February 10, 2009

Bidar District Daily Crime Update: 10-02-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 10-02-2009


¤gÀ°è ªÀÄļÀÄVzÁvÀ CªÀ£À£ÀÄß PÁ¥ÁqÀ®Ä ºÉÆzÁvÀ E§âgÀÆ MAzÉ ¨Á«AiÀÄ°è ¸ÁªÀÅ PÀAqÀ ¸ÀÆfUÀzÀ WÀl£É.

1) RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 1/2009 PÀ®A-174 ¹.Dgï.¦.¹ : -

¢£ÁAPÀ-08/02/09 gÀAzÀÄ CAzÁdÄ 1200 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄzÀPÀnÖ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°è PÉñÀªÀgÁªÀ ©ÃgÁzÀgÀ ªÀÄzÀPÀnÖ gÀªÀgÀ ¨Á«AiÀÄ°è ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀÄ-16 eÁw ªÀÄgÁoÀ EvÀ£ÀÄ FeÁqÀ®Ä ºÉÆÃV ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ¸Á«£À°è £ÀªÀÄUÉ AiÀiÁgÀ ªÉÄïÉAiÀÄÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ E¯Áè CAvÀ ¢£ÁAPÀ: 09-02-2009 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CAvÀ ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ¥ÀªÁgÀ gÀªÀgÀ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ AiÀÄÄ.r.Dgï ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 2/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ-09/02/09 gÀAzÀÄ CAzÁdÄ 1400 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄzÀPÀnÖ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°è PÉñÀªÀgÁªÀ ©ÃgÁzÀgÀ ªÀÄzÀPÀnÖ gÀªÀgÀ ¨Á«AiÀÄ°è GzÀݪÀ¹AUÀ vÀAzÉ £ÀAiÀÄ£À¹AUÀ oÁPÀÆgÀ ªÀAiÀÄ-35 ªÀµÀð eÁw ¸Á-zsÀÆ¥ÀvÀ ªÀĺÀUÁAªÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀÛ ªÀiÁgÀÄw EvÀ£À ±ÀªÀªÀ£ÀÄß vÉUÉAiÀÄ®Ä ¨Á«AiÀÄ°è ºÉÆV ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¨Á§Ä¹AUï vÀAzÉ ©üêÀĹAUÀ gÀd¥ÀÆvÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÉƨÉʯï PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ : gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀ DgÉÆæ

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 21/09 PÀ®A 326, 323, 504, 427 eÉÆvÉ.34 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ; 8-02-09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÀ¦ü vÀAzÉ ¥Á±Á«ÄAiÀiÁå ªÀAiÀÄ- 20 ªÀµÀð ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ ±ÉÃPÀ CºÀäzÀ @ ¥sÀPÀÆæ vÀAzÉ ¸ÀvÁÛgÀ«ÄAiÀiÁå ªÀÄvÀÄÛ vÁ°§ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¨sÁ°Ì¬ÄAzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ ©ÃzÀgÀ GvÀìªÀ £ÉÆÃqÀ®Ä §A¢gÀÄvÁÛgÉ, ©ÃzÀgÀ GvÀìªÀ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ ±ÁºÀUÀAd PÀªÀiÁ£À ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀzÀ ªÉƨÉʯï vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄ ªÁ¥À¸À PÉÆqÀÄ CAvÀ PɽzÀPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¤£ÀUÉ AiÀiÁªÀzÀÄ ªÉÆèÉʯï PÉÆqÀĪÀ¢¯Áè ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£É CAvÀ CªÀZÁå ¨ÉÊzÀÄ MAzÀÄ PÀjAiÀÄ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÀzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÆ E£ÉÆßç£ÀÄ PÉÊ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr ºÉÆÃmÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁåQìPÁå§ ¤AzÀ ©zÀÄÝ ªÀåQÛAiÉƪÀð£ÀUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 11/09 PÀ®A 279,338 L¥À¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 09-02-09 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ UÀt¥Àw vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ¨Á宺À½ ¸Á: ©ÃgÀzɪÀ UÀ°è ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¤rzÀ ¸ÁgÁA±À ªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 09-02-09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀÄ ¨sÁ°Ì PÀqɬÄAzÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÁUÀ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ MAzÀÄ ªÀiÁåQìPÁå§ £ÀA PÉ.J. 32/4860 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fªÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è MªÉÄäÃ¯É ªÀiÁåQìPÁå§ ªÀÄÄAzÀPÉÌ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀjAzÀ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ ¨ÁV®zÀ°è ¤AvÀ M§â ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀ£ÀÄ MªÉÄäÃ¯É PɼÀUÉ ©¢ÝzÀjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ §®ªÉƼÀPÉÊUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ºÀwÛgÀ ºÉÆV £ÉÆqÀ®Ä ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà ¸Á: ¹zÁÝ¥ÀÄgÀªÁr Hj£ÀªÀjzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ªÀiÁåQìPÁå§ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä zÀvÁÛwæ ¸Á: PÁ¸ÀgÀ vÀÄUÁAªÀ CAvÁ w½¢zÀÄÝ, ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«UÉ oÁuÉUÉ vÀAzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 11/09 PÀ®A 279,338 IPC R/W 187 IMV ACT £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉPÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.