February 9, 2009

Daily Crime Update 09/02/2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

  ¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 09-02-2009

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 15/09 PÀ®A 143, 147, 504, 341, 324, 323, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :- 

¢£ÁAPÀ: 08-02-08 gÀAzÀÄ 1205 UÀAmÉUÉ  ¦üAiÀiÁ𢠸ÀIJïÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¹zÀÝ¥Áà vÉÆüÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 07-02-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 2000 UÀAmÉUÉ   ºÁ®»¥ÀàUÁð UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄ£É PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦AiÀiÁð¢UÉ DgÉƦvÀgÁzÀ PÁ±À¥Áà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà E£ÀÆß 4 d£ÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ   ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ ºÁUÀÆ ¦AiÀiÁð¢UÉ ºÉÆÃqÉ §qÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.  

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.  11/2009 PÀ®A-323,324,504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ-08/02/09 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢ ²æà E¸Áä¬Ä® vÀAzÉ U˸ÉÆâݣÀ ªÀÄZÀPÀÄj ¸Á-£ÁªÀzÀV UÁæªÀÄ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ  ¢£ÁAPÀ-8/2/09 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÁªÀzÀV UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÉÆîPÉÌ ºÉÆÃV ªÉÆÃmÁgÀ ZÁ®Ä ªÀiÁr ¤ÃgÀÄ ©qÀĪÁUÀ MªÉÄäÃ¯É ªÉÆmÁgÀ §AzÁVzÀÝjAzÀ zsÉÆAr¨Á gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ mÁæ£Àì¥sÁgÀA ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆqÀ®Ä rªÀ¯ï ©aÑzÀÄÝ EzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ºÀaÑ   ªÀÄvÉÛ  ªÉÆmÁgÀ ZÁ®Ä ªÀiÁr ¤ÃgÀÄ ©qÀÄwÛgÀĪÁUÀ  DgÉÆævÀgÁzÀ ¨Á§ÄgÁªÀ UÁqɨÁ§Ä gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆߧâ£ÀÄ §AzÀÄ mÁæ£Àì¥sÁgÀA zÀ rªÀ¯ï ©aÑgÀÄvÁÛgÉ.  CzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉÆÃV ªÀÄvÉÛ rªÀ¯ï ºÀaÑ   ºÉÆ®zÀ PÀqÉ §gÀĪÁUÀ zsÉÆAr¨Á gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ  §AzÀÄ   CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ PÁ°£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 27/09 PÀ®A 279 L¦¹ :-                                                                                ¢£ÁAPÀ 08-02-2009 gÀAzÀÄ 1815 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. C§ÄÝ® gÀ»ÃªÀĸÁ§ vÀAzÉ zÁªÀÇ®¸Á§ ªÀÄÆ®UÉ ªÀAiÀÄ 60 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄĹèA G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: UÉøÀÄ zÁæ¸À PÁ¯ÉÆä UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠠mÁmÁ J¹E UÀÄqÀì mÉA¥ÉÆà £ÀA. PÉJ 32-J-7720 EzÀÄÝ ¸ÀzÀj mÉA¥ÉÆë£À°è ¢£Á®Ä UÀÄ®§UÁð¢AzÀ - ©ÃzÀgÀPÉÌ vÀgÀPÁj vÀgÀÄwÛzÀÄÝ  ¢£ÁAPÀ 08-02-09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É  vÀgÀPÁj ¯ÉÆÃqÀ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨É½UÉÎ 0500 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ©ÃzÀgÀ - ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) zÉÆqÀØ ©æqÀÓ ºÀwÛgÀ mÉA¥ÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ ºÁQzÀ ¦.qÀ§Æè.r RÄnÖUÀ½UÉ ºÁUÀÆ MAzÀÄ PÉE© PÀA§PÉÌ rQÌ ªÀiÁr qÁåªÉÄÃd ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. EzÀÝjAzÀ mÉA¥ÉÆë£À JqÀUÀqÉ ¨Ár. ±ÉÆà §A¥ÀgÀ qÁåªÉÄÃd DV ºÁ¤ DVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

§UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 30/09 PÀ®A 341, 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 08/02/09 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠣ÁªÀÄzÉêÀ vÀAzÉ ¦ÃgÀ¥Áà eÉÆåÃw ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð gÀªÀgÀÄ ±ÀªÀIJÃgï£ÀUÀgÀ UÁæªÀÄzÀ°è  ºÉÆî¢AzÀ §AzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ PÀgÉAiÀÄ®Ä HgÀ°è ºÉÆÃzÁUÀ C°è vÀ£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ ±Á¯É E®èzÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀĽvÀÄ C¨sÁå¸À ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ ©lÄÖ E¯ÉèãÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ CAvÁ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ ¹nÖUÉ §AzÀÄ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉ£ÀÄߪÁUÀ C°èAiÉÄà ªÁfÃzÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ AiÀiÁjUÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÀÝ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É, CAvÁ ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§Ý¢AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt ¸ÀzÀj ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ   ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 19/09  PÀ®A 341, 323, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 8/2/2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1430 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠨ÁgÀvÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¸ÉÆÃ¥Á£ÀgÁªÀ ¸Á: vÉÆÃgÀuÁ gÀªÀgÀÄ ¨ÉÆÃgÀªÉ¯ïUÉ  ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä ºÉÆV JgÀqÀÄ PÉÆqÀ ¤ÃgÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MAzÀÄ PÉÆqÀ C¯Éè EnÖ §AzÀÄ PÉÆqÀ ¤ÃgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÁQ®Ä ºÉÆUÀĪÁUÀ ¸ÀĨsÀzÁæ¨Á¬Ä PÁ¼É EªÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀ ¤ÃjUÉ  §A¢zÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÁQ ªÀÄgÀ½ §gÀĪÀµÀÖgÀ°è ¸ÀĨsÀzÁæ¨Á¬Ä EªÀ¼ÀÄ ¤jãÀ PÉÆqÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ CªÀjUÉ £ÀªÀÄä ¤Ãj£À PÉÆqÀ JPÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄw CAvÀ «ZÁj¸À®Ä ºÉÆzÀgÉ ¸ÀĨsÀzÁæ§¬Ä EªÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤£Àß PÉÆqÀ £Á£ÉPÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀ° CAvÀ dUÀ¼À ªÀiÁr ¦üAiÀiÁ𢠺ÉÆUÀĪÁUÀ   PÉʬÄAzÀ ¨É£Àß°è JwÛ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ CªÀ¼À vÁ¬Ä PÀÄr PÉÊ¬Ä ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ¼É. EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr C¯Éè EzÀÝ UÉÆgÀR PÁA§¼É PɪÀ¼Á¨Á¬Ä PÁA§¼É wæêÀt¨Á¬Ä UÉÆgÀR PÁA§¼É, PɪÀ¼Á¨Á¬Ä PÁA§¼É EªÀgÀÄ ©r¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 13/09 PÀ®A 279,338 eÉÆvÉ 187 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 08-02-2009 gÀAzÀÄ 1215 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁgÀÄw vÀAzÉ PÀ®è¥Áà JPÀªÀiÁ«Ä ¸Á: «ÄãÀPÉgÁ EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 8-2-2009 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ   ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ UÁæªÀÄzÀ°è vÁvÁÌ°PÀ gÁå±À£À PÁqÀðUÀ¼À£ÀÄß PÉÆÃqÀÄwÛzÀÄÝ ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ UÁæªÀĪÀÅ ºÉƧ½UÉ ¸ÀA§AzsÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ UÁæªÀÄzÀ £ÉêÀÄä¢ PÉÃAzÀæzÀ°è «ÄãÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀªÀjUÉ gÁå±À£À PÁqÀð PÉÆqÀÄwÛzÁgÉ CAvÁ  «ÄãÀPÉÃgÁ¢AzÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É «oÀ®¥sÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ »A¢¤AzÀ ¯Áj £ÀA. J¦-23-n-5494 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ  ¸ÉÊPÀ¯ï »A¨ÁUÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ   ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ M¼ÀUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 25/09 PÀ®A 504, 326 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 08/02/2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ£ÁzÀ ²æà ©üêÀÄuÁÚ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà PÀ§ârUÉÃgÀ ªÀ|| 45 G|| MPÀÌ®ÄvÀ£À °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á|| C¸ÀÆÖgÀ UÁæªÀÄ EvÀ£À ºÉÆ®zÀ ¥ÀPÀÌ  DgÉÆævÀ£ÁzÀ gÁdÄ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà ºÁUÀÄ ¸ÀAdÄ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà SÁ£Á¥ÀÆgÉ ªÀÄvÀÄÛ vÁAiÀĪÀiÁä UÀAqÀ ªÀÄ®è¥Áà SÁ£Á¥ÀÆgÉ EªÀgÀ ºÉÆ® ªÀÄzÀå EgÀĪÀ ºÀ¼ÉAiÀÄ ºÀ¼ÀîzÀ ºÀļÀÄPÀÄ (ªÀÄtÄÚ) eÉ.¹.©. AiÀÄAvÀæ¢AzÀ ºÀ¼ÀîzÀ ªÀÄtÄÚ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ PÀqÉUÉ ºÁPÀÄwÛgÀĪÁUÀ  ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄtÄÚ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è JPÉ ºÁPÀÄw¢Ýj CAvÀ PÉýzÀPÉÌ DgÉÆævÀgÁzÀ gÁdÄ, ¸ÀAdÄ £ÀªÀÄvÀÄÛ vÁAiÀĪÀiÁä UÀAqÀ ªÀÄ®è¥Áà gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ C¯Éèà ©¢ÝzÀ PÀ°è¤AzÀ ¨Á¬ÄAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ ªÉÄð£À ªÀÄvÀÄÛ PɼÀV£À 4 ºÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄjzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ ºÁUÀÆ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.