September 7, 2008

DAILY CRIME UPDATE 07/09/2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 07-09-2008.

¥ÉưøÀjAzÀ zÁ½ CPÀæªÀĪÁV ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÀ PÀ½î ¨sÀnÖ ¸ÁgÁ¬Ä ªÀ±À

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 91/08 PÀ®A-32, 34 PÉ. E. JPÀÖ ªÀÄvÀÄÛ 328 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 6/9/2008 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¥ÉưøÀ G¥Á¢üÃPÀëPÀgÀÄ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ PÀ¥À¯Á¥ÀÆgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ DgÉÆæ UÉÆÃ¥ÀÄ vÀAzÉ zsÀ£Áf eÁzsÀªÀ ¸Á-£ÁªÀzÀV xÁAqÁ EvÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À ªÀ±À¢AzÀ CAzÁdÄ 5 °ÃlgÀ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ºÁUÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 110/- gÀÆ¥Á¬Ä, d¦Û ªÀiÁr oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 91/2008 PÀ®A-32, 34 PÉ. E. JPÀÖ ªÀÄvÀÄÛ 328 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ .

«µÀ ¸ÉêÀ£É, aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¸ÁªÀÅ

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 09/2008 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 31/8/08 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ ªÀÄævÀ ¸ÉÆÃ¥Á£À vÀAzÉ UÀÄtªÀAvÀ qÉÆA¨Á¼É ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð ¸Á; ¨sÀªÁ¤©d®UÁAªÀ EªÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ vÀ£Àß QgÁt CAUÀrAiÀÄ°è ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ PÀĽvÁUÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÀÄ vÀAzÉUÉ ¤Ã£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è AiÀiÁjUÉ K£ÀÄ, JµÀÄÖ QgÁt PÀqÀÄwÛ¢Ý UÉÆwÛ¯Áè ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄ CA¢zÀPÉÌ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ¹nÖ¤AzÀ JzÀÄÝ vÀ£Àß ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV QÃl£Á±ÀPÀ «µÀ ¸Éë¹gÀÄvÁÛ£É. ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ GzÀVÃgÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÀÄÝ, G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 06/09/08 gÀAzÀÄ 0300 UÀAmÉUÉ ªÀÄævÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj «µÀAiÀĪÀÅ ²æà ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÀÄtªÀAvÀ JZï.f.-479 GzÀVÃgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ [JªÀÄ.J¸À] gÀªÀgÀÄ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¤ÃjUÁV dUÀ¼À gÀPÁÛUÁAiÀÄ :-

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 186/08 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 06/09/08 ªÀÄÄAeÁ£É ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¸ÀĨsÀzÁæ UÀAqÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² 40 ªÀµÀð eÁw ªÀiÁ¢UÀ ¸Á/ d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä ¨sÁ°Ì EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ²ÃvÀ® EªÀ¼ÀÄ DgÉÆæ ±ÀPÀĨÁ¬Ä EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EzÀÝ £À¼ÀPÉÌ ¤ÃgÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ, DgÉÆæ ±ÀPÀĨÁ¬Ä dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ KPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ýj CAvÀ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ±ÉPÀĨÁ¬Ä, VÃvÁ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ, fÃvɱÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀqÀØgÀ, ªÀÄAPÉñÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀqÀØgÀ J®ègÀ ¸Á/ d£ÀvÁ PÁ®¤ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃj ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ §rUɬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.