May 31, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 31/05/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 31/05/2010


ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 165/2010 PÀ®A 279 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29/05/2010 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ¸ÁºÉç ¥ÀmÉî vÀAzÉ EªÀiÁªÀÄ ¥ÀmÉî ZÁ®PÀ ºÉƸÀ mÁæPÀÖgÀ, ¸Á: §ÄzsÀÞ £ÀUÀgÀ UÀÄ®âUÁð EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ®PÁ¬Ä¹PÉÆAqÀÄ a¢æ ¨ÉÊ¥Á¸ï ºÀwÛgÀ gÁ.ºÉ £ÀA-9gÀ ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁ𢠲ªÁf ¥Ánïï vÀAzÉ vÀªÀÄuÁÚ ¥Ánïï eÁw: ºÀlPÁgÀ, ªÀ: 22ªÀµÀð, ¸Á: ¸ÉÆÃgÀr, vÁ: dvÀÛ, f: ¸ÁAVè(JªÀiïJ¸ï) EvÀ£À PÀAmÉ£Àgï £ÀA JªÀiïJZï-06/J¹-1935 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ AiÀiÁjUÀÄ UÁAiÀĪÁVgÀĪÀ¢¯Áè DzÀgÉ, PÀAmÉ£ÀgÀ ºÁUÀÄ mÁæPÀÖgÀ JgÀqÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ºÁ¤AiÀiÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀ£Àt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 166/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 30/05/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠧AqÉ¥Áà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà VgÉÃ¥Àà£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 37ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: ªÉƼÀPÉÃgÁ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀĪÀiÁj ±ÁAvÁ ªÀAiÀÄ: 11 ªÀµÀð EvÀ¼À eÉÆvÉAiÀÄ°è gÁ.ºÉ £ÀA-9 £ÀÄß zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆÃæAiÀiÁzÀ fÃ¥À £ÀA PÉJ-39/JªÀiï-0820 £ÉÃzÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀĪÀiÁj ±ÁAvÁ EvÀ½UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ §® ¥ÁzÀzÀ J®§Ä ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, vɯÉUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ E¤ßvÀgÀ ¸ÀܼÀUÀ¼À°è vÀgÀazÀ ¸ÁzÁ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 83/2010 PÀ®A 279, 337 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 30-05-10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉÆÃd vÀAzÉ PÁªÀıÉnÖ ©gÁzÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, ¸Á: £Ë¯Á¸À¥ÀÆgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉ PÁªÀıÉnÖ, vÁ¬Ä ªÀÄ®èªÀiÁä gÀªÀgÀ eÉÆvÉUÉ mÁmÁ ªÀiÁåfPï£À°è EvÀgÉà d£ÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆ£ÉßPÉÃj zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, DgÉÆæAiÀiÁzÀ mÁmÁ ªÀiÁåfPï £ÀA PÉJ-38/5372 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ PÁè¹Pï zsÁ¨sÁ ºÀwÛgÀ ¤AwzÀÝ ¯Áj £ÀA: PÉJ-01/J-196 £ÉÃzÀPÉÌ rQÌ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DvÀ£À vÀAzÉ, vÁ¬ÄAiÀÄ PÉÊUÉ, ªÉƼÀPÁ®ÄUÀ½UÉ, JzÉUÉ ºÁUÀÆ EvÀgÉà UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ½UÉ PÉÊ ªÀÄvÀÄÛ PÁ®ÄUÀ½UÉ ¸ÁzÁ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, £À¹ÃgÀ¸Á¨ï vÀAzÉ E¸Áä¬Ä®¸Á¨ï, ¸Á: ZÁ¼ÀQ, vÁ: d»ÃgÁ¨ÁzÀ (J.¦) EªÀjUÉ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ ¨sÁj ¥ÉmÁÖV J®Ä§Ä ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ DgÉÆæ ªÁºÀ£À ©lÄÖ WÀl£Á ¸ÀܼÀ¢AzÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÀiÁgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 95/2010 PÀ®A 427 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29/05/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ dAiÀÄUÉÆAqÀ vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, ¸Á: ©ÃzÀgï EvÀ£ÀÄ §¸Àì £ÀA. PÉJ-38/J¥sï-359 £ÉÃzÀ£ÀÄß ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ¢AzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀĪÁUÀ §UÀzÀ® vÁAqÁzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆægÁzÀ §UÀzÀ® vÁAqÁAiÀÄ PÉ®ªÀÅ C¥ÀjavÀ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁr §¹ì£À ªÀÄÄA¢£À zÉÆqÀØ UÁè¹UÉ ºÉÆqÉzÀÄ MqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ C.Q 12000/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀÄ ®ÄPÁì£À ªÀiÁr NrºÉÆVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 05/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 30-05-10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C§ÄÝ¯ï ¯ÉÊPï vÀAzÉ d»gÉÆÃ¢Ý£ï ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, ¸Á: Z˨ÁgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥Á£À qÀ¨Áâ vÉgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀĽwÛgÀĪÁUÀ 1200 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ªÀÄÄaÑ EgÀĪÀ ¥Á£À CAUÀrAiÀÄ ºÀwÛgÀ §ºÀ¼ÀµÀÄÖ d£ÀgÀÄ UÀÄA¥ÁV ¸ÉÃjzÀÄÝ PÀAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀÆqÀ J¤zÉ CAvÀ £ÀÆr°PÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ C°è M§â C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆrzÁUÀ ªÀÄÈvÀ£À ºÀuÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ £ÉnÖgÀĪÀ ¸Àé®à vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ PÉÊUÀ¼ÀÆ ªÀÄÄ¶× PÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÄ §® PÁ°UÉ ºÉ§âgÀ½£À ºÀwÛgÀ vÀgÀa¹zÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ¸Àé®à ZÀªÀÄð ¸ÀÄ°zÀAvÉ PÀAqÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ¦üqïì PÁ¬Ä¯É EAzÀ¯ÉÆà CxÀªÁ ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉ PÁ¬Ä¯É EAzÀ¯ÉÆà ªÉÄÊvÀ ¥ÀnÖAvÉ PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 59/2010 PÀ®A 323, 355, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ; 30-05-10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀ£ÁxÀ Dgï.J¸À.L r.J.Dgï ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ gÉÆ®PÁ® vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀjUÉ PÀvÀðªÀåPÉÌ £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæAiÀiÁzÀ J¦¹-313 ²ªÀgÁd EvÀ£ÀÄ §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆæUÉ ¤Ã£ÀÄ gÁwæ ¥ÀºÀgÉ PÀvÀðªÀåPÉÌ UÉÊgÀÄ ºÁdgÁVzÀÄÝ, ¤Ã£ÀÄ ªÉÄïÁ¢üPÁjAiÀĪÀjUÉ ¨sÉÃnÖ ªÀiÁr ¨Á CAvÀ CA¢zÀPÉÌ DgÉÆæAiÀÄÄ CªÁZÀåªÁV ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÀÛ £Á£ÀÄ £ËPÀjUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ CªÀªÀiÁ£ÀPÀgÀ jÃwAiÀÄ°è ªÀiÁvÀ£Ár ªÀÄvÀÄÛ NqÀÄvÁÛ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CAV »rzÀÄ PÀÄwÛUÉ zÀ¨Á¬Ä¹ vÀ£Àß ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÀqÉ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ¨É£Àß°è, ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ £À£Àß £ËPÀj §UÉÎ PÉýzÀgÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 77/2010 PÀ®A 324, 504 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 29-05-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÀÄAqÀ¥Áà vÀAvÀ PÀAmÉ¥Áà ªÀÄÄzÁ¼É ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, ¸Á: ¨sÁvÀA¨Áæ EvÀ£À ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ Hl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ZÀºÁ ºÉÆl® §AzÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ®VzÁUÀ DgÉÆæ UËvÀªÀÄ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀ eÁw: J¸À¹ ºÀjd£À ¸Á: ¨sÁvÀA¨Áæ EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ZÀºÀ ºÉÆl® vÉUÉAiÀÄ®Ä ºÉýzÀPÉÌ ¦üAiÀÄð¢ DvÀ¤UÉ PÀvÀÛ®Ä DVzÉ vÉgÉAiÀÄĪÀÅ¢®è CAvÀ CA¢zÀÝPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¨ÁV®Ä ªÀÄÄjAiÀÄĪÀÅzÁV ºÉzÀj¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¨ÁV®Ä vÉgÉzÀ ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§Ý¢AzÀ ¨ÉÊzÀÄÝ, dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 82/2010 PÀ®A 342, 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19-5-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ RÄSÁ, ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð, ¸Á: gÁeÉÆüÁ ¸ÀzÀå ¨É¼ÀÆîgÀ UÁæªÀÄ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ©ÃzÀgÀ a¢æ gÉÆÃqï PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1)gÁeÉñÀ £ÁAiÀÄgÀ, «AUï PÀªÀiÁAqÀgÀ KgÀ¥sÉÆÃgïì ¸ÉÖõÀ£ï ©ÃzÀgÀ, 2) dzsÁªÀ KgÀ¥sÉÆÃgïì C¢üPÁj KgÀ¥sÉÆÃgïì ¸ÉÖõÀ£ï ©ÃzÀgÀ EªÀj§âgÀÄ KgÀ¥sÉÆÃgïì ªÁºÀ£ÀzÀ°è §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀiÁvÀ£ÁqÀzÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ C°èAzÀ KgÀ¥sÉÆÃgïì ¸ÉÖõÀ£ï M¼ÀUÉ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è PÀÆr ºÁQ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr UÁAiÀÄ ¥Àr¹ ¢£ÁAPÀ 20-5-2010 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ºÁdgÀ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ EzÀÝ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 139/2010 PÀ®A 394 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 31-05-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÁgÀzÁ UÀAqÀ ±ÀAPÀgÀ CAzÀÄPÀÄ¯É ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: UÀÄgÀÄzÁégÁ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß CPÀ̼ÁzÀ ±ÁAvÀªÀÄä EªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è UÀÄgÀÄzÁégÀ-aPÀ¥ÉÃmï gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÁQAUï ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ C¥ÀjavÀ PÀ¼Àî »A¢¤AzÀ §AzÀÄ ¨ÉèÃqï¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹ PÉÆgÀ¼À°èzÀÝ 10 UÁæA §AUÁgÀzÀ ¸ÀgÀ PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CPÀÌ ±ÁAvÀªÀÄä EªÀgÀÄ vÀqÉAiÀÄĪÀµÀÖgÀ°è CªÀjUÀÆ ¸ÀºÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.May 30, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 30/05/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 30/05/2010

d£ÀªÁqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 59/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 29/05/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀtªÀĪÁé UÀAqÀ gÁd¥Áà PÁªÀÄAiÀiÁå£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: ¤lÆÖgÀ EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÆÃzÀgÀ ªÀiÁªÀ£À ªÀÄUÀ¼À ¨sÁ¸ÀÄtQ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ EzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ CwªÁ¼À UÁæªÀÄPÉÌ §A¢zÀÄÝ ªÀÄzÀĪÀÄUÀ¤UÉ ªÉÄgÀªÀtÂUÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛ PÁj£À°è vÀgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ CªÀ¼À ¸ÀA§A¢ü ªÉÄgÀªÀtÂUÉ £ÉÆÃqÀvÁÛ ¤AvÁUÀ DgÉÆæAiÀiÁzÀ PÁgÀ £ÀA§gÀ PÉJ-38/JªÀiï-971 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¨ÉÃdªÁ¨ÁÝjvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À JqÀ PÁ°UÉ rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁðð¢vÀ¼À JqÀ ªÉƼÀPÁ°£À PɼÀUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀAvÉ DVgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤rzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 63/2010 PÀ®A 32, 34 PÉ.E DPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 29/05/2010 gÀAzÀÄ 1915 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L ºÁUÀÆ ¹§âA¢ ¸ÉÃj ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¨É¼ÀPÀÄt (¹) UÁæªÀÄzÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ªÀÄgÉAiÀiÁV PÀĽwÛgÀĪÁUÀ OgÁzÀ (©) PÀqɬÄAzÀ E§âgÀÄ ªÉåQÛUÀ¼ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛzÀÝUÁ ¥ÉưøÀgÀÄ PÉÊ ªÀiÁr ¤°è¸À®Ä ºÉýzÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr Nr ºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ CzÀgÀ°è M§â£À£ÀÄß »r «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ PÉÆý ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð eÁ: PÉÆý G ªÉÊ£À ±Áå¥ÀzÀ°è PÉ®¸À ¸Á OgÁzÀ(©) CAvÀ w½¹zÀÄÝ G½zÀªÀgÀ ºÉøÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆÃwÛ¯Áè CAvÀ w½¹zÀÄ ¸ÀzÀj PÁl£À£À£ÀÄß vÉUÉzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä M¼ÀUÀqÉ 180 M.L £À 48 U.S WHISKY ¨Ál®UÀ½zÀÄÝ D.Q. 1824/- gÀÆ UÀ¼ÁUÀ§ºÀÄzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆßÃAzÀÄ PÁl£À vÉUÉzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ°è 12 KNOCK OUT STRONG BEER EzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À C,Qà 900/- gÀÆUÀ¼ÁUÀ§ºÀÄzÀÄ. ¸ÀzÀj ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 94/2010 PÀ®A 323, 324, 504, 427, 504 506 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29/05/10 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀiÁzÀ ±ÁgÀzÀ¨Á¬Ä UÀAqÀ zsÀ£À¹AUÀ ¸Á PÁqÀªÁzÀ vÁAqÁ EªÀgÀÄ DgÉÆæ §UÀzÀ® vÁAqÀzÀ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ vÀAzÉ UÀgÀªÀÄÄ EvÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¢£ÀUÀ¼À »A¢¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ MlÄÖ 556640=00 gÀÆ¥Á¬Ä PÀÆqÀ¨ÉÃPÁVzÀÝjAzÀ ¸ÉÆÌÃgÀ¦AiÉÆà UÁr £ÀA. JªÀÄÀ.JZÀÀ. -04 ©.qÀ§Æèöå -631 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ vÁAqÀPÉÌ ºÉÆÃV ºÀt PÀÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÁUÀ «ÄÃoÀÄ ¹AUÀ EvÀ£ÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¹ÃgÉ »rzÀÄ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ fAeÁ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÀÄ EvÀgÀgÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 108/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29-05-10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C§ÄÝ® gÀ»ÃªÀiï vÀAzÉ gÀeÁSï «ÄAiÀiÁå PÀ¯ÉÃUÁgÀ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð ¸Á zÀħ®UÀÄAr EªÀgÀÄ zÀħ®UÀÄAr¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ±ÁQÃgÀ E§âgÀÆ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ¤UÉ DgÉÆæ ±ÁQÃgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĸÀÄvÁÛ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ±ÁQÃgÀ ºÁUÀÆ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ ªÀiÁzÀ¥Áà E§âgÀÆ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 81/2010 PÀ®A 454, 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22-5-2010 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 28-5-2010 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÁåªÀ¢üAiÀÄ°è ¸ÀPÁðj »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ¨ÁV® PÉÆAr ªÀÄÄj¢zÀÄÝ PÉÆuÉ M¼ÀUÉ EzÀÝ 1) J¯ï.f. 21’’ n« PÀ®gÀ C Q 7000/- gÀÆ. 2)MAzÀÄ ¸ÀtÚ ºÁUÀÆ JgÀqÀÄ zÉÆqÀØ C®Æå«Ä¤AiÀÄA ¨sÀUÉÆtÂUÀ¼ÀÄ C Q 8000/- 3)MAzÀÄ ¹Öî ¨sÀUÉÆtÂUÀ¼ÀÄ C Q 1000/- 4) MAzÀÄ ¹Öî £Àl¥ÁvÉæ C Q 500/- 5) 11 PÉ.f. gÀÆn UÉÆ®Ø C Q 550/- 6) 1£Éà vÀgÀUÀw¬ÄAzÀ 4£Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ (80) eÉÆÃvÉ GavÀ ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçUÀ¼ÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ 17050/- gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄzÀÄ. AiÀiÁgÀÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀPÁAvÁ UÀAqÀ zsÀ£ÀgÁd ¸Áé«Ä, 42 ªÀµÀð G ¸ÀºÀ²PÀëQ ºÁUÀÆ ¥Àæ.ªÀÄÄ. ²PÀëQ ¸ÀPÁðj »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯É D£ÀAzÀ £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ. ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ PÀ®A 88/2010 PÀ®A 435 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ 3(2), 3 J¸ï¹/J¸ïn 1989 :-
¢£ÁAPÀ 30/05/10 gÀAzÀÄ gÁwæ 0130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÁªÀÄgÁªÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀÄ ¸ÀAUÀªÀÄ ªÀAiÀĸÀÄì : 55 ªÀµÀð eÁ: J¸À.¹. ºÉÆïÉAiÀÄ ¸Á ªÀiÁqÀUÀƼÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 29/05/10 gÀAzÀÄ gÁwæ 10 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆî ¸ÀªÉð £ÀA. 29/02 £ÉÃzÀÄÝ HgÀ ²ªÁgÀzÀ°è EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ºÉÆîzÀ°è PÉƽ ¸ÁPÁtÂPÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV 15-20 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ PÀnÖUɬÄAzÀ bÉÃ¥ÀàgÀ PÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F PÉÆnÖUÉUÉ ¨ÉAQ DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ 1) NAPÁgÀ vÀAzÉ «ÃgÀ±ÉnÖ ªÀÄzÀgÀUÁAªÀ E£ÀÆß 6 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á ªÀiÁqÀUÀƼÀ J®ègÀÄ PÀÆr ¥sÁgÀªÀÄPÉÌ GzÉÝñÀ ¥ÀƪÀðPÀªÁV ¨ÉAQ ºÀaÑgÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ CVß ±ÁªÀÄPÀ zÀ¼ÀPÉÌ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁrzÁUÀ CªÀgÀÄ §AzÀÄ ¨ÉAQ Dj¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


May 29, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE 29/05/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 29/05/2010

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 104/2010 PÀ®A 279, 338 304(J) L¦¹. eÉÆvÉ 187 L.JA.«.DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 28/05/10 gÀAzÀÄ 1410 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ü ¨Á¼ÀÄ vÀAzÉ ®PÀëöät ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 21ªÀµÀð, eÁ : ªÀÄgÁoÁ. G: C¦à CmÉÆ ZÁ®PÀ ¸Á ZÀAqÀPÁ¥ÀÄgÀ EªÀjUÉ C¥ÀWÁvÀzÀ ¸ÀÄ¢Þ w½zÀ vÀPÀët WÀl£Á¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆqÀ®Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ UÁAiÀļÀÄ ®PÀëöät gÁªÀ vÀAzÉ ±ÁªÀÄgÁªÀ ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ:55 eÁ :ªÀÄgÁoÀ ¸Á ZÀAqÀPÁ¥ÀÄgÀ EªÀjUÉ ¥ÀæxÀªÀÄ aQvÉì PÉÆqÀÄwÛzÀÝgÀÄ DUÀ vÀAzÉUÉ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ ºÉýzÉÝ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀAzÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛzÁÝUÀ GªÀÄäUÁð PÀqɬÄAzÀ §AUÁè PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÀ DgÉÆæ gÁªÀÄzÀÄ ¸Á PÀ£ÀÆð® (J¦) PÁgÀ £ÀA J¦-21, PÀÆå-5454 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀAzÉUÉ eÉÆÃgÁV rQÌ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀAzÉUÉ ªÉÆtPÁ® PɼÀUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ JqÀUÀqÉ ªÉÄ®Q£À ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆæ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ GªÀÄUÁðPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ GªÀÄUÁð ºÀwÛgÀ ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 10/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ: 28/05/2010gÀAzÀÄ 1545 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÁ²¨Á¬Ä UÀAqÀ ¨Á§ÄgÁªÀ PÀ®ªÀÄAvÀt ªÀAiÀÄ: 35ªÀµÀð eÁ: ¥ÀAUÁAiÀÄvï ¸Á ¸ÀAUÉÆüÀV(eÉ) vÁ D¼ÀAzÀ f UÀÄ®âUÁð EªÀÀgÀÀ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ §¸ÀuÁÚ PÀ®ªÀÄAvÀt ªÀAiÀÄ: 42ªÀµÀð °AUÁAiÀÄvï ¸Á: ¸ÀAUÉÆüÀV (eÉ) vÁ: D¼ÀAzÀ f UÀÄ®âUÁð EªÀjUÉ UÀAqÀ¤UÉ £Á®ÄÌ ªÀµÀðzÀ »AzÉ MAzÀÄ ¸À® ºÀÈzÀAiÀÄUÁvÀªÁVzÀÄÝ, DªÁV¤AzÀ G¥ÀZÁgÀzÀ°èzÀÄÝ, ºÀÈzÀAiÀÄ vÉÆAzÀgɬÄAzÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ :28/05/2010 gÀAzÀÄ DPÀ¹äPÀªÁV PÉüÀUÉ ©zÀÄÝ, ºÀÈzÀAiÀÄ WÁvÀ¢AzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï 04/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 28/5/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÉêÀt ¹zÀÝ¥Áà vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà RqÀUÀ° ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð eÁ: CA©UÁgÀ G: n¥ÀàgÀ qÉæöʪÀgÀ ¸Á ²ªÀtV vÁ f ©eÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀ vÀªÀÄä£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ gÁªÀÄ¥Áà vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà RqÀUÀ° ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð eÁ: CA©UÁgÀ ¸Á ²ªÀtV vÁ f ©eÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ºÁ®½î qÁå«Ä£À°è n¥Ààgï qÉæöʪÀgÀ CAvÀ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 27/05/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1300 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÁ®½î qÁå«Ä£À £À¢AiÀÄ ¤Ãj£À°è ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV ¤Ãj£À gÀ¨sÀ¸ÀPÉÌ ¹QÌPÉÆAqÀÄ DPÀ¹äPÀªÁV ªÀÄgÀtºÉÆA¢gÀÄvÁÛ£É. CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 54/2010 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ ;-
¢£ÁAPÀ 28-05-2010 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmÉUÉ ¸ÉÊ¥sÀ¯ï vÀAzÉ ±ÀªÀIJÃgÀ C° 38 ªÀµÀð, §AUÁgÀzÀ PÉ®¸À ¸Á: PÀ®PÀvÁÛ ¸ÀzÀå £ÀÆgÀSÁ£À vÁ°ÃªÀiï, ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ CAUÀrUÉ ¸ÀAvÉÆõÀ §AUÁgÀzÀ CAUÀrAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ DgÉÆæ ®PÀëöät vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw, ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, G: §AUÁgÀzÀ PÉ®¸À ¸Á UÀÄ®§UÁð ¸ÀzÀå ¥sÁlPÀUÀ°è ©ÃzÀgÀ ºÁUÀÄ E£ÀÄß E§âgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §AUÁgÀzÀ CAUÀrUÉ §AzÀÄ MAzÀÄ ©½ PÀAPÀgï(ºÀ¼Àî) PÉÆqÀÄ CAvÀ PÉýzÁÝUÀ, £Á£ÀÄ MAzÀÄ ºÀ¼ÀîPÉÌ 20/-gÀÆ DUÀÄvÀÛzÉ CAvÀ CA¢zÀPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆÃvÉ ªÀiÁwV E½zÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ £ËPÀgÀ¤UÉ PÁ°¤AzÀ UÀÄ¥ÀÛ eÁUÀzÀ°è ºÉÆÃqÉzÀÄ UÁAiÀĪÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. E£ÀÄß E§âgÀÄ PÉʪÀÄĶ֪ÀiÁr ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀ PÀtÂÚUÉ ºÀwÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀHj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 87/2010 PÀ®A 504,324 eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹. & 3(1) (JPïì) J¸ï¹/J¸ïn JPïÖ 1989 :-
¢£ÁAPÀ 29/05/10 gÀAzÀÄ gÁwæ 0030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÁªÀÄgÁªÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀÄ ¸ÀAUÀªÀÄ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð eÁ: J¸À.¹. ºÉÆïÉAiÀÄ ¸Á ªÀiÁqÀUÀƼÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 28/05/10 gÀAzÀÄ gÁwæ vÀ£Àß ¸ÉÆÃzÀgÀgÀ eÉÆÃvÉ ¸ÀgÀPÁj ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è EzÁÝUÀ DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ À «±Áé£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ ªÀiÁ° ¥Ánî E£ÀÆß 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ªÀiÁqÀUÀƼÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ gÁwæ CAzÁdÄ 0930 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ «±Àé£ÁxÀ ªÀiÁ° ¥Ánî EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆÃvÉ ªÀiÁwUÉ E½zÀÄ CªÁZÀåªÁV eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr £ÀªÀÄä °AUÁAiÀÄvÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ½UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆAqÁ ªÀÄUÀ¤UÉ ºÉÆÃqɬÄj J£ÀÆßvÁ PÉÆqÀ¯É¬ÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ°è ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä ¨Á§ÄgÁªÀ EvÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 106/2010 PÀ®A 341. 323. 504 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28-05-10 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ«ÄÃeÁ© UÀAqÀ ªÀĺÉäÃzÀ E¸Áä¬Ä¯ï PÀ¯Áåt ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð ¸Á ºÀ½îSÉÃqÀ(©) EªÀgÀÄ ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) C§ÄÝ¯ï ºÀ¦üÃd vÀAzÉ UÀįÁªÀiï £À©Ã PÀ¯Áåt ºÁUÀÆ E£ÀÆß 4 d£À J®ègÀÆ ¸Á ºÀ½îSÉÃqÀ (©) EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ £ÀªÀÄä £ÉAl¸ÀÛ£À AiÀiÁPÉ ªÀÄÄj¢¢Ý CAvÁ ¨É£Àß°è PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 164/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 LJA« JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 28/05/2010 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ²æêÀÄAvÀ dªÀiÁzÀgÀ eÁ: PÀ§â®UÉgÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß »gÉÆà ºÉÆAqÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA-PÉJ-32/J¸ï 1895 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀÄr¹PÉÆÃAqÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¢AzÀ ¹AzÀ£ÀPÉÃgÁPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹AzÀ£ÀPÉgÁ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ wgÀÄV¸ÀÄPÉÆüÀÄîwgÀĪÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ¯Áj Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÃUÀzÀ ªÉÄð£À »ÃrvÀ vÀ¦à ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÁ¬ÄAiÀÄ vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆÃAlPÉÌ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §® ªÉÆüÀPÁ°UÉ ªÀÄvÀÄÛ §® ¥ÁzÀPÉÌ ¸ÁzÁUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 86/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹. eÉÆÃvÉ 187 L.JªÀÄ.« :-
¢£ÁAPÀ 28/05/2010 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀt¥Áà ªÁ° ªÀAiÀÄ: 34ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á ¨sÀAUÀÆgÀ EªÀgÀÄ 1630 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæ DmÉÆà jPÁë £ÀA. PÉJ-39 / 6591 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£À ªÁºÀ£ÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ E¤ßvÀgÀÄ PÀÄAvÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¨Á®ªÀÄä ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÁ®AiÀĹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DmÉÆà ZÁ®PÀ£À »rvÀ vÀ¦à MªÀÄä¯É gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°è ©zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ E¤ßvÀjUÉ ¨sÁj ºÁUÀÆ ¸ÁzÁ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(¨Á) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 104/2010 PÀ®A 324, 504, eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27-05-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀgÀ¹AUÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÁæªÀÄ ¹AzsÉ ªÀAiÀÄ: 50 ¸Á zÁ§PÁ vÁ OgÁzÀ EªÀgÀÄ ªÀÄUÀ UÉÆëAzÀ EvÀ¤UÉ «oÉÆèÁ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁºÁzÀÄ E§âgÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠣ÉÆÃr dUÀ¼À ©r¸À®Ä ºÉÆÃV K£ÁVzÉ CAvÀ PÉýzÁUÀ DgÉÆæ «oÉÆèÁ vÀAzÉ UÉÆëAzÀ ¹AzsÉ ºÁUÀÄ E£ÀÄß M§âgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á zÁ§PÁ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤£Àß ªÀÄUÀ UÉÆëAzÀ EvÀ£ÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ DªÁUÀ DªÁUÀ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÀ CA¢zÀÄÝ ªÀiÁºÁzÀÄ EvÀ£ÀÄ C¯Éè ©AzÀ MAzÀÄ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÉÊ ªÉƼÀPÉÊ ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 57/2010 PÀ®A 309 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28-05-2010 gÀAzÀÄ 0015 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ¤AUÀ¥Áà ¸Á dA§V EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 26-05-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 9 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÆÃzÀgÀgÀ £ÀqÀÄªÉ EzÀÝ vÀPÀgÁgÀÄ §UÉ ºÀj¹PÉƼÀî®Ä oÁuÉUÉ ºÉÆÃV gÁf ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §A¢gÀÄvÉÛêÉ. ¢£ÁAPÀ 27-045-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 0930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£ÁzÀ gÁdÄ vÀAzÉ ¤AUÀ¥Áà EvÀ£ÀÄ CtÚvÀªÀÄäA¢AiÀÄgÀ £ÀqÀÄªÉ DzÀ vÀPÀgÁgÀÄ §UÉÎ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä ªÀģɬÄAzÀ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄÆägÀ ¥Àæ¨sÀÄ QæñÀÑ£À gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ªÉÄà JuÉÚ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÉÄʸÀÆnÖPÉÆArgÀÄvÁÛ£É DvÀ£ÀÄ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.
May 28, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 28/05/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 28/05/2010

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 08/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 26-5-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÀÄgÀ¹zÀÝAiÀiÁå ªÀÄzÀPÀmÉÖ ªÀAiÀÄ: 62 ªÀµÀð, eÁw: ¸Áé«Ä(dAUÀªÀÄ), ¸Á: ²ªÀtÂ, vÁ: ¨sÁ°Ì, EªÀgÀ ªÀÄUÀ ¸ÀAvÉÆõÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ªÀÄzÀPÀmÉÖ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: ²ªÀt EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÀAVAiÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ¢£ÁAPÀ 02-06-2010 gÀAzÀÄ CªÀgÀ EªÀgÀ ºÀwÛgÀ ¸Á¯ÁªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄzÀªÉ ¤±ÀéAiÀĪÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÀwÛgÀ«zÀÝ ºÀt ¥ÀÆwð RZÁðVgÀÄvÀÛªÉ E£ÀÆß ªÀÄzÀĪÉUÉ ºÀt PÀrªÉÄ ©¼ÀÄvÀÛzÉ CAvÁ 3-4 ¢¸ÀUÀ½AzÀ ¸Á®zÀ §UÉÎ aAw¹ ²ªÀt UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ºÀjAiÀÄÄwÛzÀ ªÀiÁAdgÁ £À¢AiÀÄ ¤Ãj£À°è ªÀÄĽV DvÀºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É ¢£ÁAPÀ 27-5-2010 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmÉUÉ ¸ÀAvÉÆõÀ£À ±ÀªÀ ªÀiÁAeÁgÁ £À¢AiÀÄ ¤Ãj£À°è ±ÀªÀt UÁæªÀÄzÀ ¨sÁ£ÀÄzÁ¸À ¥ÀlªÁj gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ¤Ãj£À°è vÉ°zÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 10/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-¢£ÁAPÀ 22/03/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀȵÁÚ vÀAzÉ £ÀgÀ¸ÀAiÀiÁå vÉ®AUÀ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄÄQð, vÁ: OgÁzÀ(©) EvÀ£À ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀAVÃvÁ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæeÉÕvÀ¦à ©zÁÝUÀ CªÀ½UÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ GzÀVÃgÀzÀ GzÀAiÀÄVj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉjÃPÀ ªÀiÁrzÁUÀ ¢£ÁAPÀ 23/05/2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 2000 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ¢£ÁAPÀ 27/05/2010 gÀAzÀÄ CAZÉ ªÀÄÆ®PÀ §AzÀ l¥Á°£À°zÀÝ GzÀVÃgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ¥ÀvÀæ ¸ÀASÉå 637/2010 ªÀÄvÀÄÛ GzÀVÃgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 0/10 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæxÀªÀÄ ªÀvÀðªÀiÁ£À ªÀgÀ¢, DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 79/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 27/05/2010 gÀAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ fñÁ£À vÀAzÉ ±ÁQÃgÀ ºÀĸÉä, ªÀAiÀÄ: 10 ªÀµÀð, ¸Á: UÉÆïÉSÁ£Á ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ £ÀAiÀiÁPÀªÀiÁ£À ºÀwÛgÀ gÉÆÃqÀ zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛ¢AzÀ DgÉÆæAiÀiÁzÀ C¥ÀjÃavÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ fñÁ£À¤UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ fñÁ£À£À §®UÁ°£À ªÉÆüÀPÁ®°UÉ ¥ÉmÁÖV UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ §®UÀqÉ vÀ¯ÉUÉ, §®ªÀÄÄAUÉÊUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀQïï vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ d«ÄÃgÀ, ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, ¸Á: £ÀAiÀiÁPÀªÀiÁ£À ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 80/2010 PÀ®A 279, 304 [J] L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 27/05/2010 gÀAzÀÄ DgÉÆæ UÀÆqïì (DmÉÆÃ) ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ ¥ÀævÁ¥À £ÀUÀgÀzÀ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ J¯ï.J.¹. ¸ÀĤîPÀĪÀiÁgÀ FvÀ£À ¨ÉÊPïUÉ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É, rQÌAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ J¯ï.J.¹. ¸ÀĤîPÀĪÀiÁgÀ FvÀ£ÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀĪÁUÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ JZï £ÁgÁAiÀÄuï vÀAzÉ PÀ¦Ã®zÉêÀ, ªÀAiÀÄ: 37 ªÀµÀð, ¸Á: Kgï¥sÉÆøïð ¸ÉÖõÀ£ï ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¤rzÀ zÀÆj£À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 81/2010 PÀ®A 279, 304 [J] L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 27/05/2010 gÀAzÀÄ 1930 PÀ®è¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ªÀÄeÁð¥ÀÆgÉ, ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð ¸Á: AiÀÄzÀ¯Á¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ±Á¹Û£ÀUÀgÀzÀ jAUÀgÉÆÃqÀ ºÀwÛgÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ PÁgï £ÀA PÉJ-38/5383 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀ®è¥Áà FvÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁr Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, rQÌAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ PÀ®è¥Áà FvÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠱ÉÃR R°Ã¯ï vÀAzÉ ªÀĸÁÛ£À¸Á§ ®ºÀjªÁ¯É, ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, ¸Á: UÁA¢ü£ÀUÀgÀ ªÉÄÊ®ÆgÀ ªÁlgÀ mÁåAPÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄ£É £ÀA. 17-2-59 ©ÃzÀgÀ EvÀ£À zÀÆj£À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 102/2010 PÀ®A 324, 504 eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹ :-¢£ÁAPÀ 27/05/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀļÀ¹gÁªÀÄ vÀAzÉ ±ÉõÁgÀªï ©gÁzÀgÀ ªÀAiÀÄ: 45 ¸Á: ºÀįÁå¼À ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) UÀÄtªÀAvÀ vÀAzÉ ±ÉõÁgÁªï, 2) eÁÕ£ÉÆèsÁ vÀAzÉ UÀÄtªÀAvÀ E§âgÀÄ ¸Á: ºÀįÁå¼À EªÀgÀÄ ºÉÆ®zÀ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆüÀÄîwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ PÀ°è¤AzÀ ºÁUÀÆ PÀÄqÀUÉÆð¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ JzÉAiÀÄ PɼÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤rzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 103/2010 PÀ®A 324, 504 eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹ :-¢£ÁAPÀ 27/05/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÀÄtªÀAvÀ vÀAzÉ ±ÉõÁgÁªï ©gÁzÀgÀ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, ¸Á: ºÀįÁå¼À ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ vÀļÀ¹gÁªÀÄ vÀAzÉ ±ÉõÁgÁªÀ ©gÁzÀgÀ ¸Á: ºÀįÁå¼À EªÀj§âgÀÄ ºÉÆ®zÀ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤rzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 107/2010 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 18,19/05/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÁf vÀAzÉ §¼ÀªÀAvÀgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ ¸Á: PÀĪÀiÁgÀ ¨ÁgÀ ºÀwÛgÀ ¨sÁ°Ì EvÀ£À ºÀÆ® ¸ÀªÉð £ÀA. 458 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¨Á«UÉ PÀÆr¹zÀ ¸ÀÄUÀÄ£À PÀA¥À¤AiÀÄ 5 ºÉZï.¦. ªÉÆÃmÁgÀ C.Q. 5,000/- gÀÆ. ¨É¯É G¼ÀîzÀÄÝ DgÉÆævÀgÁzÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


May 27, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 27/05/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 27/05/2010

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 76/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26-05-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, ¸Á: vÁd¯Á¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄvÁÛ gÉÆÃqï PÁæ¸ï ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ-38/ºÉZï-6205 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ £ÀlgÁd @ zÉêÀgÁeï vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªï ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥Ánïï, ¸Á: CwêÁ¼À, EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ¢UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀPÀ¥Á½UÉ, ªÀÄÆVUÉ, JqÀUÀqÉ vÀ¯ÉUÉ, ¥ÉmÁÖV gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ DgÉÆæAiÀÄÆ ¸ÀºÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ gÀPÀÛUÁAiÀĪÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ºÉ½PÉ ¤rzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 77/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«í DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 26/05/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¤dUÀÄAqÀ¥Áà ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ EªÀgÀ vÀAVAiÀiÁzÀ ªÀdæªÀÄt E§âgÀÆ ¸Á: J¸ï.©.ºÉZï ¨ÁåAPÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ºÉƸÀ §¸ï ¤¯ÁÝt¢AzÀ J¸ï.©.ºÉZï ¨ÁåAPÀ PÁ¯ÉÆä PÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ J¸ï.©. qÉAl® PÁ¯ÉÃd ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-38/eÉ-7689 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÁ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAVUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ CªÀjUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ£ÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄ DUÀzÉ JzÀÄÝ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 78/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27/05/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C«ÄÃvÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà ºÉÆPÀgÁuÉ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, ¸Á: C¯Áè¥ÀÆgÀ, vÁ: f: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ ²ªÁf ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ ¸ÀÆÌlgÀ £ÀA PÉJ-38/ºÉZï-3391 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÀĺÀäzÀ AiÀÄĸÀÆ¥sï vÀAzÉ ¥Á±Á«ÄAiÀiÁå ¸Á: GªÀÄgÀ ªÀÄfÃzÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀÆÌlgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®ªÉƼÀPÁ°UÉ, §®UÀqÉ gÉÆArUÉ, §®UÉÊ vÉÆÃgÀ¨ÉgÀ½UÉ ¥ÉmÁÖV M¼ÀUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 161/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25/05/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÉÆù¥sÀ vÀAzÉ ±ÉÃR ±ÀªÀıÉÆÃ¢Ý£ï ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: U˽ ZËPÀ CA¨Á xÉÃlgï ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ ¸ÀzsÀå qÉAl® PÁeÉî ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ºÁUÀÆ DgÉÆæ C¹ÃgÀ vÀAzÉ £Á¹ÃgÀ ¸ÉÆúÉî ¸Á: CPÀâgÀ ¨ÁUÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¥À®ìgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊ®PÀ £ÀA J¦-09/©r-5424 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É UÀqÀªÀAw UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ §gÀĪÁUÀ PÉJ¸ïDgïn¹ ªÀ¸Àw UÀȺÀzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ C¹ÃgÀ vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊ®PÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÃUÀzÀ ªÉÄð£À »ÃrvÀ vÀ¦à ¥À°Ö ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ DgÉÆæUÉ JqÀ vÉÆÃqÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÀ ¤rzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 163/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26/05/2010 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÉÆà JªÀiïºÉZï-14/J¹-1136 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ZÀ£ÀߥÁà vÀAzÉ ²ªÀ°AUÀAiÀiÁå «¨sÀÆw (¸Áé«Ä) ¸Á: ©.© UÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ PÁªÀıÉÃnÖ ªÀAiÀÄ: 65ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: xÉÃgÀ ªÉÄÊzÁ£À ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¹zÁæªÀÄ £À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ SÁ¸ÀV PÉ®¸ÀzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ UÀqÀªÀAwUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ²æà «ÃgÀ¨sÀzÉæñÀégÀ avÀæPÀ¯Á PÁ¯ÉÃd ºÀwÛgÀ wgÀĪÀÅ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊ®PÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÃUÀzÀ ªÉÄïɣÀ »rvÀ vÀ¦à ¥À°Ö ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¹zÁæªÀÄ£À JqÀ PÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ DgÉÆæUÉ ºÀuÉÃAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤rzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 101/2010 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26/05/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, ¸Á: OgÁzÀ(©) gÀªÀgÀÄ OgÁzÀ CªÀÄgɱÀégÀ ªÀÄA¢gÀzÀ ªÀÄÄA¢¤AzÀ §gÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ UÀAUÁzsÀgÀ vÀAzÉ PÁ±É¥Áà WÀÆ¼É ¸Á: OgÁzÀ(©) EvÀ£ÀÄ JzÀÄjUÉ §AzÀÄ ¤Ã£ÀÄ CªÀÄgɱÀégÀ ªÀÄA¢gÀzÀ°è£À ¨Á« ªÉÄÃ¯É JPÉ eÁ° ªÀÄÄaÑ¢Ý CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠻UÉPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ý CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ £À£ÀUÉ JzÀÄgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛ CAvÁ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 84/2010 PÀ®A 279, 338 304(J) L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 26-05-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄAUÀ®V PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA feÉ-05/Jn-1991 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¨É£Àfð ¨Á§Ä EªÀgÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ PÁgï £ÀA. nJ£ï-10/JPïì-3598 £ÉÃzÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, rQÌAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ ¨É£Àfð ¨Á§Ä FvÀ£ÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV aQvÉì ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀjUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠫PÁ¸À vÀAzÉ ¥ÀæPÁ±À ¸Á: eÉÊ¥ÀÆgÀ ¨ÉAd ¸ÀPÀð¯ï «dAiÀĪÁqÀ (J.¦.) EªÀgÀ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 85/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 26/05/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ D£ÀAzÀ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ²ªÀ¯Á® ±ÉÊ£À ªÀAiÀÄ: 58 ªÀµÀð, eÁw: ªÀiÁ° ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA 384 gÁA¥ÀÆgÀ zÉúÀ°-35 EvÀ£ÀÄ ºÉÊzÀæ¨ÁzÀ¢AzÀ UÀÄ®§UÁðPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä mÁmÁ EArPÁ PÁgÀ ¨ÁrUɬÄAzÀ vÀgÀ¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj PÁgÀ £ÀA J¦-10/r.PÀÆå-5255 EzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ mÁmÁ EArPÁ PÁj£À°è J£ï.JZï-9 ªÀÄÄSÁAvÀgÀ UÀÄ®§UÁðPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ vÁ¼ÀªÀÄqÀV UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆæ ¯Áj £ÀA ¹.J£À.¦. 3737 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ C§ÄÝ® ¨Áj vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ¥Á±Á «ÄAiÀiÁå EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤rzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 104/2010 PÀ®A 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25/05/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥sÀPÉÆæâݣÀ vÀAzÉ gÀeÁPÀ«ÄAiÀiÁå ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, ¸Á: »ÃgÉ ªÀÄoÀ UÀ°è ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÁUÀ DgÉÆæ vÁºÉÃgÀ C° vÀAzÉ ¥Á±Á«ÄAiÀiÁå ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA ¸Á: PÀ¸Á§ UÀ°è ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ «£Á:PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆÃvÉAiÀÄ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¤ÃªÀÅ ¤ªÀÄä CtÚ£À PÉÆ¯É PÉù£À°è ¨sÁ°ÌAiÀÄ ¸ÀwñÀ @ ªÁ¸ÀÛªÀ ºÁUÀÆ ¥À¥ÀÄà @ gÀ«ÃAzÀæ EªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ JPÉ ºÁQ¢Ýj CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÁ¥Á¸À vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ E®è¢zÀÝgÉ ¤ªÉÄä®èjUÉ RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠤rzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 106/2010 PÀ®A 323, 341, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25/05/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ eÁªÉÃzÀ vÀAzÉ UÀÄqÀĸÁ§ ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµÀð, ¸Á: »ÃgÉ ªÀÄoÀ UÀ°è ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ §¸Àì ¤¯ÁÝtPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw, 2) D£ÀAzÀ zsÀ£ÀUÀgÀ, 3) ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ J®ègÀÆ ¸Á: zsÀ£ÀUÀgÀ UÀ°è ¨sÁ°Ì EªÀgÉ®ègÀÆ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢UÉ DPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¤Ã£Éß £ÀªÀÄä NtÂUÉ §AzÀÄ J£ÀÄß PÉý¢Ýj ªÀÄvÀÄÛ JPÉ PÉý¢gÀ CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠤rzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 72/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 ªÉÆ.ªÁ. PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 26/05/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ¦ÃgÀ¥Áà ©gÁzÁgÀ ¸Á: G¥À¼ÁAªÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±À K£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 13/05/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ gÁA¥ÀÆgÀ gÁªÀÄ°AUÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÁgÀ £ÀA PÉJ-33/JªÀiï-2292 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ¸ÉƪÀÄ°AUÀ vÀAzÉ CA¨ÁgÁAiÀÄ £ÁUÀÆgÀ ¸Á: G¥À¼ÁAªÀ vÁ: f¯Áè UÀÄ®§UÁð EvÀ£ÀÄ gÁA¥ÀÆgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É gÉÆÃr£À §®§¢AiÀÄ VqÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ PÁj£À°èzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UɼÉAiÀÄ ¸ÀwõÀ¤UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÝjAzÀ UÀÄ®§UÁ𠧸ÀªÉñÀégÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è E¯Ád ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 25/05/2010 gÀAzÀÄ ©qÀÄUÀqÉ ºÉÆA¢ EAzÀÄ oÁuÉUÉ §gÀ®Ä vÀqÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ EvÁå¢ JA§ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 79/2010 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25-5-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤îPÀAoÀgÁªÀ vÀAzÉ PÀgÀ§¸À¥Áà ±ÉÃgÉ ªÀAiÀÄ: 54 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 9-12-536 «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ PÀ¯ÉÃPïÖ ªÀiÁrzÀ ¦Vä ºÀtªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß n«J¸ï JPïìJ¯ï £ÀA PÉJ-38/PÉ-6570 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ ªÀÄ£Àß½î gÀ¸ÉÛUÉ EgÀĪÀ ©J¸ïJ£ïJ¯ï PÀlPÀªÀiï ±Á¥ï ºÀwÛgÀ DgÉÆægÁzÀ C¥ÀjavÀ E§âgÀÆ PÀ¼ÀîgÀÄ vÁªÀÅ ¦Vä dªÀiÁ ªÀiÁqÀ ¨ÉÃPÁVzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤°è¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ ªÀiÁvÀ £Ár 1) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 15,480/- gÀÆ 2) (87) gÀ¹Ã¢UÀ¼ÀÄ 3) (90) SÁ° ¹è¥ÀUÀ¼ÀÄ 4) ¦üPïì r¥Áfmï gÀ¹Ã¢UÀ¼ÀÄ 5) ªÁºÀ£ÀzÀ gÉhÄgÁPïì zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀ ¨ÁåUÀªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 138/2010 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26/27-05-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è J¸ï.©.ºÀZï ¨ÁåAPÀ¸Àð PÁ¯ÉÆäAiÀÄ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¤°è¹zÀ PÁgÀ £ÀA PÉJ 38 JA 1577 mÁmÁ EArPÁ PÁgÀ¤AzÀ DgÉÆægÁzÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ 1] ¸ÉÆä mÉ¥ÀgÉPÁqÀðgÀ C.Q 5000/-gÀÆ, 2] ¸ËAqÀ ¨ÁPÀìUÀ¼ÀÄ C.Q 3000/-gÀÆ, 3) PÁj£À ¸ÉÖ¥À¤ C.Q 5000/-gÀÆ »ÃUÉ MlÄÖ 13000/-gÀÆ ¨É¼É ¨Á¼ÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAfêÀgÉrØ vÀAzÉ ¸Á¬ÄgÉrØ ªÀAiÀÄ: 46 ¸Á: ¥Áèl £ÀA 35 J¸ï.©.ºÀZï ¨ÁåAPÀ¸Àð PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
May 26, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 26/05/2010


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 26/05/2010

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 135/2010 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24-05-2010 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¥ÀÆeÁ ¨ÁgÀ JzÀÄUÀqÉ ¤°è¹zÀ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀæPÁ±À vÀAzÉ zË®¥Áà PÁgÀ¥ÉAlgÀ ªÀAiÀÄ: 37 ¸Á: PÀ¥ÀàgÀUÁAªÀ ¸ÀzsÀå PÉ.E.© ªÀ¸Àw UÀȺÀ ¤gÀAvÀgÀ ¸ÉêÁ PÉÃAzÀæ eɸÁÌA ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ »gÉÆ ºÉÆAqÁ ¸Àà¯ÉAqÀgÀ ¥Àè¸ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 77/2010 PÀ®A 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24-5-2010 gÀAzÀÄ CzÉà NtÂAiÀÄ ¹®Ä¨ÉÃAiÀÄ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁ𢠹êÀÄ£À vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ºÀ®UÉ£ÀªÀgÀ, ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, eÁw: zÀ°vÀgÀÄ, ¸Á: dªÀÄV PÁ¯ÉÆä ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ DgÉÆævÀgÁzÀ «Ä°AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆÃ¥Á£À vÀAzÉ gÀhÄgÉ¥Áà ºÀAqÉ E§âgÀÆ ¸Á: dªÀÄV PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ PÀĽvÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆævÀ¤UÉ PÉÊ PÀqÀ PÉÆlÖ ºÀt ªÀÄgÀ½ PÉÆqÀ®Ä PÉýzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ, §rUɬÄAzÀ, PÀ°è¤AzÀ ºÀuÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆV£À JqÀ¨sÁUÀzÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ¸ÀºÀ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 78/2010 PÀ®A 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24/05/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C«£Á±À vÀAzÉ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ¥Ánî UÁzÀV ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: SÁf PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ £ÀA¢ ¥ÉÃmÉÆæÃ¯ï ¥ÀA¥À ºÀwÛgÀ ªÉƨÉʯï£À°è ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ ¤AvÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ªÁfÃzÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß E§âgÀÆ ¸Á: ©ÃzÀgÀ EªÀj§âgÀÆ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ ºÁ£ïð ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ, ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ DgÉÆævÀgÀ ªÀÄzsÀå vÀPÀgÁgÀÄ DV DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ, CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjUÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤rzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 08/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 24/05/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ®PÀëöät vÀAzsÉ ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ eÁzsÀªÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: §¸ÀªÀ£ÀªÁr, vÁ: ¨sÁ°Ì EvÀ£ fÃgÀUÁå¼À qÁå«ÄUÉ ªÉÄÊ vÉƼÉzÀÄ PÉƼÀî®Ä ºÉÆV EdÄ §gÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀt eÁ¹Û ¤Ãj£À°è DPÀ¹äPÀªÁV ªÀÄļÀÄV ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ C¤vÁ UÀAqÀ ®PÀëöät eÁzsÀªÀ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: §¸ÀªÀ£ÀªÁr gÀªÀgÀÄ ¤rzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 73/2010 PÀ®A ¸ÉPÀë£ï 3 PÀ£ÁðlPÀ CªÀ±ÀåPÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À ¯ÉʸÀ¤ìAUï DzÉñÀ 1986 ºÁUÀÆ ¦.r.J¸ï DzÉñÀ-1992 ªÀÄvÀÄÛ 3/7 E.¹.JPÀÖ :-¢£ÁAPÀ 25-5-2010 gÀAzÀÄ DgÉÆæ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ªÀļÉPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħÄ, ¸Á: ¸ÀAUÀ¼ÉƼÀV ¸ÀzÉå ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ C£Á¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ «vÀgÀuÉAiÀiÁUÀ¨ÉÃPÁzÀ ¤Ã° §tÚzÀ 50 °ÃlgÀ ¹ªÉÄà JuÉÚ C.Q 500/- gÀÆ zÀµÀÄÖ CPÀæªÀĪÁV ¸ÁV¸ÀÄwÛUÁUÀ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß UÁæªÀĸÀÛgÀÄ »rzÀÄ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ F §UÉÎ ªÀiÁ£Àå vÀºÀ¹®zÁgÀgÀÄ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀ°è ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀV¸À®Ä «£ÀAw¹PÉÆAqÀ £ÀAvÀgÀ vÀºÀ¹¯ÁÝgÀgÀÄ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä PÁAiÀÄð®AiÀÄ¢AzÀ ¦üAiÀÄð¢ F±ÀégÀ¥Áà vÀAzÉ ºÀA¥ÀuÁÚ UÉÆA© G: ²gɸÉÛzÁgÀgÀÄ ºÁUÀÆ DºÁgÀ G¥À vÀºÀ¹¯ÁÝgÀgÀÄ ¨sÁ°Ì EªÀgÀ£ÀÄß £ÉªÀÄPÀªÀiÁr ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt oÁuÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¹gÀÄvÁÛgÉ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ oÁuÉUÉ ¨sÉÃnÖ ¤r PÁ®A £ÀA 6 gÀ°è £ÀªÉÆ¢¹zÀ DgÉƦvÀ¤UÉ «ZÁgÀuɪÀiÁr ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀ±ÀzÀ°è zÉÆgÉvÀ ¹ªÉÄà JuÉÚAiÀÄ §UÉÎ «ªÀgÀgÀªÁzÀ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÀªÉÄà ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÉëªÀÄ §gɹPÉÆAqÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄà ºÁUÀÆ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ªÀgÀ¢ ¸À°è¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀgÀ¢ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj CªÀÅUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
May 25, 2010

DAILY CRIME UPDATE 25/05/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 25/05/2010

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 61/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹ eÉÆÃvÉ 187 L.JªÀiï.«í DPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 24/5/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ¸ÉÆ£ÀªÉÆ¼É ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¤qÉèÁ£À ¸ÀzÀå §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-39/JZï-2813 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß E§âgÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼À eÉÆÃvÉ RvÀUÁAªÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ §AzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀÄÆV¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀAUÀªÀÄ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ GzÀVÃgÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï »gÉÆ ºÉÆÃAqÁ £ÀA J¦-9/©J¥sÀ 4990 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ CPÀæªÉÆâݣï vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ U˸ÉÆÃ¢Ý£ï ¸Á: N¯ïØ ¹n ZÁgÀ «Ä£Ágï ºÉÊzÁæ¨Ázï EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÀ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DvÀ£À E§âgÀÄ ªÀÄPÀ̽UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ PÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É ¥ÉmÁÖV gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ ¨sÀÄdzÀ ªÉÄÃ¯É UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwÛUÉ PÉÊ PÁ®Ä & PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ¥ÉmÁÖV gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß C¯Éè ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 56/2010 PÀ®A 409, 420, 465, 468, 471 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24/05/2010 gÀAzÀÄ DgÉÆæ UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Áà ¹gÀ¸ÉÛzÁgÀ f¯Áè¢üPÁjUÀ¼À PÀbÉÃj ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ f¯Áè¢üÃPÁjUÀ¼ÀÄ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ JAqÉƪÉÄAl J¸ï.©.JZï ¨ÁåAQ£À SÁvÉAiÀÄ ZÉPïUÀ¼À ªÉÄÃ¯É f¯Áè¢üPÁjAiÀĪÀgÀ £ÀPÀ° ¸À» ªÀiÁr 2 ®PÀë 8 ¸Á«gÀ gÀÆ. UÀ¼À£ÀÄß vÀ£Àß J¸ï.©.JZï ¨ÁåAQ£À SÁvÉUÉ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÉƸÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ d»gÁ £À¹ÃªÀÄ C¥ÀgÀ f¯Áè¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¤rzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 82/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 L.JªÀÄ.«.DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 24/05/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠨Á§Ä «ÄAiÀiÁå vÀAzÉ ±À¥sÉÆÃð¢Ý£À PÉðªÁqÀ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèªÀiï, ¸Á: ºÀÄqÀÄV UÁæªÀÄ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄzÀÄªÉ EzÀÝ PÁgÀt DmÉÆà mÁæ° £ÀA. PÉJ-39/2843 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÀÄqÀÄV¬ÄAzÀ ªÀÄgÀPÀÄAzÁ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¤uÁð PÁæ¸À ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ¹zÁæªÀÄ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: ¸ÉÆî¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁmÁ EArUÉÆà PÁgÀ £ÀA. JªÀÄJZÀ-13 J¹-5687 £ÉÃzÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ vÀ¯ÉUÉ, §®¨sÁUÀ ¨sÀÄdzÀ »AzÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀ ¨sÁUÀ ¥sÀPÀ½ ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ JqÀPÉÊ ªÀļÀPÉÊUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß DmÉÆÃzÀ°è vÀAzÀÄ ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀĪÀgÀÄ aQvÉì ¤r ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ £ÀAvÀgÀ ªÉÊzÁå¢üPÁjAiÀĪÀgÀ ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÊzÁæ¨Á¢£À ©.©.DgÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ D¸ÀàvÉæ ºÀwÛgÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁðAiÀÄ ºÉAqÀw ¤rzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 83/2010 PÀ®A 504, 506, 353 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23/05/2010 gÀAzÀÄ ¸ÁªÀ£À vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀ ¥Àæ¸ÁzÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ FvÀ£À£ÀÄß G¥ÀZÀj¸ÀĪÁUÀ DgÉÆæ fêÀ£À vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀ ¥Àæ¸ÁzÀ ¸ÁB ¨Á®f ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ©.© UÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è JPÁKQ PÀvÀðªÀå ¤gÀvÀ ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼ÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢ C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ ¸ÀgÀPÁj ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¸Á: ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ªÀÄ£ÁßJSÉý ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆÃmÁÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 71/2010 PÀ®A 323, 504, 506, eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 (ii ) (x) J¸ï.¹/J¸ï.n ¦.J. DåPïÖ 1989 :-
¢£ÁAPÀ 23/05/2010 gÀAzÀÄ ¦üÃAiÀiÁ𢠱ÉõÁgÁªÀ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ PÁA§¼É, ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ºÉÆðAiÀÄ, ¸Á: eÁd£ÀªÀÄÄUÀ½ EvÀ£ÀÄ eÁd£ÀªÀÄÄUÀ½ UÁæªÀÄzÀ ±ÀAPÀgÀ ªÀiÁ½ EªÀgÀ zsÁ¨ÁzÀ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¨Á¼ÀÄ vÀAzÉ ¢UÀA§gÀ ªÀiÁ½ ºÁUÀÄ E£ÀÆß 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: eÁd£ÀªÀÄÄUÀ½ EªÀgÉ®ègÀÆ §AzÀÄ «£Á PÁgÀt ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ¥ÁægÀA©üùzÁUÀ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄÄ »ÃUÉPÉ ºÉÆÃqÉAiÀÄÄwÛ¢Ýj CAzÁUÀ £À£Àß ªÉƨÉʯï PÉÆqÀÄ CAvÁ ºÉÆÃqÉAiÀÄ®Ä ¥ÁægÀA©üùzÀgÀÄ «£ÁB PÁgÀt £À£ÀUÉ ºÉÆqÉAiÀĨÉÃrj JAzÁUÀ CªÀgÉ®ègÀÆ ªÀÄgÁp ¨sÁµÉAiÀÄ°è CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÉʬÄAzÀ, PÁ°¤AzÀ, ªÀÄvÀÄÛ ¨Éð֤AzÀ ¹PÁÌ¥ÀmÉÖ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀAzÀÄUÀnÖzÀ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÀÄÛ PÉÆ®ÄèªÀ «ZÁgÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

May 24, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE 24/05/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 24/05/2010

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 81/2010 PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 L.JªÀÄ.«. JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 23/05/2010 gÀAzÀÄ 2330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ AiÀÄƸÀÄ¥sÀ C° vÀAzÉ ©üPÀÄÌ«ÄAiÀiÁå dªÀÄzÁgÀ ¸Á ªÀÄ£ÁßJSÉýî EªÀgÀÄ gÁ. ºÉ. £ÀA. 9 gÀ°ègÀĪÀ gÉÆÃrUÉ ¤AvÁUÀ gÁwæ CAzÁdÄ 2230 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÁßJSÉýî UÁæªÀÄzÀ ªÀÄÈvÀ PÁ±À¥Áà vÀAzÉ ¥Àæ§tÚ PÀA¨Áj EvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÁßJSÉýî PÀqɬÄAAzÀ vÀ£Àß PÉʤnPÀ ¸ÁàPÀð ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå J©L-8643 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ªÀÄUÀ ¥ÀÄAqÀ°PÀ EªÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ §AzÀ mÉA¥ÀÆ £ÀA. PÉJ-38 /2441 £ÉÃzÀÝgÀ DgÉÆæ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÁ±À¥Àà£À ªÁºÀ£ÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¹zÉà Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ PÁ±À¥Àà£À vÀ¯ÉUÉ, PÁ®ÄUÀ½UÉ, JzÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CªÀ£À ªÀÄUÀ ¥ÀÄAqÀ°PÀ EvÀ¤UÉ JqÀ ºÀuÉ, JqÀ®ªÉÆüÀPÁ®Ä vÀÄnUÉ §®ªÉÆüÀPÁ°UÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 72/2010 PÀ®A 341, 323, 355, 504,eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 23/05/210 gÀAzÀÄ 2300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ±ÉgÀt¥Áà vÀAzÉ ¨Á®uÁÚ PÀÄA¨ÁgÀ ¸Á ¨Á¼ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÄ ¨Á¼ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ £ÀªÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ EªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ 1) §®©üêÀÄ vÀAzÉ ±ÁæªÀt xÉÆÃgÁxÀ eÁ: ªÀÄgÁoÀ ¸Á ¨Á¼ÀÆgÀ 2) ªÀiÁºÀzÀ¥Áà vÀAzÉ £ÁUÀuÁÚ zsÉÆé eÁ: zsÉÆé ¸Á ¨Á¼ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ «£ÁPÁgÀt CªÁZÁå ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ E§âjUÀÆ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀiÁ¥Àr¹zÀÄÝ ºÁUÀÄ ZÉ¥Àà°¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉzÀÄ CªÀªÀiÁ£ÀUÉÆý¹gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 62/2010 PÀ®A 279,337 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 23/05/2010 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÉÆæ vÀAzÉ zÉÆâAiÀiÁ £ÁAiÀÄPÀ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, ¯Áj QèãÀgï ¸Á zÀAiÀÄUÁ f ªÀgÀAUÀ¯ï [J¦] EªÀgÀ ¯Áj ZÁ®PÀ DgÉÆæ ªÁ¸ÀÄzÉêÀ vÀAzÉ ®PÀäAiÀiÁå ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð G: ¯Áj £ÀAPÉJ-40/3338 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á avÀÆÛgÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ©æqïÓ ºÀwÛgÀ ªÁºÀ£À CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ DgÉÆæAiÀÄ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥À°Ö ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¯Áj ZÁ®PÀ¤UÉ ªÉƼÀPÉÊUÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÀuÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ ¸ÁzÁ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 3/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ 187 L.JªÀiï.« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 23-05-2010 gÀAzÀÄ 1345 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ PÀ¯ÁªÀw UÀAqÀ «¯Á¸À eÁzsÀªÀ ªÀAiÀÄ; 35 ªÀµÀð eÁ; PÉÆÃgÀªÀ ¸Á AiÀÄgÀAqÀV EªÀgÀÄ lAlA £ÀA PÉJ 39/1979 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ »gÀ£ÁUÁAªÀ PÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §A¢zÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ CAiÀiÁ vÀ¦à PɼÀUÉ ©zÀÄÝ UÁAiÀÄUÉÆArgÀÄvÁÛ¼É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 76/2010 PÀ®A 143, 147, 148, 504, 506, 323, 324 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23/05/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÉñÁä UÀAqÀ ªÀĺɧƧ±Á ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, ¸Á §AzÉ£ÀªÁd PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ªÀĺɧƧ±Á vÀAzÉ ¯Á®±Á ºÁUÀÆ E£ÀÆß 5 d£ÀgÀÄ J¯ÁègÀÆ ¸Á §AzÉ£ÀªÁd PÁ¯ÉÆä a¢æ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JPÉÆÃzÉÝñÀ¢AzÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ PÉÊUÀ½AzÀ, ¨Ál®UÀ½AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 160/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 23/05/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ CªÀÄÈvÀ WÉÆÃlPÉ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀ§, ¸Á ¸ÁªÀ¼É±ÀégÀ, vÁ D¼ÀAzÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ zsÀĪÀÄä£À¸ÀÆgÀzÀ PÉ®ªÀÅ d£À PÀÄ°PÁgÀgÀÄ PÀÄrPÉÆAqÀÄ zsÀƪÀÄä£À¸ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÀ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA J¦-09/«-2163 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ ºÁUÀÆ DgÉÆæAiÀÄÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 75/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 23/05/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ®PÀëöät PÉƽ ¸Á ªÀÄAUÀ®V ¸ÀzÀå ¥Ál¸À vÁ zËAqÀ f¯Áè ¥ÀäuÉ(JªÀiï.J¸ï) EªÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-39/eÉ-1643 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ a¢æ¬ÄAzÀ £Ë¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ §gÀÄwÛgÀĪÀ DgÉÆæ DmÉÆà £ÀA. PÉJ-39/2989 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj rQÌ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀ§ÄdPÉÌ ¥ÉmÁÖV ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß CmÉÆà ¤°è¸ÀzÉà Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉÃðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 55/2010 PÀ®A 79, 80 PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 23/05/2010 gÀAzÀÄ §AzÀ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL ºÁUÀÆ ¹§âA¢ ¸ÉÃj E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ UÉÃl ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ UÀįÁ§¸Á§ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¤AvÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ C°è DgÉÆævÀgÁzÀ JA.r C§ÄÝ® d¨ÁâgÀ vÀAzÉ JA.r E¸Áä¬Ä®¸Á§ ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: «zÁå£ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß PÉ®ªÀgÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ElÄÖ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹Ã©£À E¸ÉàÃl dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁ½ ªÀiÁr 27 d£ÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr DgÉÆævÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 21,100/- gÀÆ¥Á¬Ä, 20 ªÉÆèÁ¬Ä®UÀ¼ÀÄ, 52 E¸ÉÖÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ, 35 ¥Áè¹ÖÃPÀ PÀÄaðUÀ¼ÀÄ, JgÀqÀÄ PÀnÖUÉ mÉç®UÀ¼ÀÄ, JgÀqÀÄ ¥Áè¹ÖÃPÀ mÉç®UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 14 ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj 27 d£À DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CªÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
May 23, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE 23/05/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 23/05/2010

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 74/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 22/05/2010 gÀAzÀÄ 1140 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀAPÀgÀ vÀAzÉ WÁ¼É¥Áà ªÀAiÀÄ:45 ªÀµÀð ¸Á ªÀÄ®V ¸ÀzÀå J¸ï.JªÀiï.PÀȵÀÚ£ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ PÀjAiÀÄ¥Àà ªÀÈvÀÛ¢AzÀ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ JzÀgÀÄ UÀqÉ EgÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ËZÁ®AiÀÄzÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ »A¢¤AzÀ §AzÀ DgÉƦ ªÀiÁgÀÄw PÁgÀ £ÀA. JªÀiï.«í.J¯ï.-1259 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ JqÀPÁ°£À ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÁj£À ªÀÄÄA¢£À UÁ° ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ¨sÁj UÀÄ¥ÁÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹, vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JazÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì UÀÄ£Éß £ÀA 102/2010 PÀ®A ªÀÄ»¼É PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ 21/05/2010 gÀAzÀÄ 1320 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ¨ÉÆÃ£É ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á ®R£ÀUÁAªÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 13/05/2010 gÀAzÀÄ EªÀgÀ ¸ÉÆÃ¸É ¦æÃAiÀÄAPÁ @ ¤ªÀÄð¯Á UÀAqÀ ¥Àæ¢Ã¥À ¨ÉÆÃ£É ¸Á ®R£ÀUÁO EªÀgÉÆA¢UÉ ®R£ÀUÁAªÀ¢AzÀ ªÀÄgÀÆgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä ¨sÁ°Ì §¸Àì ¸ÁÖAqÀzÀ°è ¤AvÁUÀ ªÀÄgÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ §¸Àì E®èzÀ PÁgÀt ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄgÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ fÃ¥À lAlA EgÀĪÀ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ºÉÆVzÀÄÝ C°èAzÀ ªÀÄgÀ½ §gÀĪÀvÀ£ÀPÀ ¤ªÀÄð¯Á EªÀ¼ÀÄ C°è EgÀĪÀÅ¢®è J®è PÀqÉ ºÀÄqÀÄQzÀgÀÆ CªÀ¼À ¥ÀvÉÛAiÀiÁUÀ°®è CzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄ£À£ÀÄ ºÀÄqÀÄQ PÉÆqÀ¨ÉPÉAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 31/2010 PÀ®A 279, 337, L.¦.¹ eÉÆvÉ 184 L.JªÀiï.«. JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 21/05/2010 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀ« vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀ UÀªÁgÉà ¸Á ªÀÄįÁÛ¤ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ¸ÉÆzÀgÀªÀiÁªÀ£À ªÀÄUÀ£À ªÀÄzÀÄªÉ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ gÁdÄ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà EªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ºÉƸÀ »gÉÆà ºÉÆAqÁ (£ÀA§gÀ EgÀĪÀzÀįÁè) C£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ aAvÁQ PÀqÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß DgÉÆæ gÁdÄ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ¸Á JPÀ¯ÁgÀ ¸ÀzsÀå ªÀÄįÁÛ¤ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀEªÀgÀÄ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥À°Ö ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀPÉÌ gÀPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 78/2010 PÀ®A 143, 147, 324, 323, 504, eÉÆvÉ 149. L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ 22/05/2010 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀAUɪÀiÁä UÀAqÀ gÁd¥Áà QgÀUÀt ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð G ªÀÄ£É PÉ®¸À eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á PÁ½ UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀ UÀAqÀ¤UÉ ªÀÄ£É C½AiÀÄ CAvÁ ElÄÖPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À vÀAzÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ vÁ¬Ä ªÀiÁvÀæ EgÀÄvÁÛ¼É vÀªÀÄä ªÀÄ£É ºÀ¼ÉAiÀÄzÁÝVzÀÝjAzÀ CzÀ£ÀÄß j¥ÉÃj ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ¨sÁUÁ¢AiÀĪÀgÀÄ DgÉÆæ 1) ªÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ UÀÄgÀÄ¥ÁzÀ¥Áà QgÀUÀt ºÁUÀÄ E£ÀÆß 4 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á PÁ½UÀ°è EªÀgÀÄ AiÀiÁgÀ ªÀÄ£É CAvÁ PÀlÄÖwÛ¢Ýj CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ¼À UÀAqÀ¤UÉ EªÀj§âgÀ£ÀÄß CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.May 22, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE 22/05/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 22/05/2010

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 12/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 21/5/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀÛ gÁªÀÄAiÀiÁå vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀiÁå ªÀÄoÀ¥Àw EvÀ£ÀÄ ªÀiÁtÂPÀ£ÀUÀgÀzÀ°è ªÀÄzÀÄªÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ ©¹°£À°è NqÁr ªÀÄzÀÄªÉ HmÁ ªÀiÁr NªÉÄä¯Éà UÀl-UÀl£Éà ¤ÃgÀÄ PÀÆr¢zÀÝjAzÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® DvÀ¤UÉ ªÀÄÄZÉð §AzÀÄ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÀæUÉ vÀgÀĪÁUÀ ªÀÄzsÀå zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ «gÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ªÀÄÈvÀ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃzÉë UÀAqÀ gÁªÀÄAiÀiÁå ªÀÄoÀ¥Àw ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, eÁw: ¸Áé«Ä ¸Á: ¤A§ÆgÀ vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 158/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 11/05/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÀeÉÃAzÀæ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà PÀ£ÀPÀmÁÖPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 44 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï¹ ºÉÆïÉAiÀÄ, ¸Á: UÀqÀªÀAw UÁæªÀÄ DmÉÆÃzÀ°è ªÀiÁtÂPÀ£ÀUÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ £ÀA PÉJ-39/4058 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ gÁªÀÄÄ vÀAzÉ ©üªÀıÁ ¹AUÀ ªÀÄvÀÄÛ »AzÉ PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä CgÀÄtPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà, DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ-ªÀiÁtÂPÀ £ÀUÀgÀ gÉÆÃr£À ©æqÀÓ ºÀwÛgÀ »rvÀ vÀ¦à gÉÆÃr£À ¥ÀPÁÌzÀ°ègÀĪÀ PÀ°èUÉ rQÌ ªÀiÁr ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ ¸ÀªÉÄÃvÀ ©¢ÝgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 133/2010 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21-05-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ JA.r ¥sÀAiÀÄƪÀÄ vÀAzÀ ªÀĺÀäzÀ AiÀÄƸÀÄ¥sÀ ªÀAiÀÄ: 41 ªÀµÀð, ¸Á: CµÀÆÖgÀ EvÀ£ÀÄ ¥ÁAqÉ ªÉÊ£À ±Á¥ÀzÀ°è ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ £ÀAvÀgÀ ºÀt PÉÆqÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è DgÉÆæ 1) ªÀiÁå£ÉÃdgÀ eÉÆvÉ ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀĪÁUÀ DgÉÆæ 2) ªÉÊ£À ±Á¥À£À ªÉÃlgÀ ªÀÄvÀÄÛ 3) ªÉÊ£À ±Á¥À ªÀÄÄAzÉ ¥sÀ°è ¨Ál¤ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀªÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ªÀÄvÀÄÛ SÁ° ©ÃgÀ ¨Ál®¢AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 99/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 21/05/10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ PÀÄA¨ÁgÉ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: PÉƽ, ¸Á: PËrAiÀiÁ¼À(J¸ï), vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ gÁ.ºÉ. £ÀA 09gÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ vÀ£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ «£ÁAiÀÄPÀ ©üêÀÄgÁªÀ PÀÄA¨ÁgÉ eÉÆvÉAiÀÄ°è ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É §AUÁè PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ £À¹Ã¨sÀ zsÁ§zÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ªÀĺÉÃAzÀæ ªÀiÁåPÀì ¦Pï C¥À fÃ¥À £ÀA JA.ºÉZï-25/©-6923 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ¸ÉÃjPÁgÀ ªÀAiÀÄ:72 ªÀµÀð, eÁw:PÉƽ ¸Á:¥sÀįÁÝgÀªÁr, vÁ:§¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä¤UÉÀ »A¢¤AzÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ eÉÆÃgÁV rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä «£ÁAiÀÄPÀ¤UÉ §®PÀtÂÚ£À PɼÀUÉ ºÀjzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀQ«AiÀÄ ªÉÄîÎqÉ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É JqÀ§¢UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀzÁ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 100/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 22/05/10 gÀAzÀÄ 04:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ D¹Ã¥sÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ AiÀÄĸÀÄ¥sÀ »AUÉÆÃgÁ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA ¸Á: eÁ¥sÀgÀ UÉÃl ¥À®ÄAqÁ ºË¸À £ÀA 476 £ÀªÁ§¥ÀÄgÁ PÀ©ÃgÀ ªÀÄA¢gÀ¸À JzÀÄgÀÄUÀqÉ OgÀAUÀ¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ PÀĽvÀPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ E£ÉÆßêÁ PÁgÀ £ÀA JAºÉZï-20/©¹-4001 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ D¹Ã¥sÀ ªÀĺÀäzÀ¨sÁ¬Ä ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, eÁw:ªÀÄĹèA, ¸Á: OgÀAUÀ¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqÉ gÁ.ºÉ.£ÀA 09gÀ ªÉÄÃ¯É gÉrØ zsÁ§zÀ ºÀwÛgÀ PÉlÄÖ ¤AvÀ L±ÀÒgÀ r¹JA £ÀA JA.ºÉZï-04/©AiÀÄÄ-8031 £ÉÃzÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ PÁgÀ£À°èzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ aPÀ̪ÀiÁä ¹Ãj£À ¨sÁ£ÀÄ gÀªÀjUÉ JqÀUÀqÉ ¨sÀÄdPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÀqÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 73/2010 PÀ®A 341, 324, 506eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20/05/2010 gÀAzÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà PÀqÁzÉ, ªÀAiÀÄ: 31 ªÀµÀð, eÁw: Qæ±ÀÑ£ï, ¸Á: PÁqÀªÁzÀ, vÁ f ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ gÁeÉ¥Áà vÀAzÉ §AqÉ¥Áà ºÉ¼ÉA§gÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 3 d£ÀgÀÆ J®ègÀÆ ¸Á: PÁqÀªÁzÀ UÁæªÀÄ vÁ f ©ÃzÀgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ, ¥ÀAa¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


©ÃzÀgÀ ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 53/2010 PÀ®A 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21-05-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ EeÁd RÄgÉʹ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ SÁd RÄgÉʹ ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð, ¸Á: zÀUÁð¥ÀÆgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ£À eÉÆvÉ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É EArAiÀÄ£ï UÁªÀÄðAmïì ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UɼÉAiÀÄ£À vÀªÀÄä£À eÉÆvÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÀĺɪÀÄÆzÀ vÀAzÉ AiÀÄĸÀÆ¥sÀ SÁ£À 2) ¦ügÉÆÃd vÀAzÉ AiÀÄĸÀÆ¥sÀ SÁ£À E§âgÀÄ ¸Á: ºÀÆgÀ ±ÁºÀUÀAd ©ÃzÀgÀ EªÀj§âgÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DvÀ£À UɼÉAiÀÄ KPÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛ¢j CAvÀ PɼÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ ªÉĺɪÀÄÆzÀ EvÀ£ÀÄ “J ¸Á¯É vÀĪÀiïä PÉÆÃ£ï ºÀÆvÉ ¥ÀÆbÀ£É ªÁ¯É” CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÊUÀ¼ÀÄ »rzÀÄ PÉʬÄAzÀ JzÉAiÀÄ°è, ºÉÆÃmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ UÉƽ¹zÀ£ÀÄ, ºÁUÀÆ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÉÛ ‘’¸Á¯É vÀĪÀiÁgÉPÉÆ eÁ£À¸É ªÀiÁgÀzÉvÀÄ’’ CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 54/2010 PÀ®A 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21-05-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¤UÁgÀ SÁvÀÄ£À UÀAqÀ «ÄeÁð ªÀĺÀäzÀ RjPÀ PÀƯï gɺɪÀiÁ£À ¨ÉUÀ ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀĤAiÀiÁgÀ vÁ°ÃªÀÄ ¸ÀzÀå ±ÁºÀUÀAd ©ÃzÀgÀ EPÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÀĺÀäzÀ EeÁd RÄgÉʹ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ SÁd RÄgÉʹ ¸Á; zÀUÁð¥ÀÆgÀ ©ÃzÀgÀ, 2) ªÀĺÀäzÀ d»gÀ jeÁé£À vÀAzÉ U˸ÀÆ¢Ý£ï ¸Á: ¥À£Áì® vÁ°ÃªÀÄ ©ÃzÀgÀ, 3) JªÀÄ.r C¸ÀèA gɺÁ£À vÀAzÉ JªÀÄ.r U˸ÀƢݣÀ ¸Á: ¥À£Áì® vÁ°ÃªÀÄ EªÀgÉ®ègÀÆ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À CtÚ¤UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß PÉý ¦üAiÀiÁð¢vÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ¼À CPÀÌ E§âgÀÄ PÀÆr ¨ÁV®Ä vÉUÉzÁUÀ DgÉÆævÀ ªÀĺÀäzÀ EeÁd RÄgÉʹ EvÀ£ÀÄ PÁºÁ ºÉÊ vÉgÁ¨sÁ¬Ä CAvÀ PÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £ÀªÀÄä CtÚ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è E¯Áè CAvÀ GvÀÛj¹zÀ¼ÀÄ DUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢vÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ©âtzÀ gÁr¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄïÁãUÀzÀ°è ºÁUÀÆ ¨Á¬ÄAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ vÀÄnUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ ªÀĺÀäzÀ d»gÀ jeÁé£À EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉʬÄAzÀ ¨É£Àß°è ºÉÆqÉzÀÄ £ÀÆQÌzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ £Á°AiÀÄ°è ©¢ÝgÀÄvÁÛ¼É ªÀÄvÉÆÛ§â DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CPÀ̽UÉ PÉʬÄAzÀ ¨É£Àß ªÉÄïÉ, ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ eÁzÀ CªÁd PÀgÉvÀÄ vÀĪÀÄ ®ÆUÀPÀÆ eÁ£À¸Éà ªÀiÁgÀzÉÃvÀÄ CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.May 21, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE 21/05/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 21/05/2010

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 11/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 20/05/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0730 UÀAmÉUÉ §¸ÀAvÀ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠫ÃgÁgÉrØ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ gÉrØ ªÀiÁåPÀ® ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð eÁ: gÉrØ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á §¸ÀAvÀ¥ÀÄgÀ EªÀgÀ vÉÆÃlzÀ°ègÀĪÀ MAzÀÄ ªÀiÁ«£À VqÀPÉÌ ªÀÄÈvÀ ¸ÀAdÄgÉrØ vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ªÀÄdUÀ£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð eÁ: gÉrØ G: «zsÁåyð ¸Á ElUÁ, EvÀ£ÀÄ ¥ÀzÉÃ-¥ÀzÉà ©.J ¥ÀzÀ«AiÀÄ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è ¥sÉïÁUÀÄwÛzÀÝjAzÀ CzÀ£Éß ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj ¸Á«£À°è AiÀiÁªÀÅzÉà §UÉAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀ¢¯Áè. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 157/2010 PÀ®A 147, 363 eÉÆÃvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 18/05/2010 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀÄAqÀ°PÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ªÀiÁ° ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð eÁ: ºÀjd£À G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á gÁeÉÆüÁ vÁ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀ vÀªÀÄä gÀ« vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ªÀiÁ¯É ºÀjd£À ªÀAiÀÄ: 28ªÀµÀð ¸Á gÁeÉƼÁ UÁæªÀÄ EvÀ£ÀÄ ²æÃgÁªÀÄ ¥sÉÊ£Á£Àì UÀÄ®âUÁðzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ºÀt ºÀtzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è DgÉÆæUÀ¼ÀÄ 1) ¤®ªÀiÁä vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°PÀ ºÀjd£À ¸Á: E¸ÁèªÀÄ¥ÀÄgÀ vÁ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt E£ÀÆß 5-6 d£ÀgÀÄ ºÀtzÀ PÀÄjvÀÄ DªÁUÁªÁUÀ PÉüÀĪÀzÀÄ, ¦r¸ÀĪÀzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 18/05/2010 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£ÁzÀ gÀ« EvÀ£À£ÀÄß E§âgÀÆ DgÉÆævÀgÀÄ ºÁUÀÄ E£ÀÆß 5-6 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ UÀAUÁ ªÉÄÃrPÀ®ì KzÀÄj¤AzÀ MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ°è MvÁÛAiÀÄ ¥ÀƪÀðPÀªÁV, zÀÄgÀÄzÉÝñÀ¢AzÀ C¥ÀgÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 129/2010 PÀ®A 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 30-04-2010 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ PÀÄA¨ÁgÀ ªÀAiÀÄ: 39 ¸Á PÉƼÁgÀ(©) EªÀgÀ ªÉƨÉÊ¯ï £ÀA jUÉ DgÉÆæ D±ÉÆÃPÀ PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÀÄgÀĹzÀÝ¥Áà ZÀAzÀæ¥ÀæPÁ±À EAqÀ¹ÖçÃAiÀįï D±ÉÆòAiÉÄõÀ£À £Ë¨ÁzÀ EªÀgÀ ªÉƨÉÊ¯ï £ÀA 9900345581 £ÉÃzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀgÉ ªÀiÁr ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä «gÀÄzÀÞ oÁuÉAiÀÄ°è AiÀiÁPÉ Cfð ¸À°è¹zÉ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 130/2010 PÀ®A 143, 147, 323, 324, 504, 353 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20-05-2010 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲.gÁ UÁgÀªÁqÀ CAiÀÄÄPÀÛgÀÄ £ÀUÀgÀ ¸À¨sÉ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ £Ë¨ÁzÀ DmÉÆà £ÀUÀgÀzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV PÀnÖzÀ PÀlÖUÀ¼ÀÄ vÉgÀªÀÅUÉƽ¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA 198, 199, 200 £ÉÃzÀÝgÀ°è vÉgÀªÀÅ PÁAiÀÄðZÀgÀuÉ PÉÊUÉƼÀÄîwgÀĪÁUÀ DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ 1] ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ªÀ¯Éè¥ÀÆgÉ 2] ²ªÀgÁd 3] ¢£ÀzÀAiÀiÁ® 4] gÀWÀÄ£ÁxÀ 5] «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ºÁgÀÆgÀUÉÃj EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ eÉÆvÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀªÀjUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¸ÁzÁUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ ¸ÀgÀPÁj PÀvÀðªÀåPÉÌ CqÀZÀuÉ GAlÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 96/2010 PÀ®A 87 PÉ.¦. JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 20/05/10 gÀAzÀÄ 1745 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L. EªÀgÀÄ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæzÉÆA¢UÉ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ºÁUÀÄ 4 d£À DgÉÆævÀgÁzÀ ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ gÉêÀt¥Áà qÉÆAUÀgÉ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ G: ªÁå¥ÁgÀ E£ÀÆß 3 d£À J®ègÀÆ ¸Á ºÀÄ®¸ÀÆgÀ EªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®Ä ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 131/2010 PÀ®A 448, 323, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20-05-2010 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÁªÀðw UÀAqÀ ªÀÄ®èAiÀiÁå ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ : 32 ¸Á PÉƼÁgÀ(©) ¸ÀzÀå ¥ÀævÁ¥À £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è UÀAqÀ DgÉÆæ ªÀÄ®èAiÀiÁå ¸Áé«Ä ¸Á PÉƼÁgÀ(©) EªÀgÀÄ CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ¤Ã£ÀÄ £À£Àß ªÀiÁvÀÆ PÉüÀÄwÛ¯Áè CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 69/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 20/05/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀȵÀÚªÀÄä UÀAqÀ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ dªÀiÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§°UÀ, ¸Á vÀqÉÆüÁ gÀªÀgÀ vÀAVAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀĪÀiÁj ¨sÁUÉòæà ªÀAiÀÄ: 8 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É DlªÁqÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-32/Dgï-5898 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À ¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¨sÁUÀå²æÃUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¨sÁUÀå²æÃUÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 101/2010 PÀ®A 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20/05/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ JA.J¸À. »ÃgɪÀÄoÀ ¤ªÀÄä QÃr ¥ÀwÛPÉAiÀÄ ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀÄ ¸Á ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¥ÀÀwæPÉAiÀÄ°è ¨sÁ°Ì »ÃgɪÀÄoÀ ¸ÀA¸ÁÜ£ÀzÀ°ègÀĪÀ UÀÄgÀħ¸ÀªÀgÀªÀgÀ£ÀÄß PÀÄ®APÀıÀªÁV ¥ÀæPÀn¹zÀPÉÌ ªÉÆèÉÊ® £ÀA 9241191342, 984438814, 9739378629, 900888620, 979529759, 0814714686 £ÉÃzÀgÀ UÁæºÀPÀgÉ®ègÀÆ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 80/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆJ 187 LJªÀÄ« :-
¢£ÁAPÀ 20/05/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà PÀA¨ÁgÀ ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á ªÀÄgÀPÀÄAzÁ EªÀgÀÄ DmÉÆà £ÀA PÉJ-39/4122 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ ªÀÄÄgÀPÀÄAzÁ¢AzÀ WÀvÀÛgÀV zÉêÁ®AiÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄAUÀ®V UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ mÉæîgÀ ¯Áj £ÀA J¦-12/AiÀÄÄ-5578 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀĽwgÀĪÀ DmÉÆPÉÌ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÀzÁ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß 72/2010 PÀ®A 447 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19-5-2010 gÀAzÀÄ DgÉÆæ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¨Á§Ä RƨÁ, ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: gÁeÉÆüÁ EvÀ£ÀÄ ¤ÃµÉâüvÀ ¸ÀܼÀªÁzÀ KgÀ¥sÉÆÃgïì ¸ÉÖõÀ£ï ©ÃzÀgÀzÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁeÉñÀ £ÁAiÀÄgÀ PÀªÀiÁAqÀgÀ ¥ÉèöÊl ¹rDgï ¹PÉÆåjn ¥sÁgÀ JgÀ D¦ü¸ÀgÀ PÀªÀiÁArAUÀ JgÀ¥sÉÆÃgÀì ¸ÉÖñÀ£À ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 84/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 20/05/10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÀÄtªÀAvÀgÁªÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Àà ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 58 ªÀµÀð, ¸Á: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ »ÃgÉÆúÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-38/PÉ-6391 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É OgÁzÀ(¹¹ð) UÁæªÀÄ¢AzÀ ©ÃzÀgÀUÉÀ §gÀÄwÛzÁÝUÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆæ ¥ÀÆeÁ mÁæöåªÀ¯ïì £ÀA PÉJ-39/2894 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ »A¢¤AzÀ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÄ vÀgÀavÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆæ vÀ£Àß ªÁºÀ£À C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 55/2010 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 504, 307 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20-05-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÉÆëAzÀ vÀAzÉ ºÉêÀįÁ eÁzsÀªÀ ¸Á qsÁPÀÄ vÁAqÁ dªÀÄV EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EªÀgÀÀ ªÀÄUÀ dªÀÄV UÁæªÀÄzÀ DUÀªÀÄAiÀiÁå EªÀgÀ ºÉÆÃl® ªÀÄÄAzÉ ¤AwzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ©üêÀĹAUÀ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á qsÁPÀÄ vÁAqÀ dªÀÄV ºÁUÀÆ E£ÀÄß 9 d£ÀgÀÄ EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉÆÃ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝò¢AzÀ PÉÊUÀ¼À°è §rUÉ, gÁqÀÄ, ZÁPÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤ÃªÀÅ £ÀªÀÄä «gÀÄzÀÝ PÉøÀÄ ªÀiÁr¹¢j CAvÀ ®PÀëöät EvÀ£ÀÄ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉAiÀÄĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CªÀ£À PÉÊ »r¢zÀÝjAzÀ ZÁPÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÁ® vÉÆqÉUÉ ºÀwÛ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, ªÀiÁgÀÄw EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÀqÉ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É, gÁªÀÄzÁ¸À EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ¸ÀAvÉÆõÀ£À PÀÄwÛUÉAiÀÄ£ÀÄß eÉÆÃgÁV MwÛ ¸Á¬Ä¸À®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
May 20, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 20/05/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 20/05/2010

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 17/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 18-05-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀªÀļÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÀ, ¸Á: ºÉÆPÁæuÁ [©] EPÉAiÀÄ UÀAqÀ ªÀiÁtÂPÀ EvÀ£ÀÄ r.¹.¹. ¨ÁåAQ£À°è 40,000/- gÀÆ ºÁUÀÆ SÁ¸ÀV 2 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ¸Á® ºÉÃUÉ wj¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ ªÀÄ£À¹£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ «µÀ ¸Éë¹gÀÄvÁÛ£É. aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgï ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÉgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆzÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 11/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 19-05-10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ®èªÀiÁä UÀAqÀ ±ÀAPÀgÀ ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: aªÀÄPÉÆÃqÀ EPÉAiÀÄ UÀAqÀ ªÀÄÈvÀ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ©ÃgÀ¥Áà ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: aªÀÄPÉÆÃqÀ EvÀ£À ºÀwÛgÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 150 PÀÄjUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ CAzÁdÄ MAzÀÄ wAUÀ¼À »AzÉ DPÀ¹äPÀªÁV 125 PÀÄjUÀ¼ÀÄ ¸ÀwÛgÀÄvÀÛªÉ. EzÀjAzÀ ªÀÄÈvÀ ±ÀAPÀgÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §Ä¢Ý ¨sÀæªÀÄuÉAiÀiÁV ¢£ÁAPÀ 18-05-10 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ±ÀAPÀgÀ EvÀ£ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ 1800 UÀAmÉAiÀÄ ªÀgÉUÀÆ ¸ÀºÀ ªÀÄgÀ½ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè. JAzÀÄ ºÀÄqÀÄPÁrzÁUÀ ±ÀAPÀgÀ EvÀ£ÀÄ aªÀÄPÉÆÃqÀ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ UÀt¥Àw vÀAzÉ ªÀÄ®UÉÆAqÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ ¨Éë£À VqÀPÉÌ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 83/2010 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 19/05/10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæ¥Áà vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà ¨sÁ«PÀnÖ ªÀAiÀÄ: 56 ªÀµÀð, eÁw: ºÀjd£À ¸Á: £ÁUÀÆgÁ(J£ï) UÁæªÀÄ vÁ: OgÁzÀ f: ©ÃzÀgÀ EvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀiÁ¥ÀtÚ ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, EvÀ¤UÉ DgÉÆæ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA PÉJ-38/n-1472/n-1473 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¨É£ÀPÀ£À½î¬ÄAzÀ ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÄ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ £ÀqɬĹ C±ÉÆÃPÀ PÀæ±Àgï ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀiÁ¥ÀtÚ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ºÉÆmÉÖ ªÀÄvÀÄÛ ªÀĪÀiÁðAUÀ ¨sÁUÀzÀ ºÀwÛgÀ MqÉzÀÄ ºÉÆgÀ §A¢gÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ JgÀqÀÄ Q« ªÀÄvÀÄÛ ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ gÀPÀÛ §AzÀÄ §®UÉÊ ªÉƼÀPÉÊ ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ªÀiÁ¥ÀtÚ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀªÀÄnÖgÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÆ mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ C°èAiÉÄà ¤°è¹ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 58/2010 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 18/05/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫PÀæªÀÄ vÀAzÉ ¥sÀæ¨sÀÄ eÁzsÀªÀ ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, eÁw: ®A§qÁ ¸Á: ªÀ²gÁªÀÄ vÁAqÁ ªÀÄÄzsÉÆüÀ (©) ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ E§âgÀÄ gÁwæ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Hl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ±ÉnÖ @ ±ÉmÁå vÀAzÉ ªÀ²gÁªÀÄ eÁzsÀªÀ ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð, 2) £ÀgÀ¹AUï vÀAzÉ ±ÉnÖ @ ±ÉmÁÖöå eÁzsÀªÀ ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, E§âgÀÄ eÁw: ®A¨ÁqÁ, ¸Á:ªÀ²gÁªÀÄ vÁAqÁ ªÀÄÄzsÉÆüÀ (©) EªÀj§âgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉUÉ ¤ªÀÄUÉ JµÀÄÖ ºÉýzÀgÀÄ E£ÀÆß ªÀÄ£ÉAiÀÄ CqÀØ UÉÆÃqÉ PÀlÄÖwÛ¯Áè JAzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀÄÄ «£Á PÁgÀt AiÀiÁPÉ ºÀÆ®¸ÀÄ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ý ¸ÀzÀå £À£Àß ºÀwÛgÀ ºÀt«®è DzÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ UÉÆÃqÉ PÀlÄÖwÛ¯Áè ºÉÆ®zÀ ¨É¼É ¸ÀÄVÎ DzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÉÆÃqÉ PÀnÖPÉÆüÀÄîvÉÛ£É CAvÀ CAzÁUÀ DgÉÆæ £ÀA 1 EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉUÉ fAeÁªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ©r¹PÉÆüÀî®Ä ºÀÆzÁUÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÀÛ ¤£ÀÄ ©r¸À°PÉÌ §gÀÄwÛ ªÀÄPÀÌ¼É ¤ªÀÄUÉ ¸ÀÆPÀÄÌ eÁ¹Û DVzÉ CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ®è£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É s¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃr DgÉÆæ £ÀA 2 EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉUÉ vÀ£Àß §®UÉʬÄAzÀ ºÀÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 59/2010 PÀ®A 498 (J) eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 18/5/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÉÃtÄPÁ ¨Á¬Ä UÀAqÀ PÁ½zÁ¸À ªÁUÀªÀiÁgÉ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, eÁw: ºÀjd£À, ¸Á: ªÀĺÁqÉÆÃtUÁAªÀ EPÉAiÀÄÄ UÀAqÀ PÁ½zÁ¸À eÉÆvÉUÉ 17/5/2010 gÀAzÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÊzÀÄ£À gÁªÀÄzÁ¸À vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ªÁUÀªÀiÁgÉ EvÀ£À JgÀqÀ£É ªÀÄzÀĪÉUÉ §AzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ±ÀgÀt¥Áà ªÁUÀªÀiÁgÉ (ªÀiÁªÀ), 2) ªÀiÁ®ªÀÄä UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Áà ªÁUÀªÀiÁgÉ, 3) gÁªÀÄzÁ¸À vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ªÁUÀªÀiÁgÉ, 4) PÁ½zÁ¸ï vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ªÁUÀªÀiÁgÉ J¯ÁègÀÄ ¸Á: ªÀĺÁqÉÆÃtUÁAªÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ ¤£Àß ºÉAqÀwÛUÉ ªÀÄPÀ̼ÁUÀĪÀÅ¢¯Áè ¤£ÀÄ ¤£Àß DuÁÚ £ÀAvÉ ªÀÄPÀ̽UÁV ¨ÉÃgÉÆAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆ CAvÀ ºÉ¼ÀÄwÛzÀÄÝzÀ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀévÀ; PÉý¹PÉÆAqÀÄ gÁwæ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 0930 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ E§âgÀÄ vÀ£Àß PÉÆÃuÉAiÀÄ M¼ÀUÀqÉ ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £Á£ÀÄ ¤£ÀUÉ ©lÄÖ ¨ÉÃgÀÆAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É CAvÀ CAzÁUÀ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ ºÉzÀj¸ÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è GjAiÀÄÄwÛzÀÝ aªÀÄt JuÉÚAiÀÄ ¢Ã¥ÀªÀ£ÀÄß vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £Á£ÀÄ aªÀÄt ¢Ã¥ÀªÀ£ÀÄß ºÁQPÉÆAqÀÄ ¸ÁAiÀÄÄvÀÛ£É CAvÀ ºÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ fAeÁªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr ¸ÀzÀj ¢Ã¥ÀªÀ£ÀÄß PÀ¹zÀÄPÉÆüÀÄîªÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV aªÀÄt JuÉÚAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ ¨ÉAQAiÀÄÄ ºÀwÛPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ JgÀqÀÄ PÉÊ ªÀÄvÀÄÛ PÀÄwÛUɬÄAzÀ ¸ÀÆAlzÀ ªÀgÉUÉ ¸ÀÄlÄÖ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ .CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 94/2010 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 18/5/10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫dAiÀÄ vÀAzÉ ªÉÆúÀ£À T¯ÁgÉ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, G: ¥ÉưøÀ ¥ÉzÉ £ÀA 1104, eÁw: ¯ÉÆãÁj, ¸Á: ¨Á¹ð ¹n ¥ÉưøÀ ¸ÉÖõÀ£À ¸Á: ¯ÉÆãÀgÀªÁr vÁ: ¥ÀAqÀgÀ¥ÀÆgÀ f: ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ DgÉÆæ PÁgÀ £ÀA JA.ºÉZï-13/J.¹.-6153 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ £ÀUÀ£ÁxÀ eÁzsÀªÀ ¸Á: ¨Á¹ð EvÀ£ÀÄ PÁgÀ£ÀÄß ¨ÉÃUÀ£É ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ ªÀÄÄnÖ¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¨ÉüÀV£À eÁªÀ 0400 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÁ.ºÉ £ÀA 9gÀ ªÉÄÃ¯É gÁeÉñÀégÀ UÁæªÀÄzÀ°è gÉÆr£À JqÀ§¢AiÀÄ°è MAzÀÄ ªÀÄgÀPÉÌ eÉÆÃgÁV rQÌ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ, rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀuÉAiÀÄ, £Á°UÉ ºÁUÀÆ JqÀªÉƼÀPÁ® PÉüÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §UÀtÂÚUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆvÉVzÀÝ J.J¸ï.L £ÀªÀ£ÁxÀ ¨ÉÆÃgÁqÉ EªÀjUÉ JqÀUÉÊ ¨sÀÄdPÉÌ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV PÉÊ ªÀÄÄjzÀÄ §®UÁ® ªÉƼÀPÁ® PɼÀUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV PÁ®Ä ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ gÀPÀÛ §AzÀÄ WÀl£É ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÀÆ ¸ÀĤî UÉÆîÄÌAqÁ EvÀ¤UÉ JqÀUÀtÂÚ£À ªÉÄîÎqÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®UÉÊ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÉÊ ªÉƼÀPÉÊUÉ ¨sÁjUÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV JgÀqÀÄ PÉÊUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛzÉ, ºÁUÀÆ §®UÁ® vÉÆqÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV PÁ®Ä ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀĺÁ¸À ¥ÁlPÀ EvÀ¤UÉ §®UÀtÂÚ£À ºÀÄ©âUÉ ¨sÁjgÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®UÁ®, ªÉƼÀPÁ® PÉüÀUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV PÁ®Ä ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛzÉ, C£ÀÄ¥À ¨sÉÆøÀ EvÀ¤UÉ ºÀuÉAiÀÄ §®UÀqÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, vÀ¯ÉAiÀÄ°è ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ¤UÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄ¯É ¨sÁjgÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®UÁ® ªÉƼÀPÁ® ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀUÁ® vÉÆqÉUÉ ¨sÁjUÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 97/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 19/5/10 gÀAzÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¥ÀlÖtzÀ xÉÃgÀ ªÉÄÊzÁ£ÀzÀ°è DgÉÆæ mÁmÁ EArPÁ PÁgÀ £ÀA PÉJ-39/JA-493 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ MªÉÄäÃ¯É PÀmï ºÉÆqÉzÀjAzÀ PÁj£À ªÀÄÄA¢£À mÉÊgÀ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀPÁAvÀ UÀAqÀ ªÀÄ®èAiÀiÁå ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀ §®UÁ® ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÁ® ºÉ§âgÀ½UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 98/2010 PÀ®A 279, 338 304(J) L¦¹. eÉÆvÉ 187 L.JA.«.DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 19/5/10 ¦üAiÀiÁð¢ CgÀÄt vÀAzÉ ²æÃgÀAUÀgÁªÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á:ZÀAqÀPÁ¥ÀÄgÀ EvÀ£À ºÉAqÀwÀ gÀªÀŨÁ¬Ä gÉÆÃqÀ zÁn ¤ÃgÀ£ÀÄß vÀgÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ CªÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ D¬Ä¯Áå EPÉAiÀÄÄ gÁ.ºÉ.£ÀA 9 £ÀÄß zÁlÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ J¦-13/JPÀì-3336 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ §®UÉÊ CAUÉÊUÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §®UÁ°£À vÉÆqÉUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV PÁ®Ä ªÀÄÄjzÀAvÉ PÀAqÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ §®UÁ°£À ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §®UÀqÉ bÀ¥ÉàUÉ ºÁUÀÆ ºÉÆmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ DgÉÆæ ¯Áj ¤°è¹ Nr ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ªÀÄUÀ½UÉ ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃmÁgÀ ªÉÄÃ¯É §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉjPÀ ªÀiÁrzÁUÀ aQvÉì PÁ®PÉÌ ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 95/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.«í. JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 18/05/10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C¤Ã® vÀAzÉ UËvÀªÀÄ PÁA¨Éî ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: ºÀjd£À, ¸Á: ºÀ®¹(J¯ï) UÁæªÀÄ vÁ: ¨sÁ°Ì. EvÀ£ÀÄ CA§jñÀ @ ¥Àæ¥sÀÄ¯ï ªÀÄvÀÄÛ ²æêÀÄAvÀ vÀAzÉ ²ªÀPÁAvÀ ºÁUÀÄ ¢UÀA§gÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw gÀªÀgÀ eÉÆÃvÉAiÀÄ°è mÉA¥ÉÆà £ÀA PÉJ-39/261 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ EAZÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA JªÀiï.JZï.-04/¹.¦.-5689 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠧gÀÄwÛzÀÝ mÉA¥ÉÆÃUÉ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EzÀgÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ M¼ÀUÀqÉ PÀĽvÀ ¦üÃAiÀiÁ¢UÉ ¨sÁj ºÁUÀÆ ¸ÁzÁ gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÀgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 99/2010 PÀ®A 99/2010 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19-05-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁA ªÀÄÆwð ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð. ¸Á: ±Á¹Ûçà £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ¹vÁ¼ÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ ªÀÄgÀR® UÁæªÀÄzÀ°è ¢£ÁAPÀ 18-05-10 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è UÁæªÀÄPÉÌ PÀÄrAiÀÄĪÀ ¤Ãj£À ¸ÀgÀ§gÁddÄ DUÀĪÀ JgÀqÀÄ ªÉÆÃmÁgïUÀ½UÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ 6 PÀmËmï ¨ÉÆÃqÀð, MAzÀÄ ¸ÁÖlgÀ, 60 ¦üÃmï ¸À«ð¸ï ªÉÊgï CA.Q 3000=00 gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß DgÉÆævÀgÁzÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 56/2010 PÀ®A 326, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 19/05/10 gÀAzÀÄ UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ®gÀrØ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÀrØ ºÀ½î ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, eÁw: gÀr,Ø ¸Á: ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ. EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) UÉÆëAzÀgÀrØ vÀAzÉ ªÀÄ®gÀrØ ºÀ½î ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: gÀrØ, 2) ²æäªÁ¸ÀgÀrØ vÀAzÉ ªÀÄ®gÀrØ ºÀ½î ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, eÁw: gÀrØ E§âgÀÄ ¸Á: ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀqɸÁ¯ÉAiÀÄ°è PÀĽvÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £ÀªÀÄä ¥Á°UÉ §AzÀ eÁUÉAiÀÄ°è KPÉÌ PÀĽwgÀÄªÉ CAvÁ DªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ UÉÆëAzÀgÀrØ EvÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ JqÀUÉÊ ªÉƼÀPÉÊ ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JqÀUÉÊ ªÉƼÀPÉÊ ªÀÄÄA¢£À ¨sÁUÀ ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVzÀÄÝ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÀÄzsÀå ¨sÁUÀzÀ°è ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 71/2010 PÀ®A 143, 147, 148, 326, 324, 323, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19-5-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ qÉëqÀ vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Áà ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÀPÀgÀ, ªÀAiÀÄ: 58 ªÀµÀð, ¸Á: eÉÃgÀĸɮA PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) eÁ£À @ eÁ£ÀÄ vÀAzÉ WÁ¼É¥Áà ªÀªÀiÁð ºÁUÀÆ E£ÀÆß 7 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: eÉÃgÀĸɮA PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä PÉÊUÀ¼À°è C¥ÁAiÀiÁPÀgÀ CAiÀÄÄzÀÞUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ KPÉÆÃzÉÝñÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è PÀnÖUÉ, PÀļÀÄî JPÉ ºÁQPÉÆqÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄPÀ̽UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ, vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUɬÄAzÀ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj ºÁUÀÆ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄ ¥Àqɹ, fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


May 19, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE 19/05/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£À¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 19/05/2010

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 90/2010 PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« CPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 18/05/2010 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ gÁZÀ¥Àà ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á ºÉÆPÁæuÁ[©] EªÀgÀÄ EAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ mÁæPÀÖgÀ £ÀA. PÉJ-38/n-1078 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ GªÀiÁPÁAvÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ¸Á PÉƼÁîgÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¦üÃAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ ªÀÄÈvÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà PÉÆAqÁ, ªÀAiÀÄ; 35ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á ºÉÆPÁæuÁ[©] ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢ Hj£ÀªÀ£ÁzÀ UÀAUÁzsÀgÀ §¸ÀªÀgÁd ªÀAiÀÄ: 23ªÀµÀð, ¸Á ºÉÆPÁæuÁ[©] EªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÉÆ®¢AzÀ ªÀÄgÀ½ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ vÀ£Àß mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à gÉÆÃr£À JqÀ§¢UÉ ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj WÀl£É¬ÄAzÀ mÁæPÀÖgï PɼÀUÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ªÀÄvÀÄÛ UÀAUÁzsÀgÀ E§âgÀÄ ©¢ÝzÀgÀÄ. ªÀÄ°èPÁdÄð£À EvÀ¤UÉ ¸ÉÆAlPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ ªÀĪÀiÁðAUÀPÉÌ, ¨Á¬ÄUÉ, §®UÀqÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÄRPÉÌ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÄ UÀAUÁzsÀgÀ EvÀ¤UÉ gÉÆArUÉ, ¨É¤ßUÉ, ¸ÉÆAlPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgï f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ E§âgÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj mÁæPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ NrºÉÆVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 61/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24/04/2010 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA J¦-29/JªªÀiï-7952 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ QæµÀÚ vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà ºÉʧwÛ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ ¸ÁB ¹¹ð (J) OgÀzÀ vÁB ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ VqÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ QæµÀÚ£À £Á®UÉ PÀmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ, ªÉÄî vÀÄnUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ d£ÁzsÀð£À¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è ¨sÁj UÁAiÀÄ, PÁwðPÀ¤UÉ PÉÊ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆüÀ PÁ°£À ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉAqÀw avÀæªÀÄä½UÉ ¨É£Àß°è, KqÀ §ÄdPÉÌ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ¤UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉUÉ ¸ÉÃj¹ £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©.JZÀ.E.J®. D¸ÀàvÉæ ºÉÊzÀæ¨ÁzÀPÉÌ ¸ÉÃj¹gÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ UÁA¢ü D¸ÀàvÉæ ¹PÀAzÀgÀ¨ÁzÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ ¢£ÁAPÀ 25/04/2010 gÀAzÀÄ ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV ¸ÉÃj¹gÀÄvÁÛgÉ. DzÀgÉ DgÉÆæAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 26/04/2010 gÀAzÀÄ 0145 UÀAmÉUÉ aQvÉì PÁ®PÉÌ UÁA¢ü D¸ÀàvÉæ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀAPÀgÀ gÀrØ vÀAzÉ CuÁÚ gÀrØ ªÀqÀUÉÃgÀ ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, ¸Á: SÁ±ÀA¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 89/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 18/05/2010 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ £ÁUÀuÁÚ ªÀÄqÀQ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, G: ªÁå¥Áj, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á ªÀÄ£Àß½ EªÀgÀ vÀªÀÄä ºÁUÀÄ £ÀªÀÄÆägÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §¸À¥Áà EªÀgÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ DmÉÆà £ÀA. PÉJ-38/4813 PÀĽvÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ §AzÀ DgÉÆæ mÁæPÀÖgÀ £ÀA. PÉJ-38/l-892 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ JqÀ¨sÁUÀzÀ vÀ¯É ¸ÀA¥ÀÆtð MqÉzÀÄ ªÉÄzÀĽUÉ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. C®èzÉ ¨sÁj gÀPÀÛ ¸ÁæªÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. C®èzÉ gÉÆÃVAiÀÄ JqÀ JzÉAiÀÄ ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ J®Ä§ÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛªÉ. ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ vÀPÀët ¥ÀæxÀªÀÄ aQvÉì ¤Ãr ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀPÉÌ gÉÃ¥sÁgÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 48/2010 PÀ®A 87 PÉ.¦.JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 18-05-2010 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL ºÁUÀÄ ¹§âA¢ ¸ÉÃj E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄzÀgÁ ºÀwÛgÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÀ DgÉÆæ ªÉƺÀäzï ªÀÄĩãï vÀAzÉ ªÉƺÀäzï E£ÀÆß 4 d£À J®ègÀÆ ¸Á ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀjAzÀ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÀÆ. 375/- £ÀUÀzÀÄ ºÀt d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 47/2010 498(J) eÉÆvÉ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 & 4 r.¦.JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 18-02-2008 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ zsÀ£À®Qëöä ªÀÄ.¦.¹-1682 ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ DgÉÆæ 1) «±ÉéñÀégÀAiÀiÁå vÀAzÉ AiÉÆÃUɱÀ vÉÆgÉ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄ, vÁ ¸ÉƪÀĪÁgÀ ¥ÉÃmÉ f PÉÆqÀUÀÄ EªÀgÉÆA¢UÉ gÉf¸ÀÖgï «ªÁºÀªÁVzÀÄÝ 2010 £Éà d£ÀªÀj¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ªÀgÀzÀQëuÉ ºÀtPÁÌV MvÁ۬ĸÀÄwÛzÀÄÝ, E°èAiÀÄ ªÀgÀUÉ ¸ÀªÀiÁgÀÄ MAzÀÄ ®PÀë gÀÆ. ºÀtªÀ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢¬ÄAzÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, DgÉÆæ UÀAqÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15 ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ gÁAaUÉ PÀvÀðªÀåPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ 2) AiÉÆÃUɱÀ 3) AiÀıÉÆÃzÀªÀiÁä 4) wÃxÀð 5) ªÀÄAdÄ J®ègÀÄ vÉÆgÉ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄ vÁ ¸ÉƪÀĪÁgÀ ¥ÉÃmÉ f PÉÆqÀUÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¥ÀzÉ ¥ÀzÉ ªÀgÀzÀQëuÉ ºÀt vÀgÀĪÀAvÉ MvÁ۬Ĺ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀ vÉÆAzÀgÉ ¤ÃrwÛgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ, CªÀgÀ »A¸É vÁ¼À¯ÁgÀzÉà E°èAiÀÄ ªÀgÉUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆnÖgÀÄvÉÛ£É. ©ÃzÀgÀzÀ°è vÀ£Àß UÀAqÀ£À eÉÆvÉ EzÁÝUÀ zÉÊ»PÀªÁV ¹UÀgÉÃn¤AzÀ ¸ÀÄnÖgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁ𢠻AzÉ ¢£ÁAPÀ 19-04-2010 gÀAzÀÄ PÀıÁ® £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è zÀÆgÀÄ ¸À°è¹ UÀÄ£Éß £ÀA. 99/10 PÀ®A. 498(J) eÉÆvÉ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 & 4 r.¦.JPïÖ. £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj WÀl£É ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÀqÉ¢gÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆjgÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 78/2010 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹.:-
¢£ÁAPÀ 18/05/2010 gÀAzÀÄ 0705 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫ÃgÀ±ÉÃnÖ vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ ¥ÀzÁä£ÀªÀgÀ ªÀAiÀÄ: 41ªÀµÀð eÁ: PÀ§â®UÉÃgÀ G: ªÁå¥ÀgÀ ¸Á ºÀÄqÀÄV EªÀgÀÄ EAzÀÄ 0530 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ CA§jñÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ¨ÉÆøÀPÉÌ mÁmÁ ªÀiÁåfPÀ mÉA¥ÀÆ £ÀA. PÉJ-39 /7108 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á ºÀÄqÀÄV EªÀgÀ eÉÆÃvÉ ºÁ®Ä ªÀiÁgÀ®Ä ºÀÄqÀÄV UÁæªÀÄ¢AzÀ £ÁUÀ£ÀPÉÃj UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ vÁ¼ÀªÀÄqÀV UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ J£ï.JZï. 9 gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É DAiÀiÁ vÀ¦à mÉA¥ÀÆ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ KqÀPÁ®Ä ªÀÄÆ¼É ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, KqÀPÁ® ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É §® vÀÆnAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §® ªÉÆüÀPÁ® ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 52/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 18-05-10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲gÉÆêÀÄt vÀAzÉ §AqÉ¥Áà eÉÆÃvÉ£ÉÆgÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: Qæ±ÀÑ£À ¸Á: DtzÀÆgÀ PÀÆ° PÉ®¸À PÀÄjvÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DtzÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæAiÀiÁzÀ PÁgÀ £ÀA§gÀ JªÀÄJZÀ-14/©J-3127 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉƼÀPÉÊUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ §®UÁ°£À ¨ÉgÀ½UÉ ºÁUÀÆ ¸ÉÆAlPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 51/2010 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 18-05-2010 gÀAzÀÄ 1115 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠮Qëöä¨Á¬Ä UÀAqÀ PÀ®è¥Áà PÁA§¼É ¸Á ¨ÁZÉ¥À½î EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ DgÉÆæ ¥Àæ¨sÀÄgÁªÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀÄ ºÁUÀÆ E£ÀÄß ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á ¨ÁZÉ¥À½î EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä AiÀiÁzsÀªÀgÁªÀ EªÀjUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ J¯ÉPÀë£À «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ jhÄAeÁ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁ𢠩r¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DvÀ¤UÀÆ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 51/2010 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 18-05-2010 gÀAzÀÄ 1145 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄÄPÁÛ¨Á¬Ä UÀAqÀ ²ªÀgÁd PÁA§¼É ¸Á ¨ÁZÉ¥À½î EªÀgÀ ªÀÄUÀ zsÀ£ÀgÁd E§âgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ PÀĽvÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀ£ÁzÀ DgÉÆæ AiÀiÁzÀĪÀgÁªÀ @ ±ÁzÀÄ¯ï ºÁUÀÆ E£ÀÄß E§âgÀÄ ¸Á ¨ÁZÉ¥À½î EªÀgÀÄ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ¦üAiÀiÁ𢠺ÀwÛgÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ vÉUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¤UÉ jhÄAeÁ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃr¢gÀÄvÁÛgÉ. CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯É PÀÄzÀÄ®Ä »rzÀÄ J¼É¢¼ÀÄvÁÛ¼É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 73/2010 PÀ®A 279,304(J) L¦¹, eÉÆvÉ 187 LJA« JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 18-05-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ a¢æ ¨ÉÊ¥Á¸ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É a¢æ PÀqɬÄAzÀ gÉïÉé ºÀ½AiÀÄ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà C¥ÀjavÀ mÁåAPÀgï ZÁ®PÀ£ÀÄ »A¢¤AzÀ CwêÉÃUÀ¢AzÀ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀnÖzÀÝ ªÀÄÈvÀ¤UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉAiÉÄà mÁåAPÀgï Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ªÀÄÈvÀ£ÀÄ £É®zÀ ªÉÄÃ¯É ©zÀÝ gÀ¨sÀ¸ÀPÉÌ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ UÁAiÀĪÁV CzÀjAzÀ¯Éà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀ§ºÀÄzÀÄ JAzÀÄ ¥ÀævÀåPÀëzÀ²ðAiÀiÁzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁtÂPÀ¥Áà vÀAzÉ PÀ®è¥Áà vÉÆgÀuÉ, ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, ¸Á: ±ÀªÀıÁ £ÀUÀgÀ ¸ÀzÀå £ÀÆå DzÀ±Àð PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.