February 25, 2009

Bidar District : Daily Crime Update, 25-02-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 25-02-2009


ªÀgÀzÀQëuÉUÁV UÀAqÀ ºÁUÀÄ DvÀ£À vÁ¬Ä¬ÄAzÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ PÀvÀÄÛ ©VzÀÄ PÉƯÉAiÀÄ zÀÆgÀÄ
ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 11/09 PÀ®A 498(J), 304(©) eÉÆvÉ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 & 4 r.¦. PÁAiÉÄÝ :-
DgÉÆævÀgÁzÀ zÁzÀgÁªï ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À vÁ¬Ä PÀÆrPÀÆAqÀÄ CAd° EªÀ½UÉ ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ vÀgÀ¨ÉÃPÀÌAzÀÄ ºÁUÀÄ ¤£ÀUÉ CqÀÄUÉ §gÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ªÀÄvÀÄÛ ¤Ã£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV®è CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÀÄqÀÄvÁÛ §AzÀÄ ¢£ÁAPÀ 23.02.09 gÀAzÀÄ ¸ÀzÀj CAd°AiÀĪÀ½UÉ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°èAiÉÄà DPÉAiÀÄ PÀÄwÛUÉUÉ ºÀUÀ΢AzÀ eÉÆÃgÁV ©VzÀÄ G¹gÀÄUÀnÖ¹ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ ¸ÀzÀj WÀl£É ¢£ÁAPÀ 23.02.09 gÀAzÀÄ 15 00 UÀAmÉUÉ ºÉÆ®zÀ°è £ÀqÉ¢gÀÄvÀÛzÉ .CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 24-02-2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÉÆëAzï vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ºÀeÁgÉ ¸Á: ¤®AUÀ (JªÀiï.J¸ï.) gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

DmÉÆÃ-PÁqÀÄ ºÀA¢UÉ rQÌ : DmÉÆâAzÀºÉÆgÀ©zÀÝ ªÀÄ»¼É ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ¸ÁªÀÅ
d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 16/09 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ; 24-02-09 gÀAzÀÄ 2010 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ©ÃzÀgÀPÉÌ ¨sÉÃn¤Ãr ªÀÄÈvÀÛ¼À vÀAzÉAiÀiÁzÀ ªÉÊf£ÁxÀ EvÀ£À ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆüÀî¯ÁV CvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉýPÉAiÀÄ°è gÁwæ 800 UÀAmÉUÉAiÀÄ ¸ÀƪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ£ÁzÀ DgÉÆæ FgÀuÁÚ EvÀ£ÀÄ vÀ£ÀßzÉ DzÁ DmÉÆÃzÀ°è ªÉÄʯÁj¢AzÀ zÀ±Àð£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉAqÀw ºÁUÀÄ ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ eÉÆvÉAiÀÄ°zÀÝ DvÀ£À vÀAV J¯ÁègÀÆ PÀÄr ¨sÁ°Ì ©ÃzÀgÀ ªÀiÁUÀðªÁV §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÉÄʯÁgÀ PÀªÀiÁ£À zÁnzÁUÀ CzsÀð QÃ.«Ä. zÀÆgÀzÀ°è vÀ£Àß DmÉÆà £ÀA PÉ.J-39 .3131 £ÉÃzÀÝ£ÀÄ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ CqÀ«AiÀÄ°è PÁqÀÄ ºÀA¢UÀ¼ÀÄ gÉÆÃr£À PÀqÉUÉ Nr §AzÁUÀ DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ MªÉÄä¯Éè ©æPÉ ºÁQzÁUÀ M¼ÀUÀqÉ EzÀÝ PÀÄ. PÀ«ÃvÁ EªÀ¼ÀÄ DmÉÆâAzÀ ºÉÆÃgÀUÉ ©zÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj ¥ÉmÁÖV 2 Që¬ÄAzÀ gÀPÀÛ ¸ÁæªÀªÁV ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ¼É, CAvÁ ¤rzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

D¹ÛUÁV ¸ÀºÉÆÃzÀgÀgÀ ªÀÄzsÀå dUÀ¼À : UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 53/09 PÀ®A 324, 341, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ -

¢::24/2/09 gÀAzÀÄ 1150 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ªÀÄPÀÆìzÀ C° vÀAzÉ ªÀÄ£ÀÄìgÀ C° ªÀAiÀÄ-44ªÀµÀð G-MPÀÌ®vÀ£À ºÁUÀÆ DmÉÆà ZÁ®PÀ eÁ-ªÀÄĹèA ¸Á-NvÀV gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁ±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 23/2/09 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ vÀªÀÄäA¢gÁzÀ ªÀÄAdÄgÀ C° ºÁUÀÆ ºÀ¦üd C° ºÁUÀÆ ªÀÄAdÄgÀ C°AiÀÄ ºÉAqÀw gÀfAiÀiÁ ¨ÉUÀA EªÀgÀ £ÀqÀÄªÉ ªÀÄ£É PÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ ªÀiÁwUÉ ªÀiÁvÀÄ ¨É¼ÉzÀÄ dUÀ¼À vÀAmÉAiÀiÁzÁUÀ DgÉÆæ ªÀÄAdÄgÀ C° EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÉÆqÀ¯É PÁ«¤AzÀ vÀ¯É§®¨sÁUÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À £ÉÆêÀÅ ªÀiÁr UÀÄ¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÝ£ÀÄ ºÁUÀÆ ºÀ¦üdC° EvÀ£ÀÄ ªÀÄ£É PÀlÄÖªÀ eÁUÉAiÀÄ°è §AzÀgÉ vÀ®ªÁgÀ¢AzÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄvÉÛ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ ºÁUÀÆ gÀfAiÀiÁ ¨ÉÃUÀA EªÀ¼À PÀÆqÀ CªÁZÁåªÁV ¨ÉÊ¢zÀÄÝ C®èzÉà ¦ügÁå¢UÉ NvÀV UÁæªÀÄ ¸Àä±Á£ÀzÀ ºÀwÛgÀ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉAiÀÄÄAlÄ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀݪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ : ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 30/09 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 24/02/09 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ RavÀ ¨Áwäà ªÉÄÃgÉUÉ J.J¸ï.L ²ªÀgÁd gÀªÀgÀÄ ºÁUÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°è ¹.JZï.¹ 556 gÀªÀgÀÄ eÉƤßPÉÃj UÁæªÀÄzÀ°è ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ªÀĺÁgÀÄzÀæ¥Áà zÁ§PÉ EvÀ£À QgÁt CAUÀr ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤ÃPÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ gÀÆ. 317/- ºÁUÀÄ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖÃPÀ ºÁ¹UÉ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

D¹ÛUÁV £ÀPÀ° zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸Àȶֹ ªÀAa¸ÀÄwÛgÀĪÀªÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 36/09 PÀ®A 468,471,420,379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 24-02-2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁgÀÄw vÀAzÉ PÀȵÀÚ¥Áà dlUÉÆAqÀ ªÀAiÀÄ- 40 ªÀµÀð gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ; 21-09-07 gÀAzÀÄ ²æêÀÄw ¨Á£ÀÄ ©Ã UÀAqÀ ªÀÄÈvÀ SÁeÁ ªÉÄÊ£ÉÆâݣÀ ¸Á; EªÀiÁªÀĨÁzÀ ¸ÀzÀå £ÀÆgÀSÁ vÁ°ÃªÀÄ ©ÃzÀgÀ. EªÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ PÁ±É¥Áà ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ¥ÀwßAiÀiÁzÀ ²æêÀÄw ZÀAzÀæPÀ¯Á EªÀgÀ £ÀPÀ° ¸À» ªÀiÁr £ÀPÀ° CAqÀgÀ mÉQAUï zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß ¸Àȶֹ 60 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä £ÀUÀzÀÄ PÉÆqÀĪÀjzÁÝgÉAzÀÄ ªÀiÁ£Àå J.¹ ©ÃzÀgÀzÀ°è ¸ÀļÀÄî PÉøÀ zÁR°¸ÀzÉ ªÀAa¸ÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ zÀÆgÀÄ. ºÁUÀÆ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÁºÉÃzÀ C° vÀAzÉ ªÀÄdgÀ C° ¸Á; £ÀÆgÀSÁ vÁ°ÃªÀÄ ©ÃzÀgÀ EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠨ÁåV£À°èzÀÝ J¸À.©.ºÉZï. ¨ÁåAPÀ ZÉPï £ÀA. 623586 £ÉÃzÀÝ£ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁr CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä §gÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ £ÀPÀ° ¸À» ªÀiÁr ¢£ÁAPÀ; 10-10-07 gÀAzÀÄ qÁæ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀ §UÉÎ zÀÆgÀÄ. ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ C¥ÀgÁzsÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀÆ°UÁV vÀPÀgÁgÀÄ : ¯Áj¬ÄAzÀ zÀ©âzÀÝjAzÀ MªÀð ªÀåQÛAiÀÄ PÁ®Ä ªÀÄÄjzÀ ¥ÀæPÀgÀt
ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 35/09 PÀ®A 504, 342 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ; 24-02-09 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JªÀÄ.J¯ï.¹ EzÉ CAvÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃnÖ ¤Ãr ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÀ¥Áà PÁ¸ÉÃ¥Áà ¸Á: ¯ÁqÀUÉÃj gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ; 24-02-09 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ±ÁºÀUÀAdzÀ°ègÀĪÀ ¥sÀAiÀiÁd EªÀgÀ ¥sÀ¹ð CAUÀrAiÀÄ°è ¥sÀ¹ð ¯Áj¬ÄAzÀ ¥sÀ¹ð E½¸ÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ PÀȵÀÚ @ «µÀÄÚ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà EvÀ£ÀÄ PÉÆ° PÉ®¸ÀzÀ §UÉÎ vÀPÁgÁgÀÄ vÉUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨ÉêzÀÄ ¯Áj¬ÄAzÀ PÉüÀUÉ £ÀÆQzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÉüÀUÉ ©zÀÄÝ §® PÁ°UÉ ZÉÆÃ¥ÁzÀ ¥sÀ¹ð ºÀwÛ PÁ®Ä ªÀÄÄj¢ÝzÀÄÝ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄ°AzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ,