February 28, 2009

Bidar District : Daily Crime Update, 28-02-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 28-02-2009

C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ ºÉÆA¢gÀĪÀ UÀAqÀ¤AzÀ ªÀgÀzÀQëuÉ QgÀÄPÀļÀ zÀÆgÀÄ : ¨Á«UÉ ºÁj ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ ¸ÁªÀÅ
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 32/2009 PÀ®A 498(J),306 eÉÆvÉ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ 26/02/09 gÀAzÀÄ 0730 WÀAmÉUÉ ªÉÄð£À ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw zsÀƼÀªÀiÁä UÀAqÀ «oÀ® ¥À¥Éà ªÀAiÀÄ 50 G ªÀÄ£É UÀ®¸À ¸Á: AiÀÄzÀ¯Á¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ªÀiËTPÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÉÝ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 05/10/2000 gÀAzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀĤÃvÁ EªÀ¼ÀÄ vÀªÀÄÆägÀ DgÉÆæ ¸ÀÄgÉñÀ EªÀ£ÉÆA¢UÉ ¦æÃw¹ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ¼É vÀ£Àß ªÀÄUÀ½UÉ MAzÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 2 d£À ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ EzÁgÉ. ªÀÄzÀÄªÉ £ÀAvÀgÀ 6 ªÀµÀð ¸ÀjAiÀiÁV EzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß C½AiÀÄ ¸ÀÄgÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ CvÉÛ dUÀzÉë, zÉÆqÀ CvÉÛ ¸ÀĨsÀzÀæ¨Á¬Ä EªÀgÀÄ ¸ÀĤÃvÁ½UÉ CrUÉ ªÀiÁqÉÆ®, ºÉÆ®zÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÉƼÀî UÀAqÀ¤UÉ ¨sÁgÀAiÀiÁV¢Ý CAvÁ E®èzÉÆAzÀÄ ºÉý ºÉÆ®¸ÀÄ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉ ªÀiÁr ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. DgÉÆævÀ ¸ÀÄgÉñÀ CzÉà UÁæªÀÄzÀ w¥ÀàªÀiÁä eÉÆvÉ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ ºÉÆA¢zÀÄÝ CªÀ¼À ªÀiÁvÀÄ PÉý ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ C®èzÉà w¥ÀàªÀiÁä ¸ÀºÀ ¤Ã£ÀÄ ¸Á¬Ä ¤£Àß UÀAqÀ¤UÉ £Á£ÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý CªÀ¼ÉÆA¢UÉ fAeÁªÀÄÄ¶× ªÀiÁrzÀ¼ÀÄ. ¢£ÁAPÀ 25/02/09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¸ÀÄgÉñÀ, CvÉÛ, zÉÆqÀتÀgÁzÀ 1] ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ UÉÆëAzÀ ¹AzsÉ ] dUÀzÉë UÀAqÀ UÉÆëAzÀ ¹AzsÉ 3] ¸ÀĨsÀzÀæ¨Á¬Ä UÀAqÀ §AqÉ¥Áà ¹AzsÉ J®ègÀÆ ¸Á: AiÀÄzÀ¯Á¥ÀÆgÀ 4] w¥ÀàªÀiÁä UÀAqÀ ©üêÀıÁå ªÉÄÃvÀæ ¸Á: gÁeÉñÀégÀ ¸ÀzsÀå AiÀÄzÀ¯Á¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ¸ÀĤÃvÁ½UÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ w¥ÀàªÀiÁä¼À ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zsÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ vÀ¼À¯ÁgÀzÉ ¸ÀĤÃvÁ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1900 WÀAmÉUÉ AiÀÄzÀ¯Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ zÀ°vÀ NtÂAiÀÄ ¸ÁªÀð¤PÀgÀ PÀÄrAiÀÄĪÀ ¤Ãj£À ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ CvÀä ºÀvÀå ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¥ÉưøÀgÀ zÁ½ : C£À¢üÃPÀÈvÀ ¸ÀgÁ¬Ä ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀªÀ£À£ÀÄß ªÀiÁ®Ä ¸ÀªÉÄÃvÀ d¦Û
£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì UÀÄ£Éß £ÀA: 43/09 PÀ®A: 32,34 PÉ.E. JPÀÖ

¢£ÁAPÀ 23/02/09 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ¨Áwä §A¢zÉÝãÉAzÀgÉ MAzÀÄ fÃ¥ÀzÀ°è ¨sÁ°Ì «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ ZËPÀ PÀqɬÄAzÀ M§â£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥ÀzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä PÁl£ï UÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝ£É CAvÀ EzÀÝ ¨Áwä ªÉÄÃ¯É ªÀiÁ£Àå J¸À.¦.©ÃzÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£Àå rJ¸À¦ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß oÁuÉUÉ §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¨Áwä §AzÀ «µÀAiÀÄ w½ ºÉý CªÀgÀÄ M¦àzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ £Á£ÀÄ, ¦.J¸À.L (PÁ.¸ÀÄ) ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¹§âA¢ , £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ¥Éưøï fÃ¥À £ÀA PÉ.J 38 f.173 £ÉÃzÀgÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨sÁ°Ì «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ M§â fÃ¥À ZÁ®PÀ §gÀÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀ£ÀÀ ªÉÄÃ¯É 1445 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr ZÁ®PÀ¤UÉ »rzÀÄ DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À PÉüÀ®Ä DvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¸Á¬Ä§uÁÚ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà U˽ ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð eÁw PÉÆý G. ªÉÊ£À±Á¥ÀzÀ°è PÉ®¸À ¸Á/ zÀħ®UÀÄAr CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ fÃ¥À ZÉPï ªÀiÁr £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ°è 1] UÀÄqÀ qÉà «¹Ì 180 JA.J® £À 48 ¨Ál® EgÀĪÀ 15 PÁlð£ï CA.Q 23,248/-2] AiÀÄÄ.J¸À.«¹Ì 180 JA.J® £À 48 ¨Ál® EgÀĪÀ 7 PÁlð£ï CA.Q 12925/-3] Mjf£À¯ï ZÁ¬Ä¸À 180 JA.J® £À 43 ¨Ál® CA.Q. 1654/-4] J.1 «¹Ì 180 JA.J® £À 48 ¨Ál® EgÀĪÀ 5 PÁlð£ï CA.Q. 7622/- 5] ºÉʪÉà qÁæAiÀÄ f£ï 180 JA.J® £À 48 ¨Ál® EgÀĪÀ 1 PÁlð£ï CA.Q 1582/- 6] £ÁPÀ Ol ©ÃAiÀÄgÀ 650 JA.J® £À 24 ¨Ál¯ï CA.Q 1608/- »ÃUÉ J¯Áè MlÄÖ CA.Q. 48,639 gÀÆ ¨É¯ÉAiÀÄ ªÀÄzsÀå EzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀÄzsÀå ¸ÁUÀuÉ ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ C£ÀĪÀÄw ªÀUÉÊgÉ PÉüÀ®Ä DvÀ£ÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzsÀå ¸ÁUÀuÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀzÁV w½¹zÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀj ªÀÄzsÀåzÀ°è vÀ¯Á MAzÉÆAzÀ£ÀÄß ¨ÉÃgÉ vÉUÉzÀÄ CªÀÅUÀ¼À ªÀÄÄZÀѼÀPÉÌ ©½ §mÉÖ¬ÄAzÀ ºÉƯÉzÀÄ CªÀÅUÀ¼À ªÉÄÃ¯É JA JA§ CPÀëgÀ¢AzÀ ¹Ã® ªÀiÁr, ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»AzÁæ fÃ¥À £ÀA PÉ.J 38 JA 443 £ÉÃzÀ£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁr DgÉÆæ ºÁUÀÆ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ ²æà r.© PÀnÖªÀĤ ¦.J¸À.L (PÁ.¸ÀÄ) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀgÀ¢ ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀgÀ¢ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁVzÉ.

PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl : ªÀiÁ®Ä ¸ÀªÉÄÃvÀ MªÀð ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ §AzsÀ£À
ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. :-37/09 PÀ®A ;- 328,L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 32,34 PÉ.E JPÀÖ

¢£ÁAPÀ; 26-02-09 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦.L ¯Álj ªÀÄvÀÄÛ C§PÁj zÀ¼À ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæ eÉÆvÉAiÀÄ°è d¥ÀÛ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ¼ÁzÀ ²æà GµÁ UÀAqÀ «PÁ¸À ªÀAiÀÄ- 30 ªÀµÀð ¸Á; ¢Ã£À zÀAiÀiÁ¼À £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÁgÁ¬Ä ªÀiÁgÁlPÉAzÀÄ ©ÃzÀgÀ gÉʯÉé ¤¯ÁÝt ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ CªÀ¼À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §UÉÎ w½¹gÀÄvÁÛgÉ, CzÀjAzÀ CªÀ¼À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä PÉÆlÄÖ eÁÕ¥ÀzÀ ¥ÀvÀæzÀ ªÀÄÆ®PÀ F ªÉÄð£ÀAvÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


CAUÀr ªÀiÁ°PÀ¤AzÀ zÀA¥ÀwUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè : ªÀÄ»¼ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀ¨sÀð¥ÁvÀPÉÌ PÁgÀt£ÁzÀªÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
UÁA¢üUÀAd oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA :- 28/09 PÀ®A 341,323,324,504,506(2),312 eÉÆvÉ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ 25-2-09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀjUÉ ²æà ¸ÉÊAiÀÄzÀ eÁQÃgÀ ºÀĸÉãÀ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ C§ÄÝ® UÀ¥ÀÄgÀ ¸Á §AzÉ£ÀªÁd PÁ¯ÉÆä a¢æ ©ÃzÀgÀ UÀÄlPÁ PÉÆqÀ®Ä PÉýzÀPÉÌ ªÉÆzÀ°£À ºÀt PÉÆÃqÀÄ CAzÀgÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ SÁ° ©ÃgÀ ¨Ál® ¤AzÀ ºÀuÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gPÀÛÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. C®èzÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀgÀ ºÉAqÀw HgÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀ¼À£ÀÄß CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ªÀÄgÀPÉÌ PÀnÖºÁQ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ®ÄUÀ½AzÀ §zÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JgÀqÀÄ wAUÀ¼À UÀ¨sÀðt EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢vÀgÀ ºÉAqÀw E¸ÁäAiÀÄ® ©Ã EªÀ½UÉ £ÀAvÀgÀ C¸ÀàvÉæAiÀÄ°è UÀ¨sÀð¥ÁvÀ CVgÀÄvÀÛzÉ.

C§PÁj ªÀÄvÀÄÛ ¯Álj ¤µÉÃzsÀ zÀ¼À¢AzÀ zÁ½ : PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀݪÀgÀ ªÀiÁ®Ä¸ÀªÉÄÃvÀ §AzsÀ£À
©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA35/2009 PÀ®A32,34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ eÉÆvÉ 328 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 25/02/09 gÀAzÀÄ 16-00 UÀAmÉUÉ RavÀ ¨ÁwäAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆÃA¢UÉ ²æà J¸À.f.PÀ½îUÀÄqÀØ ¥ÉưøÀ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ C§PÁj ªÀÄvÀÄÛ ¯Álj ¤µÉÃzÀ WÀlPÀ ©ÃzÀgÀ. ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ UÉÆÃgÀ£À½î UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ Dgï.JA ¥Ánî ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ½®èzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV gÁeÉÆüÁ UÁæªÀÄ¢AzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀÆÌlgÀ £ÀA £ÀA PÉ.38/ºÉZï-7880 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É JgÀqÀÄ ¥Áè¹ÖPÀ aîUÀ¼À°è PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÉưøÀjUÉ £ÉÆÃr vÀ£Àß ªÁºÀ£À ºÁUÀÄ PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀzÀj 70 °ÃlgÀ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä CQ 7000/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ MAzÀÄ ¸ÀÆÌlgÀ £ÀA PÉ.38/ºÉZï-7880 CQ20000/- gÀÆUÀ¼ÀÄ.d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ MAzÀÄ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæ, ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®Ä M¦à¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 35/2009 PÀ®A 32,34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ eÉÆvÉ 328 L¦¹ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

DPÀæªÀĪÁV ªÀÄ£ÉUÉ £ÀÄVÎ : zÀA¥ÀwUÀ¼À£ÀÄß xÀ½¹zÀ DPÀæªÀÄUÀÄA¥ÀÄ
©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA36/2009 PÀ®A323,324,504,447 eÉÆvÉ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ:26/02/09 gÀAzÀÄ 11-00 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ £ÀAzÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÁªÀÄgÁªÀ ºÁUÀÄ E£ÀÄß 5 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á amÁÖ ªÁr UÁæªÀÄ vÁ f ©ÃzÀgÀ. ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¸ÀAVÃvÁ UÀAqÀ GªÉÄñÀ ªÀiÁªÀÄqÀV ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á amÁÖ ªÁr UÁæªÀÄ vÁ f ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ìUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ¤ªÀÄä ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ C£ÀÄßwÛ¢Ý AiÀiÁPÉ CAzÀÄ MwÛ »rzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀ®èzÉà PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ dUÁÎr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ ©r¸À®Ä §AzÀ UÀAqÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ £É®PÉÌ PÉqÀ« PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ.

¥ÁzÀZÁjUÉ §¸ïì rQÌ : MªÀð¤UÉ UÁAiÀÄ
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå16/09 PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀ®A. 279 338 L¦¹ eÉÆÃvÉ 184, 187 LJA« PÁ¬ÄzÉ.


¢:: 24.02.09 gÀAzÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ²æà ¥ÁAqÀÄgÀAUï vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà ¤Ã¯É£ÉÆgï ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð G ; MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁw ; PÉÆý ¸Á ; ²ªÀ¥ÀÄgï vÁ; §¸ÀªÀPÀ¯Áåt SÁ¸ÀV PÉ®¸ÀzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ §AzÀÄ wæ¥ÀÄgÁAvï gÁdPÀªÀÄ® ºÉÆÃl¯ï JzÀÄj¤AzÀ CA¨ÉÃqÀÌgï ªÀÈvÀÛzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÀ£Àß »A¢¤AzÀ CAzÀgÉ ºÀĪÀÄ£Á¨Ázï PÀqɬÄAzÀ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÀ §¸ïì £ÀA PÉ.J.33/2568 gÀ £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ , ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è CqÁØwrØAiÀiÁV ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À KqÀUÀqɬÄAÄzÀ £ÀqÉzÀÄPÀÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ rQ̪ÀiÁr NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É . DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 12 00 UÀAmÉAiÀiÁVvÀÄÛ . ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄAzÀ ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ ¨É¤ßUÉ ,vÀ¯ÉUÉ ,ªÉÆÃtPÁ°UÉ ºÀwÛ ¨sÁj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ . F WÀl£ÉUÉ PÁgÀt£ÁzÀ §¸ïì ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÀƼÀî¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀ¯Á¬ÄvÀÄ.


DmÉÆà ¨ÉÊPï rQÌ : ¨ÉÊPÀ ¸ÀªÁgÀ¤UÉ UÁAiÀÄ
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå17/09 PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀ®A 279 338 L¦¹ eÉÆÃvÉ 184, 187 LJA« PÁ¬ÄzÉ

¢:: 26.02.09 gÀAzÀÄ ²æà ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ±ÀAPÉæÃ¥Áà ¸Á-¨ÉlÖ¨Á®PÀÄAzÁ EvÀ£ÀÄ ¨ÉÃlÖ¨Á®PÀÄAzÁ UÁæªÀÄ¢AzÀ vÀ£Àß UÁæªÀÄ¢AzÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt §¸À ¸ÁÖöåAqÀ PÀqÉUÉ SÁ¸ÀV PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå vÀ£Àß MAzÀÄ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA. PÉJ-37/ JZï-1914 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ PÁæ¸À¢AzÀ §gÀÄwgÀĪÁUÀ ¸Àé®Äà ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ CAzÀgÉ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ C¦à DmÉÆà £ÀA. PÉJ-39/ £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄß vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ , ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è CqÁØwrØAiÀiÁV ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀj ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃ.¸ÉÊ. ¸ÀªÁgÀ£À ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ®UÉ rQ̪ÀiÁr NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É . DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 2000 UÀAmÉAiÀiÁVvÀÄÛ . ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄAzÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ£À ºÀuÉUÉ, ªÀÄÆVUÉ, PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄUÉÆArgÀÄvÁÛ£É. F WÀl£ÉUÉ PÁgÀt£ÁzÀ §¸ïì ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÀƼÀî¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ¥ÀævÉÃPÀë ¸ÁQëzÁgÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀ¯Á¬ÄvÀÄ..


ªÀÄ£ÉAiÀÄ CAUÀ¼À¢AzÀ §mÉÖwAzÀ JªÉÄä : ªÀÄ£ÉAiÉÆqÀwAiÉÆA¢UÉ zÀ£ÀPÁAiÀÄĪÀ AiÀÄĪÀPÀ£À dUÀ¼À : gÀPÀÛUÁAiÀÄ
ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 54/09, PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÀgÀt 324, 504, 323 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹

¢::25/2/09gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1000 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æêÀÄw feÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ PÉÆAr¨Á ¨ÉÆqÀPÉ ªÀAiÀÄ-67 ªÀµÀð eÁ-ºÀjd£À G- ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á-ºÀÄtĸÀ£Á¼À UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 24/2/09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ CAUÀ¼ÀzÀ°è £ÀªÀÄä §mÉÖUÀ½ MUÉzÀÄ MuÁQgÀÄvÉÛ£É CµÀÖgÀ°è £ÀªÀÄä NtÂAiÀÄ £ÀgÀ¹AUÀ vÀAzÉ ¤®PÀAoÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß JªÉÄäAiÀÄ£ÀÄß £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ CAUÀ¼À¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ D JªÉÄä £ÀªÀÄä §mÉÖUÀ¼ÀÄ wA¢zÀÄÝ CzÀPÉÌ £Á£ÀÄ CªÀ¤UÉ JªÉÄäUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃgÉ PÀqɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä ºÉýzÁUÀ £ÀgÀ¹AUÀ EªÀ£ÀÄ £À£Àß eÉÆvÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¨ÉÊzÀÄ vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀ°è£ÀAzÀ §® gÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹzÀ£ÀÄ CµÀÖgÀ°è dUÀ¼ÀzÀ ±À§Ý PÉý ªÁªÀÄ£À vÀAzÉ CA¨Áf, ¤®PÀAoÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀ, zÀ±ÀgÀxÀ vÀAzÉ ®PÀëöät EªÀgÀÄ §AzÀªÀgÉà £À£ÀUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ £À£Àß ªÀÄUÀ ªÀiÁgÀÄw EªÀ£ÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À ©r¸ÀÄwÛzÁÝUÀ ªÁªÀÄ£À EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀ°è¤AzÀ £À£Àß ªÀÄUÀ£À §®UÀ®èzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛ£É. £ÀªÀÄUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀzÀ£ÀÄß £ÀªÀÄä NtÂAiÀÄ C¤Ã® vÀAzÉ ±ÁªÀÄgÁªÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ, CgÀÄtPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÁªÀÄgÁªÀ E§âgÀÆ dUÀ¼À £ÉÆÃr ©r¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ


zÁjºÉÆÃPÀ£À£ÀÄß rQÌ ªÀiÁr ¥ÀgÁjAiÀiÁzÀ ¨ÉÊPÀ ZÁ®PÀ
ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 55/09 PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÀgÀt 279, 338, L¦¹, eÉÆÃvÉ 187 LJA« PÁ¬ÄzÉ.

¢::26/02/09 gÀAzÀÄ gÁwæ 1855 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ §AzÀ JªÀiïJ¯ï¹ ¥ÀvÀæzÀAvÉ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦ügÁå¢ü ²æà dmÉ¥Áà vÀAzÉ §¸À¥Áà ¨ÉÆzÉ£ÉÆgÀ ªÀAiÀÄ-65ªÀµÀð G-MPÀÌ®vÀ£À eÁ-PÀ§â°UÉÃgÀ ¸Á-zsÀƪÀÄä£À¸ÀÆgÀ EªÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 26/2/09 gÀAzÀÄ ¥Àæw¢ªÀ¸ÀzÀ £ÀAvÉ £Á£ÀÄ £À£ÀßzÀ£À PÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV EAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® zÀ£À PÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É 1800 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ £À£ÀßzÀ£ÀPÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÉÆÃqÀ zÁlĪÁUÀ CzÉà ªÉüÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀAJ¦-28/J£ï-5934 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£ÀUÉ rQ̪ÀiÁrzÀÝjAzÀ £À£Àß ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ §®UÁ®Ä ªÀiÁªÀÄrAiÀÄ ªÉÄÃ¯É wªÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÀ£ÀÆßAlÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄʪÉÄÃ¯É vÉÆÃgÀazÀ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ½gÀÄvÀÛªÉ. ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É £ÀAvÀgÀ C¯Éèà EzÀÝ £ÀªÀÄÆägÀ w¥ÁàgÉrØ vÀAzÉ «ÃgÁ gÉrØ ºÁUÀÆ dUÀ¢Ã±À vÀAzÉ PÀ®è¥Àà gÀªÀgÀUÀ¼ÀÄ £À£ÀUɨÉÃgɪÁºÀ£ÀzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀ D¸ÀàvÉæ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPï ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, £À£ÀUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£À ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

February 27, 2009

Bidar District : Daily Crime Update, 27-02-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 27-02-2009


ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉʵÀªÀÄåPÉÌ dUÀ¼À : gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼É §®vÁÌgÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 44/09 PÀ®A 324,504,376 eÉÆvÉ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1)(11) J¸À.¹/J¸À.n ¦.N.J JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 26/02/09 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. £ÁUÀªÀiÁä UÀAqÀ PÀªÀÄPÁ®PÀgÀ ªÀiÁ¼ÀVªÀĤ ¸Á: §¸ÀªÀ£ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ F »AzÉ DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ PÁ±À¥Áà, ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀÄð¯Á UÀAqÀ ¸ÀĨsÁµÀ £ÁUÀuÉÚ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¹zÁæªÀÄ EvÀ£À ºÉÆ®¢AzÀ PÀĸÀÄ© PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrzÀÄÝ vÁ£ÀÄ ¹zÁæªÀÄ EªÀjUÉ w½¹gÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ CzÉà ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 26/02/09 gÀAzÀÄ 0030 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì §¸ÀªÀ £ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ¦üÃAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ J¼ÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV C°èAiÉÄà ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°èzÀÝ ºÀÄt¸É ªÀÄgÀzÀ ºÀwÛgÀ MAiÀÄÄÝ DgÉÆæ ¸ÀĨsÁµÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ ¤ªÀÄð¯Á EªÀ¼ÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ E§âgÀÄ ¸ÉÃj ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ¼À£ÀÄß ºÀUÀ΢AzÀ PÀnÖ ¤ªÀÄð¯Á EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß JgÀqÀÄ PÉÊUÀ¼À£ÀÄß MwÛ »rzÀÄ PɼÀUÉ ©½¹zÁUÀ ¸ÀĨsÁµÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ d§j ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁr gÉÊdgï ¨Éèqï ¢AzÀ vÀ£Àß UÀÄ¥ÁÛAUÀzÀ ºÀwÛgÀ PÉÆAiÀÄÄÝ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ EgÀĪÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¥ÉưøïzÁ½ : 40 °Ã. PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ¸ÀªÉÄÃvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ §AzsÀ£À
ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 37/09 PÀ®A 328 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ; 26-02-09 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ J¸À.f. PÀ½îUÀÄqÁØ ¦.L ¯Álj ªÀÄvÀÄÛ C§PÁj zÀ¼À ©ÃzÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ gÉʯÉé ¤¯ÁÝt ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ¼ÁzÀ GµÁ vÀAzÉ «PÁ¸À ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á¼À ¢£ÀzÀAiÀiÁ¼À £ÀUÀgÀ FPÉAiÀÄÄ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÁgÁ¬Ä ªÀiÁgÁlPÉAzÀÄ ©ÃzÀgÀ gÉʯÉé ¤¯ÁÝt ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ CªÀ¼À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀ½AzÀ 40 °Ã. PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä C.Q. 4000/- £ÉÃzÀÝ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖ ºÉÆqÉ¢gÀĪÀÅzÀPÉÌ dUÀ¼À : LªÀgÀ DPÀæªÀÄ UÀÄA¦¤AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ £ÀÄVÎ zÀA¥ÀwUÀ½§âgÀ ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè.
©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 36/09 PÀ®A 323,324,504,447 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 26/02/09 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ £ÀAzÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÁªÀÄgÁªÀ ºÁUÀÄ E£ÀÆß 5 d£ÀgÀÄUÀ¼ÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: amÁÖªÁr gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. ¸ÀAVÃAiÀiÁ UÀAqÀ GªÉÄñÀ ªÀiÁªÀÄqÀV gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ¤ªÀÄä ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖ MqÉ¢gÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ C£ÀÄßwÛ¢Ý AiÀiÁPÉ CAzÀÄ MwÛ »rzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀ®èzÉà PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ dUÁÎr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ ©r¸À®Ä §AzÀ UÀAqÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ £É®PÉÌ PÉqÀ« PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¥ÁzÀZÁj ªÀÄ»¼ÉUÉ §¸ïì rQÌ : gÀPÀÛUÁAiÀÄ
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 16/09 PÀ®A 279, 338, L¦¹ eÉÆvÉ 184, 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢:: 24.02.09 gÀAzÀÄ ¦üÃAiÀiÁ𢠥ÁAqÀÄgÀAUÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà ¤¯ÉãÉÆÃgï ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð ¸Á: ²ªÀ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ SÁ¸ÀV PÉ®¸ÀzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ §AzÀÄ wæ¥ÀÄgÁAvï gÁdPÀªÀÄ® ºÉÆÃl¯ï JzÀÄj¤AzÀ CA¨ÉÃqÀÌgï ªÀÈvÀÛzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÀ£Àß »A¢¤AzÀ CAzÀgÉ ºÀĪÀÄ£Á¨Ázï PÀqɬÄAzÀ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÀ §¸ïì £ÀA PÉ.J.33/2568 gÀ £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ , ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è CqÁØwrØAiÀiÁV ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À JqÀUÀqɬÄAÄzÀ £ÀqÉzÀÄPÀÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ rQ̪ÀiÁr NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄAzÀ ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ ¨É¤ßUÉ ,vÀ¯ÉUÉ ,ªÉÆÃtPÁ°UÉ ºÀwÛ ¨sÁj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ . CAvÁ ¢: 26-02-2009 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

DmÉÆà -¨ÉÊPï rQÌ : MªÀð¤UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 17/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 184, 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ: 26.02.09 gÀAzÀÄ ²æà ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ±ÀAPÉæÃ¥Áà ¸Á-¨ÉlÖ¨Á®PÀÄAzÁ EvÀ£ÀÄ ¨ÉÃlÖ¨Á®PÀÄAzÁ UÁæªÀÄ¢AzÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt §¸À ¸ÁÖöåAqÀ PÀqÉUÉ SÁ¸ÀV PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå vÀ£Àß »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA. PÉJ-37/ JZï-1914 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ PÁæ¸À¢AzÀ ¸Àé®à ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ C¦à DmÉÆà £ÀA. PÉ.J.33/1441 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄß vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ , ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è CqÁØwrØAiÀiÁV ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ±ÀgÀt¥Áà EªÀgÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQ̪ÀiÁr NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É . CªÀgÀ ºÀtÂÚUÉ, ªÀÄÆVUÉ, PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄUÉÆArgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹vÀ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁ£À¹PÀ C¸Àé¸ÀÜ ªÀåQÛ : ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥sÁå¤UÉ £ÉÃtÄ ©VzÀÄ DvÀäºÀvÀå ªÀiÁrPÉÆAqÀ ¥ÀæPÀgÀt
ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 6/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

UÁA¢ü£ÀUÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ °AUÀgÁd gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ ªÉÄÃWÀgÁd ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 ªÀµÀð¢AzÀ ªÀiÁ£À¹PÀ gÉÆÃUÀ¢AzÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ ¸ÉéÃvÁ gÁt JA§ÄªÀªÀ¼ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀÄªÉ AiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EªÀjUÉ EUÀ MAzÀĪÀgÉ ªÀµÀðzÀ ¸ÉßúÁ JA§ ºÉ¸Àj£À ºÉtÄÚ ªÀÄUÀÄ«zÀÄÝ ªÀÄzÀĪÀAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ ªÉÄÃWÀgÁd ªÀiÁ£À¹PÀ gÉÆÃUÀ ºÉZÁÑV ¸ÁAiÀÄÄvÉÛ£É JAzÀÄ ºÉý F ªÉÆzÀ®Ä MAzÀÄ ¸À® ¨Á«AiÀÄ°è ©¢ÝzÀÝ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ SÁ¸ÀV ºÁUÀÆ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÀÛgÉUÀ¼À°è E¯ÁdÄ ªÀiÁrzÀgÀÄ ¸ÀºÀ DgÁªÀĪÁVgÀĪÀÅ¢®è. ¢£ÁAPÀ 26/2/09 gÀAzÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥sÁå¤UÉ £ÉÃtÄ PÀºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉÊPÀ ¸ÀªÁgÀ¤AzÀ zÁjºÉÆÃPÀ£À£ÀÄß rQÌ : gÀPÀÛUÁAiÀÄ
ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 55/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 26/02/09 gÀAzÀÄ gÁwæ 1855 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä C°è gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦ügÁå¢ü ²æà dmÉ¥Áà vÀAzÉ §¸À¥Áà ¨ÉÆzÉ£ÉÆgÀ ªÀAiÀÄ-65ªÀµÀð G-MPÀÌ®vÀ£À eÁ-PÀ§â°UÉÃgÀ ¸Á-zsÀƪÀÄä£À¸ÀÆgÀ EªÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 26/2/09 gÀAzÀÄ ¥Àæw¢ªÀ¸ÀzÀ ¦üÃAiÀiÁð¢gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß zÀ£À PÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ zsÀƪÀÄä£À¸ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV ¸ÁAiÀÄAPÁ® zÀ£À PÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É 1800 UÀAmÉUÉ zÀ£À PÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÉÆÃqÀ zÁlĪÁUÀ CzÉà ªÉüÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀAJ¦-28/J£ï-5934 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ rQ̪ÀiÁrzÀÝjAzÀ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ §®UÁ°UÉ wªÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÀ£ÀÆßAlÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.February 26, 2009

Daily Crime Update - 26-02-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 26-02-2009

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 17/09 PÀ®A 32,34 PÉ.E JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ; 26-02-09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1100 UÀAmÉUÉ d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ¸ÀgÀ ºÀ¢ÝAiÀÄ PÀ£Àß½î PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ¦J¸ïL gÀªÀjUÉ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢AiÀiÁzÀ .¦¹.1321,1584 ºÁUÀÆ 2 ¥ÀAZÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è PÀ£Àß½î PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ¤AvÁUÀ M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ZÁA§¼À PÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀ¤UÉ «ZÁj¹¯ÁV CªÀ£À PÉÊAiÀÄ°è EzÀÝ MAzÀÄ PÉÊ aîªÀ£ÀÄß ¥Àj²Ã¹ £ÉÆÃrzÁUÀ CzÀgÀ°è 40 ¨ÉÆä «¹Ì ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q. gÀÆ. 1200 EzÀÄÝ CªÀ¤UÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ DvÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

February 25, 2009

Bidar District : Daily Crime Update, 25-02-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 25-02-2009


ªÀgÀzÀQëuÉUÁV UÀAqÀ ºÁUÀÄ DvÀ£À vÁ¬Ä¬ÄAzÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ PÀvÀÄÛ ©VzÀÄ PÉƯÉAiÀÄ zÀÆgÀÄ
ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 11/09 PÀ®A 498(J), 304(©) eÉÆvÉ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 & 4 r.¦. PÁAiÉÄÝ :-
DgÉÆævÀgÁzÀ zÁzÀgÁªï ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À vÁ¬Ä PÀÆrPÀÆAqÀÄ CAd° EªÀ½UÉ ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ vÀgÀ¨ÉÃPÀÌAzÀÄ ºÁUÀÄ ¤£ÀUÉ CqÀÄUÉ §gÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ªÀÄvÀÄÛ ¤Ã£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV®è CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÀÄqÀÄvÁÛ §AzÀÄ ¢£ÁAPÀ 23.02.09 gÀAzÀÄ ¸ÀzÀj CAd°AiÀĪÀ½UÉ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°èAiÉÄà DPÉAiÀÄ PÀÄwÛUÉUÉ ºÀUÀ΢AzÀ eÉÆÃgÁV ©VzÀÄ G¹gÀÄUÀnÖ¹ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ ¸ÀzÀj WÀl£É ¢£ÁAPÀ 23.02.09 gÀAzÀÄ 15 00 UÀAmÉUÉ ºÉÆ®zÀ°è £ÀqÉ¢gÀÄvÀÛzÉ .CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 24-02-2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÉÆëAzï vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ºÀeÁgÉ ¸Á: ¤®AUÀ (JªÀiï.J¸ï.) gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

DmÉÆÃ-PÁqÀÄ ºÀA¢UÉ rQÌ : DmÉÆâAzÀºÉÆgÀ©zÀÝ ªÀÄ»¼É ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ¸ÁªÀÅ
d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 16/09 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ; 24-02-09 gÀAzÀÄ 2010 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ©ÃzÀgÀPÉÌ ¨sÉÃn¤Ãr ªÀÄÈvÀÛ¼À vÀAzÉAiÀiÁzÀ ªÉÊf£ÁxÀ EvÀ£À ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆüÀî¯ÁV CvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉýPÉAiÀÄ°è gÁwæ 800 UÀAmÉUÉAiÀÄ ¸ÀƪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ£ÁzÀ DgÉÆæ FgÀuÁÚ EvÀ£ÀÄ vÀ£ÀßzÉ DzÁ DmÉÆÃzÀ°è ªÉÄʯÁj¢AzÀ zÀ±Àð£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉAqÀw ºÁUÀÄ ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ eÉÆvÉAiÀÄ°zÀÝ DvÀ£À vÀAV J¯ÁègÀÆ PÀÄr ¨sÁ°Ì ©ÃzÀgÀ ªÀiÁUÀðªÁV §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÉÄʯÁgÀ PÀªÀiÁ£À zÁnzÁUÀ CzsÀð QÃ.«Ä. zÀÆgÀzÀ°è vÀ£Àß DmÉÆà £ÀA PÉ.J-39 .3131 £ÉÃzÀÝ£ÀÄ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ CqÀ«AiÀÄ°è PÁqÀÄ ºÀA¢UÀ¼ÀÄ gÉÆÃr£À PÀqÉUÉ Nr §AzÁUÀ DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ MªÉÄä¯Éè ©æPÉ ºÁQzÁUÀ M¼ÀUÀqÉ EzÀÝ PÀÄ. PÀ«ÃvÁ EªÀ¼ÀÄ DmÉÆâAzÀ ºÉÆÃgÀUÉ ©zÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj ¥ÉmÁÖV 2 Që¬ÄAzÀ gÀPÀÛ ¸ÁæªÀªÁV ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ¼É, CAvÁ ¤rzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

D¹ÛUÁV ¸ÀºÉÆÃzÀgÀgÀ ªÀÄzsÀå dUÀ¼À : UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 53/09 PÀ®A 324, 341, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ -

¢::24/2/09 gÀAzÀÄ 1150 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ªÀÄPÀÆìzÀ C° vÀAzÉ ªÀÄ£ÀÄìgÀ C° ªÀAiÀÄ-44ªÀµÀð G-MPÀÌ®vÀ£À ºÁUÀÆ DmÉÆà ZÁ®PÀ eÁ-ªÀÄĹèA ¸Á-NvÀV gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁ±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 23/2/09 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ vÀªÀÄäA¢gÁzÀ ªÀÄAdÄgÀ C° ºÁUÀÆ ºÀ¦üd C° ºÁUÀÆ ªÀÄAdÄgÀ C°AiÀÄ ºÉAqÀw gÀfAiÀiÁ ¨ÉUÀA EªÀgÀ £ÀqÀÄªÉ ªÀÄ£É PÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ ªÀiÁwUÉ ªÀiÁvÀÄ ¨É¼ÉzÀÄ dUÀ¼À vÀAmÉAiÀiÁzÁUÀ DgÉÆæ ªÀÄAdÄgÀ C° EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÉÆqÀ¯É PÁ«¤AzÀ vÀ¯É§®¨sÁUÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À £ÉÆêÀÅ ªÀiÁr UÀÄ¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÝ£ÀÄ ºÁUÀÆ ºÀ¦üdC° EvÀ£ÀÄ ªÀÄ£É PÀlÄÖªÀ eÁUÉAiÀÄ°è §AzÀgÉ vÀ®ªÁgÀ¢AzÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄvÉÛ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ ºÁUÀÆ gÀfAiÀiÁ ¨ÉÃUÀA EªÀ¼À PÀÆqÀ CªÁZÁåªÁV ¨ÉÊ¢zÀÄÝ C®èzÉà ¦ügÁå¢UÉ NvÀV UÁæªÀÄ ¸Àä±Á£ÀzÀ ºÀwÛgÀ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉAiÀÄÄAlÄ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀݪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ : ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 30/09 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 24/02/09 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ RavÀ ¨Áwäà ªÉÄÃgÉUÉ J.J¸ï.L ²ªÀgÁd gÀªÀgÀÄ ºÁUÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°è ¹.JZï.¹ 556 gÀªÀgÀÄ eÉƤßPÉÃj UÁæªÀÄzÀ°è ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ªÀĺÁgÀÄzÀæ¥Áà zÁ§PÉ EvÀ£À QgÁt CAUÀr ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤ÃPÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ gÀÆ. 317/- ºÁUÀÄ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖÃPÀ ºÁ¹UÉ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

D¹ÛUÁV £ÀPÀ° zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸Àȶֹ ªÀAa¸ÀÄwÛgÀĪÀªÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 36/09 PÀ®A 468,471,420,379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 24-02-2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁgÀÄw vÀAzÉ PÀȵÀÚ¥Áà dlUÉÆAqÀ ªÀAiÀÄ- 40 ªÀµÀð gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ; 21-09-07 gÀAzÀÄ ²æêÀÄw ¨Á£ÀÄ ©Ã UÀAqÀ ªÀÄÈvÀ SÁeÁ ªÉÄÊ£ÉÆâݣÀ ¸Á; EªÀiÁªÀĨÁzÀ ¸ÀzÀå £ÀÆgÀSÁ vÁ°ÃªÀÄ ©ÃzÀgÀ. EªÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ PÁ±É¥Áà ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ¥ÀwßAiÀiÁzÀ ²æêÀÄw ZÀAzÀæPÀ¯Á EªÀgÀ £ÀPÀ° ¸À» ªÀiÁr £ÀPÀ° CAqÀgÀ mÉQAUï zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß ¸Àȶֹ 60 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä £ÀUÀzÀÄ PÉÆqÀĪÀjzÁÝgÉAzÀÄ ªÀiÁ£Àå J.¹ ©ÃzÀgÀzÀ°è ¸ÀļÀÄî PÉøÀ zÁR°¸ÀzÉ ªÀAa¸ÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ zÀÆgÀÄ. ºÁUÀÆ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÁºÉÃzÀ C° vÀAzÉ ªÀÄdgÀ C° ¸Á; £ÀÆgÀSÁ vÁ°ÃªÀÄ ©ÃzÀgÀ EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠨ÁåV£À°èzÀÝ J¸À.©.ºÉZï. ¨ÁåAPÀ ZÉPï £ÀA. 623586 £ÉÃzÀÝ£ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁr CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä §gÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ £ÀPÀ° ¸À» ªÀiÁr ¢£ÁAPÀ; 10-10-07 gÀAzÀÄ qÁæ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀ §UÉÎ zÀÆgÀÄ. ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ C¥ÀgÁzsÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀÆ°UÁV vÀPÀgÁgÀÄ : ¯Áj¬ÄAzÀ zÀ©âzÀÝjAzÀ MªÀð ªÀåQÛAiÀÄ PÁ®Ä ªÀÄÄjzÀ ¥ÀæPÀgÀt
ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 35/09 PÀ®A 504, 342 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ; 24-02-09 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JªÀÄ.J¯ï.¹ EzÉ CAvÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃnÖ ¤Ãr ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÀ¥Áà PÁ¸ÉÃ¥Áà ¸Á: ¯ÁqÀUÉÃj gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ; 24-02-09 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ±ÁºÀUÀAdzÀ°ègÀĪÀ ¥sÀAiÀiÁd EªÀgÀ ¥sÀ¹ð CAUÀrAiÀÄ°è ¥sÀ¹ð ¯Áj¬ÄAzÀ ¥sÀ¹ð E½¸ÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ PÀȵÀÚ @ «µÀÄÚ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà EvÀ£ÀÄ PÉÆ° PÉ®¸ÀzÀ §UÉÎ vÀPÁgÁgÀÄ vÉUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨ÉêzÀÄ ¯Áj¬ÄAzÀ PÉüÀUÉ £ÀÆQzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÉüÀUÉ ©zÀÄÝ §® PÁ°UÉ ZÉÆÃ¥ÁzÀ ¥sÀ¹ð ºÀwÛ PÁ®Ä ªÀÄÄj¢ÝzÀÄÝ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄ°AzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ,

February 24, 2009

Bidar District : Daily Crime Update, 24-02-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 24-02-2009.

ºÉAqÀwUÉ ºÉÆqÉzÀÄ »A¸É ¤Ãr gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀ ¥ÀwAiÀÄ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
UÁA¢üUÀAd oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 27/09 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 23-2-09 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gɵÁä UÀAqÀ ªÀĺɧƧ ±ÁºÁ gÀªÀgÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀĺÀäzï ªÀĺɧƧ ±ÀºÁ EvÀ£À QgÁt CAUÀrUÉ ºÉÆÃV PÉÆçâj JtÂÚ vÉUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ºÉýgÀÄvÁÛgÉ. ¦üAiÀiÁ𢠺ÀwÛgÀ ºÀt E¯Áè PÁgÀt QgÁt CAUÀrUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ ºÉýzÁUÀ CgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ PÉʬÄAzÀ ºÉÆÃmÉÖUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ C®èzÉ §rUɬÄAzÀ §®UÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÄ E£ÉÆßçâ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀÄįÁÛ¤ ±ÀºÁ EvÀ£ÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ºÉÆÃqÉ¢gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¥ÉưøïjAzÀ zÁ½ : C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV fÃ¥À£À°è ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 50 ¸Á«gÀ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ¸ÀgÁ¬Ä d¦Û
¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 43/09 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 23/02/09 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀjUÉ ¨sÁ°Ì «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ ZËPÀ PÀqɬÄAzÀ M§â£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥ÀzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä PÁl£ï UÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝ£É CAvÀ EzÀÝ ¨Áwä ªÉÄÃ¯É J¸ï.¦. ©ÃzÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ rJ¸À¦ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ PÉ.J 38 f.173 f¥ï £ÉÃzÀgÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨sÁ°Ì «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ M§â fÃ¥À ZÁ®PÀ §gÀÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀ£À ªÉÄÃ¯É 1445 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr ZÁ®PÀ¤UÉ »rzÀÄ DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À PÉüÀ®Ä DvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¸Á¬Ä§uÁÚ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà U˽ ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð eÁw PÉÆý G. ªÉÊ£À±Á¥ÀzÀ°è PÉ®¸À ¸Á/ zÀħ®UÀÄAr CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ fÃ¥À ZÉPï ªÀiÁr £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ°è 1] UÀÄqÀ qÉà «¹Ì 180 JA.J® £À 48 ¨Ál® EgÀĪÀ 15 PÁlð£ï CA.Q 23,248/-2] AiÀÄÄ.J¸À.«¹Ì 180 JA.J® £À 48 ¨Ál® EgÀĪÀ 7 PÁlð£ï CA.Q 12925/-3] Mjf£À¯ï ZÁ¬Ä¸À 180 JA.J® £À 43 ¨Ál® CA.Q. 1654/-4] J.1 «¹Ì 180 JA.J® £À 48 ¨Ál® EgÀĪÀ 5 PÁlð£ï CA.Q. 7622/- 5] ºÉʪÉà qÁæAiÀÄ f£ï 180 JA.J® £À 48 ¨Ál® EgÀĪÀ 1 PÁlð£ï CA.Q 1582/- 6] £ÁPÀ Ol ©ÃAiÀÄgÀ 650 JA.J® £À 24 ¨Ál¯ï CA.Q 1608/- »ÃUÉ J¯Áè MlÄÖ CA.Q. 48,639 gÀÆ ¨É¯ÉAiÀÄ ªÀÄzÀåªÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¯Áj ¨ÉÊPÀUÉ rQÌ : MªÀð AiÀÄĪÀPÀ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ¥ÀæPÀgÀt
OgÁzÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA : 30/09 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JA.« JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀB 20-02-2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠪ÀĺÉñï vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ©gÁzÀgÀ ¸Á: ºÀ¼ÉUÀAd ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ¸ÀA§A¢üPÀ£ÁzÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£À ¸ÀA. PÉJ.38/5316 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀ ¢AzÀ OgÁzÀUÉ §gÀĪÁUÀ ¯Áj £ÀA. PÉJ. 39/674 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ ªÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ FvÀ¤UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C°èAzÀ ¥sÀgÁjAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É. ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ FvÀ¤UÉ ¨sÁj ºÁUÀÆ ¸ÁzsÁgÀt UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 23-02-2009 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£Á¯ÉAiÀÄ gÉÆZÉÑ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀÄÄAzÉ ©nÖzÀÝPÉÌ £ÉgÉAiÀĪÀgÉÆA¢UÉ dUÀ¼À : gÀPÀÛUÁAiÀÄ
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 38/09 PÀ®A 341, 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ 23/02/2009 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÁAvÀ¥Áà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà §¥ÁàgÉ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ UÀAUÁ PÁ¯ÉÆä §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtzÀ°èzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ DgÉÆævÀgÁzÀ VgÉ¥Áà ¸Áé«Ä ªÀÄvÀÄÛ ºÉêÀiÁ gÀªÀjUÉ ¤ÃªÀÅ §ºÀ¼À ¢£ÀUÀ½AzÀ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÉlÖ UÀzÀÝ® ¤ÃgÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ©qÀÄwÛ¢Ýj, ¤ÃgÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ©qÀ¨ÉÃrj CAvÀ PÉýzÀPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ JqÀUÀqÉ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄïÉ, JzÉAiÀÄ°è PÉʬÄAzÀ ºÉÆÃqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


mÉA¥ÉÆ ¥À°Ö : ªÁºÀ£À dRA, ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
ºÀÄ®¸ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 17/09 PÀ®A 279 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 23-02-09 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫±Àé£ÁxÀ ¨sÀÄgÉ ¸Á: ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¤rzÀ ¸ÁgÁA±À ªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 23-02-09 gÀAzÀÄ MAzÀÄ ªÁºÀ£À (407) £ÀA PÉJ 39/5785 £ÉÃzÀÄÝ EzÀÄÝ CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É M§â ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ¨sÀgÀvÀ ©gÁzÁgÀ ¸Á: ¨sÁ°Ì EªÀ£ÀÄ qÉæöʪÀgÀ£ÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ OgÁzÀ (±Á) ¢AzÀ ¨sÁ°Ì PÀqÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 22, 23-2-09 gÁwæ 0200 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ ªÁUÀÄ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÀ°ì (J¯ï) UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ªÁºÁ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÁºÀ£À ¥À°Ö ªÀiÁr ªÀÄÄA¢£À JqÀ ¨sÁUÀzÀ ±ÉÆà ªÀÄÄA¢£À UÁè¸À ªÀUÉÊgÉ ºÁ¤ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ºÉAqÀw ªÀÄUÀÄ«£ÉÆA¢UÉ ºÉÆgÀnzÀÝ ªÀåQÛAiÀÄ ¨ÉÊPÀ¥À°Ö : UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ZÁ®PÀ
¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 42/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 22/02/09 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠤¯ÁA©PÁ UÀAqÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ PÀÄA¨ÁgÀUÉÃj gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è ªÀÄUÀ¼ÉÆA¢UÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÀ£Àß ¥ÀwAiÀiÁzÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ CqÉ¥Áà PÀÄA¨ÁgÀUÉÃj ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38-2655 £ÉÃzÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ Nr¹ PÀ®ªÁr UÁæªÀÄzÀ PÉ£Á® ºÀwÛgÀ vÀVΣÀ ºÀwÛgÀ MªÉÄä¯É ¨ÉæPÀ ªÀiÁrzÁUÀ UÁr ¥À°ÖAiÀiÁV PɼÀUÉ ©¢ÝzÀjAzÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

February 23, 2009

Daily Crime Update - 23-02-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 23-02-2009

PÀëÄ®èPÀ PÁgÀtPÁÌV dUÀ¼À : ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆÃqÉ¢zÀjAzÀ ªÉÊQÛAiÉÆêÀð£À ¸ÁªÀÅ

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 33/09 PÀ®A 302, 504 L¦¹ :-

DgÉÆæ ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ªÀĸÁÛ¥ÀÄgÉ ¸Á; ±ÁºÀUÀAd ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ «oÀ® ¸Á; ±ÁºÀUÀAd ©ÃzÀgÀ E§âgÀÆ PÀÆ° PÁ«ÄðPÀgÀÄ EzÀÄÝ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ UɼÉAiÀÄgÁVgÀÄvÁÛgÉ, EªÀgÀÄ 8-10 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ £ÁUÉÃAzÀæ£ÁxÀ ¹AWÉÆÃqÉ JA§ÄªÀgÀ ºÉƸÀzÁV ¤«Äð¸ÀÄwÛzÀÝ PÀlÖqÀzÀ PÉ®¸À ªÀiÁrzÀÄÝ, ªÀiÁgÀÄw DgÉÆævÀ¤UÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ºÀwÛgÀ UÉÆÃqÉUÉ ¤ÃgÀÄ ºÉÆqÉAiÀĪÀ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÀaÑzÀÄÝ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ; 21-02-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 830 UÀAmÉUÉ ªÀiÁgÀÄw EvÀ¤UÉ £ÁUÉÃAzÀæ ¹AWÉÆÃqÉ gÀªÀgÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄÄAUÀqÀ ºÀt PÉÆr¸ÀÄ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ ªÀiÁgÀÄw EvÀ£ÀÄ ¤Ã£ÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ý ¤£Éà PÉý vÉUÉzÀÄPÉÆ CAvÁ CA¢zÀPÉÌ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà £À£ÀUÉ CqÀé£Àì PÉÆr¸ÀÄ CAvÁ CAzÀgÀÆ PÀÆr¸ÀÄwÛ¯Áè CAvÁ CAzÀªÀ£Éà vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr vÀ£Àß §®UÉÊ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr ªÀiÁgÀÄw EªÀ£À ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É, ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ¨sÁj UÁAiÀÄzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ aQvÉì ªÀiÁrzÀ ªÉÊzÁå¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ UÁA¢ü D¸ÀàvÉæUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ zÁjAiÀÄ°è (¸ÀAUÁgÉrØ) ºÀwÛgÀ ¢; 22-02-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 1130 UÀAmÉUÉ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ «oÀ×¯ï ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

CPÀæªÀĪÁV ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál¯ïUÀ¼À d¦Û

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 51/09 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ ;-

¢£ÁAPÀ: 23/02/09 gÀAzÀÄ PÀ½îUÀÄqÀ ¦L C§PÁj «¨sÁUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¯Álj ¤µÉzÀ zÀ¼À ©ÃzÀgÀ. gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ 1220 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀĪÀiÁ£Á§zÀ ªÀiÁtÂPÀ £ÀUÀgÀ 'L.©' gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°è fÃ¥À ¤°è¹ gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä CAzÁdÄ 1230 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ §eÁd ZÉÃvÀPÀ £ÀA J¦-12/2894 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛzÀÝ M§â ªÀåQÛ aîzÀ°è ¸ÀgÁ¬Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr gÉÆÃr£À ¥ÀPÀzÀ°è ¤AwzÁÝUÀ ¸ÀzÀj ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr vÀ£Àß 1)¨ÉƤ ¸ÉàµÀ¯ï «¹Ì 180 JªÀiïJ¯ï 48 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ CQ. 1950/*- gÀÆ 2)£ÁPËl ºÉÊ¥ÀAZÀ ¸ÁæöÖAUÀ ©ÃAiÀÄgÀ 330 JªÀiïJ¯ï 44 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ CQ.1540/-gÀÆ 3] MAzÀÄ §eÁd ZÉÃvÀPÀ J¦-12/2894 C.Q-22,000/- gÀÆ »UÉ MlÄÖ gÀÆ CQ,25,490/- ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

CPÀæªÀĪÁV ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ UÁAeÁ d¦Û

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 29/09 PÀ®A 20 [©] [11] [©] J£ï.r.¦.J¸ï PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 23/02/09 gÀAzÀÄ 1150 UÀAmÉUÉ RavÀ ¨Áwäà ªÉÄÃgÉUÉ ¹¦L OgÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ ºÁUÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ªÀĸÀÌ® PÁæ¸À ºÀwÛgÀ CPÀæªÀĪÁV UÁAeÁ ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÁzÀ £ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ PÉñÀªÀ ¥ÀªÁgÀ ¸Á: PÉñÀªÀ vÁAvÁ dªÀÄV ºÁUÀÆ E£ÉÆßçâ¤AzÀ 9 PÉ.f CgɺÀ¹ UÁAeÁ CA.Q 9.000/- gÀÆ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ª UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ènÖzÀ §AUÁgÀzÀ ºÁgÀ PÀ¼ÀªÀÅ

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 21/09 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 22/02/09 gÀAzÀÄ 1245 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀgÀ¹AUÀ vÀAzÉ ±ÉõÀgÁªÀ gÁeÉÆÃ¼É ªÀAiÀÄ 32 eÁw ªÀÄgÁoÀ G: PÉ.J¯ï.E.n. r.Jqï PÁ¯ÉÃf£À°è ¦æäì¥Á® ¸Á/ ªÀ¼À¸ÀAUÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 21/02/2009 gÀAzÀÄ gÁwæ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw ¸ÀÄgÉÃSÁ EªÀ¼ÀÄ ªÀÄ®UÀĪÀ ªÀÄÄAZÉ vÀ£Àß PÉÆgÀ¼À°èzÀÝ 4 vÉƯÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ UÀAl£À ¸ÀgÀ CA.Q. 60000/- gÀÆ. ¨É¯ÉªÀżÀîzÀÄÝ ªÀÄ®VzÀÝ PÉÆuÉAiÀÄ QlQAiÀÄ JzÀgÀÄUÀqÉ EzÀÝ PÀÆ®gÀ ªÉÄÃ¯É ElÄÖ ªÀÄ®VzÀÄÝ, gÁwæ CAzÁd 2400 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ QlQAiÀÄ ¸À¥Àà¼ÀªÁVzÀÝjAzÀ JZÀÑgÀªÁV JzÀÄÝ, £ÉÆÃqÀĪÀµÀ×gÀ°è QlQAiÀÄ M¼ÀV¤AzÀ PÀnÖUÉ ºÉÆgÀUÉ J¼ÉzÀÄ PÉƼÀÄîªÀzÀÄ£ÉÆÃr vÀPÀët ¨ÁåljAiÀÄ ¨É¼ÀPÀÄ ºÁQ £ÉÆÃqÀ®Ä UÁæªÀÄzÀ gÀ¦üPÀ vÀAzÉ C¯ÁèªÀŢݣÀ ªÀÄįÁèªÁ¯É FvÀ£ÀÄ NrºÉÆÃzÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ ªÀÄ®VzÀ PÉÆÃuÉ ¥ÀgÀ²°¸À° PÀÆ®gÀ ªÉÄÃ¯É EnÖzÀ UÀAl£À ¸ÀgÀ EgÀ°®è. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£É PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 44/09 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ:22/02/09 gÀAzÀÄ 1830 ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ ±ÀAPÀgÉ¥Áà ªÀAiÀÄ:40 ¸Á: ºÀÄtf gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ F ªÉÆzÀ®Ä ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ±ÀgÀt¥Áà «ÃgÀ¥ÀàuÁÚ vÀÄUÀ±ÉÃnÖ EvÀ¤UÉ ºÀt PÉÆnÖzÀÄÝ, FUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸Á®ªÁV PÉÆÃlÖAvÀºÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ªÀÄgÀ½ PÉüÀ®Ä DgÉÆævÀ ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆßçâ£ÀÄ ¦ÃAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÃzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¥ÀwAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjAzÀ QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 24/09 PÀ®A 498(J),323,504,506 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 22/02/2009 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪À»zÁ©Ã UÀAqÀ ªÀÄĸÀÛ¥sÁ ¸Á: vÉÆÃgÀuÁ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ vÉÆÃgÀuÁ UÁæªÀÄzÀ°è FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 11 wAUÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ «ªÁºÀªÀÅ ªÀÄĸÀÛ¥sÁ vÀAzÉ ±Á¨ÉÆâݣÀ ²PÀëPÀgÀªÀgÀ eÉÆvÉAiÀiÁVzÀÄÝ ®UÀßzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ vÀAzÉ vÁ¬Ä UÀAqÀ¤UÉ 50,000=00 gÀÆ, ªÀgÀzÀQëuÉ ºÁUÀÄ 2 vÉÆ¯É §AUÁgÀ PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ. ¦üAiÀiÁð¢ UÀAqÀ£ÀÄ ºÀ¹ìPÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ°è ²PÀëPÀ£ÁV PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀªÀw jdªÁ£Á EªÀ¼ÀÄ OgÁzÀ(©) ¸ÀgÀPÁj ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ°è ²PÀëQAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É. ¦üÃAiÀiÁ𢠮UÀߪÁzÀ £ÀAvÀgÀ UÀAqÀ£ÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ ºÀ½î UÁæªÀÄzÀ°è £ÁzÀtÂAiÀiÁzÀ UÉÆÃjªÀiÁ©Ã UÀAqÀ ZÁAzÀ ¥ÀoÁtgÀªÀgÀ ºÀwÛgÀ JgÀqÀÄ wAUÀ¼ÀÄ ElÄÖ £ÀAvÀgÀ PÀ¼À¸ÀzÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ºÀ¹Ã£Á UÀAqÀ CºÀäzÀ¸Á§gÀªÀgÀ ºÀwÛgÀ MAzÀĪÀgÉ wAUÀ¼ÀÄ EnÖgÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß ªÀÄ£É vÉÆÃgÀuÁ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ G½zÀÄPÉÆArgÀÄvÉÛãÉ. vÀÉÆÃgÀuÁ UÁæªÀÄzÀ°è CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è G½zÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ UÀAqÀ, CvÉÛ, ªÀiÁªÀ, ¸ÀªÀw EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ¢£Á®Ä CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ªÀÄ£É ©lÄÖ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃUÀÄ E°è KPÉ G½¢gÀÄwÛ CAvÀ dUÀ¼À ªÀiÁr QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 26/01/2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£À 12 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢ UÀAqÀ ªÀÄĸÀÛ¥sÁ, ¸ÀªÀw jdªÁ£Á, ªÀiÁªÀ ±Á¨ÉƢݣï, CvÉÛ ©¸À«Ä¯Áè, £ÁzÀt eÉʧģÀ©Ã UÀAqÀ f¯Á¤, ¨sÁªÀ f¯Á¤ vÀAzÉ SÁeÁ¸Á§ ¸Á; PÉÆgÁå¼À ªÀÄvÀÄÛ ¨Á£ÀÆ©Ã UÀAqÀ ±ÁzÀįïgÀªÀgÀÄ PÀÆr £À£ÀUÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr gÀAr ¤£ÀUÉ JµÀÄÖ ºÉýzÀgÀÆ PÉüÀĪÀÅ¢¯Áè ªÀÄ£É ©lÄÖ ºÉÆÃUÀÄ CAvÀ dUÀ¼À ªÀiÁr ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄgÀ½ ¤Ã£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §AzÀgÉ ¤£ÀUÉ fêÀ¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

lAlA UÉ r¹JªÀiï rQÌ wªÀæ gÀPÀÛUÁAiÀÄ

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 31/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 22/02/2009 gÀAzÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtzÀ°è PÀ£ÁðlPÀ gÀPÀëuÁ ªÉâPÉAiÀÄ ¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄß §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÉÊvÀ ¨sÀªÀ£ÀzÀ°è EgÀĪÀzÀjAzÀ ¸ÀzÀj ¸À¨sÉUÉ ºÁdgÁUÀ®Ä ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀgÉrØ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÉrØ PÉÆÃn ¸Á: vÉÆÃUÀ®ÆgÀ ªÀÄvÀÄÛ J®è¥Áà vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ, §AqÉ¥Áà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà, gÀ« ªÀÄAoÁ¼É, eÉÊgÁd vÀªÀÄzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà, zsÀ£ÀgÁd ºÀÄteÉ »ÃUÉ J®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ lAlA £ÀA. PÉJ-39/1220 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj lAlA ²ªÀ¥ÀÄvÀæ vÀAzÉ gÁªÀÄ°AUÀAiÀiÁå EªÀ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. JzÀ¯Á¥ÀÆgÀ ²ªÁgÀzÀ zÁæQë vÉÆÃlzÀ ºÀwÛgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt-¨sÁ°Ì gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¨sÁ°Ì PÀqɬÄAzÀ r.¹.JA. £ÀA. PÉJ-04/6745 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf£ÀvÀ¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ ºÁ¤AiÀiÁUÀĪÀAvÉ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lAlAzÀ §®¨sÁUÀzÀ »A¢£À ²ÃnUÉ rQÌ ºÉÆÃqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ lAlAzÀ°è »A¢£À ²Ãn£À §® ¨sÁUÀPÉÌ PÀĽvÀ J®è¥Áà vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¹zÀÝUÉÆAqÀ ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð ¸Á: vÉÆÃUÀ®ÄgÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ vɼÀUÀqÉ ©zÀÄÝ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÉÛãÉ.

£ÀUÀzÀÄ ºÀt ºÁUÀÄ §AUÁgÀzÀ ªÀqÀªÉUÀ¼À PÀ¼ÀªÀÅ

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 19/09 PÀ®A 380, 324 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 22-02-09 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ ªÉÄʯÁj ªÉÄÃvÉæ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉÉ ¢£ÁAPÀ 21, 22/2/09 gÀAzÀÄ gÁwæ 0230 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VzÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ gÁwæ NzÀÄvÁÛ ºÁUÉ ¨ÁV®Ä ªÀÄÄAzÀPÉÌ ªÀiÁr ¨ÁV®Ä PÉÆAr ºÁPÀzÉ ªÀÄ®VzÁÝUÀ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ AiÀiÁgÉÆà M§â ªÀåQÛ ±Á®Ä ºÀaÑPÉÆAqÀÄ JgÀqÀÄ §UÀ®°è MAzÉÆAzÀÄ ¸ÀÄlPÉøÀ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ D ªÉüÀUÉ ¦ügÁå¢ JZÀÑgÀUÉÆAqÀÄ CªÀ£À£ÀÄß »rAiÀÄ®Ä ¨É£ÀßnÖzÁÝUÀ CAUÀ¼ÀzÀ°è ¤AvÀÛ E£ÉÆߧ⠪ÀåQÛ PÀ°è¤AzÀ JgÀqÀÄ ¸À® ¦ügÁå¢UÉ ºÉÆqÉzÀÄ §® ¨sÀÄdzÀ J®Ä©UÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÉƼÀPÁ°UÉ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ ¦ügÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ ¦ügÁå¢ ºÉAqÀw ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èlÖ ¸ÀÄlPÉøÀÀUÀ¼ÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV CªÀÅUÀ¼ÀÄ PÁtÂgÀ°®è ¸ÀzÀj ¸ÀÄlPÉøïÀUÀ¼À°èzÀÝ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÁzÀ 1) MAzÀÄ §AUÁgÀzÀ ºÁgÀ CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ©.JªÀiï CAvÀ §gÉ¢zÀÄÝ C//Q 12500=00 2) Q«AiÀÄ°è£À §AUÁgÀzÀ ºÀƪÀÅUÀ¼ÀÄ 4 UÁæA C//Q 2000=00 3) MAzÀÄ §AUÁgÀzÀ GAUÀgÀ 4 UÁæA C//Q. 6000=00 4) MAzÀÄ vÉƯÉAiÀÄ 25 ¨É½î £ÁtåUÀ¼ÀÄ C//Q. 6250=00 5) 5 vÉÆ¯É ¨É½î RqÀÎUÀ¼ÀÄ C//Q. 2500=00 6) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 10000=00 gÀÆ¥Á¬Ä »UÉ MlÄÖ 39250=00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ ºÁUÀÆ ºÀt PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¯Áj ¥À°Ö Qè£ÀgÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 28/09 PÀ®A 279 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 22/02/09 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ¦ügÁå¢ ¸ÀaãÀ vÀAzÉ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ ¸Á; PÁ¥À¹ vÁ; f; £ÁAzÉÃqÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¯Áj £ÀA. JªÀiï.¦-09/JZï.J¥sï/6849 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É QèãÀgï CAvÀ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ¹ÃªÉÄmï vÀÄA©PÉƼÀî®Ä vÁAqÉÆÃgÀPÉÌ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ ¯Áj ZÁ®PÀ UÀ¥sÀgÀ EvÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ PËoÁ [©] ©æÃeïzÀ MAzÀÄ PÀA§PÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¯Áj ¥À°ÖAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj WÀl£É¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÀqÉ PÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ ¸ÁªÀÅ

alUÀÄ¥Àà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 34/09 PÀ®A 498(J), 306 L.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ B 22-02-2009 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ F ªÉÄîÌAqÀ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀzÁäªÀw vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ²ªÀ¥ÀæeÉ ¸Á: alUÀÄ¥Áà gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸Áééw @ ¸Á«vÁæ EPÉAiÀÄÄ alUÀÄ¥Àà ¥ÀlÖtzÀ UÀuÉñÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ eÁåw ¥ÀjÃl EvÀ£ÉÆA¢UÉ ¦æw ªÀiÁr ¢£ÁAPÀ 28-10-2008 gÀAzÀÄ CAvÀgÀ eÁåw gÀf¸ÀÖç ®UÀß ªÀiÁrPÉÆArzÀÝgÀÄ CªÀj§âgÀÄ ®UÀß ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀzÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 wAUÀ¼À PÁ® G½zÀÄ £ÀAvÀgÀ alUÀÄ¥Àà ¥ÀlÖtPÉÌ §AzÀÄ £ÁgÁAiÀÄtgÁªÀ UÀtÆgÉ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è G½zÀÄPÉÆArzÀgÀÄ ºÀÄqÀÄUÀ£À vÀAzÉ, vÁ¬Ä, vÀªÀÄäääA¢AiÀÄgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ EªÀjUÉ §gÀ®Ä PÉÆnÖgÀĪÀÅ¢¯Áè ºÁUÀÄ ªÀiÁªÀ£ÁzÀ ±ÀAPÀgÀ CvÉÛAiÀiÁzÀ UÀdgÁ¨Á¬Ä ªÉÄÊzÀÄ£À£ÁzÀ ¸ÀwñÀ, C¤Ã®, ¸ÀĤî ºÁUÀÄ £ÉUÉt (¸ÀwñÀ ºÉAqÀw ) PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ C½AiÀĤUÉ CAvÀgÀ eÁwAiÀÄ ®UÀß ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ¤ÃªÀÅ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ¨ÁgÀzÀÄ JAzÀÄ ºÉÆÃqÉ §qÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÁAPÀ 14-02-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ £À£Àß C½AiÀÄ£ÁzÀ UÀuÉñÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ EvÀ£ÀÄ wÃjPÉÆArzÀÄÝ EvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ F ªÉÄîÌAqÀ 6 d£ÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ®Ä PÉÆnÖgÀĪÀÅ¢¯Áè. ¢£ÁAPÀ 20-02-2009 gÀAzÀÄ F ªÉÄîÌAqÀ 6 d£ÀgÀÄ ªÀÄrªÁ¼É±ÀégÀ UÀ«UÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ½UÉ ¤Ã£ÀÄ CAvÀgÀ eÁåwAiÀÄ «ªÁºÀ ªÀiÁrPÉÆArgÀÄ« ¤Ã£ÀÄ HgÀ°è EgÀ¨ÉÃqÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ¸ÀºÀ §g¨ÉÃqÀ CAvÁ dUÀ¼À ªÀiÁr ¨ÉÊAiÀÄÄݺÉÆÃzÀgÀÄ. ¢£ÁAPÀ 22-02-2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸Áéw EªÀ¼ÀÄ ¹ÃgɬÄAzÀ gÀÆ«Ä£À bÀwÛUÉ EgÀĪÀ PÀ§âtzÀ gÁr£À PÉÆArUÉ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀÛ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸Áéw @ ¸Á«vÁæ EPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì UÉÆAqÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 22-02-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁíºÀß 1 UÀAmɬÄAzÀ 1-30 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É £À£Àß ªÀÄUÀ¼À ¸Á«UÉ F ªÉÄîÌAqÀ d£ÀgÀÄ PÁgÀtªÁVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÁªÀÅ PÀaÑ ¨Á®QAiÀÄ ¸ÁªÀÅ
¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 2/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 22/02/09 gÀAzÀÄ ¦üÃAiÀiÁ𢠥sÀQÃgÀ CºÀäzÀ vÀAzÉ G¸Áä£À¸Á§ ¸Á; PËoÁ [PÉ] gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¤ÃrzÀ ªÀgÀ¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ªÀÄÄAeÁ£É 0630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¼ÀÄ vÀ§Äâ ¨ÉUÀA EªÀ¼ÀÄ UÉÆÃn DqÀÄvÁÛ ºÉÆÃV MAzÀÄ UÉÆÃqÉAiÀÄ vÀÄw£À°è UÉÆÃmÉ ©¢ÝzÀÄÝ UÉÆÃmÉ vÉUÉAiÀÄ®Ä ºÉÆzÁUÀ §®UÉÊ GAUÀÄgÀÄ ¨ÉgÀ½UÉ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ aPÀ¥ÉÃl ºÀwÛgÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. CAvÀ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸Á®zÀ ¨ÁzsÉ «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀåQÛAiÉƪÀð£À ªÀÄgÀt

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 3/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 22/02/09 gÀAzÀÄ 1210 UÀAmÉUÉ ²æÃ. ®PÀëöät vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ G¥ÁgÀ ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð ¸Á; ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ªÀÄÄAeÁ£É 0700 UÀAmÉUÉ «oÀ® vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð ¸Á; ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£ÀßUÉ §ºÀ¼ÀµÀÄÖ ¸Á® DVzÉ CAvÀ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÁUÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆVzÀÄÝ UÀÄt ªÀÄÄR£ÁUÀzÉ 1050 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 39/09 PÀ®A 341, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¦ügÁå¢ ªÀĺÀäzï C¯ÁÛ¥sÀ vÀAzÉ CºÀäzï RÄgɶ ¸Á: ²ªÀ¥ÀÄgÀ ºÀĪÀÄ£ÁzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 wAUÀ½AzÀ U˸À vÀAzÉ ®wÃ¥sÀ±Á EªÀgÀ ¥sÁåPÀÖjAiÀÄ°è «Ä¤Ã mÁmÁ J¹E UÀÆqÀì jÃPÁë £ÀqɬĸÀ®Ä G½zÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¥sÁåQÖçÃAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ¯ÉçgÀUÀ½UÉ ¢£Á®Æ zÀħ®UÀÄAr UÁæªÀÄ¢AzÀ ¥sÁååQÖçÃUÉ vÀAzÀÄ ¥ÀÄ£À: ¸ÁAiÀÄAPÁ® ©lÄÖ §gÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwzÀÄÝ »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 21-2-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 10 UÀAmÉUÉ zÀħ®UÀÄAr UÁæªÀÄ¢AzÀ ªÁ¥À¸ÀÄì §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÀħ®UÀÄAr UÁæªÀÄzÀ ¸ÀPÁðj ¥ËqsÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ jPÁë ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ 3-4 d£ÀgÀÄ vÀªÀÄä PÉÊUÀ¼À°è §rUÉUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¤AvÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß vÀqÉ»rzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À eÉÆvÉ EzÀÝ ¸ÀAvÉÆõÀ EvÀ¤UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAvÉÆõÀ EvÀ£ÀÄ ©r¸À®Ä §AzÁUÀ CªÀ¤UÀÆ ¸À»vÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

February 22, 2009

Daily Crime Update - 22-02-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 22-02-2009

C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ ¸ÀgÁ¬Ä d¦Û

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 20/09 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 21/02/09 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ºÀ½î ©Ãl PÀÄjvÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢ gÀªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ªÁr UÁæªÀÄPÉÌ ¨ÉÃnÖ PÉÆÃlÄÖ 1945 UÀAmÉUÉ RavÀ ªÀiÁ»w ¹QÌzÀ ªÉÄÃgÉUÉ 2000 UÀAmÉÉUÉ aPÀÌ®ZÀAzÁ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀÄgÀÄgÀ PÀqɬÄAzÀ ¸ÉÆÌÃn ªÉÄÃ¯É £ÀA ¹J£ÉL 2278 £ÉzÀgÀ ZÁ®PÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ ZÉPï ªÀiÁrzÁUÀ 180 JªÀiï.J¸ï. £À AiÀÄÄJ¸ï ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ¹QÌzÀÝjAzÀ DvÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 16/09 PÀ®A 323, 504, 506 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ-21/02/09 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ºÀÄteÉ ªÀAiÀÄ-32 ªÀµÀð eÁw-PÀÄgÀħÄgÀ ¸Á-qÁªÀgÀUÁAªÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ-19/2/09 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ CzÉà UÁæªÀÄzÀ ¹zÀÝAiÀiÁå ¸Áé«Ä gÀªÀgÀ ºÉÆÃmÉîzÀ°è ZÀºÁ PÀÆrAiÀÄÄvÁÛ PÀĽvÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ gÀ«PÁAvÀ EvÀ£ÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¦ügÁå¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ZÀºÁªÀ£ÀÄß ªÉÄʪÉÄÃ¯É ZÉ°è PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄ¯É ªÀÄvÀÄÛ ¨É£Àß°è ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ ¤Ã£ÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ PÉøÀÄ PÀÆqÀ®Ä ºÉÆÃzÀgÉ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ fêÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁ墣À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 23/09 PÀ®A 323, 504, 354 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 21/02/2009 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠮vÁ UÀAqÀ ¸ÀAfêÀ ZÀªÁít ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, ¸Á: PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ UÁæªÀÄzÀ CqÀvÀ ªÀiÁPÉðlzÀ°èzÀÝ ¸ÀgÀPÁj ¤Ãj£À mÁQUÉ ¤ÃgÀÄ vÀÄA§®Ä ºÉÆÃV £À¼À¢AzÀ MAzÀÄ PÉÆqÀ ¤ÃgÀÄ vÀÄA©lÄÖ E£ÉÆßAzÀÄ PÉÆqÀ ¤ÃgÀÄ vÀÄA§ÄªÁUÀ C¯Éè ºÀwÛgÀzÀ°è ºÉƸÀzÁV CqÀvÀ CAUÀr PÀlÄÖwÛgÀĪÀ ªÀÄqÉÆý vÀAzÉ ²ªÀgÁd ¥Ánî EªÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢ UÀAqÀ£ÁzÀ ¸ÀAfêÀ «ZÁj¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ CªÀ£À PÀÄwÛUÉ »rzÀÄ »¸ÀÄPÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁ𢠩r¸À®Ä ºÉÆÃzÀgÉ CªÀ¼À PÀÄwÛUÉ »rzÀÄ jhÄAeÁ ªÀÄĶ֪ÀiÁr PÉÆgÀ¼À°èzÀÝ ªÀÄAUÀ¼À¸ÀÆvÀæ PÀrzÀÄ ºÁQ CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁr §rUɬÄAzÀ UÀAqÀ£À JqÀUÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

February 21, 2009

Bidar District : Daily Crime Update, 21-02-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 21-02-2009

ºÉÆ®zÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr dUÀ¼À : UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt
¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 41/09 PÀ®A 447, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 19/02/09 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì D±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀzÀ ºÀÛwgÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀgÁd vÀAzÉ E¸Áä¬Ä®¥Áà ¸Á: D±ÉÆÃPÀ£ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw, vÀAzÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁªÀ EªÀgÀÄ ºÉÆîzÀ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀªÀ£À gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉÆîzÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ ªÀÄĽî£À PÀmÉÖUɬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¢: 20-02-2009 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


GzÀgÀ ¨ÉÃ£É vÁ¼ÀzÉ «µÀ ¸Éë¹ ªÀÄ»¼É ¸ÁªÀÅ
ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 04/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ: 20/2/09 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ¥sÉÆêÀÄÄ vÀAzÉ zÉëzÁ¸À ¥ÀªÁgÀ eÁ-®ªÀiÁt ªÀAiÀÄ-45 ªÀµÀð G-PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á-zsÀƪÀÄä£À¸ÀÆgÀ vÁAqÁ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ MlÄÖ DgÀÄ ºÉtÄÚ ºÁUÀÆ JgÀqÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ EzÀÄÝ CªÀgÀ°è »jAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ feÁ¨Á¬Ä CAzÁdÄ 28 ªÀµÀð EªÀ½UÉ 8 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ WÁl¨ÉÆÃgÀ¼ÀzÀ PÀAlÄ £ÁAiÀÄPÀ vÁAqÁzÀ UÀAUÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ RĨÁ gÁoÉÆÃqÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ gÀ«ÃAzÀæ EvÀ¤UÉ feÁ¨Á¬Ä EªÀ½UÉ PÉÆlÄÖ ®UÀß ªÀiÁrgÀÄvÁgÉ. CªÀjUÉ ªÀÄÆgÀÄ d£À ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ ªÀÄUÀ½UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2-3 ªÀµÀðUÀ½AzÀ DªÁUÀ DªÁUÀ ºÉÆmÉÖ ¨É£É §gÀÄwÛgÀĪÀzÀjAzÀ CªÀ½UÉ ¸ÀgÀPÁj ºÁUÀÆ SÁ¸ÀV D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è vÉÆÃj¹zÀÄÝ UÀÄt ªÀÄÄR ºÉÆÃA¢gÀĪÀÅ¢®è. ¢£ÁAPÀ 19/2/09 gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ feÁ¨Á¬Ä EªÀ¼ÀÄ «µÀ ¸Éë¹ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀ©â£À ºÉÆ®PÉÌ ¤ÃgÀÄt¸À®Ä ºÉÆÃV PÁ®ÄªÉAiÀÄ°è ©zÀÄÝ : ªÀåQÛAiÉƪÀð£À ªÀÄgÀt
ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 5/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-


¢£ÁAPÀ: 20-02-2009 gÀAzÀÄ WÁl¨ÉÆgÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è PÉñÀªÀgÁªÀ vÀAzÉ ®PÀëöätgÁªÀ ºÀÄtĸÀ£Á¼É eÁ- ªÀiÁgÁoÁ ªÀAiÀÄ-55 ªÀµÀð G- MPÀÌ®vÀ£À ¸Á-WÁl¨ÉÆÃgÀ¼À gÀªÀgÀÄ PÀ©â£À vÉÆlzÀ°è PÀ©âUÉ ¤gÀÄ PÀÆr¸ÀĪÀ PÁ®ÄªÉAiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ CdÄð£À vÀAzÉ ªÀiÁtÂÃPÀgÁªÀ ºÀÄt¸À£Á¼É gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

mÉîgÀ CAUÀrUÉ CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀªÀiÁr dUÀ¼À : gÀPÀÛUÁAiÀÄ
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 37/09 PÀ®A 448, 323, 504, 506, 341, 420, 406 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-


¢£ÁAPÀ 01/02/2009 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ªÉÄãï gÉÆÃqÀ PÉ£ÀgÁ ¨ÁåAPÀ ºÀwÛjzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠲æà NA¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ gÀAUÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ G:mÉîgÀ PÉ®¸À ¸Á: ¥ÀgÀvÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢ zÁgÀ£À mÉîgÀ CAUÀrAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ §AqÉ¥Áà vÀAzÉ ¨sÉÆÃd¥Áà EAqÉ ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÆß 4 d£ÀgÀÄUÀ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ ªÉƸÀ ªÀiÁr £ÀA©PÉ zÉÆæúÀ K¸ÀVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ CAvÁ ¢: 20-02-2009 gÀAzÀÄ 1045 UÀAmÉUÉ ªÀĺÁ°AUï ¹¦¹-1617 gÀªÀgÀÄ PÉÆÃlð CzÉñÀ ¥ÀvÀæ ¸ÀA: 211/09 gÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


¥Éưøï vÀ¥ÁµÀuÉ ªÉÃ¼É DAzÀæ §¸Àì£À°è UÁAeÁ ¸ÀgÀ§gÁdÄ : ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 27/09 PÀ®A 20(©)(1) J£ï.r.¦.J¸ï. PÁAiÉÄÝ. 1985 :-

¢£ÁAPÀ 20/02/09 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠩. £ÁgÁAiÀÄtgÉrØ vÀAzÉ ©. ¥Á¥ÀÄgÉrØ 57 ªÀµÀð eÁw gÉrØ ¸Á// PÀA¢UÁæªÀÄ vÁ// ¸ÀAUÁgÉrØ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 20/02/09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1814 UÀAmÉUÉ «Ä£ÀPÉÃgÁ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ gÁ.ºÉ. 9 gÀ ªÉÄÃ¯É DAzsÀæ ¥ÀæzÉñÀzÀ §¸ÀÄìUÀ¼ÀÄ ZÉPÀÄÌ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¤AvÁUÀ J.¦.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸ï £ÀA J¦-28/gÀhÄqï-3394 £ÉzÀÝ£ÀÄß §A¢zÀÄÝ ¸ÀzÀj §¸ï ¤°è¹ M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃV ¥Áå¸ÉAdgÀ ºÀwÛgÀ EzÀÝ nPÉmïUÀ¼À£ÀÄß ZÉPÀÄÌ ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ §¹ì£À mÁ¥À ªÉÄÃ¯É EzÀÝ ®UÉÃd ZÉPÀÄÌ ªÀiÁqÀ®Ä 5 ¥Áè¹ÖPÀ aîzÀ°è ªÀÄÄAzÉ ¸Àé®à ºÀÄt¸É ºÀtÄÚ EzÀÄÝ G½zÀ aîzÀ PɼÀ¨sÁUÀzÀ°è M¼ÀUÀqÉ UÁAeÁ vÀÄA©zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EzÀgÀ §UÉÎ §¹ì£À°èzÀÝ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ «ZÁj¸À®Ä UÁAeÁ §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄäzÀÄÝ C®è CAvÀ w½¹gÀÄvÁÛgÉ. DzÀÝjAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

February 20, 2009

Bidar District : Daily Crime Update, 20-02-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 20-02-2009


ªÀÄ£ÉUÉ D¸ÀgÉAiÀiÁUÀ¨ÉÃPÁzÀ ªÀÄUÀ¤AzÀ¯É ªÀÄ£ÉUÉ PÉƽî : ¥Á®PÀjAzÀ zÀÆgÀÄ
ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 17/09 PÀ®A 436, 504, 506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 19-02-09 gÀAzÀÄ 1915 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁgÀÄw vÀAzÉ UÉÆâü¨Á ¨sÉƸÉè gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ DgÉÆævÀ VjzsÀgÀ §ºÀ¼À ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ K£ÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀzÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è£À ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃ¼É PÁ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀiÁj §AzÀ ºÀt¢AzÀ ¸ÀgÁ¬ÄPÀÄrzÀÄ ¹PÀÌ d£ÀgÉÆA¢UÉ, vÀªÉÆäA¢UÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ DzÀgÀAvÉ ¢: 19-02-2009 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ºÀt PÉÆr CAvÀ PÉýzÀÄÝ CzÀPÉÌ ºÀt PÉÆqÀ®Ä ¤gÁPÀj¹zÀPÉÌ ºÀt PÉÆqÀÄwÛgÉÆà E¯ÁèªÉ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÉAQ ºÀZÀÄÑvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉý ªÀÄ£ÉUÉ PÀrØ PÉÆgÉzÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑgÀÄvÁÛ£É ªÀUÉÊgÉ CAvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GzÀgÀ ¨ÉÃ£É vÁ¼ÀzÉà : «µÀ ¸Éë¹ ¸ÁªÀ£ÀߦàzÀ ªÀÄ»¼É
ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 03/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢;;19/2/09 gÀAzÀÄ ªÉÆüÀPÉgÁ UÁæªÀÄzÀ°è PÀÄ. gÉÃtÄPÁ vÀAzÉ dUÀ£ÁßxÀ ªÀAiÀÄ- CAzÁdÄ 14 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÁÝUÀ. CAzÁdÄ 0900 UÀAmÉUÉ «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀjAzÀ gÁeÉñÀégÀ D¸ÀàvÉæUÉ aQvÉì PÀÆjvÀÄ zÁR°¹zÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà 1035 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. ªÀÄÈvÀ½UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ ¨ÉÃ£É EzÀÄÝzÀÝjAzÀ UÀÄtªÀÄÄR DUÀzÉÝ EzÀÝ PÁgÀt vÁæ¸ï vÁ¼À¯ÁgÀzÉà vÀªÀÄä fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì UÉÆAqÀÄ AiÀiÁjÃUÀÆ ºÉüÀzÉà «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ªÀÄÈvÀ¼À vÀAzÉ dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ J®è¥Áà gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üÃAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀÄrvÀPÉÌ ¸Á® PÉÆlÖªÀ¤AzÀ CªÀiÁ£ÀĵÀªÁV MzÉwAzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÉÆAqÀ PÀÄqÀÄPÀ : ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 27/09 PÀ®A 323, 341, 355, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 19/02/09 gÀAzÀÄ 1515 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¦ügÁå¢ ²æêÀÄw ±ÁAvÀªÀiÁä UÀAqÀ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ ¥Ánî ¸Á; PËqÀUÁAªÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉ PÉÆnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÀAqÀ ªÀÄzÀÄªÉ PÀÄjvÀÄ PËoÁ [©] UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ EvÀ£ÀÄ ¤°è¹ ¤Ã£ÀÄ ¨ÉÃgÉ d£À ºÀwÛgÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt PÉÆlÄÖ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrw £À£Àß ºÀwÛgÀ GzÀj PÀÄrw CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄvÁÛ PÁ°¤AzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è M¢ÝgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 27/09 PÀ®A. 323 341 355 504 L¦¹ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀºÉÆÃzÀgÀgÀ ªÀÄzsÀå dUÀ¼À : gÀPÀÛUÁAiÀÄ
ºÀÄ®¸ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 16/09 PÀ®A 324,504 eÉÆvÉ34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 19-02-09 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æ UÀt¥Àw vÀAzÉ PÀqÁf ºÀgÀPÀgÉ ¸Á: ¨É®ÆgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¤rzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 17-02-09 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ®UÀß PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ EzÀÝjAzÀ ¥ÀÆ£ÁzÀ°èzÀÝ £ÀªÀÄä CtÚ£ÁzÀ RAqÉÆèÁ EªÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ ¨É®ÆjUÉ §A¢zÀÝ£ÀÄ. CzÀPÉÌ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä CtÚ¤UÉ PÉýzÉÝ£ÀAzÀgÉ £Á£ÀÄ F »AzÉ ¥ÀÆ£ÁzÀ°èzÁÝUÀ £À£ÀߺÀwÛgÀ EzÀÝ ªÀÄ£É ¨sÁAqÉ ¨É®ÆjUÉ PÀ½¹PÉÆqÀÄ £À£ÀUÉ ¥ÀÆ£ÁPÉÌ §gÀĪÀÅzÀÄ DUÀĪÀÅ¢®è CAvÀ CAzÁUÀ £ÀªÀÄä CtÚ£ÀÄ ¹nÖ¤AzÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, E£ÀÄß C°è ¨ÁrUÉ PÉÆqÀĪÀÅ¢zÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ PɼÀÄwÛ¢Ý CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ , §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß E£ÉÆߧâ CtÚ£ÁzÀ ¸ÀĨsÁµÀ EvÀ£ÀÄ §rUÉ ¬ÄAzÀ JgÀqÀÄ ªÉƼÀPÁ® PɼÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀj dUÀ¼À £ÉÆr gÀ« UÀÄAUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉæªÀÄ ¹AUÀ gÁoÉÆÃqÀ gÀªÀgÀÄ ©r¹ PÉÆAqÀgÀÄ. ¸ÀzÀj WÀl£É EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 19-2-2009 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ £ÀqÉ¢gÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉPÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

February 19, 2009

Bidar District : Daily Crime Update, 19-02-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 19-02-2009²Ã® ±ÀAQ¹ ¥ÀwßAiÀÄ£ÀÄß »A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀݪÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 36/09 PÀ®A 504, 498(J) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 18/02/09 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdÄ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ªÀiÁ£É gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ PÉÊPÁr UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAVAiÀiÁzÀ ²æêÀÄw ®°vÁ¨Á¬Ä EªÀ½UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4 ªÀµÀð¢AzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ gÁdÄ vÀAzÉ ¨Á§Ä eÁzsÀªÀ EvÀ£ÀÄ «£ÁPÁgÀt ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄvÁÛ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ ElÄÖPÉÆAr¢Ý CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ºÁQPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆArgÀÄvÁÛ¼É CAvÀ ªÀUÉÊgÉ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¯ÁåA¥À ºË¸ï «gÀÄzÀÞ ªÀAZÀ£É ¥ÀæPÀgÀt : ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 31/09 PÀ®A 63,64, PÁ¦ gÉÊl JPïÖ 1957 eÉÆvÉ.420 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ; 18-02-09 gÀAzÀÄ 1615 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ r. £À«Ã£À PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt zÉÆqÀدÁ G- ¹¤AiÀÄgÀ ªÀiÁå£ÉÃdgÀ ¸ËvÀ -L¦DgÀ ¸Á; ©.87 JgÀ ¯ÉÊ£Àì PÁ¯ÉÆä ¨ÉÃUÀA¥ÉÃl ¹QAzÀæ¨ÁzÀ (J.¦.) gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ vÀªÀÄä PÀA¥À¤AiÀÄ ¯ÁåA¥À ºË¸ÀUÀ¼ÀÄ ©ÃzÀgÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÈvÀÛ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ JªÀÄ.J¸À. ¯ÁåA¥À ºË¸ï ¹.JªÀÄ.¹ PÁA¥ÉèPïì CA¨ÉÃqÀÌgÀ ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ EªÀgÀÄ CAUÀrAiÀÄ°è vÀªÀÄä PÀA¥À¤AiÀÄ ªÀiÁ夥sÁåPÀÑjAUÀ ªÀiÁPÉÃðnAUÀ r¹Öç§ÆånAUÀ ¸ÁÖQAUï, ¸É°èAUï ¸ÀÆàjAiÀĸï PËAlgÀ¦üÃl£À §UÉÎ mÉæÃqïªÀiÁPÀð PÁ¬ÄzÉ 63/64 PÁ¦gÉÊmï PÁ¬ÄzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

Dgï.n.¹. §¸ï r¥ÉÆà ªÁtÂdå C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ªÀĽUÉ §¼ÀPÉAiÀÄ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 50/09, PÀ®A: 448, 427 L.¦.¹:-

¢£ÁAPÀ: 17/02/09 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ: f. gÀÄzÀæ¥Áà ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ Dgï.n.¹. §¸ï r¥ÉÆà ªÀiÁå£ÉÃeÉgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ ªÁtÂdå ¸ÀAQÃtð ªÀĽUÉ ¸ÀASÉå: 14 £ÀÄß ¢£ÁAPÀ 21/6/08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀgÀªÀgÀ ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ F ªÀĽUÉAiÀÄ£ÀÄß ²æà ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ «ÃgÀAiÀiÁå EªÀjUÉ ¢£ÁAPÀ: 14/02/09 gÀAzÀÄ ºÀAaPÉ ªÀiÁrgÀÄvÉÛªÉ. ¢£ÁAPÀ: 22/06/08 jAzÀ 10/02/09 gÀªÀgÉV£À PÁ¯ÁªÀ¢üAiÀÄ°è C±ÉÆÃPÀ zÉêÀt ¸Á/ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ªÀĽUÉ ¸ÀASÉå 14 gÀ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ, CzÀPÉÌ DgÉÆævÀ£ÁzÀ C±ÉÆÃPÀ zÉêÀuÉ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀéAvÀ ©ÃUÀªÀ£ÀÄß ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. C±ÉÆÃPÀ zÉêÀt EvÀ£ÀÄ F »AzÉ PÀÆqÁ C£À¢üPÀÈvÀªÁV D ªÀļÀVAiÀÄ°è ªÉƨÉÊ® ¥sÉÆãÀ ªÁå¥ÁgÀ £ÀqÉgÀ¸ÀÄwÛzÀÄÝ, DªÁUÀ vÀªÀÄä ¸ÀºÀPÁgÀ¢AzÀ ªÀĽUÉAiÀÄ£ÀÄß vÉgɪÀÅUÉƽ¸À¯ÁVvÀÄÛ CªÀ£ÀÄ ¥ÀÄ£ÀB £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ªÉÆgÉ ºÉÆVzÀÄÝ, CªÀ£À ªÀÄ£À« ªÀeÁAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. £À«Ää¯ÁSÉUÉ ¸ÀA§AzÀ¥ÀlÖ ©ÃUÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 500/-gÀÆ £ÀµÀÖ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 50/09 PÀ®A 448, 427 L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.DmÉÆÃ-¨ÉÊPï rQÌ : DmÉÆà ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 35/09 PÀ®A: 279, 338 L.¦.¹. ¸À.ªÁ. 187 L.JªÀiï.«. JPïÖ:-

¢£ÁAPÀ: 17/02/09 gÀAzÀÄ 2245 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. JªÀiï.r. ±À¦ü EvÀ£ÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 17/02/2009 gÀAzÀÄ 2115 UÀAmÉUÉ ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ §AUÁè¢AzÀ ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ DmÉÆÃzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ JªÀiï.r. ±À¦üAiÀÄÄ DmÉÆà jPÁë £ÀA: PÉJ-39/5946 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, DgÉÆæ DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆà jPÁëªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ JzÀÄj¤AzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38/E 3260 £ÉÃzÀPÉÌ rQÌ ºÉÆÃqÉzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ DmÉÆÃzÀ°è PÀĽwzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ G½zÀªÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÉÛãÉ.

fÃ¥À-¨ÉÊPï rQÌ : MªÀð ªÀÄ»¼ÉUÉ UÁAiÀÄ
ºÀ½îSÉÃqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 36/09 PÀ®A: 279, 337, 338 L.¦.¹. ¸À.ªÁ. 187 L.JªÀiï.«. JPïÖ.

¢£ÁAPÀ 16-02-2009 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¸Á/ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä ºÉýPÉ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ KtPÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è vÀÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ«zÀÄÝ, ¸ÀzÀj PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¸ÀÄzsÁPÀgï E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-38-7331 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ E£ÉÆßAzÀÄ n.«.J¸ï ªÉÆlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-39-E-9260 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀiÁzÀ §AqÉ¥Áà vÀ¼ÀªÁr ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw ®Ì¶ä @ «zÁåªÀw EªÀgÀÄ 2030 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÁUÀuÁÚ PÁæ¸À ¢AzÀ PÀ©gÁ¨ÁzÀªÁr PÁæ¸ÀPÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ zÀħ®UÀÄAr PÀqÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¹UÀ߯ï vÉÆÃj¸ÀÄwÛzÁÝUÀ »A¢¤AzÀ §gÀÄwÛzÀÝ MAzÀÄ PÉÆæÃdgï fÃ¥À £ÀA: P.ÉJ-38 JªÀiï-1463 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ n«J¸ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ »AzÉ PÀĽwÛzÀÝ ²æêÀÄw. ®Qëöä @ «zÁåªÀw EªÀgÀÄ PÉüÀUÉ ©zÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨É¤ß£À°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÉÛãÉ.


«zÀÆåvÀ PÀrvÀPÉÌ eÉõÁÌA ¹§âA¢UÉ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ
ºÀ½îSÉÃqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 37/09 PÀ®A: 323, 504, 506, 353 ¸À.ªÁ. 34 L.¦.¹:-

¢£ÁAPÀ 17-02-2009 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ gÉêÀt¥Áà ©gÁzÁgÀ G/ ±ÁSÁ¢üPÁgÀ eÉøÁÌA ºÀ½îSÉÃqÀ (©) EªÀgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä °TvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAP:À 16/02/09 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) C¢üÃgÀ ¨sÀAiÀiÁå 2) «ÃgÀPÁAvÀ ZÀ¼ÀPÉ 3) zÀƼÀ¥Áà ¨sÀgÀ±ÉnÖ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ PÀbÉÃjUÉ §AzÀÄ «zÀÄåvï KPÉ vÉUÉvÁ EzÀÝj CAvÁ CAzÁUÀ PÀgÉAmï ¸ÀªÀi¸ÉåAiÀÄ §UÉÎ J¯Áè jÃwAiÀÄ°è «ªÀgÀªÁzÀ ªÀiÁ»w PÉÆlÖgÀÆ ¸ÀºÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤ÃªÀÅ ¨ÉÃPÀAvÁ PÀgÉAmï vÉUÉAiÀÄÄwÛ¢Ýj CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÉÛãÉ.


¸ÀgÁ¬Ä PÀÄr¸À®Ä ¤gÁPÀj¹zÀÝPÉÌ ªÀiÁgÀPÁ¸ÀÛçUÀ½AzÀ ºÀ¯ÉèªÀiÁrzÀ DgÉÆæUÀ¼ÀÄ
ºÀ½îSÉÃqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¸ÀA: 38/09, PÀ®A: 324, 504, 506 ¸À.ªÁ. 34 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ 17-02-2009 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ: RvÀ®¥Áà §AzsÀÄ ªÀAiÀÄ 48 ªÀµÀð ¸Á/ JtPÀÆgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä °TvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 02/02/09 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ©üªÀÄuÁÚ 2) ©üêÀÄuÁÚ vÀAzÉ ªÀĸÀªÀ¥Áà E§âgÀÆ ¸Á/ zÀħ®UÀÄAr EªÀj§âgÀÆ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ vÀªÀÄUÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄr¸ÀÄ E®è¢zÀÝgÉ ¤£ÀUÉ ºÁåAUÀ ªÀiÁqÀÄvÉÛªÉ £ÉÆÃqÀÄ CAzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄr¸À®Ä ¤gÁPÀj¹zÀÝPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£ÁzÀ zÀvÀÄÛ vÀAzÉ RvÀ¯¥Áà EvÀ¤UÉ gÁqÀÄ, §rUÉ, PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÉÛãÉ.

ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉʵÀªÀÄåPÉÌ dUÀ¼À : UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 28/2009 PÀ®A: 324,504 eÉÆvÉ 34 L¦¹

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¢£ÁAPÀ 18/02/09 gÀAzÀÄ 2130 WÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁðzÀĤÃrzÉÝ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 18/02/09 gÀAzÀÄ 1900 WÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄzÁgÀgÁzÀ ¥Á±Áå«ÄaiÀiÁå vÀAzÉ £À©¸Á§ E£ÁªÀÄzÁgÀ ªÀAiÀÄ 32 ¸Á:»ªÀÄävÀ £ÀUÀgÀ gÁeÉñÀégÀ gÁeÉñÀégÀ UÁæªÀÄzÀ ¨Á§Ä gÀªÀgÀ ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀjUÉ £À£Àß vÁ¬Ä eÉÆvÉ AiÀiÁgÉÆ dUÀ¼À ªÀiÁr¢Ýj CAvÁ PÉýzÁÝPÉÌ DgÉÆævÀgÁzÀ eÁ«ÄÃzÀ vÀAzÉ C¨Áâ¸À ºÁUÀÆ E£ÀÆß 2 d£ÀgÀÄ ¸Á: gÁeÉñÀégÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ £À£ÀUÉ »rzÀÄ §rUɬÄAzÀ ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃ¯É UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


February 18, 2009

Bidar District : Daily Crime Update, 18-02-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 18-02-2009

ªÀiÁgÀPÁ¸ÀÛçUÀ½AzÀ ºÀ¯Éè : C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÀ½AzÀ MªÀð£À PÉƯÉ
£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 31/09 PÀ®A: 143, 147, 148, 302 eÉÆvÉ 149 L¦¹. :-

¢£ÁAPÀ : 17-02-2009 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 2000 UÀAmÉUÉ §AzÀ ¨Áwäà ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ©ÃzÀgÀ ²ªÀ£ÀUÀgÀzÀ°è AiÀiÁgÉÆà 5-6 d£À C¥ÀjZÀvÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ PÁj£À°è §AzÀÄ M§â ªÀåQÛUÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ w½zÀÄ WÀl£Á ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV C°è ¸ÀĨsÁµÀ zÁ£Á JA§ÄªÀªÀgÀÄ wêÀÈvÀgÀ UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ©¢ÝzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß 2019 UÀAmÉUÉ fÃ¥ï£À°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃj¸À¯Á¬ÄvÀÄ DzÀgÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ ¸ÀĨsÁµÀ EªÀgÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. WÀl£ÉAiÀÄ §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV 5-6 d£À zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ ºÀjvÀªÁzÀ DAiÀÄÄzsÀUÀ¼ÉÆA¢UÉ EArPÁ PÁgï ¸ÀA.JA.JZï.04/JªÁAiÀiï-9938 £ÉÃzÀÝgÀ°è §AzÀÄ ¸ÀĨsÁµÀ zÁ£Á EªÀjUÉ PÉÊ, ºÉÆmÉÖ, zÉúÀzÀ EvÀgÉ ¨sÁUÀUÀ½UÉ ºÀ¯Éè ªÀiÁr ªÀiÁgÀuÁAwPÀªÁV ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ ªÀÄÈvÀ ¸ÀĨsÁµÀ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ UÀÄAqÁgÉrØ EªÀgÀÄUÀ¼À ªÀÄzsÉå PÉ®¢ªÀ¸ÀzÀ »AzÉ PÀëÄ®èPÀ PÁgÀtPÁÌV dUÀ¼ÀªÁVgÀĪÀÅzÀjAzÀ EªÀgÉà F PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ²æÃ.CªÀÄÈvÀgÁªï vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Àà zÁ£Á EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 31/09 PÀ®A: 143, 147, 148, 302 eÉÆvÉ 149 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁw£À ZÀPÀªÀÄÄQAiÀÄ°è dUÀ¼À : gÀPÀÛUÁAiÀÄ
PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 13/09 PÀ®A 324,504 L.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 17/02/2009 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦üÃgÁå¢ £ÀgÀ¹AUÀ vÀAzÉ UÁå£ÉÆèÁ ¹AzÉ ªÀAiÀÄ 27 ªÀµÀð eÁåw J¸ï.¹. ¸Á: »¥Àà¼ÀUÁAªÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 16/02/2009 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1800 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄÄ »¥Àà¼ÀUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¸ÁÖöåAqÀ ºÀwÛgÀ ²ªÁfAiÀÄ ºÉÆmɯï JzÀÄjUÉ ¤AvÁUÀ C¥Á¢vÀ£ÁzÀ eÁÕ£ÉñÀégÀ ¨sÀÆvÁ¼É EªÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤£Àß ºÉAqÀwUÉ KPÉ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ PÀ½¹¢ CAvÀ ¨ÉÊzÁUÀ KPÉ »ÃUÉ PÉüÀÄw¢Ý CAvÀ PɽzÁUÀ £À£ÀUÉ JzÀÄgÀÄ ªÀiÁvÁqÀÄwÛ CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ C¯Éè ©zÀÝ MAzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¤µÁ̼Àf ¨ÉÊPï ZÀ¯Á¬Ä¹ ¥À°ÖªÀiÁrzÀÝjAzÀ : MªÀð¤UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ
RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 15/2009 PÀ®A-279,337,338 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ: 17-02-2009 gÀAzÀÄ C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ RlPÀ aAZÉÆÃ½î ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üüAiÀiÁ𢠲æà ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ vÀAzÉ zsÉÆAr¨Á PÀA¨ÁgÀ ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð eÁw PÀA¨ÁgÀ ¸Á: ZÀ¼ÀPÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üÃAiÀiÁð¢£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ UÉÆëAzÀ vÀAzÉ £ÁUÀ£ÁxÀ PÀA¨ÁgÀ G: ¯Áj ¨Áér ©®Øgï E§âgÀÄ PÀÆr ¸ÀÄdÄQ ¸ÀªÀÄÄgÁAiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊQÃ¯ï £ÀA. PÉ J 38/ 7202 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É qÁªÀgÀUÁA¢AzÀ §gÀĪÁUÀ RlPÀ aAZÉÆý - ZÀ¼ÀPÁ¥ÀÆgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ZÀ¼ÀPÁ¥ÀÆgÀ ²ªÁgÀzÀ°èAiÀÄ §®©üêÀÄ UËqÀgÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ ¸ÀzÀj UÉÆëAzÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¥À°Ö ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj UÉÆëAzÀ¤UÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄĪÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀÄrvÀzÀ ZÀlPÉÌ PËlÄA©PÀ PÉëõÀUÉÆAqÀÄ : £ÉÃtĺÁQPÉÆAqÀ ªÀåQÛ
©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 03/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ºÉÆPÀgÀuÉ EvÀ£ÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV C¸Àé¸ÀܤzÀÄÝ AiÀiÁªÁUÀ®Æ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄÄwÛzÀÄÝ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀĨÉÃqÀ CA¢zÀÝPÉÌ vÀ£Àß vÀAzÉ vÁ¬Ä ºÁUÀÄ ºÉAqÀw eÉÆvÉ dUÀ¼ÀªÁr ¢£ÁAPÀ 16/02/09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉάÄAzÀ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ Hl ªÀiÁqÀ¯ÁgÀzÉà wgÀÄUÁr AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁgÀtPÁÌV vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ gÁwæ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VzÀ°èAzÀ JzÀÄÝ ºÉÆÃV EªÀiÁªÀĨÁzÀ ºÀ½îAiÀÄ §PÀÌgÉrØAiÀĪÀgÀ ºÉÆ®zÀ°ègÀÄ ªÀÄgÀPÉÌ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¢é-ZÀPÀæªÁºÀ£À ªÀÄ»¼ÉUÉ rQÌ : ZÁ®PÀ ¥ÀgÁj
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 14/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 184, 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢:: 17.02.09 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ M§â DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß §¸ÀªÀPÀ¯Áåt §¸ïì ¤¯ÁÝtzÀ PÀqɬÄAzÀ CA¨ÉÃqÀÌgï ZËPï PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ , ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è CqÁØwrØAiÀiÁV ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À KqÀUÀqɬÄAÄzÀ £ÀqÉzÀÄPÀÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ ±ÁgÀzÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ªÀiÁgÀÄw ¸Á: £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀgÀªÀjUÉ rQ̪ÀiÁr vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ Nr¹PÀAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ ¥ÁAZÁ¼À gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀÄ°UÉUÉƼÀUÁzÀ zÁjºÉÆÃPÀgÀÄ : ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 26/09 PÀ®A: 394 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 17/02/2009 gÀAzÀÄ 2000 jAzÀ 2030 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢ gÀWÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄ eÁzsÀªÀ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw : ®ªÀiÁt gÀªÀgÀÄ PÀÆ° PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß vÁAqÀPÉÌ »A¢gÀÄUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è M§â ªÀåQÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ zsÁ¨Á QzÀgï ºÉÊ JAzÀÄ »A¢AiÀÄ°è PÉýzÀÄÝ CµÀÖgÀ°èAiÉÄà E¤ß§âgÀÄ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¥ÁåAmï ªÀÄvÀÄÛ ±Àlð¤AzÀ PÉÊPÁ®Ä PÀnÖ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ eÉé£À°èzÀÝ £ÀUÀzÀÄ gÀÆ.500/- ªÀÄvÀÄÛ ªÉƨÉʯïUÀ¼À£ÀÄß PÀ¹zÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ(.) C®èzÉà F ªÉÆzÀ®Ä DgÉÆævÀgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è EzÉà vÁAqÁzÀ ²æÃ.»ÃgÀÄ EªÀgÀ PÉÊPÁ®Ä PÀnÖ EªÀjAzÀ®Æ 5,000/- UÀ¼À£ÀÄß PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ EzÀ®èzÉà EzÉà gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¸ÀªÁgÀgÁzÀ eÉƤßPÉÃj UÁæªÀÄzÀ ²æÃ.ªÀÄ°èPÁdÄð£À EªÀjAzÀ®Æ gÀÆ.10,000/- ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆèÉʯï UÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ ²æÃ. §AqÉ¥Áà PÉÆý EªÀjAzÀ gÀÆ.6,000/- UÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ²æÃ. ZÀAzÀæPÁAvï EªÀjAzÀ gÀÆ. 30,000/- UÀ¼À£ÀÄß PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ ¥sÀgÁjAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ F CªÀ¢üAiÀÄ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ OgÁzÀ D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ²æÃ.gÀWÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄ eÁzsÀªï gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.February 17, 2009

Bidar District : Daily Crime Update, 17-02-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 17-02-2009


ªÁºÀ£À rQÌ : MªÀð ªÀAiÉÆà ªÀÈzÀÞ ªÀåQÛAiÀÄ zÀĪÀÄðgÀt
§UÀzÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 38/09 PÀ®A 279, 304 (J) L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 LJA« PÁ¬ÄzÉ.

¢£ÁAPÀ 16/02/2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 0100 jAzÀ 0600 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è gÁºÉ-9 gÀ°è ¨Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¹ªÀiÁAvÀgÀzÀ ©.f.Dgï. zsÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ AiÀiÁgÉÆ M§â C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ CAzÁdÄ ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð EvÀ¤UÉ AiÀiÁgÉÆà M§â C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄÄRPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ JgÀqÀÄ PÉÊUÀ½UÉ, PÁ®UÀ½UÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ ¨É¤ßUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ C§Äݯï SÁzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ¼ÉAiÀÄ dUÀ¼ÀzÀ zÉéõÀPÉÌ : ªÀÄƪÀgÀÄ AiÀÄĪÀPÀjAzÀ MªÀð ºÀÄqÀÄVAiÀÄ C¥ÀºÀgÀt
ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 30/09 PÀ®A 366,eÉÆvÉ.34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 (1)(11) J¸À.¹/J¸À.n :-

¢£ÁAPÀ; 16-02-09 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ PÀÄ. gÉÃtÄPÁ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 15 ªÀµÀð, EªÀ¼ÀÄ ªÀÄzsÁåºÀßzÀ HlzÀ ©ÃqÀÄ«£À ªÉüÉAiÀÄ°è ±Á¯É¬ÄAzÀ UÉÃn£À ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ ¤Ãj£À «µÀAiÀÄzÀ°è »AzÉ DzÀ dUÀ¼ÀzÀ »£Àß¯É zÉéõÀ¢AzÀ DgÉÆævÀ E¸ÁPï vÀAzÉ ¹¢ÝSÁ£À ¸Á: ±ÀºÁUÀAd EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 3 d£ÀgÀÄ PÀÄrPÉÆAqÀÄ MAzÀÄ DmÉÆÃzÀ°è gÉÃtÄPÁ¼À£ÀÄß ºÁQPÉÆAqÀÄ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ gÉÆÃdªÀiÁä UÀAqÀ ±ÀAPÀgï PÁA§¼É gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl : ªÀiÁ®Ä ¸ÀªÉÄÃvÀ MªÀð ªÀåQÛ §AzsÀ£À
¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 39/09 PÀ®A 328 eÉÆvÉ 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 16/02/09 gÀAzÀÄ JJ¸ïL gÀªÀgÀÄ ¨sÁ°Ì-©ÃzÀgÀ gÉÆÃqÀ gÉʯÉé ¤¯ÁÝtzÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ M§â£ÀÄ ªÀiÁzÀPÀvÉAiÀÄ£ÀÄß GAlĪÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ PÉʨsÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÀ EzÀÝ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.L ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ oÁ£É gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¥ÉưøÀ fÃ¥À £ÀA PÉ.J 38 f/173 £ÉÃzÀgÀ°è ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ¨sÁ°Ì-©ÃzÀgÀ gÉÆÃqÀ gÉʯÉé ¤¯ÁÝtzÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä M§â ªÀåQÛ ªÀiÁzÀPÀvÉAiÀÄ£ÀÄß GAlĪÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ PÉʨsÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr DvÀ£À ªÉÄÃ¯É 1130 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä DvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ºÀjZÀAzÀæ vÀAzÉ ¥ÀgÀvÀÄ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ 80 eÁ/®A¨Át G/MPÀÄÌ®vÀ£À ¸Á/zsÁgÀdªÁr vÁAqÁ CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ CªÀ£À£ÀÄß ZÉPÀ ªÀiÁr £ÉÆÃqÀ®Ä MAzÀÄ ©½ 5 °ÃlgÀ ¥Áè¹ÖPÀ qÀ§âzÀ°è 4 °ÃlgÀ PÉʨsÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä EzÀÄÝ CzÀgÀ CA. QªÀÄävÀÄÛ 400/- gÀÆ £ÉÃzÀÝ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉʵÀªÀÄå¢AzÀ dUÀ¼À : gÀPÀÛUÁAiÀÄ
alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀG£Éß £ÀA. 32/09 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¦üAiÀiÁ𢠸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ TgÀÄ gÁoÉÆÃqï ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, ¸Á: UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀÀ 15/2/2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¨sÀgÀvÀ vÀAzÉ NªÀÄtÚ ¸Á// ¸ÀªÀÄAvÀ ºÁUÀÄ ®PÀëöät gÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ alUÀÄ¥Áà ¥ÀlÖtPÉÌ ºÉÆÃV Hl ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ElUÁ UÁæªÀÄ zÁn PÀAmÉ¥Áà ªÀiÁ¸ÀÖgÀ EvÀ£À ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ 1730 UÀAmÉUÉ §AzÁUÀ alUÀÄ¥Áà PqɬÄAzÀ ¥ÁAqÀÄ vÀAzÉ ªÁ®Ä ¸Á//¨sÉÆAiÀiÁgÀ (©) vÁAqÁ EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ºÀ¼É ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ ¨sÀgÀvÀ .¥ÁAqÀÄ ®PÀëöät ªÀÄƪÀgÀÄ MAzÀÄ PÀqÉAiÀiÁV dUÀ¼À vÀUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¨sÀgÀvÀ EvÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ..


ºÀÄzÉÝ ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä : DPÀæªÀĪÀiÁUÀð vÀ£ÀßzÁV¹PÉÆAqÀ C¨sÁåyðUÀ¼À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
1) ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 28/09 PÀ®A 419/09 PÀ®A 419, 469, 471 L¦¹ :-

2008 £Éà ¸Á°Ã£À°è £ÀqɬĹzÀ ¹¦¹ ºÀÄzÉÝAiÀÄ £ÉêÀÄPÁwAiÀÄ ¸ÀAzsÀ¨sÀðzÀ°è C¨sÀåy𠤸ÁgÀ vÀAzÉ C§Äݯï d°Ã¯ï ªÀÄĤAiÀiÁgÀ ¸Á¼À PÀªÀÄ® £ÀUÀgÀ EvÀ£ÀÄ C£ÀÆavÀ ªÀiÁUÀðªÀ£ÀÄß C£ÀĸÀj¹ ºÀÄzÉÝAiÀÄ£ÀÄß DPÀæªÀĪÁV ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä AiÀÄvÀß¹zÀÄÝ C®èzÉ zÁR¯ÁwUÀ¼À ¥Àj²Ã®£É ¸ÀAzsÀ¨sÀðzÀ°è Cfð £ÀªÀÄÆ£É M.JªÀÄ.Dgï GvÀÛgÀ ¥ÀwæPÉ ¦.J¸À.¦ /¦.E.n £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ°è CfðzÁgÀgÀÄ MwÛzÀ JqÀUÉÊ ºÉ§ân£À UÀÄgÀÄvÀÄ MAzÀPÉÆAzÀÄ ºÉÆAzÁtÂPÉ DUÀzÉ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉAiÀiÁVzÀÄÝ ¦üAUÀgÀ ¦æAl vÀdÕjAzÀ zÀÈqÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¢: 16-02-2009 gÀAzÀÄ ¦üÃAiÀiÁ𢠥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ ®PÀëöät ¸ÀºÁAiÀÄPÀ DqÀ½vÁ¢üPÁUÀ®Ä f¯Áè ¥Éưøï PÀbÉÃj ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


2) ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 29/09 PÀ®A 419,469,471 L¦¹

2008 £Éà ¸Á°Ã£À°è £ÀqɬĹzÀ ¹¦¹ ºÀÄzÉÝAiÀÄ £ÉêÀÄPÁwAiÀÄ ¸ÀAzsÀ¨sÀðzÀ°è C¨sÀåyð :-®QëöäPÁAvÀ vÀAzÉ CdÄð£ÀgÁªÀ dUÀ¢±À qÉæ¸ï¸ï OgÁzÀ EvÀ£ÀÄ C£ÀÆavÀ ªÀiÁUÀðªÀ£ÀÄß C£ÀĸÀj¹ ºÀÄzÉÝAiÀÄ£ÀÄß DPÀæªÀĪÁV ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä AiÀÄwß¹zÀÄÝ C®èzÉ zÁR¯ÁwUÀ¼À ¥Àj²Ã®£É ¸ÀAzsÀ¨sÀðzÀ°è Cfð £ÀªÀÄÆ£É M.JªÀÄ.Dgï GvÀÛgÀ ¥ÀwæPÉ ¦.J¸À.¦ /¦.E.n £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ°è CfðzÁgÀgÀÄ MwÛzÀ JqÀUÉÊ ºÉ§ân£À UÀÄgÀÄvÀÄ MAzÀPÉÆAzÀÄ ºÉÆAzÁtÂPÉ DUÀzÉ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉAiÀiÁVzÀÄÝ ¦üAUÀgÀ ¦æAl vÀdÕjAzÀ zÀÈqÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¢: 16-02-2009 gÀAzÀÄ ¦üÃAiÀiÁ𢠥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ ®PÀëöät ¸ÀºÁAiÀÄPÀ DqÀ½vÁ¢üPÁUÀ®Ä f¯Áè ¥Éưøï PÀbÉÃj ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÉÆæÃdgÀ rQÌ : zÁgÀºÉÆPÀ ªÀåQÛUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ
zsÀ£ÀÆßgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 41/09 PÀ®A-279, 338 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ-16/02/09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0950 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ ªÁUÀA§gÀ vÀAzÉ ®PÀëöät ZÀªÁít PÀÆædgï f¥ï £ÀA. PÉJ-32-J-3396 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ©ÃzÀgÀ ¢AzÀ ¨sÁ°Ì PÀqÉUÉ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ SÁ£Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À §¢AiÀÄ°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÀݪÀ£À£ÀÄß rQÌ ªÀiÁrzÀgÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢ F±Àégï vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ PÀ¯Á® ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð gÀªÀjUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¥ÉưøïgÀ zÁ½ : 15 PÉ.f. UÁAeÁzÉÆA¢UÉ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ §AzsÀ£À
ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 35/09 PÀ®A 20(©) (1) J£ïr¦J¸ï PÁAiÉÄÝ 1985 :-

¢£ÁAPÀ 16-02-2009 gÀAzÀÄ RavÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥Àæ¨sÁj ¦.J¸ï.L ±ÁåªÀÄgÁªÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥Éưøï fÃ¥À £ÀA PÉJ 38 f- 42 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ §½ ºÉÆÃV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä M§â ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M§â ºÀÄqÀÄUÀ vÀªÀÄä vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¥Áè¹ÖPï aîUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¤AwzÀÄÝ £ÉÆÃr E§âgÀ£ÀÄß ¸ÀÄvÀÄÛªÀgÉzÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ®Qëöä¨Á¬Ä UÀAqÀ UÉÆ«ÃAzÀ gÁoÉÆÃqÀ CAvÁ ºÉýzÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÀÄqÀÄUÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ©PÀÄÌ ¨sÁ£ÀÄvï CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ ªÉÊzÁå¢üPÁjAiÀĪÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼À ºÀwÛgÀ EzÀÝ ¥Áè¹ÖPï aîªÀ£ÀÄß ©aÑ £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ°è ºÀ¹ UÁAeÁ EzÀÄÝ fÃ¥À£À°è vÀAzÀ vÀÆPÀzÀ AiÀÄAvÀæ¢AzÀ vÀÆPÀ ªÀiÁr £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ°è MlÄÖ 15 PÉ.f UÁAeÁ EzÀÄÝ CzÀgÀ C: Q: 6000/- CzÉà jÃw gÀªÉÄñÀ FvÀ£À ºÀwÛgÀ EzÀÝ ¥Áè¹ÖPï aîªÀ£ÀÄß ©aÑ £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ°è ºÀ¹ UÁAeÁ 15 PÉ.f UÁAeÁ EzÀÄÝ CzÀgÀ C: Q: 6000/- EzÀÄÝ »ÃUÉ MlÄÖ 30 PÉ.f UÁAeÁ EzÀÄÝ CzÀgÀ C: Q: 12000/- gÀÆ £ÉÃzÀÝ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


«£ÁPÁgÀt dUÀ¼À ªÀiÁr gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ DgÉÆævÀ ªÀåQÛ
PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 12/09 PÀ®A 323, 504 L¦¹ ;-

¢£ÁAPÀ 16/02/2009 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üÃgÁå¢ eÁÕ£ÉñÀégÀ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ªÀAiÀÄ 36 ªÀµÀð eÁåw J¸ï.¹. ¸Á: »¥Àà¼ÀUÁAªÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 16/02/2009 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1800 UÀAmÉUÉ »¥Àà¼ÀUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¸ÁåAqÀ ºÀwÛgÀ ²ªÁfAiÀÄ ºÉÆl® JzÀÄjUÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É DmÉÆÃjPÁë ¤AwzÀÄÝ CzÀgÀ ºÀwÛgÀ PÉ®ªÀÅ ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼ÀĤAvÀÄ CmÉÆÃAiÀiÁªÁUÀ ºÉÆUÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ PɽzÁUÀ E£ÀÆß PÉ®ªÀÅ d£À ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀÄ §AzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ºÉýzÀ£ÀÄ. C¯Éè EzÀÝ C¥Á¢vÀ£ÁzÀ £ÀgÀ¹AUÀ vÀAzÉ UÁå£ÉÆèÁ J¸ï.¹. EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ «£Á PÁgÀt K eÁÕ£Áå ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤Ã£ÀÄ ¸ÀºÀ qÉæöʪÀgÀ E¢Ý CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ C¯Éè ©zÀÝ MAzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀPÉÌ , Q«AiÀÄ ªÉįÁâUÀzÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É UÀÄ£Éß zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

February 16, 2009

Bidar District : Daily Crime Update, 16-02-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 16-02-2009


ªÀÄƪÀgÀ DPÀæªÀÄ UÀÄA¥ÀÄ MªÀð¤UÉ §rUɬÄAzÀ xÀ½¹zÀÝPÉÌ : gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉÆAqÀ AiÀÄĪÀPÀ

OgÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 25/09 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ ;-

¢£ÁAPÀ: 15/02/2009 gÀAzÀÄ 0600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫¯Á¸ï vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ PÀ¸ÀÄÛgÉ gÀªÀgÀÄ ¨É½UÉÎ JzÀÄÝ ªÀÄ® «¸Àdð£ÉUÉ CAvÀ ºÉÆUÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¢UÀA§gÀ vÀAzÉ ®PÀëªÀÄt ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÄß 3 d£ÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ CªÀgÀ §½AiÀÄ°èzÀÝ §rUɬÄAzÀ FvÀ¤UÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ ¨sÀÄdzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArPÉÆAqÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


ªÀÄƪÀgÀÄ MªÀð¤UÉ DPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ : gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀ ¥ÀæPÀgÀt
ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 49/09 PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÀgÀt 504,324 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ::15/02/09 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ §AzÀ JA.J®.¹.¦ügÁå¢ ²æà C£ÀAvÀgÉrØ vÀAzÉ ¸ÀAUÁgÉrØ ±ÉÃjPÁgÀ ªÀAiÀÄ-45 ªÀµÀð G-MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁ-gÉrØ ¸Á-¸ÉÆãÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃrzÉÝ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 14-2-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1730 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä DPÀ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉÆî¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄÆägÀ ªÀÄAdÄ ¥sÀQÃgÀ ºÉÆÃmÉî JzÀÄgÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ C°è £ÀªÀÄÆägÀ 1) eÁÕ£ÉÆèÁ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ PÁqÀUÉÆAqÀ eÁ-PÀÄgÀ§ÄgÀ 2) ²ªÀuÁÚ vÀAzÉ ªÉÄʯÁj PÁqÀUÉÆAqÀ 3) ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ªÉÄʯÁj PÁqÀUÉÆAqÀ J®ègÀÆ ¸Á-¸ÉÆãÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ EzÀÄÝ £À£ÀUÉ eÁÕ£ÉÆèÁ FvÀ£ÀÄ CªÁZÀåªÁV §LzÀÄ 15 ¢ªÀ¸À ªÉÆÃzÀ®Ä £ÀªÀÄUÉ AiÀiÁPÉ ¨ÉÊ¢¢Ý CAvÁ CAzÁUÀ DPÀ¼ÀÄ ¹ªÉÄAl gÉÆÃr£À ªÉÄðAzÀ ºÉÆzÀgÉ ¤ÃªÀÅ AiÀiÁPÉ ¨ÉÊ¢¢Ýj CA¢zÀÝPÉÌ CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÉÆqÀ° vÀÄA©¤AzÀ £À£Àß §®UÁ® ªÉÆüÀPÁ® PɼÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÁ ²ªÀ¥Áà EªÀgÀÄ §vÁ¬Ä¢AzÀ §® JzÉUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ¥ÀæPÁ±À FvÀ£ÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ ¨É£Àß°è JqÀ ªÉÆüÀPÉÊ ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ §gÉ ªÀiÁrzÀ CµÀÖgÀ°è C¯Éè EzÀÝ ZÀAzÀæ¥Áà vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ºÀ®UÉ ªÀÄvÀÄÛ CfÃd ¥ÀmÉî vÀÄUÁAªÀ EªÀgÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À ©r¹PÉÆAqÀgÀÄ. £Á£ÀÄ £À£Àß ºÉAqÀw ªÀĺÁ£ÀAzÁ EªÀ¼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÁwæ 10 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ §AzÀÄ ±ÉÃjPÀ DVgÀÄvÉÛãÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆüÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄ»¼ÉUÉ ¨ÉÊzÀ PÁgÀtPÉÌ dUÀ¼À : PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ : ¥ÁnzÁgÀjAzÀ zÀÆgÀÄ, ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À zÁR®Ä
1) ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 14/2009 PÀ®A 324, 504, L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 15-02-2009 gÀAzÀÄ 1315 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ ªÁUÀªÉÆqÉ ¸Á;ªÉĺÀPÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ªÉĺÀPÀgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¢£ÁAPÀ 14-02-2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ¸ÀĪÀÄ£À¨Á¬Ä EªÀ½UÉ EªÀgÀ ¥ÀPÀÌzÀ ºÉÆ®zÀªÀgÁzÀ ¨Á§Ä vÀAzÉ UÉÆ«AzÀgÁªÀ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ UÉÆëAzÀgÁªÀ EªÀgÀÄ ºÉÆ®zÀ°è «£ÁPÁgÀt ¨ÉʬÄzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ 15-02-2009 gÀAzÀÄ 1200 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV ¨Á§Ä ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAvÉÆõÀ EªÀjUÉ ¤£Éß £À£Àß ºÉAqÀwUÉ JPÉ ¨ÉʬÄÝj CAvÁ «ZÁj¹zÁUÀ ¨Á§Ä EvÀ£ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ £ÀªÀÄUÉãÀÄ PÉüÀÄwÛ¢Ýj £ÁªÀÅ ¤£Àß ºÉAqÀwUÉ ¨ÉÊ¢¯Áè CAvÁ ºÉý MAzÀÄ PÀ®è£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ JqÀUÀqÉ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ

2) ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁ£ÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 15/2009 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 15-02-2009 gÀAzÀÄ 1630 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¨Á§Ä vÀAzÉ UÉÆëAzÀgÁªÀ ªÁUÀªÉÆqÉ ¸Á;ªÉĺÀPÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ªÉÄúÀPÀgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¢£ÁAPÀ 15-02-2009 gÀAzÀÄ 1200 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀgÀ zÁAiÀiÁ¢UÀ¼ÁzÀ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ ªÁUÀªÉÆqÉ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤£Éß £À£Àß ºÉAqÀwUÉ JPÉ ¨ÉÊ¢¢Ý F PÀqÉ ¨Á ¸ÀƼÉî ªÀÄUÀ£É CAvÁ PÀgÉzÀÄ ¤£ÀßUÉ ¸ÀÆPÀÄÌ §A¢zÉ CAvÀ CAzÀªÀ£Éà C°èAiÉÄà ©¢ÝzÀÝ MAzÀÄ PÀjPÀ®è£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀÀuÉAiÀÄ ªÉÄïÉUÀqÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


C¥ÁAiÀÄPÁj n¥ÀàgÀ ZÁ®£É¬ÄAzÀ : MªÀð£À vÀ¯ÉUÉ UÁAiÀÄ
©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 31/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 15/02/2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ªÀÄzÀÄPÀgÀgÁªÀ ºÁ®PÉÆqÉ£ÀÆgÀ ªÀ 18 eÁåw ¨sÀUÀAvÀ G PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á D¯ÉÃA§gÀ vÁ ©ÃzÀgÀ ºÁUÀÄ E£ÀÄß 3 d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ d£ÀªÁqÁ UÁæªÀÄ¢AzÀ PÀAPÀgÀ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ UÀÄA¥Á ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV PÀAPÀgÀ SÁ° ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ wgÀÄV ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ E£ÀÄß 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ CzÉà n¥ÀàgÀzÀ°è ªÀÄgÀ½ d£ÀªÁqÁ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ n¥ÀàgÀ qÉæöʪÀgÀzÀ JqÀPÉÌ PÀƽvÀÄPÉÆArzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ 3 d£ÀgÀÄ n¥ÀàgÀzÀ »AzÀUÀqÉ PÀĽvÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀj n¥ÀàgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ JªÀiï.r. E¸ÁPÀ° @ D¥sÉÆæÃd vÀAzÉ JªÀiï.r. ±ÉÃj¥sÀ ªÀ 22 G n¥ÀàgÀ ZÁ®PÀ ¸Á ¨sÀzÉÆæâݣÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ. EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß n¥ÀàgÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄgÀR® UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj ±Á¯ÉAiÀÄ JzÀÄjUÀqÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É M«ÄäAzÉƪÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPÀ ºÁQzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ªÀiÁåQìPÁå¨ï-DmÉÆà rQÌ : JAlÄ d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ
©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 32/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 15/02/2009 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà SÁ°AzÀ¥Á±Á vÀAzÉ EªÀiÁªÉƢݣÀ G¥ÁgÀ G PÀÆ° PÉ®¸À ºÁUÀÄ EvÀ£À CtÚ£ÁzÀ ¸ÀįÁÛ£À ¸Á ªÀÄ£Àß½î UÁæªÀÄ E§j§âgÀÄ ©ÃzÀgÀPÉÌ §AzÀÄ vÀªÀÄä PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ ªÀÄ£Àß½ UÁæªÀÄPÉÌ DmÉÆà £ÀA. PÉ.J/38/3838 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ-ªÀÄ£Àß½î gÉÆÃqÀ JzÁè¥ÀÆgÀ PÁæ¸À zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄ£Àß½î PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ªÀiÁåQì PÁå§ £ÀA. PÉ.J/38 2230 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5:30 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj DmÉÆÃUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÄ E£ÀÄß 8 d£ÀjUÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ , UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ , vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸ÀPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

DmÉÆà rQÌ ªÀiÁr ZÁ®PÀ ¥ÀgÁj : MªÀðªÀåQÛUÉ UÁAiÀÄ
¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 25/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« PÁAiÉÄÝ :-


¢£ÁAPÀ 15/02/09 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¦ügÁå¢AiÀiÁzÀ «µÀÄÚ vÀAzÉ ©ÃgÀ§® gÁoÉÆÃqÀ ¸Á; PÁgÀªÁgÀ vÁAqÁ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉ PÉÆnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¢: 15-02-09 gÀAzÀÄ vÀªÀÄä vÁAqɬÄAzÀ ¹ªÉÄ JuÉÚ vÀgÀ®Ä dªÀÄVUÉ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ £ÁgÁAiÀÄtSÉÃqÀ¢AzÀ MAzÀÄ DmÉÆà £ÀA. J¦-23/AiÀÄÄ/116 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄß vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ rQÌ ªÀiÁr Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É. PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ JqÀUÀqÉ vÀ¯ÉUÉ ºÀwÛ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


February 15, 2009

Bidar District : Daily Crime Update, 15-02-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 15-02-2009

¨ÉÊPï ºÁUÀÄ DmÉÆà rQÌ : DmÉÆÃzÀ°è MªÀð£À zÀĪÀÄðgÀt
£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì UÀÄ£Éß £ÀA 38/09 PÀ®A: 279,304 (J) L¦¹ eÉÆvÉ 187LJA« JPÀÖ

¢£ÁAPÀ 14/02/09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® PÀgÀqÁå¼À UÀÄgÀÄPÀÄ®zÀ°è ¸ÀÆÌ® qÉà EgÀĪÀzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ£ÀÄ vÀ£Àß CmÉÆÃzÀ°è ²ªÀPÁAvÀ vÀAzÉ PÀ®è¥Áà ²PÀëPÀgÀÄ EªÀgÀ£ÀÄß EªÀgÀ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß ºÁUÀÄ CªÀgÀ CtÚ£À ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß ¨sÁ°Ì¬ÄAzÀ PÀgÀqÁå¼ÀPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¸ÀÆÌ® qÉà ªÀÄÄVzÀ £ÀAvÀgÀ CªÀgÀ£ÀÄß ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ£À ¥ÀjZÀAiÀÄzÀªÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ EAUÀ¼É ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð eÁ/PÀA¨ÁgÀ G/PÉÆ° PÉ®¸À ¸Á/¹zÁÝxÀð£ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀ£ÀÄß CmÉÆÃzÀ°è PÀÄr¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ¨sÁ°ÌUÉ 2245 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì-©ÃzÀgÀ gÉÆÃqÀ¢AzÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ D£É ºÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ ªÀiÁ±ÉmÉÖ gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ §AzÁUÀ ¨sÁ°Ì PÀqɬÄAzÀ ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ M§â »gÀÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ CeÁUÀÄgÀÄPÀvɬÄAzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ §®UÀqÉ PÀĽvÀ «±Àé£ÁxÀ EAUÀ¼É EvÀ£À PÁ°UÉ rQÌ ªÀiÁr ªÀiÁrzÁUÀ DmÉÆÃzÀ°èAzÀ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ £À£Àß DmÉÆà ¤°è¸ÀĪÀµÀÖgÀ°èAiÉÄà ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ £Á£ÀÄ ºÁUÀÄ ²ªÀPÁAvÀ ²PÀëPÀgÀÄ rQ̬ÄAzÀ PɼÀUÉ ©zÀÝ «±Àé£ÁxÀ EvÀ£À£ÀÄß J©â¹ £ÉÆÃqÀ®Ä vÀ¯ÉAiÀÄ ªÀÄzsÀå ¨sÁUÀzÀ°è ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ,§®UÁ® ªÀÄƼÀPÁ°UÉ,JqÀUÁ® ªÀÄƼÀPÁ°UÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ ªÉÄÊAiÀÄ°è C®°è vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ CVzÀÄÝ ¸ÀzÀj «±Àé£ÁxÀ EvÀ¤UÉ E¯Ád PÀÄjvÀÄ vÀ£Àß DmÉÆÃzÀ°è vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ E¯Ád PÀÄjvÀÄ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÁUÀ ªÉÊzsÁå¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ E¯Ád ¥ÀqɸÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 14/02/09 gÀAzÀÄ 2315 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¤ªÉñÀ£À DwPÀæªÀÄtªÀiÁrzÀÄzÀgÀ §UÉÎ dUÀ¼À : ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 32/09 PÀ®A 447, 504, eÉÆvÉ 34 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 14/2/09 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C§ÄÝ® gÀºÉªÀiÁ£À vÀAzÉ ªÉƺÀäzÀ ¸Á§ EªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ Cfð ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ±ÁºÁ¥ÀÄgÀ Nt ºÀÄ®è¸ÀÆgÀ gÉÆÃqÀ ºÀwÛgÀzÀ°è EgÀĪÀ ¦üAiÀiÁ¢AiÀÄÄ DgÉÆævÀgÁzÀ ªÀÄĸÁÛPÀ vÀAzÉ «ÄÃgÀgÁªÀ ºÁUÀÄ E£ÀÆß ªÀÄƪÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥Áèl £ÀA nJA¹ 26-218/26-224 £ÉÃzÀgÀ°è CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CAUÀr PÀlÖ®Ä ¦®ègÀ ºÁPÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢ü DgÉÆævÀjUÉ £À£Àß ¥ÁèlzÀ°è KPÉ ¦®ègÀ ºÁPÀÄwÛ¢Ýj JAzÀÄ PÉýzÀPÉÌ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛgÉ, CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzsÀÄ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ºÉÆ®zÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀªÀiÁr dUÀ¼À : gÀPÀÛUÁAiÀÄ
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«Ät ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 26/09 PÀ®A 447, 341, 323, 326, 504, 354 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 13/2/09 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ zsÀ£ÀÆßgÀ (PÉ) UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà C®PÀÄAmÉ ºÀ¼É ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è CwPÀæªÀÄ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CPÀæªÀÄ vÀqÉ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ºÀ®Äè PÉqÀ«gÀÄvÁÛ£É CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr DvÀ£À ºÉAqÀw ©r¸À®Ä §AzÁUÀ CªÀ¼À£ÀÄß CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆÃqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 14/2/09 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«Ät ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀ¼Àî¨sÀnÖ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl : ªÀiÁ®Ä¸ÀªÉÄÃvÀ MªÀð£À §AzsÀ£À
¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 35/09 PÀ®A 328 L¦¹ eÉÆvÉ 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 14/02/09 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀªÉÄÃgÉUÉ ¨sÁ°Ì gÁfêÀUÁA¢ü ZËPÀ ºÀwÛgÀ M§â£ÀÄ ªÀiÁzÀPÀvÉAiÀÄ£ÀÄß GAlĪÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÀ EzÀÝ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.L ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¥ÉưøÀ fÃ¥À £ÀA PÉ.J 38 f/173 £ÉÃzÀgÀ°è ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è ¨sÁ°Ì gÁfêÀUÁA¢ü ZËPÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä M§â ªÀåQÛ ªÀiÁzÀPÀvÉAiÀÄ£ÀÄß GAlĪÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ PÉʨsÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr DvÀ£À ªÉÄÃ¯É 1115 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä DvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà D®UÀÄAmÉ 50 ªÀµÀð eÁw ªÀqÀØgÀ ¸Á/ ¥Á¥ÀªÀ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ CªÀ£À£ÀÄß ZÉPÀ ªÀiÁr £ÉÆÃqÀ®Ä MAzÀÄ ©½ 5 °ÃlgÀ ¥Áè¹ÖPÀ qÀ§âzÀ°è 3 °ÃlgÀ PÉʨsÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä EzÀÄÝ CzÀgÀ CA. QªÀÄävÀÄÛ 300/- gÀÆ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ C£ÀĪÀÄw §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢®è C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀzÁV w½¹zÀjAzÀ DvÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ªÀÄUÀÄ«UÉ rQÌ : vÀgÀÄazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ªÀÄUÀÄ¥ÁgÀÄ
¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 36/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 14/02/09 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ ¥ÁnÃ¯ï ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄUÀ C©ÃµÉÃPÀ ªÀAiÀÄ 11 ªÀµÀð E§âgÀÄ PÉÆr ¨sÁ°Ì gÉʯÉé ¤¯ÁÝt PÀqɬÄAzÀ §¸À ¤¯ÁÝt PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨sÁ°Ì CAZÉ PÀZÉÃj JzÀÄgÀÄUÀqÉ §AzÁUÀ »AzÀUÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ PÉJ-39-E-237 £ÉÃzÀÝgÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ CeÁUÀÄgÀÄPÀvɬĪÀÄzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁr ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ ªÉÄÊAiÀÄ°è C®è°è vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÀÄgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


CeÁUÀgÀÄPÀvɬÄAzÀ ¨ÉÊPÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÀÄUÀÄ«UÉ rQÌ ªÀiÁr UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀ ZÁ®PÀ
¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 37/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 14/02/09 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥sÀAiÀÄĪÀiï vÀAzÉ dªÀiÁ® ¸Á§ ZËzsÀj EvÀ£ÀÄ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀzÀ ©üêÀÄ£ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ ¤AvÁUÀ C°èAiÉÄà DlªÁqÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ£À ªÀÄUÀ¼ÀÄ §Ä¸ÀgÁ ªÀAiÀÄ 5 ªÀµÀð EªÀ½UÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß »gÉÆà ºÉÆAqÁ £ÀA. PÉJ-39-4127 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ CeÁUÀÄgÀÄPÀvɬÄAzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÀ½UÉ rQÌ ªÀiÁr vÀgÀazÀ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ªÀÄUÀ£À£ÀÄß zÀÆj vÀAzÉUÉ dUÀ¼ÀvÉUÉzÀÄ : gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ DgÉÆæ
¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 16/09 PÀ®A 447,323,324,504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹.
-
¢£ÁAPÀ 13/02/09 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÁgÀªÀiÁä UÀAqÀ ªÀiÁtÂPÀ ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð PÀÄgÀ§ÄgÀ G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: ¨Á¼ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è JvÀÄÛUÀ½UÉ QüÀÄ ºÁQ CªÀÅUÀ¼À »AzÉ ©zÀÝ ¸ÉÃUÀt vÉUÉAiÀÄÄwÛzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ £ÁUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ºÁªÀV£ÀégÀ ºÁUÀÄ E£ÀÆß 3 d£ÀgÀÄ ¸Á: ¨Á¼ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ §AzÀÄ ¤£Àß ªÀÄUÀ ²¯ÁªÀwUÉ J°è ¹PÀÌ°è AiÀiÁPÉ ªÀiÁvÁqÀÄwÛzÁ£É CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ eÉÆüÀzÀ zÀAn¤AzÀ ºÁUÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EzÀÝ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


¨ÉÊPï UÁ° ¨ÉÃ¥ÀðlÖPÁgÀt ZÁ®PÀ ©zÀÄÝ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ¥ÀæPÀgÀt
PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ.11/09 PÀ®A. : 279,337, [f] L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 14/02/2009 gÀAzÀÄ 0100 UÀAmÉUÉ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ¦üÃgÁå¢ ²æà zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ªÀiÁqÀ§Ä¼ÀPÀgÀ ¸Á: GzÀVÃgÀ EªÀgÀÄ ¦üÃAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¤ÃrzÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 14/02/2009 AzÀÄ 0015 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ C¥Á¢vÀ£ÁzÀ ªÀÄÄgÀ½zsÀgÀ E§âgÀÆ PÀÆr ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. J.¦. 29/J-7782 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ §gÀĪÁUÀ, ªÀÄÄgÀ½zÀgÀ vÀAzÉ fvÉAzÀægÉrØ FvÀ£ÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬ÄwPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀıÀ£ÀÆgÀ-¸ÀAUÀªÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¼ÀvÀ [©] ²ªÁgÀzÀ ©æÃqÀÓ ºÀwÛgÀ JvÀÛgÀ EzÀÝ dA¥À ºÁj¹zÁUÀ MªÉÄä¯É ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï UÁ° ºÉÆgÀ½ PɼÀUÉ §zÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ §®¨sÁUÀPÉÌ ¥ÉmÁÖV gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®¨sÁUÀzÀ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É £ÀqÀÄ ºÀuÉUÉ , §®¨sÀÄdPÉÌ ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.