March 2, 2009

Bidar District : Daily Crime Update, 02-03-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 02-03-2009


¨Á«AiÀÄ°èAiÀÄ ºÉÆ®¸ÀÄ vÉUÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÀ DgÀÄ d£ÀgÀ°è G¹gÀÄ UÀnÖ E§âgÀ zÀĪÀÄðgÀt £Á®égÀÄ C¸Àé¸ÀÜ
¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 4/09 PÀ®A 174 (¹) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 01/03/09 gÀAzÀÄ 1315 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÁªÀıÉnÖ vÀAzÉ §ÄzÉ¥Áà ªÀAUÀzÁ¼É ¸Á; ±ÉA¨É½î gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ªÀÄÄAeÁ£É 1100 UÀAmÉUÉ ±ÉA¨É½î UÁæªÀÄzÀ°è MAzÀÄ PÀÄrAiÀÄĪÀ ¨Á« EzÀÄÝ D ¨Á«AiÀÄ°è ºÉÆ®¸ÀÄ ªÁ¸À£É §gÀÄwÛzÀÝjAzÀ UÁæªÀÄzÀ ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ §ÄzÉ¥Áà ºÁUÀÄ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ ºÁUÀÄ E£ÀÄß 6 d£ÀgÀÄ ¨Á«AiÀÄ°è E½zÁUÀ ºÉÆ®¸ÀÄ ªÁ¸À£É¬ÄAzÀ CxÀªÁ «µÀPÁj UÁ½ G¹gÁl¢AzÀ G¹gÀÄUÀnÖ ¥Àæ¨sÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄAiÀÄðPÁAvÀ EªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


Rt¬ÄAzÀ PÀ®Äè MqÉAiÀÄ®Ä vÀqÉAiÉÆrØzÀÝPÉÌ JgÀqÀÄ UÀÄA¥ÀÄUÀ¼À ªÀÄzsÀå dUÀ¼À ºÉÆqÉzÁr gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Án zÀÆgÀÄ : JgÀqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
1) PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 14/09 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 01/03/2009 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦üÃgÁå¢ ²æÃ. ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà eÁAvÉ ªÀAiÀÄ 55 ªÀµÀð eÁåw ªÀqÀØgÀ ¸Á: ªÀÄÄzsÉÆüÀ (©) EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¤ÃrzÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 1/03/2009 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ C¥Á¢vÀgÁzÀ ¸ÀĨÁµÀ vÀAzÉ ªÉAPÀl , £ÁUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ªÉAPÀl ºÁUÀÄ ¥Á¥ÀuÁÚ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà J®ègÀÆ ¸Á: ªÀÄÄzsÉÆüÀ [©] EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ CzÀgÀ°è ¸ÀĨsÁµÀ FvÀ£ÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆgÀUɨÁ CAzÀÄ £À£Àß eÁUÀzÀ°è PÀ®Äè MqÉAiÀÄÄwÛzÉÝ£É, ¤£ÁågÀÆ PɼÀĪÀªÀ CAvÀ CAzÀÄ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. ©r¹PÉƼÀî®Ä §AzÀ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀĨsÁµÀ¤UÉ ºÁUÀÆ ¸ÉÆ¸É ±ÉÃPÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ UÉÆ«AzÀ EªÀjUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §rUɬÄAzÀ ºÁUÀÆ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ CªÁZÀÑ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


2) PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 15/09 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ ;-

¢£ÁAPÀ 01/03/2009 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦üÃgÁå¢ ªÉAPÀªÀiÁä UÀAqÀ ªÉAPÀl ªÀqÀØgÀ ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð eÁåw ªÀqÀØgÀ ¸Á: ªÀÄÄzsÉÆüÀ (©) gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 1/03/2009 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ C¥Á¢vÀgÁzÀÀ J1 ¥Á¥ÀuÁÚ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ªÀqÀØgÀ J2 UÉÆ«AzÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ªÀqÀØgÀ J3 ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ªÀqÀØgÀ J®ègÀÄ ¸Á ªÀÄÄzsÉÆüÀ (©) UÁæªÀÄ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ KPÉ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢j CAvÀ PÉüÀĪÁUÀ C¥Á¢vÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¤¤ßAzÀ¯É F dUÀ¼À DVzÉ, £ÀªÀÄä RtÂAiÀÄ°è £ÁªÀÅ PÀ®Äè MqÉAiÀÄÄwÛzÉÝêÉ. CzÀ£ÀÄß PɼÀ®Ä ¤Ã£ÁågÀÄ CAvÀ CªÁZÀÑ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ JqÀPÁ°£À vÉÆqÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ & UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀgÀÄ, DUÀ ¦üÃAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÀĨsÁµÀ FvÀ£ÀÄ ©qÀ¸À®Ä §AzÁUÀ PÀ°è¤AzÀ ¨É£Àß°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


gÁ²ªÀiÁrlÖ PÀĸÀÄ© ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀzÉÆÝAiÀÄå®Ä «¥sÀ® ¥ÀæAiÀÄvÀß, ¹QÌ©zÀÝ PÀ¼Àî
PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 25/09 PÀ®A 379, 511 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 01/02/2009 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ GªÀiÁPÁAvÀ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ §gɹzÀÄÝ vÉÆÃgÀuÁ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°èzÀÝ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è PÀĸÀÄ© ¨É¼ÉAiÀÄ gÁ² ªÀiÁqÀ®Ä §A¢zÀÝjAzÀ ¨É¼É PÉÆAiÀÄÄÝ R¼À ºÁQ §r¢zÀÄÝ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¥Á®PÁgÀ E§âgÀÄ PÀÆr R¼ÀzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ CAzÁdÄ gÁwæ 0100 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä R¼ÀzÀ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÄ §r¢lÖ PÀĸÀÄ© aîzÀ°è vÀÄA§ÄªÀ ¸À¥Àà¼À DUÀÄwÛzÀÄÝzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JZÀÑgÁV £ÉÆÃqÀĪÀµÀÖgÀ°è ªÉAPÀmï vÀAzÉ UÀÄAqÀÄ ¢AqÉ EªÀ¤gÀĪÀÅzÀjAzÀ J©â¹ E§âgÀÆ PÀÆr ¸ÀzÀj ªÉAPÀl¤UÉ »rzÀÄ £ÀAvÀgÀ CªÀ¤UÉ HgÀ°è MAiÀÄÄÝ C°èAzÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ªÉÄt¸ÉgÀªÀgÀÄ PÀÆr ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ oÁuÉUÉ vÀA¢gÀÄvÉÛÃªÉ PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä PÀĸÀ© PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß¹zÀjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzsÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¯Áj PÁgÀ ªÀÄzsÀå rQÌ : ¯ÁjAiÉÆA¢UÉ ZÁ®PÀ ¥ÀgÁj
©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 37/09 PÀ®A 279 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 01/03/09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1045 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉêÀÄAvÀ vÀAzÉ gÁªÀÄPÀȵÀÚgÁªÀ CtzÀÆgÀPÀgÀ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ £ÀA PÉ-35/JA 1439 £ÉÃzÀÝgÀ°è ©ÃzÀgÀ¢AzÀ zÉÃUÀ®ÆgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄgÀPÀ® gÉÆÃqÀ ªÉÄÃ¯É ©æd ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ ¢AzÀ £À£Àß »A¨Á¢AzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ¯Áj £ÀA PÉ-38/J-2081 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÁj£À »A¨ÁUÀPÉÌ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¤°è¹zÉà Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÁ®Ä eÁj ¨Á«UÉ ©zÀÄÝ ¥Áæt ©lÖ £ÀvÀzÀȵÀÖ ªÀåQÛ
zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 03/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

ªÀÄÈvÀ: gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁd ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 16 ªÀµÀð, eÁ: PÀÄgÀħgÀÄ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á/ eÉÆüÀzÁ§PÁ EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 01/03/09 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ ¨ÁdÄ ºÉÆ®zÀªÀgÁzÀ ªÀiÁºÁzÉêÀ ªÀiÁ¼ÉUÁAªÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ ¨Á«UÉ ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ DPÀ¹äPÀÀªÁV PÁ®Ä eÁj ¨Á«AiÀÄ°è ©¢ÝzÀÝjAzÀ CªÀ£À vÀ¯ÉUÉ ºÀwÛ Q«¬ÄAzÀ ªÀÄÆV¤AzÀ gÀPÀÛ §AzÀÄ ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄV ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. EvÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ CAvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.