March 10, 2009

Daily Crime Update 10-03-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 10-03-2009

PÁgï ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉÊPï ªÀÄzsÉå rQÌ gÀPÀÛUÁAiÀÄ

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 47/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 09-03-09 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢ ¨Á§Ä vÀAzÉ CªÀÄÈvÀ ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð G: J¯ï.L.¹ JeÉAmï ¹¤ÃAiÀÄgï D¦ü¸Àgï ¨ÁæAZï UÀÄ®âUÁð eÁw: PÉÆgÀªÁ ¸Á: PÉƼÁgÀ (PÉ) gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß »ÃgÉÆ ºÉÆÃAqÁ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-38-eÉ-9532 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ UÀÄ®âUÁð PÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÀ©ÃgÁ¨ÁzÀ ªÁrUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀZÁÑ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ºÀwÛgÀ 1200 UÀAmÉUÉ JzÀÄj¤AzÀ CAzÀgÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ©½ §tÚzÀ mÁmÁ EArPÁ PÁgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĸÀÄvÁÛ §AzÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦ügÁå¢UÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ UÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄgÀPÉÌ ¨ÉÊPï rQÌ ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ¨ÉÊPï ¸ÀªÁgÀ£À ¸ÁªÀÅ

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 36/09 PÀ®A 279, 304 [J] L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 10/03/09 gÀAzÀÄ 0845 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ Q±À£À vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ eÁzsÀªÀ ¸Á: ªÉÄÃqÀ¥À½îvÁAqÁ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 09/03/09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® vÀ£Àß ªÀiÁªÀ£À ªÀÄ£É PÁgÀªÁgÀ vÁAqÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ gÁwæ 1930 UÀAmÉUÉ PÁgÀªÁgÀ vÁAqÁ¢AzÀ OgÁzÀUÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ®Ä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛzÁÝUÀ gÁwæ 9 UÀAmÉ ¬ÄAzÀ 10 UÀAmÉ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® CwªÉÃUÀ¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ £ÁUÀÆgÀ [JªÀiï] ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉÆÃVð ªÀÄzsÀå wgÀÄ«£À°è §AzÁUÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à MAzÀÄ §§° ªÀÄgÀPÉÌ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄ ºÉÆA¢ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ ªÀUÉÊgÉ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ºÁªÀÅ PÀrzÀÄ ªÀåQÛAiÉƪÀð£À ¸ÁªÀÅ

OgÁzÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.DgÀ £ÀA 06/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀB 08-03-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 2300 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ZÁAzÀ¨Á¬Ä UÀAqÀ §£À¹ gÁoÉÆÃqï ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á : zsÉÆÃ¥ÀgÀªÁr gÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆArzÁÝUÀ «µÀPÁj ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÁÝUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢: 09/03/09 gÀAzÀÄ 0500 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Ql£ÁµÀPÀ ¸ÉêÀ£É: ¨Á®QAiÀÄ ¸ÁªÀÅ

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 04/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¤lÆÖgï (©) UÁæªÀÄzÀ°è ¥ÀÆeÁ vÀAzÉ UÉÆëAzÀgÁªÀ ªÉÊeÉ ªÀAiÀÄ 16 eÁw ªÀÄgÁoÁ «zÁåyð ¸Á/ ¤lÆÖgÀ (©) EPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß vÀAzÉ ¥ÀæªÀZÀ£À PÉüÀ®Ä ¨sÁ°ÌUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ vÁ£ÀÄ §gÀĪÀzÁV ºÀl »rzÁUÀ CªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¤ªÀÄä vÁ¬Ä E®è 10 £É NzÀÄwÛ¢Ý ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÀjAiÀiÁV C¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄ CA¢zÀPÉÌ DªÉñÀzÀ°è ¢£ÁAPÀ 08/03/09 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¨ÉüÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ OµÀzsÀ PÀÄrzÀjAzÀ E¯Ád PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrzÁUÀ ¢£ÁAPÀ 09/03/090 gÀAzÀÄ 0515 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. CAvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ºÀÄAr MqÉzÀÄ ºÀt PÀ¼ÀªÀÅ

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 48/09 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 09/03/2009 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠹zÁæªÀÄ¥Áà ©.ªÀĺÁd£À ¸Á: ©gÁzÀgÀ PÁ¯ÉÆä gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtzÀ C£ÀĨsÀªÀ ªÀÄAl¥ÀzÀ°è §AzÀ ¨sÀPÁÛ¢UÀ¼ÀÄ C£ÀĨsÀªÀ ªÀÄAl¥ÀPÉÌ ¤ÃqÀĪÀ PÁtÂPÉUÉƸÀÌgÀ C°è MAzÀÄ PÀ©âtzÀ ºÀÄArAiÀÄ£ÀÄß £É®zÀ°è ¨sÀzÀæªÁV Ej¸À¯ÁVzÉ. ¸ÀzÀj ºÀÄArUÉ ºÀtªÀ£ÀÄß M¼ÀUÉ ºÁPÀ®Ä gÀAzÀæ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÀ¼ÉzÀ ªÀµÀð CAzÀgÉ 2008 gÀ ¥sɧÄæªÀj wAUÀ¼À°è ¸ÀzÀj ºÀÄArUÉ EzÀÝ QðAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ ºÀtªÀ£ÀÄß Kt¹zÁUÀ 40,000/- gÀÆ¥À¬ÄUÀ¼ÀÄ EzÀݪÀÅ. ¸ÀzÀj ºÀÄArAiÀÄ°èzÀÝ ºÀtªÀ£ÀÄß CAzÁdÄ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ vÉUÉ¢gÀĪÀ¢®è. »ÃVgÀ®Ä ¢£ÁAPÀ 7,8/03/2009 gÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¸ÀzÀj PÀ©âtzÀ ºÀÄArAiÀÄ£ÀÄß MqÉzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ ºÀtªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÀR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

gÁåVAUï «µÀAiÀĪÁV «zÁåyðUÀ¼À ªÀÄzsÉå dUÀ¼À

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 54/09 PÀ®A 143, 147, 148, 324, 504, 506,326 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 09/03/09 gÀAzÀÄ 2330 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀjAzÀ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn PÉÆlÄÖ C°è ºÁdjzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÀ«gÀAd£À EªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉ¢zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ F »AzÉ ©ºÁgÀ gÁdå ¹Ã¤AiÀÄgÀ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ©ºÁgÀzÀ dƤÃAiÀÄgÀ «zÁåyðUÀ½UÉ gÁåVAUï ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ E§âgÀ ªÀÄzsÀåzÀ°è ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À dUÀ¼À DVzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 09-03-09 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹Ã¤AiÀÄgÀ «zÁåyðUÀ¼ÁzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ PÀÄ£Á® PÉñÀªÀ, gÁfêÀ, ZÀAzÀ£À, ¤vÁA¸ÀÄ, ZÀAzÀ£À¹AUï ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÆß 16 d£ÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ dƤAiÀÄgÀ «zÁåyðUÀ½UÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ vÀªÀÄä PÉÊUÀ¼À°è QæPÉÃl «PÉÃmï, ZÁPÀÄ, ¨É®Ö, ZÉÊ£ï »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É ¤ÃªÀÅ gÁåVAUÀ ¸À®ÄªÁV M¥ÀÄàwÛ®è CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ CªÀÄgÀ ºÁ¸ÉÖ® PÉÆÃuÉ £ÀA 21,22,23,24 M¼ÀUÉ §AzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ §UÉÎ EgÀĪÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÉÆÃmÁgÀ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄwÛzÀÝ ªÀåQÛUÀ¼À §AzsÀ£À

alUÀÄ¥Àà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 45/09 PÀ®A 379, 511 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 10-03-2009 gÀAzÀÄ 0255 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀgÁd vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ AiÀiÁzÀªÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀÄ ºÉÆî ¸ÀªÉð £ÀA§gÀ 82 ¤ÃgÁªÀj d«ÄãÀÄ EzÀÄÝ ºÉÆîzÀ°è ¨Á« EzÀÄÝ CzÀPÉÌ J¸À.JZÀ.¦. PÀgÉAl ªÉÆÃmÁgÀ PÀÆr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ºÉÆîzÀ°è PÀ©â£À ¨ÉÃ¼É EzÀÄÝ ¢£Á®Ä gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è PÁqÀÄ ºÀA¢UÀ¼ÀÄ §AzÀÄ ºÉÆîzÀ°èzÀÝ PÀ©â£À ¨ÉÃ¼É £Á±À ªÀiÁqÀÄwÛÝzÀݪÀÅ. DzÀPÁgÀt ¢£ÁAPÀ 09-03-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 8 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ CªÀ£À UɼÉAiÀÄgÁzÀ 1) ¥ÀAqÀj vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄgÁªÀ AiÀiÁzÀªÀ, 2) gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ °AUÁ¥Áà H¥ÁgÀ, 3) ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ dªÀiÁzÀgÀ J®ègÀÄ ¸ÁB ElUÁ J®ègÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÉÆîPÉÌ ºÉÆÃV PÀ©â£À ¨É¼É PÁAiÀÄÄvÁÛ EzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ 10-03-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 0100 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ºÉÆîzÀ°è ¨Á«AiÀÄ ºÀwÛgÀ M§â ªÀÄ£ÀĵÀå ¤AwzÀÄÝ £ÉÆÃr ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä E£ÉÆߧ⠪ÀÄ£ÀĵÀå ¨Á«AiÀÄ°è E½zÀÄ ¨Á«UÉ PÀÆr¹zÀÝ PÀgÉAl ªÉÆÃmÁgÀ ¨ÉÆîÖUÀ¼À£ÀÄß ©ZÀÄÑwÛzÀÄÝ CªÀ£À eÉÆÃvÉAiÀÄ°èzÀÝ UɼÉAiÀÄjUÉ £ÉÆÃr ¨Á«AiÀÄ ºÀwÛgÀ EzÀÝ ªÀÄ£ÀĵÀå NqÀ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÁÝUÀ CªÀ¤UÉ »rzÀÄ CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä 1) E¥sÁð£À vÀAzÉ E¸ÀÄ¥sÀ¸Á§ 2) ±ÁºÀ£ÀªÁd vÀAzÉ E¸ÀÄ¥sÀ±ÁºÀ E§âgÀÄ ¸ÁB zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÉÆúÀ¯Áè alUÀÄ¥Àà CAvÁ w½¹zÀgÀÄ. ¸ÀzÀj d£ÀgÀÄ PÀvÀÛ®°è NqÀĪÁUÀ CªÀgÀÄ £ÉîzÀ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ C®è°è CªÀj aPÀÌ ¥ÀÄlÖ UÁAiÀiÁUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆîzÀ°èzÀÝ ¨Á«UÉ PÀÆr¸ÀzÀ PÀgÉAl ªÉÆÃmÁgÀ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzsÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw EzÉ. CAvÁ EvÁå¢ PÉÆmÁÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

§UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 51/09 PÀ®A 341, 323, 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 09/03/09 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ªÉÆUÀzÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è ¦üÃAiÀiÁð¢ UËgÀªÀÄä UÀAqÀ CªÀÄÈvÀ ¸Á: ªÉÆÃUÀzÁ¼À gÀªÀgÀÄ »vÀÛ®°è PÀnÖUÉ, PÀļÀÄî DAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ¼ÁzÀ ®°vÀªÀiÁä UÀAqÀ ±ÀAPÀgÀ EªÀ¼ÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ ±À§Ý¢AzÀ £ÀªÀÄä eÁUÉAiÀÄ°è PÀļÀÄî, PÀnÖUÉ KPÉ ºÁQ¢Ý ¸ÀƼÉ. CAvÁ CªÁªÀå ±À§Ý¢AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 28/09 PÀ®A 341,323,324,355,504,eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 09/03/09 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ UÀt¥ÀvÉ¥Áà ¸ÀÄAmÉÖ ¸Á/ZËrUÀ°è ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ DgÉÆæ ¦Ãgï¥Á±Á ºÁUÀÄ E¤ß§âgÀ ªÀÄzÀå ºÉÆ®zÀ°èzÀ ¨ÉÃ¼É MtV ºÁ¼ÁUÀÄwÛzÉ ¨ÉÃUÀ gÁ¹ ªÀiÁqÀÄ CAvÁ PÉüÀ®Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆæAiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ C¸À§åjwAiÀÄ°è ªÀwð¸ÀÄvÁÛ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå gÀªÀgÀ ºÉÆÃmÉ® ºÀwÛgÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄÆAzÀPÉÌ ©qÀzÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ jhÄAeÁªÀÄÄ¶× ªÀiÁr ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ¥ÀqɹzÀÄÝ EzÉ CAvÀ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


alUÀÄ¥Àà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 44/09 PÀ®A 323, 354, 355, 504, 447 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 09/03/09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ EAzÀªÀÄä FPÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ 4 wAUÀ¼À »AzÉ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ PÀ®è¥Áà PÀÄgÀħ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ 4 CUÀð¯ï vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ DªÉÄÃ¯É PÉÆqÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉý vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀ£ÀÄ. ¢£ÁAPÀ 8/3/09 gÀAzÀÄ MAzÀÄ CUÀð® vÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EnÖzÀÄÝ F §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 9/3/09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0900 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj vÀÄPÁgÁªÀÄ EvÀ¤UÉ E£ÀÄß 3 CUÀð® PÉÆqÀ®Ä PÉýzÁUÀ ¸ÀzÀj vÀÄPÁgÁªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À «ÄvÀæ¼ÁzÀ vÀÄPÀ̪Áé UÀAqÀ UÀÄAqÀ¥Áà E§âgÀÄ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ°è §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤£ÀUÉ CUÀð¯ï PÉÆqÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ vÀÄPÁgÁªÀÄ EvÀ£ÀÄ EAzÀªÀÄä¼À PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ £É®PÉÌ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ. EzÀjAzÀ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ. £ÀAvÀgÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ EvÀ£ÀÄ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É 2-3 ¸À® ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ. EzÀjAzÀ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÁVzÉ. £ÀAvÀgÀ vÀÄPÀ̪Áé UÀAqÀ UÀÄAqÀ¥Áà EªÀ¼ÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ¼É. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 26/09 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 09/03/2009 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠧§ÄæªÁºÀ£À vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUïgÁªÀ ZÁAqɱÀégï gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¸ÉÆãÁ¼ÀªÁr UÁæªÀÄzÀ°è ²ªÁf vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ºÁUÀÄ CªÀ£À vÀªÀÄä E§âgÀÆ PÀÆr §AzÀÄ ±Àlð »rzÀÄ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤£Àß vÀªÀÄä £ÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É PÉøÀ ªÀiÁr¹zÁÝ£É ªÀÄV¹PÉƼÀî®Ä §gÀĪÀÅ¢®èªÉãÀÄ CAvÀ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨É®Ö¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄgÉUÉ UÀÄ£Éßß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 49/09 PÀ®A 341,504,324, eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 09/03/09 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀ¥Áà vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà PÉÆý ¸Á: UÀÄtwxÀðªÁr gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 09/03/09 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ §AUÁèUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ PÀĽwgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ §AqÉ¥Áà ºÁUÀÆ E£ÀÆß 3 d£ÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ, CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ, PÁ°¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 50/09 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 09/03/09 gÀAzÀÄ 1345 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀæPÁ±À §AqÉ¥Áà PÀgÀuÉ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð ¸Á: UÀÄtwxÀðªÁr gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ UÁæªÀÄzÀ ºÉÆî ¸ÀªÉð £ÀA. 125 ªÀÄvÀÄÛ 126 gÀ°è MlÄÖ 16 JPÀgÉ d«ÄãÀÄ EzÀÄÝ ¸ÀzÀj d«ÄãÀÄ ºÀAaPÉ §UÉÎ CtÚ vÀªÀÄägÀ £ÀqÀÄªÉ vÀPÀgÁgÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ 09/03/09 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ZÀAzÀæ¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁzÀ¥Áà ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÆß 4 d£ÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆr §AzÀÄ ºÉÆî ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£É ºÀAaPÉ ¸ÀjAiÀiÁV DV®è E£ÉÆߪÉÄä ºÀAaPÉ ªÀiÁqÀÄ CAvÀ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ, PÁ°¤AzÀ, PÀ°è¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 35/09 PÀ®A 324, 354, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 09/03/09 gÀAzÀÄ 2315 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æêÀÄw «ªÀįÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ gÁeÉ¥Áà ¸Á; UÀrPÀıÀ£ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ 9 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀĤîPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Áà EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ¨ÉÆgÀªÉ® ªÉÆÃmÁgÀ AiÀiÁPÉ ZÁ®Ä ªÀiÁr¢ CAvÀ PÉýzÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £Á£ÀÄ ZÁ®Ä ªÀiÁr¯Áè CAvÀ CA¢zÀPÉÌ ¸ÀĤî EvÀ£ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ PÉÊ»rzÀÄ J¼ÉzÁr vÀ£Àß JqÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 34/09 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 09/03/09 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà ¸ÀĤîPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Áà ¸ÉƪÀiÁ ¸Á; UÀrPÀıÀ£ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà £ÀªÀÄä ¨ÉÆgÀªÉ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ ZÁ®Ä ªÀiÁr ºÉÆVzÀÄÝ PÀAqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ §Azï ªÀiÁr vÀ£Àß vÀªÀÄä£À eÉÆvÉ ¨ÉÆgÀªÉ¯ï §UÉÎ ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ UÁæªÀÄzÀ ¢UÀA§gÀ ¥ÁAZÁ¼À ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À vÀªÀÄä ²ªÀgÁd EvÀ£ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÆqÀ° PÁ«¤AzÀ JqÀUÀqÉ PÀtÂÚ£À PɼÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.



ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 60/09 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 10/03/09 gÀAzÀÄ 0130 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ±ÀQî ¥ÀmÉî vÀAzÉ ªÀĺÀªÀÄäzÀ ¥ÀmÉî ªÀAiÀÄ-31 ªÀµÀð G-UÀÄvÉÛzÁgÀ PÉ®¸À eÁ-ªÀÄĹèA ¸Á-NvÀV gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 9-3-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 2115 UÀAmÉUÉ UÁæªÀÄzÀ ¨ÉƪÀÄäUÉÆAqɱÀégÀ ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ zÁAiÀiÁ¢UÀ¼ÁzÀ 1] ªÀĸÁÛ£À ¥ÀmÉî vÀAzÉ gÀ¹ÃzÀ ¥ÀmÉî 2] gÀ¹ÃzÀ vÀAzÉ ±À©âÃgÀ 3] eÁ° ¥ÀmÉî vÀAzÉ gÁeÁ ¥ÀmÉî 4] «Ä¸Á¨ÉƢݣÀ vÀAzÉ gÀ¦üAiÉƢݣÀ 5] zÀ¸ÀÛVgÀ vÀAzÉ ±ÀªÀıÉƢݣÀ 6] jAiÀiÁd vÀAzÉ gÀÄPÉÆä¢Ý£À 7] ªÁfÃzÀ vÀAzÉ gÁeÁ ¥ÀmÉî J®ègÀƸÁ- NvÀV UÁæªÀÄ 8] OUÀqÀ ¥ÀmÉî vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ ¥ÀmÉî 9] UÉÆÃgÉ ¥ÀmÉî vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ ¥ÀmÉî 10] ªÀi˯Á vÀAzÉ gÀÄPÉÆä¢Ý£À 11] «ÄgÁd vÀAzÉ ªÀi˯Á¸Á§ J®ègÀÆ ¸Á-¸ÉÆãÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄ EªÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÉÊUÀ¼À°è §rUÉ PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ KPÉÆÃzÉÝñÀ¢AzÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ºÀ¼É ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ £À£Àß ºÀwÛgÀ §AzÀÄ £À£ÀUÉ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¤£ÀUÉ PÉÆ®Äè ºÁPÀÄvÉÛªÉ. CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ªÀĸÁÛ£À ¥ÀmÉî vÀAzÉ ¥sÀvÀÄæ ¥ÀmÉî ©r¸À®Ä §AzÀgÉ CªÀjUÉ ¸ÀzÀj d£ÀgÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 61/09 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 10/03/09 gÀAzÀÄ 0200 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ eÁ¤ ¥ÀmÉî vÀAzÉ gÁeÁ ¥ÀmÉî ªÀAiÀÄ-38ªÀµÀð G-MPÀÌ®vÀ£À eÁ-ªÀÄĹèA ¸Á-NvÀV gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 9-3-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 2115 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ ZÁºÁ PÀÆrAiÀÄ®Ä ºÉÆÃmÉî PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ UÁæªÀÄzÀ ¨ÉƪÀÄäUÉÆAqɱÀégÀ ºÀwÛgÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ zÁAiÀiÁ¢UÀ¼ÁzÀ 1] ºÀ©Ã§C° vÀAzÉ ªÀÄ£ÀÆìgÀ C° 2] ±ÉÃgÀC° vÀAzÉ ªÀÄ£ÀÆìgÀ C° 3] ±ÀQî ¥ÀmÉî vÀAzÉ ªÀĺÀªÀÄäzÀ ¥ÀmÉî 4] ªÀĺÀªÀÄäzÀ ¥ÀmÉî vÀAzÉ ªÀÄ£ÀÆìgÀ ¥ÀmÉî 5] R°Ã® ¥ÀmÉîvÀAzÉ ªÀĺÀªÀÄäzÀ ¥ÀmÉî ªÀQî 6] ªÀĺÀªÀÄäzÀ C° vÀAzÉ ªÀÄ£ÀÆìgÀ C° ªÀQî 7] ªÀĺÀªÀÄäzÀ¥ÀmÉî vÀAzÉ ªÀĺɧƧ ¥ÀmÉî J®ègÀÆ ¸Á- NvÀV UÁæªÀÄ 8] ªÀĸÁÛ£À ¥ÀmÉî vÀAzÉ ¥sÀvÀÄæ ¥ÀmÉî 9]¸ÀįÉêÀiÁ£À vÀAzÉ ¥sÀvÀÄæ ¥ÀmÉî 10] ºÉÊzÀgÀ C° vÀAzÉ ¸ÀįÉêÀiÁ£À 11] ¨Á§Ä ¥ÀmÉî vÀAzÉ ¥sÀvÀÄæ ¥ÀmÉî J®ègÀÆ ¸Á- ¸ÉÆãÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄ EªÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ KPÉÆÃzÉݱÀ¢AzÀ PÉÊUÀ¼À°è §rUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀgÀ K ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤£ÀUÉ ¸ÉÆPÀÄÌ eÁ¸ÀÛ DVzÉ CAvÁ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÀÄÛ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤rzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.