September 28, 2008

Daily Crime Update-Bidar, 28-09-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

 ¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 28-09-2008

¥ÀwßUÉ QgÀÄPÀļÀ : UÀAqÀ£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

§UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 154/08 PÀ®A 498(J),504,506,323 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 27-09-08 gÀAzÀÄ 1615  UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲ÛêÀÄw. ¸ÀĤÃvÁ UÀAqÀ ¸ÀAfêÀPÀĪÀiÁgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃqÀzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¹gÀPÀl£À½î UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆævÀ ¸ÀAfêÀPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄ  ¸ÀĤÃvÁ EªÀ½UÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄvÀÛ CªÀ½UÉ CªÁZÀå ±À§Ý¢AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ¼À vÁ¬ÄUÉ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. C®èzÉ CªÀ½UÉ QgÀÄPÀļÀ ¤qÀÄwÛzÁÝ£É. JA§ zÀÆj£À ¸ÁgÁA¸ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ §UÀzÀ® oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 ¸ÀÆÌn ZÁ®Q¬ÄAzÀ ¨Á®QUÉ rQÌ : ªÀÄÄjzÀ PÁ°£À ªÀÄƼÉ

 ¨sÁ°Ì  £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 200/08 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

 ¢£ÁAPÀ 27/09/08 gÀAzÀÄ PÀÄ. gÉõÁä vÀAzÉ JªÀiï.r. E¸ÁPï ±ÉÃR gÀªÀgÀÄ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀzÀ §¸À¤¯ÁÝt¢AzÀ gÉïÉéà ¸ÉÖõÀ£À ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄïɠ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÀd¤ ¥sÉÆÃmÉÆ ¸ÀÄÖrAiÉÆà JzÀÄj£À°è DgÉÆæ ¸ÀÆÌn ªÉÆÃmÁgÀ ¨ÉÊPÀ ZÁ®Q vÀ£Àß ¸ÀÆÌn ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̽f¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ  »A¢¤AzÀ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ  JqÀUÀqÉ ¥ÁzÀzÀ ªÉÄîÎqÉ ªÀÄÄjzÀAvÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ DVzÀÄÝ §®UÁ°UÉ vÀgÀavÀ UÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉÛ : PÉgÉUÉ ºÁgÀªÁzÀ ªÀåQÛ

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 17/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ: 27-09-2008 gÀAzÀÄ ªÀĤAiÀiÁgÀ vÁ°ªÀÄ ©ÃzÀgÀ£À°è U˸ÉÆâݣï vÀAzÉ SÁeÁ«ÄAiÀiÁå ªÀÄįÁèªÁ¼É ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð E£ÀvÀÄ D£ÁgÉÆÃUÀå¢AzÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ vÀ£Àß fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢: 27-09-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è d«Ä¸ÁÛ£À¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ PÉgÉAiÀÄ°è ©zÀÄÝ ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄV ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀÄÈvÀ¼À ¥ÀwßAiÀiÁzÀ ²æêÀÄw. ªÀĺÉvÁ© ¨ÉUÀA ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉÊPÀ¤AzÀ ©zÀÄÝ PÁ®Ä ªÀÄÄjzÀÄPÉÆAqÀ AiÀÄĪÀPÀ

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 170/08 PÀ®A  279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ

¢£ÁAPÀ 26-09-08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ gÀªÀgÀÄ L.©.r. PÁSÁð£ÉAiÀÄ°è vÀªÀÄä PÀvÀðªÀå ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ vÀ£Àß UÁæªÀĪÁzÀ ¨É£ÀaAZÉÆýîUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ §¸ÀÄì PÁAiÀÄÄvÀÛ ©.J¸À.J¸À.PÉ PÁSÁð£ÉAiÀÄ §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ CzÉà UÁæªÀÄzÀ gÀ«ÃAzÀæ vÀAzÉ §¤ß¹AUÀ oÁPÀÆgÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä PÀvÀðªÀå ªÀÄÄV¹ PÉÆAqÀÄ PÀtf UÁæªÀÄ¢AzÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gÀ PÉJ 39ºÉZÀ779 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ ¤°è¹ CªÀgÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ vÀªÀÄä UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ gÀ«ÃAzÀæ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ gÁdå ºÉzÁÝj¬ÄAzÀ ¨ÉãÀaAZÉÆý PÀqÉUÉ wgÀÄV¸ÀĪÁUÀ ¨ÉÊPï ¹Ìqï DV ©zÀÄÝ JqÀPÁ®Ä ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

vÀ¯É ¨ÉÃ£É vÁ¼ÀzÀ ªÀåQÛ : £ÉÃtÂUÉ ±ÀgÀtÄ

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 19/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 ;-

UÀqÀªÀAw UÁæªÀÄzÀ°è PÀgÀ§¸À¥Áà vÀAzÉ ±ÁAvÀ¥Áà ¨sÀAV ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð EvÀ¤UÉ  ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15-20 ¢£ÀUÀ½AzÀ vÉ¯É ¨ÉÃ£É DUÀÄwÛzÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ gÁeÉñÀégÀ, ªÀÄAoÁ¼À ªÀÄvÀÄÛ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆV ¸ÀgÀPÁj ºÁUÀÆ SÁ¸ÀV D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉzÀÄ £ÉÆêÀÅ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀ¢zÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ 26/09/08 gÀAzÀÄ gÁwæ 0800 UÀAmÉUÉ PÀgÀ§¸À¥Áà EvÀ£ÀÄ ¤zÉæ ¨ÁgÀ¢gÀĪÀÅzÀjAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ¯Éè EgÀÄvÉÛ£É CAvÁ vÀ£Àß vÀAzÉUÉ w½¹ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. £ÀAvÀgÀ DvÀ£ÀÄ ¸ÀĨsÁµÀ ¥ÀAqÀgÀUÉÃgÁ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÀ MAzÀÄ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ. 

PÀëÄ®èPÀ PÁgÀtPÉÌ dUÀ¼À gÀPÀÛUÁAiÀÄ

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 154/08 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 27/9/08 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ  vÉÆÃgÀuÁ UÁæªÀÄzÀ gÁeÉÃAzÀæ vÀAzÉ AiÀıÀªÀAvÀgÁªÀ ªÀĸÀÆn ºÁUÀÆ 3 d£ÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ AiÀiÁzÀ ²æêÀÄw. G«Äð¼Á gÀªÀjUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆ®zÀ §AzÁjAiÀÄ ºÀÄ®Äè KPÉ PÉƬÄÝ¢Ý CAvÀ  vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ  ºÉÆqÉzÀÄ AiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ©r¸À®Ä ºÉÆÃVzÀPÉÌ gÁeÉÃAzÀæ£ÀÄ JqÀUÉÊ ¨ÉgÀ½UÉ PÀaÑ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ. 

ºÉÆ®zÀ°è ¤°è¹zÀ ¨ÉÊPÀ £Á¥ÀvÉÛ

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 172/08 PÀ®A 379 L¦¹ :- 

¢£ÁAPÀ 27-09-2008 gÀAzÀÄ 2100 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà §¸ÀªÀgÁd dqÀUÉ ¸Á; ºÀÄ®¸ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤rzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ  ¢£ÁAPÀ 20-09-2008 §¸ÀªÀgÁd ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ UɼÉAiÀÄ ªÀÄ°èPÁdÄð£À PÁªÀıÉnÖ CªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ CªÀgÀ ºÉÆîPÉÌ  ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀPÉƸÀÌgÀ  ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¨sÁ°Ì/¤Ã®AUÁ gÉÆÃr£À CAvÀgÀ ¨sÁgÀw vÁAqÁzÀ gÉÆÃr£À°è ¤°è¹  ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀĪÀµÀÖgÀ°è ¸ÀzÀjgÀªÀgÀÄ ¤°è¹zÀ  ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® EgÀ°®è AiÀiÁgÉÆà £ÀªÀÄä ¸ÀA¨sÀA¢üPÀgÀÄ ºÁUÀÄ UɼÉAiÀÄgÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÀ w½zÀÄ ªÀÄ£É PÀqÉUÉ §AzÀÄ UɼÉAiÀÄjUÉ ºÁUÀÄ £ÀªÀÄä ¸ÀA¨sÀA¢üPÀjUÉ «ZÁj¸À®Ä AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀiÁ»w ¹UÀ¢zÀÝjAzÀ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ. 

ªÁUÁézÀzÀ°è dUÀ¼À E§âjUÀÆ gÀPÀÛUÁAiÀÄ : E§âgÀ ªÉÄÃ®Æ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

1) ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 104/08 PÀ®A. 323 324 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ 28/9/08 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà ©üêÀÄ vÀAzÉ ªÀÄ®±ÉnÖ PÉÆý ¸Á; D®ÆgÀ [PÉ]    gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¢£ÁAPÀ: 27/9/08 gÀAzÀÄ gÁwæ 2130 UÀAmÉUÉ ©Ãr vÀgÀ®Ä £Á£ÀÄ £ÀªÀÄÆägÀ ¹zÀÝ¥Áà PÁ¼ÀUÉ gÀªÀgÀ CAUÀrUÉ ºÉÆVzÀÄÝ ©Ãr PÉÆrj ¨ÉÃUÀ £À£Àß PÀÄjUÀ¼À ºÀwÛgÀ AiÀiÁgÀÄ E¯Áè CAvÀ CAzÁUÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ CAUÀrAiÀÄ°è PÀĽwzÀÝ ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ §AzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr vÀÄnAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. PÉʪÀÄĶ֬ÄAzÀ §®UÀtÂÚ£À PɼÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ÄªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 103/08 PÀ®A. 323 324 504  L¦¹

¢£ÁAPÀ 28/9/08 gÀAzÀÄ 0115 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Áà PÁ¼ÀUÉ ¸Á; D®ÆgÀ [PÉ] gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉ PÉÆnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ ¤£Éß 27/9/08 gÀAzÀÄ gÁwæ 11 UÀAmÉUÉ £À£Àß QgÁt CAUÀr ªÀÄÄaÑ ªÀÄ®UÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ £ÀªÀÄÆägÀ ©üêÀÄ vÀAzÉ ªÀÄ®±ÉnÖ EvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ ©Ãr PÉÆqÀÄ CAvÀ PÉýzÁUÀ £Á£ÀÄ FUÀ zÀÄSÁ£À ªÀÄÄaÑzÉÝ£É CAvÀ CA¢zÁUÀ ©Ãr KPÉ PÉÆqÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ vÀ£Àß eÉé¤AzÀ MAzÀÄZÁPÀÄ vÉÃUÉzÀÄ £À£Àß §®UÉÊ ªÀÄzÀåzÀ ¨ÉgÀ½UÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAw ¨sÀAUÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä


alUÀÄ¥Àà oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå  : 156 /08 PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :  160  L.¦.¹     


¢£ÁAPÀ B 27-09-08 gÀAzÀÄ alUÀÄ¥Àà ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ ¹ºÉZÀ¹ 704 ZÉ£ÀߪÀÄ®è¥Áà ªÀÄ»¼Á ¦¹ 1447 gÀªÀgÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀÄjvÀÄ ªÀ¼ÀTAr UÁæªÀÄPÉÌ C°è ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄïɠ F ªÉÄîÌAqÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¥Ánð ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ M§âjUÉƧâgÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀiÁÝrPÉÆAqÀÄ M§âjUÉƧâgÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛ  ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ CrØ GAlÄ ªÀiÁr ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀ GAlÄ  ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj JgÀqÀÄ ¥ÁnðAiÀÄ d£ÀjUÉ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀåPÉÌ  ºÉÆÃVzÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ºÁdgÀ ¥Àr¹ ªÀgÀ¢ ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀgÀ¢  ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ alUÀÄ¥Àà  oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå B 156/08 PÀ®A 160 L.¦.¹.  £ÉÃzÀgÀ  ¥ÀæPÁgÀ  ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä  ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ .