February 20, 2009

Bidar District : Daily Crime Update, 20-02-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 20-02-2009


ªÀÄ£ÉUÉ D¸ÀgÉAiÀiÁUÀ¨ÉÃPÁzÀ ªÀÄUÀ¤AzÀ¯É ªÀÄ£ÉUÉ PÉƽî : ¥Á®PÀjAzÀ zÀÆgÀÄ
ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 17/09 PÀ®A 436, 504, 506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 19-02-09 gÀAzÀÄ 1915 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁgÀÄw vÀAzÉ UÉÆâü¨Á ¨sÉƸÉè gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ DgÉÆævÀ VjzsÀgÀ §ºÀ¼À ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ K£ÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀzÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è£À ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃ¼É PÁ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀiÁj §AzÀ ºÀt¢AzÀ ¸ÀgÁ¬ÄPÀÄrzÀÄ ¹PÀÌ d£ÀgÉÆA¢UÉ, vÀªÉÆäA¢UÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ DzÀgÀAvÉ ¢: 19-02-2009 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ºÀt PÉÆr CAvÀ PÉýzÀÄÝ CzÀPÉÌ ºÀt PÉÆqÀ®Ä ¤gÁPÀj¹zÀPÉÌ ºÀt PÉÆqÀÄwÛgÉÆà E¯ÁèªÉ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÉAQ ºÀZÀÄÑvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉý ªÀÄ£ÉUÉ PÀrØ PÉÆgÉzÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑgÀÄvÁÛ£É ªÀUÉÊgÉ CAvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GzÀgÀ ¨ÉÃ£É vÁ¼ÀzÉà : «µÀ ¸Éë¹ ¸ÁªÀ£ÀߦàzÀ ªÀÄ»¼É
ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 03/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢;;19/2/09 gÀAzÀÄ ªÉÆüÀPÉgÁ UÁæªÀÄzÀ°è PÀÄ. gÉÃtÄPÁ vÀAzÉ dUÀ£ÁßxÀ ªÀAiÀÄ- CAzÁdÄ 14 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÁÝUÀ. CAzÁdÄ 0900 UÀAmÉUÉ «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀjAzÀ gÁeÉñÀégÀ D¸ÀàvÉæUÉ aQvÉì PÀÆjvÀÄ zÁR°¹zÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà 1035 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. ªÀÄÈvÀ½UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ ¨ÉÃ£É EzÀÄÝzÀÝjAzÀ UÀÄtªÀÄÄR DUÀzÉÝ EzÀÝ PÁgÀt vÁæ¸ï vÁ¼À¯ÁgÀzÉà vÀªÀÄä fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì UÉÆAqÀÄ AiÀiÁjÃUÀÆ ºÉüÀzÉà «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ªÀÄÈvÀ¼À vÀAzÉ dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ J®è¥Áà gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üÃAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀÄrvÀPÉÌ ¸Á® PÉÆlÖªÀ¤AzÀ CªÀiÁ£ÀĵÀªÁV MzÉwAzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÉÆAqÀ PÀÄqÀÄPÀ : ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 27/09 PÀ®A 323, 341, 355, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 19/02/09 gÀAzÀÄ 1515 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¦ügÁå¢ ²æêÀÄw ±ÁAvÀªÀiÁä UÀAqÀ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ ¥Ánî ¸Á; PËqÀUÁAªÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉ PÉÆnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÀAqÀ ªÀÄzÀÄªÉ PÀÄjvÀÄ PËoÁ [©] UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ EvÀ£ÀÄ ¤°è¹ ¤Ã£ÀÄ ¨ÉÃgÉ d£À ºÀwÛgÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt PÉÆlÄÖ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrw £À£Àß ºÀwÛgÀ GzÀj PÀÄrw CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄvÁÛ PÁ°¤AzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è M¢ÝgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 27/09 PÀ®A. 323 341 355 504 L¦¹ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀºÉÆÃzÀgÀgÀ ªÀÄzsÀå dUÀ¼À : gÀPÀÛUÁAiÀÄ
ºÀÄ®¸ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 16/09 PÀ®A 324,504 eÉÆvÉ34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 19-02-09 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æ UÀt¥Àw vÀAzÉ PÀqÁf ºÀgÀPÀgÉ ¸Á: ¨É®ÆgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¤rzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 17-02-09 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ®UÀß PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ EzÀÝjAzÀ ¥ÀÆ£ÁzÀ°èzÀÝ £ÀªÀÄä CtÚ£ÁzÀ RAqÉÆèÁ EªÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ ¨É®ÆjUÉ §A¢zÀÝ£ÀÄ. CzÀPÉÌ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä CtÚ¤UÉ PÉýzÉÝ£ÀAzÀgÉ £Á£ÀÄ F »AzÉ ¥ÀÆ£ÁzÀ°èzÁÝUÀ £À£ÀߺÀwÛgÀ EzÀÝ ªÀÄ£É ¨sÁAqÉ ¨É®ÆjUÉ PÀ½¹PÉÆqÀÄ £À£ÀUÉ ¥ÀÆ£ÁPÉÌ §gÀĪÀÅzÀÄ DUÀĪÀÅ¢®è CAvÀ CAzÁUÀ £ÀªÀÄä CtÚ£ÀÄ ¹nÖ¤AzÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, E£ÀÄß C°è ¨ÁrUÉ PÉÆqÀĪÀÅ¢zÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ PɼÀÄwÛ¢Ý CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ , §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß E£ÉÆߧâ CtÚ£ÁzÀ ¸ÀĨsÁµÀ EvÀ£ÀÄ §rUÉ ¬ÄAzÀ JgÀqÀÄ ªÉƼÀPÁ® PɼÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀj dUÀ¼À £ÉÆr gÀ« UÀÄAUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉæªÀÄ ¹AUÀ gÁoÉÆÃqÀ gÀªÀgÀÄ ©r¹ PÉÆAqÀgÀÄ. ¸ÀzÀj WÀl£É EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 19-2-2009 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ £ÀqÉ¢gÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉPÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.