February 12, 2009

Bidar District : Daily Crime Update, 12-02-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 12-02-2009

AiÀÄĪÀPÀgÀ ªÀÄzsÀå PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÁl : CAzsÀ ªÀÄ»¼ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ
ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁ£ÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 13/2009 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 11-02-2009 gÀAzÀÄ 2100 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¨ÁAiÀĪÀiÁä UÀAqÀ vÀļÀ¹gÁªÀÄ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ¸Á:vÀÄUÁAªÀ(ºÉZï) gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 11-02-2009 gÀAzÀÄ 0745 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ vÉÆUÀj PÀnÖUÉ ºÁPÀÄwÛzÁÝUÀ «£ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ UÉÆÃ¥Á¼À ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, E°è JPÉ vÉÆUÀj PÀnÖUÉ ºÁPÀÄwÛ¢Ý CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄÝ C°èAiÉÄà ©zÀÝ MAzÀÄ PÀ®è£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÀÄgÀÄqÀ vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ ªÀÄAdƼÁ UÀAqÀ ¢ªÀAUÀvÀ ªÉAPÀl ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² EªÀ½UÉ JlÄ ©zÀÄÝ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¥ÉưøÀjAzÀ zÁ½ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀݪÀgÀ §AzsÀ£À
OgÁzÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA : 21/09 PÀ®A 79, 80 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 11/02/2009 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ RavÀ ªÀiÁwä ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ®Që«Ä¨Á¬Ä eÁAvÉ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉįÁÒªÀt ªÉÄÃ¯É EzÀÝ PÉÆuÉUÉ zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ C°è DgÉÆævÀgÁzÀ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ §¸À°AUÀ¥Áà £Ë¨ÁzÉ ªÀÄwÛvÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸɣÀì ªÀUÉÊÉgÉ E®èzÉ ºÀt PÀnÖ dÆeÁlªÁqÀÄwÛzÀÝ CªÀgÀ §½ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ dÆdÄ PÁqÀðUÀ¼ÀÄ zÉÆgÉwzÀÄÝ CªÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É OgÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÝPÉÌ AiÀÄĪÀPÀgÀ ªÀÄzsÀå dUÀ¼À : gÀPÀÛUÁAiÀÄ
PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 20/09 PÀ®A 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 11//02/2009 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmÉUÉ vÉÆÃgÀuÁ UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ vÀļÀ¹gÁªÀÄ vÀAzÉ ®PÀëöät PÁ¼É EvÀ¤UÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ «±Á®£ÀÄ E£ÀvÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤£Àß vÁ¬Ä £ÀªÀÄä vÁ¬ÄAiÀÄ ªÉÄÃ¯É oÁuÉAiÀÄ°è PÉøÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ ¤£ÀUÉ fêÀAvÀ ©qÀĪÀÅ¢®è RvÀªÀÄ ªÀiÁr ©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¥ÀAa¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁvÀ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ C£ÀĪÀiÁ£Á¸ÀàzÀªÁV MªÀð ªÀåQÛAiÀÄ ¸ÁªÀÅ
©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. £ÀA. 01/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 11-2-09 gÀAzÀÄ ¥À£Áì®vÁ°ªÀiï £À°ègÀĪÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzï JPÁâ¯ï vÀAzÉ ªÀĺÀäzï AiÀiÁPÀƧ¸Á§ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ UÀuÉñÀ vÀAzÉ ¹vÁgÁªÀÄ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ºÉÃUÉ ¸ÀwÛgÀÄvÁÛ£É CAvÁ UÉÆwÛgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÀUÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


Qæ«Ä£ÁµÀPÀ ¸Éë¹ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ MªÀð ªÀåQÛAiÀÄ ¸ÁªÀÅ
¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 02/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 11/02/09 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠱Áå°ªÁ£À vÀAzÉ £ÁUÀ£ÁxÀ ©gÁzÁgÀ ¸Á: ®AdªÁqÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄä£ÁzÀ «£ÉÆÃzsÀ vÀAzÉ £ÁUÀ£ÁxÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð ¸Á: ®AdªÁqÀ EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 10/02/09 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ PÉÆnÖUÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà «µÀzÀ ¥ËqÀgÀ ¸Éë¹zÀjAzÀ ©ÃzÀgÀ ¥ÀæAiÀiÁ« D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ ¢£ÁAPÀ 1630 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ EzÀÝ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


mÁmÁ ªÀiÁåfPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¯Áj ªÀÄzsÀå rQÌ : AiÀiÁªÀÅzÉà fêÀ ºÁ¤ E¯Áè, mÁmÁ ªÀiÁåfPÀ dRA
ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 46/09 PÀ®A 279 L¦¹ :-

¢::11/02/09 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ¸ÉʧuÁÚ £ÀA¢ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÉÆlÖ ¥sÀgÁåzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀÄ SÁ¸ÀV PÉ®¸À«zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ¥ÀAqÀgÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆUÀ®Ä, ¨Á§Ä vÀAzÉ ªÀĺɧƧ¸Á§ E§âgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ MAzÀÄ mÁmÁ ªÀiÁåfPÀ £ÀA PÉJ-39/JªÀiï-841 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ gÁºÉ £ÀA-9gÀ ªÀÄÆ®PÀ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ a¢æ ¨ÉÊ¥Á¸À ºÀwÛgÀ ¨ÁA¨É PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ LZÀgÀ ¯Áj £ÀA J¦-7/nn-8810 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀ ºÀDUÀÄ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ mÁmÁ ªÀiÁåfPÀUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ mÁmÁ ªÀiÁåfÃPÀ dRA UÉÆAqÀÄ ºÁ¤ AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ , ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁjÃUÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉ jÃwAiÀÄ UÁAiÀÄUÁ¼ÁVgÀĪÀ¢¯Áè ªÁºÀ£À¢AzÀ PɼÀUÉ E½zÀÄ ¯Áj ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ²£ÀÄ vÀAzÉ zÉêÀ¸ÁºÁAiÀÄA ªÀÄAqÀÆj JAzÀÄ ºÉýzÀ£ÀÄ PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzsÀÞ ¸ÀÆPÀÛ ªPÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÆV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ ¦ügÁåzsÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃ¯É UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.