March 22, 2009

Bidar District : Daily Crime Update, 22-03-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 22-03-2009


¥ÉưøïgÀ zÁ½ : ¸ÀAUÀ滹lÖ DPÀæªÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä d¦Û ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 46/09 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 21/03/09 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ªÉÆgÀRAr UÁæªÀÄzÀ PÁ²£ÁxÀ PÀÄAmÉUÁªÉ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ «±ÀA§gÀ vÀAzÉ ©ÃgÀ¥Áà ªÉÄÃvÉæ EvÀ£ÀÄ C£À¢üâüPÀÈvÀªÁV 39 AiÀÄÄ.J¸ï «¹Ì ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÁlPÁÌV ¸Áé¢üãÀzÀ°èlÄÖPÉÆAqÁUÀ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è zÁ½ £Àqɹ 39 AiÀÄÄ.J¸ï. «¹Ì ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¥ÀæPÁgÀ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

DAzÀ槸ï DmÉÆÃUÉ rQÌ : ªÀÄƪÀjUÉ UÁAiÀÄ
©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.52/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 21/03/09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzsÉ ¨sÀzÀæ¥Áà VgÉ¥Àà£ÉÆÃIÄ ¸Á: gÀvÁߥÀÆ (J¦) gÀªÀgÀÄ UÀÄAdnÖ UÁæªÀÄ¢AzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ DmÉÆà jPÁë £ÀA PÉ-38/2303 £ÉÃzÀÝgÀ°è §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ DAzsÀæ §¸ï £ÀA J¦-11/dqï-2117 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ zÉêÀzÉêÀ ªÀ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ DmÉÆÃzÀ°è PÀĽvÀ EvÀgÀjUÉ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


C£ÁªÀÄzsÉÃAiÀÄ ¥ÁA¥ÉèÃl ºÀAaPÉ : ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»ÃvÉ G®èAWÀ£É ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 66/09 PÀ®A : 127 (J) DgÀ.¦. JPÀÖ 1951 :_

¢£ÁAPÀ 21/03/09 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ£Àå vÀºÀ¹¯ÁÝgÀgÀÄ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ ¥ÀvÀæ ¸ÀASÉå PÀA/ZÀÄ£ÁªÀuÉ/¹.DgÀ/08-09 ¢£ÁAPÀ 20/03/09 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ©ÃzÀgÀ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ PÀÄjvÀÄ ¨ÁgÀwÃAiÀÄ d£ÀvÁ ¥ÀPÀëzÀ §Ævï ªÀÄlÖzÀ PÁAiÀÄðPÀvÀðgÀ ¸ÀªÀiÁªÉñÀ ¢£ÁAPÀ 20/03/09 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì C¸ÀÄÖgÉ PÀ¯Áåt ªÀÄAl¥ÀzÀ°è £ÀqÉ¢zÀÄÝ ¥ÀæZÁgÀPÁÌV 1450 ¥ÁA¥Éèl (PÀgÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ) ªÀiÁzÀj ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»wUÉ «gÀÄzÀÞªÁV ªÀÄÄzÀæPÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ £ÀªÀÄÆ¢¸ÀzÉ PÀgÀ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ºÀAaPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀj ©üwÛ¥ÀvÀæzÀ°è ¥ÀæPÀluÉ ²æà ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀÄzÀPÀnÖ ©.eÉ.¦ f¯Áè CzÀåPÀëgÀÄ ©ÃzÀgÀ CAvÀ £ÀªÀÄÆzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£ÉAiÀiÁzÀ §UÉÎ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä ¸ÀÆa¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ C¸ÀAeÉÕAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀ EgÀĪÀzÀjAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî®Ä ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ «£ÀAw¹ ªÀiÁ£Àå ¹«¯ï £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀÄ (».±ÉæÃ) ºÁUÀÆ eÉ.JA.J¥sÀ.¹ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀ C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉzÀÄ DgÉÆæ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀÄzÀPÀnÖ ©.eÉ.¦. f¯ÁèzsÀåPÀëgÀÄ EªÀgÀ «gÀÄzÀÞ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 66/09 PÀ®A 127 (J) DgÀ.¦. JPÀÖ 1951 gÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ªÀÄƪÀjAzÀ CPÀÌ ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä¤UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 46/09 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 21-03-2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAdÄ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ qÉƼÉî£ÉÆÃgÀ ¸Á: PËoÁ (PÉ) gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ DgÉÆævÀgÁzÀ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Áà ºÁUÀÆ E£ÀÆß E§âgÀÆ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ¼À CPÀÌ £ÀgÀ¸ÀªÀÄä EªÀ½UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ DgÉÆæ ªÀiÁgÀÄw EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤£Àß CPÀÌ PÉÃjAiÀÄ°è CªÀjªÀgÀ dvÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀ¨ÉqÀ CAvÀ CAzÀgÉ KPÉ ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ¼É CAvÀ CAzÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CPÀ̽UÉ fêÀ£À EvÀ£ÀÄ JqÀPÁ® ºÉèÉâgÀ½UÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ ²Ã®ªÀÄä EªÀ¼ÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ¼É CAvÀ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


eÉÆÃr zÀA¥ÀwUÀ¼À ªÀÄzsÀå dUÀ¼ÀzÀ°è £É®PÀÄÌgÀĽzÀ MªÀð¼À JgÀqÀÄ ºÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 47/09 PÀ®A 323,341,354,504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 21/03/2009 gÀAzÀÄ ¦üÃAiÀiÁ𢠫ªÀįÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¸ÀwõÀ ²æêÀÄAUÀ¯É ¸Á: eÉÆÃd£Á gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ CªÀ¼À UÀAqÀ ¸ÀwñÀ E§âgÀÄ °AUÀzÀ½î¬ÄAzÀ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ eÉÆÃd£Á UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ ¸Á: eÉÆd£Á EvÀ£ÀÄ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ°è AiÀiÁPÉà £À£ÀUÉ ¨ÉÊ¢¢ CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fAeÁªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÁr CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁr PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ £ÀÆQzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨Á¬ÄAiÀÄ°è£À PɼÀV£À 2 ºÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ©Ã¢ÝgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ ªÀUÉÊgÉ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


zsÁ¨ÁzÀ°è C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl : C§PÁj ¹§âA¢¬ÄAzÀ zÁ½ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 54/09 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 21-03-09 gÀAzÀÄ 1935 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ - ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸Á¬Ä zsÁ¨sÁzÀ°è CzÀgÀ ªÀiÁå£ÉÃdgÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì CxÀªÁ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ ©ÃAiÀÄgÀ ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É JAzÀÄ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ J.J¸À.L §PÀÌ¥Áà ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉưøÀ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ C.¯Á.¤ ºÁUÀÆ CªÀgÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ºÉZÀ.¹ 787 ¥ÀArvÀ, ºÉZÀ.¹ 780 SÁzÀgÀ ¦.¹ 913 ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ oÁuÉAiÀÄ ¦.¹ 899 AiÀÄĪÀgÁd J®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ fÃ¥À £ÀA§gÀ PÉJ 38 f 240 £ÉÃzÀgÀ°è ºÉÆÃV ©ÃzÀgÀ - ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É EgÀĪÀ ¸Á¬Ä zsÁ¨sÁzÀ ªÀiÁå£ÉÃdgÀ PËAlgÀ ªÉÄÃ¯É ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ©ÃAiÀÄgÀ ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ 1) £ÁPËl ©ÃAiÀÄgÀ 650 JªÀÄ.J® 25 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q 1875=00 ºÁUÀÆ 2) QAUÀ ¦üñÀgÀ ©ÃAiÀÄgÀ ¨Ál®UÀ¼ÀÄ 08 C.Q 520=00 »ÃUÉ MlÄÖ C.Q. 2395=00 gÀÆ £ÉÃzÀgÀ ©ÃAiÀÄgÀ ¨Ál®UÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀt «¯ÉªÁjAiÀÄ°è dUÀ¼À gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉÆAqÀ ªÀÄ»¼É : UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 71/09 , PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÀgÀt 324,504,323, eÉÆvÉ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ 20/03/09 gÀAzÀÄ 2315 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æêÀÄw gÉõÁä ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ C§ÄÝ® jAiÀiÁd gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ºÉý §gɬĹzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, £ÀªÀÄä NtÂAiÀÄ C¥À¸ÀgÀ «ÄAiÀiÁUÉ £Á£ÀÄ ºÁUÀÄ gÀfAiÀiÁ ¸ÀįÁÛ£Á ªÀÄvÀÄÛ ¸À°ªÀiÁ©Ã ©ÃrªÁ¯É J®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ºÀt PÉÆnÖgÀÄvÉÛªÉ »ÃVgÀĪÀ°è EAzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ ¸ÀįÁÛ£Á ºÁUÀÄ ¸À°ªÀiÁ©Ã §AzÀÄ C¥À¸ÀgÀ«ÄAiÀiÁ ¤AzÀ ªÀÄgÀ½ ºÀt PÉÆr¸ÀÄ gÀAr 8-10 ¢£ÀUÀ½AzÁ ¤Ã¤ ¤£Àß UÀAqÀ£À eÉÆÃvÉAiÀÄ°è UÉ ºÉÆÃVzÉ CAvÁ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ £Á£ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ «ZÁj¸À®Ä £À£ÀUÉ gÀfAiÀiÁ ¸ÀįÁÛ£Á EªÀ¼ÀÄ`` CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ vÀÄeÉ C¥ÀgÀ¸À «ÄAiÀiÁ PÉÆà ¨ÉÆ®£É £À» DvÁ ºÀªÀiÁgÉ ¥ÉÊ¸É ªÁ¥À¸À zÉãÉPÉ °AiÉÄ CAvÁ ºÉý £À£Àß PÀÄzÀ®Ä »ÃrzÀÄ PÉʬÄAzÀ £À£ÀUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÁUÀ ¸À°ªÀiÁ©Ã §AzÀªÀ¼É ``PÁå ¨ÉÆ®wUÉ CAzÀÄ ¨ÉÊzÀªÀ¼É £À£Àß ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ¼É CµÀ×gÀ°è £À£Àß UÀAqÀ C§ÄÝ® jAiÀiÁd §AzÀÄ dUÀ¼À ©Ãr¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÀfAiÀiÁ ¸ÀįÁÛ£Á EªÀ¼À UÀAqÀ vÁºÉÃgÀSÁ£À ºÁUÀÄ ªÀĸÁ۩üÀ UÀAqÀ SÁeÁ«ÄAiÀiÁ £À£Àß UÀAqÀ¤UÉ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ºÀuÉAiÀÄ°è gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ ¸ÀzÀj WÀl£É £ÉÆÃr £ÀªÀÄä NtÂAiÀÄ R¢ÃgÀ JA§ÄªÀªÀgÀÄ dUÀ¼À ©Ãr¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ ¸ÀzÀj WÀl£É EAzÀÄ 0700 ¦JªÀiï UÀAmÉUÉ £ÀqÉ¢gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.D¹Û dUÀ¼À : MªÀð ªÀÄ»¼ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ : ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå55/09 PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀ®A. 323.324.504 eÉÆvÉ 34 L¦¹

eÁ«ÃzÀ vÀAzÉ ¸ÀįÉêÀiÁ£À ¤uÉÚ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÀwÛ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÉÆÃqÉ PÀlÄÖwÛzÀÄÝ 3 ¦üÃlÄ eÁUÀ ©lÄÖ ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÉÆÃqÉ PÀlÄÖ JAzÀÄ ºÉýzÁUÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 21-03-09 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÁUÀ eÁ«ÃzÀ vÀAzÉ ¸ÀįÉêÀiÁ£À ¤uÉÚ EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¤ªÀÄä¥Àà£À eÁUÉ EzÉ K£ÉÆà eÁUÀ ©lÄÖ UÉÆÃqÉ PÀlÖ®Ä JAzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä gË£ÀR©Ã EªÀ¼ÀÄ ©r¸À®Ä §AzÁUÀ ªÀĸÁÛ£À ¸Á§ vÀAzÉ ¸ÀįÉêÀiÁ£À ¤uÉÚ EvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ½UÉ £ÀÆQ PÉÆlÖ£ÀÄ EzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À JqÀPÉÊUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ JzÀÄÝ »UÉÃPÉ £ÀÆPÀÄwÛ¢Ý JAzÀÄ PÉüÀ®Ä d°Ã® vÀAzÉ ¥sÁgÀÆR gÁeÁ¨sÁ¬Ä J®ègÀÆ ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀÀ (©) EvÀ£ÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊ ¬ÄAzÀ £ÀÆQzÀÝjAzÀ JqÀ gÉÆArUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£À PÀæªÀÄ PÉÊ PÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉPÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.