August 28, 2008

Daily Crime Update 28-08-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 28-08-2008.

¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄ»¼É ¸ÁªÀÅ :

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 13/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

eÁ£ÀªÀÄÄUÀ½ UÁæªÀÄzÀ°è ¥ÁgÀĨÁÄ @ ¥ÁªÀðw UÀAqÀ ªÉAPÀlgÁªÀ ªÀAiÀÄ 66 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20-25 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ zÀªÀÄÄä ¨ÉãÉÄAzÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ UÀÄt ªÀÄÄRªÁUÀzÉ £ÉÆêÀÅ ºÉZÁÑUÀÄwÛzÀÝjAzÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ fêÀ£ÀzÀ°è aUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 27/08/08 gÀAzÀÄ 0030 WÀAmÉÄAzÀ 0430 WÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¸ÀzÀj ¥ÁgÀĨÁÄ @ ¥ÁªÀðw EªÀ¼ÀÄ ¨Á«AiÀÄ°è fVzÀÄ DvÀä ºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É.


ºÁªÀÅ PÀaÑ ¨Á®Q ¸ÁªÀÅ :-

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 5/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ: 26-08-08 gÀAzÀÄ §dgÁªÀÄ vÁAqÁ aQè UÁæªÀÄzÀ°è PÀĪÀiÁj eÉÆåÃw vÀAzÉ zÉëzÁ¸À gÁoÉÆÃqï ªÀAiÀÄ: 9 ªÀµÀð gÀªÀgÀÄ ±Á¯ÉÄAzsÀ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÝjAzÀ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ zÉëzÁ¸À vÀAzÉ zÀÄUÁgÁªÀÄ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É ¢: 27-08-2008 gÀAzÀÄ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

10 °Ã PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁÄ d¦Û :-

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 103/08 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 27-08-08 gÀAzÀÄ PÀgÀrAiÀiÁå¼À UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆævÀ ±ÁAvÀ¥Áà vÀAzÉ ªÀĻåÀw ¸ÉÆ£Á¼É JA¨ÁvÀ£ÀÄ UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÉ±ÀégÀ PÀnÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ MAzÀÄ ©½ PÁ夣À°è 10 °ÃlgÀ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÀ®Ä ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦J¸ïL JªÀiï.Dgï. AiÀiÁvÀ£ÀÆgÀ ºÁUÀÆ ¹§âA¢UÀ¼ÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀgÁÄ d¦Û ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

«µÀ ¸Éë¹ ªÀÄ»¼É ¸ÁªÀÅ :-

OgÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 08/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 26-08-2008 gÀAzÀÄ OgÁzÀ£À°è ¸ÁAiÀÄAPÁ® ²æêÀÄw. gÁeÉòæ gÀªÀgÀ UÀAqÀ ¥ÀÄAqÀ°PÀ ªÀÄrªÁ¼À EvÀ£ÀÄ ºÀÈzÀAiÀÄ gÉÆÃUÀ ºÉZÁÑV £ÉÆêÀÅ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ aQvÉì PÁ®PÉÌ 1645 UÀAmÉUÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ¸Á«£À ªÉÄÃ¯É AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà jÃw C£ÀĪÀiÁ£À EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É OgÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

dÆeÁlzÀ°è vÉÆÃqÀVzÀÝ 6 d£ÀgÀ §AzsÀ£À :-

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 142/08 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 27-08-08 gÀAzÀÄ 15-00 UÀAmÉUÉ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ §PÀÌZËr UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV, UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ gÀ¦üÃPï, ±Éò£ÁxÀ, ¸ÀAvÉÆõÀ, ªÀĺÁzÉêÀ, ªÀÄvÀÄÛ gÀ«ÃAzÀæ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÀt ºÀaÑ ¥Àt vÉÆlÄÖ CAzÀgÀ ¨ÁºÁgÀ JA§ £À¹Ã©£À E¹àÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀgÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1200/- gÀÆ ºÁUÀÆ 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ºÉÆîzÀ ¸ÀA§AzsÀ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ ªÀÄzsÉå dUÀ¼À :

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 89/08 PÀ®A 341, 324, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ ;-

¢£ÁAPÀ-23/8/08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0900 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢ ±ÁAvÀ¥Áà gÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉÄAzÀ ªÀÄ®«¸Àdð£ÉUÉÆøÀÌgÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ, ¸ÀAUÀªÉÄñÀ ªÀÄvÀÄÛ gÀªÉÄñÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆîUÀ¼À ¸ÀA§AzsÀ [¦ügÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÀÄ CtÚ-vÀªÀÄäA¢jgÀÄvÁÛgÉ] ¦ügÁå¢UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ ²æÃ. ±ÁAvÀ¥Áà gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ RlPÀ aAZÉÆ½î ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁqÀPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

DPÀ¹äPÀ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¸ÉÆÖÃªï ¹rzÀÄ UÀÈ»t ¸ÁªÀÅ

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 17/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ: 27/08/08 gÀAzÀÄ ²æêÀÄw. ²ÃªÀ°¯Á UÀAqÀ «ÃgÀ±ÉÃnÖ gÀªÀgÀÄ ZÀºÁ ªÀiÁqÀ®Ä ºÁ®Ä PÁĸÀ®Ä ¸ÉÆÖêïUÉ ¨ÉAQ ºÀaÑzÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV MªÉÄä¯Éà ¸ÉÆÖÃªï §¸ïÖ DV ªÉÄÊUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛzÀjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj C¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ aQvÉì UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. ¸ÀzÀj ²ªÀ°Ã¯Á EªÀ¼À ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ªÉÆÃlgÀ¸ÉÊPÀ¯ï rQÌ ¨ÉÊPÀ ¸ÀªÁgÀ¤UÉ UÁAiÀÄ :-

alUÀÄ¥Àà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 145/08 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 27-08-08 gÀAzÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢ CfªÉÆâݣÀ vÀAzÉ ºÀ©§¸ÁªÀ gÀªÀgÀÄ SÁ¸ÀV PÉ®¸À PÀÄjvÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀUÉ ºÉÆÃV £ÀAvÀgÀ alUÀÄ¥Àà §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ JzÀÄgÀUÀqÉ ¤AvÁUÀ ªÀÄPÀÄä® «ÄAiÀiÁå vÀAzÉ ºÀ£ÀÄ߸Á§ JA¨ÁvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA.PÉJ-39 E-8870 ¸ÁB ¤uÁð EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® Dw ªÉÃUÀ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MAzÀÄ ©ærÓ£À PÀ°èUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ §®Q«UÉ ºÀwÛ UÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÀ PÉÆmÁÖ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

DPÀ¹äPÀªÁV ¸ÉÆÖêÀ ¹rzÀÄ AiÀÄĪÀw ¸ÁªÀÅ

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 14/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 27-8-08 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ªÉÄÊ®Ægï UÁæªÀÄzÀ°è PÀÄ: ¸ÀÄgÉÃSÁ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀÄAUÀ®V, EªÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÉÆÖêÀ£À ªÉÄÃ¯É CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀĪÁUÀ CPÀ¹äPÀªÁV ¸ÉÆÖà §¸ÀÖ DVzÀÝjAzÀ CªÀ¼À ªÉÄÊUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ ¸ÀÄlÄÖ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ aQvÀì PÀÄjvÀÄÛ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ aQvÉìAiÀÄ PÁ®PÉÌ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É.


DmÉÆÃUÉ »A¢¤AzÀ ¯Áj rQÌ 4 d£ÀjUÉ UÁAiÀÄ

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 343/08 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 27-08-08 gÀAzÀÄ 1415 UÀAmÉUÉ J±À¥Áà vÀAzÉ FgÀ¥Áà gÀªÀgÀÄ SÁ¸ÀV PÉ®¸À PÀÄjvÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ¢AzÀ ªÀÄ£ÁßKSÉýîUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä MAzÀÄ DmÉÆà £ÀA. PÉ.J-39-2598 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁ.ºÉ. 9 gÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ¢AzÀ ±ÀPÀÄAvÀ¯Á ªÀ¸Àw ±Á¯É ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ »A¢¤AzÀ CAzÀgÉ ªÀÄÄA¨ÉÊ PÀqÉÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ¯Áj ZÁ®Q£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯ÁĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ DmÉÆÃUÉ rQÌ ºÉÆÃqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ DmÉÆÃzÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ §¸À¥Áà PÉÆÃmÉ ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÄß 3 d£ÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

DmÉÆà ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉÊPï ªÀÄzsÉå rQÌ ¨ÉÊPï ¸ÀªÁgÀ¤UÉ UÁAiÀÄ

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 151/08 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 28-08-2008 gÀAzÀAiÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt SÁ£Á¥ÀÆgÀ PÁæ¸ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É C¦à DmÉÆà £ÀA. PÉJ-39-3009 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯ÁĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀgÀÄj¤AzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ ZÀ£Àߧ¸Àì¥Áà gÀªÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ºÉÆÃqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¨Á§ÄgÁªÀgÀªÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ CPÀ̼ÁzÀ ¸ÀIJïÁ¨ÁÄ gÀªÀjUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ.