September 11, 2008

Daily Crime Update 11-09-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 11-09-2008

©ÃUÀ drzÀÄ wgÀÄ¥Àw zÀ±Àð£ÀPÉÌAzÀÄ ºÉÆÃzÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ PÀ¼ÀîjAzÀ ¥ÀAUÀ£ÁªÀÄ

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 83/08 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 9,10-9-08 gÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ «gÉñÀ°AUÀA gÀªÀgÀ aPÀÌ¥Áà ªÀÄ£ÉUÉ Q° ºÁQ PÀÄlÄA§ ¸ÀªÉÄÃvÀ wgÀÄ¥Àw zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ, AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ Q°AiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, AiÀiÁªÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JA§ÄªÀzÀÄ CªÀgÀÄ wgÀÄ¥Àw¬ÄAzÀ §AzÀ £ÀAvÀgÀ «ªÀgÀ ¥ÀnÖ ¸À°è¸ÀĪÀzÁV w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀåQÛAiÀÄ vÀ¥ÁµÀuÉ : ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál° vÀÄA©zÀ aî ªÀ±À

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 162/08 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 10/09/08 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢UÀ¼ÀÄ ¥ÉưøÀ fÃ¥À £ÀA. PÉJ-01-f-3479 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ 1515 UÀAmÉUÉ zÉêÀ£Á¼À PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ gÉÆÃr¤AzÀ M§â ªÀåQÛ ¨sÀÄdzÀ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPÀ aî ElÄÖPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ vÀPÀët fÃ¥À ¤°è¹ PɼÀUÉ E½zÀÄ CªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ §¸ÀuÁÚ PÉÆÃPÀmÉ ªÀAiÀÄ:50 ªÀµÀð ¸Á; ¨ÉîÆgÀ CAvÀ w½¹gÀÄvÁÛ£É CªÀ£À ªÀ±À¢AzÀ gÁeÁ, ¸ÀavÁæ 180 JªÀiï.J¯ï.G¼ÀîªÀÅ EzÀÄÝ, CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß Jt¹ £ÉÆÃqÀ®Ä 35 ¨Ál¯ï EzÀÄÝ, MlÄÖ 567-00 CAzÁdÄ QªÀiÁäwÛ£À ªÀiÁ®£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀgÀzÀQëuÉ QgÀÄPÀļÀ : UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÀÆgÀÄ

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA: 166/2008 PÀ®A 504, 324, 506, 109, 498(J) eÉÆvÉ 34 L.¦.¹.:-

¢£ÁAPÀ: 10-09-2008 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw FgÀªÀiÁä UÀAqÀ C±ÉÆÃPÀ ªÀ¸ÀÛçzÀ zÉñÀªÀÄÄR UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢ FgÀªÀiÁä gÀªÀgÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ D±ÉÆÃPÀgÀªÀgÀ eÉÆvÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÁV¤AzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ªÀÄ£ÀªÀÄvÀAiÀiÁå ªÀ¸ÀÛçzÀ EªÀgÀÄ ¢£Á®Ä PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄÄvÁÛ zÉÊ»PÀ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄvÁÛ EzÁÝgÉ, ªÀÄvÀÄÛ CvÉÛ ±ÁAvÀªÀiÁä ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊzÀÄ£À ¢Ã¥ÀPÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÀAqÀ¤UÉ PÀĪÀÄäPÀÄÌ PÉÆqÀÄvÁÛ EzÀÝgÉ, »ÃUÉ ¦AiÀiÁð¢UÉ Cw vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀÄvÁÛ EzÁÝgÉ, CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄ£É £ÀÄVÎ ªÀiÁ£À ¨sÀAUÀ AiÀÄvÀß : UÁAiÀÄ UÉÆAqÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 359/08 PÀ®A 323, 354, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 7-9-08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5.00 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. PÀ¯ÁªÀw UÀAqÀ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¸ÉƸÉAiÀiÁzÀ gÉÃtÄPÁ E§âgÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ UÁæªÀÄzÀ vÁ£Áf vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ EªÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ°è §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ «£ÁBPÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ CªÀgÀ ¸ÉÆøÉAiÀÄ PÀÆzÀ®ÄUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄ fAeÁ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr ªÀiÁ£À ¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£À ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 10-09-2008 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉgÉ ¥Á¯ÁzÀ ªÀiÁ£À¹PÀ C¸Àé¸ÀÜ ªÀÄ»¼É

d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 27/08 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹. :-

CtzÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¤A§ªÀiÁä UÀAqÀ «oÀ¯ï PÀÄqÀvÉ£ÉÆÃgï EªÀ¼ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÀÄZÀѼÀAvÉ ªÀwð¸ÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 10-09-08 gÀAzÀÄ DtzÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ PÉgÉAiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀlÖ §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«®è CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉʵÀªÀÄå : UÀuÉñÀ vÀAzÁ JvÀÄÛªÀ £É¥ÀzÀ°è £Á®égÀ UÀÄA¦¤AzÀ UÁAiÀÄ

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 167/2008 PÀ®A 341, 323, 324, 504, 506, eÉÆvÉ 34 L.¦.¹.:-

¢£ÁAPÀ: 10-09-2008 gÀAzÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀÄÝ F »AzÉ ¹PÀAzÀgÀ, UËvÀªÀÄ, «ÄxÀÄ£À, ªÀÄvÀÄÛ ²ªÁfgÀªÀgÀÄUÀ¼À ªÀÄ£ÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÀWÀÄ£ÁxÀgÁªÀ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ gÁPÉñÀ PÉç® PÀ£ÉPÀë£À PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ wAUÀ¼À ¨ÁrUÉ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÀgÉ PÉÆnÖgÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ¸ÀzÀj PÉç¯ï PÀ£ÉPÀë£À PÀmï ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ºÀ¼ÉAiÀÄ zÉéõÀ «zÀÄÝ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 10/09/08 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ CªÀ£À ªÀÄUÀ gÁPÉñÀ¤UÉ CªÀgÀÄ UÀuÉñÀ ZÀAzÁ 501/- gÀÆ PÉÆqÀÄ CAzÁUÀ £À£Àß ºÀwÛgÀ CµÀÄÖ gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀ ±ÀQÛ E¯Áè 50/- gÀÆ PÉÆqÀÄvÉÛ£É , vÉUÉzÀÄPÉƼÀîj CAvÁ CAzÁUÀ ¹PÀAzÀgÀ vÀAzÉ eÁ¥sÀgÀ ¥Á¢ð EvÀ£ÀÄ gÁPÉñÀ¤UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ HgÀ°è PÉç¯ï ªÁ¬ÄgÀ ºÁQ §ºÀ¼À ºÀt UÀ½¹¢Ý PÉÆqÀÄ CAvÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ZÉÊ£À ¨É®Ö¢AzÀ ¨É¤ß£À°è ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊ PÁ®Ä ªÀÄÄjzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ ¨ÉʬÄÝgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

E§âgÀ dUÀ¼À ©r¸À®Ä ºÉÆÃV ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀĪÀ¤UÉ gÁqï ¤AzÀ ¨sÁj UÁAiÀÄ

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 75/08 PÀ®A: 341, 504, 324, 506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 11-09-08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆj PÉÆnzÉÝãÉAzÀgÉ , ¢£ÁAPÀ: 10-09-08 gÀAzÀÄ gÁwæ DgÉÆæ ZÀAzÀæPÁAvÀ EvÀ£ÀÄ ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ £ÉÆA¢UÉ dUÀ¼ÀªÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAUÀªÉÄñÀé vÀAzÉ ©üêÀÄAiÀiÁå gÀªÀgÀÄ KPÉ dUÀ¼ÀªÁqÀÄwÛ¢Ýj CAvÀ dUÀ¼À ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁåZÀ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄÝ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀ PÀ©âtzÀ gÁqÀ vÉÃUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÁÝ£É JAzÀÄ ¦AiÀiÁð¢ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄÄqÀ© ¥ÉưøïAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÁªÀÅ PÀrzÀÄ ¨Á®QAiÀÄ ¸ÁªÀÅ

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄĹCgï £ÀA 14/2008 PÀ®A 174 ¹.Cgï.¦.¹:-

¢£ÁAPÀ 11/09/08 gÀAzÀÄ 0630 UÀAlUÉ PÀÄ.±ÁAvÁ¨Á¬Ä vÀAzÉ zÀ±ÀgÀxÀ ªÀAiÀÄ: 15 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ªÀÄ°èPÁdÄð£ÀªÁr ²ªÁgÀzÀ vÉÆlzÀ ºÉÆ®zÀ°è ªÉÄêÀÅ ºÉÆgÉ PÀlÄÖwÛzÁÝUÀ JqÀUÉÊ £ÀqÀÄ ¨ÉgÀ½UÉ ºÁªÀÅ PÀqÉ¢zÀÄÝ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ gÁeÉñÀégÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è 1000 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É