September 10, 2008

Daily Crime Update-Bidar, 10-09-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 10-09-2008

C¥Á¥ÀÛ ¨Á®QAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀĸÀ¯ÁĹ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ AiÀÄĪÀPÀ

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 165/2008 PÀ®A 366(J) L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 5/9/08 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ¢AzÀ lÆjµÀÖ ¯ÁqÀÓ ªÀÄzÀå gÉÆÃrUÉ EzÀÝ oÁPÀÆgÀ ¥sÀ¹ð CAUÀr ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢ UÉÆÃ¥Á® gÀªÀgÀ gÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÉÆêÀÄ® 10 £Éà vÀgÀUÀw «zsÁåy𤠤¯ÁA©PÁ ±Á¯É §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ªÀAiÀÄ: 14 ªÀµÀð , EªÀ¼ÀÄ ²PÀëPÀgÀ ¢£ÁZÀgÀuÉ ¤«ÄvÀå vÀ£Àß CPÀÌ C²é¤ eÉÆvÉUÉ §AzÀÄ CªÀ¼À CPÀÌ C²é¤ EªÀ¼ÀÄ PÉƪÀÄ® EªÀ½UÉ ±Á¯É PÀqÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¹ ªÁ¥À¸À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ oÁPÀÆgÀ ¥sÀ¹ð CAUÀr ºÀwÛgÀ ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀAiÀÄĪÀÄ vÀAzÉ ªÀÄzÀgÀ¸Á§ ¸Á:C£ÀégÀ ¥ÉÃl JA§ ºÀÄqÀÄUÀ PÉƪÀÄ® EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß PÀqÉUÉ §AzÁUÀ CªÀ¼À£ÀÄß ¸ÀzÀj DgÉÆæ CªÀ¼À£ÀÄß C°èAzÀ GzÉÞñÀ¥ÀƪÀðPÀªÁV C¥ÀºÀj¹ PÉÆAqÀÄ ªÉÊÄÝgÀÄvÁÛ£É, CA¢¤AzÀ UÉÆÃ¥Á® gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ DgÉÆæ §UÉÎ ºÀÄqÀÄPÁr ¥ÀvÉÛ ºÀvÀÛzÀ PÁgÀt vÀqÀªÁV ¢£ÁAPÀ 9/9/08 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ §.PÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

E§âgÀÄ AiÀÄĪÀPÀjAzÀ ¸ÀºÉÆÃzÀjAiÀÄj§âjUÉ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 92/08 PÀ®A-323, 504, 354 eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ-9/9/08 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢ PÀÄ. ®vÁ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ¼À vÀAV «ÄÃgÁ E§âgÀÄ PÉÆÃgÀÄgÀÄ UÁæªÀÄzÀ GªÀiÁPÁAvÀ ±ÉÃjPÁgÀ gÀªÀgÀ ºÉÆîPÉÌ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ PÉÆÃgÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°ègÀĪÀ PÁªÀiÁf gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ ºÀwÛgÀ ²ªÁå vÀAzÉ vÀÄPÀgÁªÀÄ §AUÁgÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦AlÄ vÀAzÉ ²æ¥Àw E§âgÀÄ ®vÁ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ¼À vÀAVUÉ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 92/2008 PÀ®A-323,504,354 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀnÖPÉÆAqÀ ºÉAqÀwAiÀÄ£Éß zÉÊ»ÃPÀ ºÁUÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄwÛgÀĪÀ ¥ÀwªÀĺÁ±ÀAiÀÄ

§UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 143/08 PÀ®A 498(J), 324, 504, 506 L¦¹ :-

±ÀªÀIJÃgï £ÀUÀgÀzÀ°è ¦üÃAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. ¸ÁºÉÃgÁ¨Á£ÀÄ gÀªÀjUÉ CªÀ¼À UÀAqÀ£ÁzÀ C¥sÀd® SÁ£ï ªÀÄÄPÉÛzÁgÀ EvÀ£ÀÄ CªÀ½UÉ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV, ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄvÁÛ CªÀ½UÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ½UÉ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄvÁÛ£É C®èzÉ PÉÊÄAzÀ ºÁUÀÄ §rUÉÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 09-09-2008 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁªÀ£À ªÀÄ£ÉÄAzÀ C½AiÀĤUÉ MzÉAiÀÄ GqÀÄUÉÆgÉ

§UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 144/08 PÀ®A 324, 504, 34 L¦¹ :-

±ÀªÀIJÃgï£ÀUÀgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¦üÃAiÀiÁð¢ C¥sÀd¯ïSÁ£À vÀAzÉ ªÀĺɧƧ ¸Á§gÀªÀjUÉ CªÀ£À ªÀiÁªÀ£ÁzÀ C§ÄÝ® d°Ã® ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ UÀAqÀ ºÉAqÀw dUÀ¼À ªÀiÁrzÀjAzÀ C¥sÀd¯ïSÁ£À ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§Ý¢AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üÃAiÀiÁð¢£À ªÉÄgÉUÉ §UÀzÀ® oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄUÀ¼À fêÀ£ÁzsÁgÀ RmÉè ºÁQzÀÝPÉÌ C½AiÀÄ£À CtÚ¤AzÀ ºÉtÄÚPÉÆlÖ ªÀiÁªÀ¤UÉ UÁAiÀÄ

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 188/08 PÀ®A 341, 323, 504 L¦¹ :-

¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ¥ÁµÁ«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ C§Äݯï¸Á§ ±ÉÃSï gÀªÀgÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ »AzÉ CªÀgÀ ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß §A§¼ÀV UÁæªÀÄzÀ C¸À¥sÀ C° vÀAzÉ CºÀäzÀ C° EªÀjUÉ PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ CªÀ½UÉ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÉÆAzÀgÉ PÉÆlÄÖ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À G¥ÀfêÀ£À PÀÄjvÀÄ ªÉÄAl£À£Àì PÉøÀ ¨sÁ°Ì £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ 09/09/08 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¥ÁµÁ«ÄAiÀiÁå gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß CmÉÆà vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ CªÀgÀ C½AiÀÄ£À CtÚ ¸ÀįÁÛ£À EvÀ£ÀÄ CPÀæªÀÄ vÀqÉ MrØ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÊ ªÀÄÄ× ªÀiÁr ºÉÆÃqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤rzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.