September 24, 2008

Daily crime Update-Bidar, 24--09-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 24-09-2008
ªÁå£À ªÀÄvÀÄÛ ¢éÃ-ZÀPÀæªÁºÀ£À rQÌ : ¢é-ZÀPÀæ ªÁºÀ£À ¸ÀªÁgÀ£À zÀĪÀÄðgÀt
ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 169/08 PÀ®A 279.337.338.304 (J) eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :

¢£ÁAPÀ 23-09-08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆõÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß UÉüÉAiÀÄ£ÁzÀ ¸ÀĨsÁ±À EªÀgÉÆA¢UÉ zÀħ®UÀÄAr UÁæªÀÄzÀ°è CAUÀr ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄÄUÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CzÉà UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÀt¥Áà vÀAzÉ gÉêÀt¥Áà £ÁªÀzÀV EªÀgÀÄ ¸ÀºÀ vÀgÀPÁj Rjâ ªÀiÁqÀ®Ä vÀªÀÄä n.«.J¸À ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gÀ PÉJ 39 E 6369 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É §A¢zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄgÀ½ HjUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁvÁr¹ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ¸Àé®à ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄÄUÀ£ÀÆgÀ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ºÀÄ®PÀÄAn ²ªÁgÀzÀ ºÀwÛgÀ PÁ£ÀðgÀzÀ°è ªÀÄÄUÀ£ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ N«Ä¤ ªÀiÁgÀÄw ªÁå£À £ÀA§gÀ JªÀÄ.ºÉZÀ 12 ¦ 7242 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ gÁAUÀ ¸ÉÊqÀUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀj n.«.J¸À ZÁ®PÀ¤UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ n.«.J¸À ZÁ®PÀ£ÀÄ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ zÀħ®UÀÄAr ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ MAiÀÄÄÝ C°èAzÀ ªÉÊzÀågÀ ¸À®ºÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ©ÃzÀgÀzÀ°è ¹.n ¸ÁÌöå£À ªÀiÁr¹ C°è£À ªÉÊzÀågÀ ¸À®ºÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÉÆïÁ¥ÀÄgÀ D¸ÀàvÉæUÉ MAiÀÄÄåªÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É.

C£ÁxÀªÁV ©lÄÖºÉÆÃzÀ £ÀªÀeÁvÀ ²±ÀÄ«£À ªÀÄgÀt
ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.169/2008 PÀ®A 317 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 23/09/2008 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ªÀÄzsÀÄPÀgÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Áà UÀAzÀUÉ CzsÀåPÀëgÀÄ, UÁæ.¥ÀA. D¼ÀªÁ¬Ä gÀªÀgÀÄ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸À°è¹zÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 22-09-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 2100 UÀAlUÉ ²æÃ. §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ §AqÉ¥Áà UÀAzÀUÉ gÀªÀgÀÄ §AzÀÄ w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ MAzÀÄ £ÀªÀeÁvÀ UÀAqÀÄ ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß d£Àä PÉÆlÄÖ UÀÄAqÉgÁªÀ vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªÀ ¥ÀmÉî gÀªÀgÀ zÀ£ÀUÀ¼À PÉÆnÖUÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¯ÉÊn£À PÀA§zÀ PɼÀUÉ ©¸Ár ºÉÆÃVzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀÄ Hl ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆgÀUÉ §AzÁUÀ ªÀÄUÀÄ«£À D¼ÀĪÀ ±À§ÝªÀ£ÀÄß PÉý ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀzÀj £ÀªÀeÁvÀ UÀAqÀÄ ªÀÄUÀÄ EzÀÄÝ EzÀgÀ ¥Á®£É ¥ÉÆõÀuÉ , ªÀiÁqÀzÉà ©¸Ár ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ §¸ÀªÀgÁdgÀªÀgÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĸÀÄ D¼ÀÄvÀÛ ©¢zÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ UÁæªÀÄzÀ SÁ¸ÀV DAiÀiÁ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ¸ÀgÀƨÁ¬Ä UÀAqÀ C±ÉÆÃPÀ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² gÀªÀjUÉ PÀgɬĹ ¸ÀzÀj PÀƹ£À ¸ÀAgÀPÀëuÉ PÀÄjvÀÄ EnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄ¼É ºÉZÁÑzÀ PÁgÀt oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀgÀ¢ ªÀiÁqÀĪÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ EgÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀt ¢£ÁAPÀ 23-09-2008 gÀAzÀÄ 1100 UÀAlUÉ ªÀÄÄAeÁ£É ¸ÀzÀj ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæ ºÀÄ®¸ÀÆjUÉ vÀAzÁUÀ ¸ÀzÀj ªÀÄUÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ªÉÊzÉÊ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ w½¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üÃgÁåzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.169/08 PÀ®A 317 L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.