March 4, 2009

Bidar District : Daily Crime Update, 04-02-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 04-03-2009


¸ÀºÁAiÀÄPÀ DAiÀÄÄPÀÛgÀ £ÀPÀ° ¸À» ªÀiÁr ªÀAa¸À®Ä AiÀÄwß¹zÀªÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 39/09 PÀ®A 468,471,420, L¦¹

¢£ÁAPÀ; 3-03-09 gÀAzÀÄ 10.00 UÀAmÉUÉ ²æà ªÀĺÀäzÀ E¨Áæ»A vÀAzÉ C§ÄÝ® UÀ¥sÁgÀ G- ¦ªÀÇ£À PÉ®¸À ªÀiÁ£Àå J.¹ PÀbÉÃjAiÀÄ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ªÀiÁ£Àå J.¹ PÀbÉÃj ¥ÀvÀæ ¸ÀA. PÀA.¹§âA¢ü.¹.Dgï-54/2008-09 3403 ¢£ÁAPÀ; 2-03-09 £ÉÃzÀ£ÀÄß vÀAzÀÄ ºÁdgÀ ¥Àr¸ÀzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, PÁ®A. £ÀA.9 gÀ°è £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀ «®ì£À J.zÀ.¸À ¸ÀºÁAiÀÄPÀ DAiÀÄÄPÀÛgÀ PÁAiÀÄð®AiÀÄ gÀªÀgÀÄ J.¹ PÀbÉÃj PÀqÀvÀ ¸ÀA. C¦Ã® ¹.Dgï;1/2005-06 gÀ°è ¢£ÁAPÀ; 28-12-07 gÀAzÀÄ eÁjAiÀÄUÁzÀ DzÉñÀzÀ ªÉÄÃ¯É »A¢£À ¸ÀºÁAiÀÄPÀ DAiÀÄÄPÀÛgÁzÀ qÁ/ gÀªÀ¤ÃvÀ¹AUÀ J.¹ EªÀgÀ £ÀPÀ° ¸À» ªÀiÁr DzÉñÀ ºÉÆgÀr¸ÀgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ EzÀÝ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


aÃn ªÀåªÀºÁgÀzÀ°è zÀÄrØUÁV dUÀ¼À : gÀPÀÛUÁAiÀÄ
¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 21/09 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 03-03-2009 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà EzÀ¯Á¬Ä ¸Á: PÀgÀPÀ£À½î gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ UÁæªÀÄzÀ°è QgÁt CAUÀr ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀå¥ÁgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ G¥Àfë¸ÀÄwÛzÀÄÝ »ÃVgÀĪÀ°è GqÀªÀÄ£À½î UÁæªÀÄzÀ UÀÄAqÀ¥Áà gÀªÀgÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ UÁæªÀÄzÀ ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ WÁmÉÆÃ¼É E§âgÀÄ 50 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ ©.¹. EnÖgÀÄvÉÛªÉ ¸ÀzÀj ©.¹.AiÀÄ ºÀt ¢£Á®Ä UÀÄAqÀ¥Áà gÀªÀgÀ ºÀwÛgÀ PÀlÄÖwÛzÀÄÝ MAzÀÄ ¢ªÀ¸À 250 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆÃlÄÖ CzÀPÉÌ ¥Àæ¨sÀÄ EªÀ£ÀÄ 200 gÀÆ¥ÁAiÀÄ PÉÆnÖ¢ CAzÀ£ÀÄ CzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢ CªÀ¤UÉ »ÃUÉ ¸ÀļÀÄî DqÀ¨ÁgÀzÀÄ £Á£ÀÄ ¤£ÀUÉ 250 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆnÖzÉ£É CA¢zÀPÉÌ CªÀ£ÀÄ ¤Ã£ÀÄ £À£ÀUÉ 200 gÀÆ¥Á¬Ä ªÀiÁvÀæ PÉÆnÖ¢ CAvÁ ºÉýgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæ¨sÀÄ ºÁUÀÄ CªÀ£À vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ gÀªÀgÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ªÀÄƪÀgÀ §AzsÀ£À
zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 49/09 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ:03/03/09 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ eÁåAw UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀÞ¼ÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ®PÀëöät ºÁUÀÆ E¤ßçâgÀÄ ºÀt ºÀaÑ ¥Àt PÀnÖ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹Ã©£À dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀjAzÀ 330/- gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÄ 52 E¹àl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVjªÀiÁr CªÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆÃArgÀÄvÁÛgÉ.


PÁ®ÄªÉ ºÉÆqÀÄAiÉÆwÛgÀĪÁUÀ E§âgÀ £ÀqÀÄªÉ dUÀ¼À M§â¤UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ
ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 20/09 PÀ®A 20/09 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 03-02-2009 gÀAzÀÄ 1845 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ªÀ¸ÀAvÀ vÀAzÉ §½gÁªÀÄ ªÉÄÃvÉæ ¸Á:¸Á¬ÄUÁAªÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 03-02-2009 gÀAzÀÄ 1630 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄä vÉÆÃlzÀ PÀmÉÖUÉ PÁ®ÄªÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀj CªÀgÀ CtÚ£ÁzÀ ®PÀëöät EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ E°è JPÉ PÁ®ÄªÉ ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ý CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ E£ÉÆߧâ CtÚ£ÁzÀ £ÀgÀ¹AUÀ EªÀ£À JqÀ vÀ¯É ªÉÄÃ¯É PÀj »rUÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ, EªÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀiÁzsÀªÀ¤UÉ JqÀUÉÊ ºÉ§âgÀ½UÉ ¨Á¬ÄAzÀ PÀaÑ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ¤ÃªÉ¯Áè MAzÉà E¢Ýj ¸ÀļÉî ªÀÄPÀÌ¼É CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁr PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


ªÀÄ£ÉAiÀĪÀÄÄAzÉ EnÖgÀĪÀ ¨ÉÊPï PÀ¼ÀªÀÅ : ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
OgÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 32/09 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀB 28-11-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¦üÃAiÀiÁ𢠥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ C®ªÀiÁf ¸Á: ±ÉÃlPÁgÀ UÀ°è gÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EnÖgÀĪÀÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J. 38 f 6285 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 03-03-2009 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ vÁ¼ÀzÉ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ QÃl£Á±ÀPÀ ¸Éë¹ MªÀð£À ¸ÁªÀÅ
alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 04/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 03-03-09 gÀAzÀÄ UÉÆgÀPÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ¸ÀħâtÚ ºÀÄqÀVPÀgï ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, ¸Á: ºÀtPÀÄt EvÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5-6 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÉÆÃmÉÖ £ÉÆë¤AzÀ £ÀgÀ¼ÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÁPÀµÀÄÖ aQvÉì ªÀiÁr¹zÀgÀÄ ¸ÀºÀ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀzÉ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ºÀtPÀÄt AiÀÄ°ègÀĪÀ ºÉÆ®zÀ°è QÃl£Á±ÀPÀ «µÀPÁj OµÀzÀ ¸Éë¹gÀÄvÁÛ£É. CªÀ£À CtÚ ªÀÄvÀÄÛ UÁæªÀÄzÀ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ ºÉaÑ£À ZÀQvÉìUÁV MAiÀiÁÝUÀ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄZÉAzÀæ£ÁxÀ vÀAzÉ ¸ÀħâuÁÚ ºÀÄqÀÄVPÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃ¯É AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.