September 12, 2008

Daily Crime Udpate-Bidar, 12-09-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 12-09-2008

ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÉƧâ¼À zÀĪÀÄðgÀt

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 93/2008 PÀ®A-279, 338, 304 [J] L¦¹

¢£ÁAPÀ 9/9/08 gÀAzÀÄ CAzÁdÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢AiÀÄ CvÉÛAiÀiÁzÀ PÁ¼ÀªÀiÁä UÀAqÀ ©üêÀÄgÁªÀ ºÉÆ£Àᬐ ªÀAiÀÄ 60 ªÀµÀð eÁw J¸ï.¹. ¸Á- ¨ÁeÉÆüÀUÁ EªÀ¼ÀÄ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ §¸ÀªÀ PÀ¯Áåt-¨Á°Ì gÉÆÃr£À ¨ÁeÉÆüÀUÁ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ ¨sÁ°Ì PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ©½ §tÚzÀ mÁmÁ J.¹.E. ªÁºÀ£À £ÀA. PÉJ-39 JA- 1564 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀÄvÁ §AzÀÄ ¸ÀzÀj PÁ¼ÀªÀiÁä EªÀ½UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ CªÀ¼À vÀ¯É »A§¢UÉ ¨sÁj gÀPÀÛ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄUÉÆArgÀÄvÁÛ¼É. DUÀ ¦ügÁå¢ ²æêÀÄw ¸ÀÄgÉÃSÁ UÀAqÀ ªÀiÁgÀÄw ºÉÆ£Áᬐ ªÀÄvÀÄÛ E¤ßvÀgÀgÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À£ÀÄß rQÌ ªÀiÁrzÀ ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¥ÀæxÀªÉÆÃ¥ÀZÁgÀ ªÀiÁr¹ ºÉaÑãÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ C°èAiÀÄÄ PÀÆqÁ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV aQvÉì PÉÆr¸À®Ä ¸À®ºÉ ¤rzÀPÉÌ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ£À°è ©.©.Dgï SÁ¸ÀV D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ . ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ ¸ÀzÀj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 11/9/08 gÀAzÀÄ 0400 UÀAqÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ PÉÆÃlÖ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

«µÀ ¸ÉêÀ£É : ªÀÄ»¼ÉAiÉÆêÀð¼À ¸ÁªÀÅ

£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¨sÁ°Ì UÀÄ£Éß £ÀA. 189/08 PÀ®A 304 (J) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 11/09/08 gÀAzÀÄ 2215 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¢ªÁPÀgÀ vÀAzÉ GvÀÛªÀÄgÁªÀ ©gÁzÁgÀ 33 ªÀµÀð eÁw ªÀÄgÁoÁ G. ºÉÆmÉ® PÉ®¸À ¸Á. ZÀAzÀ£ÀºÀ½î ¸ÀzÀå CA¨É¸ÁAUÀ« PÁæ¸À EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÀgÀÄ PÀ©âtzÀ gÁqÀÄ vÀgÀĪÀ PÀÄjvÀÄ CA¨É¸ÁAUÀ« PÁ¸Àæ¢AzÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃmÁgÀ ªÉÄÃ¯É PÉÆlUÁå¼À ªÁr UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ zsÀ£Áf ªÀiÁ£ÀPÁj gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ Nr §AzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨ÁrUɬÄAzÀ EzÀÝ ®Qëöä¨Á¬Ä EªÀ¼ÀÄ ªÁAw ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛzÁÝ¼É CAvÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀÄ ¤AvÁUÀ ®Qëöä¨Á¬Ä gÀªÀgÀ UÀAqÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw ®Qëöä¨Á¬Ä EªÀ½UÉ vÉUÀzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÊPÀ® ªÉÆÃmÁgÀ ªÉÄÃ¯É PÀÆr¹zÁUÀ CªÀ½UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁr aPÀvÉì PÉÆÃqÀÄwÛgÀĪÁUÀ «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀ ®Qëöä¨Á¬Ä EªÀ¼ÀÄ 1020 UÀAmÉUÉ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ PÀ®A 304 (J) L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

¤°è¹zÀ ¯Áj¬ÄAzÀ OµÀ¢ü UÀĽUÉ vÀÄA©zÀÝ PÁl£ÀUÀ¼À PÀ¼ÀªÀÅ

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 360/08 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 11-9-08 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÉÆÃlÖ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 5-9-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.00 UÀAmÉUÉ ¯ÁjZÁ®PÀgÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢ C°ªÉÆâݣï vÀAzÉ WÀ¥ÀÆgïSÁ£À gÀªÀgÀÄ ¨ÁA¨É¬ÄAzÀ ¥ÀgÀZÀÄl£ï ºÁUÀÄ PÉ®ªÀÅ ªÉÄÃr¹£ï UÀ¼À£ÀÄß ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀÆ£Á ºÀqÀ¥Àìgï £ÁPÁ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¹ C°è «±ÁæAw ¥ÀqÉzÀÄ £ÀAvÀgÀ ¨ÉüÀUÉÎ 0730 UÀAmÉUÉ C°èAzÀ ¯ÁjAiÀÄ°è ºÉÊzÁæ¨ÁzÀUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ §AzÀÄ £À£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß £ÁåAiÀiÁ®zÀ PÀA¥ËAqÀ ºÀwÛgÀ ¤°è¹ DªÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¯Áj ªÀiÁ°PÀ CºÉêÀÄ ¨sÁ°Ì ºÁUÀÄ E£ÀÆߧâ ZÁ®PÀ£ÁzÀ RAiÀiÁªÉÆÃ¢Ý£ï ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ §AzÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä ¯Áj Jj ZÉÃPï ªÀiÁr £ÉÆqÀ®Ä ¯ÁjAiÀÄ »A¢£À PÁå©£À ¸ÉêqÀzÀ°èzÀÝ ¯ÁjAiÀÄ vÁqÀ¥Áwæ PÀmï ªÀiÁr ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ 20-30 ªÉÄÃr¹£ï PÁl£ï CA.Q. 35000=00 £ÉÃzÀÝ£ÀߣÀÄ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÁ®Ä eÁj ¨Á«UÉ ©zÀÝ ªÀÄ»¼É : DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ

d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 28/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 11/09/2008 gÀAzÀÄ ZÁA¨ÉÆüÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÀĤÃvÁ UÀAqÀ gÀªÉÄñÀ EªÀ¼ÀÄ ZÁA¨ÉÆüÀ UÁæªÀÄzÀ «oÀ®gÁªÀ ¥Ánïï gÀªÀgÀ ¨Á«¬ÄAzÀ ¤ÃgÀÄ vÀgÀÄwÛgÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV PÁ®Ä eÁj ¨Á« ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄV G¹gÀÄUÀnÖ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀlÖ §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«®è CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀĹÓzÀ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ ªÉÆÃlgÀ ¨ÉÊPÀ PÀ¼ÀªÀÅ

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 84/08 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 09-09-08 gÀAzÀÄ 0600 UÀAmɬÄAzÀ 1100 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠱ÉÃPï E°AiÀiÁ¸ï vÀAzÉ ±ÉÃPï ªÀÄįÁÛ¤¸Á§ gÀªÀgÀÄ gÀlPÀ¯ï¥ÀÆgÁ ªÀÄfÓzÀ UÉÃl ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ »gÉÆúÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgÀ ¥Àè¸ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ 38 eÉ 7162 C: Q: 30,000/- gÀÆ. UÀ¼ÀzÀÄÝ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¢£ÁAPÀ: 11-09-2008 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀgÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.