September 30, 2008

Dail Crime Update-Bidar, 30-09-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 30-09-2008

©ÃzÀgÀ-¨sÁ°Ì gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É C¥ÀWÁvÀzÀ UÀÄgÀÄvÀÄUÀ½gÀĪÀ ªÀÄÈvÀ zÉúÀ :

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ 175/08 PÀ®A 279, 304(J) L¥À¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-


¢:29/09/08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÉÆëAzÀgÁªÀ vÀAzÉ ¥ÉæêÀĹAUï gÁoÉÆÃqÀ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ©ÃzÀgÀ-¨sÁ°Ì gÉÆÃqÀ ªÉÄÃ¯É M§â C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ ªÀAiÀÄ CAzÁdÄ 35 ªÀµÀðzÀªÀ£À ºÀÄZÀÑ£ÀAvÉ PÁtĪÀªÀ£À ªÀÄÈvÀ zÉúÀ ©¢ÝzÀÄÝ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¢:29/09/08 gÀAzÀÄ CAzÁdÄ 0100 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À£ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÀ¤UÉ rQÌ ºÉÆÃqÉzÀÄ CªÀ£À ªÉÄʪÉÄðAzÀ ºÁ¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ CªÀ¤UÉ ¸ÉÆÃAl¢AzÀ ¥ÁzÀzÀªÀgÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁzÀÝjAzÀ ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

DPÀæªÀÄ ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁ®Ä ¸ÀªÉÄÃvÀ ªÀiÁgÁlUÁgÀ£À §AzsÀ£À


§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 181/08 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-


¢£ÁAPÀ 29/9/08 gÀAzÀÄ 1045 UÀAlUÉ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ°è gÁªÀÄZÀAzÀæ vÀAzÉ C¥ÁàgÁªÀ EqÀUÁgÀ EvÀ£ÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ d£ÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸À.L(PÁ.¸ÀÄ) gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢UÀ¼ÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV DgÉÆævÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ £Àqɹ CªÀ£À C¢üãÀzÀ°èzÀÝ 40 ¨ÉƤà «¹Ì 180 JA.J¯ï. £ÉÃzÀªÀÅUÀ¼À C.Q. 1240/- gÀÆ £ÉÃzÀ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DvÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÁªÀÅ PÀrzÀÄ ªÀåQÛAiÉÆêÀð£À zÀĪÀÄðgÀt

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 20/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 ;-

¢£ÁAPÀ 28/09/08 gÀAzÀÄ §¸À¥Áà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà PÁqÀUÉÆAqÀ eÁ-PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á-¸ÉÆãÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄ.gÀªÀgÀÄ vÉÆÃlzÀ°è ¤Ãj£À ªÁ¯ï wÃgÀÄV¸ÀĪÁUÀ C¯Éèà ºÀÄ°è£À°èzÀ ºÁªÀÅ CªÀ£À §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄÃ¯É PÀr¢ÝzÀjAzÀ ¸ÀĨsÁµÀ ºÁUÀÆ ©üªÀĵÁå PÁA§¼É EªÀgÀÄ ¸ÀzÀj §¸À¥Áà EªÀ¤UÉ ºÉÆ®¢AzÀ ¸ÉÊ®PÀ ªÉÄÃ¯É HgÀ PÀqÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV SÁ¸ÀV OµÀ¢ü PÉÆÃnÖzÀgÀÄ ¸ÀºÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. DzsÀÝjAzÀ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

September 29, 2008

Daily Crime Update 29-09-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 29-09-2008 

dÆeÁlzÀ°è DqÀÄwÛgÀĪÀªÀgÀ 5 d£ÀgÀ §AzsÀ£À 

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 166/08 PÀ®A 87 PÉ.¦. DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 28-9-08 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ a¢æ UÁæªÀÄzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ  E¹àÃmï dÆeÁl CqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ  RavÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢UÀ¼ÉÆA¢UÉ CªÀgÀ  ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr  DgÉÆævÀgÁzÀ C¥sÁÛ§ vÀAzÉ C§Äݯï PÀjêÀiï¸Á§ ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÉ 4 d£ÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr E¹àl dÆeÁlPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ ºÀt gÀÆ. 2450=00 ºÁUÀÄ 52 E¸Ààl J¯ÉUÀ¼ÀÄ 3 ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¥ÀæPÁgÀ d¥ÀÛ ªÀiÁr   CgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. 

ªÀiÁgÁPÁ¸ÀÛçUÀ¼À£ÀÄß vÉÆÃj¹ ªÀåQÛAiÉÆêÀð¤UÉ  ¥Áæt ¨ÉÃzÀjPÉ 

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 165/08 PÀ®A 143, 147, 148, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 27-9-08 gÀAzÀÄ gÁwæ  ªÉüÉAiÀÄ°è D£ÀAzÀ £ÀUÀgÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ªÀiÁgÀÄw ¨ËzÉ ªÀÄvÀÄÛ E¤ßvÀgÀgÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è ZÁPÀÄ, vÀ®ªÁgÀ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦ügÁå¢ zÀvÁÛwæ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀ gÀªÀgÀ  ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ  CªÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. ¦gÁå¢zÁgÀ£ÀÄ CgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ©ÃzÀgÀ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è zÀÆgÀÄ PÉÆnÖzÀjAzÀ CzÉ ªÉÊgÀvÀé ¢AzÀ ¦ügÁå¢zÁgÀ¤UÉ F jÃw CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ.  CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©üÃPÀëÄPÀ¤UÉ DmÉÆà rQÌ:  gÀPÀÛUÁAiÀÄ

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 367/08 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 29-9-08 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀAvÉÆõÀ E£ÀvÀÄ §¸Àì ¤¯ÁýtzÀ°èAzÀ ºÉÆÃgÀUÀqÉ ©üPÉë ¨ÉÃqÀ®Ä   §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ §®UÀqÉ UÉÃn£À ºÀwÛgÀ gÁºÉ £ÀA 9 gÀ ªÉÄÃ¯É gÀ¸ÉÛ §¢¬ÄAzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ PÀqɬÄAzÀ DmÉÆà £ÀA PÉJ-39/1606 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̽f¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ©üPÀëÄPÀ£ÁzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt EvÀ£À §® ªÉÆüÀPÁ°UÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §® ¨sÀÄdzÀ ªÉÄÃ¯É vÉÆÃgÀazÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ   ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 115/08 PÀ®A 504, 506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 28-09-2008 gÀAzÀÄ PÀ¼À¸ÀzÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ C§Äݯï gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¨sÁ°Ì PÁ¯ÉfUÉ ºÉÆÃV §gÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ºÉÆÃV §gÀĪÁUÀ ¸ÁªÀ½ UÁæªÀÄzÀ ªÀiÁåQì PÁå¨ï ZÁ®PÀ £ÁzÀ ZÁAzÀ¸Á§ EvÀ£ÉÆA¢UÉ ¥ÀjZÀAiÀĪÁzÀjAzÀ CªÀ£ÀÄ F »AzÉ MAzÉgÀqÀÄ ¸À® UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ  ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÀÄ «£ÁPÁgÀt vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ£ÉÆA¢UÉ ºÀgÀmÉ ºÉÆÃqÉAiÀÄÄvÁÛ ¤AwgÀÄwzÀÝ. »VgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 28/09/08 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ ZÁAzÀ¸Á§ vÀAzÉ ©ªÀiÁªÀĸÁ§ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ wgÀUÁqÀÄwÛzÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉAqÀw AiÀiÁPÀ¥Áà ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ wgÀÄUÁqÀÄwÛ¢ CAvÁ CA¢zÀPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ CªÀgÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ JwÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÉÛ£É CAvÁ ºÉýgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀëÄ®èPÀ PÁgÀtPÁÌV dUÀ¼À : E§âgÀ ªÉÄÃ®Æ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

1) UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 167/08 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 28-9-08 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ ±ÁªÀÄuÁÚ, ±ÁæªÀtPÀĪÀiÁgÀ, gÁdPÀĪÀiÁgÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ a¢æ UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ ¦ügÁå¢ ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ ²ÃªÀ°AUÀ¥Áà ºÉÆ®zÀ°è zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ©nÖgÀÄvÁÛgÉ CzÀPÉÌ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀÄ DgÉÆævÀUÀ½UÉ £ÀªÀÄä  ºÉÆ®zÀ°è zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ KPÉ ©nÖ¢Ýj CAvÁ PÉýzÀPÉÌ CgÉÆævÀgÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ  CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUÉ ºÁUÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ.  dUÀ¼À ©qÀ¸À®Ä §AzÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ ºÉAqÀw dUÀzÉë EªÀ½UÉ PÀÆqÁ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ.  CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

2) UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 168/08 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 28-9-08 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üÃgÁå¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÀ®è¥Áà ªÉÄÃvÉæ gÀªÀgÀÄ ºÉÆ®¢AzÀ ªÀÄ£É PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ±Á¯ÉAiÀÄ §½ CgÉÆævÀ£ÁzÀ ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ ²ªÀ°AUÀ¥Áà eÁ£Á¥ÀÆgÉ EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ¤UÉ CªÁZÀåªÁV  ¨ÉÊzÀÄ ¤ÃªÀÅ JµÀÄÖ ¸À® ºÉýzÀgÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ªÉÄʬĸÀĪÀzÀÄ ©qÀÄwÛ¯Áè CAvÁ CAzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ vɯÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É dUÀ¼À ©qÀ¸À®Ä §AzÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ CwÛUÉ ºÉêÀÄ®vÁ EªÀjUÀÆ PÀÆqÁ PÀ°è¤AzÀ ºÀuÉAiÀÄ §®¨sÁUÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ vÀgÀazÀ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¦ügÁåzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ CgÉÆævÀ£À «gÀÄzsÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 

 

September 28, 2008

Daily Crime Update-Bidar, 28-09-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

 ¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 28-09-2008

¥ÀwßUÉ QgÀÄPÀļÀ : UÀAqÀ£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

§UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 154/08 PÀ®A 498(J),504,506,323 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 27-09-08 gÀAzÀÄ 1615  UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲ÛêÀÄw. ¸ÀĤÃvÁ UÀAqÀ ¸ÀAfêÀPÀĪÀiÁgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃqÀzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¹gÀPÀl£À½î UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆævÀ ¸ÀAfêÀPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄ  ¸ÀĤÃvÁ EªÀ½UÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄvÀÛ CªÀ½UÉ CªÁZÀå ±À§Ý¢AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ¼À vÁ¬ÄUÉ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. C®èzÉ CªÀ½UÉ QgÀÄPÀļÀ ¤qÀÄwÛzÁÝ£É. JA§ zÀÆj£À ¸ÁgÁA¸ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ §UÀzÀ® oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 ¸ÀÆÌn ZÁ®Q¬ÄAzÀ ¨Á®QUÉ rQÌ : ªÀÄÄjzÀ PÁ°£À ªÀÄƼÉ

 ¨sÁ°Ì  £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 200/08 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

 ¢£ÁAPÀ 27/09/08 gÀAzÀÄ PÀÄ. gÉõÁä vÀAzÉ JªÀiï.r. E¸ÁPï ±ÉÃR gÀªÀgÀÄ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀzÀ §¸À¤¯ÁÝt¢AzÀ gÉïÉéà ¸ÉÖõÀ£À ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄïɠ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÀd¤ ¥sÉÆÃmÉÆ ¸ÀÄÖrAiÉÆà JzÀÄj£À°è DgÉÆæ ¸ÀÆÌn ªÉÆÃmÁgÀ ¨ÉÊPÀ ZÁ®Q vÀ£Àß ¸ÀÆÌn ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̽f¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ  »A¢¤AzÀ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ  JqÀUÀqÉ ¥ÁzÀzÀ ªÉÄîÎqÉ ªÀÄÄjzÀAvÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ DVzÀÄÝ §®UÁ°UÉ vÀgÀavÀ UÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉÛ : PÉgÉUÉ ºÁgÀªÁzÀ ªÀåQÛ

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 17/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ: 27-09-2008 gÀAzÀÄ ªÀĤAiÀiÁgÀ vÁ°ªÀÄ ©ÃzÀgÀ£À°è U˸ÉÆâݣï vÀAzÉ SÁeÁ«ÄAiÀiÁå ªÀÄįÁèªÁ¼É ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð E£ÀvÀÄ D£ÁgÉÆÃUÀå¢AzÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ vÀ£Àß fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢: 27-09-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è d«Ä¸ÁÛ£À¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ PÉgÉAiÀÄ°è ©zÀÄÝ ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄV ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀÄÈvÀ¼À ¥ÀwßAiÀiÁzÀ ²æêÀÄw. ªÀĺÉvÁ© ¨ÉUÀA ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉÊPÀ¤AzÀ ©zÀÄÝ PÁ®Ä ªÀÄÄjzÀÄPÉÆAqÀ AiÀÄĪÀPÀ

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 170/08 PÀ®A  279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ

¢£ÁAPÀ 26-09-08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ gÀªÀgÀÄ L.©.r. PÁSÁð£ÉAiÀÄ°è vÀªÀÄä PÀvÀðªÀå ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ vÀ£Àß UÁæªÀĪÁzÀ ¨É£ÀaAZÉÆýîUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ §¸ÀÄì PÁAiÀÄÄvÀÛ ©.J¸À.J¸À.PÉ PÁSÁð£ÉAiÀÄ §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ CzÉà UÁæªÀÄzÀ gÀ«ÃAzÀæ vÀAzÉ §¤ß¹AUÀ oÁPÀÆgÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä PÀvÀðªÀå ªÀÄÄV¹ PÉÆAqÀÄ PÀtf UÁæªÀÄ¢AzÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gÀ PÉJ 39ºÉZÀ779 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ ¤°è¹ CªÀgÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ vÀªÀÄä UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ gÀ«ÃAzÀæ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ gÁdå ºÉzÁÝj¬ÄAzÀ ¨ÉãÀaAZÉÆý PÀqÉUÉ wgÀÄV¸ÀĪÁUÀ ¨ÉÊPï ¹Ìqï DV ©zÀÄÝ JqÀPÁ®Ä ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

vÀ¯É ¨ÉÃ£É vÁ¼ÀzÀ ªÀåQÛ : £ÉÃtÂUÉ ±ÀgÀtÄ

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 19/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 ;-

UÀqÀªÀAw UÁæªÀÄzÀ°è PÀgÀ§¸À¥Áà vÀAzÉ ±ÁAvÀ¥Áà ¨sÀAV ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð EvÀ¤UÉ  ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15-20 ¢£ÀUÀ½AzÀ vÉ¯É ¨ÉÃ£É DUÀÄwÛzÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ gÁeÉñÀégÀ, ªÀÄAoÁ¼À ªÀÄvÀÄÛ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆV ¸ÀgÀPÁj ºÁUÀÆ SÁ¸ÀV D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉzÀÄ £ÉÆêÀÅ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀ¢zÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ 26/09/08 gÀAzÀÄ gÁwæ 0800 UÀAmÉUÉ PÀgÀ§¸À¥Áà EvÀ£ÀÄ ¤zÉæ ¨ÁgÀ¢gÀĪÀÅzÀjAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ¯Éè EgÀÄvÉÛ£É CAvÁ vÀ£Àß vÀAzÉUÉ w½¹ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. £ÀAvÀgÀ DvÀ£ÀÄ ¸ÀĨsÁµÀ ¥ÀAqÀgÀUÉÃgÁ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÀ MAzÀÄ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ. 

PÀëÄ®èPÀ PÁgÀtPÉÌ dUÀ¼À gÀPÀÛUÁAiÀÄ

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 154/08 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 27/9/08 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ  vÉÆÃgÀuÁ UÁæªÀÄzÀ gÁeÉÃAzÀæ vÀAzÉ AiÀıÀªÀAvÀgÁªÀ ªÀĸÀÆn ºÁUÀÆ 3 d£ÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ AiÀiÁzÀ ²æêÀÄw. G«Äð¼Á gÀªÀjUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆ®zÀ §AzÁjAiÀÄ ºÀÄ®Äè KPÉ PÉƬÄÝ¢Ý CAvÀ  vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ  ºÉÆqÉzÀÄ AiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ©r¸À®Ä ºÉÆÃVzÀPÉÌ gÁeÉÃAzÀæ£ÀÄ JqÀUÉÊ ¨ÉgÀ½UÉ PÀaÑ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ. 

ºÉÆ®zÀ°è ¤°è¹zÀ ¨ÉÊPÀ £Á¥ÀvÉÛ

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 172/08 PÀ®A 379 L¦¹ :- 

¢£ÁAPÀ 27-09-2008 gÀAzÀÄ 2100 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà §¸ÀªÀgÁd dqÀUÉ ¸Á; ºÀÄ®¸ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤rzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ  ¢£ÁAPÀ 20-09-2008 §¸ÀªÀgÁd ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ UɼÉAiÀÄ ªÀÄ°èPÁdÄð£À PÁªÀıÉnÖ CªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ CªÀgÀ ºÉÆîPÉÌ  ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀPÉƸÀÌgÀ  ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¨sÁ°Ì/¤Ã®AUÁ gÉÆÃr£À CAvÀgÀ ¨sÁgÀw vÁAqÁzÀ gÉÆÃr£À°è ¤°è¹  ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀĪÀµÀÖgÀ°è ¸ÀzÀjgÀªÀgÀÄ ¤°è¹zÀ  ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® EgÀ°®è AiÀiÁgÉÆà £ÀªÀÄä ¸ÀA¨sÀA¢üPÀgÀÄ ºÁUÀÄ UɼÉAiÀÄgÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÀ w½zÀÄ ªÀÄ£É PÀqÉUÉ §AzÀÄ UɼÉAiÀÄjUÉ ºÁUÀÄ £ÀªÀÄä ¸ÀA¨sÀA¢üPÀjUÉ «ZÁj¸À®Ä AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀiÁ»w ¹UÀ¢zÀÝjAzÀ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ. 

ªÁUÁézÀzÀ°è dUÀ¼À E§âjUÀÆ gÀPÀÛUÁAiÀÄ : E§âgÀ ªÉÄÃ®Æ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

1) ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 104/08 PÀ®A. 323 324 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ 28/9/08 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà ©üêÀÄ vÀAzÉ ªÀÄ®±ÉnÖ PÉÆý ¸Á; D®ÆgÀ [PÉ]    gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¢£ÁAPÀ: 27/9/08 gÀAzÀÄ gÁwæ 2130 UÀAmÉUÉ ©Ãr vÀgÀ®Ä £Á£ÀÄ £ÀªÀÄÆägÀ ¹zÀÝ¥Áà PÁ¼ÀUÉ gÀªÀgÀ CAUÀrUÉ ºÉÆVzÀÄÝ ©Ãr PÉÆrj ¨ÉÃUÀ £À£Àß PÀÄjUÀ¼À ºÀwÛgÀ AiÀiÁgÀÄ E¯Áè CAvÀ CAzÁUÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ CAUÀrAiÀÄ°è PÀĽwzÀÝ ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ §AzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr vÀÄnAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. PÉʪÀÄĶ֬ÄAzÀ §®UÀtÂÚ£À PɼÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ÄªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 103/08 PÀ®A. 323 324 504  L¦¹

¢£ÁAPÀ 28/9/08 gÀAzÀÄ 0115 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Áà PÁ¼ÀUÉ ¸Á; D®ÆgÀ [PÉ] gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉ PÉÆnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ ¤£Éß 27/9/08 gÀAzÀÄ gÁwæ 11 UÀAmÉUÉ £À£Àß QgÁt CAUÀr ªÀÄÄaÑ ªÀÄ®UÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ £ÀªÀÄÆägÀ ©üêÀÄ vÀAzÉ ªÀÄ®±ÉnÖ EvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ ©Ãr PÉÆqÀÄ CAvÀ PÉýzÁUÀ £Á£ÀÄ FUÀ zÀÄSÁ£À ªÀÄÄaÑzÉÝ£É CAvÀ CA¢zÁUÀ ©Ãr KPÉ PÉÆqÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ vÀ£Àß eÉé¤AzÀ MAzÀÄZÁPÀÄ vÉÃUÉzÀÄ £À£Àß §®UÉÊ ªÀÄzÀåzÀ ¨ÉgÀ½UÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAw ¨sÀAUÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä


alUÀÄ¥Àà oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå  : 156 /08 PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :  160  L.¦.¹     


¢£ÁAPÀ B 27-09-08 gÀAzÀÄ alUÀÄ¥Àà ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ ¹ºÉZÀ¹ 704 ZÉ£ÀߪÀÄ®è¥Áà ªÀÄ»¼Á ¦¹ 1447 gÀªÀgÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀÄjvÀÄ ªÀ¼ÀTAr UÁæªÀÄPÉÌ C°è ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄïɠ F ªÉÄîÌAqÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¥Ánð ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ M§âjUÉƧâgÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀiÁÝrPÉÆAqÀÄ M§âjUÉƧâgÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛ  ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ CrØ GAlÄ ªÀiÁr ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀ GAlÄ  ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj JgÀqÀÄ ¥ÁnðAiÀÄ d£ÀjUÉ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀåPÉÌ  ºÉÆÃVzÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ºÁdgÀ ¥Àr¹ ªÀgÀ¢ ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀgÀ¢  ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ alUÀÄ¥Àà  oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå B 156/08 PÀ®A 160 L.¦.¹.  £ÉÃzÀgÀ  ¥ÀæPÁgÀ  ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä  ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ .

September 27, 2008

Daily Crime Update-Bidar, 27-09-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 27-09-2008.

ºÉÆAqÀzÀ ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄV ¨Á®PÀ£À zÀĪÀÄðgÀt

d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 174/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 26/09/08 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£À 13.30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀ±ÉÃnÖ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Áà PÀqÉzÉÆrØ gÀªÀgÀ  ªÀÄUÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À UɼÉAiÀÄgÁzÀ DPÁ±À vÀAzÉ ªÀiÁzÀ¥Áà, D£ÀAzÀ vÀAzÉ ªÉÊd¥Áà F ªÀÄƪÀgÀÄ ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁj ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°èzÀÝ PÀjPÀ®Äè vÉUÉzÀ RtªÉAiÀÄ vÀVΣÀ°è ªÀļɬÄAzÀ vÀÄA© ¤Ãj£À°è FeÁqÀ®Ä ºÉÆÃV DPÀ¹äPÀªÁV ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄV ¤ÃgÀÄ PÀÄrvÀÄ G¹gÀÄ PÀnÖ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀzÀ ±ÀAPÉ : MªÀð¤UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁUÀĪÀAvÉ xÀ½¹zÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 96/2008 PÀ®A-323,324,504, eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ: 26-09-2008 gÀAzÀÄ KtPÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ¢°Ã¥ÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §AqÉ¥Áà ªÁUÀgÁd ºÁUÀÆ E£ÀÆß 3 d£ÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀA§A¢üPÀ¼ÁzÀ ¸ÀAVÃvÀ¼À eÉÆÃvÉ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ ElÄÖPÉÆAqÀ §UÉÎ ¥Àæ¸ÁÛ¦¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUÉUÀ½AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄUÉÆý¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀiÁzÀ ²æà vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ §£ÉÃ¥Áà ¨ÉüÀPÀgÉ ªÀAiÀÄ-35 ªÀµÀð eÁw J¸ï.¹.  ªÀiÁ¢ÃUÀ ¸Á- zÀħ®UÀÄAr gÀªÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

£ÀPÀ° ¸À»ªÀiÁr D¹Û ®¥ÀmÁ¬Ä¸À®Ä «¥sÀ® ¥ÀæAiÀÄvÀßPÉÌ PÀʺÁQ ¹QÌ ©zÀÝ ªÀAZÀPÀ

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 137/08 PÀ®A 465, 466, 467, 468, 471, 420  L.¦¹  :-

DgÉÆævÀgÁzÀ gÀªÉıÀ ªÀÄvÀÄÛ ±ÁªÀÄgÁªÀgÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ; 25-08-07 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸À¨ï gÀf¸ÀÖgï PÀbÉÃjAiÀÄ°è C°AiÀiÁ¨ÁzÀ UÁæªÀÄzÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA 67/ J gÀ 1 JPÀgÉ 1 UÀÄAmÉ d«Ää£À £ÀPÀ° PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß vÀAiÀiÁåj EvÀ£À ºÉ¸ÀjUÉ DgÉÆæ ¥Á±Á«ÄAiÀiÁå JA§ÄªÀgÀÄ vÁ£É ¸ÀzÀj ºÉÆ®zÀ ªÁgÀ¸ÀzÁgÀ EgÀÄvÉÛãÉAzÀÄ, gÀf¹Öç ¸ÀA. 5538/07-08 ¥ÀæPÁgÀ £ÉÆAzÀt ªÀiÁr¹ PÉÆnÖgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj £ÉÆAzÀtÂAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠪À¸ÀAvÀgÁªÀ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀægÁªÀ ¥Ánî gÀªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÁQë CAvÀ §¼À¹  £ÀPÀ° ¸À» ªÀiÁr ªÉÆøÀ ªÀAZÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, CAvÀ  PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ  ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

mÉA¥ÉÆà rQÌ : ¥ÁzÀZÁjUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 162/08 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 26/09/08 gÀAzÀÄ 0730 WÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ WÁ¼É gÀªÀgÀÄ ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÁ®Ä vÀgÀ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt PÀqɬÄAzÀ ¨sÁ°Ì PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÀÝ nA¥ÀÆ £ÀA PÉJ 39-6208 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÀ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ  ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉÊPï rQÌ : ±Á¯Á¨Á®PÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 104/08 PÀ®A. 279,337,338 L.¦.¹. MvÉ 187 L.JªÀiï.«í.JPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 26/09/2008 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ gÀªÀgÀ  ªÀÄUÀ£ÁzÀ CAPÀıÀ FvÀ£ÀÄ  UÁæªÀÄzÀ ¯Á®¨ÁºÁzÀÆÝgÀ ±Á¹Ûç ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ  gÀ¸ÉÛzÁn §gÀĪÁUÀ OgÁzÀ PÀqɬÄAzÀ M§â£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÁÝUÀ CAPÀıÀ FvÀ¤UÉ rQÌ ºÉÆÃqÉ¢zÀjAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ §®¨sÁUÀzÀ PÀ¥Á¼ÀzÀ°è ºÀwÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ & §®UÁ® ªÉÆüÀPÁ® PɼÀUÉ ºÀwÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ. 

September 26, 2008

Daily Crime Update-Bidar, 26-09-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 26-09-2008

§¸ïì rQÌ : ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀªÁgÀ¤UÉ UÀA©üÃgÀ UÁAiÀÄ

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 152/08 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 25/09/08 gÀAzÀÄ 1430 ±ÁªÀÄgÁªÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁd ZÁAqÉñÀégÉ ªÀAiÀÄ 14 ªÀµÀð ¸Á;rVÎ EªÀ£ÀÄ gÀ¸ÉÛ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝ£É CAvÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÀÛUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr ºÁdjzÀÝ UÁAiÀļÀÄ«£À vÀAzÉ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀgÁd vÀAzÉ C¥ÀàgÁªÀ ZÁAqɱÀégÉ ¸Á rVÎ EªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉ¢zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 25/9/08 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ rVÎ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É zsÀ£ÀgÁd ¸ÉÆïÁ¥ÀÄgÉgÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ §¸Àì £ÀA JªÀiï.JZï-20/r-6734 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹ JzÀÄj¤AzÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ §®UÉÊ CAUÉÊ ªÉÄðAzÀ mÉÊgÀÄ ºÁAiÀÄÄÝ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ºÁUÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ°è gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

dÆdÄPÉÆÃgÀ UÀÄA¦£À ªÉÄÃ¯É ¥ÉưøïjAzÀ zÁ½

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 179/2008 PÀ®A 87 PÉ.¦.PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 25/9/08 gÀAzÀÄ ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) gÀªÀgÀÄ PÀvÀðªÀåzÀ°ègÀĪÁUÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ PÉ®ªÉÇAzÀÄ UÀÄA¥ÁV PÀĽvÀÄ PÉÆAqÀÄ E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ £À¹©£À dÆeÁlªÀ£ÀÄß ºÀt ºÀaÑ ¥Àt vÉÆlÄÖ DqÀÄwÛzÁÝgÉ JA§ RavÀ ¨Áwä ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢üAiÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV CªÀgÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ D¢üãÀ¢AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 3000/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ£Éß ¸ÀܼÀ¢AzÀ 3100/- gÀÆ »ÃUÉ MlÄÖ 6100/- gÀÆ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀ®A 87 PÉ.¦. DPÀÖ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

«µÀ ¸ÉêÀ¹ ªÀåQÛAiÉÆêÀð£À ¸ÁªÀÅ

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 15/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 24/09/08 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ²ªÀt UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀĺÉñÀ ¸Áé«Ä gÀªÀgÀÄ ªÀiÁAdgÁ £À¢UÉ ºÀwÛ EzÀÝ vÀªÀÄä ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA 278 gÀ°è ¨É¼ÉzÀ 3 JPÀÌgÉ ºÉ¸ÀgÀÄ ¨É¼É ºÁUÀÄ 2 JPÀÌgÉ G¢Ý£À ¨É¼É gÁ² ªÀiÁqÀ®Ä §A¢zÀÄÝ «¥ÀjvÀ £À¢UÉ ¤ÃgÀÄ §AzÀÄ ¨É¼É ¤ÃgÀ°è ªÀÄļÀV ºÁ¤AiÀiÁVzÀjAzÀ ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì UÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀĺÀrAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃV «µÀ ¸Éë¹ DvÀä ºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¢: 25-09-2008 gÀAzÀÄ ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ PÀgÀ§¸ÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉÊPï PÀ¼ÀªÀÅ

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 180/08 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 25/9/08 gÀAzÀÄ 1900 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁð¢ü ²æà aAvÁªÀÄt vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ¸Á:PÀjA £ÀUÀgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ºÁdgÁV vÀ£Àß ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzsÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 22/09/08 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¥ÀlÖtzÀ J¸ï.©.ºÉZï. ¨ÁåAPÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¤°è¹, ¨ÁåAQ£À°è EzÀÝ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÉÆÃrzÀgÉ C°è CªÀgÀÄ ¤°è¹zÀ »gÉƺÉÆAqÀ ¸Éà÷èÃAqÀgÀ £ÀA PÉ.J.-32 n.Dgï.£ÀA 3380 C.Q. 30,000/- £ÉÃzÀÄ EgÀ°¯Áè, ¸ÀzÀjgÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 22/9/08 jAzÀ 25/9/08 gÀªÀgÉUÉ C°è E°è ºÀÄqÀÄPÁr £ÉÆÃqÀzÀgÀÆ ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè, AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï »gÉƺÉÆAqÀ ¸Éà÷èÃAqÀgÀ £ÀA PÉ.J.-32 n.Dgï.£ÀA 3380 £ÉÃzÀÄÝ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁgÀPÀ¸ÀÛç¢AzÀ ªÀåQÛAiÉÆêÀð¤UÉ UÁAiÀÄ

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 136/08 PÀ®A 147, 324, 504, 506 eÉÆvÉ.34 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ; 25-09-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 2200 UÀAmÉUÉ DgÉƦvÀgÁzÀ ¸ÀÄzsÁPÀgÀ ºÁUÀÄ E£ÀÆß 4 d£ÀgÉ®ègÀÆ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ¦üAiÀiÁð¢ JªÀiï.r.¸À«ÄPï gÀªÀgÀÄ ©gÁå¤AiÀÄ ºÉÆÃl®PÉÌ ºÉÆÃV Hl PÉýzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ Hl ªÀÄÄVzÀÄ ºÉÆÃVzÉ ºÉÆÃUÀAiÀiÁå CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆÃvÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr UÀÄAqÁ UÀ¢ð¬ÄAzÀ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ vÀ£Àß ¥ÁåAn£À Q¸ÉÃAiÀÄ°èzÀÝ MAzÀÄ dA¨sÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆÃqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CqÀØ PÉÊ »rzÀjAzÀ ¸ÀzÀj dA¨sÉAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀ PÉÊ ªÉƼÀPÉÊUÉ ºÀwÛ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸ÀPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¯ÉêÁzÉë «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À : ¨sÁj UÁAiÀÄ

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 102/08 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 24/9/08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. ªÀÄAUÀ¯Á UÀAqÀ PÁ²£ÁxÀ gÀªÀgÀÄ ¨ÉÆÃV UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ EvÀ¤UÉ ºÀtPÉÆqÀÄ AiÀiÁPÉ PÉÆqÀÄwÛ¯Áè CAvÀ PÉýzÁUÀ ¥Àæ¨sÀÄ EvÀ£ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤£ÀUÉ AiÀiÁªÀÅzÀÄ ºÀt PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ EzÉ CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ UÀįÁ§ EvÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ §®UÁ® vÉÆqÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ºÁUÀÄ JqÀUÉÊ ªÉƼÀPÉÊ ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PËlÄA©PÀ : PÀ®ºÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 113/08 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ ;-

PÁPÀ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ §¸ÀªÀgÁd ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆßçâ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. ±ÀPÀÄAvÀ¯Á UÀAqÀ ²ªÀgÁd C¸ÀÆÖgÉ gÀªÀgÀ ¸ÀªÀw ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ DgÉÆævÀjUÉ DUÀ §gÀzÀ PÁgÀt E§âgÀÄ ¨ÉÃgÉ ªÀÄ£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ EzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ 4 JPÀÌgÉ ºÉÆ® G¥À fêÀ£ÀPÉÌ CAvÁ ©nÖzÀÄÝ CzÀgÀ°è 2 JPÀÌgÉ vÉÆUÀgÉ ¨É¼É EgÀÄvÀÛzÉ. »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 25/09/08 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è PÀ¼É vÉUÉAiÀÄÄwÛzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ vÀ£Àß zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÉÆUÀgÉ ¨É¼ÉAiÀÄ°è ©lÄÖ ªÉĬĸÀÄwÛ¢ÝzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ AiÀiÁPÉ zÀ£ÀUÀ¼À ©nÖ¢Ý CAvÁ PÉýzÀPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆvÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå¨ÁV ¨ÉÊzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

September 25, 2008

Daily Crime Update-Bidar 25-09-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 25-09-2008

mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà rQÌ ¨Á®QUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ

alUÀÄ¥Àà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. ¸ÀASÉå 153/08 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 24-09-08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÊ£ÉÆâݣï vÀAzÉ PÀjêÀĸÁ§ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À CPÀ̼ÁzÀ SÁeÁ ¨ÉÃUÀA E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÀ½îSÉÃqÀ UÁæªÀÄzÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ-UÀÄ®§UÁð gÉÆÃr£À ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj ¸ÉÆêÉÆà £ÀA. PÉJ-32 JªÀÄ-4804 ªÁºÀ£À CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¦üÃgÀzÉÆù EªÀ½UÉ §®UÀqÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ ¸ÉÆÃgÀÄwÛzÉ. CAvÁ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ alUÀÄ¥Àà oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå B 153/08 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¯ÉêÁzÉë ªÁåªÀºÁgÀzÀ°è PÀ®ºÀ : ºÀ®Äè QvÀÄÛ§gÀĪÀAvÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ

zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA173/08 PÀ®A325,504,506 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ:24/09/2008 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ²æà ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¸ÀPÉæ¥Áà ¸Á/ ºÀd£Á¼À oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀAvÉ, ªÀÄ°èPÁdÄð£À ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÀävÀ¥Áà vÀAzÉ ±ÀAPÀgÉ¥Áà SÁeÁ¥ÀÆgÉ, ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, ¸Á/ ºÀd£Á¼À gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj ±Á¯ÉAiÀÄ PÀlÖqÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀA¥ÉÆAqï PÉ®¸À ªÀiÁrzÀÄÝ, EAzÀÄ ±Á¯ÉAiÀÄ°è «ÄÃnÃAUï EzÁÝUÀ EªÀj§âgÀÄ ºÀt ¨ÁQ §gÀĪÀÅzÀgÀ ¸ÀA§AzsÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ºÀt ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁrzÀÝPÉÌ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ, CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ, PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀzÀ°è ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°èPÁdÄð£À£À zÀªÀqÉ ºÀ®Äè ©¢ÝzÀÄÝ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¦üAiÀÄ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

ºÀtPÁ¸ÀÄ ªÀåªÀºÁgÀzÀ°è gÀPÀÛUÁAiÀÄ

zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 172/08 PÀ®A 324, 504, 506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 24-09-2008 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÀäxÀ¥Áà vÀAzÉ ±ÀAPÀgÉ¥Áà SÁeÁ¥ÀÆgÉ gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£ÀÄ EvÀ£ÀÄ ºÀd£Á¼À UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj ±Á¯ÉAiÀÄ PÀlÖqÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀA¥ÉÆAqï PÉ®¸À ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀPÁðj ±Á¯ÉAiÀÄ°è «ÄÃnÃAUï EzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ£À ºÀt §gÀĪÀÅzÀÄ ¨ÁQ EzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÀt ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁrzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ eÉÆvÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ, CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¦üAiÀÄ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¢éÃZÀPÀæªÁºÀ£À¢AzÀ ©zÀÄÝ ¸ÀªÁgÀ£ÉƧâ¤UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 177/2008 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 18/09/08 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ¸ÉÆÃ¥Á£À vÀAzÉ ©üêÀĹAUÀ ¥ÁgÀªÁ£À & DvÀ£À UɼÉAiÀÄ GªÀiÁPÁAvÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ §ÄAiÉÄ ¸Á: UÁA¢üZËPÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt FvÀ£À »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ 39 ºÉZï 5808 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ DvÀ£À eÉÆvÉ SÁ¸ÀV PÉ®¸À PÀÄjvÀÄ ¥ÀgÀvÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt-¥ÀgÀvÁ¥ÀÆgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¨Á§ÄgÁªÀ ZÀÄ£ÉߪÁ¯É FvÀ£À ¸ÀÄtÚ ¨sÀnÖ ºÀwÛgÀ wgÀÄ«£À°è vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ ºÁ¤AiÀiÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß MªÉÄä¯É wgÀÄV¹ ©½¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÁ°UÉ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ GªÀiÁPÁAvÀ FvÀ£À JgÀqÀÄ PÁ®Ä, ªÉƼÀPÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ£ÀÄ PÉÆlÖ °TvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

September 24, 2008

Daily crime Update-Bidar, 24--09-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 24-09-2008
ªÁå£À ªÀÄvÀÄÛ ¢éÃ-ZÀPÀæªÁºÀ£À rQÌ : ¢é-ZÀPÀæ ªÁºÀ£À ¸ÀªÁgÀ£À zÀĪÀÄðgÀt
ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 169/08 PÀ®A 279.337.338.304 (J) eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :

¢£ÁAPÀ 23-09-08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆõÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß UÉüÉAiÀÄ£ÁzÀ ¸ÀĨsÁ±À EªÀgÉÆA¢UÉ zÀħ®UÀÄAr UÁæªÀÄzÀ°è CAUÀr ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄÄUÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CzÉà UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÀt¥Áà vÀAzÉ gÉêÀt¥Áà £ÁªÀzÀV EªÀgÀÄ ¸ÀºÀ vÀgÀPÁj Rjâ ªÀiÁqÀ®Ä vÀªÀÄä n.«.J¸À ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gÀ PÉJ 39 E 6369 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É §A¢zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄgÀ½ HjUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁvÁr¹ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ¸Àé®à ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄÄUÀ£ÀÆgÀ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ºÀÄ®PÀÄAn ²ªÁgÀzÀ ºÀwÛgÀ PÁ£ÀðgÀzÀ°è ªÀÄÄUÀ£ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ N«Ä¤ ªÀiÁgÀÄw ªÁå£À £ÀA§gÀ JªÀÄ.ºÉZÀ 12 ¦ 7242 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ gÁAUÀ ¸ÉÊqÀUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀj n.«.J¸À ZÁ®PÀ¤UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ n.«.J¸À ZÁ®PÀ£ÀÄ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ zÀħ®UÀÄAr ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ MAiÀÄÄÝ C°èAzÀ ªÉÊzÀågÀ ¸À®ºÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ©ÃzÀgÀzÀ°è ¹.n ¸ÁÌöå£À ªÀiÁr¹ C°è£À ªÉÊzÀågÀ ¸À®ºÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÉÆïÁ¥ÀÄgÀ D¸ÀàvÉæUÉ MAiÀÄÄåªÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É.

C£ÁxÀªÁV ©lÄÖºÉÆÃzÀ £ÀªÀeÁvÀ ²±ÀÄ«£À ªÀÄgÀt
ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.169/2008 PÀ®A 317 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 23/09/2008 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ªÀÄzsÀÄPÀgÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Áà UÀAzÀUÉ CzsÀåPÀëgÀÄ, UÁæ.¥ÀA. D¼ÀªÁ¬Ä gÀªÀgÀÄ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸À°è¹zÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 22-09-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 2100 UÀAlUÉ ²æÃ. §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ §AqÉ¥Áà UÀAzÀUÉ gÀªÀgÀÄ §AzÀÄ w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ MAzÀÄ £ÀªÀeÁvÀ UÀAqÀÄ ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß d£Àä PÉÆlÄÖ UÀÄAqÉgÁªÀ vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªÀ ¥ÀmÉî gÀªÀgÀ zÀ£ÀUÀ¼À PÉÆnÖUÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¯ÉÊn£À PÀA§zÀ PɼÀUÉ ©¸Ár ºÉÆÃVzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀÄ Hl ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆgÀUÉ §AzÁUÀ ªÀÄUÀÄ«£À D¼ÀĪÀ ±À§ÝªÀ£ÀÄß PÉý ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀzÀj £ÀªÀeÁvÀ UÀAqÀÄ ªÀÄUÀÄ EzÀÄÝ EzÀgÀ ¥Á®£É ¥ÉÆõÀuÉ , ªÀiÁqÀzÉà ©¸Ár ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ §¸ÀªÀgÁdgÀªÀgÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĸÀÄ D¼ÀÄvÀÛ ©¢zÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ UÁæªÀÄzÀ SÁ¸ÀV DAiÀiÁ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ¸ÀgÀƨÁ¬Ä UÀAqÀ C±ÉÆÃPÀ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² gÀªÀjUÉ PÀgɬĹ ¸ÀzÀj PÀƹ£À ¸ÀAgÀPÀëuÉ PÀÄjvÀÄ EnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄ¼É ºÉZÁÑzÀ PÁgÀt oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀgÀ¢ ªÀiÁqÀĪÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ EgÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀt ¢£ÁAPÀ 23-09-2008 gÀAzÀÄ 1100 UÀAlUÉ ªÀÄÄAeÁ£É ¸ÀzÀj ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæ ºÀÄ®¸ÀÆjUÉ vÀAzÁUÀ ¸ÀzÀj ªÀÄUÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ªÉÊzÉÊ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ w½¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üÃgÁåzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.169/08 PÀ®A 317 L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

September 23, 2008

Daily Crime Update Date - 23-08-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 23-09-2008

C¸ÀÛªÀiÁ PÁ¬Ä¯ÉUÉ fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ fêÀªÀ£Éß PÉÆ£ÉUÉƽ¹zÀ ªÀÄ»¼É

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 7/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :- 

ZÁAzÉÆÃj UÁæªÀÄzÀ°è  PÀªÀ¼Á¨Á¬Ä UÀAqÀ gÁªÀiÁgÁªÀ gÀªÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15 ªÀµÀðUÀ½AzÀ C¸ÀÛªÀiÁ PÁ¬Ä¯É EzÀÄÝ E¯Áè D¸ÀàvÉæUÀ¼À°è aQvÉì  PÉÆr¹zÀgÀÆ ¥sÀ®PÁjAiÀÄUÀzÀ PÁgÀt fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ EAzÀÄ ¢;22/9/08 gÀAzÉ 1300 UÀAmÉUÉ PɪÀÄÄä zÀªÀÄÄä §ºÀ¼ÀµÀÄÖ DVzÀÝjAzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà EnÖzÀÝ vÉÆÃUÀj ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ OµÀ¢ü ¸Éë¹ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁgÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¢éà ZÀPÀæªÁºÀ£À rQÌ ¸ÀªÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ zÁjUÉÆPÀj§âj ¨sÁjUÁAiÀÄ

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 161/08 PÀ®A 279,337,338 L¦¹

¢£ÁAPÀ 22/09/08 gÀAzÀÄ 2120 UÀAmÉUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt-ªÀÄÄZÀ¼ÀA§ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ªÀÄÄZÀ¼ÀA§ UÁæªÀÄzÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ »gÉÆ ºÉÆAqÀ UÁèöåªÀÄgï PÉJ 39 3256 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ zÀ¸ÀÛVgÀ vÀAzÉ ªÀÄÄ£Àß«ÄAiÀÄå SÁf ªÀAiÀÄ 22 ¸Á: £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ vÀ£Àß ºÁUÀÆ DgÉÆæ ¸ÀAfêÀ PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁzÀ¥Áà »gÉzÉÆrØ »gÉÆà ºÉÆAqÀ ¸Éà÷èAqÀgï  PÉJ-39 ºÉZï-8205 ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ gÉÆÃr£À ªÀÄzsÀåzÀ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwzÁÝUÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt PÀqɬÄAzÀ ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð ¸Á: UÉÆÃlð(©) EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß gÉÆÃr£À ªÀÄzsÀåzÀ°è CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÀ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ M§âjUÉƧâgÀÄ rQÌ ºÉÆqÉzÀjAzÀ DgÉÆævÀjUÉ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨sÁj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ.

JgÀqÀÄ PÀqÉUÀ¼À°è dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ dÆdÄPÉÆÃgÀgÀ §AzsÀ£À

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 151/2008 PÀ®A. 87 PÉ.¦. AiÀiÁåPïÖ

¢£ÁAPÀ 22/09/08 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉUÉ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ UÁæªÀÄzÀ «±Áé¸À£ÀUÀgÀ ºÀwÛgÀ PÀ¯ÁåtgÁªÀ ¥ÁnîgÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ  dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ ªÀiÁ»w ¹éÃPÀj¹ ¦J¸ïL PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£Àå ¹¦L ¸ÁºÉçgÀ £ÉÃvÀævÀézÀ°è ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ eÉÆvÉUÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½  £Àqɹ DgÉÆævÀgÁzÀ ¥Àæ±ÁAvÀ vÀAzÉ ¤Ã®PÀAoÀgÁªÀ vÀ®ªÁqÉ ªÀÄvÀÄÛ 7 d£ÀgÀÄ   J®ègÀÆ ¸Á; vÉÆÃUÀj ªÀÄvÀÄÛ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ gÀªÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 23,500=00 gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.  ¸ÀzÀj DgÉƦvÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ d¦Û¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÉæPÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 365/08 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 22/08/08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® MAzÀÄ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ PÀmÉÆÖý gÉÆqÀ nZÀgÀì PÁ¯ÉƤAiÀÄ°èzÀÝ ¸ÀĤ® zsÀƪÀiÁ¼É ªÀÄ£É ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÝ eÁUÉzÀ°è CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA¨Á E¹àmï dÆeÁlzÀ°è ºÀt ºÀaÑ ¥Àt vÉÆlÄÖ DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢d£ÀgÁzÀ ¹¦¹ 1327, 1060, 1601, J.JZï¹-5 gÀªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆV £ÉÆqÀ®Ä ¸ÀzÀj ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ UÉƯÁPÁgÀªÁV PÀĽvÀÄ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ JA¨Á E¹èmï dÆeÁl ºÀt ºÀaÑ ¥Àt vÉÆqÀÄØ DqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ªÀiÁr 1) ¸ÀĤ® vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ zsÀƪÀiÁ¼É ªÀAiÀÄ-38ªÀµÀð eÁ-ªÀÄgÁoÁ ¸Á-ºÉʹAUÀ¨ÉÆÃqÀð PÁ¯ÉƤ ºÀÄ//¨ÁzÀ 2) FgÀ¥Áà vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµÀ DAiÀÄð ªÀAiÀÄ-35ªÀµÀð eÁ-zÀ°vÀ ¸Á-EA¢gÁ£ÀUÀgÀ ºÀÄ//¨ÁzÀ 3) ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ PÁ±ÉÃ¥Áà PÁzÉÆqÉ ªÀAiÀÄ-33ªÀµÀð eÁ-PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á-nZÀgÀì PÁ¯ÉƤ ºÀÄ//¨ÁzÀ 4) ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ gÁZÀÑ¥Áà ©ÃgÀzÁgÀ ªÀAiÀÄ-28ªÀµÀð eÁ-°AUÁAiÀÄvÀ G-ªÁå¥ÁgÀ ¸Á-CqÀvÀ §eÁgÀ ºÀÄ//¨ÁzÀ 5) gÁdÄ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ-33ªÀµÀð eÁ-PÀÄgÀħgÀÄ  gÀªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀV¹zÀÝ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 5010=00 gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÄ 52 E¹àmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

 

September 22, 2008

DAILY CRIME UPDATE 22/09/2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 22-09-2008
«µÀ ¸ÉêÀ£É MªÀð£À ªÀÄgÀt :-

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 10/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ: 20-09-2008 gÀAzÀÄ ¨Á®ÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ²ªÁf vÀAzÉ UÁå£ÉÆèÁ §¼ÀvÉ ªÀAiÀÄ : 20 ªÀµÀð, ¸Á: ¨Á®ÆgÀ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉÆîzÀ°è «µÀPÁj OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ GzÀVÃgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀUÁðªÀuÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA.10/08 PÀ®A.174 ¹.Dgï.¦¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


mÉA¥ÉÆ ¥À°Ö : ¸ÀªÁgÀgÀÄ ZÀªÀÄvÁÌjPÀ §ZÁªÀ

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 86/08 PÀ®A 279 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 21-09-08 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ºÉýPÉ zÀÆj£ÀAvÉ ¢£ÁAPÀ: 21-9-08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÁdÄ vÀAzÉ ¸ÉÊzÀ¥Áà, ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ ZÁ®PÀ §AqÉ¥Áà vÀAzÉ zË®¥Áà ¸Á qÉÆAUÀgÀV mÉA¥ÉÆ £ÀA.J¦-10 «0953 £ÉÃzÀgÀ°è £ÁªÀzÀUÉj¬ÄAzÀ ZÁA¨ÉƼÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ªÀiÁªÀÄ£ÀPÉj §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ªÉÃUÀ¢AzÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ £ÀqɹzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ZÁ®£É ¤AiÀÄAvÀæt PÀ¼ÉzÀÄPÉÆArzÀjAzÀ mÉA¥ÉÆ ¥À°Ö DVgÀÄvÀÛzÉ. ¥Áæt ºÁ¤AiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è. mÉA¥ÉÆ qÉæöʪÀgÀ ºÉÃzÀjPÉÆAqÀÄ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¸À¯ÁVzÉ.

«£ÁPÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀ zsÀÆvÀð

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 175/08 PÀ®A 504, 323, 324, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 19/9/08 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. fÃvÁ UÀAqÀ fêÀ£À ªÀĺÁ±ÀQÛ gÀªÀjUÉ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÄgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ «PÀæªÀÄ vÀAzÉ UÉAzÀÄ ¨sÀªÁ¤ ºÁUÀÆ E£ÀÆß ªÀÄƪÀgÀÆ ¸Á: ¥Á¢üðUÀ°è gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ, PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ, ªÀÄvÀÄÛ fêÀ¢AzÀ PÉÆ®ÄèvÉÛªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 21-09-2008 gÀAzÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.
September 21, 2008

Daily Crime Update 21-09-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

 

  ¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 21-09-2008

CAUÀrAiÀÄ ±ÉÃlgï ªÀÄÄjzÀÄ ®PÁëAvÀgÀ ªÀiË®åzÀ §mÉÖ PÀ¼ÀªÀÅ

alUÀÄ¥Àà ¥ÉÆ°Ã¸ï  oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 152/08 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 19, 20-09-08 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉÃ¼É AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ alUÀÄ¥Áà ¥ÀlÖtzÀ J.¦.JªÀiï.¹. ªÀiÁPÉÃðlzÀ°ègÀĪÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAUÀuÁÚ vÀAzÉ ZÉ£ÀߪÀÄ®è¥ÁàgÀªÀjUÉ ¸ÉÃjzÀ §mÉÖ CAUÀrAiÀÄ »A¢£À ±ÉÃlgÀ ªÀÄÄjzÀÄ JwÛ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ MlÄÖ 2,74,289=00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À QªÀÄäwÛ£À §mÉÖAiÀÄ£ÀÄß ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

mÁæöå° ¥À°Ö ªÀåQÛAiÉÆêÀð£À ¸ÁªÀÅ

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 159/08 PÀ®A 279, 304(J)  L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 20/09/08 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ mÁåPÀÖgÀ £ÀA PÉJ-39-n 1282 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¤eÁªÉÆâݣÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁåPÀÖgÀzÀ°è PÉA¥ÀÄ PÀ®Äè ¯ÉÆÃqÀ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ PÀZÁÑ gÀ¸ÀÛ¬ÄAzÀ vÀ¼À¨sÉÆÃUÀ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è gÁªÀÄ ¥Ánî EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß mÁæPÀÖgÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÀ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ mÁåPÀÖgÀzÀ ªÉÃUÀzÀ »rzÀ vÀ¦à §®UÀqÉ mÁæ° ¥À°Ö ºÉÆqÉ ¥ÀjuÁªÀÄ mÁæ°AiÀÄ°è PÀĽvÀ ¢®zÁgÀ vÀAzÉ CfÃd«ÄAiÀÄå ¸Á: d®¸ÀAV EªÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ JqÀUÁ°£À vÉÆqÉUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj ªÀåQÛUÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ  ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 20-09-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸ÀPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

Qæ«Ä£ÁµÀPÀ ¸Éë¹ ªÀåQÛ ¸ÁªÀÅ 

§UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 174/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

SÁ±ÉªÀiï¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è C§ÄÝ® ¸ÀªÀÄzÀ vÀAzÉ C§ÄÝ® ®wÃ¥sÀ 19 ªÀµÀð, ¸Á/ SÁ¸ÉA¥ÀÆgÀ (¹) EvÀ£ÀÄ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¦.AiÀÄÄ.¹.¥ÀæxÀªÀÄ ªÀµÀðzÀ ¥ÀjÃPÉë PÀnÖzÀÄÝ F CªÀ¢üìÄAzÀ ºÀÄZÀÑ£ÀAvÉ ªÀwð¸ÀÄwÛzÀÝ ¢£ÁAPÀ 19/09/08 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 0700 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ºÉÆîPÉÌ ºÉÆÃV CAzÁdÄ 0700 UÀAmɬÄAzÀ 1000 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ºÀÄZÀÑvÀ£ÀzÀ°è ºÉÆ®zÀ°è ¨É¼ÉUÉ ºÁPÀĪÀAvÀºÀ PÉÆèÃgÉÆ ¥sÉÊj ¥sÁ¸ï °ÃQéÃqÀ QæëģÁ±ÀPÀ OµÀzsÀ ¸Éë¹zÀjAzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. DzÀÝjAzÀ §UÀzÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ¨ÉÊPï Nr¹ «zÁåyðUÉ rQÌ

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 171/08 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 20/09/2008 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ºÁf ªÀAiÀÄ  9 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ±Á¯É¬ÄAzÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ eÁÕ£ÉñÀégÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ fÃ¥À £ÀA JªÀiïJZï-06/ J¥sï-002 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á/ aPÀÌ®ZÀAzÁ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ CªÀ¤UÉ rQÌ ºÉÆÃqÉ¢zÀjAzÀ vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ºÉÆÃmÉÖ £ÉÆêÀÅ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ «µÀ¸É«¹ ªÀåQÛAiÀÄ ¸ÁªÀÅ

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 21/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :- 

¨Á宺À½î UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ªÀÄoÀ¥Àw , ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁ: ¸Áé«Ä, G: PÀAqÀPÀÖgÀÀ, ¸Á/ ¨Á宺À½î vÁ/ ¨sÁ°Ì. EvÀ¤UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ ¨ÉÃ£É EzÀÄÝ J¯Áè PÀqÉUÉ vÉÆÃj¹zÀgÀÄ PÀÆqÀ UÀÄtªÀÄÄR ºÉÆÃA¢gÀĪÀÅ¢®è. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 wAUÀ½AzÀ CªÀ£À ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ ºÉZÁÑVzÀÝjAzÀ aQvÉì ¥ÀqÉzÀÄ PÉƽîwÛzÀÄÝ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 20/09/08 gÀAzÀÄ CªÀ£À ºÉÆÃmÉÖ £ÉÆêÀÅ eÁ¹ÛAiÀiÁVUÀzÀÝjAzÀ £ÉÆêÀ£ÀÄß vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ OµÀzsÀ ¸Éë¹ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤rzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ

PÁgï rQÌ ªÀåQÛAiÉÆêÀð£À ¸ÁªÀÅ

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 121/08 PÀ®A 279,338 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187   :-

¢£ÁAPÀ 20/09/08 gÀAzÀÄ 1915 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÆwgÁªÀ PÁ¯Áð 28 ªÀµÀð eÁvÀ PÀ§â°UÉÃgÀ G// ¸ÀĸÉÊnAiÀÄ°è PÉ®¸À ¸Á// gÉÃPÀļÀV ¸ÀzÀå ¤uÁð PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ºÉƸÀ PÁ¯ÉÆä gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ PÉÆÃnÖzÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 20/09/08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ CdÓ ²ªÀ¥Áà vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà 70 ªÀµÀð E§âgÀÆ PÀÆr vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½  gÁ.ºÉ. 9 gÀ gÉÆÃr£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄ£ÁßJSÉýî PÀqÉ JzÀÄj¤AzÀ M§â ¸À¥sÁj PÁgÀ £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß PÁgÀÄ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ®¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀ CdÓ ²ªÀ¥Áà¤UÉ ZÀºÁ ºÉÆl® ªÀÄÄAzÉ MªÉÄä¯É rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. EzÀjAzÀ CdÓ£À §® ªÉƼÀPÁ®Ä ªÀÄÄjzÀAvÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁV CªÀgÀ §®UÀqÉ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄÄRPÉÌ, JzÉUÉ ºÀuÉUÉ ºÀwÛ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁV JqÀ ªÉƼÀPÁ®Ä ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁ¬ÄvÀÄ. rQÌ ªÀiÁrzÀ PÁgÀ ZÁ®PÀ PÁgÀ ¤°è¹zÀ£ÀÄ. CzÀgÀ £ÀA§gÀ J¦-11/Jr-2333 EgÀÄvÀÛzÉ.  UÁAiÀÄUÉÆÃAqÀ ²ªÀ¥Áà gÀªÀgÀ£ÀÄß aQvÉìPÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÁUÀ aQvÉì PÁ®PÉÌ ¸ÀzÀj gÀªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ DzÀÝjAzÀ ªÀÄ£ÁßKSÉÃ½î ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸ÀPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

 

 

September 19, 2008

Daily Crime Update 20-09-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 20-09-2008

ªÀÄoÀzÀ ºÀwÛgÀ ¤°è¹zÀ ¢é ZÀPÀæ ªÁºÀ£À PÀ¼ÀªÀÅ

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA: 174/2008 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 18/09/08 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ²æà ¸ÀzÀÄÎgÀÄ ¸ÀzÁ£ÀAzÀ ¸Áé«Ä ªÀÄoÀzÀ JzÀÄjUÉ MAzÀÄ n.«.J¸ï.¸ÀÄ¥ÀgÀ JPÀë¯ï ¢éà ZÀPÀæ ªÁºÀ£À £ÀA PÉ.J.- 39, E- 7552 £ÉÃzÀgÀ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 12000/- gÀÆ £ÉÃzÀ£ÀÄß ¤°è¹ , ªÀÄoÀzÀ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV zÉêÀgÀ zÀ±Àð£À ªÀiÁr ªÁ¥À¸À §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀzÀ°è ¤°è¹zÀ n.«.J¸ï.¸ÀÄ¥ÀgÀ JPÀë¯ï ¢éà ZÀPÀæ ªÁºÀ£À £ÀA PÉ.J.- 39, E- 7552 £ÉÃzÀÄ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ Q±À£ÀgÁªÀgÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

CAUÀrAiÀÄ Qð ªÀÄÄjzÀÄ E¹Ûç ¥ÉnÖUÉ PÀ¼ÀªÀÅ

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 162/08 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 18-9-08 gÀAzÀÄ gÁwæAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ©ÃzÀgÀ C®èªÀÄ ¥Àæ¨sÀÄ£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°ègÀĪÀ ¦ügÁå¢ ªÀĺÁzɪÀ vÀAzÉ §¸À¥Áà gÀªÀgÀ CAUÀrAiÀÄ Qð ªÀÄÄjzÀÄ CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ MAzÀÄ E¹Ûç ¥ÀnÖUÉ C.Q. 4000/- £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÀ¼ÀîgÀÆ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄgÀPÉÌ ¨ÉÊPï rQÌ ªÀåQÛAiÉÆêÀð£À ¸ÁªÀÅ

§UÀzÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß 149/08 PÀ®A: 279, 304(J) L¦¹. :-

¢£ÁAPÀ: 19/09/2008 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ ªÀÄÈvÀ dUÀ£ÁßxÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAfêÀ E§âgÀÆ ©ÃzÀgÀ£À°è PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀA PÉJ-38/eÉ-8525 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæAiÀiÁzÀ dUÀ£ÁßxÀ FvÀ£ÀÄ ªÀÄeÁð¥ÀÆgÀ (n) PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¨Éë£À ªÀÄgÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ ªÀÄÈvÀ£À CtÚ£ÁzÀ ªÀÄÄPÀÄAzÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Áà gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É §UÀzÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĹì£À ¨Á®QAiÀÄ C¥ÀºÀgÀt

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 163/08 PÀ®A 366(J), 212, 109, eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 26-6-2008 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ a¢æ UÁæªÀÄzÀ°è ¦ügÁå¢ ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ¥sÀvÉÛ¥ÀÆgÉ gÀªÀgÀ C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĹì£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀĪÀiÁj C²é¤ EªÀ½UÉ a¢æ UÁæªÀÄzÀªÀ£ÁzÀ ¸ÀAdÄ ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÆß 2 d£ÀgÀÄUÀ¼ÀÄ C¥ÀºÀÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ CgÉÆæ ¸ÀAdÄ EvÀ£À zÉÆqÀØ¥Àà£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ¢°Ã¥À ªÀÄvÀÄÛ §AqÉ¥Áà EªÀgÀÄ CªÀj§âjUÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀjUÉ ¹UÀ¯ÁgÀzÀAvÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¦gÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ CgÉÆævÀgÀ «gÀÄzsÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ©ât gÁr¤AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 133/08 PÀ®A 341, 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ; 19/09/08 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ PÀ£ÁðlPÀ PÁ¯ÉÃd ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢ JªÀiï.r. UÀ¥sÁgï ºÁUÀÆ DgÉÆæ ¥ÉÆÃZÀ¥Áà gÀªÀgÀÄUÀ¼À ªÀÄzÉå ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆãï Rj¢ ªÀiÁgÁl ªÀåªÀºÁgÀzÀ°è dUÀ¼À §AzÀÄ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀ©âtzÀ gÁr¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ CPÀæªÀÄ vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÞUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛ£É. CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¥Àw¬ÄAzÀ ¥ÀwßUÉ QgÀÄPÀļÀ

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£ÉߣÀ A. 363/08 PÀ®A 498(J), 323, 504, 506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 19/09/08 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw UÁAiÀÄwæ UÀAqÀ £ÁgÁAiÀiÁt¹AUÀ oÁPÀÆgÀ ¸Á-ªÀiÁtÂPÀ£ÀUÀgÀ EªÀ¼ÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÉgÉ UÁAiÀÄwæ gÀªÀjUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀĪÀgÉ ªÀµÀðzÀ »AzÉ ®UÀߪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ DgÀÄ wAUÀ¼À »AzÉ CªÀgÀ ¥ÀwAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉjUÉ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀzÉ. ºÉÃjUÉ DzÁV¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¥ÀwAiÀiÁzÀ £ÁgÁAiÀiÁt¹AUÀ oÁPÀÆgÀ vÀ£Àß ªÀÄ£À߸ÀÄì §zÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ DUÁUÉ ¤£ÀUÉ CrUÉ ¸ÀjAiÀiÁV §gÀĪÀ¢¯Áè »ÃUÉ-ºÁUÉ JAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÞUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆr-§r ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀªÁV avÀæ »A¸É ªÀiÁr ¤Ã£ÀÄ £À£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝgÉ ¤£ÀߣÀÆß fêÀ ¸À»vÀ ©ÃqÀĪÀ¢¯Áè JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQÃgÀÄvÁÛ£É »ÃVgÀĪÀ°è £À£ÀUÉ MAzÀÄ wAUÀ¼À »AzÉ w½zÀÄ §A¢zÉÝ£ÉAzÀgÉ £À£Àß UÀAqÀ ¨ÉÃgÉ MAzÀÄ ºÉÃtÂÚ£ÉÆA¢UÉ C£ÉÊwÃPÀ ¸ÀA¨sÀAzÀ EnÖPÉÆArgÀĪÀzÀÄ PÀAqÀħA¢gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁXzÉ

PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV D¸ÀàvÉæ ¹§âA¢UÀ¼À PÉÊUÉ ¹QÌ©zÀÝ PÀ¼ÀîgÀÄ

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 364/08 PÀ®A 379 , 511 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 20/09/08 gÀAzÀÄ ¨ÉüÀV£À eÁªÀ 0430 UÀAmÉUÉ E§âgÀÄ PÀ¼ÀîgÀÄ ¸ÀgÀPÁj ¸ÁªÀðd¤PÀ D¸ÀàvÉæ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ£À DªÀgÀtzÀ°èAiÀÄ ªÀ¸Àw UÀȺÀUÀ¼À ±ËZÁ®AiÀÄUÀ¼À ªÀÄÄZÀѽPÉ ºÁUÀÄ ¥ÉÊ¥ÀÄUÀ¼À£ÀÄß D¸ÀàvÉæAiÀÄ ªÀÄ»¼Á ±ÀıÀÆæµÀPÀj ºÁUÀÄ zÁ¢AiÀÄjUÉ ¨ÉÃzÀj¹ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ (1) ¸ÀĪÀuÁð.«.PÀtf ºÁUÀÄ (2) «oÀ×® gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä PÀvÀðªÀå ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ªÀÄgÀ¼ÀÄwÛgÀĪÁUÀ »ÃrzÀÄ MAzÀÄ gÀƪÀiï£À°è ºÁQ CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ºÁUÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä gÀhÄgÉÃ¥Áà vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ dªÀiÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ-24ªÀµÀð eÁ-U˽ G-qÉæöʪÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÀgÀ¸À¥Áà vÀAzÉ ®PÀëöät dªÀiÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ-60 ªÀµÀð eÁ-U˽ G-PÀÆ° PÉ®¸À E§âgÀÄ ¸Á-PÉÆýªÁqÀ ºÀÄ//¨ÁzÀ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ qÁ; ªÀĺÁzÉêÀ ¸Áé«Ä ªÀÄÄRåªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¤ÃrgÀĪÀÅzÀÄ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 110/08 PÀ®A 323, 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 19/09/08 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ®RtUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠺ÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ¸ÉÆÃ¸É ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ zsÀ£Áf vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°èzÀ PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è ©¸ÁrzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ¤UÉ AiÀiÁPÉ CAvÁ «ZÁj¸À®Ä ºÉÆzÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ eÉÆvÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÉÊUÀ¼À ªÉÄÃ¯É PÁ®ÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÄ PÁ°¤AzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è MzÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EzÀÝ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.