March 11, 2009

Bidar District : Daily Crime Update, 11-03-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 11-03-2009


£ÀPÀ° zÀ¸ÁÛªÉÃdÄ ¸Àȶ׹ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ¸À°è¹zÀªÀ£À «gÀÄzÀÞ Qæ«Ä£À¯ï ¥ÀæPÀgÀt zsÁR®Ä.
¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 55/09 PÀ®A 193, 425, 447, 465 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 10-03-2009 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ gÉêÀuÉñÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ±ÉÃnÖ, ¸ÀAUÀ±ÉÃnÖ vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Áà «ÃgÀ±ÉÃnÖ, §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ±ÀAPÀgÉ¥Áà ªÀÄvÀÄÛ UÀt¥Àw vÀAzÉ ±ÀAPÀgÉ¥Áà mÉÆÃ¥ÁgÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ¸ÀļÀÄî ¸ÁQë ¤Ãr, £ÀPÀ° zÀ¸ÁÛªÉÃdÄUÀ¼À£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹ ¸ÀªÉð £ÀA 550/J gÀ°è 2 JPÀgÉ 39 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ°è£À ¨Á« ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ«£ÀVqÀUÀ¼À£ÀÄß vÀªÀÄäzÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ªÉÆÃwgÁªÀÄ vÉ®AUÉ gÀªÀjUÉ PÉÃqÀÄ GAlÄ ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉÃ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¸ÀļÀÄî zÀ¸ÁÛªÉÃdÄUÀ¼À£ÀÄß ¸Àȶ׹ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¸À°è¹gÀĪÀ §UÉÎ ¢£ÁAPÀ 11/02/09 gÀAzÀÄ ªÀiÁ£Àå ¹«¯ï £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ (».±ÉæÃ) ¨sÁ°ÌAiÀÄ wæð£ÀAvÉ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ Qæ«Ä£À® ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸ÀĪÀAvÉ EgÀĪÀ DzÉñÀzÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸ÀPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆ®zÀ°è ©nÖzÀÝ£ÀÄß ¥Àæ²ß¹ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉAiÉÆqÉzÀ ¨sÀÆ¥À
ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 24/09 PÀ®A 504, 324 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 10-03-2009 gÀAzÀÄ 1815 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀiÁ¼À¥Áà vÀAzÉ ¹zÀÄÝ ¸ÉÃAqÀUÉ ªÀAiÀÄ: 25ªÀµÀð gÀªÀgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ¥Àæw ªÀµÀð PÀÄj PÁAiÀÄÄvÀ ©ÃzÀgÀ f¯ÉèUÉ §AzÀÄ ¥ÀÄ£Á: vÀªÀÄä UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ CªÀgÀ eÉÆvÉ CªÀgÀ aPÀÌ¥Áà zÉÆüÀ¥Áà ªÀÄvÀÄÛ CtÚ vÀÄPÀgÁªÀÄ gÀªÀgÀUÀ½zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 10-03-2009 gÀAzÀÄ PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß PÁAiÀÄÄvÁÛ ¨sÁ°Ì PÀqɬÄAzÀ ªÁUÀ®UÁAªÀ ¹ªÁgÀPÉÌ §AzÀÄ SÁ° EgÀĪÀ ºÉÆ®UÀ¼À°è PÀÄjUÀ½UÉ PÀÆr¹zÀÄÝ 1630 UÀAlUÉ ¸ÀzÀj PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ²ªÁgÀzÀ°è PÀÆr¹zÁÝUÀ, ªÁUÀ®UÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ M§â PÀÄjPÁAiÀÄĪÀªÀ£ÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ E°è JPÉ PÀÄj PÉÆr¸ÀÄwÛ¢Ý CAvÀ ¨ÉÊzÀ vÀPÀët ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ SÁ° ºÉÆ® EzÉ PÉÆr¹zÉÝãÉ, ¤ªÀÄä¢zÀÝgÉ eÁUÀ SÁ° ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉýzÀPÉÌ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ MªÉÄä¯É C¯Éè ©zÀÝ MAzÀÄ PÀj PÀ®è£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

C£À¢üÃPÀÈvÀ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl : ªÀiÁ®Ä ¸ÀªÉÄÃvÀ E§âgÀ §AzsÀ£À
ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 63/09 PÀ®A32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

¢:: 11/01/09 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ J¸ï.f PÀ½îUÀÄqÀ ¦L ¦L C§PÁj «¨sÁUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¯Álj ¤µÉzÀ zÀ¼À ©ÃzÀgÀ. ªÀÄvÀÄÛ ¹§âAzÀAiÀĪÀgÁzÀ ¹JZï¹-780 ¥ÀArvÀ ¹¦¹-913 ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ ºÁUÀÆ ¹¦¹-808 ªÀÄ°èPÁdÄð£À J¦¹ 289 ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ xÉÃgÀªÉÄÊzÁ£À ¥sÀĪÀð¨sÁUÀ¢AzÀ ©lÄÖ ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV C°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1]UÀAUÁzsÀgÀ vÀAzÉ w¥ÀàtÚ vÀ¼ÀªÁgÀ ªÀAiÀÄ-25 ªÀµÀð eÁ- PÀ§â°ÃUÉgÀ ¸Á-PÀtÆÚgÀ vÁ-f-UÀÄ®¨ÁUÁð 2] «oÀ×® vÀAzÉ gÁZÀ¥Áà EqÀUÁgÀ ªÀAiÀÄ-55 ªÀµÀð ¸Á-alUÀÄ¥Áà gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß d£ÀjUÉ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀgÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr .¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ ªÀ±ÀzÀ°è ««zsÀ vÀgÀºÀzÀ ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ¹QÌgÀÄvÀÛªÉ CzÀgÀ C.Q. MlÄÖ gÀÆ.30,048/- UÀ¼ÀÄ £ÉÃzÀÝ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.