄvÀß

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 147/08 PÀ®A 324, 504, 506, 354, 448 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 26-08-08 gÀAzÀÄ 0030 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæ vÀÄPÁgÁA vÀAzÉ §£ÀߥÁà ¨ÉüÀPÉj EvÀ£ÀÄ ²æêÀÄw. ¸ÀA¥ÀvÀ¨Á¬Ä UÀAqÀ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀgÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¨ÁV®Ä §rzÀÄ J gÁeÁ J°è¢Ý JAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ 100 gÀÆ ªÁ¥À¸À PÉÆqÀÄ E®è ºÉÆÃzÀgÉ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀ¯Áè JAzÀÄ ¨ÁV°UÉ eÉÆÃgÁV MzÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¤£Àß ªÀÄUÀ J°è ºÉüÀÄ E®è¢zÀÝgÉ ¤£ÀUÉ fêÀ¸À»vÀ ©qÀ¯Áè JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ, UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ ¥ÀÄ£ÀB ¹ÃgÉ J¼ÉzÀÄ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄUÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ ©r¸À®Ä §AzÁUÀ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §vÁ¬Ä¬ÄAzÀ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀĪÀ£ÀÄ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

vÀAzɬÄAzÀ ºÉÆ® Rjâ¹zÀÝPÉÌ ªÀÄUÀ¤AzÀ ºÀ¯Éè

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 150/08 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ ;-

¢£ÁAPÀ 26-08-08 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæ §¸À¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ªÀiÁ¼ÉUÁ¬Ä EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà gÀªÀgÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ £À£Àß vÀAzÉ ºÀwÛgÀ ºÉÆ® £À£ÀUÉ ºÉüÀzÉ PÉüÀzÉ ºÉÃUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAr¢Ý CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀªÀÄeÁ¬ÄµÀ ºÉÆÃV ¥ÉlÄÖ wAzÀ DmÉÆà ZÁ®PÀ

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 102/08 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 26/08/08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® DtÚ ¨sÁªÀ¸ÁoÉ dAiÀÄAw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀÄÄVzÀ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄgÉñÀ gÀªÀgÀÄ «¯Á¸À vÀAzÉ CASÁf gÀªÀgÀ eÉÆÃvÉ ªÀiÁvÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zÁAiÀÄ¢AiÀiÁzÀ ¸ÀAdÄ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ vÁASÉî EvÀ£ÀÄ C¯Éè EzÀÝ DmÉÆÃjPÁë ZÁ®PÀ £ÁzÀ ¨Á§Ä vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ vÁASÉî EªÀ£À eÉÆÃvÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀªÀ£À£ÀÄß ¸ÀªÀÄeÁ¬Ä¹ £ÀAvÀgÀ CAUÀrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤£ÀÄ AiÀiÁgÉÆà £À£ÀUÉ ºÉüÀĪÀªÀ£ÀÄ CAvÁ CªÁZÀå ±À§Ý¢AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ¼ÉzÉéõÀ : ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ AiÀÄvÀß ºÁUÀÄ UÁAiÀÄ

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 148/08 PÀ®A 323, 324, 504, 506, 354 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 26-08-08 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÄUÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆæ ¨Á¯Áf vÀAzÉ CdÄð£À EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. ªÀĺÁzÉë UÀAqÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀvÀ½UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¤Ã£ÀÄ ¤£Éß £À£ÀUÉ zÁjAiÀÄ°è ºÁQzÀ ªÀÄtÚ£ÀÄß vÉUÉAiÀÄĪÀAvÉ ªÀiÁr¢Ý ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆgÀUÉ §AzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUɬÄAzÀ §®UÉÊ ªÉÆtPÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥ÀqÀ¹gÀÄvÁÛ£É. ºÁUÀÆ ¹ÃgÉAiÀÄ ¸ÉgÀUÀÄ »rzÀÄ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÆ ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üÃAiÀiÁð¢vÀ¼À vÀAzÉ, vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ PÉÆrè¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀëÄ®èPÀ PÁgÀtPÁÌV dUÀ¼À gÀPÀÛUÁAiÀÄ

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 149/08 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ ;-

¢£ÁAPÀ 26-08-08 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠨Á¯Áf vÀAzÉ CdÄð£À gÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ CgÉƦvÀ¼ÁzÀ ªÀĺÁzÉë UÀAqÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¨Á¯Áf EvÀ£ÀÄ JPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ý CAvÁ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ KPÉà §A¢¢Ý CAvÁ §rUɬÄAzÀ ºÀuÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.