March 31, 2009

Bidar District : Daily Crime Update, 31-03-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 31-03-2009


DmÉÆà ¥À°Ö : ªÀÄƪÀgÀÄ «zsÁåyðUÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁVzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ MªÀð «zsÁåyð : ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀ J¸ïJ¸ïJ¯ï¹ «zsÁåyð¤
OgÁzÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 43/09 PÀ®A 279,337,338,304 (J) L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 31-3-09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1000 UÀAmÉUÉ OgÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ ¸Á// RArPÉj EªÀjUÉ «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ w½¹zÉÝ£ÉÀAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÀgÀ vÀAV ¦APÁ¨Á¬Ä EªÀ¼À J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹. ¥ÀjÃPÉëÀë OgÁzÀ zÀ°è £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝjAzÀ UÁæªÀÄzÀ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ®UÀªÀiÁf JA§ÄªÀgÀ DmÉÆà zÀ°è OgÁzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj DmÉÆà ±ÀAPÀgÀ JA§ÄªÀ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÄÝ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆà EA¢gÁ£ÀUÀgÀ vÁAqÁzÀ ºÀwÛgÀ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ ªÁUÀĪÀ jwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹ ºÀvÉÆÃn vÀ¦à gÉÆÃr£À ªÀÄUÀή°è PÉqÀ«zÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ¯ÉÃAiÀÄ ªÉÄÃ¯É UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ ¸ÀzÀj DmÉÆÃzÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ CA¨Áf ºÁUÀÄ ¸ÀĤvÁ ªÀiÁgÀÄw zɪÀPÀvÉ ,«±Àé£ÁxÀ, gÀd¤PÁAvÀ, gÀ« ,ºÁUÀÄ dªÀiÁ®¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ «zÁå¸ÁUÀgÀ EªÀgÀÄUÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ , zÀvÀÛwæ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄwgÁªÀ ¨sÀÄgɪÁqÀ JA§ÄªÀgÀÄ aQvÉì PÁ®PÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è ¹®ÄQ CªÀªÀiÁ¤vÀ¼ÁV £ÉÃtÄ ©VzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ AiÀÄĪÀw
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 50/09 PÀ®A 354, 306 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 31/03/09 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫oÀ® vÀAzÉ ªÉAPÀ¥Áà OmÉ ªÀAiÀÄ 55 ªÀµÀð eÁw PÉÆý G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: E¸ÁèA¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠫oÀ® EªÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÉAPÀªÀiÁä EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 29/03/09 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ªÉAPÀlgÉrØ gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ°è vÉÆUÀj PÉÆÃ¬Ä®Ä DAiÀÄÄÝPÉƼÀî®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¤ÃgÀrPÉAiÀiÁzÁUÀ ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä ªÉAPÀlgÉrØ gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ §AzÁjUÉ ºÀwÛgÀ«gÀĪÀ ²ªÀgÁd ªÉÄÃvÉæ gÀªÀgÀ vÉÆÃlzÀ ¨Á«UÉ ºÉÆÃV C°èAiÀÄ EzÀÝ ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ªÉÄÃvÉæ EªÀ¤UÉ ªÉAPÀªÀiÁä EªÀ¼ÀÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä ¤ÃgÀÄ PÉÆÃqÀÄ CAvÀ PÉýzÁUÀ CªÀ£ÀÄ CªÀ½UÉ ¤Ã£ÀÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ ªÀÄ®UÀÄ ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä PÉÆÃqÀÄvÉÛÃ£É C£ÀÄßvÀÛ PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ jhÄAeÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ CªÀ¤AzÀ vÀ¦à¹PÉƼÀî®Ä »AzÀPÉÌ ¸ÀjAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ eÉÆð ºÉÆÃV ¨Á«AiÀÄ°è ©zÁÝUÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ PÀÆr ¸ÀzÀjAiÀĪÀ½UÉ ¨Á«¬ÄAzÀ ºÉÆgÀvÉUÉ¢zÀÄÝ vÀ¤SÁ PÁ®zÀ°è ¦üAiÀiÁð¢vÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÉAPÀªÀiÁä EªÀ¼ÀÄ vÀ£ÀUÉ ªÀiÁ£À ¨sÀAUÀªÁVzÉ, CAvÀ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV £ÉÆAzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 31/03/09 gÀAzÀÄ 0730 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀå CªÀ¢üAiÀÄ°è E¸ÁèA¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¦üAiÀiÁ𢠫oÀ® vÀAzÉ ªÉAPÀ¥Áà EªÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄ®UÀĪÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ vÀUÀr£À PɼÀVgÀĪÀ ¤®Vj zÀAlPÉÌ ºÀUÀ΢AzÀ PÀÄwÛUÉUÉ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ¼É CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁlªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ ªÀÄ»¼É «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä : 28 ¨Ál®ÄUÀ¼À d¦Û
ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 63/09 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 30-03-09 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ £ÀAzÀUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÀPÁðgÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì CxÀªÁ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀvÀæ E®èzÉ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV «¹Ì ¨Ál® ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ JAzÀÄ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV £ÀAzÀUÁAªÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃrzÁUÀ M§â ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ «¹Ì ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwzÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr DPÉAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ²æêÀÄw. PÀ¯ÁªÀw UÀAqÀ gÀ«PÁAvÀ vÁ¼ÀªÀÄqÀV ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: £ÀAzÀUÁAªÀ CAvÁ w½¹zÀÄÝ ¤£Àß ºÀwÛgÀ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀPÁðgÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì CxÀªÁ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀvÀæ EzÉAiÉÄà JAzÀÄ PÉüÀ®Ä £À£Àß ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÀÄ E¯Áè C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÉÝÃ£É JAzÀÄ vÀ£Àß vÀ¥ÀÄà M¦àPÉÆArgÀÄvÁÛ¼É CªÀ¼À ºÀwÛgÀ¢AzÀ 180 JªÀÄ.J¯ï £À MlÄÖ 28 AiÀÄÄ.J¸À «¹Ì ¨Ál®UÀ½zÀÄÝ CzÀgÀ C.Q 1120=00 gÀÆ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


DPÀæªÀĪÁV vÀqÀzÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ¸ÁQë ºÉýÃzÀgÉ fêÀvÉUÉAiÀÄĪÀÅzÁV ¨ÉÃzÀjPÉAiÉÆrØzÀ £Á®égÀ UÀÄA¥ÀÄ
¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 73/09 PÀ®A 341, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 30/03/09 gÀAzÀÄ 1745 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄAzÀgÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ¨Á§Ä±ÉÃnÖ ¨sÀAqÁgÉ gÀªÀgÀÄ F »AzÉ zsÀ£ÀÆßgÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è zÁR¯ÁzÀ PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è ¸ÁQë ºÉý ¨sÁ°Ì £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ªÉÄãï UÉÃmï ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ CªÀÄÈvÀ vÀAzÉ D£ÀAzÀgÁªÀ, ¨Á§Ä, gÀªÉÄñÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄeÉÓªÀiÁä gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ AiÀiÁgÀÆ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¸ÁQë ¸ÀjAiÀiÁV ºÉý®è ¤£ÀÄ F PÉù£À°è ¸ÀjAiÀiÁV ¸ÁQë ºÉý¢Ý CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤Ã£ÀÄ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀÄ ¸ÁQë ºÉüÀ®Ä §AzÁUÀ K£ÁzÀgÀÆ ºÉýzÀgÉ ¤£ÀUÉ RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛªÉ CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£À¼ÀzÀ ¤Ãj£À ¸ÀA§AzÀ ªÀÄ»¼ÉUÉ DPÀæªÀÄ vÀqÉAiÉÆrØ MzÀÄÝ,ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ ªÀÄƪÀgÀ DPÀæªÀÄ UÀÄA¥ÀÄ
aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 12/09 PÀ®A 341, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 29/3/09 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ vÁAqÀ aAvÁQAiÀÄ°è gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ gÁoÉÆÃqÀ ºÁUÀÄ E£ÀÄß E§âgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á;C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ vÁAqÀ aAvÁQ £À¼ÀzÀ ¤Ãj£À ¸ÀA§AzsÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¸ÀĤvÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ªÀ¸ÀAvÀ gÁoÉÆÃqÀgÀªÀjUÉ CPÀæªÀÄ vÀqÉ ªÀiÁr CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ aAvÁQ É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¤Ãw ¸ÀA»ÃvÉ G®èAWÀ£É : PÁAUÉæøÀ ¥ÀPÀëzÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
UÁA¢üUÀAd oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 46/09 PÀ®A 188 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 133 Cgï.¦.PÁAiÉÄÝ 1951 :-

¢£ÁAPÀ 31-3-09 gÀAzÀÄ 1245 UÀAmɬÄAzÀ 1330 UÀAmÉAiÀÄ ªÀgÉUÉ §zÉÆæâ£À PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀzÀ°è ²æà zsÀªÀÄð¹AUÀ ªÀiÁf ªÀÄÄRå ªÀÄAwæUÀ¼ÀÄ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀgÀPÁgÀ gÀªÀgÀÄ ªÀvÀ£À mÁæ£Àì¥ÉÆlð gÀªÀgÁzÀ ªÀfÃgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ CªÀgÀtzÀ°è ZÀÄ£ÁªÀuÁ¢üPÁjAiÀĪÀjAzÀ C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉAiÀÄzÉ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C£ÀÄAiÀiÁ¬ÄUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃj¹ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. F »£ÉßAiÀÄ°è vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦ügÁåzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


March 30, 2009

Bidar District : Daily Crime Update, 30-03-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 30-03-2009


AiÀÄĪÀwAiÀÄ zÀÆj£À ªÉÄÃ¯É DgÉÆæ AiÀÄĪÀPÀ£À «gÀÄzÀÞ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 50/09 PÀ®A 354 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 29/03/09 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀÄ.AiÀÄAPÀªÀiÁä vÀAzÉ «oÀׯï CªÀÅn ¸Á: E¸ÁèA¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà ªÉÄÃvÉæ gÀªÀgÀ ¨Á«UÉ ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £À£ÀߣÀÄß ªÀÄ®UÀÄ ¤£ÀUÉ PÀÆrAiÀÄ®Ä ¤ÃgÀÄ PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉýzÁÝ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ fAeÁªÀÄÄ¶× ªÀiÁr ªÀiÁ£À ¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁÝUÀ vÀ¦à¹ PÉÆAqÀÄ »AzÉ »AzÉ ¸ÀjAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ »AzÉ EzÀÝ ¨Á«AiÀÄ £É£À¥ÀÄ ºÁj eÉÆð ºÉÆÃV ¨Á«AiÀÄ°è ©zÁÝUÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà WÉÆÃUÁÎ EªÀ£ÀÄ ºÀUÀÎzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¨Á«AiÀÄ°è E½zÀÄ ªÉÄïÉPÉÌ J¼ÉzÀÄPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃ¯É UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C£À¢üÃPÀÈvÀ PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl : ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 30/09 PÀ®A 32, 34 C§PÁj PÁAiÉÄÝ eÉÆvÉ 34 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 29/03/2009 gÀAzÀÄ 1715 UÀAmÉUÉÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ºÀ¼ÉA§gÀ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ £ÁUÀ±ÉÃnÖ gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ ¨Áwä ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV AiÀiÁªÀÅzÉà PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À E®èzÉ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ºÀtªÀÄAxÀ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÉ JA§ÄªÀªÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV ¸ÀzÀj ªÀåQÛ¬ÄAzÀ 10. °Ãlgï PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 300/- gÀÆ. AiÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DvÀ£À «gÀÄzÀÝ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

§Ä¢Ý ¨sÀæªÀÄuÉUÉÆAqÀÄ «µÀ ¸Éë¹ ªÀÄÈvÀ¼ÁzÀ ªÀÄ»¼É
d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 07/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 25/03/2009 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1800 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢ ±ÉƨsÁ UÀAqÀ ªÀÄgÉ¥Áà ¸Á: a®èVðgÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÁt vÀAzÉ ªÀÄgÉ¥Áà EªÀ¼ÀÄ CgÉ ºÀÄZÀѼÁV §Ä¢Ý ¨sÀæªÉÄUÀnÖzÀÄÝ CªÀ½UÉ vÀAzÉAiÀiÁzÀ ªÀÄgÉ¥Áà EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ CªÀ½UÉ PÉ®¸ÀPÉÌ KPÉ ºÉÆÃV¯Áè CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ CªÀ¼ÀÄ §Ä¢Ý ¨sÀæªÉÄAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÀÝ ¨É¼ÉUÉ ºÉÆÃqÉAiÀÄĪÀ QæÃ«Ä £ÁµÀPÀ OµÀzsÀ ¸Éë¹zÀÄÝ CªÀ½UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¹zÁUÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

±Á¯Á PÉÆÃuÉ PÀnÖzÀ §UÉÎ ¯ÉPÀÌ ¥ÀvÀæ PɽzÀÝPÉÌ : JgÀqÀÄ ¥Á¼ÀAiÀÄzÀªÀjAzÀ dUÀ¼À UÁAiÀÄzÀ JgÀqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

1) ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 54/09 PÀ®A 323, 324, 504, 506, 109 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 28-03-2009 gÀAzÀÄ EªÀiÁªÀĨÁzÀ ºÀ½îAiÀÄ°è DgÉÆæ ªÀi˯Á£Á vÀAzÉ ¨Á§Ä«ÄAiÀiÁå EvÀ£ÀÄ EªÀiÁªÀiÁ¨ÁzÀ ºÀ½î GzÀÄð ±Á¯ÉAiÀÄ J¸ï.r.JA.¹ ¸ÀzÀ¸Àå¤zÀÄÝ GzÀÄð ±Á¯ÉUÉ PÉÆÃuÉ PÀlÖ®Ä UÀÄwÛUÉ vÉUÀzÀÄPÉÆArzÀÄÝ E£ÀÄß PÀlÖqÀ ¥ÀÆtðªÁUÀzÉà EgÀĪÀzÀjAzÀ ¸ÀzÀj ±Á¯ÉAiÀÄ ²PÀëQ w½¹zÀAvÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀªÀıÉƢݣï vÀAzÉ ±À¥sÉÆâݣï gÀPÁë¼ÀªÁ¯É ¸Á: EªÀiÁªÀĨÁzÀ gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ ¤jÃPÀëuÉUÉ §AzÀ C¢üPÁjUÀ½UÉ PÀlÖqÀzÀ §UÉÎ PÉüÀ¨ÉÃPÉAzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¤ªÉãÀÄ PÉüÀÄwÛj ªÀÄvÀÄÛ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ®èzÉà fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ DgÉÆæ ¨Á§Ä«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ ¯Á®ªÀĺÀäzï EªÀ£ÀÄ EzÀPÉÌ ¥ÉÆæÃvÀ껹gÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¢: 29-03-2009 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


2) ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 55/09 PÀ®A 323, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 28-03-2009 gÀAzÀÄ EªÀiÁªÀĨÁzÀ ºÀ½î GzÀÄð ±Á¯ÉAiÀÄ PÀlÖqÀPÁÌV ºÀt ªÀÄAdÆgÁVzÀÄÝ J¸ï.r.JA.¹ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ F §UÉÎ ZÀZÉð ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ±ÀªÀıÉƢݣï vÀAzÉ ±À¥sÉÆâݣï gÀPÁë¼ÀªÁ¯É 2] vÁeÉƢݣï vÀAzÉ ±À¥sÉÆâݣï gÀPÁë¼ÀªÁ¯, ºÀĸÉãï vÀAzÉ ªÀi˯Á£Á¸Á§ gÀPÁë¼ÀªÁ¯É ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀÆìzÀ° vÀAzÉ ªÀi˯Á£Á¸Á§ gÀPÁë¼ÀªÁ¯É J®ègÀÆ ¸Á EªÀiÁªÀĨÁzÀ ºÀ½î gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ C°èUÉ §AzÀÄ CªÀgÉÆA¢UÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ M§âjUÉƧâgÀÄ CAV »rzÀÄ fAeÁªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀzÀj dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¦üÃAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzï UÀ¥sÀÆgÀ«ÄAiÀiÁå gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÀDR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


DmÉÆà jPÁë fÃ¥À ªÀÄzsÀå rQÌ : ªÀÄƪÀjUÉ UÁAiÀÄ fÃ¥À ZÁ®PÀ ¥ÀgÁj
©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 56/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 29/03/09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. CT¯Á© UÀAqÀ ªÀĺÀäzï AiÀÄĸÀÄ¥sï «ÄAiÀiÁå ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄä¤UÉ ºÉtÄÚ £ÉÆÃqÀ®Ä qÀ¥ÀÆàgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ DmÉÆà jPÁë £ÀA PÉ-38/2842 £ÉÃzÀÝgÀ°è ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ fÃ¥À £ÀA JA.ºÉZï-01/JA-4999 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ªÀÄ®PÁ¥ÀÆgÀ PÉgÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ DmÉÆà jPÁëPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ DmÉÆÃzÀ°è PÀĽvÀ EvÀgÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ f¥À ZÁ®PÀ£ÀÄ fÃ¥À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


gÁåµÀ£À CAUÀrAiÀĪÀ£ÉÆA¢V£À vÀPÀgÁgÀ£ÀÄß PÉýzÀÝPÉÌ : PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ ªÀåQÛAiÀÄ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 34/09 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 29/03/2009 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ¥ÀæyégÁd vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ-35 ªÀµÀð eÁw-PÀÄgÀħÄgÀ ¸Á-ªÉÆgÀA© gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ªÉÆÃgÀA© UÁæªÀÄzÀ°è ¢£ÁAPÀ-29/3/09 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ DgÉÆævÀ ²æêÀÄAvÀ vÀAzÉ zsÀÆ®¥Áà EvÀ£ÀÄ gÉñÀ£À vÉUÉzÀÄPÉƼÀî®Ä gÉñÀ£À CAUÀrUÉ §A¢zÀÄÝ, DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÉñÀ£À CAUÀrAiÀÄ ªÀiÁ°PÀgÀ eÉÆÃvÉAiÀÄ°è gÉñÀ£À vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîîªÀ §UÉÎ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ¸ÀĪÀÄä£É KPÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛ J®ègÀÄ »ÃUÉAiÉÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ CA¢zÀÝPÉÌ ¸ÀzÀj DgÉÆæüvÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢UÉ ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁgÀÄ PÉüÀĪÀªÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

March 29, 2009

Daily Crime Update - 29-03-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 29-03-2009

«µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀåQÛAiÉÆêÀð£À ¸ÁªÀÅ

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 05/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ: 28-03-2009 gÀAzÀÄ C¼ÀA¢ UÁæªÀÄzÀ°è AiÀiÁzÀªÀgÁªÀ vÀAzÉ ºÀªÀVgÁªÀ PÀ¨ÁqÉ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð gÀªÀgÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ »AzÉ ªÉƪÀÄäUÀ¼À ªÀÄzÀĪÉUÉ vÀ£Àß°èzÀ ºÀt RZÀÄð ªÀiÁrzÀÄ FªÁUÀ ªÀÄÄAzÉ ¸ÀA¸ÁgÀzÀ UÀw J£ÀÄ CAvÁ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ «µÀ ¸Éë¹zÀjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÉÆAiÀÄÄåwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠫¯Á¸À vÀAzÉ ºÀªÀVgÁªÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

JgÀqÀÄ ¨ÉÊPïUÀ¼À ªÀÄzsÉå rQÌ gÀPÀÛUÁAiÀÄ

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 51/09 PÀ®A 51/09 PÀ®A 279, 337, 337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 28/03/09 gÀAzÀÄ 0030 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ C¥ÀWÁvÀªÁzÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦ügÁå¢ ¹zÁæªÀÄ vÀAzÉ ±ÁAvÀ¥Áà ®zÉÝ ¸Á; UÀrPÀıÀ£ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üÃAiÀiÁð¢gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 27/03/09 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ CqÀvÀ CAUÀr PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ §AqÉ¥Áà EvÀ£À ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ PËoÁ [PÉ] UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆzÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÁzÀ C¥ÁàgÁªÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ §®UÁ® ªÉƼÀPÁ°UÉ ºÁUÀÄ §®UÁ® ªÉƼÀPÁ® PɼÀUÉ ¥ÉlÄÖ ºÀwÛ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


JwÛ£À §ArAiÀÄ UÁ° PÀ¼ÀªÀÅ

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 31/09 PÀ®A 379 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 28/03/2009 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²ªÀgÁd vÀAzÀ ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ ¥Ánî ¸Á-ªÀiÁ«£ÀºÀ½î gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ-22, 23/3/09 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¦ügÁå¢AiÀÄÄ ªÀiÁ«£ÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß JwÛ£À UÁrAiÀÄ UÁ°UÀ¼À£ÀÄß zÀÄgÀÄ¹Û PÀÄjvÀÄ V¸ÁqÉgÀ ºÀwÛgÀ vÀAzÀÄ EnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj UÁrAiÀÄ UÁ°UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À PÀ©âtzÀ zsÀÆjAiÀÄ£ÀÄ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ ¸ÁªÀÅ

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 07/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ: 28/03/09 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æêÀÄw AiÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ ¢°Ã¥À ªÀAiÀÄ-18 ªÀµÀð gÀªÀgÀÄ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢: 28/03/09 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£À 1200 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß vÁ¬Ä £ÁUÀªÀiÁä ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÈvÀ £ÀªÀÄä zÉÆqÀتÀÄä ±ÉÃPÀªÀiÁä ºÀA¢ ®¢ÝAiÀÄ UÉƧâgÀ ¸À®ÄªÁV dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ±ÉÃPÀªÀiÁä £ÀªÀÄä vÁ¬ÄUÉ J gÀAr ¤£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ AiÀÄ®èªÀiÁä Hj£À°è C£ÉÊwPÀ ¸ÀA¨sÀAzÀ ElÄÖPÉÆAqÀÄ NqÁqÀÄwÛzÁÝ¼É JAzÀÄ ¨ÉÊzÀÄ ªÀÄ£À¹ìUÉ ¨ÉøÀgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¨sÀªÁ¤ ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¨Á«UÉ ©zÀÄÝ ¤ÃgÀÄ PÀÄrzÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA> 32/09 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 28/03/2009 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ Q±À£À vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ºÀ½îSÉÃqÉ ªÀAiÀÄ-24 ªÀµÀð eÁw-°AUÁAiÀÄvÀ ¸Á-£ÁªÀÄzÁ¥ÀÆgÀ ªÁr gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¥Á®PÉÌ ºÁQ PÉÆAqÀ ºÉÆîªÀÅ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÁzÀ ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ zsÉÆÃAr¨Á§gÁªÀ ªÀÄgÁoÀ, ¸ÀA¢¥ï, ªÀÄvÀÄÛ C¤Ã¯ï gÀªÀgÀÄUÀ¼À ºÉÆîUÀ¼ÀÄ PÀmÉÖUÉ ºÀwÛ EzÀÄÝ DgÉÆævÀgÀÄ ºÉÆîzÀ PÀmÉÖ ºÉÆqÉAiÀÄĪÁUÀ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ PÉýzÀPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¦ügÁå¢UÉ ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁgÀÄ PÉüÀĪÀªÀ£ÀÄ CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½A¸À ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 33/09 PÀ®A 341, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 29/03/2009 gÀAzÀÄ ¦üÃAiÀiÁ𢠸ÀA¢Ã¥À vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ eÁzsÀªÀ ªÀAiÀÄ-24 ªÀµÀð eÁw-ªÀÄgÁoÀ G-MPÀÄÌ®vÀ£À ¸Á-ZÀ¼ÀPÁ¥ÀÆgÀ ªÁr gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 28/03/2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É C: 7 UÀAmÉUÉ gÀªÉÄñÀ £ÁªÀÄzÁ¥ÀÆgÀ ªÁr EªÀgÀ eɹ¦AiÀÄ£ÀÄß ºÀaÑ d«ÄãÀÄ ¸Àj ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® C: 6 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj ±ÀgÀt¥Àà PÀÄgÀħÄgÀ, CªÀ£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ UÉÆëAzÀ, UÉÆÃ¥Á¼À, ªÀÄvÀÄÛ PÀȵÀÚ¥Àà EªÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ±ÀgÀt¥Àà£ÀÄ AiÀiÁjUÉ PÉý eÉ.¹.¦ ºÀaÑ ºÉÆ® ¸Àj ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ý CAvÀ PÉýzÀ£ÀÄ CzÀPÉÌ £ÀªÀÄä ºÉÆ®«zÉ £Á£ÀÄ ¤£ÀUÉÃPÉ PÉüÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ CAzÁUÀ UÉÆëAzÀ FvÀ£ÀÄ E¯Áè £Á£ÀÄ eɹ¦ ºÉÆrUÀÆr¸ÀĪÀ¢®è CAvÁ CAzÀ£ÀÄ CzÀPÉÌ ¤£ÁågÀÄ PÉüÀªÀ ¤ªÀÄä ºÉÆ®zÀ ªÀiÁ°PÀ §gÀ° CAvÁ CAzÉãÀÄ, CzÀPÉÌ UÉÆÃ¥Á¼À£ÀÄ eɹ¦ AiÀÄ gÀªÉÄñÀ¤UÉ K f¹¦ ºÉÆqÉAiÀĨÉÃqÀ gÉÆPÁ¸ÀÄì CAvÀ CAzÀ£ÀÄ CzÀPÉÌ CªÀ£ÀÄ eɹ¦ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀzÀ£ÀÄß gÉÆÃPÁ¬Ä ¹zÀ CzÀPÉÌ £Á£ÀÄ gÀªÉÄñÀ£À PÀqÉUÉ ¤Ã eɹ¦ ºÉÆr AiÀiÁgÀÄ vÀqÉAiÀÄÄvÁÛgÉ £ÉÆÃqÀÄvÉÛãÉAzÀÄ gÀªÉÄñÀ£À PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ PÀæµÀÚ¥Àà£ÀÄ MqÀÄvÀÛ £À£Àß JzÀÄjUÉ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§Ý¢AzÀ §AiÀÄÄÝ ß ±Ànð£À PÁ®gï »rzÀÄ DPÀæªÀÄ vÀqÉ ªÀiÁrzÀ ±ÀgÀt¥Àà£ÀÄ PÉʬÄAzÀ £À£Àß vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É 2,3 KlÄ ºÉÆqÉzÀÄ, gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 60/09 PÀ®A 324, 504, 506, 323 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 27-03-09 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è »¯Á®¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ SÁeÁ £À¹ÃgÉƢݣÀ zÀUÁðzÀ eÁvÉæAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢ zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ ¸ÀĪÀÄAvÀ ¨Á宺À½îPÀgÀ gÀªÀgÀ vÀªÀÄä£À ºÁUÀÆ CzÉà UÁæªÀÄzÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸ÀĪÀÄAvÀ ¨Á宺À½îPÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄzsÉå dUÀ¼ÀªÁVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 28-03-09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀzÀj eÁvÉæUÉ §AzÁUÀ gÁwæ 2200 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ J1 gÁdPÀĪÀiÁgÀ EvÀ¤UÉ ¤£Éß gÁwæ £À£Àß vÀªÀÄä ªÀĺÉñÀ EvÀ£À eÉÆvÉ AiÀiÁPÉà dUÀ¼À Dr¢Ý CAvÁ PÉüÀ®Ä J1 EvÀ£ÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ £Á£Éà ºÉÆqÉ¢zÉÝÃ£É E°èAzÀ ºÉÆÃUÀÄ E®è¢zÀÝgÉ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀ¯Áè JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ£ÀÄ. ªÀÄvÀÄ C¯Éè ©zÀÝ MAzÀÄ PÀ°è¤AzÀ JqÀUÀqÉ PÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ CªÀ£À eÉÆvÉ EzÀÝ J2 PÀÄ¥ÉÃAzÀæ vÀAzÉ ¸ÀĪÀÄAvÀ ¨Á宺À½îPÀgÀ EvÀ£ÀÄ MAzÀÄ PÀ®Äè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §® PÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 61/09 PÀ®A 323, 324, 341, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 27-03-09 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è UÁæªÀÄzÀ SÁeÁ £À¹ÃgÉƢݣÀ zÀUÁðzÀ eÁvÉæAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢ PÀÄ¥ÉÃAzÀæ vÀAzsÉ ¸ÀĪÀÄAvÀ gÀªÀgÀ CtÚ£À ºÁUÀÆ CzÉà UÁæªÀÄzÀ ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¥ÀªÁgÀ EªÀgÀ ªÀÄzsÉå dUÀ¼ÀªÁVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 28-03-09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀzÀj eÁvÉæUÉ §AzÁUÀ gÁwæ 2200 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ JzÀÄjUÉ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ zÁjAiÀÄ°è vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¤®Äè J°è ºÉÆÃUÀÄwÛ ¤£Éß gÁwæ ¤£Àß CtÚ£ÀÄ £À£Àß vÀªÀÄä¤UÉ KPÉ ºÉÆqÉ¢zÁÝ£É JAzÀÄ PÉüÀĪÁUÀ C°èAiÉÄà EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ£ÀÄ §AzÀÄ AiÀiÁPÉà £À£Àß vÀªÀÄä¤UÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛ¢Ýj JAzÀÄ PÉüÀ®Ä ¤Ã£ÀÄ ¤£Éß £À£Àß vÀªÀÄä¤UÉ ºÉÆqÉ¢¢Ý £Á£ÀÄ EªÀvÀÄÛ ¤£Àß vÀªÀÄä¤UÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ ºÉý J1 zsÀ£ÀgÁd EvÀ£ÀÄ C°èAiÉÄà ©zÀÝ MAzÀÄ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ J2 UËvÀªÀÄ EvÀ£ÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ CzÉà PÀ°è¤AzÀ §®PÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ GªÉÄñÀ EvÀ£ÀÄ ºÉÆqɬÄj EªÀjUÉ §ºÀ¼À ¸ÉÆPÀÄÌ §A¢zÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀ ¨ÉÃrj CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ£ÀÄ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

March 28, 2009

Bidar Disrict Daily Crime Update - 28-03-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 28-03-2009


PÀÄrAiÀÄĪÀ ¤ÃgÀÄ ¸ÀgÀ§gÁf£À §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä ºÉÆÃzÀ ªÀåQÛUÉ : PÁAiÀÄðzÀ²ð¬ÄAzÀ DPÀæªÀÄ vÀqÉAiÉÆrØ dUÀ¼À
PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 27/09 PÀ®A 341, 323, 504 L.¦.¹. :-


¢£ÁAPÀ 27/03/2009 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠧AqÉ¥Áà vÀAzÉ gÁªÀıÉÃnÖ §ÄPÁÌ ¸Á: ªÀÄÄzsÉÆüÀ [©] gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 26/03/2009 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁð¢vÀ£ÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀPÉÌ ºÉÆÃV PÁAiÀÄðzÀ²ðAiÀiÁzÀ eÁÕ£ÉñÀégÀ EªÀjUÉ Hj£À°è ¸ÀjAiÀiÁV ¤ÃgÀÄ ¸ÀgÀ§gÁdÄ DUÀÄwÛ®è CAvÀ PÉýzÁUÀ CªÀgÀÄ ªÁlgÀ ªÀiÁå£À CªÀjUÉ w½¸ÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉýzÀgÀÄ DUÀ C¯Éè EzÀÝ C¥Á¢vÀ£ÁzÀ J1 §¹ÃgÀ«ÄAiÀiÁå UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¸ÀzÀ¸Àå FvÀ£ÀÄ ªÀÄzÀå ¥ÀæªÉò¹ ¦üAiÀiÁð¢UÉ “Hj£À AiÀiÁ ¸ÀƼÉîªÀÄPÀ̼ÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀPÉÌ §gÀvÁÛ E®è ¤£ÀÄ ¤ÃgÀÄ PɼÀPÀ ºÀwÛ¢ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ±Àlð »rzÀÄ fAeÁªÀÄÄ¶× ªÀiÁqÀÄvÁÛ £ÀÄQzÁUÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ PÀnÖPɼÀUÉ ©zÀÄÝ vÀ£Àß ¥ÁrUÉ vÁ£ÀÄ ºÉÆUÀĪÁUÀ CPÀæªÀÄ vÀqÉ ªÀiÁr fAeÁªÀÄÄ¶× ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¨ÉAQ vÀUÀÄ° : aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ AiÀÄĪÀwAiÀÄ ¸ÁªÀÅ
¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 05/09 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 27/03/09 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ªÀgÀ¢zÁgÀ ²æà K±À¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ ¨sÀÆgÉ£ÉÆgÀ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð ¸Á; PËoÁ [©] gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 23/03/09 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß aPÀÌ¥Àà£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¦æAiÀiÁ EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV ªÉÄÊUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ JgÀqÀÄ PÉÊ JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ½UÉ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÄ ºÉÆmÉÖ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÄ E¤ßvÀgÀ PÀqÉUÉ ¸ÀÄlÄÖ UÁAiÀĪÁzÁUÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 27/03/09 gÀAzÀÄ gÁwæ 0350 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. CAvÀ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ºÀ¼É ªÉʵÀªÀÄåPÉÌ ªÀÄƪÀgÀÄ ¸ÉÃj M§â£À£ÀÄß PÀ°è¤AzÀ ºÁUÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ
zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 64/09 PÀ®A 341,324,504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-

EAzÀÄ ¢:27/03/09 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ GªÉÄñÀ vÀAzÉ Q±À£ÀgÁªÀ ªÀAiÀÄ:22, G: ªÁå¥ÁgÀ, eÁ: EqÀUÁgÀ ¸Á/ ºÀ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢:26/03/2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 2130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ E£ÉÆßçâ PÀtf UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ºÀ®§UÁðPÉÌ PÉ£Á¯ï ªÀiÁUÀðªÁV §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÀÄzsÁPÁgÀ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ºÁUÀÄ E¤ß§âgÀÄ ªÁå¥ÁgÀ §UÉV£À ºÀ¼É ªÉʪÀÄ£À¹ì¤AzÀ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÀUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À ºÀgÁf£À ºÀtPɽzÀÝPÉÌ : ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ f¥ÀÄt D¸Á«Ä
ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁ£ÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 33/2009 PÀ®A 324, 504, L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 28-03-2009 gÀAzÀÄ 0845 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æäªÁ¸À vÀAzÉ gÁªÀÄgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ¸Á: PÀÄAmÉUÁAªÀ vÁ:¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 27-03-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 2130 UÀAlUÉ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ d«ÄãÀÄ ºÀgÁdÄ EzÀÝ PÁgÀt ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀPÉÌ ºÉÆÃV C°è ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ «ÃgÀuÁÚ ¥ÀAZÁ¼À CªÀjUÉ PÉýzÉÝãÉAzÀgÉ ºÉÆÃzÀ ªÀµÀðzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ ¨sÁAqÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ºÀgÁdÄ DVzÀÄÝ, D ºÀgÁdÄ ¤ÃªÀÅ vÉUÉzÀÄPÉÆAr¢Ý E°èAiÀĪÀgÀUÉ CzÀgÀ ºÀt ¥ÁªÀw ªÀiÁr¯Áè CAvÀ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁgÀÄ £À£ÀUÉ PÉüÀĪÀªÀ CAvÀ CAzÁUÀ £Á£ÀÄ CªÀjUÉ £Á£ÀÄ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ PÀ«ÄnAiÀÄ ¸ÀzÀ¸Àå EgÀÄvÉÛãÉ. CzÀPÁÌV PÉüÀÄwÛzÉÝãÉ. CAzÁUÀ CªÀ£ÀÄ MªÉÄäÃ¯É ¹nÖ¤AzÀ C°èAiÉÄà ©zÀÝ MAzÀÄ PÀ®Äè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £À£Àß JqÀUÀqÉ PÀtÂÚ£À ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


vÉÆÃlzÀ°è ¤°è¹zÀ mÁæöåPÀÖgï mÁæöå°AiÀÄ£Éß PÀzÉÆÝAiÀÄÝ PÀ¼ÀîgÀÄ
ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 26/09 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 28-03-09 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÀÄgÀÄ£ÁvÀ vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ PÀ¯Áè ¸Á: SÁ£Á¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÀgÀÄ SÁ£Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ vÉÆÃlzÀ°è ¤°è¹zÀ mÁæöåPÀÖgï £ÀA. PÉJ-39-n- 2003 mÁæöå° £ÀA. PÉJ-39-n-2004 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÁgÉ CAvÀ PÉÆlÖ °TvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


March 27, 2009

Daily Crime Update - 27-03-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 27-03-2009

ªÀÄlPÁ zÁ½ E§âgÀ §AzsÀ£À

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 72/09 PÀ®A 420 L¦¹ eÉÆvÉ 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 26/03/09 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ E§âgÀÄ ¨sÁ°Ì ¥Á¥ÀªÀ£ÀUÀgÀzÀ°è£À ¨Á¯Áf ºÉÆÃmÉ® JzÀÄjUÉ d£ÀjUÉ MAzÀÄ gÀÄ¥Á¬ÄUÉ vÉÆÃA§vÀÄÛ gÀÄ¥Á¬Ä PÉÆÃqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ ºÉý ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉÆÃlÄÖ ºÀt ºÀwÛzÀgÀÄ ºÀt PÉÆÃqÀzÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwzÁÝ£É CAvÀ §AzÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦¹1543,1519,1181,1603 gÀªÀgÉÆÃA¢UÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¤jÃPÀëPÀgÀÄgÀªÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¥Á¥ÀªÀ£ÀUÀgÀ ¨Á¯Áf ºÉÆÃmÉ® ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV zÁ½ªÀiÁr »rzÀÄ DvÀ¤UÉ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ 1] ¨Á¯Áf vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà C®UÀÄAmÉ 28 ªÀµÀð G. ºÉÆÃmÉ® PÉ®¸À ¸Á/ ¥Á¥ÀªÀ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì 2] ¸ÀĤî vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà azÉæ 30 ªÀµÀð G. QgÁt CAUÀr ¸Á/ ©üêÀÄ£ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì CAvÀ w½¹zÀgÀÄ CªÀjAzÀ ªÀÄlPÁ dÆfUÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ 1] £ÀUÀzÀÄ ºÀt 210 gÀÆ. 2] MAzÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn 3] MAzÀÄ ¨Á®¥É£ÀÄß 4] JgÀqÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉƨÉÊ® (1100) CA.Q. 1200/- £ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 45/09 PÀ®A 3 PÀ£ÁðlPÀ M¥À£ï ¥Éè¸ï (¦æªÉãÀµÀ£ï D¥sï r¸À¦üUÀgÀªÉÄAlgï) PÁAiÉÄÝ 1981 :-

¢£ÁAPÀ 25-3-09 gÀAzÀÄ PÉ.Cgï.E ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ¥sÁªÉÄð¹ PÁ¯ÉÃd CªÀgÀtzÀ°è £ÀqÉzÀ eÉ.r.J¸ï. ¥ÀPÀëzÀ ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¸À¨sÉAiÀÄ°è ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀzÀ ¸ÀAWÀlPÁzÀ JA.J¥sÀ.±À»Ã£À ¥ÀmÉïï vÁ®ÆPÁ CzsÀåPÀëgÀÄ eÉ.r.J¸ï. ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ 15*40 C¼ÀvÉAiÀÄ MAzÀÄ ¨Áå£ÀgÀ ºÁUÀÄ 100 zsÀédUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁvÀæ §¼À¸À®Ä ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉzÀÄ ¸ÀzÀj CªÀgÀtzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV 10*30 C¼ÀvÉAiÀÄ ºÉÆðØAUÀ£ÀÄß ¸Áܦ¹ ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¤Ãw ¸ÀA»vÉAiÀÄ£ÀÄß G®èAX¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ©ÃzÀgÀ «zsÁ£À ¸À¨sÁ PÉëÃvÀæ ºÁUÀÆ ¥ËgÁAiÀÄÄPÀÛgÀÄ £ÀUÀgÀ ¸À¨sÉ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ¸ÀgÁ¬Ä d¦Û

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 36/09 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ ;-

¢£ÁAPÀ 26/3/09 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ºÀ½î ¨sÉÃn PÀÄjvÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ eÉÆvÉ ¨sÁvÀA¨Áæ, ªÉÄÃw ªÉÄüÀPÀÄAzÁ UÁæªÀÄPÉÌ ¨ÉÃn ¤Ãr 2015 UÀAmÉUÉ ²ªÀt UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ C°è ¨ÁwäzÁgÀjAzÀ RavÀ ¨Áwä ¹QÌzÉ£ÉAzÀgÉ ²ªÀt UÁæªÀÄzÀ ªÀiÁºÁzÉêÀ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÀĤïï vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ ¸Á: ²ªÀt EvÀ£ÀÄ «¹Ì ¨Ál® ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁ£É CAvÁ RavÀ ¨Áwä ¹PÀÌ ªÉÄÃgÉUÉ DgÉÆæAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀ£À ªÀ±À¢AzÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ 22 UÀÄqÀ qÉà «¹Ì 180 JA.J®. zÀªÀÅ ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q. 880/-2) 48 ¸ÀÆ¥ÀgÀ eÁPÀ PÁè¹PÀ «¹Ì 180 JA.J®. zÀªÀÅ C.Q. 1584/- »ÃUÉ MlÄÖ 2464/- gÀÆ zÀµÀÄÖ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀAmÉ£ÀgÀ rQÌ gÀPÀÛUÁAiÀÄ

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 79/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ ;-

¢: 26/03/09 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ C¥ÀWÁvÀªÁzÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà UÉÆ«AzÀ vÀAzÉ ªÀÄÄPÀÄAzÀgÁªÀ ªÀAiÀÄ-38ªÀµÀð PÉÆlÖ ¦ügÁåzsÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 26/03/09 gÀAzÀÄ mÁåAPÀgÀ £ÀA JªÀiïJZï-43/AiÀÄÄ-355 £ÉÃzÀgÀ°è vÀÄA©zÀ ¯ÉÆqÀ£ÀÄß eÉrªÉÄmÁè ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ£À°è SÁ°ªÀiÁr ªÀÄgÀ½ ¨ÁA¨ÉUÉ gÁºÉ £ÀA-9gÀ ªÀÄÄ®PÀ ºÉÆVwÛgÀĪÁUÀ gÁwæ 0845 UÀAmÉUÉ gÁºÉ £ÀA-9gÀ ªÉÄÃ¯É alUÀÄ¥Áà PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆUÀÄwÛzÀÝ MAzÀÄ PÀAmÉ£Àgï £ÀA JªÀiïJZï-04/©f-4220 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÀDUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ vÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀ mÁåAPÀgÀ£À ªÀÄÄA¢£À §®¨sÁUÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ §® ªÉƼÀPÁ°UÉ, JqÀªÉƼÀPÉÊUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ ªÉÄʪÉÄïɯÁè vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ Qè£Àgï Q±À£À vÀAzÉ ²ªÁf EvÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉ jÃwAiÀÄ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 80/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ ;-

¢£ÁAPÀ: 27/03/09 gÀAzÀÄ 0030 UÀAmÉUÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ C¥ÀWÁvÀªÁzÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁð¢ J¯ÉèñÀ vÀAzÉ ¸ÉʪÀįÁè G: mÉA¥ÉÆà ZÁ®PÀ ¸Á: «ÄgÁ®UÀÄqÁ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß SÁ° LZÀgÀ mÉA¥ÀÄ £ÀA J¦-24/JPÀì-8298 ªÁºÀ£ÀzÀ°è 2 £Éà ZÁ®PÀ ¨Á§Ä vÀAzÉ £ÀgÀ¹AºÀ EvÀ£À eÉÆÃvÉAiÀÄ°è ©ÃeÁ¥ÀÄgÀPÉÌ ºÉÆÃV zÁæQë ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAr §gÀ®Ä gÁºÉ £ÀA-9gÀ ªÀÄÄ®PÀ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ alUÀÄ¥Áà PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆUÀÄwÛzÀÝ ¯Áj £ÀA JªÀiï.JZï-04¹AiÀÄÄ-7761 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÀDUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À ¢AzÀ vÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ mÉA¥ÀÆUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ªÁºÀzÀ ZÁ®PÀ gÀAUÀĨÁ§Ä EvÀ¤UÉ §®¨sÀÄdPÉÌ, §®gÀmÉÖUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.26/09 PÀ®A 353, 504, 323 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 26/03/2009 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁð¢ eÁÕ£ÉñÀégÀ vÀAzÉ gÁªÀiuÁÚ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ PÁAiÀÄðzÀ²ð ªÀÄÄzsÉÆüÀ [©] gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 26/03/2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1330 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁð¢vÀ£ÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°è 2008-09 £Éà ¸Á°£À D±ÀæAiÀÄ AiÉÆd£ÉAiÀÄ CA¨ÉÃqÀÌgÀ CAUÀ«PÀ®gÀ ¥sÀ¯Á£ÀĨsÀ«UÀ¼À ªÀÄ£É PÀnÖPÉÆAqÀ §UÉÎ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÀ¼À ¥sÉÆÃmÉÆ vÉUÉzÀÄ ªÉÄïÁ¢üPÁjUÀ½UÉ ¸À°è¸ÀĪÀÅ¢gÀĪÀÅzÀjAzÀ ªÀÄ£ÉUÀ¼À ¥sÁ¬Ä¯ïUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¸ÀÄvÁÛ PÀĽvÁUÀ C¥Á¢vÀgÁzÀ J1 zÀAiÀiÁ¸ÁUÀgÀ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄ RAqÉ EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ £À¼ÀPÉÌ ¤ÃgÀÄ §A¢¯Áè CAvÀ CAzÀÄ CªÁZÀÑ ¨ÉÊzÀÄ ¸ÀgÀPÁj PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÉÊ»rzÀÄ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É vÀAzÀÄ ¨É£Àß ªÉÄÃ¯É JgÀqÀÄ ¥ÉlÄÖ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ PÀvÀðªÀåPÉÌ CrvÀqÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. DUÀ C¥Á¢vÀ£ÁzÀ J2 §AqÉ¥Àà PÀ¯ÁÝgÉ FvÀ£ÀÄ §AzÀÄ “ F ¸ÀÄ¼É ªÀÄUÀAzÀÄ DmÁ ºÉZÁÑVzÉ ¤gÀÄ ©ÃqÀÄw¯Áè CAvÀ CªÁZÀÑ ¨ÉÊzÀÄ ±Ànð£À PÁ®gÀ »rzÀÄ fAeÁªÀÄÄ¶× ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üÃAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 78/09 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ ;-

¢::26/03/09 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà ²ªÁf vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ ¨sÉÆøÉè gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ zÁAiÀiÁ¢UÀ¼ÁzÀ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ ªÀÄvÀÄÛ gÁªÀŸÁ§gÀ ºÉÆ® CPÀÌ-¥ÀPÀÌzÀ°ègÀÄvÀÛªÉ »ÃVgÀĪÁUÀ E§âgÀÆ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉÆ®zÀ ªÉÄðAzÁ vÀªÀÄä zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¯ÁªÀt ªÀiÁrzÀ ¸ÀܼÀ¢AzÀ NAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ »ÃUÉ ¯ÁªÀt ªÀiÁrzÀ ºÉÆîzÀ ªÉÄðAzÀ zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß NAiÀÄÄÝ ºÁ¼ÀÄ KPÉ ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ýj CAvÁ ºÉýzÀPÉÌ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ EvÀ£ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É gÁªÀŸÁ§ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUɬÄAzÀ §®UÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 76/09 PÀ®A 324, 504, 323 eÉÆvÉ 34 L¦¹ ;-

¢::26/03/09 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ ¨sÉƸÉè ªÀAiÀÄ-48 ªÀµÀð gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ ¥ÀPÀÌzÀ°è CªÀgÀ aPÀÌ¥Àà ²ªÁfgÁªÀ EªÀgÀ ºÉÆ®«zÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆUÀ¨ÉÃPÁzÀgÉ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ªÉÄðAzÁ ºÉÆUÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ PÉ®ªÀÅ ¢£ÀUÀ½AzÁ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ ªÉÄðAzÁ ºÉÆUÀ¨ÉÃrj CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 26/03/09 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä gÁªÀŸÁ§ E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÉÆîzÀ ªÉÄðAzÁ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀ ºÉÆîPÉÌ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¤ÃªÀÅ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ ªÉÄðAzÁ KPÉ ºÉÆUÀÄwÛ¢Ýj CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ , ²ªÁf EvÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ zsÀ£Áf EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §r¬ÄAzÀ JqÀ ªÀÄÄAUÉÊUÉ , ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ, CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 50/09 PÀ®A 324,504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 26/03/09 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ eÉÆÃd£Á UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄuÁÚ vÀAzsÉ £ÀgÀ¸À¥Áà gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ dUÀ£ÁßxÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢ AiÀiÁPÉ ¸ÀĪÀÄä£Éà ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢ CAvÀ CA¢zÀPÉÌ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è MAzÀÄ PÀ®Äè »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄîÎqÉ vÀÄnUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ ºÀwÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉÊPïUÉ mÁæöåPÀÖgï rQÌ E§âgÀ zÀĪÀÄðgÀt

OgÁzÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 40/09 PÀ®A 279, 337, 337, 304 (J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 26-03-2009 gÀAzÀÄ ºÀuÉUÁAªÀ GzÀVÃgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¨ÉÆAw-°AV UÁæªÀÄzÀ ªÀÄzsÉå ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÀÄvÀÄÛ mÁæPÀÖgÀ ªÀÄzÀå C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ¸ÀªÁj ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ E§âgÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖzÀÄÝ ºÁUÀÆ M§â¤UÉ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ w½zÀÄ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æà zÉëzÁ¸À vÀAzÉ AiÀĸÀªÀAvÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ 19 ªÀµÀð, ºÀlPÀgÀ ¸Á: °AV EvÀ¤UÉ JA§Ä¯ÉãÀìzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è WÀl£É §UÉÎ «ZÁj¹zÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄß vÀ£Àß ºÉýPÉ §gɬĹzÀÄÝ J£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 26-03-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 7.45 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ¸ÀA§A¢ü £ÁUÀÆgÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß UɼÉAiÀÄ ¸ÀÄgÉñÀ ªÀÄƪÀgÀÄ ¸ÀÄgÉñÀ£À »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. JA.JZÀ-12/J¥sÀ©-3956 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÀuÉÃUÁAªÀ ¢AzÀ vÀªÀÄä UÁæªÀĪÁzÀ °AVUÉ §gÀĪÁUÀ °AV UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ºÀuÉÃUÁAªÀ GzÀVÃgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É JzÀÄj¤AzÀ MAzÀÄ mÁæPïÖgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß mÁæPÀÖgÀ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖgÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀzÀ°è ¸ÀÄgÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀÆgÁªÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛIÄJ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

March 26, 2009

Bidar District : Daily Crime Update, 26-03-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 26-03-2009


SÁ¸ÀV mÁæªÀ®ì¤AzÀ gÁd¢Ã¥À dÆå«®¸Àð gÀªÀgÀ 46 ®PÀë 60 ¸Á«gÀ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À PÀ¼ÀªÀÅ
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 61/09 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 25/03/2009 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ²æà fvÉÃAzÀæ¹AUÀ vÀAzÉ gÁªÀĹAUÀ oÁPÀÆgÀ ªÀAiÀÄ:32 ªÀµÀð, gÀd¥ÀÆvÀ G:ZÉãÀ¹AUÀ EªÀgÀ ªÉÆ»¤ dĪÉîgÀì Dgï.J£À.n. gÉÆÃqÀ ªÀgÀAUÀ® EªÀgÀ ºÀwÛgÀ £ËPÀj ¸Á:ªÀgÀAUÀ® J.¦. gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ gÁd¢Ã¥À dÆåªÉ®gïì ¥Áæ.°«ÄmÉqï ªÀÄÄA¨Á¬Ä EªÀgÀ ºÀwÛgÀ ¢£ÁAPÀ 18/3/09 gÀAzÀÄ MlÄÖ 3285 UÁæA §AUÁgÀ M¼ÀUÉÆAqÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ MlÄÖ C.Q. 46,60,000/- gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É ¨Á¼ÀzÀÄÝ Rjâ ªÀiÁr CzÀ£ÀÄß ¨ÁåV£À°èlÄPÉÆAqÀÄ CzÉ ¢ªÀ¸À ªÀÄÄA¨Á¬ÄAzÀ gÁwæ 9 ¦.JA PÉÌ ªÉÇïÁé ®UÀÄÔj §¸Àì NªÀÄgÀ mÁæªÉ®ì £ÀA§gÀ PÉJ-25/ 9673 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¹Ãl £ÀA eÉ £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽÃvÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆUÀ®Ä ºÉÆgÀlÄ vÀ£Àß §AUÁgÀ ªÀqɪÉUÀ¼ÀÄ ElÖ gÉUÀfãÀ PÉA¥ÀÄ ,PÀ¥ÀÄà ªÀÄvÀÄÛ ©½ §tÚzÀ ¨ÁåUÀ ZÉÊ£À¢AzÀ vÁ£ÀÄ PÀĽvÀ ¹ÃnUÉ PÀnÖ vÁ£ÀÄ PÀĽvÀ §¸Àì §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀgÀºÀ¢ÞAiÀÄ gÁ.ºÉ £ÀA 9 gÉÆÃqÀ ªÀÄÄqÀ© PÁæ¸À gÉÆqÀ ºÀwÛjzÀÝ £À²Ã§ zsÁ¨Á ºÀwÛgÀ ¢£ÁAPÀ 19/3/09 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmÉUÉ §AzÁUÀ §¸Àì ZÁ®PÀ ºÁUÀÆ PÀAqÀPÀÖgÀ §¸Àì ¤°è¹ ZÁºÁ PÀÄrAiÀÄ®Ä E½zÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ PɼÀUÉ E½zÀÄ ±ËZÁ®AiÀÄPÉÌ ºÉÆÃV £ÀAvÀgÀ §AzÀÄ §¹ì£À°è ºÉÆÃV vÀ£Àß ªÀqÀªÉUÀ½zÀÝ ¨ÁåUÀ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¨ÁåV£À MAzÀÄ §¢ PÀvÀÛj¹zÀÄÝ EzÀÄÝ M¼ÀUÀqÉ EnÖzÀÝ §AUÁgÀ MqÀªÉUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

DmÉÆà rQÌ : ¥ÁzÀZÁj ªÀÄ»¼ÉUÉ UÁAiÀÄ
OgÁzÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA : 39/09 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀB 25-03-2008 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ DgÉÆævÀ£ÁzÀ DmÉÆà £ÀA. JªÀiï.JZï.26/PÉ-1928 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ OgÁzÀ vÁ®ÆPÁ ¥ÀAZÁAiÀÄvï JzÀÄgÀÄUÀqÉ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ ªÁUÀĪÀAvÉ ZÀ¯Á¬Ä¹ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. §AqɪÀiÁä UÀAqÀ £ÁUÀ¥Áà ¨sÀAqÉgÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¤Ãw ¸ÀA»ÃvÉAiÀÄ G®èAWÀ£É : ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
UÁA¢üUÀAd oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 44/09 PÀ®A : 3 PÀ£ÁðlPÀ M¥À£ï ¥Éè¸ï ( r¸ï¦üUÀgÀªÉÄAmï) PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 25-03-2009 gÀAzÀÄ 1940 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æÃ. Dgï.JªÀiï. PÀĪÀiÁgÀ¸Áé«Ä ¸ÉÃPÀÖgÀ¯ï ªÀiÁåf¸ÉÖçmï ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ©.J¸ï.¦. gÁdQÃAiÀÄ ¥ÀPÀëzÀªÀgÀÄ ªÀÄÄA§gÀĪÀ ¯ÉÆÃPÀ ¸À¨sÉ ºÁUÀÆ «zsÁ£À ¸À¨sÉ G¥ÀZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¤Ãw ¸ÀA»vÉAiÀÄ£ÀÄß G®èAWÀ£É ªÀiÁr ©.J¸ï.¦. gÁdQÃAiÀÄ ¥ÀPÀëzÀ a£Éí ºÁUÀÆ PÉ®ªÀÅ §gÀºÀUÀ¼ÀÄ §gÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁåQì PÁå§ ¤°è¹ QèãÀgÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀ ªÀÄƪÀgÀ UÀÄA¥ÀÄ
PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 30/09 PÀ®A 341, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 25/03/2009 gÀAzÀÄ 1935 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Áà PÀ¯ÁåuÉ ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ, G; ªÀiÁåQìPÁå¨ï PÀAqÁPÀÖgï ¸Á; ºÉƼÀ¸ÀªÀÄÄzÀæ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 25/03/09 gÀAzÀÄ GzÀVÃgÀ¢AzÀ ¨sÁ°ÌUÉ ªÀiÁåQì PÁå¨ï£À°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ¸ÁªÀ½ UÁæªÀÄzÀ ©æqïÓ ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ-GzÀVÃgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É 1900 UÀAmÉUÉ ºÀĸÉãÀ vÀAzÉ G¸Áä£À¸Á§ ªÀiÁåQì PÁå¨ï £ÀA.PÉJ-38/2383 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ºÁUÀÄ E§âgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á; ¸ÁªÀ½ EªÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁåQìPÁå©UÉ vÀqÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


PÀnÖUÉ ªÁå¥ÁgÀzÀ°è E§âgÀ£ÀqÀÄªÉ dUÀ¼À : MªÀð¤UÉ UÁAiÀÄ : UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 63/09 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-


¢£ÁAPÀ 25-03-2009 gÀAzÀÄ 2045 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, CAzÁdÄ 8-10 ¢£ÀUÀ½AzÀ ¸ÀzÀj ºÀtªÀÄAvÀ ºÁUÀÄ £Á£ÀÄ E§âgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ PÀnÖUÉ ªÁå¥ÁgÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ CAzÁdÄ 5-6 ¢ªÀ¸À¼ÀUÀ »AzÉ E§âgÀÄ PÀ¥À¯Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è VqÀUÀ¼ÀÄ Rj¢ ªÀiÁr CªÀÅUÀ¼ÀÄ PÀªÀÄoÁuÁ UÁæªÀÄzÀ UÀ¥sÁgÀ EªÀjUÉ ªÀiÁgÁlªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ ºÀtªÀÄAvÀ EªÀ£À ºÀwÛgÀ EzÀÄÝ CzÀgÀ ¯Á¨sÀªÀ£ÀÄß D ªÉÄÃ¯É ºÀAaPÉƼÉÆît CAvÁ ªÀiÁvÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÁAPÀ 25-03-2009 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ C°AiÀiÁ¨ÁzÀ UÁæªÀÄzÀ £ÁUÀ¥Áà ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ zÀ±ÀgÀxÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ £Ë¨ÁzÀ UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ Z˽ gÉÆÃrUÉ Z˽ PÀªÀiÁ£À ºÀwÛgÀ ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ ¤AwzÁÝUÀ CµÀÖgÀ°è ºÀtªÀÄAvÀ PÀÄgÀ£À½î EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀwÛgÀ §AzÀÄ PÀnÖUÉ ªÀiÁjzÀ §UÉÎ ¯Á¨sÀ ºÀAaPÉƼÉÆît CAvÀ CA¢zÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CzÀPÉÌ FUÀ PÀvÀÛ¯ÁVzÉ £Á¼É £ÉÆÃqÉÆt CA¢zÀPÉÌ ºÀtªÀÄAvÀ EªÀ£ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÀ E§âgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ : ºÀt ªÉÆèÉÊ¯ï ¥sÉÆãÀ d¦Û : ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
alUÀÄ¥Àà oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 49/09 PÀ®A 78 (111) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 26-03-09 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ J.J¸À.L. L/¹. ¦.J¸À.L. gÀªÀjUÉ alUÀÄ¥Àà ¥ÀlÖtzÀ ¸Á¬Ä zsÁ¨Á ºÉÆÃl® JzÀÄgÀÄUÀqÉ E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀðd¤ÀPÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ CªÀjUÉ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À anÖ §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À ªÉÄÃ¯É £À¸ÀÄ©£À ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqɸÀÄwÛzÀÝgÉAzÀÄ RavÀ ¨ÁvÀ«Ä ¹QÌzÀÝjAzÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¹.¦.¹. 1570, 811, 1553 PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸Á¬Ä zsÁ¨Á ºÉÆÃl® JzÀÄgÀÄUÀqÉ zÁ½ ªÀiÁr E§âgÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqɸÀÄwÛzÁÝ ªÀåQÛUÀ½UÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «Záj¸À®Ä 1) ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÁeÉÃAzÀæ¥Áà ¨ÁqÀ¸ÀAV« ªÀAiÀĸÀÄì 28 ªÀµÀð eÁåw °AUÁAiÀÄvÀ GB PÀÆ° ¸ÁB vÁ¼ÀªÀÄqÀV 2) ¥ÀÄAqÀ°PÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà §£Àß½î ªÀAiÀĸÀÄì 26 ªÀµÀð eÁåw PÀÄgÀħ GB MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸ÁB PÀAzÀUÀƼÀ zÀ¸ÀÛVÃj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§AzÀ ¥ÀlÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1610=00 gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÄ JgÀqÀÄ ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆèÉÊ® £ÀA. 9980954755 £ÉÆÃQAiÉÆ ¸Émï£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


March 25, 2009

Bidar District : Daily Crime Update, 25-03-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 25-03-2009


DAiÀÄ vÀ¦à ¨ÉÊPï ¤AzÀ ©zÀÄÝ ªÀåQÛAiÉÆêÀð UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ¥ÀæPÀgÀt
¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 49/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 24/03/09 gÀAzÀÄ 1645 UÀAmÉUÉ eÉÆÃd£Á ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄðAzÀ ©¢ÝgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉÆV £ÉÆqÀ¯ÁV ¦ügÁå¢ ²æà ZÀ£ÀߥÁà vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°PÀ PÁA§¼É ¸Á; eÉÆd£Á gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ UÁæªÀÄzÀªÀgÁzÀ ¸À£ÀÄäR E§âgÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ HgÀ ºÉÆgÀV£À ¨ÉÆgÀªÉ¯ï ºÀwÛgÀ ²æêÀÄAvÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ¸Á; SÁ£Á¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ¹ÌqÁV ©¢ÝzÀjAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ ªÉƼÀPÁ°UÉ ºÀwÛ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

DmÉÆà ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ ¨Á®PÀ¤UÉ rQÌ : ¨Á®PÀ¤UÉ gÀmÉÖUÉ ¥ÉmÁÖV ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 24/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 184 , 187 L.JA.«.JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 8.03.09 gÀAzÀÄ ¦ÃAiÀiÁ𢠨Á§Ä vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ §UÀzÀÆgÉ ¸Á: AiÀÄgÀAqÀV gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ CPÀëAiÀÄ£À£ÀÄß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÀÆr¹PÀÆAqÀÄ AiÀÄgÀArV¬ÄAzÀ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ C£ÀĨsÀªÀ ªÀÄAl¥ÀzÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ C¦à DmÉÆà £ÀA. PÉJ-39/3197 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÀ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ØCqÁØ wqÁØ ZÀ¯Á¬Ä¹PÀÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÉÊPÀ°UÉ »A¢¤AzÀ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ CPÀëAiÀĤUÉ KqÀUÉÊ gÀmÉÖUÉ ºÀwÛ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ .CAvÁ ¢: 24-03-2009 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ºÉÆ®zÀ°è Cwà PÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀªÀiÁr JgÀqÀÄ UÀÄA¥ÀÄUÀ¼À ªÀÄzsÀå dUÀ¼À JgÀqÀÄ ¥Á¼ÀAiÀÄzÀªÀjUÀÆ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥ÁnzÁgÀj§âjAzÀ®Æ zÀÆgÀÄ, JgÀqÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À zÁR®Ä

1) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 70/09 PÀ®A 447, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 24/03/09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠤ªÀÄð¯ÁzÉë UÀAqÀ ªÀĺÁ°AUÀ ¸Áé«Ä ¸Á: ¨sÁ°Ì ºÁUÀÄ CªÀgÀ vÀAV ªÀĺÁ£ÀAzÁ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ¼À UÀAqÀ ¨Á§ÄgÁªÀ J®ègÀÄ ¨sÁ°Ì eÉÆö£ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆîzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ £ÁUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ UÉÆÃ¥Á¼ÀUÀqÉØ ªÀAiÀÄ 40 2] gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ £ÁUÀ£ÁxÀ UÉÆÃ¥Á¼ÀUÀqÉØ ªÀAiÀÄ 18 3] dUÀzÉë UÀAqÀ £ÁUÀ£ÁxÀ UÉÆÃ¥À¼ÀUÀqÉØ ªÀAiÀÄ 35 J®ègÀ ¸Á/¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉÆîzÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ®Äè, §rUɬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


2) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 71/09 PÀ®A 324,504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 24/03/09 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¨sÁ°ÌAiÀÄ ªÀĺÁzÉë ¸Áé«ÄgÀªÀgÀ ºÉÆî 2 ªÀµÀðPÉÌ 50,000/- gÀÆ. £ÀAvÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. dUÀzÉë UÀAqÀ £ÁUÀ£ÁxÀ UÉÆ¥À¼ÀUÀqÉ gÀªÀgÀÄ PÀrzÀÄ ºÁQPÉÆArzÀÄÝ ¸ÀzÀj ºÉÆîPÉÌ CgÀÄ ºÉÆÃqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzsÀ 1] ¨Á§Ä vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ 55 2] ¤ªÀÄð¯Á zÉë UÀAqÀ ªÀĺÁ°AUÀ ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ 45 3] ªÀĺÁ£ÀAzÀ UÀAqÀ ¨Á§Ä ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ 40 J®ègÀ ¸Á/¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°è PÀ®Äè §rUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ E°è KPÉ §A¢Ýj CAvÀ ºÉýzÁUÀ £ÁªÀÅ 2 ªÀµÀðPÉÌ ºÉÆî PÀrzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÁQPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ºÉýzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ PÀ®Äè ºÁUÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


March 24, 2009

Bidar District : Daily Crime Update, 24-03-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 24-03-2009C£ÁªÀÄzsÉÃAiÀÄ ªÀºÁ£ÀPÉÌ ¨ÉÊPÀ ¸ÀªÁgÀ£À rQÌ : ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀåQÛAiÀÄ ¸ÁªÀÅ DvÀ£À §½¬ÄgÀĪÀ ºÀtzÀ ¨ÁåUÀ ªÀiÁAiÀÄ
ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 72/09 PÀ®A 279, 304(J)L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ ;-

¢£ÁAPÀ: 23/03/09 1300 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ gÀWÀĪÀgÀt vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Áà ¥ÉzÀÝ¥ÉÆÃ¬Ä G-ªÉÄÊPÉÆæà ¥sÉÊ£Á£ÀìzÀ°è ±ÁSÁ ªÀiÁå£ÉÃdgÀ ¸Á: C±ÉÆÃPÀ£ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ ªÀÄ°èPÁdÄð£À, CgÀ°PÀnÖ , ¹zÀÝ°AUÀuÁÚ gÉÆAr , ºÁUÀÄ £ÁUÀgÁd J®ègÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀbÉÃjUÉ ºÉÆV C°èAzÀ ¥ÉÊ£Á£Àì ºÀt ªÀ¸ÀÄ° PÀÄjvÀÄ ¥sÁvÁä¥ÀÄgÀPÉÌ ºÉÆV C°èAiÀÄÄ «ÄnAUÀ ªÀiÁr ªÀÄgÀ½ ºÀĨÁzÀPÉÌ ªÀÄgÀ½ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀÄqÀV EA¢gÁ£ÀUÀgÀ alUÀÄ¥Áà gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¥ÉÊ£Á£Àì PÀA¥À¤AiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ £ÁUÀgÁd vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄwgÁªÀ ¦ü®Ø C¹¸ÀÖAmï EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-35/eÉ-325 »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ¸ÉàAqÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÀt ªÀ¸ÀÄ° PÀÄjvÀÄ ¤uÁð ªÀÄvÀÄÛ alUÀÄ¥Áà UÁæªÀÄUÀ½UÉ ºÉÆV, ªÀÄgÀ½ ºÀĨÁzÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£Àª£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ gÉÆÃr£À ¥À²ÑªÀÄ ¨sÁUÀPÉÌ EgÀĪÀ MAzÀÄ ¨Éë£À ªÀÄgÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ¯ÉÆ CxÀªÁ E£ÁåªÀÅzÉÆ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊ®PÀUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ¯ÉÆà £ÁUÀgÁd EvÀ¤UÉ JqÀºÀuÉUÉ JqÀPÀtÂÚUÉ , vɯÉAiÀÄ »A¨sÁUÀPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV ¨sÁj UÁAiÀÄUÉÆArzÀÝjAzÀ CA§Ä¯ÉA£Àì£À°è ºÁPÀĪÀµÀ×gÀ°è ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÄ ªÀÄÈvÀÛ£ÀÄ ºÀt ªÀ¸ÀÄ° ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ElÖ ºÀtzÀ ¨ÁåUÀ ªÀÄÈvÀ £ÁUÀgÁd CxÀªÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊ®PÀUÉ EgÀĪÀ¢¯Áè ¸ÀzÀj ¨ÁåUÀ£ÀÄß C¥ÀWÁvÀªÁV ©zÁÝUÀ AiÀiÁgÉÆ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦ügÁ墣À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

gÉÊvÀ£ÉƧâ£À ºÉÆ®zÀ §AzÀgÀÄ MqÉzÀÄ : DvÀ¤UÉ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀ ªÀÄƪÀgÀÄ UÀÄA¥ÀÄ
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 47/09 PÀ®A 504, 323, 506, 427 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 23/03/09 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ UÉÆÃPÀļÀ UÁæªÀÄzÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA 18/J £ÉÃzÀgÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠨Á¯Áf vÀAzÉ gÁªÀÄ°AUÀ gÀªÀgÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ §AqÉ¥Áà vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀÄ ªÉÄÃvÉæ ºÁUÀÄ E£ÉÆߧâ£ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¤UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁ°¤AzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ, ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢vÀ£À ºÉÆ®zÀ §AzÁj MqÉzÀÄ ¤ÃgÀÄ ºÉÆ®zÀ°è §gÀzÀAvÉ ªÀiÁr ¨É¼ÉzÀ ¥sÀ¸À®Ä ºÁ¼ÁUÀĪÀAvÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄÃ¯É UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


LªÀvÀÄÛ gÀÆ¥Á¬Ä ¸Á® »AzÀÄjV¸À®Ä PÉýzÀÝPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ vÀ¯ÉAiÉÆÃqÉzÀ ¸Á®UÁgÀ ªÀĺÁ±ÀAiÀÄ
¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 69/09 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 23/03/09 gÀAzÀÄ 0730 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠰AUÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ²ªÀ°AUÀ ¸Áé«Ä ¸Á: §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPï ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀwÛgÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÀAdÄ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Áà ªÀĸÀ£ÀeÉÆV EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀwÛgÀ 50/- ¸Á® vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¨sÁ°Ì ¥ÀÄtå±ÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ PÀĽvÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ C°èUÉ §AzÁUÀ CªÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ PÉÆqÀ¨ÉÃPÁzÀ 50/- gÀÆ AiÀÄ£ÀÄß ªÀÄgÀ½ PÉýzÁUÀ ¤£Àß AiÀiÁªÀ ºÀt PÉÆÃqÀĪÀ¢zÉ CAvÀ CAzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©J¸ïJ£ïJ¯ï ªÉÊgÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ zÀÆgÀªÁt PÀ¼ÀªÀŪÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ PÀ¼Àî£À£ÀÄß ªÀiÁ®Ä ¸ÀªÉÄÃvÀ ¥ÉưøÀjUÉ M¦à¹zÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ
zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 61/09 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-

¢:23/03/09 gÀAzÀÄ 0430 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄgÁªÀ vÀAzÉ ªÀÄzsÀÄPÀgÀgÁªÀ ¸Á: ZÀAzÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ¢:23/03/09 gÀAzÀÄ 0100 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÀA¥ÀvÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÀÄ¥ÉÃAzÀæ ¸Á: ºÁ®»¥ÀàgÀUÁ E£ÀvÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ°è£À MAzÀÄ ©.J¸ï.J£ï.J¯ï. ¥sÉÆÃ£ï ºÁUÀÄ ªÉÊgï PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DvÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ oÁuÉUÉ DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°£À ¸ÀªÉÄÃvÀ vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀj zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ «zÀÆåvÀ mÁæ£Àì¥sÁªÀÄðgÀ vÀAw ºÁUÀÄ CzÀgÀ°ègÀĪÀ 14 ¸Á«gÀ gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ JuÉÚ PÀ¼ÀªÀÅ
zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 62/09 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢:23/03/09 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠨Á§ÄgÁªÀ ¤£ÉßPÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ C©üÃAiÀÄAvÀvÀgÀÄ PÀ.«.¸À.PÀA ¨sÁ°Ì G¥À«¨sÁUÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢:16/03/09 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è CeÁÕvÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÉÆãÀªÉÄüÀPÀÄAzÁ ²ªÁgÀzÀ°è£À §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¦ÃgÀ¥Áà gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ°è C¼ÀªÀr¹gÀĪÀ «zÀÄåvï mÁæ£Àì¥sÁgÀªÀÄgï vÀAwUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ JuÉÚ MlÄÖ CA.Q. gÀÆ.14,000/- £ÉÃzÀÄ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

MPÀÌ®ÄvÀ£À PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ ºÉÆÃzÀªÀ£À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ¨ÉÃzÀjPÉAiÉÆrØ, eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrzÀ K¼ÀÄ d£ÀgÀ UÀÄA¥ÀÄ
RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ 30/2009 PÀ®A-143,147,148,323,324,504,506 eÉÆvÉUÉ 149 L¦¹ 149 ªÀÄvÀÄÛ 3 [2] ,[10] J¸ï.¹/J¸ï.n ¦.J PÁAiÉÄÝ 1989 :-

¢£ÁAPÀ-23/03/09 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ±ÁAvÀ vÀAzÉ gÀvÀߥÀà §AzsÀÄ ¸Á:: KtPÀÆgÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ. ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀi˯Á£Á¸Á§ EªÀgÀ ºÀwÛgÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À PÉ®¸ÀPÉÌ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 22/03/2009 gÀAzÀÄ gÁwæ C: 8 UÀAmÉUÉ KtPÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è JwÛ£À §ArAiÀÄ°è PÀrè gÁ² vÀgÀĪÁUÀ §®©üêÀÄ vÀAzÉ ¸ÉÆãÀ¥Àà EvÀ£ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è mÉAmï ºÁUÀÄ PÀÄaðUÀ¼À£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ CzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ JwÛ£À §Ar MAiÀÄÄåªÀ ¸À®ÄªÁV ¸ÀzÀj §®©üêÀÄ ºÁUÀÄ £À£Àß°è vÀPÀgÁgÀÄ DVzÀÄÝ CzÀPÉÌ 1] §®©üêÀÄ vÀAzÉ ¸ÉÆãÀ¥Àà ¥Ánî ¸Á: KtPÀÆgÀ 2] §¸À¥Àà vÀAzÉ ¸ÉÆãÀ¥Àà ¥Ánî 3] gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ¸ÉÆãÀ¥Àà ¥Ánî 4] zÀ±ÀgÀxÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀÄ ©gÁzÁgÀ 5} £ÀªÀÀ£ÁxÀ vÀAzÉ §AqÉ¥Àà ©gÁzÁgÀ 6} ¥Àæ¢Ã¥À vÀAzÉ FgÀ¥Àà ©gÁzÁgÀ 7] «oÀ® vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀÄ ©gÁzÁgÀ 8} ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ FgÀ¥Àà ©gÁzÁgÀ J®ègÀÆ ¸Á :KtPÀÆgÀ EªÀgÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ §AiÀÄÄÝ, PÀ®Äè ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ CfðAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


§eÁd ±ÉÆà gÀÆA ¤AzÀ J¯ï.f. PÀA¥À¤AiÀÄ 25 ¸Á«gÀ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ UÀtPÀAiÀÄAvÀæ PÀ¼ÀªÀÅ
ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 47/09 PÀ®A 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ; 24/03/09 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ºÀjñÀÑAzÀæ UÉÆAiÀÄ® ¸Á: ²ªÀ£ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ; 23,24/03/09 gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjavÀgÀÄ ¥Éưøï ZËPï ºÀwÛgÀ«gÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀ §eÁeï ±ÉÆà gÀƪÀiï ¢AzÀ MAzÀÄ J¯ï.f PÀA¥À¤AiÀÄ UÀtPÀAiÀÄAvÀæ CA. Q 25,000/- gÀÆ¥Á¬Ä £ÉÃzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

March 23, 2009

Daily Crime Update - 23-03-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 23-03-2009

¨ÉÆÃgÀªÉ¯ïUÉ C¼ÀªÀr¹zÀ ¸Á«gÀ gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ «zÀÆåvÀ vÀAw PÀ¼ÀªÀÅ

alUÀÄ¥Àà oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 48/09 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 22-03-09 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÉÆdªÀiÁä UÀAqÀ ¯Á®¥Áà PÀmÁgÀ ¸Á: PÀÆqÀA§¯ï gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ PÀ¼ÉzÀ ªÀÄÆgÀÄ wAUÀ¼À »AzÉ ºÉÆî ¸ÀªÉð £ÀA. 13 gÀ°è ¨ÉÆÃgÀªÉ® ¨Á«UÉ EzÀÝ PÀgÉAl PÉç® ªÉÊgÀ 40 ¦üÃl GzÀÝ CzÀgÀ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 1000=00 gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯ÉªÀżÀîzÀÄÝ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. J¯ÁÌ PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ J®Äè ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è. £ÀAvÀgÀ alUÀÄ¥Àà oÁuÉAiÀÄ ¥ÉưøgÀÄ »r¢gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ «µÀAiÀÄ UÉÆÃvÁÛVzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉÆîzÀ°èAiÀÄ PÀgÉAl PÉç® ªÉÊgÀ UËvÀªÀÄ vÀAzÉ ±ÁåªÀÄgÁªÀ qÁAUÉ ¸ÁB alUÀÄ¥Àà FvÀ£ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ w½zÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

fÃ¥À rQÌ : MªÀð ºÀÄqÀÄUÀ£À ¥ÁzÀPÉÌ UÁAiÀÄ

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 29/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 184, 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 22-3-09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ CuÉ¥Áà ¥Án® ¸Á: RAqÁå¼À gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±À ªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 7-3-2009 gÀAzÀÄ SÁ¸ÀVPÉ®¸À ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ CfðzÁgÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÉÃtÄPÁ EªÀj§âgÀÄ CªÀgÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀÄgÀhÄÄQ JPÀì¸À £ÀA. PÉJ 39 /eÉ 0057 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ UËgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ MAzÀÄ f¥À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄUÀ£À ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ªÀÄUÀ£À §® ¥ÁzÀzÀ ºÀwÛgÀ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ DVzÀÄÝ ªÀÄUÀ½UÉ JzÉUÉ, vÀ¯ÉUÉ, ¸ÉÆAlPÉÌ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. rQÌ ªÀiÁrzÀ f¥À £ÀAJA.JZï. 25/J-1569 £ÉzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ¸ÀzÀgÀ §eÁgÀ oÁuÉ ¸ÉÆïÁ¥ÀÄgÀzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄgÁpAiÀÄ°è ºÉýPÉ ¤rzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ªÀÄgÁp CfðAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 22-3-09 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ CAZÉ ªÀÄÆ®PÀ §A¢zÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀiÁzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ CuÉ¥Áà ¥Án® CªÀjUÉ PÀgɬĹ ªÀÄgÁpAiÀÄ°èzÀÝ CfðAiÀÄ£ÀÄß PÀ£ÀßqÀPÉÌ C£ÀĪÁ¢¹ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ .


PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ¸ÁUÁl : ªÀiÁ®Ä d¦Û ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

§UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 62/09 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ eÉÆvÉ 328 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 22/03/2009 gÀAzÀÄ 0600 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀjUÉ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄgÁf zÉøÁ¬Ä ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr CªÀ¤AzÀ 5 °Ãlgï PÁ夣À°è PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä EvÀÄÛ C. Q. 500/- gÀÆ £ÉzÀÝ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉæPï ºÁQzÀÝjAzÀ ªÀåQÛAiÉÆêÀð mÉA¥ÉÆ¢AzÀ PɼÀUÉ©zÀÄÝ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ¥ÀæPÀgÀt

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 48/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 22-03-2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ gÀhÄgÉ¥Áà ªÀ¼À¸ÀAUÉ ¸Á: ºÉqÀUÁ¥ÀÆgÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ eÉÆÃd£Á UÁæªÀÄPÉÌ ªÀÄzÀĪÉUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ vÀ£Àß HjUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ªÀÄzÀĪÉUÁV PÀlÖ¯ÁzÀ mÉA¥ÉÆà £ÀA PÉ.J 38/ 4707 £ÉÃzÀÝgÀ°è §gÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀj mÉA¥ÉÆà ZÁ®PÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ mÉA¥ÉÆ Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ºÀwÛgÀ ¨ÉÆÃgÀªÉ® ºÀwÛgÀ wgÀÄ«£À°è §AzÁUÀ MªÉÄä¯É ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÝjAzÀ mÉA¥ÉÆzÀ°è ¤AwzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ aPÀÌ¥Áà £ÀgÀ¸À¥Áà EvÀ£ÀÄ mÉA¥ÉÆ¢AzÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀjAzÀ EvÀ¤UÉ JqÀQ«UÉ, JqÀvÀ¯ÉUÉ ºÁUÀÄ JqÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÀwÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÉÆAr ªÀÄÄjzÀÄ 16 ¸Á«gÀ gÀÆ. ªÀiË®åzÀ D¨sÀgÀt ºÁUÀÄ £ÀUÀ£Átå PÀ¼ÀªÀÅ

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 62/09 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 22-03-2009 gÀAzÀÄ ¦AiÀiÁ𢠲æÃPÁAvÀ vÀAzÉ CAd£ÉÃAiÀÄ®Ä ¸Á: ±ÀgÀt£ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ¥ÀwßAiÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°è ¢: 21-03-2009 gÀAzÀÄ ºÉÊzÀgÁ¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃVzÁÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°£À PÉÆAr ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr 1) MAzÀÄ §AUÁgÀzÀ 10 UÁæA ZÉÊ£À C.Q:8000/- gÀÆ 2) 4 UÁæA MAzÀÄ eÉÆv Q«AiÀÄ jAUÀ C.Q:4000/- 3) MAzÀÄ Q«AiÀÄ jAzÀ PÀjAiÀÄ §tÚzÀ ºÀgÀ½£ÀzÀÄ C.Q:3000/- gÀÆ 4) MAzÀÄ ¹®Ì ¸Áj CQ.2500/- gÀÆ 5) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 16000/- gÀÆ »ÃUÉ CA.Q. 34500/- gÀÆ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃqÀzÀ °TvÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¤Ãw ¸ÀA»ÃvÉ G®èAWÀ£É : ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 61/09 PÀ®A 152 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A. 1(3), 3 ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ. :-

¢£ÁAPÀ 22-03-2009 gÀAzÀÄ 0715 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ£Àå ¥Éưøï C¢üPÀëPÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ EªÀjAzÀ ªÀiÁ£Àå f¯Áè¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ PÀ¼ÀÄ»¹zÀ ¥ÀvÀæ ¸ÀA.DgïJ«/¦J/¹Dgï-2008-09 ¢£ÁAPÀ 21-03-2009 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¹éPÀj¹zÀÄÝ EzÀÄÝ, ¥ÀvÀæzÀ°è ¦æ¤¹¥Á® ¸ÉPÉæÃlj J¯ÉPÀë£À ZÀ«ÄµÀ£ï D¥sï EArAiÀiÁ gÀªÀgÀ ¥ÀvÀæzÀ G¯ÉèTzÀgÀ PÀæªÀÄvÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀAvÉ DzÉò¹zÀÄÝ G¯ÉèÃTvÀ ¥ÀvÀæzÀ°è ²æà UÀÄgÀÄ¥ÁzÀ¥Áà £ÁUÀªÀiÁgÀ¥À½î gÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É vÀºÀ¹¯ÁÝgÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ ºÉzÀj¹zÀ ¥ÀæPÀgÀt PÀ®A. 152 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ PÀ®A. UÀ¼ÀÄ CAzÀgÉ ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ PÀ®A. 1(3), 3 G¯ÉèÃTvÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁqÀ®Ä DzÉò¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 61/2009 PÀ®A. 152 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A. 1(3), 3 ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR®ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

March 22, 2009

Bidar District : Daily Crime Update, 22-03-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 22-03-2009


¥ÉưøïgÀ zÁ½ : ¸ÀAUÀ滹lÖ DPÀæªÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä d¦Û ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 46/09 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 21/03/09 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ªÉÆgÀRAr UÁæªÀÄzÀ PÁ²£ÁxÀ PÀÄAmÉUÁªÉ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ «±ÀA§gÀ vÀAzÉ ©ÃgÀ¥Áà ªÉÄÃvÉæ EvÀ£ÀÄ C£À¢üâüPÀÈvÀªÁV 39 AiÀÄÄ.J¸ï «¹Ì ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÁlPÁÌV ¸Áé¢üãÀzÀ°èlÄÖPÉÆAqÁUÀ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è zÁ½ £Àqɹ 39 AiÀÄÄ.J¸ï. «¹Ì ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¥ÀæPÁgÀ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

DAzÀ槸ï DmÉÆÃUÉ rQÌ : ªÀÄƪÀjUÉ UÁAiÀÄ
©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.52/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 21/03/09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzsÉ ¨sÀzÀæ¥Áà VgÉ¥Àà£ÉÆÃIÄ ¸Á: gÀvÁߥÀÆ (J¦) gÀªÀgÀÄ UÀÄAdnÖ UÁæªÀÄ¢AzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ DmÉÆà jPÁë £ÀA PÉ-38/2303 £ÉÃzÀÝgÀ°è §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ DAzsÀæ §¸ï £ÀA J¦-11/dqï-2117 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ zÉêÀzÉêÀ ªÀ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ DmÉÆÃzÀ°è PÀĽvÀ EvÀgÀjUÉ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


C£ÁªÀÄzsÉÃAiÀÄ ¥ÁA¥ÉèÃl ºÀAaPÉ : ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»ÃvÉ G®èAWÀ£É ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 66/09 PÀ®A : 127 (J) DgÀ.¦. JPÀÖ 1951 :_

¢£ÁAPÀ 21/03/09 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ£Àå vÀºÀ¹¯ÁÝgÀgÀÄ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ ¥ÀvÀæ ¸ÀASÉå PÀA/ZÀÄ£ÁªÀuÉ/¹.DgÀ/08-09 ¢£ÁAPÀ 20/03/09 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ©ÃzÀgÀ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ PÀÄjvÀÄ ¨ÁgÀwÃAiÀÄ d£ÀvÁ ¥ÀPÀëzÀ §Ævï ªÀÄlÖzÀ PÁAiÀÄðPÀvÀðgÀ ¸ÀªÀiÁªÉñÀ ¢£ÁAPÀ 20/03/09 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì C¸ÀÄÖgÉ PÀ¯Áåt ªÀÄAl¥ÀzÀ°è £ÀqÉ¢zÀÄÝ ¥ÀæZÁgÀPÁÌV 1450 ¥ÁA¥Éèl (PÀgÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ) ªÀiÁzÀj ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»wUÉ «gÀÄzÀÞªÁV ªÀÄÄzÀæPÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ £ÀªÀÄÆ¢¸ÀzÉ PÀgÀ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ºÀAaPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀj ©üwÛ¥ÀvÀæzÀ°è ¥ÀæPÀluÉ ²æà ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀÄzÀPÀnÖ ©.eÉ.¦ f¯Áè CzÀåPÀëgÀÄ ©ÃzÀgÀ CAvÀ £ÀªÀÄÆzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£ÉAiÀiÁzÀ §UÉÎ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä ¸ÀÆa¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ C¸ÀAeÉÕAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀ EgÀĪÀzÀjAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî®Ä ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ «£ÀAw¹ ªÀiÁ£Àå ¹«¯ï £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀÄ (».±ÉæÃ) ºÁUÀÆ eÉ.JA.J¥sÀ.¹ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀ C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉzÀÄ DgÉÆæ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀÄzÀPÀnÖ ©.eÉ.¦. f¯ÁèzsÀåPÀëgÀÄ EªÀgÀ «gÀÄzÀÞ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 66/09 PÀ®A 127 (J) DgÀ.¦. JPÀÖ 1951 gÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ªÀÄƪÀjAzÀ CPÀÌ ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä¤UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 46/09 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 21-03-2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAdÄ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ qÉƼÉî£ÉÆÃgÀ ¸Á: PËoÁ (PÉ) gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ DgÉÆævÀgÁzÀ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Áà ºÁUÀÆ E£ÀÆß E§âgÀÆ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ¼À CPÀÌ £ÀgÀ¸ÀªÀÄä EªÀ½UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ DgÉÆæ ªÀiÁgÀÄw EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤£Àß CPÀÌ PÉÃjAiÀÄ°è CªÀjªÀgÀ dvÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀ¨ÉqÀ CAvÀ CAzÀgÉ KPÉ ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ¼É CAvÀ CAzÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CPÀ̽UÉ fêÀ£À EvÀ£ÀÄ JqÀPÁ® ºÉèÉâgÀ½UÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ ²Ã®ªÀÄä EªÀ¼ÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ¼É CAvÀ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


eÉÆÃr zÀA¥ÀwUÀ¼À ªÀÄzsÀå dUÀ¼ÀzÀ°è £É®PÀÄÌgÀĽzÀ MªÀð¼À JgÀqÀÄ ºÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 47/09 PÀ®A 323,341,354,504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 21/03/2009 gÀAzÀÄ ¦üÃAiÀiÁ𢠫ªÀįÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¸ÀwõÀ ²æêÀÄAUÀ¯É ¸Á: eÉÆÃd£Á gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ CªÀ¼À UÀAqÀ ¸ÀwñÀ E§âgÀÄ °AUÀzÀ½î¬ÄAzÀ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ eÉÆÃd£Á UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ ¸Á: eÉÆd£Á EvÀ£ÀÄ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ°è AiÀiÁPÉà £À£ÀUÉ ¨ÉÊ¢¢ CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fAeÁªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÁr CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁr PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ £ÀÆQzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨Á¬ÄAiÀÄ°è£À PɼÀV£À 2 ºÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ©Ã¢ÝgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ ªÀUÉÊgÉ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


zsÁ¨ÁzÀ°è C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl : C§PÁj ¹§âA¢¬ÄAzÀ zÁ½ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 54/09 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 21-03-09 gÀAzÀÄ 1935 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ - ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸Á¬Ä zsÁ¨sÁzÀ°è CzÀgÀ ªÀiÁå£ÉÃdgÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì CxÀªÁ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ ©ÃAiÀÄgÀ ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É JAzÀÄ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ J.J¸À.L §PÀÌ¥Áà ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉưøÀ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ C.¯Á.¤ ºÁUÀÆ CªÀgÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ºÉZÀ.¹ 787 ¥ÀArvÀ, ºÉZÀ.¹ 780 SÁzÀgÀ ¦.¹ 913 ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ oÁuÉAiÀÄ ¦.¹ 899 AiÀÄĪÀgÁd J®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ fÃ¥À £ÀA§gÀ PÉJ 38 f 240 £ÉÃzÀgÀ°è ºÉÆÃV ©ÃzÀgÀ - ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É EgÀĪÀ ¸Á¬Ä zsÁ¨sÁzÀ ªÀiÁå£ÉÃdgÀ PËAlgÀ ªÉÄÃ¯É ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ©ÃAiÀÄgÀ ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ 1) £ÁPËl ©ÃAiÀÄgÀ 650 JªÀÄ.J® 25 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q 1875=00 ºÁUÀÆ 2) QAUÀ ¦üñÀgÀ ©ÃAiÀÄgÀ ¨Ál®UÀ¼ÀÄ 08 C.Q 520=00 »ÃUÉ MlÄÖ C.Q. 2395=00 gÀÆ £ÉÃzÀgÀ ©ÃAiÀÄgÀ ¨Ál®UÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀt «¯ÉªÁjAiÀÄ°è dUÀ¼À gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉÆAqÀ ªÀÄ»¼É : UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 71/09 , PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÀgÀt 324,504,323, eÉÆvÉ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ 20/03/09 gÀAzÀÄ 2315 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æêÀÄw gÉõÁä ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ C§ÄÝ® jAiÀiÁd gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ºÉý §gɬĹzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, £ÀªÀÄä NtÂAiÀÄ C¥À¸ÀgÀ «ÄAiÀiÁUÉ £Á£ÀÄ ºÁUÀÄ gÀfAiÀiÁ ¸ÀįÁÛ£Á ªÀÄvÀÄÛ ¸À°ªÀiÁ©Ã ©ÃrªÁ¯É J®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ºÀt PÉÆnÖgÀÄvÉÛªÉ »ÃVgÀĪÀ°è EAzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ ¸ÀįÁÛ£Á ºÁUÀÄ ¸À°ªÀiÁ©Ã §AzÀÄ C¥À¸ÀgÀ«ÄAiÀiÁ ¤AzÀ ªÀÄgÀ½ ºÀt PÉÆr¸ÀÄ gÀAr 8-10 ¢£ÀUÀ½AzÁ ¤Ã¤ ¤£Àß UÀAqÀ£À eÉÆÃvÉAiÀÄ°è UÉ ºÉÆÃVzÉ CAvÁ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ £Á£ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ «ZÁj¸À®Ä £À£ÀUÉ gÀfAiÀiÁ ¸ÀįÁÛ£Á EªÀ¼ÀÄ`` CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ vÀÄeÉ C¥ÀgÀ¸À «ÄAiÀiÁ PÉÆà ¨ÉÆ®£É £À» DvÁ ºÀªÀiÁgÉ ¥ÉÊ¸É ªÁ¥À¸À zÉãÉPÉ °AiÉÄ CAvÁ ºÉý £À£Àß PÀÄzÀ®Ä »ÃrzÀÄ PÉʬÄAzÀ £À£ÀUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÁUÀ ¸À°ªÀiÁ©Ã §AzÀªÀ¼É ``PÁå ¨ÉÆ®wUÉ CAzÀÄ ¨ÉÊzÀªÀ¼É £À£Àß ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ¼É CµÀ×gÀ°è £À£Àß UÀAqÀ C§ÄÝ® jAiÀiÁd §AzÀÄ dUÀ¼À ©Ãr¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÀfAiÀiÁ ¸ÀįÁÛ£Á EªÀ¼À UÀAqÀ vÁºÉÃgÀSÁ£À ºÁUÀÄ ªÀĸÁ۩üÀ UÀAqÀ SÁeÁ«ÄAiÀiÁ £À£Àß UÀAqÀ¤UÉ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ºÀuÉAiÀÄ°è gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ ¸ÀzÀj WÀl£É £ÉÆÃr £ÀªÀÄä NtÂAiÀÄ R¢ÃgÀ JA§ÄªÀªÀgÀÄ dUÀ¼À ©Ãr¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ ¸ÀzÀj WÀl£É EAzÀÄ 0700 ¦JªÀiï UÀAmÉUÉ £ÀqÉ¢gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.D¹Û dUÀ¼À : MªÀð ªÀÄ»¼ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ : ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå55/09 PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀ®A. 323.324.504 eÉÆvÉ 34 L¦¹

eÁ«ÃzÀ vÀAzÉ ¸ÀįÉêÀiÁ£À ¤uÉÚ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÀwÛ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÉÆÃqÉ PÀlÄÖwÛzÀÄÝ 3 ¦üÃlÄ eÁUÀ ©lÄÖ ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÉÆÃqÉ PÀlÄÖ JAzÀÄ ºÉýzÁUÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 21-03-09 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÁUÀ eÁ«ÃzÀ vÀAzÉ ¸ÀįÉêÀiÁ£À ¤uÉÚ EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¤ªÀÄä¥Àà£À eÁUÉ EzÉ K£ÉÆà eÁUÀ ©lÄÖ UÉÆÃqÉ PÀlÖ®Ä JAzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä gË£ÀR©Ã EªÀ¼ÀÄ ©r¸À®Ä §AzÁUÀ ªÀĸÁÛ£À ¸Á§ vÀAzÉ ¸ÀįÉêÀiÁ£À ¤uÉÚ EvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ½UÉ £ÀÆQ PÉÆlÖ£ÀÄ EzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À JqÀPÉÊUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ JzÀÄÝ »UÉÃPÉ £ÀÆPÀÄwÛ¢Ý JAzÀÄ PÉüÀ®Ä d°Ã® vÀAzÉ ¥sÁgÀÆR gÁeÁ¨sÁ¬Ä J®ègÀÆ ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀÀ (©) EvÀ£ÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊ ¬ÄAzÀ £ÀÆQzÀÝjAzÀ JqÀ gÉÆArUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£À PÀæªÀÄ PÉÊ PÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉPÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.March 21, 2009

Bidar District : Daily Crime Update, 23-03-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 21-03-2009


¸ÀaªÀgÀ ¸ÀÄgÀPÁë ªÀiÁUÀð ªÀÄzsÀå vÀqÉAiÉÆrØ PÁ£ÀÆ£ÀÄ DeÉÕ G®èAWÀ£É : ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 64/09 PÀ®A 188 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 20/03/09 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀiÁ£Àå PÀÄ. ±ÉÆèsÁ PÀgÀAzÁèeÉ UÁæ«ÄÃt C©üªÀÈ¢Þ ¸ÀaªÀgÀÄ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå gÀªÀgÀÄ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀzÀ C¸ÀÄÖgÉ PÀ¯Áåt ªÀÄAl¥ÀzÀ°è ¨sÁgÀwÃAiÀÄ d£ÀvÁ ¥ÀPÀëzÀ PÁAiÀÄðPÀvÀðgÀ ¸À¨sÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¨sÁ°ÌAiÀÄ ²æà ¥ÀæPÁ±À RAqÉæ ªÀiÁf ±Á¸ÀPÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ JzÀÄjUÉ M§â PÁgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß PÁ£ÀªÉà ªÀÄzsÀåzÀ°è ¸ÉÃj¸À¨ÁgÀzÉAzÀÄ UÉÆwÛzÀÝgÀÆ ¸ÀºÀ CªÀ£ÀÄ AiÀÄxÁavÀÛªÁV ¥ÀæPÀlUÉƽ¸À¯ÁzÀ DeÉÕUÉ C«zsÉÃAiÀÄvÉ vÉÆÃj G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀÝjAzÀ C°èAiÉÄà EzÀÝ jl¤ðAUÀ C¢üPÁj ²æà G¦à£À ºÁUÀÆ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ºÁUÀÆ ¦.L ¨sÁ°Ì ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÉ®ègÀÆ ªÁºÀ£À vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CzÀgÀ £ÀA§gÀ £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀÄ mÁmÁ EArUÉÆà rJ®J¸À £ÀA JA.JZÀ 04 ©.PÀÆå. 9765 EzÀÄÝ CzÀgÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄ°èPÁdÄð£ï vÀAzÉ ZÀ£Àߧ¸Àì¥Áà RAqÉæ ¸Á/ ¨sÁ°Ì CAvÀ w½¹zÀÄÝ jl¤ðAUÀ C¢üPÁj ²æà G¦à£À ºÁUÀÆ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ DzÉñÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


ºÀ¼ÉAiÀÄ dUÀ¼ÀzÀ £ÉêÀPÉÌ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀ ªÀåQÛAiÀÄ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀtzÁR®Ä
¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA> 45/09 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

20/03/2009 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¢£ÁAPÀ: DgÉÆæ ºÀtªÀÄAvÀ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁgÀÄw vÀAzsÉ ¹zÁæªÀÄ ¸Á: PËoÁ gÀªÀgÀÄ CtÚ vÀªÀÄäA¢jzÀÄÝ, DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÀAUÀ¥Áà E§âgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¤£ÀÄ F »AzÉ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄÆägÀ zÉëzÁ¸À EvÀ£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀĪÁUÀ PÀgÉzÀgÀÄ KPÉà §gÀ°®è CAvÀ dUÀ¼À ªÀiÁr ºÀtªÀÄAvÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤£ÀUÉ JµÀÄÖ ¸ÉÆQÌzÉ CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ J2 ¸ÀAUÀ¥Áà EvÀ£ÀÄ C¯Éè ©zÀÝ MAzÀÄ PÀ®Äè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


gÁdPÁgÀtÂAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÉÆA¢UÉ NrºÉÆÃzÀ UɼÉAiÀÄ£À EgÀÄ«PÉ §UÀÎ «ZÁj¹ : gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀ UÀÄA¥ÀÄ
¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 5/09 PÀ®A 341, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 20-03-2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdgÀvÀ£À vÀAzÉ vÀļÀ¹gÁªÀÄ ZÀ®ÄªÁ ¸Á: ©üªÀÄ£ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UɼÉAiÀÄ ¸ÀĤî EvÀ£ÀÄ ©üêÀÄgÁªÀ gÁdPÁgÀt EªÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ²¯Áà¼ÀÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ 20/03/09 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ ©üªÀÄgÁªÀ, £ÀA¢¤, PÀªÀļÁ¨Á¬Ä gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ²¯Áà EªÀ½UÉ ¤£Àß UɼÉAiÀÄ ¸ÀĤî J°èUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÁÝ£É ºÉüÀÄ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ªÀÄzsÀå vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀÆ° PÉ®¸ÀPÁÌV vÀPÀgÁgÀÄ : MªÀð¤UÉ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀ £Á®égÀ UÀÄA¥ÀÄ
zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 60/09 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢:20/03/09 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAdÄ vÀAzÉ ZÀAzÀæPÁAvÀ ¸Á: zsÀ£ÀÆßgÀvÁAqÁ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÁzÀ ¥sÀQÃgÀZÀAzÀ vÀAzsÉ zÁªÀf ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÆß 3 d£ÀgÀÄUÀ¼À ªÀÄzÉå PÀÆ° PÉ®¸ÀPÁÌV vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ CzÉà ªÉʪÀÄ£À¹ì¤AzÀ ¢:20/03/09 gÀAzÀÄ gÁwæ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ ¤AwzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ C°èUÉ §AzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

March 20, 2009

Bidar District : Daily Crime Update : 20-03-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 20-03-2009mÉA¥ÉÆ DmÉÆÃPÉÌ rQÌ : MªÀð¤UÉ UÁAiÀÄ
§UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 60/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 19/03/2009 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠨Á§Ä±Áåº vÀAzÉ GªÀÄgÀ C° ¸Á: zÀ£À²æ ºÁUÀÄ CªÀ£À ºÉAqÀw E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ zsÀ£À²æÃÄAzÀ ¨sÀAUÀÆgÀPÉÌ §AzÀÄ ¨sÀAUÀÆgÀ¢AzÀ ªÀÄ£ÁßKSÉýUÉ §gÀĪÁUÀ ¸À°ASÁ£À ºÉÆl® gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°è DmÉÆÃzÀ°è PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ d»gÁ¨ÁzÀ PÀqÉÄAzÀ mÁmÁ mÉA¥ÀÄ £ÀA. PÉJ-39/5984 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼Àf£ÀvÀ£À¢AzÀ Mr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀĽvÀ DmÉÆÃPÉÌ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. CzÀgÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ºÉvÀÛvÀAzÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ ¸ÀÆ¥ÀÄvÀæ
¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 63/09 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
ó
¦üAiÀiÁð¢ AiÀi˺Á£À vÀAzÉ eÁªÀÄƤ ¹AzsÉ ¸Á: ©üªÀÄ£ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ 4 wAUÀ½AzÀ ¥ÀÆ£ÁzÀ ¯ÁqÀÓzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀåPÉÌ 5 ¢£ÀUÀ½AzÀ gÀeÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁ°Ì §A¢zÀÄÝ §AzÀ £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ RaðUÁV 8000/- gÀÆ PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. Ä ¢£ÁAPÀ 19/03/09 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß ºÉAqÀw vÀ£Àß ºÀwÛgÀ ºÀt PÉýzÁUÀ CªÀ½UÉ vÁ£ÀÄ ªÉÆ£Éß PÉÆlÖ 8000/- K£ÀÄ ªÀiÁr¢Ý CAvÀ PÉüÀ®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ EzÀÝ vÀ£Àß ªÀÄUÀ DgÉÆæ ¸Àa£ï EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ vÀ£Àß vÁÄUÉ K£ÀÄ PÉüÀÄwÛà CAvÀ CAzÀÄ C°èAiÉÄà ©zÀÝ MAzÀÄ PÀnÖUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß JqÀUÀtÂÚ£À ªÉÄîUÀqÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ CzÉà §rUÉÄAzÀ JqÀUÉÊ CAUÉÊAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C£À¢üÃPÀÈvÀ ¸ÀgÁÄ ¸ÁUÁl : ¸ÀgÁÄ ¸ÁV¸ÀĪÀ ¸ÀÆÌlgÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ DgÉÆæAiÀÄ §AzsÀ£À
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 44/09 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 19/03/09 gÀAzÀÄ 1415 WÀAmÉUÉ GªÀiÁ¥ÀÆgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ gÁ.ºÉ £ÀA 9gÀ ªÉÄïÉ, DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÀwõÀ vÀAzÉ CdÄð£À PÁA§¼É ¸Á: GªÀiÁ¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV 42 §Æ¤ «¸ÀÌ ¸ÀgÁÄ ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÁlPÁÌV ¸ÉÆÌÃlgï £ÀA JªÀiïºÀZï-25-1460 £ÉÃzÀgÀ°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è zÁ½ £Àqɹ 42 §Æ¤ «¹Ì ¸ÀgÁÄ ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆÌÃlgï d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸ÀPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ZÀÄ£ÁªÀuÁ §ÆvÀ ªÀÄlÖzÀ PÁAiÀÄðPÀvÀðgÀ ¸ÀªÉÄêÉñÀPÉÌ ªÀÄÄ¢æ¹zÀ £ÁªÀĸÀ»ÃvÀ PÀgÀ¥ÀvÀæ : ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¤Ãw G®èAWÀ£É zÀÆgÀÄ : ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 57/09 PÀ®A 127J Dgï.L. JPïÖ . :-

¢£ÁAPÀ 19-03-2009 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉUÉ vÀºÀ¹¯ÁÝgÀgÀÄ ºÁUÀÄ vÁ®ÆPÁ zÀAqÁ¢üÃPÁjUÀ¼ÀÄ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄ¢AzÀ MAzÀÄ ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¹éPÀj¹PÉÆArzÀÄÝ ¥ÀvÀæzÀ ¸ÁAgÀ±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ. f¯Áè ¨sÁgÀwÃAiÀÄ d£ÀvÁ ¥Ánð, ©ÃzÀgÀ CzsÀPÀëgÁzÀ ²æà ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀÄzÀPÀnÖ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 18-03-2009 jAzÀ 02-04-2009 gÀ ªÀgÉUÉ £ÀqɸÀ®Ä GzÉÝò¹gÀĪÀ §Ævï ªÀÄlÖzÀ PÁAiÀÄðPÀvÀðgÀ ¸ÀªÀiÁªÉñÀzÀ §UÉÎ ªÀÄÄ¢æ¹zÀ PÀgÀ¥ÀvÀæzÀ ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß ®UÀwÛ¹ PÀ¼ÀÄ»¹gÀÄvÁÛgÉ. F PÀgÀ¥ÀvÀæzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄzÀæPÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À ªÀÄÄ¢æ¹gÀĪÀÅ¢®è. ¸ÀzÀj PÀgÀ¥ÀvÀæªÀÅ DgÀ,¦, JPÀÖ PÀ®A 172 J C£ÀéAiÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¤Ãw ¸ÀA»vÉAiÀÄ G®èAWÀ£ÉAiÀiÁVgÀĪÀÅzÀjAzÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ¸ÀÆa¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ. ªÀiÁzÀj ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£ÉAiÀiÁVgÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀħA¢gÀĪÀÅzÀjAzÀ EªÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀÆa¸À¯ÁVzÉ G¯ÉèÃTvÀ ¥ÀvÀæzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆnÖgÀĪÀ C¸À®Ä PÀgÀ¥ÀvÀæ ªÀÄvÀÄÛ f¯Áè ¨sÁd¥Á PÁAiÀÄðzÀ²ð G¥ÉÃAzÀæ zÉñÀ¥ÁAqÉAiÀĪÀgÀ ¢£ÁAPÀ 18-03-2009 gÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß F ¥ÀvÀæzÉÆA¢UÉ ®UÀwÛ¹ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVzÉ. CAvÀ EvÁå¢ ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ¥ÀvÀæzÀ°è £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ C¥ÀgÁzsÀªÀ£ÀÄß C¸ÀAeÉÕÃAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀªÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ªÀiÁ£ÀågÀÄ ¸ÀzÀj C¸ÀAeÉÕAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀzÀ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀî®Ä ¥ÀgÀªÁ¤UÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀ®Ä PÉÆjPÉ EgÀÄvÀÛzÉ. EzÀgÀ eÉÆÃvÉAiÀÄ°è ªÀiÁ£Àå vÀºÀ¹¯ÁÝgÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ C¸À®Ä ¥ÀvÀæ ºÁUÀÄ CzÀPÉÌ ®UÀvÀÛ EzÀÝ G¥ÉÃAzÀæ zÉñÀ¥ÁAqÉ EªÀgÀ ¥ÀvÀæ ªÀÄvÀÄÛ PÀgÀ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ®UÀvÀÛ ªÀiÁr ªÀiÁ£ÀågÀ°è ¸À°è¸À¯ÁVzÉ. ©eɦ ¥ÁnðAiÀÄ ¸À¨sÉ £Àqɹ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀiÁ£Àå vÀºÀ¹Ã¯ïzÁgÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁåzÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ºÁUÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®zÀ C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉzÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀt ¸ÀA. 57/209 127J Dgï.L. JPïÖ . £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EzÉ.


gÉʯÉé ¥sÀÄmï ¥ÁvÀ ªÉÄÃ¯É C¥ÀjavÀ ªÀåQÛAiÀÄ ºÀÈzÀAiÀiÁWÁvÀ : D¸ÀàvÉæ ¸ÉÃj¸ÀĪÀµÀÖgÀ°è zÀĪÀÄðgÀt
ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 01/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ; 19/03/09 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀiÁgÉÆà M§â CAzsÁdÄ 50 ªÀµÀðzÀ ªÀAiÀĹì£À C¥ÀjavÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ J°èAzÀ¯ÉÆà §AzÀ gÉʯÉé ¤¯ÁÝt ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¥ÀÄmï ¥ÁvÀ ªÉÄÃ¯É UÀqÀUÀqÀ £ÀqÀÄUÀÄvÀÛ JzÉ £ÉÆêÀŤAzÀ £ÀgÀ¼ÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ ¥sÉÆ£ï ªÀiÁr w½¹zÀÝjAzÀ 108 ªÁºÀ£ÀªÀÅ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ MAiÀÄÄåwÛzÁÝUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É DzÀÝjAzÀ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉʵÀªÀÄåzÀÌ dUÀ¼ÀzÀ°è PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ : UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 59/09 PÀ®A 324, 504 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ:19/03/09 gÀAzÀÄ 2145 ¦üAiÀiÁ𢠪À°¥Á±À vÀA G¸Áä£À¸Á§ CwªÁ¼À EvÀ£ÀÄ vÀgÀ£À½î ²ªÁgÀzÀ°è vÀ£Àß vÀAzÉAiÀÄ ºÉÆ®zÀzÀ°èzÀÝ G¸ÀðUÉ ºÉÆÃV Hl ªÀiÁr §gÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä DgÉÆævÀ eÉÊ£ÀĸÁ§ vÀAzÉ G¸Áä£À¸Á§ CwªÁ¼É EvÀ£ÀÄ ºÀ¼ÉdUÀ¼À ¸ÀA§AzÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ PÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ PÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¯Áj ¥À°Ö : ªÀÄƪÀjUÉ UÁAiÀÄ
ºÀĪÀi£À¨ÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 68/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 19-03-09 gÀAzÀÄ 1215 UÀAmÉUÉ D¸ÀàvÉæÄAzÀ C¥ÀWÁvÀªÁzÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ JªÀiï.r «ÄgÁeÉÆâÝãÀ vÀAzÉ C¯ÁèªÀÅ¢ÝãÀ ¥sÀPÀÄæªÁ¯É ªÀAiÀÄ 24 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁw: ªÀÄĹèA ¸Á: £ÀAzÀUÁAªÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 19-03-09 gÀAzÀÄ ºÀĪÀiÁ£À¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä §¸ïì ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¤AvÁUÀ ªÀĺɪÀÄÆzÀ «ÄAiÀiÁå gÀªÀgÀ C½AiÀÄ£ÁzÀ E¸ÁPÀ«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ d°Ã® «ÄAiÀiÁå UÀ¢ÝªÁ¯É ªÀAiÀÄ 34 ªÀµÀð ¸Á: L£ÉÆýî UÁæªÀÄ vÁ: aAZÉÆý EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA JªÀiï.ºÉZï 25/©-9509 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÁ£À ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ UÁæªÀÄzÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ C¯ÁèªÀÅ¢ÝãÀ ¥ÀmÉî E§âgÀÆ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ SÁ¸ÀV PÉ®¸À PÀÄjvÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ¤AzÀ ZÀ¯ÁĹPÉÆAqÀÄ M«ÄäAzÉƪÉÄä¯É ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÝjAzÀ ¯ÁjAiÀÄ »rvÀ vÀ¦à ¥À°ÖaiÀiÁV gÉÆr£À ªÉÄÃ¯É §A¢zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ JqÀUÉÊ ªÉƼÀPÉÊ ºÀwÛgÀ ºÁUÀÆ ¸ÉÊAiÀÄzÀ C¯ÁèªÀÅ¢ÝãÀ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÀĺɪÀÄÆzÀ C° ªÀAiÀÄ 55 ªÀµÀð ¸Á: £ÀAzÀUÁAªÀ gÀªÀjUÉ JqÀUÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ZÁ®PÀ£ÁzÀ E¸ÁPÀ«ÄAiÀiÁå vÀªÀÄzÉ d°Ã® «ÄAiÀiÁå gÀªÀjUÉ vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

March 19, 2009

Bidar District : Daily Crime Update, 19-03-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 19-03-2009


¸ÀļÀÄî gÀ¸ÉÛAiÀÄ £ÀPÁ±É ¸Àȶֹ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀAa¸ÀÄwÛgÀĪÀªÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 46/09 PÀ®A 465, 468, 467, 471, 420 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 18-03-2009 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ UÀĪÉÄä ªÀÄvÀÄÛ ¯ÁåAqï jPÁqÀð vÀºÀ¹® PÀbÉÃj ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ ¹AzÉÆÃ¯ï ¸Á: avÁÛSÁ£Á gÀªÀjUÉ ¸ÉÃjzÀ ¸ÀªÉÃð £ÀA. 39/02 dAUÀ¯ï PÉÆÃ¬Ä £ÉÃzÀgÀ eÁUɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£À ¨sÀÆ«Ä ¸ÀªÉÃð £ÀA. 41 £ÉÃzÀgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ¸ÀļÀÄî £ÀPÁ±É ¸Àæ¶Ö¹ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀAZÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. DvÀ£À «gÀÄzÀÞ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƽîj CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆgÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁgÀÄw ªÁå£À ¥À°Ö : ZÁ®PÀ¤UÉ UÁAiÀÄ
zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 58/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 18/03/09 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¨Á宺À½î ²ªÁgÀzÀ°è ©ÃzÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀ ±ÀAPÀgï vÀAzÉ £ÁUÀ±ÉÃnÖ ZÀl£À½î ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, ¸Á: PÀAzÀUÀƼÀ ªÀiÁgÀÄw ªÁå£ï £ÀA. JªÀiï.JZï.04-J-6587 £ÉÃzÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀjAzÀ DgÉÆævÀ¤UÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛ ºÁUÀÄ UÀÄ¥Àæ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄð UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ºÀ¼ÉAiÀÄ zÉéõÀPÉÌ dUÀ¼À : ªÀiÁgÀPÁ¸ÀÛç¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹ fêÀ¨ÉzÀjPÉAiÉÆÃrØzÀ DPÀæªÀÄ UÀÄA¥ÀÄ
§UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 59/09 PÀ®A 324, 504, 355, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 18/03/2009 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C±ÉÆÃPÀgÉrØ vÀAzÉ §PÁÌgÉrØ ªÀiÁZÀgÉrØ ¸Á: ¥ÉÆ®PÀ¥À½î ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÆ ¸ÉÃj «ÄãÀPÉÃgÁ PÁæ¸ÀzÀ°ègÀĪÀ ±ÀgÀt¥Àà ¥Ánïï EªÀgÀ ºÉÆÃmÉî ºÀwÛgÀ ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ UÁæªÀÄzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¥Àæ¨sÀÄ, gÁdPÀĪÀiÁgÀ, ¥Àæ±ÁAvÀ, «£ÉÆÃzÀ J®ègÀÆ ¸Á// ¨ÉêÀļÀSÉqÁ EªÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§Ý¢AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ©âtzÀ ¸À¯ÁPɬÄAzÀ, ºÉÆqÉAiÀÄĪÁUÀ vÀ¦à¹PÉƼÀî®Ä ºÉÆzÁUÀ CzÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉ£ÉßUÉ vÀgÀa gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÄ «£ÉÆÃzÀ EvÀ£ÀÄ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. C®èzÉà ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ¤£ÀUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C£À¢üPÀÈvÀ ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl : DgÉÆæAiÀÄ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 10/09 PÀ®A 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 18/3/09 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ Gd¤ UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆæ «oÀ® vÀAzÉ gÀhļÀ¥Áà ¹AzsÉà FvÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ¸ÀgÁ¬Ä 45 ¨ÉÆä ¸ÉàõÀ¯ï «¹Ì ¨Ál°UÀ¼ÀÄ MlÄÖ ¨É¯É 1732-50/-gÀÆ £ÉÃzÀÄÝ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DvÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

MªÀð£À£ÀÄß PÁ®ÄzÁjAiÀÄ°è DPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ ªÀÄƪÀgÀ UÀÄA¥ÀÄ
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 43/09 PÀ®A 341, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 18/03/09 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉƺÀgÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ PÁ®Ä zÁj ªÉÄïÉ, DgÉƦvÀgÁzÀ UÉÆ¥Á® vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 2 d£ÀgÀÄ ¸Á: ªÀÄ°èPÁdÄð£ÀªÁr gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ UÀAUÁgÁªÀÄ gÀªÀjUÉ ¨Á« PÀgÉAl ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÀA§AzsÀªÁV vÀqÉzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¢éÃZÀPÀæªÁºÀ£À ¸ÀªÁgÀ¤AzÀ §¸ï ZÁ®PÀ¤UÉ rQÌ : gÀPÀÛUÁAiÀÄ
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 23/09 PÀ®A 279,338 L¦¹ eÉÆÃvÉ 184 , 187 L.JA.«.JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 18.03.09 gÀAzÀÄ PÉJ¸ïDgïn¹ §¸ïì ZÁ®PÀ ¦üÃAiÀiÁð¢ JªÀiï.r. C«ÄgÉƢݣï vÀAzÉ ºÀQÌ ªÀĸÁ§ l¦àªÁ¯É ¸Á: gÁeÉñÀégï gÀªÀgÀÄ ©eÁ¥ÀÄgï ¢AzÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ªÀiÁUÀðªÁV ºÀĪÀÄ£Á¨Á¢UÉ ºÉÆÃUÀ®Ä §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¤¯ÁÝtzÀ°è §¸ïì ¤°è¹ ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt¢AzÀ ºÀÆ®¸ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä §gÀÄwÛzÀÝ DgÉÆævÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J.-39-ºÉZï-9756 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÀ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ ªÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ØCqÁØ wqÁØ ZÀ¯Á¬Ä¹PÀÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ ºÀwÛ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.March 18, 2009

Daily Crime Update - 18-03-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 18-03-2009

¯Áj rQÌ ªÀÄ»¼ÉAiÉÆêÀð¼À ¸ÁªÀÅ

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 59/09 PÀ®A 279, 304 (J) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 17/03/2009 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ¸ÉʧuÁÚ ¨ÉƧqÉ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw WÁ¼ÉªÀiÁä ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, ¸Á: ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ UÁæªÀÄPÉÌ ºÀwÛgÀ«zÀÝ ¨ÉÆgÀªÉ®UÉ ºÉÆÃV C°èzÀÝ ¥sÀÄ°£À PÀnÖ ªÉÄÃ¯É §mÉÖ MUÉAiÀÄĪÁUÀ ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ §AUÁè PÀqɬÄAzÀ ¯Áj £ÀA. PÉJ 39/3919 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯Áj Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ 1415 UÀAmÉUÉ rQÌ ºÉÆÃqÉ¢zÀÝjAzÀ CªÀ¼À §®UÁ°UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV PÁ®Ä ªÀÄÄj¢vÀÄÛ ºÁUÀÆ CªÀ¼À ¨É£ÀÄß, KzÉ, vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ aQvÉìUÉ ¸ÉÃj¹zÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁ¼É. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ZÀZÀð£À°ègÀĪÀ ºÀÄAr MqÉzÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 61/09 PÀ®A 457, 380 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 18/03/09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¥sÁzÀgï gÉÆ£Á®Ø ¯ÉÆèÉÆ vÀAzÉ ªÉÄÊSÉ® ¯ÉÆèÉÆ 40 ªÀµÀð G. ZÀZÀð ¥sÁzÀgÀ eÁw . Qæ±ÀÑ£ï ¸Á/ PÉxÉÆðPÀ ZÀZÀð ¨sÁvÀA¨Áæ gÉÆÃqÀ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 17/03/09 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmɬÄAzÀ 18/03/09 gÀ 1400 UÀAmÉAiÀÄ ªÀgÉUÉ ZÀZïð£À ªÁZÀªÀiÁå£À PÀvÀðªÀå ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ ªÀÄ®VPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. gÁwæ 2-00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ZÀað£À ZÉ£À¯ï UÉÃmï Qð PÉÆAr ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ZÀað£À M¼ÀV£À PÁtÂPÉ ¥ÉnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CzÀgÀ°è CAzÁdÄ 1000/- gÀÆ. a®ègÉ ºÀt PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

mÁæPÀÖgï ªÀÄvÀÄÛ DmÉÆà ªÀÄzsÉå rQÌ ªÀåQÛAiÉÆêÀð£À ¸ÁªÀÅ

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.28/09 PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 17-03-2009 gÀAzÀÄ 2030 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁð¢ü RAiÀiÁªÉƢݣÀ vÀAzÉ ¥sÀvÀÄæ¸Á§gÀªÀgÀ gÀªÀgÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt¢AzÀ ¨ÉÃl¨Á®PÀÄAzÁ UÁæªÀÄPÉÌ DmÉÆà £ÀA§gÀ PÉJ-39/1302 £ÉÃzÀgÀ°è ¨ÁrUɬÄAzÀ gÀ« vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw PÁA§¼É ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2000 . UÀAlUÉ §gÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀiÁªÀ° UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÉÆr£À°è §AzÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ C¥ÀjavÀ mÁæPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä CmÉÆÃPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ M¼ÀUÀqÉ PÀĽvÀ gÀ« vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw EªÀjUÉ JzÉUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. rQ̪ÀiÁrzÀ mÁæPÀÖgÀ ZÁ®PÀgÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«UÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. mÁæPÀÖgÀ C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ gÀÀ« vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw PÁA§¼É ªÀAiÀÄ:20ªÀµÀð ¸Á: ¨ÉÃl¨Á¼ÀPÀÄAzÁ ¢£ÁAPÀ 18-03-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 1230 UÀAlUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤rzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 52/09 PÀ®A 341, 504, 506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 17-03-09 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²ªÀgÁd vÀAzÉ ªÀĺÁgÀÄzÀæ¥Áà ¥Àæ¸À£Àß ¸Á: zÁqÀV gÀªÀgÀÄ ºÀ½îSÉqÀ (©) ©.J¸ï.J¸ï.J¸ï.PÉ. ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¸Á¬Ä zsÁ¨ÁzÀ UÉÃmï ºÀwÛgÀ §gÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ dUÀ£ÁßxÀ ¹gÀAeÉ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ £ÀªÀÄä zÁ¨sÁ F gÉÆÃrUÉ EzÀÝgÀÆ ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁªÀ Hj¤AzÀ §AzÀÄ zÁ¨sÁ ºÀaÑ¢Ýj CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ CAV »rzÀÄ jhÄAgÀhiÁ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ §zÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 45/09 PÀ®A 324, 504, 506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ; 17/03/09 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ dįɨÁf UÀAqÀ £À¹gÉÆÃ¢Ý£ï ¸Á: ªÀÄ£Àß½î ºÁUÀÄ ªÀÄUÀ ¸ÉÆøÉ, ªÉÆêÀääUÀ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV ªÉÆêÀääUÀ£À CAUÀ«PÀ®vÉ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÀÄgÀ½ vÀªÀÄä ¸ÀéUÁæªÀÄ ªÀÄ£Àß½îUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä DmÉÆÃzÀ°è §gÀÄwÛzÁÝUÀ ©ÃzÀgÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ C°ªÉÆâݣï vÀAzÉ ºÀ¤Ã¥sï EvÀ£ÀÄ DmÉÆÃPÉÌ MAzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉ¢ÝzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀQ«UÉ ºÀwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ªÀåQÛUÉ PɼÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÞUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉaÑUÉ ªÀiÁvÀ£ÁßrzÀgÉ RvÀA ªÀiÁr©qÀÄvÉÛãÉ. JAzÀÄ fêÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì UÀÄ£Éß £ÀA. 59/09 PÀ®A 435 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 17/03/09 gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ PÀ®ªÁr UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°è EgÀĪÀ ¦üAiÀiÁ𢠨Á¯Áf vÀAzÉ ¨Á¥ÀÆgÁªÀ ¥ÁnÃ¯ï ¸Á : aPÀ®ZÀAzÁ gÀªÀgÀ ºÉÆî ¸ÀªÉð £ÀA 38/1 £ÉÃzÀÝgÀ°èzÀÝ JgÀqÀÄ eÉÆüÀzÀ ¨sÀtªÉÄUÀ½UÉ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ QrUÉÃrUÀ¼ÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑzÁUÀ ¨sÁ°Ì CVß ±ÁªÀÄPÀ oÁuÉUÉ ¥ÉÆãÀ ªÀiÁr w½¸À¯ÁV CVß ±ÁªÀÄPÀ zÀ¼ÀzÀªÀgÀÄ §AzÀÄ ¨ÉAQ Dj¸À®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀߥÀlÖgÀÄ PÀÆqÁ ¤AiÀÄAwæ¸À®Ä CUÀzÉà ¸ÀA¥ÀÆtð eÉÆüÀzÀ vÉ£É ¸À»vÀ PÀtÂPÉ ¸ÀÄlÄÖ 50 aî eÉÆüÀ DUÀĪÀµÀÄÖ CA.Q 70,000/- gÀÆ ºÁ¤AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠰TvÀ zÉÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä d¦Û

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 60/09 PÀ®A 328 L¦¹ eÉÆvÉ 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 17/03/09 gÀAzÀÄ 1245 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¨sÁ°Ì ºÀ¼É ¸À«ð¸ï ¸ÁÖöåAqï ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀUÉ ªÀiÁzÀPÀvÉAiÀÄ£ÀÄß GAlĪÀiÁqÀĪÀ PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ EzÀÝ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ¦.L ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¥sÀÄ¯É ZËPÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ VæãÀ ¥ÁPÀð ºÉÆÃmÉ® ºÀwÛgÀ ªÀÄgÉAiÀiÁV £ÉÆÃqÀ®Ä C°è M§â ªÀåQÛ MAzÀÄ LzÀÄ °ÃlgÀ ©½ ¥Áèöå¹ÖPÀ PÁå£ÀzÀ°è d£ÀjUÉ ªÀiÁzÀPÀvÉ GAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DvÀ£À ªÀ±À¢AzÀ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ 5 °ÃlgÀ ©½ ¥Áè¹ÖPÀ PÁå£ÀzÀ°è£À 3 °ÃlgÀ PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä CA.Q. 300/- gÀÆ £ÉÃzÀÝ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.